Heel rustig morgen weer en over de SJzer Zou liet waar zijn Met de N. 735 op Garnaalvangst VOOR POPERINGE EN IEPER SS t stil Het Naamfeest van Vrijheid van Onderwijs... in theorie en praktijk Z.M. Koning Leopold Het Dynamiteren IJzertoren van de Wagen, beladen met 4.000 kgr beten, rijdt voorgevel van herberg in te Beselare 12 ZATERDAG Bladzijden 1 1 PRIJS NOVEMBER 2 Frank I Andere landen I J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. BUITENLANDS OVERZICHT Wij vieren op 15 November e.k. DAT MJÜ.G WEL EE&SS BESCEHD HET BEZOEK VAN DE KONINKLIJKE PRINS AAN NIEUWPOORT Geen Comntunfsfen ets eer veer liet N.I.R. Onze speciale reportage 5. DE VERKOOP IN DE VISMIJN (Slot) Uitspraak ©ver ai dasrs niet rechtsver volging in foeraad gehouden tot 14 Nov. Belgischs toeris ten in Frankrijk Studiedagen van het M.Y.K.A. in ©ns Bisdom KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr, 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: ïvl. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers 46® JAAR Nr 45 ff 1950 ABONNEMENTSPRIJS 1951: België 125 fr. I Belgisch Congo 4fr. p. week Frankrijk Holland 4 fr. p. week 5 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: O Daar ligt nog Immer de IJzer en over de XJzer, ten Westen, het Blotemet zijn weiden en zgn. stilte; en dichtbij Diksmuide de... slomp van wat eens het groots doden-monument was, de IJzer- toren. De tijd heeft gedeeltelijk zijn werk verricht. Gedeeltelijk! De nieuwgebouwde kerken en hoeven hebben reeds een... patina gekregen. Water en wind en zeelucht immers in die streek waar alle bomen Oostwaarts worden gedreven en bewaaid! De weiden zijn weer de vette weiden geworden, waar van 't voorjaar tot het najaar het vee vlekken tekent. Uw ogen dragen ver, ver en diep en ge gevoelt en tart de stilte. En toch! Er blijft als mysterie hangen boven die streek; ik voel clat mysterie aan, iedere keer ik bachten de kuipe de smalle pa den terugvind, de vele grachten, en zware wolken hangen over de zware grond. Wat is dan dat blote schoon, een echt reservaat in ons land van getuit, gezucht en rumoer. Die streek heeft... eerbied voor de vele «jongens» die daar vielen! Dan leven ze weer: Firmin Deprez, Jo English. Lode de Boningen, Re- naat Deruddere, de gebroeders Van- raemdonck... dan zeggen die stille gemeenten mij iets, die gemeentjes cn wijken: Ramskapelle, Schoor- bakke, Fortem, Alveringem, Izen- berge, waar de jongens lagen en vochten, of waar ze in 't geniep samenkwamen, die Vlaamse jon gens en hun brancardiers. Ieder jaar kwamen en komen de levenden naar de IJzertoren, maar "o weinigen bezoeken nog het... blote'waar zein moze en slijk ploeterden, waar ze de zandzakskes maar zonder loopgraven en zand zakskes. Ik las dat Bastenaken, in onze Ardennen, de Amerikanen heeft gehuldigd, die tijdens het berucht offensief von Runstedt, met Kerst dag '44 hun fameus notant woordden wanneer zij helemaal in gesloten waren. Men had gelijk hulde te brengen aan die kerels, men had gelijk een monument op te richten en men had nog gelijk te Bastenaken te denken dat jaar na jaar Bastenaken door duizenden zal worden bezocht en de... toeris ten de streek zullen bezoeken waar de Duitse panter in zijn laatste stuiptrekkingen zo geweldig te keer ging. Dat gebied wordt ook een soort reservaateen nationaal reser vaat. Daar zal men in hoge eer houden de herinnering aan de hoge daden van die dappere verbonde nen. Het zou me spijten moest men vergeten dat over de IJzer, de scha mele piotten van vier jaar lang, zonder enig kontakt met land