VOOR POPERINGE EN IEPER 12 25 Noch Mossel noch Vis? De Russen verzinnen een aanval op het vliegtuig dat Thorez naar Rusland bracht De dader der roofoverval in de Pastori teWest-Vleteren eindelijk ontmaskert Jeugdige Avonturierster LAATSTE BERICHTEN Op 10 December gaan over het ganse land de verkiezingen der Werkrechtersraden door Het «Rood Ros» van West- Vlaanderen kende een schone triomfdag op de Jaarmarkt te Alveringem Echte 2 Jonge treinrovers overvallen boemeltrein Kortrijk-Ronse Zeven postzakken geroofd - Buit 350.000 fr. Parijs op zeek naar de Mode in Heiland KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN Nr «7 Bladzijden PRIJS 2 Frank ZATERDAG NOVEMBER 1950 BERICHT aan onze Lezers BUITENLANDS OVERZICHT Nieuwe gevechtsphaze in de Koude Oorlog Wilhelm Pieck reist Thorez achterna LANDBOUWERS! Belangrijke gebeurtenis op sociaal gebied KIM IR SUNG Het zou een Antwerpenaar zijn die ook te Eernegem een roofoverval pleegde Zou hei waar zijn TREINVERKEER IEPER-ROESELARE -li Koudegolf op weg? Nog de zeeramp van de Pakethoot Prinses Asfrid Weduwen van slachtoffers spannen proces in tegen de Staat. HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). ■a-i 46» JAAR ABONNEMENTSPRIJS 1951: België 125 fr. Belgisch Congo 4fr. p. week Frankrijk - Holland 4fr. p. week Andere landen 5fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. SansenGasthuisstraat 19, Poperinge. NOCH mossel noch vis? Ge kent ook wel van die mensen... Dat? dat is noch mossel noch vis! Ge weet niet wat ge er aan hebt. Ge weet niet wat ze zijn, ge weet niet wat ze denken. Vraagt ge hun iets, ze zeggen nooit helemaal: ja! Ook nooit helemaal: neen! Ze laten u zo wijs als te voor. Ze dragen nooit verantwoordelijkheid, noch voor hun woorden noch voor hun daden. Zeggen ze iets, zij la ten u op tijd weten dat het eigen lijk hun eigen woorden niet zijn, maar dat zij het van een ander hoor den., Doen ze iets, dan weten ze uit te leggen dat het op raad was van een ander. Ze zijn tegen nie mand en tegen niets, ze zijn voor niemand, maar ook tegen niemand, 't Is hun alles wel wat anderen doen of zeggen... ze bekennen geen kleur. «We moeien ons met niets! Zulke mensen hebt ge niet geren als vriend... ge betrouwt ze niet. En g'hebt gelijk! Zijn ze noch mossel noch vis, zijn ze eigenlijk... niemand, 't zijn in ieder geval geen vrienden; ge kunt er niet op rekenen, ze zijn alleszins «voor u» niet. Noch mossel noch vis! G'hebt misschien wel, ge kent misschien wel mensen die 't niet kunnen met u, die alles behalve vrienden zijn on 't niet verbergen. Ge weet dan t.sn minste dat ge moet voorzichtig zijn met zulk volk, ge weet ten minste dat ze niet... zegenen met u; maar ge zijt .verwittigd. G'hebt vrienden, echte, op wie ge een kerk moogt bouwen. Dat weet ge ook on weet eveneens hoe ge met vrien den omgaat, maar met die mossel noch vis-exemplaren zijt ge altijd op uw ongemak. Ge weet niet hoe ze aanpakken, ge moet ze... ver dragen lijk of ge de koude of de regen moet verdragen, omdat ge niet verder kunt. Er komen nog wat anders dan mensen in uw huis. Ge houdt er niet erg van dat zij die u kwaad gezind zijn, veel bin nenkomen, dat gaat niet! Die mos sel noch vis zijn, 't is een ware plaag j}ls ze de keukendeur bin nensteken. Voor vrienden zijt ge altijd thuis, ook dan wanneer al ias overhoop staat. Dan zegt ge vriendelijk Ge moet niet veel rondkijken!'t Gaat zo met de mensen Ook zo met de bladen! De dag bladen bedoel ik! Er zijn dagbladen die werkelijk uw... vijand zijn, die niets eerbie