14 Van «Volle Zakskes» Met de I. 735op Gcrnaalvongst 16 Is de van Spoorweg openbaar nog een instelling nut? Na 18 maanden onverpoosd goud smokkelen toch in de val gelopen Tremen Trams Prinses Josephine-Charlotte te Antwerpen Bij liet Westvlaams Davidsfonds KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN Bladzijden PRIJS 2 Frank ZATERDAG OKTOBER 1950 C.V.P.-FAMILIALE POLITIEK IN PRACTIJK BUITENLANDS OVERZICHT Onze speciale reportage 1. IN GODS NAAM DAN De Westihaek op schandalige manier gefnuikt met e afschaffing der freinlijiien 64, 65 en 67 HALLO MIREILLE Aanhoudingen te Halewijn, Menen, Toerkonje en.. Parijs De Nieuwe Uurregelingen der in voege sedert 8 Oktober l.L vinden onze lezers in dit nummer op bladzijde 12 en 13 STALEN LONGEN IN ANTWERPSE HAVEN AANGEKOMEN AARDVERSCHUIVING IN ZWEDEN EEN JUBELCONGRES TE KORTRIJK GESLOTEN OMDAT GOD NIET BESTAAT FONDS VOOR WEDUWEN EN WEZEN HOOFDBUREEL en REDACTIE Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). BE 46» JAAR Nr 41 ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 24 fr. Belgisch Congo 3,—fr. p. week Frankr. Holland 3,— fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. En... of hij bij mij ook een zak- ske mocht hangen? Een zakske? Ja, Pé, een klein zakske voor de spaarweek. 't Was voor de zwartjes in Congo. Meester had nog 's over de missies uitleg gegeven. Nog zo veel zwartjesdie niet gedoopt zijn en dat is toch zo jammer; wij helpen aan 't missiewerk mee, Pé; iedere dag een extra Onze Vader na de klas! Maar nu ook met onze zakskes Die kleine baas meende 't. 'k Zag het aan zijn oogskens en zijn hert lag in zijn woorden. En wat was hij gelukkig! Hij mocht zelf het zakske aan de muur spijkeren. Kleine baas, ik hoop dat het vol komt... uw zakske! Hoe ge kunt bezig zijn met dat... onnozel zakske! Ik dacht aan die spaarweek en aan de missie, aan de zendelingen in onze tijd. De hele wereld is in beroering. Het buist in het Oosten, men be weert dat Afrika het land is van de toekomst en in ons... millimeter- land praten we over werelddelen. Mijn klein baaske sprak over de zwartjes in Congo. Ik dacht als van zelfs aan die millioenen... onge- doopten en aan de millioenen zwar te Christenen. Wat hebben onze zendelingen, Paters, Broeders en Zusters daar reuzenwerk verricht. Ik dacht aan iets anders, iets heel anders. Aan de pracht van de staatsgebouwen, van de villa's van de Kolonialen en aan de armoede en miserie van onze missiescholen, missiekapellen en aan de armoede van de zendelingen. Wat moeten de zwarten daarover denken? 't Was ook zo in China!... en overal. Pracht bij Europese instel lingen: ook al uitbuiting van de in landers in de mijnen en fabrieken... de katholieke zendelingen deelden in de miserie van de inlanders. Overal! Was het zo niet in Hin- dostan, was het zo niet in Indone sië. Was het zo niet in Indo-China? De katholieke kerk? De inboor lingen zagen, ondervonden wel, wis ten wel dat de zendelingen de eni gen waren die naar hun land kwa men om miserie te lijden. De ande ren kwamen er om rijk te worden. Wat deden Engeland, Frankrijk en Nederland, 't Was al veel wan neer zij de katholieke zendelingen met rust lieten. Het Koloniaal Systeem» heeft afgedaan! De kolonies schudden het juk van het moederland af. Hoe dikwijls is dat moederland iets anders geweest dan een... stiefmoederland, begaan om de rijkdom van de bodem, aller minst begaan om de... beschaving van de inwoners. Nu hebben ze de weerbots. Het communisme vond zo veie. zo vruchtbare grond in die landen! Ze hadden iets gezien, iets geleerd van de zogezeide beschaaf de mogeiidheden: ze hadden er al de... uitwassen van gezien. Bescha ving! Ook Japan was beschaafd! Het kon op tegen gelijk welk ander