VOOR POPERINGE EN IEPER 12 21 VAN ECHTE WEERBAARHEID! Minister Dequae te Roeselare Bevolkingsvraagstuk ii West Vlaanderen Uurregeling der Autobusiijnen van van Proclamatie liet Dogma liana's Hemelvaart de 1.735 op Garnaalvangst Het Treinverkeer leper-Roeselare Voordracht voor het Algemeen Verbond der Christen Werkgevers De Ronde van Europa te voet met een steekwegentje Landbouwwerlcman uit Mesen bij aanrijding beide benen afgereden, sterft kort nadien KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-ïEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 2 Frank ZATERDAG OKTOBER 1950 NIET ALLEDAAGS ONGEVAL KANTTEKENINGEN BIJ EEN REDE Hst Frense koppel cSocrlkaen onze gewesten EEN SCHONE TRADITIE DIE TE BETHUNE (FR.) STEEDS VOORTLEEFT OP 1 NOVEMBER E. K. TE ROME WE HAMEREN VOORT Een hartelijk woordje tof de Heer Minister van Verkeerswezen en de §@id@rs der N. M. BERICHT AAN DE LEZER SCHUIF Dais© special® reportage 2. EEN DIERENWERELD KOMT AAN BOORD - 'Btwotlu nj -pek, 4/m2- mm HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuïsstr. 19. Tel. 9 - Po&tcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN?" leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 46® JAAR Nr 42 ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 22 fr. Belgisch Congo 3,—fr. p. week Frankr. Holland 3,— fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. Acht dagen te vroeg? 't Is mogelijk, maar 'k vreesde toekomende week te laat te komen. Ge moet daar niet een dag, ge moet daar wel eens een ganse week, zo niet nog langer op... nadenken! Heeft men ons niet gezegd dat wij te fraai en te tam zijn? Heeft men ons niet deze laksheid verweten?... in de koningskwestie! Zijn we dat niet in vele andere... kwesties? We zien inderdaad hoe mensen die... haten: God, Kerk en Koning haten, zich kunnen inspannen, zich kunnen geven, geheel geven aan hun... hatelijk werk. Hoe dikwijls is het woord weer baarheid bovengehaald in de laat ste weken. Hoe dikwijls werd her haald dat het niet bij woorden mocht blijven, maar dat men van die weerbaarheid daadwilde maken en zien? En... we zijn daar allen van over tuigd; er moeten «daden» volgen. Maar zijn we niet 'n beetje over tuigd dat de daad door de... gebu- ren moet worden gesteld. Als de gebuur de daad heeft gesteld; als we van achter het gordijntje hebben afgeloerd wat de gebuur heeft ge durfd, dan is ook onze aarzeling overwonnen, dan durven wij. Och, ik heb het niet over heldhaftige da den. Het woord «held» heeft men inderdaad zodanig gedevalueerd dat het zijn betekenis helemaal verlo ren heeft. Er gebeuren nu helden daden in de pisteen op het voetbalplein, in 't Kuipke te Gent en bij boksmatchen. Neen over hel dendaden heb ik het niet, maar wel over weerbaarheid. Over de weerbaarheid van gelo vige mensen. Was Hitier geen halve god voor de nazi's. Is Stalin niet meer dan een halve godheid voor de communisten over de hele wereld? Was er"-één nazi beschaamd te zeggen dat hij vast geloofde in de intuïtie van de Fiihrer? Is er een Communist beschaamd te zeggen (jat hij al de daden van Stalin goedkeurt? Als die twee HUN mannen oprie pen, was er één die achterbleef? Was er een die aarzelde? Zelfs als zij hun volk in 't vuur jagen, doen hun partijgangers het met ge noegen. Hitier leidde zijn volk en land naar het verderf. Stómleidt de wereld naar hel verderf. En toch volgden miljoenen toch volgen miljoenen mensen die halve godheden. Dat schrijf ik nu in voorbereiding tot ons groot feest van Christus- Koning! Is het niet vijf en twintig jaar geleden dat dit feest werd inge steld? Was dat niet op het ogenblik dat de wereld naar de... verkeerde ver lossers opkeek dat de Kerk ons over liet ware en echte Koning- en Lei derschap