12 VOOR POPERINGE EN IEPER Het beknopt verslag van Meester Koning Gustaaf V van Zweden overleden Het Dogma van de tenhemelopneming der H. Maagd plechtig afgekondigd door Z. H. Paus Pius XII Het St Janshospitaal te Wervik herrijst uit Nog de Auto-Treinbotsing te Vlanortinge Visjinski in de schoonste Cadillac Daar mag de Koning niet binnen Bladzijden PRIJS 2 Frank ZATERDAG NOVEMBER 1950 KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Geen land ter wereld bezit een spoorwegnet als Belgie... Bernard Shaw ©verleden ZEG MAN, DIE KAN HET len der meest indrukwekkende plechtigheden van deze eeuw Onvergetelijk schouwspel van geloof en enthousiasme BUITENLANDS OVERZICHT D 1 n Minster De Taeye deed de plechtige eerste steenlegging Ook Minister De Boodt op de plechtigheid aanwezig Hij was de oudste Vorst van Europa De 92-jerige aflijvige wordt opgevolgd door zijn zoon, Gustaaf-Adoif VI Aarsslag ©p President Troman HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47,63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr, Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten "bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. Zaterdag 4 Nov. 1950. ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 18 fr. Belgisch Congo 3,—fr. p. week Frankr. Holland 3,—fr. p. week- Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. San.ien, Gasthuisstraat 19, Poperinge. POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). HET ging er mij, Zondag na de Mis, in 't Kroon tje»? Geen «meeting»! Want dan is er één die 't hoge woort voert, wijl rie anderen zwijgen, 't Begon hier lijk op de markt, waar ieder biedt en dingt. Maai- de smid bracht er orde in: Ieder zijn beurt, zei hij,... ge zoudt er met geen perse door slaan nu; ieder zegge zijn reden en de mees ter zal er dan een soort verslag van opmaken. 't Zal bij ons alleen niet zijn dat er vandaag weer over die his torie van de treinen zal gesproken worden. We moeten al onze re dens al onze bevindingen verga ren,... bundelen zouden de geleer de bollen zeggen. Al die halve of hele beslissingen werden getroffen boven onze kop; 't gaat ons aan, want wie is er wel bij betrokken, tenzij wij zelf? En we moeten die nieuwe toestand serieus bekijken en onderzoeken; 't gaat ons aan en heel de Westhoek. Daarmee ging' de smid een soort president spelen en, waarachtig, 't ging er lijk in de Kamer! 'k Zal ik beginnen, als ik mag, zei de Meester. Ik heb altijd geleerd aan de schooljongens dat er geen land ter wereld een spoorwegnet bezat lijk België... we vinden nu dat ons net te groot is, wanneer de bevolking al meer dan verdubbeld is. Vindt ge dat niet aardig? Er wordt nu danig veel gezegd en ge schreven dat we, vooral in het Vlaamse Land, moeten nieuwe nij verheden installeren, om aan ons volk en de frontarbeiders werk te geven. Dan begint men met de GROTE verkeersmiddelen af te schaffen. HEER BERNARD SHAW De Britse letterkundige Bernard Shaw, de beroemde En gelse letterkundige, verloor Woens dag jl. het bewustzijn en werd zelf de avond bediend volgens de An glicaanse ritus. Zonder tot het be wustzijn te zijn teruggekeerd, is hij dan Donderdagmorgen te 6 uur overleden. Heer Shaw, die 94 jaar oud was. maakte een paar maanden geleden een val, waarbij hij een beenbreuk opliep en verkeerde se dertdien in wankelende gezond heidstoestand. Ik versta heel goed dat de spoor weg er zou moeten toe komen zijn zaken te doen zonder schul den te maken. De Nat. Maatschap pij zou moeten rondkomen, maar 't zitten daar zoveel... ratten in en aan de kaas dat 't alle men sen te vele is; 't worden daar een schrik van pensioenen uitbetaald... Rongvaux en Van Acker hebben nooit willen zien dat de toestanden veranderd waren, en benoemden maar altijd vriendjes bij. Nu zit Minister Segers met al de potten die in vijf jaar gebroken werden, 'k Ga maar een voorbeeld geven. Uit het verste van 't