VOOR POPERINGE EN IEPER 16 De rondgang Volksheiligen van onze Ahdie goede Kindervriend Dichte mist veroorzaakt zware aanrijding te Poelkapelle Gevaarlijke dievenbende te Diksmuide opgerold Aan onze Postabennenten Bertha Hertogh weigert haar moeder slechts éénmaal Stomt hij I Voir meer Vlaamse Kandidaten tot Officier Prioriteiten veor oerioes- schade aan geederan 1 houdt de zaak in beraad KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: ZATERDAG Bladzijden mm PRIJS DECEMBER 3 Frank 1950 BUITENLANDS OVERZICHT hi/ j Personenwagen door mazouttrein gegrepen aan onbewaakte overweg Drie meisjes zwaar gekwetst in het ziekenhuis opgenomen Vrouw van reeds veroordeelde uit Nieuwpoort bracht de zaak aan 't rollen 10 Bendeleden achter slot en grendel Voor 15 millioen gestolen juwelen opgedolven te VOigen pe rechtbank van Singapore JEAN SIBELIUS ONZE WEEK-END- REPORT AGE gaat ditmaal over Pater AMAAT VYiNSCKE Het Jaar loopt ten einde en Nieuwe categorieën voorzien Jrcschrïjvingsbullefgjn HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr, 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten hij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 1 46® JAAR Nr 48 9 POSTABONNEMENT 1951: België 125 fr. Belgisch Congo 4fr, p. week Frankrijk Holland 4fr. p. week Andere landen 5 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. 19 HET zijn Volksheiligen! St. Elooi, St. Niklaas, Ste Barbara en half Januari St. Antonius, Abt. Ga mij nu maar gaan zoeken hoe dat gekomen is. St. Elooi was, 't is waar, bisschop van Doornik, nadat hij zijn edel smidsalaam in de hoek had ge legd, maar 't is zo lang geleden! St. Niklaas was bisschop van Myra, God weet hoe ver van hier. Ste Barbara woonde al niet veel nader en St. Antonius leefde en stierf in de woestijn. Onderzoek nu maar hoe het kwam dat ze hier zo populair geworden zijn, of hoe ze pa troon geworden zijn van boeren en smeden, van de bakkers, pa trones van mijnwerkers en van de mannen van 't pompiers korps en van allen die met... donderbussen schieten; of aan roepen worden tegen ziekten, zoals Antonius. Zoek nu maar, 't blijft toch een feit... die heiligen zijn «po pulair»! Ze zijn en blijven volksheiligen, volks als geen! De smid is niet meer toegan kelijk, zelfs de Zondag niet achter de mis in 't Kroontje Hij zit in zijn boeken, want met St. Elooi moeten de reke ningen van de boeren geëffend worden. Dat is zo met smeden, hoefsmeden en wagenmakers. Dat was zo, zo is 't gebleven althans bij onze smid. Of 't daarom is dat onze boeren, nadat ze een deel van hun veren hadden verloren, met de overschot van hun drinkgeld meevierden, weet ik niet. Zeker is het alleszins dat de boeren elders St. Isidoor vieren, die zelf boer was, maar dat in onze streken St. Isidoor nooit St. Elooi heeft kunnen ver vangen Hoe 't kan veranderen noch tans! We hadden vroeger, lijk op iédér gëmeente die zichzelf res pecteert, èp ieder wijk een smid, we hadden een gediplomeerde hoefsmid en een paar wagen makers! Maar we zijn ook al gemoder niseerd en... "cmekaniseerd. Er is nog een wagenmaker. En de smissen? We zitten nu met mecaniciens elektriekers en garagisten! Ge hoort zo goed niet meer die helle klank van de zware voorhamer op het aambeeld, die korte slag, die weerdreunde door de hele kom van 't dorp, van 's morgens tot 's middags en weerom tot 's avonds. De smid gaf dikwijls juister het uur aan dan 't uur werk op de toren. Nu horen we ook al 't geraas en 't