VOOR POPERINGE EN IEPER V Wij ook moeten kunnen en willen... willen spanning Besprekingen Truman-Attlee leiden tot overeenstemming Henri Valck, onze verkoper nit Waasten 1d De Diksmuidse dievenbende terroriseerde West-Vlaanderen gedurende tien jaar "NDe Verkiezing voor de Werkrechtersraden Aan onze Poslabonnenten 12 O slechts éénmaal komt hij Kandidaten voor Roeselare, leper en Oostende Op 8 December bidt gans de Katholieke wereld het Rozen hoedje samen met Z. H. de Paus Bertha Hertogh moet terug naar Moeder op ronde met «Het Wekelijks Nieuws» wordt door auto omvergereden en sterft kort nadien te leper Foto's nemen onder water KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: ZATERDAG Bladzijden PRIJS DECEMBER 3 Frank 1950 Chinese troepen drijven U. N.O. - troepen terug uit Noord-Korea Chinese Volksrepubliek neemt onwrikbare houding aan U.S.A. bereid tot onderhandelen-Desnoods terugtrekking uit Korea De front-berichten VERKIEZINGEN DER WERKRECHTERSRADEN op Zondag 10 December Zondag 10 December Het geheim van de Gouden Seule Werd ook de bende van - Het grote en het kleine voetje die in het Roeselaarse plunderde, ontmaskerd Het Jaar loopt ten einde en .InschriJvêngshuiSefiJffi HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 46» JAAR Nr 49 POSTABONNEMENT 1951: België 125 fr. Belgisch Congo 4fr. p. week Frankrijk Holland 4fr. p. week Andere tanden 5 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. ER werd dus een groot con- dat bij slot van rekening een motie rif rAsr»li*x" TVorH no"nnnmo-n rlie gres gehouden en wel het congres van de socialisti sche partij, de B.S.P. De socialisten in ons land hebben nog altijd de air de baas te zijn ons lard; zij schijnen og altijd overtuigd te zijn dat zij het goed en slecht weder maken in *t land. Zij hebben inderdaad het slecht weder 't was zelfs een storm verwekt einde Juli. Maar zij laten voortvan dat potje gedekt: 't waren immers de communisten die d" toon aangaven, terwijl de liberalen "-"et de handen in de broekzakken ble-en +oekijken. De socialisten waren van 1919 mits een kleine onde"brek'-~ altijd in de regering en de machtshonger is een geweldige plaag voor al de heren die in hun leven eens aan een minister-zetel geraakten. Ver der steunen de socialisten op de hulp van alle linkse groepen, zowel communisten als li':eralen, wanneer het gaat om het anti-klerikalisme. De oude pap en vr eten iligt nog altijd aan de basis, 't is de fon- datie van de linkse partijen. Zo komt het dat de socialisten, die ternauwernood een derde van de bevolking vertegenwoordigen, zo hard van de tn™°n blazen. HUN congres i -oet in hun ogen althans DE grote gebeurtenis zijn de grote reclame- en propaganda- dagen! Dat is de bedoeling en de betekenis van hun congres. En wat heeft dat fameus congres nu uitgehaald? Dat de socialisten eigenlijk zelf geweldig... ver-Veld zijn. Wat werd er toch geschreven over de verdeeldheid van de C.V.P.? Ging die niet aan brokken en stuk ken vallen? Dat was nu toch de partij van alle standen en ieder van die stan den eist haar volle recht op. Zo oordelen ten minste op die manier de tegenstrevers, dat er noodzake lijk kloven en barsten moeten ko men in de C.V.P. Zij geloven niet dat rechtvaardigheid en naasten liefde op grondslag van het christendom, een steviger basis zijn dan hun materialistische wereld opvatting. Zijn ze dan verdeeld, de socia listen? De correspondent lit Brussel zal u wel meer