digen van wat u dierbaar is; noch uw godsdienstige overtuiging noch uw familieleven... niets: die alles zouden wurgen en verstikken wat er nog goed in u is. Dat wordt ge echter gewaar, dat venijn ligt er dik genoeg op immers. Maar er zijn ook mossel-noch- vis dag- en weekbladen; en die zijn gevaarlijker! Die zijn tegen niets. Tegen de godsdienst en tegen de kerk? Geen spraak van. Wordt er een pastoor geïnstalleerd, of viert de pastoor zijn jubilé; er komt een schone foto in dat blad. Is er ergens een bizondere processie, er is weeral een foto. Tegen de kerk of tegen de priesters? Nooit wordt een woord kwaad gesproken. Nooit. Maar... zijn ze er niet tegen, ze zijn er alleszins niet voor! Hebt ge ooit in die bladen iets gelezen over het parochieleven? Die foto's over jubilé's en instal laties? Ze geven wel de foto's van de coureurs, van de boksers en van de voetbalspelers, waarom zouden zij wel verschil maken?... Kom, de mensen kijken geren naar een foto. Gij zijt zelf alzo! Maar over het eigenlijk parochie leven? Er is iets bizonders van doen geweest in een kerk geen woord! Er was een toneel voor Vincentiusof een feest voor 't Wit Gele Kruis geen woord! Er was een vergadering voor de H. Hartebonden, voor de K.A.V., voor 't Christen Syndikaat of de Mutualiteit, voor de Boerengilde of de Middenstand, voor 't Davids- fonds, voor al die verenigingen die leven en werken op uw parochie en gemeente. Daarover wordt in alle talen gezwegen. Er gaan van uw parochie goeie vriendenweg naar de verre ge bieden, als... missionaris: er wordt een groot missiefeest gegeven... geen woord. Maar wel over een voetbalmatch, over een vogelpik- wedstrijd of over een pintje-dek. 'Van het ware, het echte leven op uw parochie verneemt ge niets, en, zonder dat gij 't zelf weet, groeit gij er uit. Dan hebt ge één excuse die er geen is: «Ik wist het niet». Ge wildet 't niet weten. Want 't is van gister niet dat gij weet en zegt: «Dat blad is tegen niets...» Ge wist ook dat het blad eveneens voor niets is van alles wat op de parochie gebeurt en in de grond geen louter spel of sport, maar deugdelijk en goed is. Dat blad is... neutraal, mossel noch vis! Wie heeft er dit jaar niet mee geleefd met alles wat te Rome ge beurd is? Dat ging nu toch ieder een aan die met de kerk niet min of meer brak! Die grootse feeste lijkheden in Sint Pieter te Rome, die buitengewone plechtigheden; die heiligverklaring van dat arbei dersmeisje: Maria Goretti, die Dogma-verklaring op Allerheiligen! Daarover twee, drie reken... alles! Daarmee weten we zelfs niet meer wat in ons eigen huis gebeurt, want we zijn toch kinderen van de kerk gebleven! ...Die mosselachtigheid verdwijnt alleen wanneer het gaat om de neutrale school, die eigenlijk zo weinig neutraal is als dat neutrale blad zelf. De neutraliteit van de school is een... leugen. Ze zijn ook bij... dozijnen, de ouders die on dervonden dat die neutrale school een leugen is. Zijn er geen dozij nen die ondervonden dat de neu traliteit van dat' blad een... leu gen is? ...Maar! Ge ziet af als een peerd als die mossel-noch-vis exemplaren bij u aan huis komen. Voorziet ge hun komst, de deur is op slot; ge maakt het hun moê, omdat gij ze zelf beu zijt als... koude pap. Sluit de deur voor die neutrale bla den, evengoed als voor de slechte. Een goede vriend komt nooit te vroeg, gaat altijd te vroeg weg! Er zijn goede bladen genoeg, deugdelijke, degelijke, die u iets geven, niets wegnemen, evenveel geven over sport en spel, maar u geen vreemdeling leren worden