VOOR POPERINGE EN IEPER 12 28 ROELAND LUIDT TRIOMF IN VLAANDEREN I Het Vraagstuk der Prijzen en Lonen Met de N. 735 op Garnaalvangst door reizigerstrein meegesleurd aan overweg te Vlamertinge Personenwagen aangereden en De Aanbidding van het Lam Gods nm KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-ÏEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 2 Frank ZATERDAG OKTOBER 1950 Landbouwer Bcuve A. uit Vlamertinge, op slag gedood BUITENLANDS OVERZICHT Doel der legering Daling der Prijzen met 5 Na 20 DecemberWachtpremie of Loonsverhoging voor Arbeiders en Bedienden Vermindering met 5 t.h. op textiel, met 3 t.h. op electrische stroom DE CANADESE VIJFLING DIONNE DOOR, MGR. SPELLMAN ONTVANGEN AAN ONZE H.H. MEDEWERKERS V CORRESPONDENTEN DE TREINAFSCHAF- F1NG IN ONZE WEST HOEK EN DE SABENA! EEN KONINKLIJK VIERGESLACHT Ons© special© reportage 3. - VISSERSGEHEIMEN EN KEUKENRECEPTEN Bij de kerslelling der beroemde schilderij Bewogen levensavontuur van het Vlaamse Kunstwerk der Gebroeders Van Eyck HET NIEUWE BRIEFJE VAN 20 FRANK WD MN KRUK I LOM dj fit-01-50. 'ÉÊM TR6S98IW6 tVTNGTM 1 FRANCS 1 811111 IP" i.A3?-< Tibet overvallen HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 46® JAAR Nr 43 ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 20 fr. Belgisch Congo 3,fr. p. week Frankr. Holland 3,fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. BBS n Zo levers dan is er nu: Triomf in Vlaanderland, in Maria's Vlaan deren, ln het land van de Maria- kerken, van de Marla-oorden en be devaartplaatsen, het land van de duizenden Maria-kapellekens. Op 1 November zal het gebeuren. Op Allerheiligen, wanneer Maria, Koningin der Engelen, medeviert met de legioenen Engelen, wanneer Maria, Koningin van alle Heiligen, medeviert met die ontelbare scha ren heiligen, Pausen en Bisschop pen, martelaren en belijders, met die ontzaglijke menigte doodgewone menseh, huisvaders en moederkes, met die scharen die noch te tellen noch te schatten zijn en die alle, op dien dag hun Koningin en Moe der vieren. Hun Moeder die hun al len 't leven gaf, het ware leven der genade, want zonder Maria geen Verlosser. Op die dag waarop ook wij vie ren zal het gebeuren. Ook wij vieren immers! Allerheiligen is die enige dag in 't jaar waarop de hemel minder hoog, minder ver schijnt te zijn dan op andere dagen, want daar kennen we bijna Don Bosco, de kleine H. Theresia, die kleine Maria Goretti, die van onze tijd en van de zelfde stof gemaakt zijn als wij... we gevoelen dat. We denken dan ook aan Vader en Moeder die bij den Heerezijn en met wie we, door dagelijks gebed in dagelijks contact zijn. 't Is of we door een spleetje op dien dag de hemel open zien en meer dan anders aan ons eigen plaatske denken... daarbo ven! Kon de Paus dan wel een betere dag kiezen? 't Zal te Rome een bovenaards schouwspel lijken wanneer Pius XII in vol pauselijk ornaat, de drie dubbele kroon op het hoofd, om ringd door de Kardinalen en hon derden en nog honderden Bisschop pen uit alle werelddelen, als Hoofd van de Kerk, als opvolger van Pe trus en plaatsvervanger van Chris tus zelf, met de zekerheid van de onfeilbaarheid tot geloofspunt zal verklaren dat Maria, de Moeder Gods, met ziel en lichaam in de he mel is. Triomf en jubel in de Katholieke Kerk. Triomf en jubel over alle wereld delen, overal waar katholieken aan getroffen worden. Triomf en jubel bij ieder katho liek. Is Maria niet de moeder van ieder gedoopte en is de eer die aan mijn Moeder bewezen wordt niet een reden tot triomf en jubel bij mij? Triomf in Vlaanderen, Maria's Vlaanderen. Paus Pius XII bevestigt wat de Vlamingen sedert eeuwen geloven: dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is. Vierden