VOOR POPERINGE EN IEPER 12 16 Neen, dat mogen O we nooit vergeten Noord-Korea bijna gans heroverd door de Communisten Het Autobuspersoneel van West- Vlaanderen Zondag a.s. in staking? De Verkiezingen voor de Werkrechtersraden Aan onze Postabonnenten i In het hoofdkwartier der Diksmuidse dievenbende Bertha Hertogh naar Nederland vertrokken Brussel neemt een lichtbad Radiospeaker op afstand gehypnotiseerd De Buurtspoorweg breekt Autobusverkeer af KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG DECEMBER 1950 bet - ai BUITENLANDS OVERZICHT De frontberichten U.N.O.-Strijdkrachten van Oostelijk front schepen in te Hamhoeng Drukke diplomatieke besprekingen ter regeling of beperking van het conflikt 13 Aziatische landen beijveren voor een Wapenbestand NIEUWJAARS- NACHTMIS TOEGESTAAN DE «HEILIGE DEUR» Oe kwestie der afgeschafte treinen op Pers conferentie te Roeselare besproken A. C. boekt prachtige uitslagen en meerderheid in Vlaanderen Hevige onlusten te Singapore waarbij f5 personen gedood en 164 gewond werden LOKALE UITSLAGEN 77 fr. het kgr. talon is Hotel Nektar Filter P. P. HOOFDBUREEL «1 REDACTIE: Poperinge Gasthulsstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmulde en randgemeenten). 46® JAAR Nr 50 POSTABONNEMENT 1951: België 125 fr. Belgisch Congo 4fr. p. week Frankrijk - Holland 4fr. p. week Anderelanden 5fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. ÜSfiS M nooit te vergeten! En 't was nochtans zo eenvoudig, kon het wel meer simpel zijn? Grote feesten, concerten, stoe ten... kunnen het niet halen tegen die dood-eenvoudige, maar zo ge- weldig-diep ingrijpende gebeurte nis... Om dat nooit te vergeten. Ik ben alleen niet die diep werd... gepakt, diep aangegrepen, er waren er duizenden onder onze lezers, tienduizenden in ons land, honderd duizenden en millioenen over de hele wereld. Millioenen die nooit vergeten zullen. Is 't wel nodig dat ik uitleg geef? Gij hebt Immers gedaan, precies lijk ik: ge hebt op Vrijdag 8 De- oember tegen zeven uur 's avonds uw radio afgestemd op Brussel of Hilversum en gewacht tot ge hoorde dat gij verbonden waart met «Radio Vaticana». Is 't zo niet? Wij zaten in de keuken, ik en mijn volk en Fiel was overgestoken met zijn bende! In de garage was men nog volop aan 't werk en «mijn» radio wordt zo geweldig gestoord, zei Fiel, dat ik de helft niet zou verstaan. En niet goed alleshoren bij die enige gele genheid, neen, d&t kon niet zijn. We hadden reeds heel het radio- vraagstuk behandeld. Een slecht wapen... meer dan slecht; een prachtig, een heerlijk wapen, een propagandamiddel zoals er geen ander bestaat, de propaganda van het levend, van het bezielend woord dat ook de goede, de blijde Bood schap brengen kan. Nu zouden we de stem horen van de Paus, Va ders stem. Was dat nu geen zegen zulk kaske te bezitten? en... ver af te wonen van een garage waar door alles wordt verknoeid? We wachtten en keken een paar keren naar de oude klok... Vijf mi nuten voor zeven... «Radio Vati cana We baden mee, zoals velen van TT hebben meegebeden, groten en kleinen, 't Was alsof onze keuken een stemmige kapel was geworden. Vader bad voor; in de taal van de Kerk, die alle volkeren en alle talen opneemt in haarwereld taal, zodat blanken en Aziaten en Afrikaanders dat Pater, dat Ave en Gloria verstaan en begrijpen. Va der bad voor, Vader! Zou er iemand zijn die luisterde en dat niet... ge voelde? Wij antwoordden in on ze eigen taal en op het iythme van de Romeinse prelaten die de Paus omringden. Kom, dat was het ge bed-VAn." de Katholieke, van de Uni versele Kerk. In hoevele talen zou men dien avond wel geantwoord hebben op die voorbiddende stem van Vader. Neen, ge kunt het niet verbergen, ge zijt dien avond ont roerd geweest, zoals 't maar zelden in uw leven Is gebeurd. Zo ge ooit... gebeden hebt, dan was het die keer. Hebben de vaders, de duizenden vaders niet hun hart horen klop pen... Vader bad voor, die oude Va der, met zware stem die zo duide lijk, zo gemeten, zo diep vroom tot ons kwam, alsof hij zelf bij ons in de keuken knielde. Neen, dat vergeten we nooit. Men zegde het ons wel in het latijn, maar we verwachtten toch dat de H. Vader aan zijn kinders, die saam met Hem over de hele wereld hadden gebeden, de zegen geven zou. We knielden en sloegen een kruis... Radio Vaticana was reeds lang uitgestorven voor iemand van ons een woord waagde. Zelfs de kleineren wisten dat iets bizon- ders was gebeurd. De ontroering liet ons niet los, bleef in ons han gen. 