nieuws brengen daar over. Maai* opvallend is het toch vooral wie toch eenmaal zijn dag blad opendeed, hoe 't bij die heren zoveel koppen, zoveel zinnen was vaar het ging over de... buiten landse politiek van ons land. Me vrouw Blum trad, op voor de Sov- ;ets, Anseele ilde van geen her bewapening van de Duitsers, Larock was eerder voor een federaal Euro pa en Spaak, de Voorzitter van de Raad van Europa, moest precies liet orjtrariezergen van Mevr. Blum, 't Schoonste was wel dat ieder van die redenaars werd toe gejuicht. Wat er op wii"t dat ieder van die redenaars, ieder van die zo diep verschillende meningen haar... partisanen telt. Ik moet u niet zeggen, natuurlijk. of resolr'werd aar genomen, die bijna allen tevreden stelde. We kennen die resolrHes! Het scho.'vraagstuk werd gedeel telijk beha-deld Gedeeltelijk! Ge moet immers weten dat oud-minister Soudan en zelfs Spaak "oor een paar maan den, zich min c «er voor een redelijke oplossing uitspraken in kwestie het schoolvraagstuk. Ge kunt denken hoe heren lijk Mis- siaen en Brac^ps daarop reageer den. Zou Spaak nu om rijn... redelijke houding worden afgekeurd? Het schocl.vraap'stuk werd aan gesneden. En wel door de heren die oordelen dat de mew-d—h-'-' van onze gezinnen geen recht heeft, geen! P-.t de staat alleen, met zi.in neutrale of zogezegde-neutrale scholen het Onderwijs mag regelen... het overige is klerikalisme. Zelfs Huysr ans woidt hoe ouder hoe fa natieker. Spaak heeft het tenslotte toch klaargespeeld de grote discussie te doen... verdagen. Er zal een spe ciaal congres gehouden worden, waar een... derde van onze land genoten zijn wil zal betekenen aan de... meerderheid... ...We zijn echter gewaarschuwd... Ook wij kunnen en moeten... wil len! PS V-AMYNCK. Oorlog in Korea verwekt nemende Internationale toe- ALS KOREA OP EUROPA GELEGDWERD- U.N.O.-LEGERS VERDREVEN UIT PJONGJANG EN BEZETTEN NIEUWE LIJN OP 38e BREEDTEGRAAD MARINIERS EN ANDERE EENHEDEN AFGESNEDEN OF DREIGEN HET TE WORDEN IN NOORD-OOST-KOREA De massaie inzet van honderd duizenden Chinese soldaten in Noord-Korea tegen de U.N.O.- strijdkrachten, hebben deze laatste in de voorbije dagen zware slagen en verliezen bezorgd. Het 8e Amerikaanse leger heeft volledig de Tsjongtsjonglinie moe ten prijsgeven en, zoveel mogelijk het contact met de vijand brekend, In gans het land dragen de lijsten van het A.C.V. het nummer 1 voor de arbeiders en bedienden. OM GOED TE STEMMEN: Een punt zwart maken voor de gewone leden (effectieve kandidaten) én een punt zwart maken voor de plaatsvervan gende leden. GEEF GOED AANDACHT: De I untrekkenden die ter stemming ea-n kriige* een roze stembrief. Deze brief heeft veel gelijkenis met de gewone stembrieven. MAAR... Elke lijst is dubbel: het bovenste deel zijn de GEWONE (EFFECTIEVE) LEDEN, het onderste deel zijn de plaatsver vangende leden. HOE STEMMEN? Let goed op: Zonder twijfel op de lijst Nr 1. Kopstem: één bolleke zwart maken op kop van de gewone le den EN een bolleke zwart maken op kop van de plaatsvervangende leden. Voorkeurstem: een bolleke zwart maken naast één kandidaat van de gewone leden EN één bolleke zwart ma ken naast één kandidaat van de plaatsvervan gende leden. Dus stemmen EN voor de gewone EN voor de plaatsver vangende leden. Dus op de lijst Nr 1, TWEE bollekens zwart maken; best op kop voor gewone en op kop voor plaatsver vangende leden. Voor de verkiezing der werkrechtersraden op 10 Decem ber mag