we hier sedert eeuwen niet het feest van O. L. Vrouw He melvaart? Was O. L. Vrouw Half- Oogst bij ons niet gevierd als een Hoogdag, als de grootste der Maria- dagen in 't jaar? Ging op die dag in stad en dorp de processie niet uit, net als op de Zondag na H. Sa cramentsdag? Toen had de Kerk nog geen uit spraak gedaan, als punt van geloof was nog niet verklaard dat Moeder met ziel en lichaam in de hemel is. Wij Vlamingen gevoelen ons be loond om ons geloof om onze eer bied en genegenheid, om onze eeuwenoude trouw aan Moeder, aan O. L. Vrouw van Vlaanderen. Op 1 November zal er meer dan in gelijk welk land ter wereld, tri omf zijn in Vlaanderland! 't Is nagenoeg 100 jaar geleden dat groots en plechtig in ons landje werd gevierd de dogma-verklaring van de Onbevlekte Ontvangenis. Vier jaar later verscheen de Lieve Vrouw te Lourdes en verklaarde aan de kleine Bernadette, die ver moedelijk nog nooit dat woord had gehoord Ik ben de Onbevlekte OntvangenisMoeder kwam ons bedanken. Hoevele Vlamingen zijn sedertdien naar Lourdes getrokken in bedevaart? Vierde Vlaanderens- Bedevaart naar Lourdes zijn gou den jubileum niet? Ligt niet diep bij ieder Vlaming die wens om toch eenmaal te Lourdes Moeder te gaan bezoeken? Trokken dit jaar niet meer dan duizend Limburgse mijn werkers naar Maria's genadeoord Lourdes? Groots en plechtig werd gevierd in 1854, en nu? Nu? Meer, grootser en toch veel inniger zullen we vieren. De vlag gen aan de gevels van onze huizen zullen 't vertellen dat er feest is en jubel, in ieder gezin. 1 November zal 't Mariabeeld ver sierd staan, midden licht, liefst in onze keuken. Daar vertoeven we meest, daar leeft Moeder ons dage lijks leven mee. De keuken is im mers de beste kamer van ieder moeder; ook dus van die Moeder! En die dag moeten, Vlaanderen door, al de Mariakapellen en kapel- lekes versierd en gepint, al de Lieve Vrouwbeeldjes die in gevelnissen staan, die aan hofpoorten staan of in kleiner nisjes aan linde of wilge hangen. Versierd en gepint al de Lieve Vrouwkapellen, die zo dicht staan in Vlaanderen dat het ene Lieve Vrouwbeeld het andere zien en groeten kan. Van die duizenden kapellen, ka- pellekes, van die duizenden beelden in nissen, van die duizenden beel den in al onze Vlaamse gezinnen, uit al het licht, van al de bloemen, van al het herfstgroen moet de ju bel opstijgen met ons dank- en ju belgebed. Dat moet het Te Deumzijn van onze volksmensen. Dat zal het dank- en jubelgebed, dat zal het Te Deum zijn van ons volk. Ge zijt Maria nog op heden Hetgeen ge waart in 't groots ver- Heden Spijts alle mede- en tegenheden Des Vlamings Moeder immer meer. (G. G.) Daar zullen we mee beginnen... dat zal uitgaan van ons. Ge weet wel: men heet dat in nieuw Vlaams: spontaan! Dat wil zeggen: als van zelf, recht uit het hert, want 't is voor Moeder. Dan komen zeker de grote ker kelijke feest- en jubelvieringen. Daar zullen we aan mee doen, geren, geestdriftig. Maar lang kunen we niet wach ten voor we zelf iets doen. Moeder ligt ons te nauw aan 't hart. Haar triomf is de onze, is Vlaan- derens jubel en triomf. Roeland luidt triomf in Vlaan derland... Moeder ter ere. PE VLAMYNCK. Hierboven een zicht op de deerlijk toegetakelde auto. Vooraan links bemerkt men de afgerukte deur, verder de linkerkant van de auto, die totaal ingedrukt, ja, bijna verdwenen is. Daar kreeg het slacht offer de noodtlottigc slag tegen de linkervoorwielen van de Iokomotief. Akelig klonk in de koude Octo- beravond de alarmbel vtun de on bewaakte overweg aan de Cassel- straat te Vlamertinge, toen wij er, omstreeks 19.30 uur ter plaatse kwamen, om bijzonderheden te ver nemen over het