in eigen huis en gemeente. Die van u geen... mossel noch vis maken. De beste zijn maar goed genoeg voor ons. PÉ VLAMYNCK. In verband met de 60% opslag van het papier, de 100 verhoging op de lo nen, en de andere algeme ne onkosten sedert 1945, datum waarop de prijs van de weekbladen op 2 fr. werd gesteld, zien de Uitgevers van de West-Vlaamse week bladen zich genoodzaakt de prijs van hun blad vanaf 1 Dec. op 3 fr. te brengen. Voor 1951 is de abonne mentsprijs 125 fr. Wij zijn overtuigd dat onze lezers de billijkheid van deze verhoging zullen begrijpen. Bond der Weekblad - Uitgevers van West-Vlaanderen. Het is nog steeds de Macht die telt DE YALU EN DE GRENS I deld. China zelf sprak li\iige tijd DE YALU EN DE GRENS Iedereen zal zich nog herinneren dat de Duitse soldaten die in Mei. 1940 ons land binnenvielen, er op' pochten dat ze met Kerstmis weer. thuis zouden zijn. En ze zijn vóór' Kerstmis thuisgekomen... maar vier jaar later. Thans dromen ook veel soldaten in de koude bergen van Noorü- Korea van een kerstboom in een gezellige huiskring. Zullen ze dat geluk kennen? Wij hopen het voor hen en voor ons allen. Maar... de oorlog in Korea is non niet gedaan. Hij was theoretisch gedaan, toen hij, door het ingrij pen van Rood-China plots een wen ding nam die veel ernstiger was THOREZ de Franse Communistische leider, die wegens ziekte naar Rusland ter verzorging diende overgebracht, samen met zijn duitse confrater W. Pieck, die toevallig ook voor heelkundige zorgenmet zelfde bestemming diende af te reizen. Voor een oningewijde die zich niet inlaat met problemen die de veestapel aanbelangen, zegt het misschien niet veel wanneer men de rassenkwestie aansnijdt in betrekking met de veestapel. Voor de landbouwers zelfs zegde dit tot over een 20-tal jaren ook niet veel en men zag in onze weilanden, rood, zwart, wit en bont kris-kras door elkaar. Dit is in sommige gewesten nog wel eens het geval. Doch ook in het landbouwbedrijf werd specialisatie, die zijn uiting vond in selectiekweek, een gebiedende plicht. Meer en meer wordt het een eerste vereiste dat naar het hoogst mogelijk opbrengst vermogen moet gestreefd en daarom moeten dan ook de gepaste middelen aangewend worden. Uit deze bedenkingen ontstond de jaarmarkt van Alveringem, die jaarlijks terugkeert als een tvoepenschouwing waar men de be komen resultaten van de selectiekweek kan nagaan. DE VEEKWEEKSYNDICATEN Het zou een verkeerde voorstel ling van zaken zijn moest men de jaarmarkt van Alveringem beschou wen als het begin van deze aktie tot verbetering van het stamboek vee, want reeds bij Koninklijk Be sluit van 10 Oogst 1919 werden de veekweeksyndicaten verenigd in Zoals wij in onze vorige uitgave gemeld hebben vertrok op 11 No vember de secretaris der Fran se communistische partij, Maurice Thorez per vliegtuig naar Moskou. De reis gold gezondheidsredenen en Thorez reisde met normale pa pieren en visa die in orde waren, evenals zijn bijzit en de twee Rus sische specialisten die hem verge zelden. Op het laatste nippertje echter slipte de Franse communistische voorman Auguste Lecoeur mede en zo werd de reis van slag met ge heimzinnigheden omweven. 