het ziekenvervoer aangevraagd worden in de secreta riaten van het A.C.V Zaterdagnamiddag 2 December, was Henri Valck, onze trouwe verkoper uit Waasten, voor zijn laatste ronde der week op de baan, want Het Wekelijks Nieuwsmoest die dag nog besteld worden in het omliggende. Henri was immers een gewetensvol man die zijn werk graag stipt deed en die zijn kiiënten nooit achter hun blad liet wachten. Tot straks danwas als naar gewoonte zijn afscheid ge weest toen hij met de triporteur vertrok om buiten stad zijn laat ste ronde te doen. Helaas het zou zijn allerlaatste ronde zijn. Zijn echtgenote, vrienden en kennissen zouden die opgeruimde en kranige man nooit meer terug zien. Heer Henri Valck HET TRAGISCH ONGEVAL Het was rond kwart na vijf dat Henri Valck te Neerwaasten in de Waastenstraat zijn laatste huisbe zoeken deed. Hij had zijn tripor teur aan de rechterkant der baan opgesteld en laten staan, en moest aan de overzijde nog een Weke lijks Nieuwsbinnendragen. Op dat ogenblik was het reeds val avond. Toen Henri zich in het midden der straat bevond, kwam plots uit de richting Waasten een personen wagen in volle snelheid aangereden die als een bliksemschicht de on gelukkige dagbladverkoper weg maaide en verschillende meters meesleurde. Enkele weekbladen als mede het geld dat Henri Valck op zijn ronde ontvangen had, lagen over de straat verspreid. De w.agen, bstuurd door Mevr. Max d'Entiere uit leper, had on dertussen uit alle macht geremd. Voorbijgangers snelden 't slacht offer, dat overvloedig bloed verloor, dadelijk ter hulp. Helaas de onge lukkige gaf geen teken van leven meer. Reeds werd een deken uitge spreid over het slachtoffer. Of Korea dan zo klein is? Welnee, zie eens de verhouding na van het land op Europa gelegd. werd een snelle terugtocht naar het Zuiden toe ingezet. Dinsdag werd gemeld dat aldus Pjongjang, de hoofdstad van Noord-Korea, reeds door hen was ontruimd en door de Chinezen bezet, wijl Woens dagnamiddag bericht werd dat voormeld leger een nieuwe verdedi gingslijn had bezet op de 38e breed tegraad. Volgens de laatste berichten werd deze verdedigingslijn opgesteld tus sen Pjongjang en Seoel, maar nog zou kunnen meer naar het Zuiden worden verlegd, bezuiden de 38° In de nacht van 4 op 5 December jl. verwezenlijkten de 1°, 7° en 5° regimenten mariniers, dus ook die genen die tot aan de Mandsjoerij- se grens waren opgerukt, hun verbinding en bëreikten Kortori, op 45 Km. van Hamhoeng. Vliegtui gen landden op een noodterrein en brachten 2.000 gewonden weg, ook de doden. De Turkse brigade zou reeds een 10° van zijn effectief hebben ver loren. De stoot der Chinezen naar de haven Wonsan dreigt anderzijds breedtegraad, aan de stroom alle Amerikaanse en Zuid-Koreaan- Oemdjin die een goede stelling zou se troepen in Noord-Oost-Korea af Lir,/9rui o «liiifor» T.ovtrrc? rla Dnoflrnof v\o DE PLUNDERAARS VAN 1940 In 1940 vreesde Diksmuide een herhaling van 14-18. De Franse troepen hadden zich achter de IJzer teruggetrokken en iedereen was er te Diksmuide van overtuigd dat de stad andermaal in puin zou gelegd worden. De Inwoners verlieten dan ook de stad met hetgeen in 'n haastige vlucht kon meegenomen worden. Op do Tuinwijk echter achtte men zich veiliger want De Pluim» zoals de wijk te Diksmuide ge noemd wordt ligt bezijden de stad en bestaat uit eenvoudige werk manswoningen. Van de verwarring die er in die sombere Meidagen heerste hebben enkele duistere elementen dan ook dankbaar gebruik gemaakt, kerels als een Vermandei en ande re Dewulfs, om ongestraft enkele Sneeuw en regen joeg op die koude Decembermorgen door de lucht toen wij naar Diksmuide reden om de zaak der dievenbende, die in de Tuinwijk aldaar ontmaskerd werd, van dichter bij te onder zoeken. De mensen te Diksmuide zijn gelukkig, nu zij weten dat die ge vaarlijke roversbende achter slot en grendel zit. 