dodelijk ongeval dat zich daar enkele minuten voor dien had voorgedaan. Spookachtig flitsten de rode signaalliehten nog over de weg. Angstig stonden de toeschouwers bij de overweg te staren naar de EB IS NIETS VERANDERD EEN LICHAAM VOL ZWEREN Sommige lezers zullen, na 'dit ar tikel gelezen te hebben, misschien zeggen: Westerlinck wordt oud, hij komt altijd ov hetzelfde te rug. Welnu, op gevaar af dat verwijt to moeten horen dat men trou wens ook aan Sint Jan maakte meen ik dat het noodzakelijk is steeds en opnieuw tot de kern der zaken terug te komen. Maar laten wij bij de feiten be ginnen. Zoals we het veertien dagen ge leden lieten voorzien is de oorlog in Korea practisch ten einde. Anderzijds heeft de Sovjet dele gatie op de algemene vergadering van de U.N.O. herhaaldelijk, blijk gegeven van een grotere soepelheid en een grotere toegeeflijkheid. Men spreekt en schrijft zelfs over Rus sisch-Amerikaanse contacten (voor de zoveelste maal!) en Rusland schiet plots in een heilige ijver om tot vredesverdragen te komen met Duitsland en Japan. Al die tekenen en feiten zijn aanleiding geweest om sommige mensen (eerlijk of met partijbe- doelingen) te laten spreken over een internationale ontspanning En de mensen die enkele weken geleden in paniekstemming ver keerden omdat de roden in Korea aan de winnende hand waren, sla pen nu vaster als ze ooit geslapen hebben omdat de Noordelijken ver slagen zijn. Als wij echter onze stelregel trouw willen blijven, dan mogen wij ons niet door woorden laten vangen en door schijn late,n be driegen. Wij moeten ons dus ernstig de De merkbare prijsstijgingen op vele producten ingetreden sedert Juli jl. hoofdzakelijk wegens de ge beurtenissen in Korea, die de prij zen der grondstoffen over de gehele vrije wereld opdreef, had opnieuw in ons land het vraagstuk van prijzen en lonen gesteld. Door de verschillende vakbonden werden immers loonsverhogingen geëist als tegenpartij voor de prijs verhoging. De politiek der Regering bleef erop gericht de prijzen in te houden en te doen dalen. Zo hadden, op verzoek van de Hr Minister van Economische Zaken, de leiders van de beroepsverenigingen in de tex tielhandel besloten aan hun leden te vragen hun verkoopprijzen met 5 t.h. te verminderen. Op Maandag jl. nu, op verzoek van de syndicale organisaties, had in het Kabinet van de Hr Eerste- Minister Pholien een bijeenkomst plaats waaraan deelnamen: de Hr Eerste-Minister, de H.H. Ministers Vanden Daele, Coppé, Van Houtte, afgevaardigden van de werkgevers en van de verschillende vakbonden De afgevaardigden van het A.C.V. stelden voor dat de werkgevers, gezien de stijging der prijzen in de jongste maanden, een wachtpremie van 400 fr. zouden toekennen aan de leden van hun personeel voor de maanden Augustus en Septem ber. De werkgevers verklaarden zich voorstander van een drukking op de prijzen. De afgevaardigden van het A.B.V.V. verklaarden zulke actie te zullen steunen en eisten een loonsverhoging van 5 t.h., vast geknoopt aan het indexcijfer. De onderhandelingen duurden meerdere uren en ten slotte werd een communiqué verstrekt waaruit bleek dat op de samenkomst vol gen besluiten werden getroffen.' De Regering wil de prijzen doen dalen, en onverwijld met 5 t.h.; De Vereniging der Belgische Nij verheid heeft in naam van haar leden de verbintenis aangegaan tct een onmiddellijke prijsvermindering van tenminste 5 t.h. van de gefa- mm/aim De wereldberoemde vijfling Dionne kwam onlangs te New-York toe, waar zij aan het Centraal Sfcrtion begroet werden door Z. Em. Kar dinaal Spellman, Aartsbisschop v2n New-York. Wij bemerken hier van links naar rechts: Yvonne, Emilie, Annette. Mary en Cecile. Zoals