'T VLIEGTUIG AANGEVALLEN De Russische bevelhebber in Duitsland, Generaal Tsjoeikov, diende echter daags nadien een protestnota in bij de Amerikaanse Gouverneur in Duitsland, John J. Mac Cloy, waarin de beschuldiging geuit wordt dat een Amerikaans vliegtuig het Russisch toestel, dat Thorez vervoerde, boven Wé,:'- Duitsland had "aangevallen. Woordelijk heet het in deze jiota: Op 11 November, te 17.03 uur (plaatselijke tijd) heeft een Ame rikaanse straaljager van het type F-80 (Schooting Star) een Rus sisch vliegtuig van het type F-47, dat van Parijs naar Berlijn vloog, aangevallen. Op ongeveer 50 km. ten Westen van Frankfort heeft het Amerikaanse straalvliegtuig van minder van 10 meter afstand ge vuurd, waarna het een tweede maal is genaderd. Het Amerikaan se vliegtuig is hierop achter de wolken verdwenen. Alleen dank zij de handigheid van de Russische piloot werd het toestel niet be schadigd. Verder volgt dan een krachtda dig protest tegen deze zogezegde aanval. GEEN SCHOTEN GEWISSELD, ENKEL EEN GEVECHTSBEWEGING De eerste versie scheen de Rus sen zelf wat al te grof want daarin heette het zelfs dat de Amerikaan se jager het Russisch toestel met zijn boordwapens onder vuur nam. Een later bericht sprak nog alleen van een gevechtsbeweging die van op 10 meter uitgevoerd werd. De Russen beweerden verder dat de Amerikaanse overheden van de komst van het toestel verwittigd waren. EEN VERZONNEN GESCHIEDENIS Het onderzoek in deze zaak be wees al dadelijk dat het hier gaat om een van A tot Z door de Rus sen verzonnen geschiedenis. Er wa ren trouwens twee Franse piloten aan boord die het toestel boven Frans grondgebied en boven de Westelijke zone moesten besturen. Een dezer officieren verklaart het volgende over dit incident. (Zie vervolg blz. 2.) deld. China zelf sprak Wnige tijd geleden over een vrije zone van een 25 km. breed. Dit zelfde plan wordt nu trouwens, op Engels voorstel, in de U.N.O. besproken. De drie Westerse Groten, Amerika, Engeland en Frankrijk zouden met dat voorstel accoord gaan. Anderzijds hebben president Tru man en staatssecretaris Acheson zeer nadrukkelijk verklaard dat zij geen enkele vijandige intentie te genover China koesteren, en dat zij vast beslist zijn de Chinese grens absoluut te eerbiedigen. China zelf schijnt daar echter een loopje mee te nemen, in elk geval als men radio Pekin mag geloven. (Zie vervolg blz. 2.) (Dcx-raw; BIJ DE MEESTER GHYBE'S KEIKOPPENGILDE Ste Ceciliafeesten. De Meester Ghybe's Keikoppen- gilde viert het Ste Ceciliafeest op 3 December e.k. Te 11 uur zal het Acoordeonmuziek van de Gilde een muziek- en zangconcert geven in de feestzaal van het Stadhuis, 's Na middags te 13 uur, feestmaal. Maandag 4 December, uitstap door d muziek, te 16 u., bolling voor de dames te 17 u., en dansfeest te 20 uur. Programma geven wij volgende week. U GEBRUIKT OF KENT DE DE OORLOG IN KOREA Geruchten doen de ronde als zou den onderhandelingen zijn aange knoopt tussen de Chinezen en af gevaardigden van Generaal Mac Arthur. Anderzijds lieten de Chine zen 27 Amerikaanse krijgsgevange nen vrij, met de boodschap«De Chinezen wensen niet tegen de Amerikanen te vechten». Van Chi nese zijde werd ook nog beweerd dat 500.000 militiemannen opruk ken naar de grens. Van Britse zijde werd bij Peking de verzekering gegeven dat alle rechten van China zullen gevrij waard blijven. NOG DE GEWAPENDE OVERVAL 'ro* 'N KORTRT.TK-RONSK Voorzitter van de raad van Korea, van wie gezegd wordt, dat hij be trekkingen heeft aangeknoopt met de Chinese communistische leider Mao Tse Tung, in verband met de problemen van Korea. dan het ooit het geval was geweest. Bij de eerste schok moesten de U.N.O-troepen terugwijken om na dien, zonderling genoeg, geen ern stig contact met de vijand meer te krijgen. Thans komt het bericht dat Amerikaanse troepen een grens stad bereikt hebben, en op een andere plaats voor de Yalu