geronk van de machines; en de rode vlam in de smisse, die warme, rode. bruine, donkere rookvlam is nu een schitterend, verblindend vuur als men aan 't lassen is. Maar de traditie is gaaf geble ven. Garagisten, mekaniekers, elektriekers vieren St, Elooi meê. St. Elooi moet dan wel 's mon kelen, 't gaat alles beter en sneller dan in de oude tijd; de mensen zijn alle veel haastiger en bedrijviger geworden. Jam mer dat ze meer dan vroeger "t bizondei ste vergeten: dat St. Elooi hen aan de... overkant moet helpen en er zo weinig aan de overkant wordt gedacht. Al die haastigheid en bedrijvig heid is bijna uitsluitend op... geld berekend; vroeger dacht men nog eens aan O. L. Here's bank! Ik weet niet hoe St. Elooi denkt over onze boeren. Jawel, die vieren zeker St. Elooi; en er brandt licht voor zijn beeld in de kerk. Zeker, er zijn veel boe ren in de St. Elooimis, in de ver gadering, aan de dis 's middags en het feest avonds. Maar toch min dan vroeger, of was dat alleen bij ons? «Minder hertelijk dan vroeger,» zei mij een oude boer! St. Elooi zou ook nog wel iets anders kunnen zeg gen die dag! 't Regende dit jaar... en de boeren kloegen Sommigen kloegen putten in de eerde, maar... vroeger werd er meer gevraagd om gunstig we der. Met St. Marcus en de Kruisdagen waren de boeren vroeger op... post. Dees jaar een hoop... jongens. St. Elooi moet dan wel 's zijn grijze kop schud den en peizen: ze zullen met... Benelux niet verder geraken dan met O. L. Heer. ...Intussen wense ik smeden en boeren een beste St. Elooi- feest en -viering! En een kleine overweging op de koop toe! St. Niklaas? St. Maarten heeft hier en daar reeds St. Niklaas een handje toegestoken, want, werkelijk, ge ziet niet goed meer hoe St. Niklaas het in onze da gen kan klaarspelen. Ook hij kende de goede tijd. Pas als 't December was, kwam zijn witte schimmel uit de peer- destal en dan roeide de heilige door de lucht over stad en dorp, vond de kleinste woonst in de meest afgelegen wijk en... para chuteerde dwars door de kave al zijn St. Niklaasgerief. Para chuteerde... zeg ik, want geen man van die uit-de-lucht-val- lersbende kan het passen als de Sint. Nu echter is het dwangarbeid geworden. Per vliegmachine, per auto komt de heilige nu toe, zit of staat in honderden vergade ringen, wordu thuis ontboden, moet in magazijnen en groot warenhuizen zijn rondgang doen. Weet ge... een kinderhand is gauw gevuld, het plezier van de kinders is honderd-ten-hon- derd verminderd... devaluatie! Men leerde de kinders te veel vragen. Is 't zo niet? De kleinen vragen geen tuig meer om meê te spelen, maar om meê... te pronken. Vandaag vragen ze een... auto, morgen zullen ze de... maan vragen. De tijd dat St. Niklaas kwam voor de klei nen is in vele huizen voor goed voorbij. Waar die traditie in ere bleef, houde men ze in ere; een feest voor kinders moet kinder lijk blijven! Nu komt de heilige, en hij doet 't zo node, voor de groten, niet meer voor de klei nen. «Ik... ik kan tenminste zo veel als mijn gebuurvrouw! Niet 't geluk van de kinders, de verrassing voor de kleinen, hun jubelen en zot zijn van tevre denheid dat alles blijft buiten de rekening... Wat zullen Si- monne en Jacqueline en de an dere buurvrouwen, wat zullen die zeggen als ze Erne of Eddy of Freddy of een andere... i zul len zien spelen of sleuren aan zijn St. Niklaasgeschenk, zo 'n groot, kostelijk stuk! 