en landgenoten koppig volhielden in de doorweekte grond van de IJzer. Ook dat gebied, dit Klein België van 14-18 moet in ere worden ge houden! Wat hebben oude jongens van 14-18 hun... dromen zien in rook vergaan! Nooit meer oorlog! Dat stond vast. Was het jaiet te dwaas dat mensen mekaar wilden... vernielen en vernietigen. Met die overtui ging waren ze terug naar huis ge trokken, onze verwoeste dorpen weer opgebouwd. Het zware offer was gebracht geweest; maar nu zou het voor goed vrede zijn en tot schutting moesten aanslepen,1 de vrede was dat zware offer waard. geren nu; de les van het edelmoedig begrijpen van de eerbied en gene genheid voor mekaar van broeder lijkheid. We zullen lezen hoe in de hoofd stad en de sleden met veel lawaai en veel getrom en gebrom hulde zal worden gebracht aan de man nen van 14-18 en dat door mensen die 14-18 niet gekend hebben. Wii gaan met minder lawaai die dag de gesneuvelden indachtig zijn door een vroom gebed; en broederlijk saam al die kleine en grotere ge beurtenissen boven halen uit die vier lange lange jaren waar Fritz ons bestookte in onze zandzakskes- wandelgangen; maar waar we het leed deelden, de miserie deelden en tenslotte alleen de aangename her inneringen over hielden... Van ver zullen we 's monkelen om al de parade in de steden. Van parade houden we niet meer... We worden te... stijf... Wie bracht geen rhu- matisme mee uit de loopgraven? Stil is 't morgen weer over de IJzer! PÉ VLAMYNCK. Een dubbel gevaar DE VERRIJZENIS VAN EEN DODE be- tóe Terwijl de eerste berichten gonnen door te komen zoal voorspeld hadden over partisa- nenactiviteit en guerillaoperaties in Zuid-Korea men spreekt zelfs over 50.000 man!), ontbrandde de strijd opnieuw in volle hevigheid in het Noorden. Het ging er zelfs plots zo hard aan toe dat de U.N O.-troepen moesten terugwijken en dat meer dere strijdende eenheden omsingeld werden. Wat was er gebeurd? Iets wat elkeen onmiddellijk ra den kan, maar waarop niemand meer gerekend had: de legers van Mao Tse Tung waren de Rood Ko- reanen ter hulp gekomen. En dat schept nu een zeer zon derlinge en zeer gevaarlijke toe stand. Zonderling omdat Mac Arthur daar moet vechten tegen troepen die steeds over de grens kunnen te rugtrekken wanneer het hen slecht gaat en dan terug de grens kunnen oversteken als ze opnieuw hun troe pen weder samengesteld en uitge- waar ze de granaten hoorden voor- bijzoeven en 't gekletter beleefden van machinegeweren. De streek waar vier jaar lang geleden werd en 't lijden van onze jongens niet begrepen werd! ftievers zie ik, in 't verrezen land, herinneringen aan de echte heldendaden van onze jongens op die vele plaatsen waar het... schuw ging. «Men» bouwde liever een paar grote monumen ten, men scheurde het oude uiteen tot een hoop puin... 't Mys terie bleef hangen. 't Wordt weerom 11 November. Bij de «jongens» van 14-18, de... gedaagde, de oud-wordende man nen van nu worden de «herinne ringen» weer wakker. Een film! van een spel dat vier jaar duurde, een spel van slijk en bloed, van minachting voor trouw aan taal en eigen haard. Maar met lichtpunten: van echte solidariteit en piotten - hardnekkigheid, van schalkse vossenstreken en deug nieterij. Dat alles komt weer boven; dat alles wordt weer beleefd en ver teld onder mekaar met geuren en kleuren en, hoe langer het duurt, hoe meer ook de., legende haar rechten doet gelden. 