men ziet is de vijfling welvarend... en als we z'en hoe groot dat volkje ondertussen al geworden is, dan herinneren we plots de mare uit de dagbladen dat «in Canada een vijfling geboren werd»... •n denken we er meteen op... dat we oude mensen aan 't worden zijn. briceerde nijverheidsproducten, die sedert 1 Juli jl. een verhoging heb ben ondergaan en da grote verde lingsorganismen hebben hun in stemming betuigd om deze daling toe te passen op de kleinhandels prijzen. Met alle middelen zal deze actie gesteund worden; De Regering zal maatregelen tref fen om eveneens een prijsdaling te bewerkstelligen in de voedingssector en in de landbouwsector; Zij zal een bijzondere inspanning doen om drukking uit te oefenen op de prijzen der grondstoffen die nodig zijn voor de landbouw, de veeteelt en de nijverheid; Indien het op 20 December 1950 moest bewezen zijn, dat het doel, nagestreefd door de actie, welke in 't communiqué uitgestippeld wordt bereikt is, dan verbinden de werk gevers er zich van heden af toe een compensatoire premie uit te betalen voor de verlopen maanden in al ae nijverheden en ondernemingen, waar de lonen niet verhoogd wer den sedert 10 October 1950, in acht nemende dat de minimum aanpas singen welke hebben plaats gehad ingevolge de accoorden van 4 Sep tember 1950 niet beschouwd wor den als loonsverhogingen. Indien d.e krachtinspanning niet moest slagen dan zullen de arbei ders, die ze neg niet verkregen hebben, recht hebben op een loons verhoging met terugwerkende kracht tot 1 October 1950 en gelijkstaande met de verhoging van het index cijfer der kleinhandelsprijzen. ELECTRISCHE STROOM GOEDKOPER Naar aanleiding van het accoord dat Maandagavond werd bereikt tussen werkgevers, vakbonden en Regering wordt medegedeeld dat de prijzen voor electrische stroom met drie t.h. worden verlaagd. j -u-»"*" ui"'"" Woensdag a.s., 1 November, Hoogdag van Allerheiligen, wordt er in onze drukkerij niet gewerkt. We verzoeken dus dringend onze HH. Me dewerkers en Corresponden ten EEN DAG VROEGER als naar gewoonte hun copij te laten geworden, waarvoor we hen bij voorbaat van harte l dank toezeggen. j 1 I vraag stellen: is er een echte in ternationale ontspanning? En mijn antwoord is: neen. Waarom niet? Omdat het con flict in Korea nooit een fundamen teel belang heeft gehad. Omdat het nooit meer geweest is dan een zweer, ën omdat het genezen van die zweer geen bewijs is dat hei bloed gezuiverd is. Morgen kan er een nieuwe zweer uitbreken die misschien niet meer of niet min der belang zal hebben dan de Ko- rea-zweer. Er is aan die toestand een dub bel gevaar verbonden: 1. - Dat achtereenvolgens een hele reeks zweren kunnen uitbre ken of ook verschillende tezelfder- tijde, zolang het bloed niet ge zond is. 2. - Dat die zweren steeds de omstaanders kunnen besmetten, ttz. een algemene of wereldoorlog doen losbarsten. Denken dat de wereld van oor logskoorts bevrijd is omdat een U.N.O.-pleister de Korea-zweer heeft doen verdwijnen, herinnert aan kwakzalverpractijken die ab soluut niets te maken hebben met een werkelijke genezing. En het is niet -nndat iemand er gezond uitziet, dat hij gezond is. Het gevaarlijkste wat men dan ook kan doen is zeggen: ik zie er gezond uit. dus ik ben gezond en ik lap alle voorzorgsmaatregelen, die ernstige geneesheren mij opleg gen, aan mijn zolen. Zo te werk gaan is met absolute zekerheid een te vroege dood in lopen en zijn eigen graf delven. TWEE VASTE ELEMENTEN Maar hoe kan men uitmaken of het alleen gaat om een gewone huidaandoening ofwel om een ern stige bloedvergiftiging xuaarvan de zweren alleen uiterlijke tekenen zijn Een dokter zou antwoorden: wel, door een ernstig