land kwamen bomen voor de borstelfabrieken van Ize- gem. Uit Boom kwamen stenen al hier. Hoe dikwijls moesten die wa gens af- en aangehaakt worden? Hoe dikwijls moesten die stenen dan nog van 't spoor op de buurt spoorweg gelost en geladen wor den, ter bestemming weer gelost om met zware wagens ter plaats gevoerd te worden? Nu komen de bomen toe op zware vrachtwagens. Nu rollen de vijf- en de tientonners van de steenbakkerij naar 't werk. De hoge omes van de maatschap pij trokken er zich niets van aan. Hun... traitement bleef toch het zelfde... Nu zijn ze verwonderd dat in sommige staties, waar altijd hele ramen wagens gelost moes ten worden, altijd wagens gevraagd werden... het gras tussen de sporen groeit. Vergeet dan niet dat West- Vlaanderen ver van Brussel ligt, waar miljarden worden verbuist voor de Noord-Zuidverbinding. Waarom hebben ze daar geen auto bussen ingelegd? 't Mochten nog Pullmanns of luxe-cars zijn! Al de punten, Meester, zei de smid; nagels met korwen! Er was een ogenblik stilte... de glazen waren leeg en Jules, de baas, profiteerde er van. Hij zag dat we goed gezeten waren. 't Boerke van aan de molen zou 't zijne in 't zakske doen. Als ik te Veurne op 't College lag, zei hij, lag er daar ook een jongen van bij Poperinge; de jongen had ook familie te Brussel. Ais er één gro te verlofdag was, ging hij naar Brussel, 't Was maar als we verlof kregen voor twee dagen dat 't de moeite weerd was naar Poperinge te gaan! Men doet hier lijk in Frankrijk! Wie in '14-18 in Frank rijk zat, weet het zo goed als ik. Wilt ge tamelijk snel levers gera ken, ge moet over Parijs. Dat komt hier ook: ge moet over Brussel. Het verkeer tussen onze steden in West- Vlaanderen trekt op niets: Kort- rijk, Brugge, Oostende, Roeselare, Tzegem, Tielt, leper, Poperinge. Me nen, Moeskroen. Ik zat verleden week op de trein Kortri.ik-Brugge van 15.11 uur. Die kerel stopt pre cies een half uur te Roeselare, raadt waarom? en komt t'einden adem te Brugge te 17.31 uur, dat is tv-~e uur en twintig minuten. Per fiets zijt ge er op twee uur! Geen wonder dat men al het oud getuig naar onze provincie stuurt. Goed getapt, loeoh de smid; zou de maatschappij niet beter aan ieder gezin een auto-tje bezorgen? Met de belastingen op de benzine en de plakke zouden ze misschien alleen nog de treins op Brussel kunnen laten lopen en met tijd winst boeken. Maai-... «onze» bus sen? 't Schijnt dat er nu min ge klaagd wordt door de werklieden, die 's morgens en 's avonds naar of van t werk komen! 'k Wete dat er nog zijn die te late komen op 't werk of hun werk kwijt geraak ten 'k Zal 't U zeggen, zei de Meester... 'k Werk een beetje over al en ken die bussen? Er zijn goe en slechte... uitbaters. De eerste overlaadt zijn bus niet, zal een tweede inschakelen. De andere? Die kan in zijn bus voor 40 man er meer dan 100 duwen en persen. Als het dan regent of wintert komt er uit vesten, fraks, alaamzak enz. een geurtje om te stikken en om te val len! Wat dan met oude mensen en kinders? Wat zonder verwarming? Wat in de bussen waar geen net is om zelfs een klein pakje te leggen... Ga dan maar op reis met een paar valiezen Er was zelfs iemand die kloeg dat hij nu eerst zijn Wekelijks Nieuwsde Maandag ontving. De bus nam de pak weekbladen niet mee... te zwaar! Zijn blad ging al Kortrijk rond weer over leper naar zijn dorp. Meester, zei de smid, uw ver slag zal reeds lang genoeg zijn. Het moet verschijnen in 't blad van on ze streek en gelezen door de heren die dét moeten weten. Stuur het intussen maar naar PÉ VLAMYNCK. Voor het kampioenschap van fanfares door, het blad de «Daily He rald in Engeland ingericht, hebben zich 17 muziekverenigingen aan gemeld. Gedurende vijf uren ging deze competitie door in Albert HallMiss Olive Strong houdt bulten nog een korte solorepititie op piston, terwijl twee scouts programma-verkopers, met veel belangstel ling