staan. En middelerwijl begint het gevecht met de guerilla-communist en op een ernstige schaal. Intussen tast men nog steeds in het duister omtrent de eigenlijke bedoelingen van Mao Tse Tung. Er is sprake geiveest over het essen tieel belang van de afdammingen van de Yalu die gebruikt worden om, langs de enorme electriciteits- centrales die er op gebouwd wer den, de gehele Mandchourijse in dustrie te doen draaien. Daarvoor zou China tussenkomen. Maar in tussen bereiken de Amerikanen die gevaarlijke zone en de Chinezen schijnen niet meer te reageren. Wat mag daarachter zitten? Er wordt natuurlijk onderham- Het woord werkrechtersraadheeft geen vertrouwde klank bij de mensen omdat de meesten er nooit mede in kontakt kwamen. Wanneer er dus gesproken wordt van verkiezingen der werkrechters raden, verkiezingen die op 10 December doorgaan en waarvan de deelname voor de kiezers verplichtend is, dan treft ons wel het woord verkiezingen, omdat wij daarmede de laatste jaren zeer vertrouwd ge worden zijn, doch voor het overige zegt het niet veel. Niettemin zijn deze verkiezingen, al spreken zij zo sterk niet tot de verbeelding, van zeer groot belang omdat de samenstelling der werkrechtersraden voor de komende zes jaren zal beslissen over de naleving van de sociale wetten en reglementeringen die de ge zonde gang van zaken in het bedrijfsleven waarborgen. Werkrechters raden maken geen wetten doch waken over het naleven ervan in de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. DOEL EN ONTSTAAN De werkrechtersraden hebben als doel door verzoening of door von nis de geschillen tussen werkgevers en werknemers in verband met loon en arbeidsvoorwaarden te be slechten. Zij hebben ook een administra tieve taak, namelijk het treffen van voorbehoudsmaatregelen met het oog op de eigendom van nijver- Het is bijna twee jaar geleden en toch herinnert iedereen, in Westvleteren alleszins, zich nog klaar de brutale roofoverval die op de avond van 16 Maart 1949 gepleegd werd in de Pastorij van Westvleteren. Z. E. H. D'Hallewein, de 68-jarige pastoor der paro chie, werd door een nietsontziende schurk met vuurwapens bedreigd, moest aan de bandiet het aanwezige geld aanwijzen en werd dan, de handen op de rug gebonden, in een kast opgesloten. provinciale verbonden, welke op hun beurt bij Kon. Besluit van 18 Oogst 1923 verenigd werden in Het Nationaal Verbond der Vee kweeksyndicaten Het doel hier van is zowel vlees- als melkpro ductie te verhogen, terwijl de ge bruikte methode is: het afzonde ren der beste dieren, de afstam melingen van deze opnemen en controleren. Dus door strenge se lectie een groep elitedieren beko men en deze dan verspreiden om de massa op te slorpen. De opname in het stamboek, dal strenge eisen stelt aan de eigen schappen der dieren, is het vertrek punt en tevens de strenge controle op deze werking. HET ROOD RAS VAN WEST-VLAANDEREN Rond de ringmuur van Alverin gem. die de mooie kerk omhult, stonden de keurdieren opgesteld. Hier kon men werkelijk zeggen rood is troefwant andere die ren met rood-bruine vacht vond men er niet. In 1925 werd de lastige taak tot veredeling van het rundvee in West-Vlaanderen op de schouders gelegd van dhr Svs, Veeteeltconsu- lent voor West-Vlaanderen. (Zie vervolg blz. 2.1 BOVEN: Een zicht op de Jaarmarkt. De fo!o werd genomen op het ogenblik dat de in de eerste reeks gerangschikte dieren opgesteld werden. ONDER: Een beeld van de eretafel. Links (van voor naar achter): de Heren Ir. Franchoo, Veeteeltconsulent; Dr Veearts