VOOR POPERINGE EN IEPER 12 DE WEEK IN ONS LAND Opnieuw in een vreselijke Luchtramp de Franse Alpen En meest nog De oude hertelijkheid Intieme 11-Novemberbedevaart naar de geschonden Graven aan den IJzer Generaal Maczek te Roeselare ontaifn Zou het waar zijn Oe oudste garagist van ons land? DC-4 met 57 Romebedevaarders aan boord tegen bergflank aangevlogen en brandend neergestort Zeven Franse Speleologen door onderaardse watervloed meegesleurd KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN m Pro Petri Sede BUITENLANDS OVERZICHT IN KAMER EN SENAAT m Allen vonden een fragsscSie dood in de vlammen Slechts een der Avonturiers kon gered worden 's Konings Naamfeest te Brussel HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19, Tel. 9 Postcheckr, 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 3 UITGAVEN: POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten) ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 46" JAAR Nr 48 Bladzijden PRIJS 2 Frank ZATERDAG NOVEMBER 1950 ABONNEMENTSPRIJS 1951: België 125 fr. Belgisch Congo 4fr. p. ween Frankrijk - Holland 4 fr. p. week Andere landen 5fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. -'tmm En toch "ersta ik dat maai- half, zei Fiel. Hij had, achteraan in de kerk, een affiche bekeken waarbij «hulp» wordt gevraagd voor de ouderlin gen! Een schoon werk, Pé, zei Fiel... 'k Wete 't, 't is dat er wel nood is, maar toch... 'k versta het maar half. Vader en moeder wonen mee bij ons, ze... trekken hun pensioen en zijn de gelukkigste mensen van de wereld. Kijk, 't wordt Winter en nu zitten ze, in hun zetel al weers kanten van de stove, in de keuken. De grootste lachen dan soms ne keer met onze twee stove-kom- 'uiezenmaar vader en moeder lachen dan hertelijk mee. Enige k^ren in 't jaar gaan ze nog samen uit, hun andere getrouwdegaan '-ezoeken, als 't kermis is on 't dorp waar ze wenen. Maar, 't. is aardig misschien, ze bleven bij mij niet rlleen om op de oude streke te blij- '■"n, maar omdat ik nog meer... '-leinen had dan de anderen! Zoudt "1 't peinzen? En ze hangen aan de jongens nog meer dan aan mii 'ti de vrouw. Een schone avond hebben ze in hun leven, Pé. Ze •din en blijven voor ons allen met him nieuwe naam gedoopt: «Peter en Meterde vertroetelde Peter en Meter! Kiik ne keer in de buurt... Bij de timmerman! Vader en moeder "•onen nog saam in een klein hui- "eke nevens de werkwinkel: een '•an de kleinkinders is er reeds van in de vroegte om het werk te ver achten, grootmoeder kan tegen het !'stig werk niet meer. Geen dag ™aat voorbij zonder dat die twee cude mensen bij hun zoon binnen dringen... en 's Zomers, dan wordt door onze renteniers en die van de timmerman gekaart dat ge er met, geen perse zoudt doorslaan! Kijk bi.i den boer van den hoek! haar zit de stokoude Jan, hun boe- "er! Zestig jaar op 't hof gewerkt, -egt de boer, bij vade»- en grootva der, een stuk van 't hof, trouw als hond, waarachtig; en die nog 'Ues ziet en nagaat en... vermaant, meer als ik zelf! Naar 't mannen huis?... Geen spraak van! Nooit, zegt, de boer. zo lang ik er nog ben en de iongens spreken als ik. Als ik verder rondkijk op de pa rochie is 't nagenoeg overal het zelfde. En er zijn nochtans geen oude mensen te kort op de paro chie. Maa,r er zit bi.i onze mensen nog dankbaarheid en... hertelijk heid, Pé Hertelijkheid, Pé, verstaat ge mil? Grootvader en grootmoeder zijn bij ons nog meestendeels Peter en Meter». Van bon-napas en bon- mamas en hoort ge hier nooit spre ken, evenmin van opaen van demond anen heb ik toch nog rooit gehoord. We zijn voor geen complimenten, we zi.in geen vlei- e'-s, maar we weten hoe die ouden '•an dagen gewroet