toekijken. Zij staan blijkbaar verstomd over het talent van Miss Olive Strong. Wereld-dakbsklimmers DE KLASSIEKE KWADE TROUW Officieel schijnt men het nog niet zeker te weten, maar prac- tisch is het reeds wereldwijd aaiu- genomen: de rode Chinese legers zijn Tibet, genoemd het dak van de wereld binnengerukt. Over Tibet moeten we niet veel schrijven. Het Wekelijks Nieuws van verleden week bracht u daar over een hele bladzijde wetens waardigheden. Wat ons hier interesseert is te weten hoe het kwam, waarom het gebeurde, welke uitleg de aanval ler er aan geeft en welke gevolgen daarvan zullen of kunnen zijn op internationaal plan. En eerst en vooral: hoe kwam het? Wel, de uitleg is eenvoudig: daar bestaat geen geldige reden voor, want Tibet heeft China niet aan gevallen. Het zou dit trouwens nooit kunnen, want olies wat het aan strijdkrachten heeft, zijn 15 duizend gewapende bergbewoners onder commando van een gewezen Oostenrijks officier! Het land is dus zwak en dat is een eerste rede waarom de com munisten het aanvallen. En het land heeft een strate gische waarde, aangezien het een zeer lange gemeenschappelijke grens heeft met Indië en dat het dus een goede springplank is om gebeurlijk dit land aan te vallen. En dat is natuurlijk een tweede reden om Tibet te veroveren. Communisten en dictators over 't algemeen hebben maar zo 'n redenen nodig om in oorlog te gaan. Denk maar aan Hitier, Mussolini, Stalin. Het meest potsierlijke van alles is echter dat die aanranders dan steeds vertelseltjes dichten om de goede gemeente wijs te maken dat maar dat er toch beternis is. zij zich verdedigen of door de re- i aL WerVIks taeYe WIL Johannes' kLoeke sChUtse Dreef toCh De booDt Van Wal zo klonk als een welkomstgroet het kundige jaarschrift dat aangebracht was boven de ingang van het werkterrein waar Zaterdag, 28 October, de eerste steen gelegd werd door Minister De Taeye, in aanwezigheid van Minister De Boodt. Aan sombere dagen werd herinnerd tijdens deze plechtigheid die de bekroning vormt van 10 lange jaren sukkelen en miserie op aller hande gebied. Het was een blijde Zaterdag voor Wervik alhoewel de zon niet scheen en regen dreigde. Tien jaar geleden echter was het een sombere Zaterdag op die rampspoedige 25 Mei 1940 toen Duitse vliegers het St Janshospitaal met brandbommen bestookten en verniel den. Toen scheen er wel een stille Meizon doch ze treurde om de ver nietiging van dit oord van barmhartigheid en verschool zich achter de zware rookwolken die de hemel verduisterden. Nu glansde er vreugde op ieder wezen. Nu rees immers bij ieder een de stellige zekerheid dat het Hospitaal zoals de phenix weer levend uit zijn as verrijst. HOOG BEZOEK AAN DE NOODINRICHTING De Ministers De Taeye en De Boodt kwamen Zaterdag, 28 Octo ber, naar Wervik om er tot de eer ste steenlegging over te gaan van 't nieuw te bouwen St Janshospitaal. De Stadsoverheden onder gelei de van dhr Burgemeester D:leu, verwelkomden de bezoekers op de Geluwesteenweg waarna de autoka ravaan zich naar Steenakkerplaats begaf. gasten gold het noodhospitaal dat in een gebouw op de Steenakker plaats is ondergebracht. E. Z. Marie-Joseph, Priorin, ver welkomde namens de zustergemeen- schap en het personeel der inrich ting de beide ministers en achtte zich gelukkig hen te mogen begroe ten op deze dageraad van een nieuw tijdperk. Nadat de erewijn werd aangebo den, brachten de hoogwaardigheids bekleders op uitnodiging der E. Z. Pricrin en onder haar geieide een Het eerste bezoek van de hoge bezoek aan de noodinrichting. Op tie tribune hadden Se personaliteiten plaats genomen. Zittend be merkt men van links na-ar rechts: Z. E. H. Verhaeghe, bestuurder van het St Janshospitaal; E. Z. Priorin van het hospitaal; de Ministers l)e Taeye en De Boodt en Dhr Burgemeester Deleu. Staande links ziet men enkele Zusters en Verpleegsters, verder naar links dd. hh. Senator