wees van de enige Verlos ser? De Koning, die in werkelijkheid de ganse wereld in handen houdt; heerst en regeert over de hele Schepping, over staten en landen, over regeerders en volk; de enige Koning! Die heerst in liefde en bermher- tigheid. Werd Hij gediend in waarheid, volgde men zijn raadgevingen, dan was er geen leger nodig, dan was er vrede onder de volkeren, dan was er rust en orde in ieder land, dan waren er noch uitbuiters noch uit- gebuiten, dan waren er geen bedrie gers noch bedrogenen; dan was er geen kwestie van onrecht noch on- rechtveerdigheid. Dan was er vre de omdat er in plaats van jaloers heid en haat ware liefde onder de mensen zou heersen. Dat is geen theorie, dat is geen fantasie noch hersenschim, dat is nuchtere, dat is loutere waarheid. En wij weten het! En toch! Staan wij, gelovige men- als die anderen voor hun halve godheden? 't Is mogelijk dat er velen zijn die uit vrees met die anderen mee liepen of meelopen, maar we weten dat er miljoenen waren en zijn die uit overtuiging die moderne dwin gelanden volgden en bewierookten. En wij? We lazen en lezen over die... «kolossale» paraden te Mos kou, vroeger te München of Berlijn, over dat geweldig enthousiasme, over die volledige overgaven van miljoenen om in stoot- en storm troepen, in onderzeeërs en dies meer hun leven te geven. Verbazen de, verbluffende weerbaarheid! De onze? Ik wenste te zien de weerbaarheid van iedere dag; de volledige, niet versagende aanhankelijkheid aan onze vorst; Christus-Koning. Van onze jeugd! Niet alleen op een feestavond, maar thuis, op het werk, overal! Van onze grote mensen! Weer baarheid in woord en daad. Weder- durf waar anderen durven. Aanval, niet met de wapens, maar door woord en door de liefdedaad, zodat we anderen overtuigen, de anderen die onze Koning nooit leerden ken nen of van hem wegliepen. 29 Oktober, Christus-Koning-dag! Och,'ik spreek niet over bevlagging, maar zou men op dien dag in de kerk niet moeten zien dat alle gelovigen meevieren; dat dit feest ons iets meer zegt... dat we dien dag in de namiddag wel een feest kunnen missen om onze aanhanke lijkheid, onze genegenheid en liefde tonen aan Hem die is de Koning der eeuwen? Om te tonen, ook aan de an deren, dat wij werkelijk weerbaar worden en zijn om te verdedigen bet hoogste, het rijkste en schoonste dat we bezitten: ons katholiek ge loof. Duizenden priesters en gelovi gen gaven in de laatste jaren hun leven voor Christus-Koning. Laten wij ten minste bewijs geven van onze aanhankelijkheid. PÉ VLAMYNCK. Op de eerste kringvergadering van het Algemeen Verbond der Christelijke Werkgevers, kring Roe selare, die doorgaat op Maandag 23 Ooiober e. k„ te 20 urn', in de bovenzaal van het Stadhuis, zal Zijne Excellentie Minister A. De quae een voordracht houden over: De huidige conjunctuur, bestaat er gevaar voor inflatie? We zijn ervan overtuigd dat én de persoon van de spreker én het onderwerp zelf de belanghebbenden ertoe zullen aanzetten al het mo gelijke te doen om deze vergadering bij te wonen. Iedereen, ook niet-leden, zijn bij voorbaat hartelijk welkom. Te Euston, op de Oakley Square, deed zich een eigenaardig ongeva' voor. Terwijl enkele autcwagcns stopten voor een verkeerssignaal er hun beurt afwachtten om verder te rijden, kantelde plots een meta len sfcll'ng om, die vcor een in herstelling zijnde gebouw opgetrokken was. Een persoon werd bij dit on-eval gedood en acht andere ernstig gekwetst. Ook de stilstaande auto's kregen meer dan hun deel in builen en blutsen. De openingszitting van de gewo ne zittijd van de Provinciale Raad voor West-Vlaanderen, op Maan dag 2 October jl., was voor Z. Exc. Ridder Pierre van Outrijve d'Yde- walle, gouverneur der Provincie, een gelegenheid om een belangrij ke redevoering te wijden aan het bevolkingsvraagstuk in West-Vlaan deren. Onze Gouwheer heeft het demo grafisch potentieel van onze pro vincie op een zeer rake en duide lijke wijze ontleed. De klare taal van cijfers en statistieken heeft van deze zeer opgemerkte rede een dokument gemaakt dat stellig in de toekomst nog dikwijls zal ge raadpleegd worden. Verbloeming of ophemeling van Hier ziet men de wereldreizigers aan het kruispunt De Toevlucht te St.