Dejonekheere. Hoofdopziener; Sys, Hoofdrijksvectecltconsulent; Maurice Mahieu, Voorzitter van het VeekwecksyndicaatSylvain Degheele, Burgemees ter van Alveringem; Loncke, Bestendig Afgevaardigde; (Ietwat naar links): Jos. Vanwanseele, Jurylid; G. Feryn. Senator: Maur. Van- damme, Provinciaal Raadslid; Ger. Decroos uit Eggewaart.skapelle en Urbain Tanghe uit Alveringem. Rechts (van voor naar achter) Ir. Vanheghe, Veeteeltconsulcnt bij de Belgische Boerenbond: Dr Veearts Colpaert; Dr Sobry, Senator; Camiel Vanhyfte, Jurylid uit Wulpen; Omer De Clereq, Jurylid uit. Koksijde; Van Raes O., Jury lid uit Wervik: Cornille R. uit Veurne; Patfoort Remi, Scjiepeue vap sa fieliaaAt O, «ut Vöhös. Bij 't Ministerie van Verkeers wezen zijn er 12 luxe-auto voertuigen, Amerikaans merk, in dienst. Tussen deze 12 zi.in er 5 splinternieuwe 1950. De Heer Minister van Verkeerswezen heeft beslist deze ter beschik king te stellen voor het ver voer van ouderlingen, vrouwen en kinderen tussen leper en Roeselare. Op de lijn Ronse-Kortrijk. name- was er van rovers lijk aan de Luypaerdbrug, de laat ste halte vóór Kortrljk, werd een stoutmoedige roofoverval gepleegd. Zo stoomde Woensdagavond, rond 19 uur, de boemeltrein komende uit Ronse voormeld station binnen, waar slechts een kortstondige halte is voorzien. In een oogwenk wipten twee jonge kerels in de postwagen, elk met een revolver in de hand, en grepen de zeven postzakken die daar lagen. In een oogwenk waren zij met hun buit uit de wagen ver dwenen en sprongen in een grote personenwagen die daar dichtbij, met ronkende motor, op hen stond >ts x&hte&t fin&sie sse enden lakt postzakken en auto niets meer te zien. In alle richtingen werd alarm ge maakt, maar nergens konden de gangsters opgespeurd worden. Zij moeten in ieder geval goed op de hoogte van de gang van zaken zijn. Uit het verder onderzoek bleek dat de gestolen postzakken voor 350.000 fr. aan waarden inhielden, namelijk o.m. 200.000 fr. van het postkantoor van Zwevegem. 100.000 frank van de post van Avelgem en 50.000 fr. van deze van Moen-Hees- tert. Men meent dat de auto met de gangsters verdween in de richüög DE ONGEWENSTE GAST Deze brutale en hemeltergende overval, verwekte heel wat veront waardiging in de streek. Ijverig werd door de gerechterlijke dien sten gespeurd, tot in Gent werd een spoor gevolgd, doch daar liep elk teken verlorenDe zaak dreigde reeds bij de onopgehelderde gevallen gerangschikt te worden en men moest zich vergenoegen met de elementen dezer schurkenstreek, volgens ter plaatse gelaten sporen uit te pluizen. Hier scheen wel een beroepsban diet aan het werk. Sporen die men op de zolder der pastorij aantrof wezen erop dat de bandiet zich daar had schuil gehouden en er stellig wel een dag vertoefd had om er zijn slag rustig voor te bereiden. Hij had er appelen gegeten, van Mijnheer Pastoor natuurlijk, en men vond er restjes van zelfgerolde sigaretten. Zelfs was de bandiet er dagen van te voren geweest en had zich natuurlijk als een arme ver volgde aangesteld die om medelij den en erbarmen smeekte. Thans zal spoedig' in dit alles meer klaarheid komen want op on verwachte wijze liep de deugniet in de klem. DE OVERVAL TE EERNEGEM De lezer zal zich nog herinneren hoe wij in ons blad van 11 Novem ber het relaas brachten van een brutale roofoverval te Eernegem waar een oude alleenwonende -win kelierster beroofd werd door een 31- jarige banketbakker uit Antwerpen, zek:re O. Janssens. De rover had hier echter maar bitter weinig geluk want een 10- jarig meisje