land. Bleef, onder de oorlog, he4- grootste plezier niet van de intellectuelen van Japan... het verschrikkelijke schouwspel, mensen te zien neer schieten of onthoofden? Zonder de godsdienst... geen ech te beschaving. En waar de gods dienst verdwijnt, rijzen Hitier en Stalin! Zoudt ge geloven dat ik zat te studeren op dat... zakske? Voor de zwartjes in Congo, zegde mijn klein baaske. Voor de... vrede in de wereld, dacht ik. Had men meer de missies ge steund, had men daar millioenen aan besteed, dan ging men de... milliarden van de bewapening kun nen uitsparen. De Unescozal een millioen dollar uitgeven voor tien... achter bakse landen, waaronder Pakistan, fndië, Ceylon. Ceylon waar onzepaters en onze zusters zwoegen. Pakistan, waar onze Capucie- hen en Jezuieten zwoegen. Indië, waar «onze» Carmelieten. waar zoveel van onzezusters zwoegen, Verachterde landen? Wat deed Engeland daar? Mexico! Ook al een verachterd land, waar men nochtans zo ver licht en beschaafd was dat men de Kerk kon vervolgen en pater Pro fusillerenGij herinnert U toch? De Unesco, een dochtertje van de Uno, de organisatie der Verenigde Volkeren, stelde een onderzoek in om na te gaan hoe het met de verstandelijke ontwikkeling ge steld was van de primitieve en ver achterde volkeren. De uitslag? Buiten het onderwijs in de... mis siescholen, bij zendelingen en zus ters was er... niets. Nu zal de Unesco dollars uitgie ten. Aan de missies? Wat denkt ge wel? De missionarissen immers doen aan... bekeringswerk, schaffen de tradities en gebruiken af van de inboorlingen. Nu is het goed dat de Japanners er feest van maken iemand te zien fusilleren. Nu is het maar goed dat de Con golese menseneters of de koppen snellers in de Oost die oude traditie in eer houden, op voorwaarde dat zij nu de waarde van hun slachtof fers kennen... lezen en schrijven en de... burgerlijke stand verwittigen. Wat zouden wij geweest zijn zo voor duizend jaar de praktijken van de Unesco waren toegepast ge weest? Is er nog een Christen mens die zijn plicht tegenover de missie niet begrijpt, als hij op dat alles eens denkt? Vrede, welvaart, waar geluk voor zwarten of anderen... dat dragen onzezendelingen nu uit, zoals zen delingen dat naar hier brachten. Als mijn klein baaske zijn zakske zal komen halen, zal het niet veel wegen, maar helemaal vol zijn... hoop ik. En nog duizenden zakskes erbij... in alle dorpen en steden van Vlaanderen. PE VLAMYNCK. Geboortevergoedingen voor niet-loontrekkenden voor geboorten sedert 1 Januari 1950. De C.V.P. heeft steeds ver klaard dat zij, indien 't kiezers korps haar de volstrekte meer derheid bezorgde, een vooruit strevende familiepolitïek zou voeren ten bate van alle stan den. Dhr Van den Daele heeft, na zijn benoeming tot Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg niet lang geaarzeld om een der voor naamste punten uit het familie programma van zijn partij in werkelijkheid om te zetten, te weten: het toekennen van ge boortevergoedingen aan niet- loontrekkenden waarvan 't be drag vastgesteld werd op: 1.800 fr. voor 't eerste kind. 900 fr. voor het tweede en elk der volgende kinderen. De boven aangehaalde bedra gen worden verdubbeld in de twee volgende gevallen: 1. Indien het kind geboren wordt na het overlijden van de vader. 