'k Wenste maar dat St. Elooi en St. Niklaas en Ste Barbara ook na hun ronde in onze streek mekaar tegenkwamen hierboven en zeiden: «We zijn content... 't was goed dees jaar! PÉ VLAMYNCK. Straatsburger- en U.N.O.-werking GEEN ONMIDDELLIJK FEDERALISME, MAAR EEN EUROPEES LEGER De Raadgevende Vergadering van Europa is dus weer eens bijeen ge weest. En deze keer is het niet zo heel kalmpjes verlopen. Wel in de Raad zelf, maar niet op straat. Het Comité der Europese Federa listen had inderdaad een Comité de Vigilance ofte Waakzaamheids comité (nog een!) opgericht dat te Straatsburg aanwezig ivas om te be kom ,i dat de Raad een motie zou stemmen waarbij werd aangedron gen tot de onmiddellijke oprichting van een Federaal Europa. Verder waren er ook de studen ten uit vele landen die voor gelijk aardige doeleinden marcheerden en die bij die gelegenheid Mr Spaak eens hebben uitgejouwd. Welnu de Raad heeft geen der gelijk advies gestemd. Waarom niet? Omdat die zaak nog niet rijp is, dat de meeste men sen en Staten nog te vast zitten in hun nationalistische concepten en dat er een heel stel zeer ern stige technische vraagstukken zijn in dat verband, die zo maar niet in een handomdraai kunnen opge lost worden. (1) Waf heeft de Raad van Europa dan wel gedaan op zijn jongste zitting? Wel, in verband met de eenma king van Europa is de Raad van oordeel geweest dat in de onmid dellijke toekomst niet kan gedacht worden aan een algemeen federaal statuut, maar dat supra-nationale gezagsinstanties moesten worden opgericht in al die sectoren waar het practisch doenbaar was. Als eerste voorbeeld en realisatie daarvan moet zeker het Schuma,w- plan genoemd worden, dat, naar verluidt, de verwezenlijking zou nabij zijn. Verder werd dan zeerin 't bi- zonder gehandeld over de oprich- (1) Typisch is nochtans dat dc grootste theoretische tegenstand te gen een federaal statuut komt van wege de Socialisten! Zij, de internatio nalisten, zijn plots de grootste natio nalisten geworden. Dit bracht een af gevaardigde er dan ook toe, naar de Heer Struye wist te vertellen, vast te stellen dat de nationalisatie die het best gelukt was, de nationalisatie is der socialistische partijen. GENERAAL MAC ARTHUR de bevelhebber der U.N.O.-strijd- krachten in Korea, die, in verband met het jongste offensief der Rood- Chïnezen, verklaarde dat dit de bevoegdheid van het opper-com- mando der U.N.O.-strijdkrachten te boven gaat en dat het diende be slecht te worden in de Raad der Verenigde Volkeren. Het feest van de goede Sint Niklaas nadert heel snel. Nog vier keren slapen en dan is het voor al de brave kinderen de grote dag. Wie zou er nu Sint Niklaas niet graag zien. De heilige man immers gaat zo vaderlijk om met dc brave kinderen. Kijk eens hoe gelukkig dat het kleine meisje is dat hierboven afgebeeld staat, terwijl het met de heilige man aan het vertellen is over alles wat het graag in zijn schoentje zou vinden. Ja, Zwarte Piet staat er ook wel bij te kijken, maar de goede Sint heeft hem heel veilig in een hoekje laten staan en zorgt er wel voor dat zijn zwarte knecht aan de brave kinderen geen kwaad doet, Voor stoute kinderen echter zal het wel slechter aflopen, want voor hen voorspellen de ogen van Zwarte Piet niets goeds. Kom dan, goede heilige kindervriend, kom bij al de brave kin deren die in gans Vlaanderen ongeduldig op uw komst wachten. ting van een Europees leger, waar bij ook Duitsland zou betrokken worden. Een eensgezinde stemming werd dienaangaande door alle le den uitgebracht. En als u mij