-Joris-aan-de-IJzer, bij Nieuwpoort. De bewoners van de Westkust keken raar op toen ze voor enkele dagen een buitengewoon exentriek koppel langs de wegen zagen trekken. Ze duwden een karretje vooruit, waarop de Franse vlag wapperde en waaraan een tweede gelijkaardig wagentje vastgemaakt was. Beiden waren zeer sjofel aan gekleed, doch het medelijden van de bevolking werd vooral opgewekt door het feit dat de vrouw op een houten been bagage voortstak. Ze wisten te vertellen dat ze met sen, zo weerbaar voor dien Koning 12 personen vertrokken waren op Dit blad bevat op de 7" biz. de in voege sedert 15 October II., na hun aanpassing op de Treinveranderingen van 8 October jl. en waarvan we de uurtabel mededeelden in ons nummer van verleden week. Toen in 1188 de Franse stad Eéthune (uit het Pas de Calais) door de pest geteisterd werd, hadden twee smeden het nlan opgevat en ook uitgevoerd een broederschap ba stichten, waarvan het enig doel was hun afgestorven medeburgers te begraven. De legende voegt er aan toe dat zij zich voor dit menslievend werk lieten inspireren docr het voorbeeld van St.-Elooi, hun patroon. Wit er ook van zij, de pest week van Béthune, doch de schone broederschap bleef bestaan en bestaat nog. Zij kreeg de naam van Les Gharitablesde l'ef- dadigen. Geen enkele begrafenisonderneming kan te Béthune be stsan, want de Charltablcsgelasten zich daar nog heden ten dage met aile formil te'ten, zo wereldlijke als burgerlijke, hij bet afster ven van een medeburger. Hierboven de lijkdragers in hun eigen- klederdracht. 26 December 1946 en langs de At lantische kust naar Spanje getrok ken hadden. Hun voetreis ging verder langs de Azuurkust waar zes van hun kameraden bij een ver keersongeval het leven inschoten: daarop trokken de andere vier naar huis. Na Italië, Corsika, Zwitserland Luxemburg en Nederland door kruist te hebben, met al het wel en wee dat zulke vier jaar lange reis kan meebrengen trekken ze nu door België naar Calais terug. Ze hopen aldaar aan te komen op 24 Decem ber, waar ze een triomfantelijke ontvangst verwachten. Ze zijn immers leden van de Fe deratie van de Gedeporteerden en bezaten niets meer toen ze uit de concentratiekampen terugkwamen. Mevr. Raynaud, die nu 54 jaar is, heeft ten gevolge van de Folterin gen in het kamp van Ausschwitz haar ene been verloren. Uit protest tegen de minieme staatstoelage van 65 Franse franks per dag heb ben ze besloten deze tocht op touw te zetten. Benevens de premie door hun Federatie toegekend, verkopen ze tekeningen en schilderijen om in hun onderhoud te voorzien. Niettegenstaande al de ellende die ze doormaken en de vermoeid heden van de lange tochten, blijft hun leuze steeds Courage et Sou- rire». En dit was werkelijk onze eerste en laatste induk van deze mensen die alles samen 27.000 km. zullen afgelegd hebben. Door het Vaticaan wordt mede gedeeld dat de plechtige proclama tie van hex Dogma van Maria's He melvaart te Rome thans definitief is vastgesteld op 1 November a.s. (Allerheiligen), 's morgens te 8.30 u. De plechtigheid heeft plaats op het Sint-Pietersplein te Rome. Het N.I.R. heeft de nodige schik kingen getroffen voor de recht streekse en volledigs uitzending van deze plechtigheid (323.9 m.). Men verwacht