2. Indien er een tweeling ge boren wordt. Zoals reeds gemeld is het be sluit van deze nieuwe wet ver schenen in het Staatsblad van Vrijdag 6 October 1950 en het treedt in werking met terug werkende kracht van 1 Januari 1950 af. Aldus kan men voor al de kinderen, die dit jaar gebo ren zijn, de geboortevergoeding bekomen. Alleen moet de aan vraag voor geboorten, in de loop van bet eerste half jaar 1950, J ten laatste op 31 December '50 worden ingediend. Rusland in het Defensief OPTIMISTISCHE UITLATINGEN Sedert de ommekeer in Korea zijn er mensen wier optimisme niet meer in te dijken is. Dat zijn over "t algemeen dezelfde, die toen het in Ko~ei slecht ging. met hm kop tussen hun benen liepen. Alsof het gehele Koreaans ge val beslissend ivas voor de verhou dingen tussen Amerika en Rus land. Wij hebben onze lezers hier een ander inzicht in de toestand ge geven en er op gewezen dat de strijd om de 38e breedtegraad slechts een detailvunt was en dat de werkelijke toestand oorlog of vrede bepaald werd door de sterkteverhouding klassieke wa pens atoomwapens. Voor wie de toestand zo inzag, was er geen reden tot grote angst, toen het in Korea slecht ging en is er nu ook geen reden tot over matige vreugde, nu het jjh Korea beter gaat. Maar er zijn toch nog andere elementen? Inderdaad. Er is bv. de grote staking te We nen, die doof de communisten werd georganiseerd, met de mani feste bedoeling ze tot de staa.ts- nreep door te voeren. En die sta king iverd plots, op bevel van de Kominform, stop gezet en alles werd weer rustig. En er is ook het feit van de meer redelijke houding der Sov jets in de U.N.O., houding die zelfs zover gaat, dat Visjinsky zijn occoord betuigde met de grote lijnen van het Amerikaans voor stel tof omvorming van de U.N.O. Uit die en andere feiten van de- stand er bijgevolg goed uitziet. Zelfs hooggeplaatste personali teiten in Amerika hebben die me ning te kennen gegeven. Het lijkt dan misschien ook gek of vermetel de vraag te stellen of ze gelijk hebben of niet. Maar wij doen het toch, omdat men niet al tijd dergelijke verklaringen voor zekerheid mag nemen. Politici leg gen thans geruststellende verkla ringen af, zonder dat ze zelf hele maal gerustgesteld zijn. En het lijkt ons des te meer no dig die vraag te stellen, omdat men zo gemakkelijk een stap verder zou gaan, en uit die verklaringen over het Russisch Defensief zou afleiden dat het Kremlin niet meer gevaarlijk is en dat het bij gevolg met onze bewapening niet zo'n vaart moet lopen. Wij durven er op wedden dat de Socialisten bv. die geruststel lende verklaringen zullen inroepen om de dienstverlenging in België te bekampen. Het loont dus zeker de moeite dit van dichterbij te bekijken. DE VERDWENEN DIVISIES De wind is in Korea totaal ge keerd. De U.N.O-troepen en de Zuid-Koreaanse legers braken uit het bruggenhoofd bij Fusan en ontscheepten te InchonZij sloten de terugweg der Noord-K or eanen af en trokken nu ook, op bevel van de U.N.O.over de 38breed tegraad. Binnen weinige tijd staan de overwinnende legers aan de gren zen van China en Mandchourië. Het lot van de rode Koreanen is prac- zelfde aard is men gaan afleiden tisch bezegeld. Zij zouden nog hebben dat er minstens drie Noord- Koreaanse divisies plots verdwenen waren. En dat was na de omsin geling. Die kunnen dus niet naar liet Noorden terug zijn. Waar zitten die dan? Het antivoord ligt voor de hand: ze houden zich schuil en koest 're Zuid-Korea. Ze organiseren de guerilla en vandaag of morgen ko men ze weer in actie. Ze zullen de Zuid-Koreaanse bevolking terrori seren en ze trachten mee te trek ken in een bevrijdingsoorlog te gen de vreemde overrompelaars Verder zullen zij het in Noord- Kor ea nog veel gemakkelijker heb ben. Daar hebben zij een zeer lan ge gemeenschappelijke grens met Mandchourië en Rood-China. In die twee gebieden zullen zij zich kunnen terugtrekken als het hen te warm ivordt. En vandaar uit zullen zij, gehergroepeerd, opnieuw de grens kunnen oversteken. Herinner u maar het spel in Griekenland. (Zie vervolg blz. 2.) Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Josephine-Charlotte bracht Za terdag 7 October een bezoek aan Antwerpen, waar zij een plechtige zittlnbijwoonde onder de auspiciën van het Koninklijk Aardrijks kundig Genootschap va~i Antwerpen. Hierboven de Prinses die de conferentiezaal verlaat onder geleide van leerlingen der school. n dat Rusland thans in het defen sief gedrongen is en dat de toe- TREIN EN AUTOBUS Op het eerste zicht kan een bui tenstaander geen graten vinden in gans de verandering. Wie nader toe kijkt echter moet tot het besluit komen dat deze maatregel een fla grante onrechtvaardigheid betekent. Het is dan ook geen wonder dat er een golf van verontwaardiging over de Westhoek gegaan is bij het ver nemen van dit nieuws. Om duidelijker te zijn nemen wij even de lijn Ieper-Roeselare. Voor heen werd de reis per autorail ver zekerd. De afstand werd in 30 mi nuten afgelegd. De autobus doet er 50 minuten over wat dus voor iemand die iedere dag de reis heen en terug moet doen een bijkomend tijdverlies van 40 minuten betekent. Wanneer men de motivering der spoorwegen volgt komt men tot 't besluit dat Ieper-Roeselare met een tekort aan reizigers af te rekenen had. Maandagmorgen zijn wij dan ook even gaan kijken hoe die auto bus zijn passagiers zou opbergen. Om 6.10 u. moest een bus afreizen. Met overbevolking toog de bus de baan op met 10 minuten vertraging. Buiten moesten de overige reizigers blijven wachten. In zeven haasten werd dan maar een 2% een 3° en 'n 4" bus gecharterd. Natuurlijk met telkens enkele minuten vertraging. Van reizigers die langs dezelfde lijn van uit Roeselare kwamen ver namen wij dat er daar een uur en half moest gewacht worden, name lijk van 7.35 tot 9.05 u. om de een voudige reden dat de autobus het vertikte op een trein x3 wachten die een minuut vertraging had. Voor iemand die normaal om 8.25 u. in Tijdens de sombere bezettingsjaren was het verkeersprobleem 'n grote oorzaak van zorgen voor de mensen die om den brode iédere dag de baan op moesten en genoodzaakt waren uren ver van huis voor de bete broods te gaan werken. Wij hebben dan dikwijls het magere treinboekje bekeken dat bij iedere uitgave meer en meer op rantsoen gesteld scheen en met weemoed dachten wij terug aan die vette jaren toen het reizen een genoegen was en dat ons land het beste spoorwegnet van Europa had. Na de bevrijding werd met man en macht gewerkt om de oorlogs sporen uit te wissen en Stilaan begon het beter te gaan. Toen begonnen er moeilijkheden op te dagen, financiële ditmaal en iedereen kent de slogans van bezuinigingen die opgeld maakten de laatste paar jaren. Drastische maatregelen werden aangekondigd terwijl op bepaalde lijnen van het spoorwegnet regelmatig terugkerende controlediensten 't gebruik nagingen dat van die lijnen gemaakt werd. Geruchten over af schaffingen daagden regelmatig op en hun logenstraffing hield gelijke tred met in aantocht zijnde verkiezingen. Nu echter is opeens de bom gebarsten, met één pennetrek werd het spoorwegnet van onze Westhoek herleid tot een bespottelijke cari- catuur: Lijn 64, Ieper-Roeselare afgeschaft. Lijn 65, Menen-Roeselare afgeschaft. Li.in 67, Komen-Le Touquet afgeschaft. Lijn 69. tussen Foperinge en Abele afgeschaft- Als troostprijs: op die treinlijnen wordt het treinverkeer voor reizigers vervangen door autobusdienstcn. leper moet toekomen en daar pas aanlandt om vijf minuten voor tien uur is dat natuurlijk een weinig in teressant tijdverlies. Dat brengt ons op het punt der AANSLUITINGEN. De aansluiting van het verkeer is een der essentiële vereisten. Met de treinen onderling wordt dit doorgaans zeer goed verzorgd. De ondervinding echter leert dat de autcbusdiensten zich hierom niet het minst bekommeren, trouwens de uurregeling zelf is er niet op voorzien. Zo b.v. de werkers die Sedert enkele