Ferryn, Volksvertegenwoordigers Lefere en Stub be, Bestendig Afgevaardigde J. Storme Sft va» de Gemeenler&M ?n 4$£ C'.Q.O. Wij konden vaststellen dat ook hier, zij het dan met beperkte mid delen het verheven liefdewerk dat St Janshospitaal op zich nam, on verdroten wordt voortgezet. De zusters bijgestaan door verpleegsters doen hier werkelijk mirakelen om toch, spijts alles, hun mensen te verplegen. NAAR HET BOUWTERREIN Stoetsgewijze en met muziek op kop ging het dan naar het bouw terrein waar reeds volledige bedrij vigheid heerst voor het aanleggen der grondwerken. De genodigden namen plaats op de tribune. Naast de Ministers na men plaats, Z. E. H. Edm. Ver haeghe, Bestuurder van het Hospi taal. E. Z. Marie-Joseph en de hr Burgemeester Deleu. Wij bemerkten verder nog Z. E. H. Desmedt, Pas toor van St Medardus-parochie, Z. E. H. Devlieger, pastoor van St Jo zefsparochie, Z. E. H. Grymonprez, pastoor van het H. Hart, de hh. Senator Ferryn, Volksvertegenwoor digers Lefere en Stubbe en besten dig afgevaardigde J. Storme, als mede talrijke vooraanstaanden. Namen eveneens plaats bij de ge nodigden, dhr Roussel, chirurg van het Hospitaal, alsmede de hh. dok ters Dhoore, De Geest en Dhondt, de leden van het schepencollege en de leden van de C.O.O. Zusters en verpleegsters woonden ev ciit-ns u. plechtigheid bij. Dhr Vanraes, Voorzitter van de C.O.O., herinnerde in zijn openings rede aan de kwade Zaterdag van 25 Mei 1940 toen het St Janshos pitaal met brandbommen vernield werd. (Zie vervolg bis. 6.) gering van het land in kwestie zelf ter hulp werden geroepen. Meestal wordt dan de volgende procedure gevolgd: eerst probeert men met vriendelijkheid, dan met druk en chantage, en als dat alles niet helpt of niet vlug genoeg gaat naar hun sin, dan met de wapens en het brutale geweld. Dat is thans ook het geval ge weest met het Tïbetaans geval. Sedert maanden wil Mao Tse Tung de Tibetaanse Staat bij Chi na inlijven... aangezien die vroe ger nog deel uitgemaakt heeft van het Chinese Rijk. Moest men op die basis werken dan zijn Duits land, Nederland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk gerechtigd België binnen te vallen, want in de ge schiedenis hebben onze provinciën achtereenvolgens deel uitgemaakt van die rijken!) Onderhandelingen werden dan ook aangeknoopt en drukking werd uitgeoefend. Op 't ogenblik zelf nog dat de rode soldaten de grens over trokken waren er te New Dehli onderhandelingen aan gang, en ivaren er afgezanten op weg naar Peking. En middenin die onderhandelin gen marcheren de communistische legers Tibet binnen... Dat doet ons terugdenken aan de Japanners die, op het ogenblik dat zij met de Verenigde Staten in volle bespreking ivoren voor het oplossen van een aantal moeilijk heden, de Amerikaanse vloot te Pearl Harbour aanvielen en in feite de oorlog inzetten. En om de kroon op het werk te zetten verklaart Mao Tse Tung nu nog ciniek weg dat de Tibetaanse regering hem geroepen heeft. On getwijfeld zoals Letland. Litauen en Estland Stalin geroepen hebben in 1939! Alsof men op een gegeven mo ment de deur zal openzetten en de dief zal binnenroepen die reeds neprobeerd heeft alle vensters te forceren om bij u binnen te ge raken! Dat zal men misschien in de communistische wereld in schijn geloven, maar overal elders zeker niet. BIJ GEBREK AAN BROOD, EET MEN KORSTJES VAN PASTEIEN De hierboven aangeduide rede nen zijn voor elke imperialist na tuurlijk ruim voldoende om tot de aanval over te gaan. In onze hedendaagse ideologische en opgejaagde dictaturen speelt er echter ook nog iets anders mede. Daar worden de passies zodanig tegen de buitenwereld opgezweept, dat een verovering op de duur moet gebeuren op gevaar af dat de sleur en de slenter er zou in komen, en dat het geloof der po litieke soldaten zou ten onder gaan. Dictators zetten trouwens ook graag een grote mond op en wor den dan door hun eigen