dat 53 Kardinalen en 1.509 Bisschoppen op deze plech tigheid zifllsa aagwezig zijn. onze gouw treft men er niet in aan, het is de nuchtere taal van iemand die de werkelijkheid onder de ogen durft nemen en het als zijn opperste plicht beschouwt zijn raadslieden en zijn medeburgers te wijzen, aan de hand van eeuwig geldende beginselen, op het gevaar wat ontvolking voor een land be tekent. Bij de aanvang van zijn rede verklaart spreker inderdaad: Het is een oerwaarheid dat al leen het leven de rijkdom schept. Wie om de welvaart van een land bekommerd is, moet die rijkdom vóór ogen zien, moet hem helpen verwerven, moet strijden opdat hij niet zou ontsnappen. Daar waar het leven de bevolking weg- deint, valt een land moreel en eco nomisch neer, daarVan zijn er voor beelden voor het griipen. WEST-VLAANDEREN, DE SCHONE NQORDZEEGOUW De westelijke hoek van België, onmiddellijk grenzend aan twee landen. Frankrijk en Nederland, en door de Noordzee gescheiden van Engeland, dat is West-Vlaan deren, met: zijn 323,404 ha. opper vlakte. De natuur schonk deze streek enkel bossen en duineft. Rijkdommen als steenkool, peti'o- leum of andere delfstoffen ont breken er. Met hun stoere werk kracht wisten echter de bewoners dezer provincie hun wil op té drin gen zowel aan zee als aan grond en deze streek om te toveren tot een vruchtbaar landbouwgebied. De afwezigheid van natuurlijke energiebronnen hield de zware in dustrie op afstand en daar waar de landbouw overheerste en de eni ge grootbezigheid was werd het land overgoten door gezinsbedrij ven, doorgaans naar de landbouw georiënteerd. De hoofdtakken van deze bedrijvigheid zijn gevormd door het vlas, de tabak, de hop en de cichorei. Langs de kust geeft de visserij hetzelfde familiaal ka rakter aan de bedrijvigheid der in woners. Opeenhopingen der bevolking zijn dan ook zeer zeldzaam in onze provincie. Alleen het Zuiden, dat tegen de Franse grens en meteen te gen de Franse nijverheid aanleunt en dat boven de 400 inwoners per Km2 reikt, evenals Izegem dat door zijn borstel- en schoennijver heid over een hogere bevolkings dichtheid beschikt, maken op deze regel een uitzondering De bijgaande kaart geeft hiervan trouwens een zeer duidelijke illus tratie. DE BEVOLKING Op 31 December 1949 had West- Vlaanderen 1.006.357 inwoners, d.i 11,68 t.h. van de bevolking van het Rijk en neemt aldus, na Bra bant met 1.822.834, Antwerpen met 1.301.217, Henegouwen met 1.242.422 en Oost-Vlaanderen met 1.226.602, de vijfde plaats der provincies in Dit cijfer voor West-Vlaanderen is verheugend, vooral als wij de evolutie hiervan tijdens de 19e eeuw nagaan en een vergelijking trekken met de bevolking van het ganse land. Volgend schema verduidelijkt dit trouwens 1801 459.730 inwoners 1806 ,>02.542 inwoners 1816 519.436 inwoners 183.9 601.678 inwoners 1846 643.004 inwoners 1836 624.912 inwoners 1866 642.217 Inwoners 1876 684.468 inwoners 1880 691.764 inwoners 1890 738.442 inwoners 1900 805.236 inwoners 1910 874.135 inwoners 1920 803.687 inwoners 1930 901.588 i nwoners 1947 996.449 inwoners (Zie vervolg biz. 2.) U hebt het dus noodzakelijk ge acht, HH. Minister van Verkeers wezen, en Directeuren der Nationale Maatschappij der Belgische Spoor wegen, tot de afschaffing der trein verbinding Ieper-Roeselare. Roese- lare-Menen en sommige andere lij nen in ons Vlaams land. en vooral in onze Westhoek over te gaan. Deze beslissing werd getroffen onder de mom van bezuinigingen en om reden dat er kost wat kost iets moest gedaan worden om te vol doen aan de drang naar be zuiniging, welke thans het leid motief zou zijn in uw Beheer. Deze maatregelen werden getroffen tegen wil en dank van uw kliënteie, van onze Senators, Volksvertegen woordigers, en