's Anderdaags eerst konden wij er over spreken, Fiel en ik. Om nooit te vergeten, zei Fiel. Ik kan naar Rome niet gaan; 't zal misschien wel later gebeuren als ik meer broodwinners heb dan brood eters. Maar ik heb geluisterd wan' neer de Paus sprak tot onze H. Har sprak tot de Kajotters... 't Was 't zelfde niet. De biddende Paus, de Paus. die met onsmet al zijn kinders de paternoster bidt; als in ons midden knielt, daar in de keuken... daar ben ik nog vol van, dat kan ik nooit vergeten. Totnogtoe was 't moeder die voor bad thuis, zei Fiel, maar dat ver andert, dat doe ik zelf voortaan Vaders stem moet veel meer indruk maken; en 't is zijn werk... hij is het hoofd van het gezin. Ik zei dat vanmorgen ook op het werk, Pé; en, ge moogt me geloven, 'k was alleen niet om. dat te beamen. Ik weet wel, 't is goe volk waar ik mee werk, maar 't verwonderde mij toch van een paar van de mannen, 't Kwam uit... ze waren even als wij, danig onder de indruk geko men. 't Moet zijn dat we ernstige men beleven, maar 't moet ook de over tuiging zijn van de Paus dat Onze Lieve Vrouw meer vermag dan al de vrede-fabrikanten en al de... wapen- en munitiefabrikanten van de hele wereld. De Paus bad met ons voor de vrede. Hij riep ons op om Moeder te voete te vallen. Zullen we dé,t vergeten? Of zul len we nu iedere dag d&t gebed herhalen? We zitten 's avonds, na 't werk, in ons blad te lezen over Korea en over al die bijeenkom sten van U.N.O. en Veiligheidsraad, van Atlantisch Pact en Raad van Europa. Onze nieuwsgierigheid is voldaan... 't is daarmee... al! 'k Ge- love dat we inderdaad verder zou den komen als we iederen avond saam thuis de paternoster zou den bidden om te vragen dat Moe' der ons de vrede schenken zou. De Paus geeft ons 't voorbeeld, hij die op 1 November die nieuwe, die prachtige parel bijzette aan Moeders kroon... om in de nood van de tijd Moeders hulp in te roe pen. De H. Vader gaf ons 't voorbeeld, de Vlaamse Vaders en de Vlaamse gezinnen doen het hem na: H. Ma ria, Moeder Gods, bid voor ons... NU! Wie de nood van de tijd begrijpt, begrijpt ook de noodzakelijkheid van het gebed... Moeder kan ons redding brengen. Ook d&t mogen we nooit vergeten! PÉ VLAMYNCK. Oe Aziatische Hooischelf De naam «Ville Lumière de lichtstad, zoals Parijs genoemd wordt, mag thans in zekere zin wel op Brussel toegepast worden, indien men tenminste op de uiterlijke verschijnselen voortgaat. Vrijdag 8 December, in de namiddag, werd de feeërieke verlichting der hoofdstad, in het kwartier van Noordstation en Beurs, aangelegd op initiatief van de vereniging der handelaars in deze handelswijken, officieel ingehuldigd door de Burgemeester der hoofdstad, Heer Van de Meulebroeck. Zoals bovenstaande foto het duidelijk illustreert, was het werkelijk of een sprookjesfee had hier alles omgetoverd in een kleurig spel van licht. Lichtreclames en liehtguirlandes waren er samengeweven in een vol maakte harmonie. Het stadscentrum van Brussel was in een lichtbad gedompeld. HALEN EN BRENGEN Korea, dat tot voor enkele maan den zeer weinig gekend was, heeft plots een zodanige betekenis gekre gen voor elk van ons, dat de ont wikkeling der gebeurtenissen aldaar haasl met evenveel spanning ge volgd worden als de operaties tij dens de jongste wereldoorlog. Zodanig is de wereld één gewor den dat iedereen uit elk land zich rechtstreeks geraakt