't Was erg ook meneervertelde ons een sukkelaar, terwijl hij zijn klak diep over de oren trok voor de snijdende wind en sneeuwvlagen en de lichte sjerp wat vaster toesnoerde, ik moet gaan doppen van miserie en die nieweerten leefden gelijk barons zonder slag of stoot te werken en zelfs zonder te -gaan doppen, 't Is een schone zaak dat die deugnieten eindelijk gevangen zijnZo sprak die sukkelaar en zo spraken tientallen. Zij zijn al in 40 begonnen meneerzegde ons een ander, toen hadden zij 't maar voor 't pakken, terwijl iedereen gevlucht was't Is een opluchting voor de mensen die bang waren voor de duistere kerels die leefden lijk God in Frankrijken sedert tien jaar plunderden, roofden en... op grote voet leefden. bieden. De Chinezen rukten reeds op tot 80 Km. ten Zuiden van Pjongjang en aan de 38° breedtegraad hadden de U.N.O.-legers af te rekenen met partisanen. Slechter nog was het gesteld met de 2e Amerikaanse divisie en de Turkse brigade die op de rechter vleugel van het 8e Leger nabij Koenoeri door de Chinezen afge sneden werden van hun basis. De Amerikaanse mariniers aan de stuwdam van Tsjanjin, werden eveneens omsingeld door veel ster kere Chinese strijdkrachten, in de verhouding van 1 tegen 4. De luchtmacht der U.N.O. werd mas saal ingezet om deze eenheden een weg te banen naar de Oostkust. Al deze groepen pogen thans met elkaar in voeling te treden en langs de enige mogelijke weg, langs de bergen, naar Hamhoeng heil te zoeken. Enkele eenheden konden zich reeds vrij maken, andere kon den vorderingen maken naar de Oostkust na hereniging. woningen te plunderen. In de goudschat, die men thans ontdekt heeft, werden trouwens sporen te ruggevonden, onder vorm van ju- Door de U.S.A.-Marine werd thans dit nieuwste foto-toestel in ge bruik genomen om onder water opnamen op de gevoelige plaat vast te leggen. De fotograaf-duiker, met masker en voorraad aan zuurstof, blijft vast aan deze «Éclair Aquaflex Camera» welke zich aan zijn rechterzijde bevindt. Het toestel weegt 107 pond, heeft het uitzicht van een onderzeeër maar met vleugels en staart, en een kleine motor brengt een schroef tot draaien zodat de zwemmer al leen aan zijn toestel hangen moet en het gemakkelijk zó richten kan tot op de plaats waar hij zijn wil. Vergeten we er niet aan toe te voegen dat ook deze foto met ge lijkaardig toestel onder water genomen is en dan kan de lezer zelf UllpjtfU tót dil> tuij »1 joed werkt» welen, die tijdens deze plunderin gen geroofd werden. De bende heeft 't trouwens nogal gemakkelijk gemaakt aan 't gerecht. In de goudemmerwaarvan wij reeds in ons vorig verslag ge wag maakten, hadden de dieven de opbrengst van elke diefstal, voor wat gouden sieraden, edelstenen en andere kostbaarheden betreft, alles zeer zorgvuldig verpakt in doekjes en hadden zij alles zo geschikt dat de opbrengst van iedere diefstal afzonderlijk werd gehouden. Op deze wijze kreeg het gerecht een zeer kostbare richtingwijzer aan de hand. BEVRIJDINGSMOORDEN Stuk voor stuk wordt het duis tere