verscheen onverwapht ten tonele en verijdelde zijn vér dere plannen. Nog slaagde hij erin de vlucht te nemen maar ditmaal was de politie hem te rap en te Oostende werd de kerel bij de lur ven gevat. Nog dezelfde dag zat hij in verzekerde bewaring. DE BANDIET AAN DE TAND GEVOELD Spoedig bleek het dat men te doen had met ten oud-veroordeelde die zopas uit het gevang ontslagen was en in de gevangeniscel zelf, samen met een spitsbroeder, zijn laatste slag beraamd had. De heren van het gerecht nemen echter der gelijke gelegenheden te baat om eens na te pluizen wat vcor onop gehelderde zaken er zoal in de dos siers zitten en Westvleteren kwam dusdanig ook aan de beurt. Toen Westvleteren aangeroerd werd viel Janssens door de mand en... be kende. Alle gegevens over deze samen hang van zaken ontbreken nog op het ogenblik dat wij deze lijnen schrijven, daar zal trouwens nog wel over nagekaart worden. Doch één zaak staat vooralsnog' vast en wol dit, Janssens die te Eernegem zijn laatste slag sloeg, ook de dader is van de roofoverval te Westvlete ren. Er rijzen in dit verband nog verschillende vragen, zo onder meer of deze kerel nog een medeplichtige had iets waarop de sporen, te West vleteren in de slaapplaats van de bandiet gevonden, schenen op te wijzen. Hierin zal ook wei klaarheid ko men. Eén zaak staat vast en wel deze dat men hier te doen heeft met een beroepsmisdadiger die van stelen en roven zijn stiel maakte. De bandiet zit intussen achter slot en grendel. Wanneer hij eens voor het gerecht zal verschijnen zal vermoedelijk de volle klaarte vallen op zijn misdadig bestaan. heidstekeningen en -modellen. Ten slotte kunnen zij tuchtmaat regelen treffen in geval van ern stige tekortkomingen aan beroeps plichten of voor daden waardoor orde en tucht in de werkhuizen worden verstoord. De eerste ver noemde taak der werkrechtersra den is de belangrijkste en er-dient op gewezen dat ook de geschillen van werknemers tegenover de com pensatiekassen van gezinsvergoe dingen door de werkrechtersraden worden, beslecht. De werkrechtersraad, of arbeids gerecht, is eigenlijk in zijn diepe oorsprong aanzienlijk ouder dan de sociale wetgeving, want alvorens er sprake was van gezinsvergoe ding, pensioen,, betaald verlof en andere sociale voordelen, was er toch reeds de verhouding tussen werkgever en werknemer en had men er behoefte aan, de geschil len die er konden rijzen tussen twee partijen, niet voor de recht bank te laten beslechten, doch voor een kamer van personen die als vakmensen met kennis van zaken over hun gelijken konden oordelen. In de middeleeuwen hadden de gilden reeds arbeidsgerechten waar door betwistingen tussen meester en gezellen werden beslecht. Het groeiend staatsgezag verdrong de macht der gilden bij zoverre dat de Franse revolutie hun ondergang voltrok. Napoleon I, die meer dan één nuttige hervorming doordreef zag het nut van de werkrechtersraden in en bij decreet van 18 Maart 1806 werd de eerste dergelijke raad door hem opgericht te Lyon in Frank rijk, dit op verzoek van de patroons en arbeiders van de zijdenijverheid. Bij het oprichten van deze raden zat de grondgedachte voor, daar mensen te doen zetelen, die tech nisch op de hoogte zouden zijn van de bedrijven en om tevens een vlugwerkende en weinig kostende rechtspraak te hebben. In ons land zouden Gent in 1810 en Brugge in 1813, hun eerste werk rechtersraad hebben. België kende sedert 1830 verschil lende wetten oo dit gebied, die doo* de wet van 9 Juli 1926 samengeo,- dend werden: deze wet