nu vraagt: zijn dat wel ernstige resultaten? I. dat geen dwaas spel, want: 1) de aanbevelingen zijn toch maar aanbevelingen, terwijl het Co mité der Ministers beslist en daar bestaat het vetorecht, en 2) was het nog wel nodig daar voor te Straatsburg een week te vergaderen aangezien iedereen toch weet dat iedereen daarmee accoord gaat? Wel kijk, mep. kan dat zo zien, zo eenzijdig en critisch bekijken en dan heeft het gehele gehaspel te Straatsburg géén zin zolang het geen echt Europees parlement wordt, dat Europese wetten stemt. Maar dat is, naar ons oordeel, de zaak al te eenvoudig beoordelen. Wat is de werkelijkheid? Dat te Straatsburg geen eensge zindheid moet verwacht worden zo lang de overgrote meerderheid, de quasie-totalitett, niet voor een be paalde gedachte of realisatie in elk land gewonnen is. Te Straatsburg kunnen inderdaad maar drie din gen gebeuren, nl.: 1) gedachten lanceren; 2) de opinies vergelijken en de opvattingen aan elkaar toetsen; 3> de geestesgesteldheid in vrij Europa registreren en tot uitdruk king brengen. Is die mening nu niet ongeveer unaniem, dan haalt het ook weinig uit wat er gestemd wordt: het is een teken dat dit of dat land of landen nog niet bereid zijn dit of dat stuk van hun souvereiniteit af te staan. En is er wel eensgezindheid, dan heeft het wel nog belang dat die eensgezindheid tot uiting komt. Het heeft in de eerste plaats een bin- nen-Europees belang én in de twee de plaats een duidelijke betekenis voor de rest van de wereld. Naar binnen wordt het een dwin gende plicht voor de regeringen dat Europees leger bv. op voet te brengen en te organiserenHet is een tastbaar bewijs dat er een al gemeen Europees accoord bereikt werd aangaande de opneming van Duitse eenheden en het bevestigt de verenigings- en de verdedigings- wil van Europa. Maar tenslotte blijft het dan zo dat de strijd in elk land afzonder lijk moet gevoerd worden om alle werkelijke 'machten van de nood zakelijkheid, het nut en de moge lijkheid bepaalde zaken op Euro pees plan te verwezenlijken. En één zaak blijft zeker dat de Raad van Europa in dit opzicht reeds ernstig baanbrekend werk heeft verricht. FORMOSA EN KOREA, OF DE AANVALLENDE AANGEVALLENE Intussen kwam voor het volitiek comité van de Organisatie der Ver enigde Volkeren te Neiv-York de kwestie van de aanval van Ameri ka op de Chinese volksrepubliek. En dit in aanwezigheid van een rood-Chinese delegatie. (Zie vervolg blz. 2.) Een zware mist maakte Zaterdag- en Zondagavond het verkeer op de baan zeer onveilig voor de automobilisten. Let maar goed op, juffrouwen, want de mist komt zeer gevaar lijk op,zo luidde de laatste aanbeveling vanwege de Zusters Peniten ten te Poperinge, toen Zondagavond de beide gezusters Deliullu, uit Westrozebeke, en hun nichtje, Juffrouw Vandevoorde, uit Staden, af scheed namen van de Zusters, na een bezoek dat zij brachten aan de Kostschool, waar zij vroeger alle drie studeerden en waar zij ook hun nichtje Roza Vandevoorde, een bezoek brachten. 