maanden reeds was de Franse Rijkswachtdienst op de hoogte van een belangrijke zaak, welke een gpudtrafiek was, en wel ke gepleegd werd langs de Frans- Belgische grens. Geduldig werd het goede ogenblik afgewacht om de smokkelaars te vatten en hen na tuurlijk op heterdaad te betrappen. Hierdoor werd het onderzoek in het grootste geheim gïdaan. De grote inspanningen hebben echter hunne vruchten afgeworpen door cle aan houding van omzeggens gans de bende smokkelaars. Rijkswachters der brigade van Halewijn. Vrijdag 6 October op dienstrondC langs de grote baan, hielden er aan de plaats «Moviaerd» twee wielrijders tegen. Het waren de gebroeders Hector en A. Bouttery, respectievelijk 26 en 15 jaar oud, beiden bakkersgasten, wonende in de Jean-Jaurestraat, te Halewijn. dekte men zes kilos goud in sta ven en in die van zijn broeder A., werden vier kilos goud in staven ontdekt. De gsndarmen wisten dat beide kereltjes slechts overbrengers waren, en gedurende hunne onder vraging vernamen de gendarmen dat zij de tien kilos goud naar de woning van dhr Georges Desur- mont, wonende Antvverpenstraat te Toerkonje overbrachten. Deze laat ste verklaarde bij ondervraging dat zijne echtgenote, geboren Marie- Thérèse Callens. 46 jaar. het goud steeds naar Parijs overbracht, naar twee aldaar wonende wisselagenten, zijnde de HH. Lionnet en Galpin wonende Lecourbestr.. te Parijs, 't Onderzoek wees uit dat het goud uit België kwam en over de grens ge bracht werd door de grensarbeider A. B.. 45 jaar, wonende Ambachten straat te Menen, werkzaam in ene textielfabriek te Halewijn. Deze Zij werden verzocht mede naar de bracht het goud in kleine hoeveel Brigadepost te gaan, waar zij afge- i heden over de grens in Frankrijk tast werden. en droeg het naar de woning van In de schoenen van Hector ont- Albert Bouttery, 51 jaar, groenten- handelaar, wonende Jean-Jaurestr te Halewijn, vader van hoger ver melde aangehouden wielrijders. Tel kens er tien kilos goud aangebracht waren, droegen de Bouttery's het kostbare goedje naar de woning van Madame Desurmont. en zij ontvingen telkens 2.000 fr. terwijl Mms Desurmont voor elke reis welke zij naar Parijs deed, 3.500 fr. ontving. Vader Bouttery en zijn 2 zonen, alsmede Georges Desurmont werden aangehouden en naar 't ge vang van Rijsel overgebracht. Het onderzoek werd intussen voortge zet, zowel te Toerkonje als te Pa rijs, De Parijse Veiligheidsdienst ging aldaar over tot de aanhouding van de twpe bovenvermelde wissel agenten, zijnde de HH. Lionnet en Galpin. De gerschterlijken dienst van Rijsel die de zaak in handen had, vernam dat een vrouw wiens voornaam slechts gekend was a's zijnde Mireille het goud in Bel gië aankocht. Terwijl de V:i!ig- hsids-opziener Debled te Parijs in de burelen der Lecourbestraat, van Lionnet en Galpin, een huiszoeking deed, ging plots de telephoonbel. Dhr Debled haakte af: «Allo, M. Lionnet? Hier Mireillezegde een vrouwenstem aan het einde van de draad. Hier Lionnetzsgde de opziener Debled, en Mireille liep in de val. Zij verhaalde de aanhouding der gebroeders Bouttery, uit Hale wijn, en vroeg of de politie reeds op de burelen geweest was. «Nog niet, antwoordde de opziener, doch zij zullen waarschijnlijk niet lang meer wegblijven. Ik zal u op de hoogte houden. Wa°r kan ik u be reiken? iZit vervolg bis, 2.) iedere dag van leper uit naar Frankrijk moeten zijn verplicht om 4.10 u. uit leper te vertrekken om in Poperinge de autobus van 6.45 te nemen die hen naar Abele brengt, nemen zij een trein later dan' ko men zij om 6.54 u. in Poperinge en zijn natuurlijk te laat voor de bus. Wanneer b.v. een trein een minuut ts laat binnen bolt is de bus ver trokken en mag men op een vol gende wachten. Met het aanslui