hebben om d" '"•okke te verdienen voor ons. We zijn en blijven dankbaar; en dan uomt die hertelijkheid er bii! We doen dat van zelfs, een beetie of '•eel zonne binnen laten voor Vader eti Moeder, voor Peter en Meter die het dubbel en drie verdiend hebben Wij houden hen in hoge ere! Pé, kijk 's wie hier in 't mannen huis zijn ouden dag opeet! Vreem delingen en... trimards! Gasten die 't nooit beter hadden dan nu. die bezorgd en verzorgd worden door de nonnekens en er ge weet het zo goed als ik meestendeels maar weinig dankbaar om zijn. En onderzoek dan hoeveel betqr die manhuis-mensen het nu heb ben dan vroeger... Wat zijn die manhuizen veranderd! Zusters en pensionairen hadden het zo scha mel bij nu; onze manhuizen trek ken nu meer op rijke-lien-gestich ten. Ze gingen mee met hun tijd. Niet dat ik er iets tegen heb, in tegendeel en de hertelijkheid van de nonnekens is niet verminderd, weet ge? Maar 't kan gebeuren Pé, dat ge toch half gelijk hebt en dat er toch oude mensen zijn die hulp no dig hebben... 't kan gebeuren. Die noch kind noch kraaie heeft kan moeilijk... hertelijkheid vinden, ten zij bij 't Wit-Gele Kruis. Zij die er, ...gewild, maar eentje hadden, leren alvast te eigen koste dat die nummer een er niet van houdt er twee op zijn nek te laden. Dat er nog sukkelaars zijn, die vergaten of verzuimden voor hun pensioen te storten, dat er nog mensen zijn die 't vroeger goed hadden en door de oorlogen en de gevolgen er van hun centjes zagen wegsmelten... ja die moeten geholpen worden... Ak koord. Maai-, Pé, ik keer weer op die her telijkheid. Dat hebben oude men sen nog meer nodig dan die ande re hulp. En waar de religie ach teruit boert, daar valt die oude hertelijkheid heel weg. Vroeger be stonden er godshuizen voor oude mensen. Nette, kleine woonsten, ge past voor twee oude mensen. Die ziet ge nog in onze oude Vlaamse steden. En in steden en gemeenten met een katholiek bestuur bouwt men nu ook zulke doeningskes liefst bij een ouderlingengesticht of een klooster van Zusters Die zijn dan bij de hand, ziet ge, als er iets hapert. Dat is een gebaar van hertelijkheid, Pé! Als 't niet meer gaat om mee te wonen, dan zijn ze toch nog op het hunne en vrij! Dat voorbeeld van sommige Deze vereniging die de afstam melingen der pauselijke zouaven alsook de pauselijke ridders en ge decoreerden groepeert, doet ter ge legenheid van het Heilig Jaar een oproep tot alle pauselijke ridders en gedecoreerden om de rangen der vereniging te gaan vervoegen. Pro Petri Sedistaat onder be scherming van het Episcopaat. Voor inlichtingen: schrijven 68, Joseph Coosemanstr., Brussel III. steden en gemeenten zou overal moeten nagevolgd worden. Jammer is 't als oude fatsoenlijke mensen weg moeten van hun eigen parochie naar een gesticht, zelfs wanneer zij er goed zijn! Wie gaat ze nog eens bezoeken? Voor die mensen is dat een stil... vergaan! Ziet ge. her telijkheid is de beste kost voor de oude mensen. Zorg zonder nerte- lijkheid, stuiten zonder boter! Had Fiel al 't ongelijk? Als de mensen vroeger met hun kotvol kinders zaten, was er nog veeal plaats voor grootvader en groot moeder, voor Peter en Meter En de stove-kommiezenwaren de toevlucht van de kleineren. Daar was en dat was hertelijk heid. Maar waar 't gezin begint te manken ot te kwiste gaat, daar is 't gedaan met de hertelijkheid. Ouden van dagen kunnen hulp en zorg nodig hebben, maar wat ze nodig hebben, als voldoening of me- decijne dat is die oude Vlaamse eerbied en hertelijkheid. Neen, Fiel heeft al 't ongelijk niet! PÉ VLAMYNCK. Nog hoop op regeling HET SYSTEEM DER VRIJWILLIGERS Een ogenblik, leek het ol het on weer -f het grote plots ging los barsten. Hele Chinese legers waren de grens tussen Mandchourije en Korea overgestokende U N.O.