gebrul ge commandeerd. En dat is nu ook weer het geval met rood China. Sedert maanden beloven zij For mosa aan te vallen, waar Tsjang Kai Tsjelc zit met zijn laatste na tionalistische troepen. Maar Ame rika heeft gezegd dat zij daar moe ten afblijven omdat over het lot van Formosa, dat destijds onafhan kelijk was en na de nederlaag van Japan onder Chinese voogdij werd geplaatst, bij een vredesverdrag over geheel het Verre Oosten moet beslist worden. En de rode Chinezen voelen er nu weinig voor om met de Verenig de Staten in botsing te komen. En ze zwijgen dus over Formosa. Toen kwam ook Korea En Chou en Lai, de rode eerste-minister van Peking, zette weeral eens een grote mond op, vooral toen de Noord- (Zie vervolg blz. 2.) Op het Hoogfeest van Allerheili gen, ging te Rome op het Sint Pietersplein, sn aanwezigheid van honderdduizenden bedevaarders, de plechtigheid door van de afkondi ging door Z. E. H. Paus Pius XII van het dogma der ten hemelopne ming van de H. Maagd. Het was als een zomermorgen te Rome, waar een blauwe lucht, zo als deze alleen in Italië azuurblauw kan glanzen, het St Pietersplein overkoepelde. Een menigte pelgrims, die tot tegen de Tiber opgesteld stond, vulde het ruime plein. Een voor zichtige schatting raamt het aantal aanwezigen op 700.000 waarvan minstens een half millioen Italia nen. Onder de hoge gasten en wereld lijke gezagdragers bemerkte men: Alcide de Gasperi, Italiaanse mi nisterpresident, met talrijke Ita liaanse ministers; dhr Van Zeeland, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken; prins Don Juan van Bour bon; prins Louis van Bourbon Par ma; de prinsen Henri en Charles van Lichtenstein; evenals talrijke leden van Spaanse, Ierse, Canadese en Peruaanse officiële vertegen woordigingen. DE PAUSELIJKE STOET Reeds vanaf 8,15 u. begon een plechtige stoet zich van uit de bronzen poort van het Vatikaan in beweging te stellen. Priesters en broeders van de onderscheidene kloosterorden die in Rome een ver tegenwoordiging hebben openden de luisterrijke stoet. Daarna volg den de gemijterde abten en bis schoppen. Nooit aanschouwde Rome dergelijke menigte Bisschoppen, waarvan het aantal meer dan 500 bedroeg. Stralende weerspiegelde de zon zich in de witte en op de met zilver geborduurde koorkappen die zich plechtig voortbewogen over het St Pietersplein. Door de menigte werd inmiddels op indrukwekkende wijze het Cre do aangeheven, gevolgd door de Litanie van alle Heiligen. Het slot van deze plechtige stoet werd ge vormd door de Kardinalen die ge volgd waren door de eigenlijke pauselijke stoet. De H. Vader, om ringd door de hoogwaardigheidsbe kleders en door leden van Zwitserse garde met getrokken zwaard, was gezeten op de sedia gestatoria. Ook te Dadizele, het Marïaoord bij uitstek in West-Vlaanderen, werd deze Dogmaverklaring plechtig gevierd. Op Allerheiligenavond, met een aanwezigheid van ruim 2.090 gelovigen, werd tijdens een grote plechtigheid de Hemelvaart van Maria uitgebeeld zoals we op boven staande foto zien. Op aanvraag van de menigte, die in de Basiliek niet binnen kon, zal de ganse plechtigheid nog eens doorgaan op Zaterdag 5 November, te 18 uur. Alle Maria-vereerders uit de streek zuilen dit enig spektakel zeker willen bijwonen. Wij brachten in ons blad van verleden week verslag over de vreselijke aanrijding tussen trein en auto die zich voordeed aan de onbewaakte overweg van de Kasselstraat te Vlamertinge. Wij gaven toen een foto van de aangereden wagen. Hierboven brengen wij nogmaals een beeld van dit ongeval. Men bemerkt duidelijk hoe de auto met de linker zijde letterlijk aan de linkerbuffer van de trein werd vastgehaakt door de vreselijke schok. Links in de wagen lag op dat ogenblik nog het lijk van de ongelukkige A. Bouve, die op slag gedood werd. Te Lake Success rijdt thans de Sovjet Minister Visjinski in een prachtige auto Cadillac de schoonste ooit