verleden van de aangehoude nen uitgepluisd. Men mag er zich aan verwachten dat er wel een dag zal komen dat al hun misdaden als een afschuwelijke keten aan elkaar zullen geregen worden. Tot nog toe ontbreken hier en daar nog schakels die gaandeweg dienen aangevuld te worden. Wat zij tijdens de bezettingsjaren uit gericht hebben zal op deze wijze ook nog dienen opgeklaard. Er zijn echter duidelijke gegevens voor handen die er op wijzen dat die zware jongensbij de bevrij ding gezwind in de weerstand ge sprongen zijn. natuurlijk lieten ze niet na zich aan de omstandighe den aan te passen en sloegen toe bij zogezegde zwarten Te Werken gebeurde er in die dagen een zogenaamde «bevrij- dingsmoordiedereen was er voor met afschuw vervuld en vermoedde wel een en ander... doch iedereen zweeg. Zo ging het ook te Beerst waar zogezegde verzetslieden alles kort en klein sloegen bij een inwo- ,aer d§r gemeente. (Zie vervolg bla. 2.) Het N.I.R. neemt de stem van Z. H. over en zendt ze door Vrijdag 8 December, feestdag van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Voor gans de Ka tholieke wereld zal deze feest dag een uitzonderlijk schone herinnering bewaren. Z. H. de Paus immers heeft besloten op die dag 's avonds te 19 u. het Rozenhoedje voor te bidden voor de micro van Radio Vati- cana, zodat zi.in biddende stem door al de Katholieken over gans de wereld kan gehoord worden. Vader bidt in menig kriste- lijk huisgezin 's avonds het ro zenhoedje voor. terwijl de kin deren antwoorden. Zo zal het ook gaan op 8 December, wan neer de Vader der Kristenheid voor al de kinderen zijner Kerk het eenvoudige gebed zal voor bidden. De Paus grijpt bij deze gelegenheid naar twee sterke wapenen, het ene op geeste lijk gebied: de Rozenkrans, het andere op stoffelijk gebied: de Radio. De H. Vader balt die twee krachten samen om over de wereld een oproep te doen tot Mariale godsvrucht en een waar vredesoffensief in te zet ten. Het N.I.R. zal deze uitzen ding van Radio Vaticana over nemen om de radioluisteraars in ons land in staat te stellen dit schoon en enig gebeuren te volgen en met de Paus mee te bidden. Wie ons blad tijdig ontvangt luistere: Vrijdag 8 December, te 19 u., om via Brussel-Vlaams dit gebeuren te volgen en met de Paus mee te bidden voor de Vrede. Zondag 10 December a.s. worden 1.250.000 kiezers, zijnde werkgevers, werklieden en bedienden, ter stem bus geroepen om de 47 werkrech tersraden in ons land samen te stellen. Alhoewel die verkiezing niet zo omvangrijk is als de wetgevende of gemeenteverkiezingen, is ze niette min even belangrijk, want Zondag worden die organen verkozen die in de komende zes jaren er over moeten waken dat de sociale wet ten en de reglementering van het bedrijfsleven in wederzijdse orde, tussen werkgevers en - werknemers moeten toegepast worden. De bij zonderste taak van de werkrech- tersraad bestaat er immers in door verzoening of vonnis de geschillen op te lossen, ontstaan tussen werk gevers en werknemers. De laagste verkiezing voor de werkrechtersraden had plaats op 3 Mei 1928. De huidige verkiezingen worden geregeld volgens de wet van 9 Juni 1926 en het Koninklijk Be sluit van 27 Maart 1927. Zoals we hoger schreven bestaan er in ons land 47 werkrechtersra den In de provincie West-Vlaande- ren zijn er zeven werkrechtersra den, namelijk te Brugge, Kortrijk Moeskroen, Oostende, leper, Roese lare en Tielt SAMENSTELLING WERKRECHTERSRAAD Ieder werkrechtersraad bestaat uit twee kamers, één voor de arbei ders en één voor de bedienden Elke kamer bestaat uit een gelijk getal werkgevers en werknemers. te sluiten. Langs de Oostkust pa- troeljeren belangrijke vlooteenhe- den der U.N.O.o.m. meerdere vliegtuigmoederschepen, om elke landingspoging der Communisten in de rug van de U.N.O.