onderzoek. Laten we dan dat ernstig onder zoek doen. Wat stellen we vast? Naar mijn mening, twee zaken die fundamenteel zijn: donkere schim van de reizigerstrein, die een honderdtal meter verder stilstond. Aan de linikervoorzijde van de iokomotief hing een gans vernielde personenwagen. De dood was hier voorbijgegaan en had een jong leven weggemaaid. DE ZWARE AANRIJDING De reizigerstrein Nr. 9248, die uit Poperinge vertrekt te 19 u., nader de het station van Vlamertinge, waar hij te 19.11 u. moest aan komen, toen plots de machinist aan overweg 99, die onbewaakt is, doch bediend wordt door rood-groen flikkerlicht en een alarmklok, een zware slag hoorde, die zich aan de voorzijde van de Iokomotief voor deed. Noch machinist noch stoker hadden enige hindernis op de spoorbaan bemerkt en deden dan ook, bij het vernemen van de on verwachte slag, al het mogelijke om de trein tot stilstand te brengen. Het zware gevaarte stopte een hon derdtal meter verder. Een akelig schouwspel wachtte hen. Een personenwagen van het merk Simcahing met afge scheurde rechterflank vastgeklemd op de linkerbuffer van de Ioko motief. Langs het spoor bemerkte de toesnellende hoofdtreinwachter, Georges Debijzer, uit leper, brok stukken van een auto, alsmede een mannenschoen. HET SLACHTOFFER Het ter hulp snellend personeel keek dadelijk uit naar d-e mogelijke inzittenden van de wagen. Slechts één persoon bleek in de wagen plaats genomen te hebben, de ge leider van de auto, die nadien ver eenzelvigd werd als zijnde Heer Al- bert Bouve, echtgenoot van Maria Lemahieu, geboren te Vlamertinge, op 28 Juni 1922, en aldaar wonen de in de Lissewallestraat 2, op de hofstede Lissewalle Dokter Beele, die ter plaatse ont boden werd, kon enkel de dood van het slachtoffer vaststellen. E. H. Maes, onderpastoor te Vlamertinge, diende het slachtoffer in extremis het H. Oliesel toe. (Zie vervolg blz. 5.) Naar wi.j vernemen zou de Heer Segers, Minister van Ver keerswezen, er zeer ernstig aan denken de lijnen bediend door de LuchtvaartmaatschappijSa bena met 1 April e.k. af te schaffen. Er bestaat immers een deficit van circa 90 millioen... te ver effenen door Jan en alleman: de Belgische Staat. Er werd evenwel nog een on derzoek ingesteld. Wij zijn van mening dat deze beslissing niet zal getroffen worden, daar de Westhoek en West-Vlaanöeren er niet bij betrokken zijn! Prinses Anna, Elisabeth, Alice, Louise, dochter van Prinses Elisabeth van Engeland, werd Zaterdag 21 October jl. gedoopt. De foto toont de Engelse Koninklijke Familie na de plechtigheid in Buckingham Palace. Staande links: de Koning van Engeland; rechts: de Hertog van Edimburg, vader der kleine Prinses. Zittend: een vorstelijk viergeslacht in vrouwelijke lijn. Van links naar rechts: Koningin Mary, Prinses Elisabeth die haar dochtertje op de schoot houdt en de Koningin van Engeland die haar kleinzoon Prins Charles op de arm heeft. De meeuw heeft een lekker brokje veroverd en houdt de wijting vast in de snavel geklemd. Zij glijdt er een ogenblikje mee over het water doch schiet dan weer de lucht in, terwijl ze in haar vlucht haastig het stukje naar binnen werkt, want het werk aan boord gaat vlug en de meeuw wil iedere kans te baat nemen. Onze vaart met de St Pierre N. 735 was een wondere reis. Toen de eerste morgenschemering op zee, omstreeks zes uur, de zwarte kust lijn van Middelkerke met een brede lichtstreep begon af te boorden en toen kort nadien een bleek zonne tje slaperig uit de morgenwolken kroop, toen begon het leven aan boord aangenamer te worden. Wanneer het net dan voor de tweede maal aan boord gehaald werd, was het volle dag en kon alles van dichterbij bekeken wor den. OVER BOOMKORREN EN TRAWLNETTEN Men zou wel eens geneigd zijn aan te nemen dat in de visserij alles nog in oude traditionele vor men gegoten is. In deze bedrijfstak, die op een oud verleden en echte tradities steunt, werd echter met de vooruitgang en met verbeterin gen terdege rekening gehouden. 