door de fa briek gebouwd. In de wagen bevindt zich zelfs een inge bouwde vlaggestok. waaraan nu de hamer- en sikkelvlag ivap- pert. Erg democratisch in alle geval. Zondagmorgen, 29 October, over leed te Drottningholm (Zweden), op 92-jarige leeftijd, Koning Gus taaf V van Zweden. Reeds geruime ti.id was deze oud ste Vorst van Europa zeer ver zwakt. Niemand echter verwachtte er zich aan dat alles zo 'n spoedi ge wending zou nemen. Tijdens de Kabinetsraad van Vrijdag 26 October, die gehouden werd in de Koninklijke Residentie te Drottningholm. viel de Vorst in zwijm. Zaterdag verbeterde de toe stand lichtjes. De Vorst was zeer helder van geest en was dan ook t KONING GU5TAAF V in staat ziin familieleden rond zijn ziekbed te ontvangen. In de loop van de avond echter namen zijn krachten zienderoge af. Een zekere gejaagdheid deed zich bij de Vorst voor zodat slaapmiddelen moesten toegediend worden. De toestand verergerde en Zon dagmorgen, om 8.35 uur, overleed Koning Gustaaf V van Zweden. Het nieuws van zijn overlijden bracht in Zweden een grote ont roering teweeg. Overal werden de vlaggen halfstok gehangen. DE LEVENSLOOP VAN DE OVERLEDENE Koning Gustaaf V besteeg de troon op 8 December 1907, hij re geerde dus 43 jaar. Oscar, Gustaaf, Adolf, koning van Zweden, de Gothen en de Wenden, werd op 16 Juli 1858 op het paleis Drottningholm bij Stock holm geboren. Hij werd Gustaaf genoemd, ter herinnering aan de roemvolle Vasa-koningen. Hij huwde op 20 September 1881 Sophie Maria Victoria, prinses van Baden, die op 7 Augustus 1862 het levenslicht zag en on 4 April 1930 in de villa Svezia te Rome over leed. Zij hadden twee zonen; Gus taaf Adolf, dé huidige Kroonprins, en Wilhelm. Toen de overleden Koning in 1872 Kroonprins werd, vormden Zweden en Noorwegen nog één enkel land. Rond de eeuwwisseling trad hij herhaaldelijk op als Regent, om reden van de wanke lende gezondheid van zijn vader en In het kritieke Jaar 1905. toen Noorwegen zich van Zweden af scheurde, nam hij actief deel aan de arbeid van de Zweedse regering. Pas in 1907 zou hij als Gustaaf V de troon beklimmen. Zijn regering was van bij het begin gekenmerkt door het regelen van alle geschil len langs de grondwettelijke weg Toen de wereldbrand in 1914 Europa verwoestte nam Koning Gustaaf V het initiatief tot een Conferentie der drie Koningen te Malmoë, in het Zuiden van Zwaden. (Zie vervolg blz. 2.) DE PLECHTIGE DOGMA-VERKLARING Toen de Paus op het St Pieters plein verscheen, barstte een orkaan van toejuichingen los. Langs de kant van St Pieters was een prachtige troon opgesteld waar Zijne Heiligheid plaats nam. Dade lijk naderden de Kardinalen en kusten beurtelings de hand van de Paus ten teken van onderwerping en eerbetuiging. De onderdeken van het Heilig College, kardinaal Eugene Tisse- rant, trad naar voren, gevolgd door aartsbisschoppen, en door twee con- sitoriale advocaten en verzocht de H. Vader het dogma te willen be palen, volgens de wens van de ge hele katholieke wereld. Pius XII, wiens stem door mach tige luidspi'ekers over de menigte gedragen werd, verklaarde zich ver heugd op deze wens te kunnen in gaan en verzocht de bijstand van de H. Geest af te roepen. Hierop werd door de menigte het Veni Creator gezongen, de strofen wer den afgewisseld door hernemingen van het koor der Sixtijnse kapel. Met heldere en krachtige stem, las Zijne Heiligheid, als Onfeilbaar Hoofd der Kerk, de bul voor waarin Maria's Tenhemelopneming in li chaam en ziel als een geopenbaarde waarheid wordt voorgehouden. De menigte begroet met luide en stormachtige toejuichingen de woor den van de Paus. Het is als een verlossingskreet die opstijgt omdat nu eindelijk als geloofspunt wordt voorgehouden, dat wat millioenen innerlijk reeds als een heilige over tuiging aanvaard hadden. Nadat de consistoriale advokaten de pauselijke notarissen verzochten de officiële afkondigingsakte op