'N BANGE REIS DOOR DE MIST Bij mistig weer is reizen geen pretje. Dat ondervond Suzanne De- hulle toen zij zich omstreeks 18.15 uur achter 't stuur zette om terug- naar Westrozebeke te rijden. In het begin vlotte het nog goed doch naarmate de reis vorderde was de Reeds was onderstaand bericht persklaar gemaakt om onder af zonderlijke hoofding in ons blad te verschijnen. Het blijkt echter de gepaste inleiding en tevens de sleu tel van de ontmaskering der dieven bende die Maandag 27 November te Diksmuide ontmaskerd werd. EEN VEROORDEELDE BOEF In Juni 1950 bevond Cyriel Moer- mans, handelsvertegenwoordiger te Nieuwpoort, zich in het café «Trap je» te Brugge, en verkocht er brief jes van 1.000 fr. voor 500 fr. Ver bruikers vonden zulks zonderling en gingen de politie verwittigen. Het bleek weldra, dat men hier een goede vangst had gedaan, want men vond in de politieauto, waar mede Moej-mans vervoerd werd, een doosje met juwelen en een ander met poeder, waaronder mor phine. In zijn eigen auto ontdekte men Nog steeds doen zich in alle landen van de wereld gevolgen gelden van de oorlog, bezettings jaren en interneringen. Neder lands Indië kreeg zeer harde klappen te verduren en ging zelfs grotendeels verloren voor het moederland De Japanners waren er heer en meester en deden de Nederlandse onderdanen lastige laren doormaken Daar, misschien nog meer dan elders, ivas inter nering van ongeioensten en ver dachten schering en inslag. In dat kader dient de droevige zaak Bertha Hertogh. wij mogen het een familiedrama noemen, ge plaatst. BERTHA HERTOGH PLEEGKIND VAN AMINAH Tijdens het jaar 1942 speelde er Bovenstaand beeld werd genomen tlidens een zeer dramatische sa menkomst tussen Mevrouw Hertogh. (links). Bertha Hertogh (midden) en de pleegmoeder Ammali (rechts^ zich te Djimahi, nabij Bandoeng, een toneeltje af zoals men in de oorlogsverwarring er overal elders kon beleven. Geen ogenblik was men zeker van eigen veiligheid. De oprukkende Japanners keken wan trouwend naar de Nederlandse on derdanen en deze wisten zeer goed dat internering voor hen een drei gend gevaar was. Mevrouw Her togh was er bij een Maleise, zekere Aminah, op bezoek en deze deed haar bezoekster opmerken dat het toch wel wat gevaarlijk was het vijfjarig meisje zo maar op reis mee te nemen. Laat haar liever hier bij mij besloot zij, zij kan me een drietal dagen gezelschap houden, intussen wordt de toestand wel wat beter.Op het weigerend antwoord van Mevrouw Hertogh. die met tegenzin haar kind in vreemde handen zag, drong Ami nah aan en zo stemde Mevrouw Hertogh er ten slotte in toe dat haar meisje een drietal dagen bij Aminah zou blijven om haar gezel schap te houden. Aminah was een goede bekende der familie Hertogh, zonder dat zij in dienst stond van deze familie. Toen na vijf dagen Mevrouw Hertogh terug naar Aminah ging om haar meisje Bertha terug te halen werd zij onderweg aangehou den en zonder vorm van proces naar een concentratiekamp gevoerd waar zij tot het einde der vijande lijkheden opgesloten bleef. Toen de Japanners zich moesten terugtrek ken was echter voor Mevrouw Her togh de lijdensweg nog niet gedaan en werd zij door de Indonesiërs op nieuw in een concentratiekamp op gesloten zonder dat zij kans zag zich tot bij haar dochtertje te be geven. Pas veel later zouden de Britse Goerkh a-troepen haar bevrijden en naar Singapore overbrengen van- waar zij naar Batavia gerepatrieerd werd en waar zij eindelijk bij haar echtgenoot geraakte. BERTHA WIL NIET TERUG NAAR HAAR MOEDER Mevrouw Hertogh toog dan on middellijk op zoek naar haar doch tertje. Groot was echter haar ver bazing toen Bertha halstarig wei gerde met haar moeder terug naar Nederland te keren. Alle aandrin gen was vruchteloos en, wat meer is, Aminah verzette zich eveneens tegen de terugkeer van Bertha naar de familie Hertogh. onder voor wendsel dat Mevrouw haar dochter Bertha afgestaan had aan haar, Aminah, die