gevoelt o1 on middellijk bedreigd. Denk maar aan de koperspaniek van Augustus. Wij zijn één lichaam geworden en elke speldeprik in de voet wordt ook in de vinger gevoeld. Maar zoals het met elke pijn gaat: op de duur wordt men er ook enigszins aan geivoon. Ge ziet het wel: we zijn thans in veel groter gevaar voor 'n wereldoor log en toch zijn de mensen minder kooplustig dan drie maanden ge leden. Intussen blijft het in Korea ech ter een eigenaardige geschiedenis van halen en brengen. Eerst liepen de Noord-Koreanen bijna tot het einde. En dan was het de plotse omme keer. De U.N.O-troepen liepen minstens zo vlug naar boven als de andere vroeger waren afgezakt. Ma: Arthur sprak zelfs van met Kerstmis thuis». Maar 't was ook maar BIJNA gedaan. Dan kwamen de Chinezen in het spel. En het was nu weer de beurt aan de Verenigde Naties om weer te gaan lopen. En er wordt weer hard gelopen. En nu verliest de ene materiaal en dan weer de andere. Nu stelt men de vraag of de Chinezen aan de 38e breedtegraad zullen blijven staan, zoals men voor korte tijd diezelfde vraag stelde over de U.N.O.-troepen. En nu is het gemakkelijk gezegd: de Amerikanen mochten nooit ver der geweest zijn. Persoonlijk heb ben wij ook steeds geloofd dat dit de beste politieke oplossing zou geweest zijn. Maar de vraag is of ze militair mogelijk was. Trouwens, zolang men kon gelo ven dat China niet zou tussenko men, was het te verantwoorden ook Noord-Korea binnen te rukken om aldus elk nieuw begin van aanval in de kiem te smoren. Se dert China echter in de dans is, zien de zaken er anders uit. Nu kan het elke dag op een wereld oorlog uitdraaien indien men niet oppast. De oorlog in Korea is inderdaad totaal van uitzicht veranderd se dert de legers van Mao Tse Toeng er vechten. Het gaat er nu niet langer meer om Korea zelf, maar om de ordening in Azië en om de tebonders, ik heb geluisterd als hij schreden. Na 'n snelle terugtocht van ruim 75 Km. heeft het 8" Amerikaanse leger langs de Westkust practisch heel het Noord-Koreaans grondge bied aan de Communisten overge laten. De nieuwe verdedigingslijn der U.N.O.-troepen heeft hier enigszins de 38" breedtegraad tot basis, en dekt Seoel. Ruw getekend loopt deze verdedigingslijn van een punt over Kaesong, naar Sibjonni en vandaar terug naar de 38° breedte graad. Chinese troepen hebben alhier de 38° breedtegraad nog niet over- EEN NIEUWE AANHOUDING In de zaak der Diksmuidse die venbende, komen stilaan meer en meer inlichtingen naar voor. Zoals reeds gemeld staan oude diefstal len, zelfs in het Roeselaarse en het Menense, thans op de voorgrond en wordt het uitpluizen dezer fei ten met zorg doorgevoerd. Intussen echter wordt ook be drijvig voortgezocht om gans de activiteit bloot te leggen van het hoofd der bende, Moerman uit Nieuwpoort. UITVAARDIGING VAN PAUSELIJK DECREET Zijne Heiligheid Paus Pius XII heeft een decreet uitge vaardigd waardoor aan alle katholieke priesters wordt toe gestaan een nieuwjaarsnacht mis op te dragen en heeft een oproep gericht tot alle bis schoppen, opdat zij het volk zouden waarschuwen tegen ieder gevaar van oneerbiedig heid èn ontheiliging. Het decreet zegt dat de ge lovigen onder de H. Mis te communie mogen gaan op voor waarde dat zij vanaf midder nacht vasten en voorafgaande lijk twee uur lang waarin be- r epen de tijd van het misoffer tot de Heilige Maagd bidden in overeenstemming met de in tenties van de Paus. Dit moet geschieden, aldus het pauselijk decreet, opdat de zonden van eenieder over heel de aarde zouden uitgeboet worden en de goddelijke gena den in deze hachelijke tijd mogen afgesmeekt worden. HET HOOFDKWARTIER Het hoofdkwartier der bende, die thans wel als een Diksmuidse ben de bestempeld wordt, was niettemin te Nieuwpoor', en wel in de herberg Broadway De U.N.O.