te stellen, wordt een plechtig Te Deum aangeheven. De klokken van Sint Pieters beginnta triomfantelijk te luiden en weldia juicht hun jubel lied door de andere klokken dei- Eeuwige Stad overgenomen. In het Italiaans richtte de H. Vader zich vervolgens tot de gelo vigen. De Paus wees er op dat door deze plechtige dogmaverklaring een stuk van de hemel is opengegaan voor de huidige generatie die door zoveel kwalen geteisterd wordt. Na de Hemelse Moeder te hebben verheerlijkt, in het mysterie van de Hemelvaart, smeekt de Paus meer in het bijzonder de bijstand af der H. Maagd. Voor al degenen die lijden, voor de armen, voor de zie ken, voor de ontheemden, voor de gevangenen, voor de vervolgden, voor de werklozen; voor al diegenen, die lijden in alle landen der wereld. Na deze toespraak leest de H. Vader zelf het gebed voor dat Hij speciaal voor deze plechtige ge- tegenheid opstelde. Dit is het slot van het eerste deel der plechtigheid. De menigte knielt eerbiedig neer en nadat het Confi teor werd opgezegd, geeft de Paus aan allen zijn Apostolische Zegen. DE I ECHTIGE H. MIS De H. Vader daalt af van de troon en gedragen op de sedia ge statoria, begeeft Hij zich binnen in de St Pietersbasiliek voor het H. Misoffer. Deze H. Mis werd op uitzonderlijk plechtige wijze opgedragen. Door Griekss geestelijken wordt het Epistel en het Evangelie eveneens in het Grieks gezonden. Terwijl aan de Consecratie de H. Vader de H. Hostie en daarna de H. Kelk naar de vier windstreken keerde, voerden zilveren bazuinen een plechtig trage zang uit te mid den van de ingetogen stilte. Nadat de Paus het laatste Evan gelie gelezen heeft, wordt nogmaals aan de menigte de Apostolische 'ze gen gegeven. Bij de terugkeer naar het Vati- kaans paleis, scheen het een ogen* blik dat de stoet onmogelijk doofr de menigte zou heen geraken. DL menigte jubelde terwijl de Paus glimlachend en zegenend voorbij trok. GUSTAAF V! - AQOLF DE NIEUWE KONING Nieuw Lagerhuis in Enge land in gebruik genomen. Binst de jongste oorlog werd het Britse Lagerhuis gebom bardeerd en vernield. Dit werd na de oorlog volledig heropge bouwd in zelfde trant als voor heen, mits zekere moderne aan passingen. Het bleef een recht hoekige zaal, waarin, zoals vóór de oorlog, niet zoveel zetels vrij zijn als er Lagerhuisleden zijn. Het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw ging gepaard met een grootse plechtigheid in tegenwoordigheid van 29 ver tegenwoordigers uit de Com- monwealthlanden. In Engeland is het een tra ditie dat de Koning het Lager huis niet mag betreden; dit se dert Koning Karei I, 300 jaren geleden, met een gewapende macht het Lagerhuis binnen rukte en er 4 Parlementsleden deed aanhouden maar nader hand er zelf veroordeeld werd om onthoofd te worden. Koning George bezocht nu ■óór de openingsplechtigheid als gewoon burger, incognito, de herbouwde zaal. Op de ope ningsplechtigheid werd hij ont- wangen in de Westminster Hall. Nationalistische opstandelin gen uit Porto-Rico poogden binnen te dringen te Blair- House en de President te ver moorden. EEN DER AANRANDERS GEDOOD. DE TWEEDE AANGEHOUDEN Door Washington werd gemeld dat Woensdag jl. twee Nationalis tische opstandelingen van de kleine staat Porto-Rico, een der Antillen- eilanden, gepoogd hebben te Blair House, het verblijf van President Truman, binnen te dringen om de President te vermoorden. De President houdt namelijk voorlopig verblijf te Blair-House, wijl belangrijke herstellingswerken worden uitgevoerd aan het Witte Huis. Elk der indringers poogde langs een verschillende toegang de wo ning' in te geraken, maar beiden stootten op lijfwachten van de Pre sident en een vuurgevecht ontstond. Een der indringers werd gedood, de andere aangehouden. Een drietal lijfwachten werden eveneens ge wond. De aanranders hebben nooit Pre sident Truman bereikt,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1