11 November! Dan zijn ze voor de hele dag weer aan 't front, in de kerk, 's middags aan de dis tot 's avonds heel laat! Dan zijn ze weer de piotten van vroeger. ...Ik zit daar nu over te piekeren; over oude oude jongens en over de IJzer. Er kwam een tweede oorlog... nog verschrikkelijker dan de eerste, De oorlog had de mensen niet beter gemaakt; dat doet een oorlog nooit. Van broederlijkheid werd er veel gesproken, veel woorden in de wind! Er zijn om te beginnen veel te veel gezinnen waar... 't kind geen... broerke meer heeft. Hoe kunnen ze dan broederlijkheid aan leren? Ieder voor zichzelf elk trekt zijn plan God betere 't... en hoe vroeger hoe beter! 11 November brengt ons, niet voor één dag, op de grote markt zo dat iedereen het zien kan een beeld van die oude echte broederlijkheid. Wat men vier jaar saam heeft beleefd, heeft banden gesmeed die niet kapot gaan, niet roesten, echter en ste viger worden naar mate de tijd vordert en de rangeri dunnen. Het voorbeeld van «onze» jongens!!! van 14-18 zij een les voor de jon- Tijdens de bespreking de., begro ting van Openbaar Onderwijs heb ben de leden van de oppositie de trieste moed gehad, zichzelf tot slachtoffers uit te roepen, en het officieel onderwijs als de assepoes ter in dit land te bestempelen. Er zou in België niet genoeg ge daan worden voor het officieel on derwijs inzonderheid in Vlaan deren zodat de ouders nog steeds niet over de ware vrijheid beschik ken om htm kinderen naar de school hunner keuze te zenden. Er is tooh wel een bijna satanisch fa natisme nodig, om op zrlkdanige wijze de argumenten te vei draaien: de aangehaalde opwerping is im mers alleszins geldig, maar dan toe vallig alleen in een andere beteke nis, dan de oppositie eraan geeft: wie kan er van vrijheidspreken als een huisvader voor zijn kind de keuze heeft tussen een bijna koste loze middelbare staatsschool en een vrij onderwijs flat, bij gebrek aan staatstussenkomst, volledig door de ouders moet bekostigd worden en GENERAAL TSJANG K AI-TSJEK de leider der Chinese Nationiisten. daarom zo duur uitkomt? En nu we toch over de financiële zijde van het schoolvraagstuk spre- derdaad met dit_ nieuw probleem V-OT-i tc V. r.— r' i I nnnne, rtflflVt hPZfn Tl f\ll flPV. IV Ctf ZCll de rust hebben. Steeds nieuwe divisies kunnen ook over diezelfde grens trekken en aldus de XJ.N.O.-strijd krachten niet alleen in een moei lijk parket jagen, maar misschien volledig uit Korea buitenjagen. Ver geten wij inderdaad niet dat China zeer grote legers heeft, en ze zeer gemakkelijk naar Korea kan bren gen, terwijl de U.N.O.-strijdkrach- ten duizenden kilometer moeten afleggen vooraleer op het strijdto neel te kunnen optreden. En die toestand is ook gevaarlijk De Veiligheidsraad moet zich in- DE SPOORVERBINDING IEPER-ROESELARE... EN DE BUURTSPOORWEGEN, REGIE TELEFOON TE LEGRAAF - POSTKAN TOREN... Naar wij uit goede bron ver nemen onderzoekt de Heer Mi nister Seghers om op 1 April ek. tot de volgende afschaffin gen, over te gaan: 1. 116 lijnen der buurtspoor wegen in het land. Op de 160 bestaande lijnen zijn er immers 116 welke met defi- ciet sluiten. 2. Alle Postkantoren. Er is een jaarlijks tekort van 480 millioen frank. 