sommige onzer Stads- en Gemeentebesturen. U brengt een nieuwe en gevoelige kaakslag aan onze Vlaamse Gewes ten. In 1932 werd er door uw beheer overgegaan tot de afschaffing van de treinverbinding Ieper-Roeselare. Deze afschaffing werd alsdan als proefneming en om zelfde bezuini gingsreden opgelegd. Deze proefne ming mislukte totaal. De eerste jaren was het deficiet der autobus lijnen merkelijk hoger dan de vroe ger bestaande treinuitbating. Er werd aangedrongen op nieuwe treinverbinding. Na tussenkomst der Openbare Besturen, Senators, Volksvertegenwoordigers, werd er uiteindelijk beslist de treinverbin ding terug in te voeren bij middel van spoorauto's en de private auto buslijn te laten bestaan. Sinds 1937 gaf de uitbating, zowel op het spoor als op de autobussen, volledige voldoening aan het pu bliek. Het economisch belang van West-Vlaanderen was er mede ge diend. Het is overigens van belang dat er tussen sommige streken een Het slachtoffer OMER DEBAL Debal Omer, gehuwd, wonende Grote Markt 40, te Mesen, in dienst van landbouwer Mahieu Jozef, be gaf zioh Vrijdagmorgén 13 Oct. jl. in gezelschap van deze laatste, met twee wagens beten naar de statie. Debal stapte langs de tweede wagen. Ter hoogte van de Pont de la Douve, stak een jeep met aan hangwagen, geladen met zware be tonnen telefoonpalen, en toebeho rende aan de Staat, voorbij. De paardengeleider Debal werd gevat door de aanhangwagen en werd met geweld tegen zijn wagui ge worpen. Hierbij werd hij beide be nen afgereden. Dr Lamblin uit Waasten en Dr Debaene uit Le Bizet, waren spoe dig ter plaats, doch oordeelden hel hoogst noodzakelijk de zwaarge- kwetste met de Benelux-wagen naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper te doen overb'engen. Intus sen had een priester het H. Oliesel toegediend. De Rijkswacht van Walsten stel de het onderzoek in en had liet vrij druk om de intussen toegesnelde nieuwsgierigen op afstand te hou den. Rond 14 uur is het slacht offer, niettegenstaande de beste zorgen, aan de opgeiopen verwon dingen te leper bezweken. Geen enkel ogenblik had hij het bewustzijn verloren. Omer Debal, echtgenoot van Ma- thilde Deeroix, was geboren op 1 Mei 1909. Hij was vader van twee kinderen en was in de streek door eenieder geacht. De begrafenis had plaats te Me sen op Dinsdag 17 Oktober. Een grote menigte dorpsgenoten nam aan de droevige plechtigheid deel. De lijkoaar werd gedragen door het Brandweerkorps, waarvan Omer Debal sinds lange jaren een ver- dienstvol lid was. Op het kerkhof werden lijkreden gehouden door de hr Loridan, in r.aam van het Pompierkorps en de hr Jean Menu in naam van de bond der Oud-Soldaten. Het Wekelijks Nieuwsbiedt aan de beproefde familie Debal- Decroix haar gevoelens van chris telijke deelneming. goed rationeel en goedkoop vervoer middel bestaat. Aldus was het Cen trum van West-Vlaanderen, Roese lare, eveneens leper, een knooppunt geworden van autobussen, trams en treinlijnen. De grensstreek was er mede verbonden en nieuwe moge lijkheden werden geboden. De ver plaatsingen van onze werklieden naar de nijverheidscentra waren er door gevoelig verbeterd. Op het onverwachts, zonder veel voorafgaandelijke kennisgevingen, hebt U, Heren, de beslissing tot de afschaffing van de treinverbinding getroffen. Waarom zo gehandeld? Was het misschien uit vrees dat er te veel weerstand zou geboden zijn? Uw maatschappij, instelling van openbaar nut, boekt elk jaar een tekort van circ,. 