-troepen te verhinderen. Volgens Generaal Mac Arthur werd in de loop der laatste dagen geen Noord-Koreaanse eenheden opgemerkt aan het front, alleen Chinezen; wat doet besluiten dat de Noord-Koreanen worden herge- groepeerd aan de overzijde van de Koreaanse-Manchourijsche grens. Intussen blijven Chinese verster kingen toestromen op het front en in Noord-Korea, in zoverre dat hun getalsterkte op 820.000 man wordt geschat, langs weerszijden van de grens. Noord-Koreanen die te Pjongjang met de Amerikanen hadden sa mengewerkt, werden naar veiliger oorden vervoerd. Per vliegtuig werden eveneens meer dan 12.000 gewonden uit Ko rea geëvacueerd, wijl ononderbro ken de U.N.O.-gevechtstoestellen en bombardementsvliegtuigen de Com munisten aanvallen met boordwa- pens en bommen, of 100.000 ton bevoorrading en munitie gingen af werpen boven de omsingelde een heden. Het nagelaten materiaal of munitie in het station van Pjong jang werd met bommen vernield. Aan journalisten verklaarde Ge neraal Mac Arthur dat de Chinese en U.N.O.-troepen in Korea zich thans bevinden in een toestand van nietverklaarde oorlog Nog wees hij erop dat de tussenkomst der Chinezen ongetwijfeld sedert lang was georganiseerd en niet het ge volg zijn kan van een imnuls. Bij hun terugtocht hebben de Amerikanen de taktiek der ver- sch-oeide aarde toegepast en alles wat op militair gebied van belang was vernield, o.m depots, bruggen, militaire installaties, en dergelijke.Maurits, Huyghebaert Leon en Bra nie vervolg blz. 2.) neel Omer. De werkgevers zullen niet ter stembus moeten gaan daar er bij de voordracht der candidatenlijs- ten slechts één enkele lijst voor de werkgevers werd voorgedragen met niet meer candidaten dan te bege ven plaatsen. Deze candidaten wer den door het hoofdbureel als ver kozen verklaard. Ieder werkrechtersraad heeft een aantal gemeenten onder zijn be voegdheid. De werkrechtersraad van Roeselare is bevoegd over dé gemeenten: Ardooie, Beveren, Da- dizele, .Emelgem, Hooglede, Ingel- munster, Izegem, Kachtem, Lede- gem, Lichtervelde, Moorslede, Oeke- ne, Oostnieuwkerke, Rumbeke, Oostrozebeke, Gits, Staden en Roeselare. CANDIDATENLIJSTEN Zoals we hoger schreven werd er voor de Werkgevers slechts één lijst ingediend. Voor de werklieden zijn er twee lijsten: één voorgedragen door het A.C.V. (Katholieken) en dragende nummer 1 en een lijst voorgedragen door het A.B.V.V. (Socialisten), dragende nummer 3. Naast deze twee lijsten is er voor de bedienden nog een derde, onaf hankelijke lijst voorgedragen, on der het nummer 4. Als effectieve candidaten voor deze lijst worden voorgedragen: de Heren Kerkhof en Huyghebaert, uittredende leden van de werkrechtersraad. (Zie vervolg blz. 2.) Op dat ogenblik echter merkte een der aanwezigen dat Henri nog ademde en lichtjes bewoog. Dade lijk werd hij in een woning bin nengedragen waar een bijgeroepen geneesheer er in slaagde de levens geesten terug op te wekken. Ook Z. E. H. Vanghest, pastoor te Neerwaasten, diende aan het slachtoffer de laatste H. Sacramen ten toe. Henri Valck was op dat ogenblik volledig bij kennis. Inmiddels