- troepen moesten achteruitwijken. Mao Tse Tung ging er zich mee mengen. Dat was een zeer groot gevaar zoals we hier reeds hebben uiteen gezet. Inderdaad indien China werkelijk tussenkwam, dan moést d: V.N.O. ook China aanpakken. En China heeft een militair ac- coord met Rusland. Het spel zou dus de wagen op zijn. Eigenaardig genoeg heeft de mas sa zich daar blijkbaar iveinig om bekommerd. Nu er reden tvas tot een zekere paniekstemming bleef iedereen rustig, terwijl ze enkele weken vroeger, toen de Noord-Ko- reanen aan de. winnende hand wa ren, de winkels bestormden, zonder dat er daartoe een ernstige reden bestond. Op de kanselarijen en bij al de NIEUWE PARLEMENTAIRE ZITTIJD GEOPEND De Kamer en de Senaat hebben Dinsdag jl. een nieuwe parlemen taire zittijd ingezet. Voor de C.V.P.- fracties werd vooraf in de Sinte Goedelekerk een H. Mis opgedra gen door Mgr. Broeckx. Nieuwe burelen dienden herkozen. In de Kamer werd Heer Van Cau- welaert herkozen zonder stemming als Voorzitter; ook de HH. Van Belle (Soc.) en Joris (Lib.) als eerste en tweede ondervoorzitters. Werden dan bij stemming ver kozen als verdere ondervoorzitters, de HH. Heyman (C.V.P.), Brunfaut (Soc.) en Philippart (C.V.P.). In de Senaat werd eveneens bij h. 1Ü De Heer Gustaaf Vereecke, uit Kortri.ik, is wellicht de oudste gara gist van ons land. Hij telt 50 jaren dienst en werd hiervoor gevierd. Hij ontving het Nijxerheidsereteken van I» klas. Hier een foto uit de oude doos, de Heer Vereecke voorstellend in het begin dezer eeuw, terwijl hij een voorhistorisch karretjebestuurt. Het is een Franse «Richard et Brassier «-wagen, reeds lang van de markt verdwenen. De zon was mild op die 11 November en wilde zelfs met een warme lach het koude jaargetijde doen vergeten. Hemelsblauw schitterden de uniformhemden van de St-Arnouts- groep uit Antwerpen, die met hun vlammende landstrommen en kla roenen de rouwstoet openden. Zo leerden 't de jongeren van de ouderen om hun dierbaarste doden, zij die sneuvelden voor hun land, te eren. Dat was de 11 Novemberbedevaart te Kaaskerke, waar Vlaande- rens doden in geschonden zerken geëerd worden. Het was niet de luister en de menigte van de zomerbedevaart, maar het was wel de innigheid die men alleen kan vinden bij het graf waar de herfstwind met verdorde bladeren speelt. DE H. MIS TE KAASKERKE Traditiegetrouw greep op 11 No vember bij het geschonden IJzer monument een intieme dodenhulde plaats. Om 10.30 uur werd in de parochiekerk van Kaaskerke de H. Mis opgedragen tot zielelafenis der gesneuvelden van beide wereldoor logen door Z. E. H. Cnudde, pastoor der parochie. Een 300-tal personen woonden deze dienst bij. Vooraan bemerkten wij de hh. Prof. Franssen, voorzit- tr van het Bedevaartcomiteit, J. Clottens. voorzitter van N.V.V.O.S., Dr Rombouts, Dr Lebeer, Dr Aert- sens, M. Van de Wiele, G. Vande- putte, leden van het ccmiteit: de HH. Senat. Sobry en Ferryn, dhr Advocaat Vanden Bussche, provin ciaal Raadslid. De kanselrede, welke door Z. E. H. Cnudde gehouden werd, was een verzuchting om vrede voor de lij dende wereld. De doden van twee oorlogen brachten het offer van hun leven om vrede te bekomen voor de ménsheid. De gewijde spreker zette de aanwezigen aan, om tot onze ge sneuvelden te bidden, opdat zij van God vrede voor de wereld zouden bekomen. NAAR HET DODENVELD Dof klonk ce slag van de lands trommen die de stoet openden wel ke zich na de mis naar het doden veld aan de IJzer begaf, waar de helden van de IJzer rusten in ge- Zegenend (rok Z. E. H. Pastoor Cnudde door de krypte heen, voorbij «te geschonden graven