aldus de pleegmoeder werd van Bertha. (Zie vervolg blz. 2 De streek van Diksmuide werd de laatste maanden door een ge vaarlijke dievenbende geteisterd. Esen, Alveringem, Kortemark kregen keer op keer bezoek van dieven, die met grote handigheid te werk gingen. In de bladen liepen hun wandaden meestal verloren tussen de vele diefstallen die dag in dag uit gepleegd worden en waarvan het relaas besloten wordt met een van de daders werd geen enkel spoor gevonden. Een paar handschoenen en... de babbelzucht van de vrouw, die van haar wegens diefstal veroordeelde man wilde scheiden, zouden echter de politie een handje toesteken en in recordtempo leiden tot de aanhouding van niet minder dan 10 leden der dievenbende, die in Diksmuide de naam kreeg van De Bende van de Tuinwijk verder een revolver, valse sleutels en gestolen juwelen, toebehorende aan de hr Lagrou uit leper. Bij een onderzoek - ten huize van Moerman trof men er gouden vulpennen, schrijfmachines, linnen, juwelen, enz., aan, alles gestolen waren. Vreemd mag het wel heten, dat de dief, die ten nadele van Mahieu uit Brugge, juwelen had gestolen, in de woning van Moerman werd aangehouden. Moerman werd veroordeeld tot 4 jaar plus 3 maand en 1.000 fr. of een maand. Anna Joos, zijn echtgenote, kreeg, wegens heling, 3 maand voorwaar delijk 5 jaar plus 1.000 fr. of een maand. ALS DE VROUW BABBELT... Anna Joos was blijkbaar niet erg in haar schik met de opgelopen veroordeling en vond het niette genstaande alles maar een kleine eer een man te hebben die tot vier jaar gevangenisstraf verwezen was wat tegenwoordig al een zeer zwa re straf is die men precies niet oploopt om vogeleieren te roven. Anna Joos stuurde er dan ook op aan om echtscheiding te bekomen en ze vond er niets beters cp dan babbeltjes rond te strooien die haar man nog wat dieper in de put zou den helpen, praatjes echter die maar al te waar bleken te zijn en de gerechtelijke diensten op een zeer goed spoor brachten. GOUD EN EDELSTENEN PER KILO Zo kwam het de politie ter ore dat Moerman ergens in Diksmuide een schat van juwelen voorkomend van diefstallen begraven had. Toen de tong der vrouw wat nader ge- DE VERGETEN HANDSCHOENEN Regenschermen en handschoenen zijn verraderlijke voorwerpen in de handen van een man want wie zou er durven beweren dat hij nog nooit een regenscherm of z'n hand schoenen ergens achter liet. Voor een eerlijk mens is dat zo erg niet als hij met een eerlijk vinder te doen heeft, maar voor een dief is vergeetachtigheid altijd fataal; bij een eerlijk mens noemt men dat een verloren voorwerp, bij een dief echtereen nuttig spoor Zo ging het bij de diefstal die onlangs gepleegd verd te Esen in de herberg Het Hoog Landsken bij M.-Lou^e Caestecker en haar vader. (Zie vervolg blz. 2.) (Jsp die zijn land, en inzonder West-Vlaanderen, roem bezorg de als Pauselijk Zouaaf en als Missionaris der Witte Paters van Afrika. Door de Minister van Landsver dediging, Kolonel De Greef, werd gewezen op het tekort aan kandi daten voor de Vlaamse legerkaders, en de noodzakelijkheid in het Vlaamse land het aantal kandida ten voor de ofïicierenschool te doen toenemen. Samen met Generaal Van den Driessche werd deze noodzakelijk heid besproken en door laatstge noemde Generaal zullen voordrach ten gegeven worden in colleges en athenea om het aantal Vlaamse kandidaten voor de Legerkaders te doen toenemen. mist steeds dikker en werd het rij den des te gevaarlijker. In Poelkapelle