tingssysteem der treinen gebeurde zulks met omdat er in die gevallen gewacht werd. Waarom kan dat niet voor de autobussen? Al die narigheden gaan echter nog een stapke verder wanneer men hst terrein betreedt der GOEDERENVERZENDING. Met de trein kan men spoedbe stellingen verzenden die normaal altijd met de eerstkomende trein bsvorderd worden. De autobus diensten hielden zich ook aan deze regel. De nieuwe autobussen echter die op de afgeschafte lijnen inge legd zijn aanvaarden slechts goe - deren tot een maximun gewicht van 5 kgr. Alles wat meer weegt most naar 't goederenstation van waar het met een goederentrein éénmaal per dag verzonden wordt. Zo moest Maandag jl. een garagist van Moorslede een autobatterij dringend naar leper verzenden. De (Zie. vervolg bin. 2.) slechts over een 40.000 man be schikken en gebrek hebben aan materieel. Maar, niettegenstaande dat al les, hebben zij niet eens geant woord op de twee ultimatums van Generaal Mac Arthur, om zich onvoorwaardelijk over te geven. Van daar rijst de vraag: Wat voeren zij in het schild? Welnu het antwoord lijkt me ta melijk eenvoudig: De Noord-Korea- nen zullen een guerilla-oorlog voe ren. Hoezo? Welja. Het land zal volledig door de U.N.O.-troepen bezet zijn, maar de communisten zullen voortvech- ten zoals Michailovitsj en Tito heel de oorlog doorvochten tegen de Duitsers en de Italianen en zoals de Vietmin sedert jaren voortvecht tegen de Franse strijdkrachten en de legers van Bao Dai in Indo- China. En ze zullen het zeer gemakke lijk, hebben. In de eerste plaats hebben ze nog heel wat troepen zitten in Zuid-Korea. Inderdaadop een be paald ogenblik werden hun legers geschat op 200.000 man. Nu zou den ze er nog 40.000 hebben en de U.N.O.-troepen spreken over 40.000 krijgsgevangenen. Waar zijn de an dere 120.000 man dan? Gesneu veld? Gedeeltelijk wel, maar niet in zo 'n mate. Herinner u trouwens dat de Amerikanen op 're bepaald ogen blik zelf gezegd en geschreven Provinciaal Tornooi van Ambulanciers(sters) bij HET RODE KRUIS TE ROESELARE Het Provinciaal Comité van het Rode Kruis van België, Provincie West-Vlaanderen, on- I der het voorzitterschap van Dr L. De Winter, organiseert een PROVINCIAAL TORNOOI voor Ambulanciers (sters) op Zondag 15 Oktober e.k., van 13 tot 18 u. te Roeseiare, Grote Markt; in geval van slecht weder in de grote zaal van het Arsenaal dei- Pompiers, Polenplaats, 12. Dit Tornooi heeft o.a. voor 1 doel na te gaan waartoe de ver schillende Afdelingen van het Rode Kruis in staat zijn in ge val van ramp: hun paraat-zijn, I hun initiatief, hun technische onderlegdheid, hun tucht. Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd. Het vissersbedrijf en meer spe ciaal de garnaalvisserij, is een eigen bedrijfstak van onze Noordzeekust. Honderden vissersgezinnen vinden er hun bestaan in. Meer in het bijzonder is Nieuwpoort de vissers- mische moeilijkheden onder vorm Maar de mooiste romantiek kan toch 't harde labeur van dit leven niet wegnemen. Want het is niet alleen de woeste zee die zich tegen de visser keert, daar zijn eeono- haven bij uitstek. Een vloot van niet minder dan 64 vaartuigen vormt er de uitrusting van en hel is 'n enig mooi zicht bij late avond zon die ranke schepen zij aan zi. gemeerd te zien langs de rustig aanlegkaai. Hoog in de masten han gen de korren en wiegen rustig mei op de kadans van een lichte bries Dit voorvaderlijk bedrijf, dat niet tegenstaande moderne verbeteringen toch nog de stempel draagt van het schone verleden, wordt onver poosd van vader op zoon voortgezet en bij de Nieuwpoortse jongen, die reeds van op de schoolbanken van zee en van varen droomt, blijft van buitenlandse concurrentie en sociale lasten die hen het leven zuur maken. Daarom