-troepen die opereer den in Oost-Noord-Korea werden samengetrokken op de stad Ham- boen, en de dichtbijgelegen haven Hoengnam om er ingescheept te worden. Deze behoren tot het 10" legerkorps en bedragen ongeveer 60.000 man. De Mariniers die streden aan de reservoir van Tsjonin en er om singeld werd door 6 Chinese divi sies van samen 50.000 man sterk, hebben zich weten vrij te vechten om veilig Hamhoeng te bereiken. Du. zOU gebeurd zijn zonder een man, zelfs" gewande of dode, achter te laten en zonder eën kanon in 's vijands handen te zien overgaan. De vroegere verliezen der miM'uuers bij deze doorbraak-operaties wClke twee weken duurden, zouden e/R 5.000 man bedragen, 't zij 30 der effectieven. Een grote vloot, onder bewaking van sterke oorlogsbodems, ligt ge- Een vroegere dienster uit deze drankgelegenheid werd thans ook reed vo?r Hoegnam, om al die troe- aangehouden door de gerechtelijke peneenheden welke rond de stad politie. Dit was meteen een gelegenheid voor de speurders om dit hoofd kwartier aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Daaruit bleek dat Moerman In genoemde herberg een zeer veilige schuilplaats had weten aan te leg gen. Via de kelder werd een af zonderlijke ruimte bereikt, een tweede kelder dus, waarvan de toe gang zorgvuldig verborgen was. Moerman gebruikte deze schuil plaats reeds bij de bevrijding, toen agenten van de veiligheid hem kwamen opzoeken daar hij verdacht werd lid te .zijn geweest van de AbwehrBewijzen echter ont braken en dit was de reden waar om toen niet verder gezocht werd. Moerman echter bleef voorzich tigheidshalve toch enkele tijd in zijn schuilhoek tot alle gevaar ge weken was. Toen Ik: bendehoofd de toestand weer veilig achtte, kwam hij op nieuw te voorschijn en toog weer aan het werk met zijn roversbende, waarvan eindelijk de bedrijvigheid stop gezet is terwijl de rechtelijke politie nu de handen vol heeft om alles te ontwarren. VREESDE MOERMAN VERRAAD? De ontdekking van deze doelma tige schuilplaats heeft echter bij de speurders de vraag doen rijzen waarom Moerman de emmer met de kostbare juwelen te Diksmuide deed verbergen terwijl hij in zijn hoofdkwartier over zo'n veilige schuilplaats beschikte. Hiervoor schijnt er wel geen an dere uitleg voorhanden te zijn dan dat Moerman, vermoedelijk van- Zie vervolg hiernevens 2^~. zijn samengedrongen, in te sche pen. Deze ontruiming, of inscheping, werd reeds ingezet op Woensdag jl. Er dienen 60.000 man te worden weggebracht. De uittocht geschiedt Voor het dichtmetselen van de Heilige Deurvan de St Pietersbasiliek, bij de beëindi ging van het Heilig Jaar op 24 December a.s., worden in het Vatikaan drieduizend spe ciale stenen gereed gemaakt. Zij kosten duizend lire per stuk en ieder, die een steen aan biedt, heeft het recht zijn naam op de stenen gestempeld te krijgen en de steen op te vorderen wanneer de deur op nieuw wordt vrijgemaakt voor het volgende Heilig Jaar. De Heilige Vader zal zelf de drie vergulde stenen leggen met een zilveren troffel. met volledige uitrusting, zware wa pens, enz. Alle verbonden eenheden van de Oostelijke sector zijn er bijeen. De Chinezen oefenen een zeer sterke druk op het bruggen hoofd om de inscheping te beletten, maar oorlogsbodems en luchtmacht spreiden over hen een hagel van vuur. fzie vervolg biz. 2.) overwogen heeft. delimitatie van de communistische en de vrije sferen in de wereld. Daarom heeft de 38e breedte graad thans ook een andere bete kenis gekregen, of liever een veel duidelijker betekenis. Men moet naar mijn mening immers de zaken als volgt zien. Tot vóór een jaar nam Amerika en de andere vrije volkeren sa men met de States elke slag in ontvangst zonder brutaal te reage ren. Die tijd is nu voorbij. Men heeft de U.N.O. tanden gegeven. Denk maar aan de stemmen die opgingen over een preventieve oor log die met atoombommen tegen Rusland zou moeten gevoerd wor den. De communisten van hun kant zijn echter niet van plan een duim breed te lossen, maar zouden liever nog bijpakken. Nu is het een feit dat de 38e pa rallel in