moest wegens on derbreking voor weg'herstelling de omleiding langs Poelkapelie-statie en van daar langs de Madonna ge volgd worden om Westrozebeke te bereiken. Gelukkig was- er juist een an dere wagen voor hen en zo kon de geleidster zich op het achterlicht van de voorrijdende wagen oriën teren en veilig de baan houden. Het bleef niettemin een reis die alle aandacht vergde van de autogeleid ster. DE AANRIJDING De onbewaakte overweg bij de Schaapsballie op de wijk Madonna I is een gevaarlijke overweg, de weg draait er lichtjes, de spoorlijn kruist de rijweg in een scherpe hoek en daarbij komt dat, de rij weg een diepe inzinking maakt eens de spoorweg voorbij. Op het ogenblik dat de wagen met de drie meisjes de overweg na derde reed de eerste wagen voorbij de overweg, hij verdween een ogen blik uit het zicht doch plots meen de de geleidster van de volgende wagen opnieuw het achterlicht van de eerste auto te bemerken en reed rustig de overweg op. Een verschrikkelijke slag deed zich op dat ogenblik voor. Met volle geweld werd de auto langs rechts gegrepen door de juist aan komende mazouttrein uit Korte mark. De machinist remde zijn voertuig uit alle macht en onmid dellijk werd hulp geboden aan de ongelukkige slachtoffers die dooi de schok uit de auto waren ge slingerd. Pas had het personeel van de trein zich rekenschap gegeven van wat er hier gebeurd was of daar stopte ëé'n wagen voor de overweg waarvan de geleider even naderbij kwam om te vernemen wat er gebeurd was. Hoe groot was zijn onsteltenis toen hi' in de drie slachtoffers, zijn drie nichtjes her kende. Het was namelijk dhr Ge rard Dehullu uit Westrozebeke die met zijn wagen huiswaarts keerde. Met behulp van enkele dienstwil lige mensen, bracht hij de gekwet sten naar de nabij gelegen hofste de van landbouwer Denolf. De bei de gezusters Dehullu bleken er het ergst aan toe en een bijgeroepen geneesheer oordeelde het voorzich tig hen naar de kliniek over te brengen. Ook E. H, Onderpastoor Duhein kwam eveneens bij de slachtoffers. Rond 23 u. werden de ongelukkigen per ziekenwagen naar de kliniek te Izegem overgebracht Als tragische bijzonderheid dient vermeld dat drie jaar geleden, een kind van landbouwer Denolf. waai de drie gekwetsten werden binnen gedragen, aan dezelfde overweg door een trein verrast en op slag gedood werd. (Zie vervolg blz. 2.1 De Kamercommissie voor Weder opbouw kwam Woensdag bijeen in aanwezigheid van Mmister De Boodt. De begroting voor het jaar 1951 werd goedgekeurd met 12 stemmen tegen 6 en 1 onthouding. Er had een algemene bespreking plaats over het wetsontwerp tot wijziging der procedure voor de uitbetaling der schade aan goede ren. Door het wetsontwerp zal o.a. geheel het systeem der prioriteiten worden herzien. Bij Koninklijk Besluit had de Minister een prioriteit willen ver- peld werd. kwam het ook al uit lenen aan al de geteisterden die Finland's nationale toondichter, be kend om zijn nationale hymne Finlandia zal op 18 December c.k. 85 j<qw oujj worden, waar de schat geborgen zat en zo moest men niet iang zoeken of te Diksmuide in een tuin gelegen bij de hypodroom Vandeweghe werd een emmer bovengehaald die zo maar voor een gewicht van 22 kilo edelstenen, gouden uurwerken, zil ver, gouden en zilveren juwelen, bevatte. Vele van deze waardevolle stukken droegen de naam van hun eigenaar. - De Tuinwijk te Diksmuide zag er Maandag zeer druk bevolkt uit. Meer dan 30 Rijkswachters waren er van dienst, samen met de ge rechtelijke diensten van het par ket te Brugge. Gans de nacht moest er gewerkt worden om de buit te ontcijferen, want door deze vondst werden im mers talrijke diefstallen in een klaar daglicht geplaatst. De dief of dieven die zo goed de ze kostbare dingen gehamsterd hadden schenen wel eerste klas vaklui te zijn want volgens een ruwe schatting bedraagt de waarde van het kostbaar goedje zo wat .rood de 15 millioen frank. 