3 milliard. Wij West-Vlamingen, dus ook de be woners van de Westhoek, zijn tus sengekomen in uw deficiet van 20 milliard, sedert de bevrijding! De West-Vlaamse gemeenschap oor deelt minstens ts mogen rekenen op een minimum van fair play en een betere behandeling. U vergeet wellicht, Heren, dat wij ook deel- maken van de Belgische Gemeen schap. Er zou nog eerst moeten be wezen worden dat de lijnen Ieper- Roeselare en Menen-Roeselare wer_ kelijk zo deficitair waren, en geen betere uitbating mogelijk was. Een rationeler uitbating dezer lijnen had kunnen geschieden moest er wat goede wil geweest zijn bij Inspectie en Directie der N.M.B.S. Vele lijnen in het net der N.M.B.S., ja bijna alle lijnen zijn deficitair. U zoudt dus moeten consekwent zijn, Heren, en gans het spoorweg net afschaffen, gezien uw bedoeling bezuiniging is en niet het dienen der Gemeenschap! Wij vinden het effenaf' niet te verantwoorden dat onze werklieden en bedienden zo behandeld worden. Zulkdanige toe standen zouden niet geduld worden in het Waalse gedeelte van het land, maar ja het zijn maar Vlaam se koelies en daarom bekommert men zich niet te Brussel in de Na tionale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Wij kunnen niet be grijpen dat de Hr Minister Seghers, Voorzitter van de N.M.B.S., leidend figuur in onze werkliedenmidden, zulkdanige beslissingen toelaat. On ze Vlaamse gemeenschap wordt eens te meer vernederd en misprezen. U kunt, Heren, van de N.M.B.S. be sparingen doen in uw kaders, of laten de zeer leerrijke uiteenzettin gen in de Libre Beigique omtrent uw beheer, U onverschillig? Voor een Noord-Zuidverbinding te Brussel, worden er milliarden voorbehouden: de totale uitgaven zouden de vijf milliard benaderen! U kunt nieuwe stationgebouwen oprichten te Brussel: Noord en Zuid welke honderden millioenen kosten en waarvan het nut evengoed kan betwist worden. Zekerlijk kunnen daar ook millioenen bespaard wor den. Maar hier in onze streken worden er treinen afgeschaft, spoor verbindingen onderbroken en wel licht lijnen uitgebroken. De water wegen, zoals de vaart I"per-Komen, worden niet hersteld. De statie te leper wordt niet herbouwd. De sta tie te Roeselare wordt behouden in haar erbarmelijke toestand. Men spreekt hier in onze West-Vlaamse Gewesten gedurende dertig jaren over projecten. De Staat kan een waarborg van 1 milliard verlenen voor het inrichten van een Fetro- leuminstallatie te Antwerpen, maar hier blijft het bij woorden. Onze besturen worden overstelpt met pa pieren en beloften en alles blijft zoals het was. Wij worden behan deld als lamme goedzakken. Het is zeer gemakkelijk voor U, Heren Directeuren der N.M.B.S., tot de afschaffing van lijnen te be slissen, een wedde van 303.000 fr. per jaar, benevens de bijkomende voordelen, op te strijken, U hebt immers ter uwer dispositie een autorijtuig met chauffeur waarvan het onderhoud ten laste valt der N.M.B.S. Wat zoudt U zeggen moest uw Dame of kinderen elke dag de reis Roeselare-Ieper heen en terug rechtstaande doormaken. Is het aannemelijk dat een werkman 40 minuten langer op de baan zijn tijd moet slijten in veel minder gunsti ger voorwaarden en blootgesteld aan allerlei gevaren, want de banen gebruikt door de autobusdienst, zijn voor de in slechte staat. Maar ja, dit bekommert U zeer weinig. Een onzer Volksvertegenwoordigers of Senators zal ongetwijfeld welwil lend aan de Hr Minister van Ver keerswezen enkele vraagjes stellen. Wij zullen voor vandaag niet ver der ons hartelijk woordje uitbrei den, maar geven U de verzekering dat het dossier niet gesloten wordt en dat wij met alle macht deze zaak nader onderzoeken en zullen bepleiten. Wij doen evenwel een beroep op de Hr Minister Seghers opdat hij zelf deze toestand ter plaatse zou komen onderzoeken. Wij twijfelen niet aan zijn goede bedoelingen en. aanvaarden grif dat het moeilijk en lastig valt de be narde toestand der N.M.B.S. recht te zetten maar dat hij toch be- grijpe dat maatregelen zoals de af schaffing der