was het ons dubbel aan genaam dit leven van dichterbij te oeschouwen. Daarom zijn wij er dan zelf een dag op uit getrokken om de visser in zijn element en aan zijn werk te zien. Van de af vaart tot de thuiskomst en de ver koop in de vismijn, konden wij alles van dichtbij volgen. Schipper Jef Verbanek, zijn maats Toone en René, hebben ons een aangename en leerrijke dag bezorgd. Wij danken hen omdat zij ons een het vissersleven het schoonste dat i kijkje lieten nemen in hun hard bestaat. doch schoon vissersleven. Voor Brugs Hospitaal. Het Noorse S.S. Heina dat uit New-York kwam. heeft aan nr 150 der dokken te Antwerpen het an ker geworpen. Aan boord van het sohip bevonden zich twee staten longen, die voor een ziekenhuis te Brugge bestemd zijn. Stoer staat schipper Jef Verbanek aan het roer, de Zuid-Wester op het hoofd. Veiïig vaart de boot onder zijn geleide, want de stuurman waakt. Een geweldige aardverschuiving heeft te Parte, fn het westelijk ge deelte van Zweden, grote vernielingen aangericht. Fen veertigt 1 hu' zen werden vernield, terwijl een stuk der spoorbaan over een afstand van 109 meter verplaatst werd. Talrijke inwoners werden door een stroom van slijk in hun huizen opgesloten en moesten langs de ven- terramen bevrijd worden. Zondag ging, in de Guldensporen- stede, een Davidsfondsdag door, voor de West-Viaamse afdelingsbe sturen en voor de leden der plaats. Om 10.30 u. droeg E. H. Brutsaert, ter nagedachtenis der afgestorve nen een mis op, in de enige nog overgebleven beuk der kerk van St Michiel-met-zijn-spies, patroon der katholieke strijdbaarheid. Daarop begaven zich de bestuurs leden naar de officiële ontvangst, doch eerst bezochten zij, onder lei ding van Roger Tanghe, de rijke raadszaal met haar monumentale schouw, historische kaarten en af wisselende brandvensters... In de Gilde werd vervolgens een smakelijk middagmaal opgediend en verbroederd onder de bestuursleden. Om 2.30 u. stroomde een grote menigte naar de stadsschouwburg, waar, ter gelegenheid van het vijf en zeventig-jarig bestaan der afde ling Kortrijk, een plechtige jubel zitting plaats vond. Op het verhoog, bemerkten wij de oude, trotse leeuwenvaan, hier, in 1882 door de medestichter, Guido Gezelle. gewijd en, in 1886, door hem, tijdens een huldiging, op het hart gedrukt. Sublieme herinnering! Gouwvoorzitter Delva wees op 3 dringende opdrachten van dit ogen blik: de werking voor beschaafde I omgangstaal, eenruimer aandeel du Vlaamse beweging In de studie der vaderlandse geschiedenis en een ruimer kennis van onze heerlijke liederenschat. Dit alles moest onze jeugd en ons volk meer fierheid en stamtrots bijbrengen. Aan gouw secretaris R. Braeckevelt werd, na mens het bestuur een welverdiende verrassing, in de vorm van een pols uurwerk overhandigd. Dhr Simoens deelde de uitslagen mee der Opstelprijskampen, dit jaar weer ingericht. Met een slotwoord, door dhr Van- derveken, namens het hoofdbestuur te Leuven, en de samenzang van de Vlaamse Leeuw, eindigde deze ge slaagde Davidsfondsdag. Bordje op kerkdeuren te Boedapest. In Vaticaanse kringen wordt ver klaard diat op de deur van ver scheidene kerken te Boedapest een bordje is aangebracht met de woor den: Gesloten omdat God niet bestaat In dezelfde kringen verklaart men dat de wegvoering van pries ters door de communistische rege ring de geestelijkheid genoopt heeft te Boedapest ten minste 16 kerken te sluiten. DE AANMONSTERING Wie uitvaart op een vissersboot moet aangemonsterd worden, zo willen het de reglementen. Maan dagmorgen zouden wij uitvaren en dus moest de aanmonstering Zater dag gebeuren. Het was voor ons een goede gelegenheid om van op de grond zo eens voorzichtig de voel horens uit te steken en tijdens