van de vern'elde IJzertoren. In de inzef, be- Ifflfes# Dr« Rombouts die het do&nAPPel houdt. scjronden graven. Twee grote bloe menkransen, een namens het Bede vaartcomiteit en een namens de N.V.V.O.S. werden meegedragen. Het was een „ille ingetogen rouw stoet. Rondom de statige Pax-poort, de Krypte en het puin van de IJzerto ren, wapperen een tiental leeuwen vlaggen, een driekleur en een groen witte Pax-vlag. Eerbiedig dalen de aanwezigen in de Krypte neer waar door Z. E. H. Cnudde de gebeden der doden gelezen worden en de ze gening van de graven wordt ge daan. Daarna leest de priester het gebed voor de vrede, van Tom Mo dest Van Assche. Rond het herrezen heldenhulde- zerkje dat wit schittert tussen de grijze stompen van het puin doen een tiental knapen de klaroenen schallen. Prof. Franssen en dhr Clottens leggen inmiddels elk een krans neer voor de doorschoten Kruislieveheer, die bij de ingang van de Krypte zo sprekend aan al de gruwelen van de oorlog herinnert. Het is een stille dodenhulde. Dr Rombouts houdt met klare doch door ontroering gedempte stem het dodenappel. Als een vertroosting bij de herin nering aan deze lieve doden zingt hst koor met zachte stem: «Vaar wel mijn broederMevrouw Lies- beth Van Thfllo draagt passende gedichten voor die een zucht naar rechtvaardigheid en vrsde inhou den. GIJ HEBT GESTREDEN VOOR VRIJHEID EN VREDE Het afscheidswoord werd tot de Doden van de IJzer gericht door Dr Aertsens, lid van het Bedevaart comiteit. i Na 't jubelend Gaudeamus van Allerheiligen luidden de dodenklok- ksn vol treurnis en noopten ons tot gebed voor de overleden familiele den en vrienden. Vandaag op de herdenking van de Wapenstilstand van de oorlog 1914-18, welke voor onze IJzersoldaten de bevrijding betekende van de oorlogsgruwelen en de opstanding uit de zedenver wildering van het frontleven, ko men wij hier naar jaarlijkse ge woonte, niet om te jubelen, doch (Zie vervolg blz. 1 onthouding van stemming de Heer Struye opnieuw als Voorzitter aan gesteld. Eveneens zonder stemming werd het ganse vorige bureau her nieuwd. In zijn openingsrede wees de Heer Van Cauweiaert op hét feit dat voor de toekomst wel zou kunnen worden voorgesteld dat Parlemen tairen, die met een officiële op dracht in het buitenland zouden worden belast, zouden mogen ver vangen worden tijdens die opdracht door plaatsvervaingers, wat ook in andere landen gebeurt. In de Senaat weidde de Heer Moyersoen, Minister van Justitie, uit over de politiek door zijn depar- teent nagestreefd, o.m, inzake be sparingen, strengere beteugeling van de dronkenschap, de toestand der politieke gedetineerden, de kin derbescherming, afschaffing van de doodstraf, de toepassing van de wet Lejeune en de oplossing van het zuiveringsvraagstuk HERZIENING IN VEEL GEVAL LEN VAN ADMINISTRATIEVE ZUIVERING In de Kabinetsraad van Vrijdag der vorige week werd door de Rege ring een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd inzake ce dis ciplinaire straffen en het ambtelijk opgelegde ontslag ten laste van Staatsagenten wegens hun gedrag- tijdens de vijandelijke bezetting. In toepassing van het besluit zul len slechts tuchtstraf en ambts halve opgelegd ontslag worden her zien :n zover zij werd opgelopen door Rijksambtenaren (Staatsagen ten). Het onderhavig besluit zal echter als leidraad dienen tot het uitvaardigen van gelijkaardige maatregelen ten overstaan van zui vering in het onderwijs, het leger, de gemeente en provincie, de spoor wegen en andere parastatale instel lingen. Naar we konden vernemen, hebben de spoorwegen reeds hun principieel accoord toegezegd. Het Kon Besluit in voorbereiding voorziet de mogelijkheid tot her ziening van