lijn Ieper-Roeselare niet altijd met besparingen gepaard gaan en dat wij hier ook in West- Vlaanderen toch wat mogen genie ten van de Openbare diensten Het is gemakkelijk te spreken over de Economische ontwikkeling van West-Vlaanderen en daarover jaren te redekavelen, maar uitein delijk niets te verwezenlijken... en afbreken. Als gevolg van de technische veranderingen die ons blad de laatste weken onderging, zijn we cr thans toe gekomen, wat veel lezers ons van vroe ger reeds vroegen de uitga ven van leper en Poperinge, niet meer in twee afzonderlij ke, maar wel IN EEN UITGA VE TE VERWERKEN. Vandaar de kleine wijziging onderaan de titel in de uitgaven leper en Poperinge, en de an dere bJadsch'kklng wat het lo kaal nieuws betreft. DE UITGEVER. na lezing-, ons blad in de handen van een vriend of gebnor die het nog niet heeft. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. TTT71 KftyjiQ G* 150. .toWQ TERWIJL DE KORRE SLEEPT In dat vroege morgenuur, 't was amper 4.30 u. toen de korre over boord ging. is de tijd van wachten zeer kort. Die tijdspanne van een geslagen uur, terwijl de korre over de ztebodem gesleept wordt, ver loopt zelfs zeer vlug wanneer men zo wat op z'n eentje over het dek kan slenteren. Slenteren is natuur lijk al wat te grootsprakerig gezegd want een beginneling aan boord die er zelfs op boft dat hij van niets weetmoet toch altijd de voorzich tigheid in acht nemen wanneer hij een uitstapje waagt op het gladde dek van een boot die geen autostra de is en die integendeel van die vervelende linkse en rechtse be wegingen maakt en dit nog wel pre cies op het ogenblik dat ge over moedig een strakgespannen kabel, die als veilige gids diende, hebt losgelaten. Oude zeerobben hebben van die deiningen geen last en lopen daar maar rustig rond alsof ze thuis rond de stoof draaien. Doet dan 'n sorteertafel, die hij juist bezig is met afwassen, zo wat een dom schuif-manoeuver onder een plotse duw van de dansende boot, dan zal de tafel wel verschuiven. maar de zeeman niet; die staat altijd vast. Het ruim van de boot was tijdens dat eerste uur een sterk aantrek- kingspunt maar daar is nu weer zoveel bijzonders niet te zien want een vissersboot is geen vrsrehtboot en heeft maar het hoogstnodige mede. Naast de keuken, die zeer sober is, ligt de machinekamer die door een luik van op hst dek kan bereikt worden. In het ruim is er ook nog een plaats voorzien die als bergruim dient voor sprot of haring voor het geval dat er aan dergelijke v&mgsten gedaan wordt. Wanneer, zoals thans, gewoonweg op garnaal gevaren wordt, dan dient dit ruim alleen voor bergplaats van materiaal. Een reserve-net werd hier opgeborgen zodat bij eventuele zware beschadiging of verlies, de visser niet verplicht is de terugweg aan te vatten. DE KORRE WORDT BOVEN GEHAALD We varen nog in het halve duis ter want de dag laat nog steeds op zich wachten. In de richting van Middslkerke zien wij een vage schemering die de belofte voor een nieuwe dag injjoudt. 't Is thans 5.30 u. De korre werd gedurende een uur gesleept. Nu eens kijken wat er gevangen werd. Het dek moet nu helemaal vrij zijn, de kabsls moeten ongehinderd over de takels kunnen lopen en de schip per houd'; er niet aan dat zijn pas sagiers er met gescheurde kleren zouden tussen uit komen. Daarom kregen wij elk een uitkijkpost aan gewezen, vanwarr ongehinderd al les kon gevolgd v. orden. (Zie vervolg blz. 8.) Hier Is de vangst. Schipper Verbanck heeft zo pas de Inhoud van de korre c.p het dek laten neerkomen. Tone staat aan de v'-das en laat de kabel, die het net omhoogtrekt, vOcrz!eh''g c "er- wijl Bené (uiterst links) liet onderste einde van de korre yastjioudt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1