3. Alle Telefoon- en Telegraaf - installaties. Jaarlijks de- flciet 212 millioen ,frank. Gezien het weinige belang onzer gewesten en in acht ge nomen overigens de treinver bindingen die reeds afgeschaft zijn, wat met een stilzwijgende goedkeuring van de bevolking in de Westhoek geschiedde, zal de afschaffing var. de hierbo ven vermelde openbare dien sten eerst in de streek Roese- lare - leper - Poperinge doorge voerd worden... Zoals wij verleden week reeds gemeld hebben, bracht de Koninklijke Prins een bezoek aan Nieuwpoort waar hij bloemen neerlegde bij het Koning Albert Monument. Wij brengen hierboven nog een beeld uit deze plechtigheid. De Koninklijke Prins verlaat het gedenkteken na dat hij er een bloemenhulde bracht. Op de achtergrond bemerkt men de HH. stadsoverheden van Nieuwpoort. Paard moet ter plaats worden afgeslacht Zaterdag 4 November deed er zich te Bïselare een ongeval voor dat heel wat opschudding verwekte. Een vierwieiwagen der kinderen Van Raepenbusch, met 4.000 kgr. beten geladen, werd naar de statie gevoerd voor overlading. Een dei- broers Roger, mende het paard. Te Beselare aan de kerk gekomen waar de weg met een sterke helling naar beneden gaat wilde de geleider de gang van zijn wagen remmen. Door onbekende oorzaak echter brak de rem en de zware wagen Voor de herberg De Arendligt het zieltogend paard uitgestrekt (erwijl de voerder bij het arme dier de velit houdt. Men bemerkt, duidelijk de aangerichte verwoesting aan de voorgevel des herberg De Arcud ken, is het misschien wel gepast, op de man af de vraag te stellen, of het niet onbetamelijk is over te hoge kasten uit te weiden, wanneer het gaat om de opvoeding van onze kinderen, waarvoor feitelijk geen offer te zwaar zou mogen vallen. We getroosten ons grote inspannin gen voor de verzekering der mili taire weerbaarheid van het land. Is het niet even voor zichzelf spre kend, dat we n;et op de offers mo gen zien als het gaat om de morele weerbaarheid van de natie, door de opvoeding harer kinderen, in de geest van de echte democratie, die dezelfde kinderen morgen misschien met de inzet van hun leven zullen moeten verdedigen? Het is géén de mocratie, de jeugd slachtoffer te maken van de schreeuwende on rechtvaardigheden waarvan het vrii onderwijs het voorwerp is. Hoezeer ook de Liberalen misschien met financiële argumentenwillen schermen, toch kunnen ze de be wijskracht van de cijfers niet loo chenen. En de cijfers tonen nu een maal aan dat het democratische evenwicht volledig zoek is in de be handeling van de schooljeugd, al naar gelang ze de officiële of de vrije scholen bezoekt. De oppositie huilt om de uitgave van 300 millioen fr. ten gunste van het vrij middelbaar onderwijs. Nochtans vertegenwoordigt die sub sidie, vermits er zowat 60.000 leer lingen zijn in het vrij middelbaar onderwijs, slechts 5000 fr. per leer ling. Rekening houdend met de staatsuitgaven en het aantal leer lingen. kost één enkele leerling in het officieel middelbaar onderwijs, daarentegen 16.000 fr. En dat is zo reeds sinds jaren, dan wanneer de eerste subsidie aan het vrij middelbaar onderwijs nog moet worden toegekend... Meen nu nochtans niet dat al leen het vrij middelbaar onderwijs, dat totnogtoe van subsidies versto ken was gebleven, onrechtvaardig wordt behandeld. In een staatsnor maalschool. bijvoorbeeld, kost één leerling 55.000 fr. aan de Staat; de officiële subsidies aan het aange nomen vrij normaal-onderwijs ver tegenwoordigen echter slechts 2.500 fr. per leerling. In de officiële tech nische scholen kost één leerling per jaar 30.000 fr. aan de gemeenschap, in het aangenomen vrij technisch onderwijs slechts 2.500 fr. In de staatsuniversiteiten tenslotte (Gent en Luik) vertegenwoordigen de jaarlijkse staatsuitgaven per stu dent 40.000 fr. In de gesubsideerde universiteiten kosten de studenten de Staat veel minder, alhoewel toe vallig de staatstussenkomst in de Brusselse universiteit per student veel groter is bijna het dubbel dan in de katholieke universiteit van Leuven. Te Brussel komt de staat immers voor 16.000 