alle gevallen: van de ontzetting, de schorsing, tot de waarschuwing en de blaam. Prin cipieel sluit een verzoek tot her ziening de verzwaring van de vroe ger uitgesproken tuchtstraf niet uit. Ingeval van herziening met goed gevolg, zal betrokkene onmiddel lijk opnieuw worden in dienst ge nomen. Een volledige terugbetaling van de achterstallige wedde wordt in het besluit niet overwogen. In sommige gevallen wordt echter de mogelijkheid tot uitbetaling van een wachtgeld voorzien. Alleszins blijven de rechten van de belang hebbende op het stuk van de an ciënniteit en de pensioenregeling gevrijwaard. NOG 3.965 POLITIEKE VEROORDEELDEN Uit statistische gegevens, mede gedeeld door het Ministerie van Justitie, blijkt dat in de loop van Augustus Jl. 282 veroordeelden we gens politieke misdrijven in vrij heid werden gesteld en dat op ein de Augustus jl. nog verbleven in de gevangenissen: 3.965 incivieken (4.247 op 31-7-50), waarvan 3 741' mannen en 224 vrouwen. Thans zijn er in de gevangenis sen nog 274 terdoodveroordeelden. waaronder 9 vrouwen. BELGISCHE MILITAIRE ZENDNG NAAR TOKIO Een militaire zending van twee officieren en drie onderofficieren is per vliegtuig uit Brussel naar Tokio vertrokken, om de verbinding tot stand te brengen tussen het Bel gisch bataljon voor Korea en het hoofdkwartier van Generaal Mac Arthur-. (Zie vervolg blz. 2.) MAO-TSE-TOENG de communistische Voorzitter der Chinese Volksrepubliek. mensen die de dieptestroom van het internationaal politiek leven dag na dag volgen, was er een gedrukte stemming en stelde elkeen zich de beangstigende vraag: heeft Moskou beslist door te slaan? Na enkele dagen echter kwam er een lichtstraal door de sombere wolken: Vichinsky, de Russische mi nister te New-York, sprak over en kele Chinese vrijwilligers die de Noord-Koreanen waren ter hulp gesprongen. En Radio Peking ge bruikte dezelfde woorden (natuur lijk!). Dat was voor wie horen wilde het bewijs dat men weigerde China als zodanig te laten tussen komen in het conflict en het bij gevolg tot een wereldbrand te laten lcomen. Dat is trouwens de klassieke truc om een conflict tot een bepaald grondgebied te beperken, ook al worden heel wat naties erbij be trokken. Het schoonste voorbeeld hiervan hebben, we gehad tijdens de jongste Spaanse burgeroorlog. Toen voch ten vooral de communistische lan den tegen de aslanden, maar het ivaren alleen vrijwilligers en het conflict nam geen uitbreiding. Maar toch mietere ivij ons hoe den voor vergelijkingen. Spanje is inderdaad niet helemaal met Korea te vergelijken. In meerdere opzichten, maar voor land grensde dat practisch totaal wilde tussenkomen, zoals dit thans het geval is met Korea. Vrijw.lli- gersbrigades moesten ih Spanje worden binnengesmokkeld of langs de lucht 01 ter zee worden aange voerd. En wanneer zij, achteruit wijkend de Portugese ot Franse grens overschreden, werden zij daar ontwapend en geïnterneerd. Thans gebeurt dit zo niet. Het is in Mandchourije datde vrijwil ligers gegroepeerd en opgesteld wor- den en zij trekken vrij en vrank de grens over in beide richtingen Nu zijn er met die toestand theoretisch gezien twee dingen mogelijk: ofwel komen er zodanig veel vrijwilliger(volgens een rap port van Mac Arthur zitten er -en slordige 400.900 gereeddat de U .N O .