's Zomers bemerken de badgas ten langs de kust, van die eenzame vissers die te paard op een paar honderd meter van de kust door het water trekken. Van het paard ziet men nog enkel hals en kop, terwijl de visser nog juist met het bovenlijf boven water uitsteekt. Dat zijn de garnaalvissers die met de boomkórre op korte afstand van De twee Vlaamse schilders, Jan en Huibrecht Van Eyck schonken aan het nageslacht het beroemde schilderij De Aanbidding van het Lam Godshet meesterwerk der Vlaamse schilderkunst. Wie ooit de kunstschatten van de St-Baafskerk te Gent bezocht, had gelegenheid dit ongeëvenaard kunstgewrocht te bewonderen. Het Lam Godskende een be wogen geschiedenis. Tijdens de oor log 1914-1918 werd het kostbaar stuk veilig weggeborgen en liep het geen schade op. Toen de oorlogs verwoesting opnieuw dreigde in 1940 werd het schilderij, zorgvuldig ver pakt, naar Pau in Zuid-Frankrijk gevoerd. Zo begon het een zwerf tocht door Europa, want van Pau werd het naar Duitsland overge bracht om ten slotte opgeborgen te (Zie vervolg blz. 5.) Worden in een grot van Tyrol waar li R'OY.UjMi- Dl. Bf.f.cmül-v» 31 2075 M .~"y mm Een afdruk van het nieuwe briefje van 20 fr. dat fn omloop gebracht wordt. De overheersende tint is p ars. De beeltenis van Leopold I bevindt zich in het witte gedeelte in watermerk. Langs de kant van de Franse tekst staat de musicus Roland de Lassus afgebeeld, ter wijl aan de kant van de Nederlandse tekst de musicus Philippus De Monte werd uitgebeeld. het door de Amerikanen, bij het einde van de oorlog, ontdekt werd. Ons land kwam aldus in het bezit van dit kostbaar stuk. Reeds in 1934 deed het schilderij heel wat beroering ontstaan. Toen werd immers in zeer geheimzinnige omstandigheden een zijluik gesto len, namelijk dit der Rechtvaar dige Rechters Van dit ontvreem de luik echter werd inmiddels reeds een prachtige kopij geschilderd, die thans nog op toon moet gezet wor den en het oorspronkelijke op waardige wijze zal vervangen. Het grote meesterwerk doet thans opnieuw van zich spreken omwille van de herstellingen die het moet ondergaan. Tijd en weersomstan digheden hebben hier hun traag vernielingswerk voortgezet zodat aan dringende herstelling moet gedacht worden. Hiertoe werd het meesterwerk overgebracht naar het laboratorium van het Jubelparkmuseum, waar deskundigen er thans de nodige zorgen aan geven. Zoals de directeur der laborato ria, dhr Coreman deed opmerken, is het eerder een bewerking om de levensduur van het kunststuk te verlengen dan een herstelling, die thans ondernomen wordt. Het is een conservatiebehandeling Reeds vroeger jaren werden er herstellingen aan gedaan, die ech ter niet altijd zeer gelukkig uitvie len. Zo werd een eerste behande ling uitgevoerd in 1550 door Mar cus Van Vaernewijck. Hoe gevaar lijk dergelijk werk kan zijn wordt bewezen door het feit. dat bij deze gelegenheid een luik dat de Hel voorstelde, verloren ging. In 1662 en 1663 kwamen andermaal her stellingen te pas, terwijl in 1825, toen bij de brand in St Baafs, gloeiende asse op het middenpaneel viel, hopeloos geknoeid werd, bij het herstellen der schade. Er is dus thans niet alleen te strijden tegen de vernietiging door de tijd doch er is eveneens een en ander goed te maken van hetgeen vroeger ver korven werd. Het beroemde werk vertoont barsten en knobbels, op verschil lende plaatsen is de verf geneigd af te