feite, in Korea, als de kunstmatige grenslijn getrokken werd tussen het communisme en de vrije wereld. De vrije wereld heeft die grens overschreden. Dat kon niet gebeu ren zonder communistische reactie. De vraag is nu: of het commu nisme aan die grens halt zal hou den of niet. Op het ogenblik dat wij schrij ven bestaat daar nog enige hoop voor. Daarvan zal het in grote mate afhangen of het op dat punt van de wereld tot een voorlopige stabilisatie kan komen. ATOOMBOM OF GEEN ATOOMBOM? Dat was de grote vraag een tien tal dagen geleden toen de Chinezen voor 't eerst in massa over de Mandchourijse grens trokken. Het waren spannende ogenblikken. Toen ging Attlee naar Washing ton om er met Truman besprekin gen te houden. Toen confereerden voorafgaandelijk Schuman en Be- vin. En het kwam onze Europeanen voor dat men in die verre uithoek van Azië zich niet zodanig mocht laten bezig houden dat de verdedi ging van de Atlantische groep in gevaar werd gebracht. Voor de Amerikanen was er na tuurlijk een prestige kwestie mee gemoeid. Mac Arthur had voor speld dat het met Kerstmis zou ge daan zijn en plots leek het of het met Kerstmis werkelijk zou gedaan geweest zijn... met de Amerikanen in Korea. Vandaar de lust om naar de atoombom te grijpen. Maar die lust verging na een ogenblik nadenken, en na het invi teren van de West-Europeanen. De atoombom is natuurlijk een verschrikkelijk wapen dat pas mag gebruikt worden wanneer men in uiterste nood is. En dan moet men het nog zodanig kunnen gebruiken dat het decisief en doorslaand is. Welnu, dat zou in China of Mandchourije niet het geval ge weest zijn. En wel om twee rede nen: 1) Met in China atoombommen te gooien, zou men de industrie van het communisme niet kapot gemaakt hebben. Enlcel tienduizen den weerloze en meestal onschul dige mensen 2) Daarmee zou ook het centrum, de spil, het hart van het com munisme niet geraakt zijn. En Moskou zou het zich niet al te hard aangetrokken hebben dat er een heel stel Chinezen dood waren. Het wereldcommunisme heeft nog mensenmateriaal genoeg. Hebben de besprekingen Attlee- Truman dan ook niet geleid tot een plechtige verklaring dat de atoombom in China niet zal ge bruikt worden, iedereen heeft toch begrepen dat het practisch zo zou zijn. Anderzijds luiden de verklarin gen ook van St Laurent in Ca nada stellig dat de U.N.O.-troe pen Korea niet zullen verlaten, zoals men een ogenblik blijkbaar En tenslotte schijnt de les die men uit dit alles getrokken heeft te zijn: De Atlantische verdediging moet nu ernstiger dan ooit worden aangepakt, want Europa blijft het kernpunt en is thans de twistappel van de wereld. DE AZIATISCHE HOOISCHELF Wij schreven diezelfde titel bo ven aan dit artikel, omdat wij, zoals Attlee, Churchill en Schuman geloven dat het een zeer verkeerde zet zou zijn de grootste macht van de vrije volkeren in het Oosten in het gevecht te werpen. Wanneer men inderdaad Europa vrij Europa met Azië verge lijkt, en wanneer men, strategisch gezien, voor de keuze geplaatst wordt het ene of het andere te ver dedigen, dan kan men yoerkelijk niet aarzelen. Zeker Azië heeft een onuitput telijke bevolking (China en lndië alleen moeten er elk zowat vier honderd millioen hebben) en er zijn daar zeer veel rijkdommen te vinden. Maar Azië is niet industrieel uit gerust en zijn rijkdommen zijn dan ook maar in latente vorm aan wezig. Europa daarentegen met zijn zo wat 250.000.000 inwoners kan haast opwegen tegen Amerika of Rus land. En in elk geval is Europa van zoveel gewicht dat het bezit van Europa door een van de twee kolossen beslissend zou zijn over de ajoop van een gebeurlijke we reldoorlog. (Zie vervolg, biz. 2.) Op de foto: links Fritz Stobel, de hypnotiseur; rechts Dieter Elwen- spoek, de radio-speaker. Luisteraars van de Beierse Radio werden onlangs ten hoogste ver wonderd toen de Radio-speaker die de nieuwsberichten voorlas, plots zijn lezing staakte en uitriep: «Regina, Klaveren Vrouw». In het Hotel Reginate Mu nich trad terzelvertijd de Oosten rijker Fritz Stobel op als helder ziende en hypnotiseur. Binst de voorstelling vroeg hij een dame een kaart uit een spel kaarten uit te kiezen en verzocht om de aan dacht van zijn publiek, om wat daarop volgen zou. Hij hield hen voor dat de speaker van de Beierse Radio de uitgekozen kaart zou ver noemen na de voorlezing van de nieuwsberichten, wat bij het beluis teren van de radio gebeurde. De radio-speaker, Dieter Elwen- spoek, verklaarde naderhand dat hij niet bewust was geweest van wat hij gezegd had. Het Beiers radio- beluisterend publiek heeft een on derzoek over de kwestie aange vraagd en de Beierse Radiodienst maakte de zaak over aan het Ge recht. Gewis een onschuldig voorvalle tje... dat nochtans grote gevolgen met zich meeslepen kan. De persmensen werden Dinsdag 12 December te Roeselare uitgeno digd door ctó Nationale Federatie van Autobus- en Autocaruitbaters van België, afdeling Westvlaande- ren, om een uiteenzetting te horen in verband met de afgeschafte treinlijnen uit de Westhoek en hun vervanging door Autobusdiensten. Heer Coussens, burgemeester van Kortrijk en voorzitter der vereni ging, nam de gelegenheid te baat om, bij wijze van inleiding, protest aan te tekenen tegen het onrecht vaardig inpalmen door de Buurt spoorwegen van drie autobuslijnen, die sedert meer dan 15 jaar op voorbeeldige wijze bediend worden door privaat-autobusuitbaters. Deze persconferentie werd gehou den in aanwezigheid van enkele afgevaardigden en inspecteurs der N.M.B.S. DE GRIJPARM DER BUURTSPOORWEGEN Door de Adjunct-Directeur Valcke der Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen werd op 28/9/50 een schrijven verzonden, waarbij de autobusuitbater der lijnen Roese lare - Diksmuide, Diksmuide - leper en Ieper-Roeselare (via Langemark- Poelkapelle - Westrozebeke - Oost- Maandag ii ^'Rhde het opperste de stad, waar de wrakstukken, rom- gerechtshof te Singap5fë te joeslis;- mei en gebarikadeerde deuren, de sen over het verzoek van Mansoor I hefinnerinegnaan de Japanse be zetting levendig maakten, trokken pa troel j es In rijrichtingen °m sa ilvf-is.-'teen te drijven. wege zijn echtgenote, verraad vreesde. Hij hield er immers een zeer ongeregeld leven op na sedert 1949. Zijn vrouw heeft trouwens, eens het onderzoek begonnen, haar man niet ontzien en reeds heel wat aan het licht gebracht. Zij wist echter alles over de voornoemde schuilkelder en daarom heeft Moerman het waarschijnlijk veiliger geacht de buit wat verder in veiligheid te brengen en deze liever te verbergen in de omgeving van betrouwbare bendeleden. Daar om kwam de gouden seule naar Diksmuide, waar het muisje nu toch een staartje kreeg. Adabi, de Mohamedaanse onder wijzer, echtgenoot van Bertha Her togh. Mansoor had de rechtbank gevraagd het vonnis, volgens het welk Bertha Hertogh terug aan haar moeder geschonken werd, te vernietigen. Het opperste gerechtshof Is ech ter op dit verzoek niet ingegaan, wel werd een borgsom van 7.000 dollar geëist, dit als borggstelling voor de eventuele terugkeer van Bertha onder juridictie van het Hof. Anderzijds gaf het Hof aan Bertha Hertogh vergunning terug naar Nederland te keren vermits de Nederlandse consul-generaal zich verbonden heeft Bertha uit Nederland te doen overbrengen, zo dit nodig moest zijn voor verdere procedure. BLOEDIGE RELLETJES Toen Maandag bericht werd dat het Hof zijn uitspraak verdaagde tot Dinsdag werden de samenge stroomde menigte Mohamedanen onrustig en werden hier en daar Europeanen aangevallen. Duizenden Mohamedanen mani festeerden tegen de terugkeer naar Nederland van het Rimboe-meis je». Dinsdag verslechtte de toestand. Een menigte van 2000 inboorlingen, die buiten het gerechtshof samen getroept stond, brak in razernij uit, na het horen der uitspraak van het Hof. De Tommies en Goerkhas reden met gepantserde auto's door heen de met glas bestrooide stra ten. Een charge met de bajonnet- op de geweerloop leverde enkele ver wondingen en 7 aanhoudingen op. De menigte verspreidde zich, vluch tend in paniekstemming- Doorheen menscholingen un Al de opgekropte ,^aat tegen de «blanke heerschappij» .Jr;l l". 