-strijdkrachten het niet kun nen houden en er buiten gezwierd worden. Maar in dat geval kan men niet meer volhouden dat. het om. vrijwilligers gaat en zal de U.N O tenslotte toch China als aanvaller moeten aanduiden en dan komt het los. (Zie vervolg blz. 2.) Verleden week gaven we een verslag van de ontvangst van Ge neraal Maczek, bevrijder der Rodenbachstede. Hier een foto genomen op de trappen van het stadhuis na de plechtigheden. Men bemerkt o.m. Generaal Maczek, Burgemeester De Nolf, Mi nister Zabeski, lid van de Poolse Regering, Pater Rector Kolsz, der Kath. Poolse Missie, Heer Grabouski, Voorzitter van de Poolse Oud strijders, Z. E. H. Deken V erven ne, de HH. Billiau en Demoester, Politiecommissaris Lobelle, Heer Loncke, lid der Bestendige Depu tatie en de Heer Rijkswachtkommandant. Pas enkele dagen is het geleden dat een vliegtuig der Air India tegen de Mont Blanc, in de Franse Alpen, aanvloog; 48 men sen vonden er de dood en hun laatste rustplaats in de eeuwige sneeuw der Alpen. Opnieuw eisten de Alpen slachtoffers: 57 personen, meestal van Canadese nationaliteit, op terugweg uit Rome, vonden de dood in de Alpen, waar het DC-4 toestel, waarmede zij reisden, tegen een bergflank aanvloog. Vlok na vlok viel de sneeuw neer op het verschrikkelijk toneel en dekte met een effen wit kleed de onge- lukkigen, die met de glimlach op de lippen om de heerlijke bede vaart... de dood ingingen. MOTORGERONK EN ONTPLOFFINGEN IN DE ALPEN De bewoners van het Obiou- gebergte, aan de grens" "Van het Isère. en Hautes Alpes departement, vernamen Maandag 13 November, rond 18 uur, het vertrouwd geronk al in dit dat Spanje aan geen enkel van zware vliegtuigmotoren. De Het grottcnonderzoek trekt steeds wetenschapsmensen en onderzoekers aan zodat het zelfs 'n afzonderlijke tak der sport geworden is en in be langrijkheid zijn plaats inneemt naast de bergbeklimming. Zes IJjfan- se speleologen hebben echter ver leden Zaterdag hun liefhebberij met de dood moeten bekopen, zij werden meegerukt door een onverwachte onderaardse watervloed. Slechts een onder hen kon gered worden. Hij had zich gedurende 26 uur tegen de greep van de dood verdedigd. ACHT MANNEN OP SPEUR TOCHT ONDER DE GROND Met acht man waren zij op 11 November vertrokken om de gehei men te trachten te ontsluieren van de «Trou de la Creuse». een grot die zich op 500 meter diepte be vindt. Deze grot maakt deel uit van de grotten van Lomont die zich na bij de Zwitserse grens bevinden. Zij aarzelden bij de ingang van de grot daar het op dat ogenblik overvloedig regende en het water uit de spleten der rots borrelde. De tocht werd niettemin ondernomen. Door een nauwe pijp schoven zij voorwaarts en kwamen in een eerste vrije ruimte. Ook een tweede zaal werd bereikt. Doch op dat ogenblik verklaarde een van hen niet verder te kunnen wegens de te grote kou de. Hij keerde terug doch bemerkte onderweg dat het water in de door gangen erg gestegen was. Buiten wachtte hij op zijn vrien den. Helaas vruchteloos, want na twee uur kreeg hij van hen neg geen teken van leven. Hulp werd bijgehaald en ver maarde grottenonderzoekers ver leenden hun medewerking om de achtergeblevenen terug te vinden. ZES MANNEN VERDRONKEN, SLECHTS EEN WERD GERED Een duiker die aan dc reddings werken deelnam slaagde er in de lijken van zes der speleologen bo ven te halen. Steeds was men ech ter zonder nieuws van dhr Mairey die nog altijd vermist werd. Een brandweerman uit Parijs die mee hielp zoeken kreeg eindelijk ant woord op zijn herhaald roepen in de grot. Een zwakke roep drong tot hem door. Hij vond Dr Mairey in een rubberbootje waar hij zich had weten .n te hijsen. De geredde verklaarde hoe een onverwachte vloed hen meesleurde. Zijn makkers verdwenen uit het zicht terwijl hij zich aan een rotspunt had weten vast te houden. Enkele tijd later kon hij een rubberbootje bereiken dat in de buurt dreef en losgeraakt was van de uitrusting van een zij ner makkers. knal vain een hevige ontploffing- stelde echter plots een einde aan het regelmatig' gezoem en angstig vroegen de