fr. per stu dent tussen, en te Leuven voor ruim 8.000 fr. Zulke verpletterende cijfers ten spijt, durven de oppositieparti ien nog gewagen van een stiefmoeder lijke behandeling van het officieel onderwijs. Durven ze het zelfs aan de C. V. P. voor verkwisting en fa natisme aan te klagen... Maar waar ligt feitelijk de verkwisting? Zet de cijfers naast mekaar en ge ziet h?t onmiddellijk: 55.000 tegen 2.500 30.000 tegen 2.500 40.000 tegen 8.000. Is het dan waarlijk aan de kant van het vrij onderwiis dat er van gulzigheid en verspilling te spreken valt? gaan bezig houden Sconclusie zijn? Indien men Rood China als aan- wacht optrekken, en cïl het mate- Maar over een dictatuur is men nooit helemaal zeker wat ze zal doen en hoe ze reageert. De kwestie waar het op aankomt is te weten: waarom de Rood Chi nezen aan 't vechten gegaan zijn. Daarvoor kunnen nu meerdere motieven voorhanden zijn. Het kan gebeuren dat men een positi'f begin zocht te maken met de grote operaties van een derde wereldoorlog. Misschien gaat het alleen om de hydro - electrische installaties te Changjin die omtrent geheel de industrie van Mandchourije voeden. Al geloven wij daar niet sterk aan aangezien dat zeer gerust op een andere manier kan geregeld wor den. (Al is er natuurlijk toch dit: dat, zo die electriciteïtscentrales in niet-vriendenhanden overgaan, er altijd een tactisch gebruik kan ge maakt worden van het bezit van die centrales.) Of er zit misschien dit voor: drukking uitoefenen om door de andere Staten erkend en tot de XJ.N.O. toegelaten te worden. De methode is natuurlijk zonderling, want 'n normaal mens zal er niet toe geneigd zijn een vreemdeling bij zich binnen te laten wanneer hij de bewijzen ervan in handen heeft dat die man een specialist is van de geivapende overvallen. Realistisch kan het nochtans een ander uitzicht krijgen aangezien de vrije wereld er misschien de voor keur kan aan geven China te er kennen liever dan in een derde we reldoorlog gewikkeld te worden. Een andere mogelijkheid is ook nog da', de communistische wereld alleen naar een middel zoekt om zoveel mogelijk Amerikaanse troe pen in het Verre Oosten bezig te houden en dit zolang mogelijk. Alle troepen die daar worden ingezet kunnen inderdaad niet elders de PST voller en rust- en vredeverstoorder officieel aanduidt, dan moet de XJ.N.O. ook officieel gaan vechten tegen Rood China. (Wat natuur lijk de droom is van Tsjang Kat Tsjek.) Maar... China en Rus land iLebben een defensief verdrag afgesloten. Dus als China wordt aangevallen, moet Rusland bijsprin gen. En nu mag men duizend ke ren gelijk hebben wanneer men be weert dat China zelf de aanvaller is, iedereen weet genoeg dat, vol gens de communistische waarheid, een communistische Staat nooit de aanvaller kan zijn. En zo zouden tvij binnen Tcorte tijd toch in de derde wereldoorlog gewikkeld kunnen worden. Zal dat gebeuren? Niemand kan het met absolute zekerheid zeggen. Persoonlijk denken wij van niet om de redenen die wij hier al dikwijls hebben uiteengezet, nl. het atoom- evenwicht dat nog bestaat in het nadeel van de Sóvjet-XJnie. riaal dat daar gebruikt en verbruikt wordt kan b.v. niet naar Europa gestuurd worden om de verdediging van het Westen mogelijk te maken. (Zie vervolg bis. 2.) De Hr Segers, minister van Ver keerswezen, heeft aan het N.I.R. een brief gericht, waarin hij er om verzocht de uitzendingen van de communistische spreekbeurten stop te zetten. Zo verviel de rede van de Hr Van Hoorick op 26 Oktober. Wij vernemen dat de regering eerlang voor het Parlement