111 een woeste vlaag van vechtpartij stenigingen, moorden. brandstichtingen en De verkiezingen voor de Werk rechtersraden hebben prachtige uitslagen geleverd voor het Alge meen Christelijk Vakverbond, bij zonderlijk in Vlaanderen en Lim burg. In deze landsgedeelten behaalde het A.C.V. de meerderheid. Te Brussel en in Wallonië, voor wat de arbeiders betreft, bleef de meer derheid in de Raden aan het A.B.V.V., dat Socialisten en Com munisten groepeert. De Liberalen zijn van weinig of geen tel geweest. De bedienden hebben bij deze verkiezingen echter een pluimpje verdiend want omzeggens over gans het land hebben zij een meerder heid bezorgd voor de kandidaten van het A.C.V. In West-Vlaanderen, op de 14 te begeven zetels voor de Bedienden kamers, werden er 13 behaald voor de Landelijke Bediendencentrale van het A.C.1 Alle uitslagen zijn nog niet juist gekend, daar bij de telling zekere verwarring zou zijn gebeurd bij het tellen van de werkelijke en plaats vervangende kandidaten. Ook te Brussel weigerde de hoofdgetuige van het A.C.V. het proces-verbaal van de verkiezing te tekenen, om reden dat tienduizen den bedienden en arbeiders niet tot de stemming zouden zijn opgeroe pen geworden. Hier laten wij nu de uitslagen volgen voor de Provincie West- Vlaanderen ROESELARE-TIELT Bediendenkamer Lijst A.C.V.: 976 stemmen Lijst Liberalen: 250 stemmen Lijst onafhankelijk.: 171 stemmen Gekozen: 2 A.C.V.: Demeester en Oosterlynck; plaatsvervangers: De- prez en Degryse. Werkliedenkamer: Lijst A.C.V.: 8.064 stemmen Lijst A.B.V.V.7.224 stemmen Gekozen: 2 A.C.V.: Van Nieuwen- huyze en 't Jaeclten; 1 A.B.V.V.: Aspeslagh; plaatsvervangers: Sobry en Lietaert. nieuwkerke) ervan verwittigd werd dat op 31 December 1950 zijn ex ploitatie ophoudt en dat de Natio nale Maatschappij van Buurtspoor wegen zelf vanaf 1 Januari 1951 deze lijnen zal uitbaten. Een uitbater, die gedurende 15 j. op voorbeeldige wijze gewerkt heeft, wordt dus zonder plichtple gingen met personeel en al ge broodroofd door een oppermachtige nationale maatschappij en, om de pil te vergulden, gecomplimenteerd om bewezen diensten. Hiertegen werd er protest aange tekend en zeerterecht. De Bur gemeesters, der betrokken Ge meentebesturen: Roeselare, Oost- nieuwkerke, Poelkapelle, Zuldschó- te, Boezinge, Langemark, Merkem, Woumen, .Westrozebeke, Bikschote, Sint-jan, léper, Diksmuide hébben bij brief van 23/11/50 hiertegen .een vlammend protest, aprgetekend. Deze gemeenten, die nochtans aan deelhouders zijn bij de Buurtspoor wegen, werden voor deze. maatregel zelfs niet eens geraadpleegd. Het personeel van alle West- vlaamse autobusdiensten heeft zich solidair verklaard met. het perso neel van de bedreigde liinen en be sloot derhalve op Zondag 17 De cember in staking te gaan, bijal dien de Buurtspoorwegen hun voor genomen maatregel niet intrekken. DE AFGESCHAFTE TREINLIJNEN Na deze uiteenzetting, en met dit schrijnend voorbeeld van machts misbruik voor ogen, werd dan het volgende programmapunt afgehan deld: de afgeschafte treinlijnen en hun vervanging door autobusdien sten. (Zie vervolg biz. 6.) Mevrouw Hertogh heeft dadelijk na de beslissing van het opperste Gerechtshof twee plaatsen doen re serveren in het lijnvliegtuig met bestemming naar Nederland. Dinsdagnamiddag zijn Bertha Hertogh en haar moeder aan boord gegaan: de politie heeft kunnen be letten dat Mohamedanen het vlieg tuig naderden. Kortrijk leper Moeskroen Brugge Oostende REEDS VIJFTIEN DODEN Door de regering der Straits Set tlements werden strenge maatrege len getroffen om uitbreiding der onlusten te voorkomen. Alle samenscholingen van meer Roeselare dan 5 personen werden