is thans nog van kracht. SAMENSTELLING DER WERKRECHTERSRADEN Een werkrechtersraad werkt door gaans per arrondissement en om vat twee kamers, één voor arbei ders en één voor bedienden. Men treft een even groot aantal werk gevers als werknemers aan. Bij iedere kamer wordt er echter een rechtskundig bijzitter benoemd, die de vonnissen opmaakt en eventueel, bij staking van stemmen, ook stem gerechtigd wordt. Een griffier zorgt voor het schrijfwerk zoals bij de gewone rechtbanken. Beurtelings is een werkgever of een werknemer voorzitter van de raad. Iedere werkrechtersraad heeft een aantal gemeenten waarover hij be voegd is. Het gebeurt echter wel dat sommige gemeenten in het arrondissement, niet op de lijst van een bepaalde werkrechtersraad voorkomen. In dit geval is het vre degerecht bevoegd om voor deze gemeente uitspraak te doen inzake arbeidsgeschillen. (Zie vervolg blz. 2.) Radio Moskou heeft gemeld dat over de Sovjetrepubliek.il van Centraal Azië, vooral over Kazak stan, een koude golf heerst. Deze koude golf komt uit Siberië en richt zich naar het Europese deel van Dc Parijse Modekoning Jacques Fath (rechts), de ontwerper der meest moderne damestoiletten die in de hoge Franse millieu's ont zaglijke sommen gaan, en zijn vrouw (uiterst rechts) maken voor het ogenblik een rondreis in Nederland. Natuurlijk brachten zij een bezoek aan Volendam en aan het eiland Marken. De typische kleder dracht was voor Fath een zo grote revelatie, dat hij zelfs de Hol landse petkocht en er zich bereidwillig met 2 jonge meisjes in traditioneel toilet liet op de gevoelige plaat brengen. Zou de toon- Rusland en versiSJ SbOl' n&&ï ijgt aangevende modeontwerper soms niet zinnens zijn 't jarent de Franse Wêstsa,. dames la HoJlajids toilet langs de de 13-jarige Martha Umeniuk. In het station van Hazebrouck 3rd Dinsdag, 14 November, een 3-jarig Ukraïnisch meisje, Martha Umeniuk, aangetroffen, dat reeds sdert 15 dagen uit de ouderlijke woning te Pommeroeul (Henegou wen), waar haar vader mijnwerker is, verdwenen is. Het verliet de ouderlijke woning op 31 October, Over Harchies ging het naar Condé en van daar naar Valenciennes. Hier speelde zij het klaar om ongemerkt op een trein te geraken, die haar naar Hazebrouck zou brengen, zonder reiskaartje na tuurlijk. Onderweg leefde zij van appelen, beschuit en dergelijke meer, al za ken die zij in de winkels roofde. Slechts in Valenciennes wist zi.i door ruilhandel aan voedsel te ge raken, zij verwisselde er een borst speld tegen een dik gesmeerde bo terham. Nachtlogies vond zij in puinen, verlaten huizen of zelfs in het gras. Het meisje blijkt op verstandelijk gebied, ten minste voor wat de ta len betreft, zeer ontwikkeld. Zij schrijft en spreekt heel vlot Frans, Ukraïnisch, Russisch, Pools, Tsjeeks en Duits. De jonge vluchtelinge werd na haar ontdekking totaal uitgeput op genomen in het gesticht Bon Pas teur te St.-Omer, vanwaar zij aan haar ouders zal terug bezorgd worden, om vermoedelijk naar een verbeteringsgesticht overgebracht te worden. Anderhalf jaar geleden verging de Belgische paketboot Prinses Astridvan de dienst Oostende- Dover, voor Duinkerke. Door het feit dat de oorzaak van de ramp nog niet kon worden vastgesteld, namelijk ofwel als een oorlogsramp of niet, hebben de weduwen van de slachtoffers totnogtoe geen scha deloosstelling ontvangen. Het wachten moede, hebben de weduwen der omgekomen zeelie den nu een geding ingespannen achtoeü? Ltteep de BeMssfap titaan

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1