een uiteenzetting zal geven over haar inzichten betreffende die aangele genheden. «J Op 15 November vieren wij het naamfeest van onze beminde Vorst Koning Leopold III. Voor de eerste maal sedert 10 jaar vieren wij dit feest in een kalme en serene stemming; er is thans geen oorlogsverdrukking zoals in de jaren '40 tot '44, er is ook geen bin nenlandse strijd meer rond de Vorst, zoals deze in de naoorlogse jaren oplaaide. Voor de eerste maal sedert 10 jaar is onze Vorst geen krijgsgevangene en ook geen banneling terwijl zijn getrouwen deze naamdag herden ken samen met hem die nog steeds hun Vorst is. Wanneer wij, hetzij bij openbare plechtigheid, hetzij in een intiem gebed, Gods zegen zullen afsmeken over onze Koning dan zullen wij begon in grote snelheid naar bene den te lopen, het verschrikte paard voor zich uit duwend. De voerder stelde alles in het werk om de dolle vaart te remmen. De wagen vloog de assebaan op die naar Geluwe leidt. De wagen bleek totaal onb"stuur baar en met voile geweld botste hij op de voorgevel van de herberg De Arend, gehouden door Jos. Bou- ckaert. Gans de voorgevel met deur en twee vensters werd ingebeukt. Door de schok werd het paard ten gronde gesmeten. Het lag in de herberg midden het puin van de verbrijzel de muur. Dadelijk werd er door welwillende mensen hulp geboden. De zware wa gen werd op zij geschoven. Het ge kwetste paard werd naar buiten ge trokken daar men hoopte het dier te kunnen redden. Telefonisch werd om hulp van 'n veearts gevraagd om het paard dat de lenden ingedrukt was af te ma- Voor de Kamer van Inbeschuldi- ken. Spijtig genoeg was er een uur gingstelling van het Hof van Be- DE LAATSTE OPSCHIK De N.735 lag daar rustig aan de kaai gemeerd, te midden van de an-, dere vissersboten. Het was echter betrekkelijk kalm geweest in zake vis- en garnaalvangst, want de an dere boten waren voor het meren deel liever thuisgebleven, trouwens aan alle masten hingen de haring netten klaar en overal aan dek was alles flink opgepoetst om het nieu we seizoen aan te vangen. Deze reis was trouwens ook voor de N. 735 de laatste garnaalvaart voor dit seizoen. Vanzelfsprekend ging de belangstelling in de haven dan ook uitsluitend naar de twee boten die er vandaag alleen waren op uitge trokken. Voor de schipper bleef er nu al leen nog de afzet van zijn vangst te verzorgen. Gans de reis had hij het zeer druk gehad met het uit werpen en het intrekken van de korre. Het laatste uur, bij de thuis vaart, scheen er voor hem geen gar naal of geen vis meer te bestaan, want het roer eiste zijn volle aan dacht op. Nu echter de boot stevig vastgemeerd lag, was het de visser handelaar die bovenkwam. Zorgvuldig keek hij alles met ken nersoog nog eens goed na, want koopwaar die goed voor de dag komt is dubbel waard. De vis werd afzonderlijk In man den, soort bij soort, gesorteerd Zelfs voor de platenwerd er goed naar de grootte gekeken, klei ne, middelslag en dan van die grote plakkaten waarmee men gerust een braadpan kan vullen met één plaatje Zelfs een kabeljauw en een mooie tarbot waren tussen de bult. zij vormden natuurlijk een schoteltje afzonderlijk. De garnaal kwam het laatst aan We liggen aan wal. Schipper Verb an rit volgt, fier over de vangst, met 'n aanda 'dig oog de vissertering die Tone cn René aan het voltrek- ken zijn. Een derde hand was wat komen helpen, de sirene in de getroffen hebben, toch blijft het eerst en vooral zijn grenzeloze edel moedigheid gedenken. De misvorming die de moderne tijd meebracht is misschien wel dusdanig dat de