was de Benelux-zie- kenwagen uit leper ter plaatse ont boden Om de gekwetste naar O. L. Vrouw Hospitaal aldaar over te brengen. LAAT MIJ NAAR HUIS GAAN... De gekwetste wist op dat ogen blik zelf niet hoe erg zijn toestand was, want toen men hem op de draagberrie wilde leggen om hem naar de ziekenwagen over te bren gen, deed hij met de hand een zwakke beweging en zegde met zwakke stem: «Laat mij naar huis gaan, want mijn vrouw zal onge rust zijn als ik niet thuis kom De verbetering van zijn toestand was echter slechts van voorbijgaan de aard, want onderweg verslechte zijn toestand zienderogen. In de kliniek stelde men vast dat Henri Valck een schedelbreuk had opgelopen, verschillende ribben gebroken was en dat de maag ge sprongen was. Niettegenstaande de beste zorgen overleed het slachtoffer korte ogen blikken na zijn aankomst in de kliniek DE SYMPATHIEKE DAGBLADVERKOPER Met Henri Valck valt een sym pathieke figuur uit Waasten weg. Henri, die op 61-jarige leeftijd in zo droevige omstandigheden de dood vond, was in gans de streek een graag gezien man. Afkomstig uit Moeskroen, waar hij op 17 Mei 1889 geboren werd, was hij sedert 15 jaar dagbladverkoper te Waas ten, waar hij sedert al die tijd met gewetensvolle nauwkeurigheid in stond voor de verdeling van Het Wekelijks Nieuws Hij ijverde met hart en ziel voor de verspreiding van ons blad. Mevrouw Wwe Valck zal thans de taak van haar echtgenoot voort zetten. Het eerste nummer van ons blad dat zij zal thuis bestellen zal het relaas bevatten van de dood van Henri, die zo onbarmhartig weggemaaid werd. Bij dit smartelijk verlies, biedt Het Wekelijks Nieuwsaan de achtbare familie zijn welgemeende en kristelijke deelneming aan. Onder grote toeloop van volk, greep Woensdag 6 December, in de kerk van Waasten een plechtige zieledienst plaats voor Henri Valck. Tot de ter aardebestelling van het slachtoffer kon nog niet worden overgegaan daar de geneeskundige diensten van het parket, dat het onderzoek leidt, eerst nog moet overgaan tot de lijkschouwing. ARRONDISSEMENT ROESELARE De werkrechtersraad van Roese lare is samengesteld als volgt uit: Kamer der werklieden. gewone leden plaatsv. leden Werkgevers 3 3 Werklieden 3 3 Kamer der bedienden. gewone leden plaatsv. leden Werkgevers 2 2 Bedienden 2 2 Ongeveer 6.500 kiezers zijn inge schreven op de kiezerslijsten voor de werkrechtersiaden van Roese lare. Ruim 5.000 werklieden zullen deelnemen aan de verkiezing van G leden-werklieden (3 effectieve en 3 plaatsvervangende) ter vervanging van de Heren: J. Vannieuwenhuyse, Bultinck Robert, Aspeslagh Hector, Demeyer Leonard, Vandeweghe O. en Dermaut Eugeen 850 Bedienden zuilen deelnemen aan de verkiezing van 4 leden-be dienden (2 eflëcieve en 2 plaatsver vangende) ter vervanging van de Heren: Kerkhof Henri, Debosschere Zoals werd aangekondigd heeft de rechtbank van Singapore Zater dag 2 December, uitspraak gedaan in het geding Bertha Hertogh. Rond het gerechtshof was een sterke ordedienst door de befaam de Goerkga's, die hiervoor zestig gewapende mannen te been had den gebracht, ingericht. De uitspraak nam zeer weinig tijd in beslag. In het vonnis wordt beslist dat Bertha Hertogh terug aan haar moeder geschonken wordt doch dat zij te Singapore dient te blijven tot het Hof van Beroep Maandag 11 December zal beslist hebben of het* vonnis al dan niet zal herzien worden. Na de uitspraak immers werd door Mansoer Adabi. de Mohame- daanse