schilferen. Om hieraan te verhelpen bestaat de eerste grote bewerking erin de panelen langs Zoals in onze laatste berich ten gemeld wordt, zi.in de Ro den Donderdag Tibet binnen gedrongen. Voor meer bijzon derheden over dit geheimzinnig land, verwijzen wij de lezer naar onze Week-End reportage op blz. 12 van dit nummer. voor- en achterzijde zorgvuldig met bijenwas in te strijken. De bijen was biedt grote weerstand aan alle temperatuursschommelingen en aan de vochtigheid, waarvoor het hout moet beveiligd worden. Hij dringt door de barsten van de verf in het paneel zelf en geeft tevens een gro ter elasticiteit aan de verflaag. Hierdoor wordt het mogelijk knob bels en schilfers te nivelleren en aan het werk zijn glanzende gaaf heid terug te geven, die het vroe ger de schoonheid gaf van oud émail. In de tweede faze der bewerking moet de vernislaag verdund woe den. Alleen het buitenste laagje mag weggenomen, ten einde zeker te zijn de verflaag' niet te schen den. De derde en laatste bewerking zal bestaan in het bijwerken der ge schonden delen. Alvorens deze taak echter aan te vatten zal het advies ingewonnen worden van gekende conservators van verschillende bin nen- en buitenlandse musea. Op 10 November zullen deze heren in con ferentie samen komen om deze her stellingswerken te bespreken, zo wel onder estetisch als technisch oogpunt. Met gans dit herstellingswerk hoopt men klaar te komen tegen de eerste maanden van 1951 om dus het grootste kunstgewrocht der Vlaamse schilders, dat zelfs in de wereldkunst niet geëvenaard werd terug ten toon te stellen op zijr oude plaats waar het thuishoort' in de St Baafskathedraal te Gent. GEMO. het strand door het water trekken. De boomkorre die nu nog in deze soort visserij gebruikt wordt, werd vroeger ook aangewend bij de gar naalvisserij per boot. Het net is bij de boomkorre aan een ronde balk (de boom) vastge maakt die de bovenzijde strak ge spannen houdt. Twee ijzeren beu gels zijn aan beide zijden van de boom gehecht en dragen langs on der een grondpees waaraan de onderzijde van het net vastzit. Deze boomkorre heeft het grote nadeel niet breed genoeg open te gaan het geen natuurlijk de visvangst zeer beperkt. Tegenwoordig zijn echter vrijwel alle vissersboten uitgerust met trawlnsttenBij dit systeem is de boom vervangen door twee hou ten borden, die in de visserstaal visplanken genoemd worden. Een bovenpees en een onderpees ver binden het net aan de visplanken die rechtop in het water staan. Door het feit dat de bovenpees korter is dan de grondpees, wordt het net langs de bovenkant over een kortere boog toegehaald. Hier door wordt het de vis onmogelijk gemaakt langs boven weg te vluch ten. Van aan boord ziet men wel het net verdwijnen onder de zeeopper vlakte, doch men kan de houding der visplanken en de stand van het net onmogelijk volgen. De visser legt ons echter alles in zeer klare taal uit en werkelijk wanneer het net terug aan de oppervlakte komt, voorafgegaan door de twee visplan ken, dan ziet men nog duidelijk hoe de korre in deze stand naai boven komt. De visser moet ook kok spelen aan boord. Uit het dampende fornuis schepte hij de zo pas gekookte gar naal en verzamelt het lekker goedje in een klaarstaande mand. MEEUWEN EN ZEEZWALUWEN Een der mooiste spektakels op see is stellig het gedoe der meeu wen en der zeezwaluwen. Iedereen die ooit de kust of zelfs een belang rijke binnenhaven bezocht, kent d meeuwen die met de sierlijk (Zie vervolg blz. 6.} Dhr Phïli'ppot, specialist fn het herstellen van kunstwerken, onder zoekt aandachtig op het middenpaneel de barsten die het beroemd schilderij ontsieren,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1