innerlijke waarde van edele gevoelens bij velen op een lager peil geplaatst wordt. Het recht van de sterkste heeft de eerlijkheid In de hoek geduwd met als logisch gevolg dat de vruchten ener twin tig eeuwen oude Kristelijke be schaving dreigen weggevaagd door het brutaal geweld. Al het overige telt niet meer. En toch heeft Koning Leopold TH bewezen dat er waarden zijn die hoger staan en die onvergankelijk zijn. Toen hij terugkeerde in zijn land, einde Juli van dit jaar, wist hij dat het zijn volle recht was hier terug te keren, hier te blijven en te re geren. De Vorst wist hoe honderdduizen den, millioenen ja, hem op de han den droegen en hem eerden. Doch de Vorst wist evneens dat enkelen die geen bloed zouden sparen, want het was het hunne niet. met op stand en geweld goochelden om hun eigen kleine ambities te doen zege vieren. Op dat ogenblik, toen het land in een broederstrijd dreigde ten on der te gaan, heeft Koning Leopold bewezen een edelmoedig Vorst te zijn. Hij wilde geen bloed vergieten rond de Troon. Zij die hem trouw gebleven waren werden diep getrof fen in hunne schoonste verwachtin gen, doch het Vorstelijk Gezag' bleef gehandhaafd en werd opge dragen aan de Koninklijke Prins. Wij zullen op deze 15 November voornamelijk deze edelmoedigheid van de Vorst gedenken en hem daarvoor dankbaar zijn. De vrede die niemand kon herstellen heeft hij hersteld, de oplossing die nie mand vond heeft hij gevonden, niet in het brutale bloedvergieten maar in de karaktervolle edelmoedigheid. Voor dergelijke daad immers is er meer moed en karaktersterkte no dig dan om mensen elkaar te laten uitmoorden. Het kwaad van de tuchtloosheid had immers 10 jaar lang alle eer bied voor overheid en gezag vernie tigd. De Koning was te edel van hart om zich het recht toe te eige nen de wanverhoudingen welke 10 jaar lang ingekankerd waren met een bloedbad weer recht te zetten. Zo gaat Leopold III als een groot Vorst de geschiedenis in. Geschie denis echter wordt slechts op lange afstand geschreven wanneer de schaduwen der gebeurtenissen hun grootste omvang bereikt hebben in het licht der avondzon. Dan zal er misschien wel ooit een geschied schrijver gevonden worden die ach ter de naam van Koning Leopold III het epitheet zal voegen: de Edel moedige. Hoe pijnlijk de voldongen feiten de koningsgetrouwe bevolking ook mijn had immers geloeid en het was tijd dat de vangst aan boord lag! Gezwierig gaan de vissoorten de mandjes in voor de laatste maal... na het ongeval nog geen veeartse- nijkundige hulp ter plaatse. Het toneel van het ongeval bood de aanblik van een ware catastro fale verwoesting. Midden de ver nielde muur en verpletterde meu bels der herberg lagen de beten in het wilde rondgezaaid. Voor de herberg lag het paard te zieltogen terwijl de voerder er snikkend bij zat en het arme dier over de kop streelde. Gelukkig nog dat er geen verdere ongevallen te betreuren zijn en er geen personen gekwetst werden. Achteraf werd de afslachting van het dier ter plaats door de veearts bevolen. roep te Gent, verschenen Dinsdag de beschuldigden inzake het dyna miteren van de IJzertoren. Onder de aanwezige beschuldig den bemerkte men de Oud-Senator Hubert De Groote en Kapitein Sa- myn. Senator Ancot verdedigt zijn gewezen collega De Groote. Mees ters De Baeck en Smets verdedigen de belangen van het Comiteit der Bedevaarten aan de IJzer. terwijl Meester Van Dieren optreedt voor de belangen der familie Van Raem- donck. Dhr C. Delahaye. substituut van de Procureur Generaal, kant zich tegen de verzending van deze