een gemoedelijk praatje met de heren van het waterschoutambt en met de reder zelf, al een paar deugde lijke raadgevingen tegen zeeziekte op te tekenen. Droog eten en de maag goed vullen, dat was het ad vies van reder Alex Verbanek. Doch eerst onze reder even voor stellen. Alex Verbanek, vader van Jef Verbanek, is de reder van de St Pierre N. 735 Alex is een van die stoere zeebonken der oude garde. Gedurende 45 jaar heeft hij geva ren en dit van zijn elfde jaar af. Koos Van der Kaaij, een Hollands beeldhouwer en boetseerder, die thans te Nieuwpoort woont, heeft onder zijn vele kunstwerken een visserskop geboetseerd en er als onderschrift geplaatst: Alex van Nieuwpoort. 't Klinkt ais een adel- titel en werkelijk Alex is een man van adel, van die oude vissersadel, die zijn bedrijf zo lief heeft en die, ondanks zijn 66 jaren, nog altijd aan de kaai de thuiskomst van Jef op de N. 735 afwacht. De aanmonstering verliep zeer vlot. De dienstdoende heer Water schout ontving ons zeer hoffelijk en schreef ons in op de monsterrol van de N. 735. Niet iedereen die er lust zou toe gevoelen mag zo maar eens in schepen voor een zeereisje, want in het zomerseizoen zouden daar ver moedelijk wel al te veel liefhebbers voor te vinden zijn. Om aan jour nalisten echter de gelegenheid te geven het vissersbedrijf op deze wijze van dichterbij te leren ken nen, werden alle mogelijke facilitel. ten geboden. De Waterschout, die vanzelfspre kend bekommerd is om de goede gang van zaken in alles wat de zeevaart betreft, gaf ons bij het afscheid nog een paar nuttige wen ken die besloten werden met een hartelijke wens voor een goeie reis en... vooral geen zeeziekte. VAREN OP ZEE Zondagavond na de nieuwsbe richten nog even luisteren naar het weerbericht voor de zeevaart en met iets van stijve bries in ons horen naar bed, want de afspraak was: om vier uur 's morgens in schepen. De raadgevingen van Alex indachtig, werd het nachtelijk mor genmaal verorberd onder vorm van beschuiten, wat naar verluidt on feilbaar is tegen zeeziekte. Nog een nachtelijke autotocht over verlaten banen en om 3.45 u. stonden we gelaarsd en gespoord met opgetrokken kraag en de pet tot over de oren in de Havenstraat te Nieuwpoort. 'n Verdrietige regen zijpelde onverstoorbaar neer, ergens draaide een deur met een kier open, een visser keek onderzoekend in de lucht en kloefte op zijn holleblok ken terug naar binnen. Nieuwpoort rust en slaapt nog, 't is Maandagmorgen. Na een paar minuten verwelkomt ons de zware stem van schipper Verbanek met een: «Morgen Heren, maar triestig weer, hé». Reeds stappen we langs de kaai waar de vissersschepen onder de kaaiverlichting glimmen van de re gen die almaardoor gezapig neer- zijpelt. (Zie vervolg blz. 6.) KROOSTRIJKE GEZINNEN De Raad van Beheer heeft be slist dat vanaf I Oktober 1950 niet alleen de kinderen beneden de 15 jaar of degenen die werkonbe kwaam zijn in. aanmerking zouden genomen worden voor de vaststel ling der toelage, maar dat er ins gelijks zou rekening gehouden wor den met de kinderen die voort studeren, of een door de Staat ge controleerd leerkontrakt hebben af. gesloten, voor zo ver zij niet de 21 jaar bereikt hebben. Voor alle gevallen van overlijden die zullen voorkomen vanaf 1 Ok tober 1950, zal er dus desgevallend bij de aanvraag om tegemoetkoming een getuigschrift moeten gevoegd worden, uitgaande van het bestuur van de onderwijsinrichting en ver meldende de naam, voornaam en adres van het kind, alsook de aard van de gevolgde lessen. In geval van leerkontrakt, zal dit getuigschrift moeten afgeleverd door het leerlingensekretariaat dcor wiens bemiddeling het leerkontrakt ondertekend werd-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1