onderwijzer die Bertha des tijds huwde, tegen het vonnis be roep aangetekend. BERTHA BOOD WEERSTAND Toen de uitspraak gevallen was, werd Bertha Hertogh door politie agenten weggeleid en naar haar moeder gebracht, die haar ver wachtte in een aanpalende kamer. Bertha bood echter verwoede te genstand en trachtte zich los te rukken. Een uur later werd zij naar het klooster De goede Her der gebracht waar zij samen met haar moeder zal verblijven tot de terugreis naar Nederland aange vat wordt. TOT BETER GEVOELENS De verwijdering van haar pleeg moeder Aminah en van haar zoge zegde echtgenoot Mansoer Adabi heeft echter na een paar dagen goede resultaten opgeleverd. Zij spreekt weer tegen haar moeder en heeft haar 'nukkigheid groten deels afgelegd. Mevrouw Hertogh verklaarde zelfs aan journalisten dat Bertha een duidelijke aanhan kelijkheid tegenover haar betoont. Indien er zich geen nieuwe rech terlijke verwikkelingen voordoen, is het niet uitgesloten dat Bertha reeds tegen Nieuwjaar in Neder land zou terug zijn. Mevrouw Hertogh sprak ook haar grote erkentelijkheid uit te genover de Nederlandse Regering en tegenover het comité Bertha Hertoghuit Bergen-op-Zoom die beiden zeer veel gedaan hebben om deze zaak tot een goed einde te brengen.. Sedert Maandag j.l. gaan de briefdragers op ronde om het abonnementsgeld voor 1951. Onze Lezers, die verder zonder onderbreking ons blad per post willen ontvangen, zullen een kwijtschrift van 65 fr. aan geboden worden, dit voor een abonnement tot einde Juni 1951, Begin Juli zal dan om het abonnement van Juli-Decem- ber opnieuw 65 fr. gevraagd worden. Wie zich voor gans het jaar 1951 wenst te abonneren, dus voor 125 fr., vrage uitdrukkelijk aan de postbode hem een kwijt schrift van 125 fr. te willen opmaken. Wil aan de briefdrager melden welke uitgave U wenst: ofwel: «Het Wekelijks Nieuws» voor Roeselare; Het Wekelijks Nieuws voor de Kuststreek; Het Wekelijks Nieuws voor Poperinge en leper. BEMERK WEL: De briefdrager gaat slechts dóór binnen om het abonnement te vernieuwen, waar de lezer op een post abonnement ingeschreven was en is. Wie dus nog nooit ons blad met de post kreeg, en dit thans wenst, dient heel eenvoudig onderstaande formulier in te vullen en het onder omslag op te sturen ter drukkerij, Gast huisstraat 19, Poperinge. Enkele dagen daarop krijgt U dan het bezoek van de briefdrager die komt ontvangen (jaarabon nement 125 fr.) en dan zorgen wij ervoor dat U regelmatig om de week de door U begeerde uitgave ontvangt. Ondergetekende begeert een postabonnement op «HET WEKELIJKS NIEUWS» Editie (1) NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (1) Poperinge - leper Roeselare - Izegem - Menen Veurne - Nieuwpoort - Diksmuide (Handtekening) Gezien de Post slechts abonnementen aanvaardt VOOR ZES MAANDEN, dus voor 65 fr., kunnen onze Lezers die zich begeren te abonneren voor 1 jaar (125 fr.) of 3 maand (35 fr.), dit bedrag storten op onze Postcheckrekening Nr 4763.60 van «Het Wekelijks Nieuws Gasthuisstraat 19, te Poperinge, met vermelding van hun volledig adres. Wij zorgen dan dat alles in orde komt. WIE NU HET BEDRAG VAN IIET JAARABONNEMENT, hetzij 125 fr., stort op Postcheck 4763.60 van Het Wekelijks Nieuws te Poperinge, ontvangt ons blad per post tot einde '51. Ons blad is natuurlijk ook wekelijks te verkrijgen bij al onze lokale verkopers op de onderscheidene gemeenten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1