Alpenbewoners zich af of misschien de dood ophieuw slachtoffers .gemaakt had in hun geheimzinnige bergen. In drie verschillende dorpen had men de ontploffing waargenomen en zo kon met min of meer zeker heid uitgemaakt worden dat een ramp zich had voorgedaan langs de noordelijke flank van het Obiou- gebergte. Uit inlichtingen van verschillen de controle-stations der luchtvaart kon opgemaakt worden dat het hier ging om de,DC-4 met de kenletters C.F.E.D.N.. jdie Reine verlaten had met 51 pafcsaiieren een zeskop- pige bemafmihg aan boord. Volgens] een /communjiqué der luchtverdfdigjhgjzone van Aix-en- Provence,® „gaf i het DC-4-toestel Maandagnamiddpg, te 17.25 u., zijn ^positie aan te litres en te. 17.43 u te Mont'elimar. Het toestel moes! ongeveer te 18.10 uur te Lyon voor bijvliegen. Het bericht aan Mon- telimar was echter zijn laatste te ken van leven. Het DC-4-toestel had 51 passa giers uit Montreal en Quebec, in Canada, aan boord. Zij hidden de H. Jaar bedevaart gedaan en woon den te Rome de plechtige zaligver klaring bij van de Frans-Canadese Marguerite Bouvgeoys. Onder hen bevond zich Mg!-. Bureau, medewer ker van de Aartsbisschop var. Que bec, evenals negen geestelijken. Electrificatie spoorlijn leper-Roesela re De Hr Seghers, Minister van Verkeerswezen en de leden van de Senaatscommissie van ver keer, zullen zich op 24. 25 en 26 November naar Freiburg (Duitsland) begeven om ter plaatse de electrische installa ties te bezichtigen met het oog op de keuze van voltage voor de nieuwe electrische lijnen op de Spoorwegen. Onder vraagd, heeft de Minister ver klaard dat de electrificatie op de lijn Ieper-Roeselare niet kan toegepast worden, daar de bevolking van de Westhoek niet op vooruitgang is gesteld en er de voorkeur aan geeft de reis Ieper-Roeselare recht staande op de overbevolkte bussen door te maken. Koninklijke Prins en Prinses Josephine-Charlotte uitbundig toegejuicht. Ter gelegenheid van 's Konings Naamfeest op Woensdag jl. neb ben de Koninklijke Prins en Prin- ses-Josephine Charlotte te Bn*ssel het plechtig Te Deum gezongen in de Ste Goedelekerk, bijgewoond Op de ganse tocht van het Paleis naar de Brusselse hoofdkerk wer den zij uitbundig toegejuicht, maai aan de kerk zelf kende de geest drift der massa geen grenzen meer. Talrijke andere hooggeplaatste personaliteiten woonden eveneens het Te Deumin de Ste-Goede- lekerk bij. Ook te Mechelen, Antwerpen, Brugge, Hasselt, Gent, Kortrijk en in alle steden van het land, werd die dag in de hoofdkerk een plech tig Te Deum gezongen, bloemen- huldebetoglngen gehouden, en dies - Hierboven de beide boswacht ers met hun zonderlinge buit. Enkele dagen geleden bemerkte boswachter Georges Tourney, uit De Panne, tijdens zijn rondgang in de duinen, een grote vogel, die bij nader toezicht een arend oleek te zijn. welke reeds enkele tijd ver blijf hield in onze bossen. Hij verwittigde 2ijn onderge schikte boswachter en beiden trok ken er aanstonds op uit om de vo gel onschadelijk te maken. Na een tweetal dagen achtervolging, ge lukte Tourney erin de gevreesde arend te ontwaren, gezeten op een kleine boem. Van op een 20-tal me ter loste hij een volle lading met aa.ê4 van 2, NJettegsiiatMllie de vogel getroffen werd. wist hij nog te ontsnappen. Doch 's avonds, rond 17 uur, kwam boswachter Lehouck weer op zijr spoor en wist met een volle lading de gevreesde vogel neer te vellen. Deze vogel zoals de foto hier aantoont had een vleugelomslag van 2,50 m. en een gewicht van 8 kgr. Naar de boswachter ons ver klaarde was dit in zijn 40-jarige loopbaan de tweede maal dat zulke vogel zich in onze duinen verschuil de. De eerste maal in het jaar 1920 doch toen was deze niet onder het schot te bereiken. -r-, v WIJ BADEN EEN ROZENHOEDJE... Dinsdagmorgen togen reddings ploegen uit om het verongelukte toestel op te sporen. Twee ploegen, respectievelijk uit St.