verboden en I Tielt een uitgangsverbod van 12 uren werd uitgevaardigd. Dinsdagavond was het aantal do den te Singapore reeds gestegen tot 15 terwijl men 164 gewonden telde, waaronder verschillende zwaar ge kwetsten. Nadat het uitgangsverbod was af gekondigd werd alles betrekkelijk rustig. Soldaten patrouilleerden ge helmd door de straten en gewa pend met hun lange kromme mes sen kukri's genaamd. Bij de beteugeling van deze on lusten heeft de politie gebruik ge maakt van traangasbommen die bij middel van een hef schroef vliegtuig over de menigte werden uitgewor pen. NAAR NEDERLAND Te begeven Zet. behaald zetels W< 4 3 3 3 3 4 4 24 2 2 2 2 2 2 14 doorA.C.V. VVerkl. Bed. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2l v 1 1 12 13 Het A.C.V. behaalt dus 25 zetels op 38. De socialisten kregen de 13 overige. ARRONDISSEMENT IEPER Bediendenkamer Lijst A.C.V.: 454 stemmen Lijst Liberalen: 71 stemmen Lijst A.B.V.V.: 131 stemmen Gekozen: 2. A.C.V.: Bode en Truwant; plaatsvervangers: Moris- se en Delobel. W erkliedenkamer Lijst A.C.V.: 2.933 stemmen Lijst Liberalen: 570 stemmen Lijst A.B.V.V.: 1.878 stemmen Gekozen: 2 A.C.V.: Cardoen er Denoyelle; 1 A.B.V.V.: Depreeuw. Plaatsvervangers: 2 A.C.V.: Nuyt ten en Lecointre; 1 A.B.V.V.: Bus schaert. lllll We ontvingen op de redactie enkele brieven van trouwe lezers die verwonderd opzien dat de bode hen slechts een abon nement van een half jaar (65 fr.) kwam aanbieden, en niet een voor een gans jaar (125 fr.) zoals ze dit wensen. We begrijpen best dat ze liefst ineens voor een vol jaar de verzekering krijgen Het Wekelijks Nieuwsaan huis be steld te krijgen, maar, gezien de verhoging hebben wij ge meend wel te deen met slechts voor een half jaar te doen ont vangen. De beurzevan iedereen is niet even sterk en bii de minbegoeden zal het, menen we, met Nieuwjaar, wanneer de geldbeugel het reeds kwaad te verduren heeft, beter wel kom zijn-maar 65 fr. te moeten betalen dan 125 fr. Einde Juni komt dan toch de bode andermaal aankloppen om de nog overblijvende 65 fr. die opnieuw toelaten zal aan de lezers zon der onderbreking hun blad tot Nieuwjaar '52 te ontvangen. Wij verzochten dus de post op ronde te gaan voor een half jaar en daar kan de bode niets aan veranderen. Wie dit dnn toch wil, kan op volgende manier te werk gaan: Hij sture onderstaand Inschrijvingsbulletijn, zorgvuldig ingevuld, naar ons terug onder omslag. Wij doen dan met de post het bedrag van 125 fr. ontvangen en zo krijgt hij dan voor een vol jaar ons blad. Men kan ook overschrijven op Postcheekreken. Nr 4763.60, van «Het Wekelijks Nieuws», Poperinge, mits vermelding waar voor het gaat. Dat is nog het meest eenvoudige én voor ons én voor hen. van J. Janssen, uuu» «--- kring Kunst na Arbeid». Tussen de bedrijven in, optreden van bet banjo-ensemble. Kaarten aan 20 en 15 fr. ARDOOIE: (ook Maandag 18 De cember en Donderdag 21 Dec.) in de zaal Nova, opvoering van Wantrou- wen door de toneelkring Doe om wel onder leiding van Hr Sercu. BEVEREN (Roeselare)te 16.30 u., opvoering van De Gouden Clown door de toneelgilde St Mlphiel. Kaar ten aan 20 en 15 fr. RENINGE: (ook Maandag 18 Dec.) in de zaal Sultan opvoering van Sterk moet de man zijn drama, en Jochem Pezel wat zijt ge voor een ezelklucht, door de B.J.B.- -• —i -sultan.». BEMERK WEL: De briefdrager gaat slechts dé&r binnen om het abonnement te vernieuwen, waar de lezer op een post abonnement ingeschreven was en is. Wie dus nog nooit ons blad met de post kreeg, en dit thans wenst, dient heel eenvoudig bovenstaand formulier in te vullen en het onder omslag op te sturen ter drukkerij, Gast- luisstraat 19, Poperinge. Enkele dagen daarop krijgt U dan iet bezoek van de briefdrager die komt ontvangen (jaarabon nement 125 fr.) en dan zorgen wij ervoor dat U regelmatig om de week de door U begeerde uitgave ontvangt. onzer koffiesoorten t.J.B.- tan

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1