zaak naaf üe.t Assisenhof, soals de be sluiten van de burgerlijke partij dit vragen. Hij verzoekt ontslag van rechtsvervolging aan de beschul digden te verlenen. Hij is van oor deel dat door de burgerlijke partij de magistratuur werd in opspraak gebracht door te wijzen op de wrij vingen die tijdens het onderzoek rezen tussen de Onderzoeksrechter, dhr Delaere, en het Parket-Gene raal. Door de verdedigers De Baeck en Smets wordt op de bezwarende ver klaringen gewezen van Onderzoeks rechter Delaere in verband met fei ten die hem door Senator De Groo te werden bekend gemaakt en zij verzoeken de zaak naar een Assi senhof te verzenden. (2 if vervolg bi», ZJ de beurt en wanneer schipper Ver- banck dit deel van de vangst na keek, liet hij zich door niemand helpen. Zorgvuldig werden de sma- kelijke rood-bruine dingetjes nog eens gekeurd. Heel de vangst moest nog een laatste maal door de zeef, om zeker te spelen met schone waar aan wal te komen. Toen te 13.30 uur de sirene van de vismijn loeide, stonden er acht manden netjes klaar aan dek. NAAR DE MIJN Het loeien van de sirene is voor de vissers het teken dat zij met hun koopwaar verwacht worden in de vismijn. De Mijn te Nieuwpoort is een net gebouw, dat er uitziet als een overdekte halle, die langs de zijde van de kaai openligt. De vissers moeten dus niet ver lopen om hun waar aan de man te brengen. De acht manden werden'met een losse lier aan wal gehesen, daar de N.735 betrekkeljik lager lag dan de kaaimuur. Dienstvaardige handen hielpen de last aan land overnemen en op een lange rij. telkens een mand tussen twee dragers, stapte de karavaan op. Zeer druk was het er niet in de ffiüh. sleebts twee vissen waren uitgevaren. DE WEGING Van 13.30 tot 14 uur is er dus voldoende tijd om in de mijn zelf alles klaar te maken. Eerst werd mand na mand de vangst gewogen op een zeer nauw keurige automatische weegschaal. In de kipbak van de weegschaal wordt iedere mand afzonderlijk uit gegoten. Het bedienend personeel tekent het gewicht op een briefje. Dadelijk wordt de bak omgewipt en de vis verdwijnt weer in de mand. Boven op de mand wordt het brief je met het gewicht vastgehecht en zo wordt in zeer korte tijd de ganse vangst van de dag gewogen. (Zie vervolg bis. 6.) onze hoogste plicht de onderdanig- heid aan het Vorstelijk Gezag, vol gens de wens van Z. M. de Koning, over te dragen aan de Koninklijke Prins. Daze onderdanigheid zullen wij ook bij gelegenheid van dit naamfeest belijden. Uit de officiële Franse statistie ken blijkt, dat België het land is dat in 1949 het meest toeristen heeft geleverd in Frankrijk. Op 'n totaal van 2.800.000 toeristische be - zoeken aan Frankrijk, waren er ruim 1 millioen 100.000 uit de Be- neluxlanden en de overgrote meer- fleföfitó teryfta uit België, Op Zaterdag 11 en Zondag 12 No vember gaan te Roeselare, in het Klein Seminarie, de Jaarlijkse Stu diedagen van het Mannenvertcnd voor K. A. door. Op het progrp.n :a: Zaterdag 11 Nov., te 16 30 rVr. «Is ons Vlaams en kristel','k i- goed nog beveiligd? door Dr. ."an de Spot. Zondag 12 Nov., te 9.30 uur: Wii en het Socialisme door Meeste Michiel Vandekerckhovs. Te 14 uur: Slotvergadering met rede van Z. E. H. Kan. Dubois. De toegang tot deze studiedagen is gratis. Daar in het programma waarlijk problemen van de tijd voorkomen, wordt verwacht dat deze dagen een zeer groot succes zullen gemeten bij allen die met de toekomst van ons volk bekom» »Jtk POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Iz&gem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1