-Didier en De- voluy vertrokken, ontdekten in een bosje enkele papieren die de wind daar van op tamelijk grote afstand heen gevoerd had, te oordelen naar de toestand waarin zij zich bevon den. He» waren foto's van Milaan, Rome en andere steden... Een weinig verder werd een blaadje gevonden dat blijkbaar uit een notaboekje gescheurd was. Een passagier had er op geschreven: te 4.45 u., plaatselijke tijd. bi.i de start van het toestel, baden wij een rozenhoedje en zongen een Ave Mariaom Gods barmhar tigheid af te smeken. IIET BRANDEND WRAK Alpenbewoners verwittigden Dins dagmorgen de hulpposten dat zi.i de gloed van een brand bemerkt hadden in de richting van het Obiou-gebergte. Aan een verken ningsvliegtuig werd deze positie medegedeeld, doeh het bleek onmo gelijk de aangeduide plaets te ver vliegen, daar de wolken lager hin gen dan 2.000 meter. REDDINGSPLOEGEN IN DE MIST Dinsdagmorgen vertrokken uit verschillende punten meer dan 250 Alpenbeiclimmers om, vclgens de aanduidingen van bewoners der streek, het verongelukte toestel op te sporen. Met doodsverachting trokken zij door de witte hel, waar sneeuw en mist alles tot een geheimzinnig warnet samenweefden. Enkele vlos- gen waren met radiozenders en -ontvangers uitgerust, zodat toch met kans op welslagen kon gewerkt worden. TEGEN ROTSMUUR TE PLETTER GEVLOGEN De opzoekingen werden met wel- .eigen bekroond. Een militaire red dingsploeg uit Grenoble bereikte tegen de middag het wrak var de verongeluke DC-4. Rond de uitge brande romp lagen de verkoolde lijken van enkele passagiers ver spreid. Reeds had de sneeuw er ge deeltelijk een blank l'jkkleed over heen getrokken. Uit het onderzoek, door de red ders ingesteld, bleek dat het vlieg tuig tegen de noordelijke flans van het Obiou-massief was gebost. Het toestel meet op dat ogenblik nog op volle snelheid gevlogen hebben Op het ogenblik der botsing is het toe stel vermoedelijk ontploft en in brand geschoten om dan van op 700 meter hoogte neer te storten. DIEPE ONTROERING IN HET VATIKAAN Onmiddellijk nadat de ramp be kend werd, heeft Mgr. Montini, substituut bij de Staatsecretaris op het Vatikaan, de Paus ervan op de hoogte gebracht. Zijn Heiligheid was diep ontroerd bij het vernemen van deze mare en wees er op dat hij de meeste der passagiers daags voordien nog in audiëntie on! van gen had, alvorens zij Rome zouden verlaten. De H. Vader trok zich daarna terug in zijn particuliere kapel. De tranen stroomden uit zijn ogen. Hij zond een betuiging van leedwezen aan de Canadese regering en de familieleden van de slachtoffers. Voor de overleden slachtoffers zal ten Vatikane een speciale H Mis opgedragen worden. DE PILOOT NAM EEN VERKEERDE VLIEGROUTE Uit het onderzoek, dat werd in gesteld over deze verschrikkelijke vliegtuigramp, blijkt dat de piloot een verkeerde vliegroute gebezigd heefi. Volgens het reisplan moest van Bastia (in Italië) naar lyon gevlogen worden, via Marseille en dit op een hoogte van 2.450 m. Vermoedelijk om tijd te winnen en mogelijks ook wel om de tegen werking van de wind te compen seren, heeft de piloot de recht streekse richting op Lyon verko zen. Om deze weg te verkennen, voor wat de vlieghoogte betreft, was hij niet in kontakt met pen of andere vlieghaven getreden waardoor de ramp schier onver mijdelijk werd. Drie reddingsploegen zijn «vin geslaagd Woensdag de plaats dei- ramp te bereiken en hebben de 57 verminkte lijken in de sneeuw

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1