65 jaar hebben bereikt. Dit besluit werd evenwel afgekeurd door de Raad van State Daarop besloot Minister De Boodt de kwestie dei- prioriteiten te regelen langs wette lijke weg. Volgens het nieuwe ontwerp, zul len volgende prioriteiten worden verleend 1) Aan de personen die 65 jaar geworden zijn. 2) Aan personen die een totale schade geleden hebben en waarvan het patrimonium in 1944 niet ho ger was dan 500.000 fr (cat B). Totnogtoe konden enkel de per sonen van categorie A. nl. met één patrimonium van minder dan 200 duizend frank, van deze prioriteit genieten. 3) Aan de woonhuizen, waarvan de waarde in 1939 niet hoger was dan 200.000 frank. 4) Aan de boten, maar slechts een boot per binnenschipper. Voor de prioriteit voor schade aan bedrijfsmaterialen wordt het be drag fwaarde 1939) verhoogd van 150.000 tot 500.000 frank. Vanaf Maandag a.s. gaan de briefdragers op ronde om het abonnementsgeld voor 1951. Onze Lezers, die verder zonder onderbreking ons blad per post willen ontvangen, zullen een kwijtschrift van 65 fr. aan geboden worden, dit voor een abonnement tot einde Juni 1951. Begin Juli zal dan om het abonnement van Juli-Decem- ber opnieuw 65 fr. gevraagd worden. Wie zich voor gans het jaar 1951 wenst te abonneren, dus voor 125 fr., vrage uitdrukkelijk aan de postbode hem een kwijt schrift van 125 fr. te willen opmaken. Wil aan de briefdrager melden welke uitgave U wenst: ofwel: Het Wekelijks Nieuws» voor Roeselare; Het Wekelijks Nieuws voor de Kuststreek: ic Het Wekelijks Nieuws voor Poperinge en leper. BEMERK WEL: De briefdrager gaat slechts daar binnen om het abonnement te vernieuwen, waar de lezer op een post abonnement ingeschreven was en is. Wie dus nog nooit ons blad met d^.post kreeg, en dit. thans w:nst, dient heel eenvoudig onderstafode formulier in te vullen en het onder omslag op te sturen ter drukkerij, Gast huisstraat 19, Poperinge. Enkele dagen daarop krijgt U dan het bezoek van de briefdrager die komt ontvangen (jaarabon nement 125 fr.) en dan zorgen wij ervoor dat U regelmatig om de week de door U begeerde uitgave ontvangt. Ondergetekende begeert een postabonnement op HET WEKELIJKS NIEUWS Editie (1) NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (1) Poperinge - leper Roeselare - Izegem - Menen Veurne - Nieuwpoort - Diksmuide (Handtekening) Gezien de Post slechts abonnementen aanvaardt VOOR ZES MAANDEN, dus voor 65 fr., kunnen onze Lezers die zich begeren te abonneren voor 1 jaar (125 fr.) of 3 maand (35 fr.). dit bedrag storten op onze Postcheekrekening Nr 4763.60 van Het Wekelijks Nieuws Gasthuisstraat 19, te Poperinge, met vermelding van hun volledig adres. Wij zorgen dan dat alles in orde komt. WIE NU HET BEDRAG VAN HET JAARABONNEMENT, hetzij 125 fr., stort op Postcheck 4763.60 van Het Wekelijks Nieuws te Poperinge, ontvangt ons blad per post tot einde '51. Ons blad is natuurlijk ook wekelijks te verkrijgen bij al onze lokale verkopers op de onderscheidene gemeenten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1