VOOR POPERINGE EN IEPER 30 Van Licht en Schaduw I H KALENDERHERVORMING 1951 Tijds De nieuwe Wet inzake Ouderdoms- pensioenen door Volksvertegenwoordiger J. Stubbe GOD, GEEF 16 Ons Wandkalender 1951 NIEUWJAARNUMMER ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATER\G 1950 BUITENLANDS OVERZICHT Wij regelen nog steeds ons leven naar een kalendersysteem welke de Oude Romeinen, 2.000 jaar geleden hebben ontworpen 91 ever eet Je t^J^eJaciieJ. trto to'li haar fertolen^h zich veilig voelen ook zov- aanpaVn aan dl stleS Iwande- üer millioenen legers, want het be- rënde Pató datum zoi geheel alleen de atoombom die Dit nieuw© jaar, WELKE ZIJN DE VOOR NAAMSTE BEPALINGEN? 1 eerste maal zullen toebe- g UI HOOFDBUREEL en REDACTIE Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.83.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktetr. Rosse lare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. IJ. - TeL 1528. Veurne: M. DUERT, Noordetraat 14. Aangetloten bij het Verbond der Belgitcht Periodieke Pert. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervü eti randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Dlksmvide en randgemeenten). 46» JAAR Nr 52 DECEMBER POSTABONNEMENT 1951: Belglt 126 fr. Belgieeh Congo 4 fr. p. ween Frankrijk - Holland 4 fr. p. week Anderelanden 6fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: 'J. Santen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. et jaar ligt op zijn reeuwstro. Weerom een jaar dat bijgezet wordt ln de eindelijk lange rij van de voor bije jaren. De kist zal groter moeten zijn; 't is niet alleen een Jaar, maar een halve eeuw die verdwijnt. Een halve eeuwl De 20» eeuw werd gedoopt De eeuw van het licht Waarom? 't Was 't algemeen gevoelen dat die eeuw een nieu we tijd zou inluiden van uitvin dingen en ontdekkingen. Was dat zo mis? We zijn er inderdaad onzeg lijk op vooruitgegaan: Waar zijn de kleine elektrieke lampjes? Van de nacht kan men klare dag maken. Men kookt electrlsch, men verwarmt electrisch, men geneest elec trlsch. De eeuw van de electri- citelt. De eeuw van de motoren. Och kom, we kenden de gas motoren, kolossale stukken en waren er preus om. En nu? 't Is al motor dat ge hoort, ziet en riekt; tot de soldaten toe wer den gemotoriseerd. Wie telt nog de auto's, de zware kamionnen die de huizen doen daveren waar ze voorbijkomen, de jeeps! Wie telt nog de moto's langs de baan? Dan hebben we nog geen woord gerept over het vliegwe ren. Vliegen als vogels? Daar heeft men eeuwen aan gedacht, maar nu? Wie zou er nog dur ven spreken van vliegen als de vogel. Het laatste vraagstuk is opgelost: sneller vliegen als het geluid. Men kan in Europa op stijgen te 10 uur en neerstrij ken in Amerika nog voor het daar 10 uur is. In amper 24 uur vliegt ge van Brussel naar Con go. Afstanden zijn afgeschaft. De wereld wordt te klein voor de mensen van deze tijd. Ze willen reeds naar de maan vliegen! De eeuw van het gewapend beton! Een hele omwenteling in 't bouwen van hulzen, van fa brieken, van flats, van wolken krabbers. Dan heb ik nog maar enkele aspekten bekeken van de grote uitvindingen en toepassingen van de wetenschap in onze eeuw van het licht! Het verstand van de mens wierp licht, veel licht tot... Men vond eveneens twee oor logen uit. En die oorlogen wer den zeer wetenschappelijk ge voerd, de laatste vooral, 't Was alles gemotoriseerd, gemekani- seerd. De vliegers bromden in de lucht dat we te schudden en te beven zaten, alleen maar als zij in escader over onze dorpen en steden hun weg zochten, naar andere streken of naar een ander doel; de duikboten had den schnorkelszodat men wachten moest op de uitvinding van de Radar om ze te repe- reren! En op het einde van de oorlog kwam de atoombom ons de verzekering geven dat de mens niet wachten moet op het einde van de wereld om alles te zien vergaan. De mens kan dat bijna zelf nu als hij er lust toe gevoelt. En terwijl duizenden en dui zenden slachtoffers vielen, dan trachtten de dokters en de art sen met nieuwe uitvindingen en steeds meer gedurfde operaties, de gekwetsten te genezen. Licht? Jawel, maar licht met geweldig veel... schaduw. We zijn erop vooruitgegaan op sociaal gebied. Hoe zijn de toestanden gewijzigd in ons land? De welvaart is gegroeid, verschrikkeijk gegroeid. Dat zien en ervaren we. Een net van organisaties en inrichtingen, een serie wetten hebben de toe standen zodanig gewijzigd dat de ouderen er verstomd over staan. Hoe dikwijs hoort ge niet: Wat is dat alles veranderd bij «onze> tijd... een tijdspanne van 50 jaar. Men leeft anders, men woont anders, men werkt anders. Van klinieken, van ma- terniteit, van kinderwelzijn, van vakantie-kolonies, van preven toriums, van sana's, van dat al les was geen spraak! Geen spraak van honderd andere din gen... Licht? Ja, we zijn erop voor uitgegaan. Maar nooit hoorden we van millioenen mensen die omkwamen van honger en ge brek, van milioenen daklozen, van ondervoede kinders, van millioenen vluchtelingen en ont heemden, van millioenen ban nelingen en gevangenen, van millioenen mensen gedoemd tot slavenleven in Siberië, in urani- um-mijnen, in groeven. Licht? Jawel, maar er is ge weldig veel schaduw! Die halve eeuw heeft ons in derdaad veel gebracht. Het be loofde licht, maar men had mis schien aan de schaduw niet ge dacht. De wetenschap heeft ons inderdaad veel nuttige en even veel schadelijke nieuwigheden verschaft. Is de mens zelf, in die halve eeuw, er beter op geworden? Gaat van hem meer licht uit? Meer wijsheid, meer medevoe- len, meer liefde? Of zouden we niet denken dat de mens ge poogd heeft door techniek en machines die dingen te vervan gen? Die dingen? Begrip voor elkaar, werkelijke overeenkomst echte naastenliefde. Och, we weten er alles van, wanneer we rondom ons kijken. Er is licht, maar er is, jammer genoeg, zo verschrikkelijk veel schaduw. We hebben, maar toch zo weinig, vanwege de grote staatslieden horen spreken over humanisme, over christendom, daar waar het ging over de gro te problemen van oorlog en vre de. Truman, de Amerikaan, ging verst waar hij zei dat we, om de vrede moeten geloven in ons zelf maar ook in God. En toch is er iemand die de weg wijst, toch is er iemand die licht brengt, licht zonder scha duw. Waar anderen zoeken, daar hoeft die ene niet te zoeken. Het hele jaar door, ontelbare malen, aan geleerden en aan gewone mensen, aan millioenen mensen heeft Z. H. Pius XII het woord gericht, tijdens het Heilig Jaar Langs de Radio, over de hele wereld, werden zijn boodschap pen uitgezonden. Die boodschap van de Paus, is de boodschap van het begin van onze eeuw. de boodschap van Benedictus XV, onder de oorlog 1914-18, van Pius XI; de boodschap van 1939, de boodschap die uitgezonden werd onder de jongste oorlog. Een brengt er vrede, een brengt er hcht in de duisternis! Het Jaar van het Atlantisch Pact DE KORF IS TE VOL Aan het einde van het jaar een overzicht moeten geven van nat er tijdens de algelopen twaalf maan den guemaai Op het wereldtoneel is gepeurd,, is een onbegonnen en onmogelijk werk. Men zou er inderdaad moeten schrijven over al de internationale gebeurtenissen, zo vreedzame als gewapende en dat zou ons voeren naar de Organisatie der Verenig de /oikeren, naar de Raad van Straatsburgnaar de Europese Or ganisatie voor Economische Sa menwerking, naar het Marshall plan, de Commonwealth Conferen tie, de Tariferingsconferentie van Torkey, de Ronde Tafelconferentie voor Indonesië, de conferenties van Eén. Hij die op Kerstdag onder Oostende en Luxemburg in ver ons kwam wonen. Wat zal de tweede helft van de 20" eeuw ons brengen? Zal men luisteren naar: Hem die licht brengt zonder duister nis? Of zullen de mensen zon der Hem, nieuw licht ontdek ken dat nog meer schaduw geeft? En eindigt het dan niet met een totale verdwijning van dat licht in de duisternis? Het Heilig Jaar werd nu ge opend voor dit! Daar ligt een band met Benelux, de conferenties van het Noord-Atlantisch Pact. ds vergaderingen van de Komin- form achter het ijzeren gordijn, de Chinees-Russische accoorden. de Oorlog in Korea, de moe'Hikheclen in Vietnam, de Chinese burgeroor log, de kwestie van Kashmir in Indië, de log in Tibet, de op stand in Nepal, enz, enz. enz... Te lang, veel te lang om ze zelfs alleen maar te vermelden. Laat staan ze te bespreken. En daarnaast zouden we 'n hele .I boel gebeurtenissen moeten bespre- bron van licht. Zullen wij het j yen van ee)-der binnenlandse aard begrijpen? ue nochtans allen hun terugslag PE VLAMYNCK. 1 hadden op internationaal plan: Paus Gregorius XIII, d'e in 1582 de Kalender-hervorming; doorvoerde. Twee duizend jaar, sindsdien is de leefwijze "an de mens en het aanschijn der aarde totaal veran derd. Vergelijken wij slechts een ogenblik ons bestaan met dit van de Oude Belgen die leefden in hut ten en spelonken en met een schaapsvacht hun naaktheid be dekten. Alles is gewijzigd! Alleen de tijdrekening van toen is o, op zo weinig na dezelfde gebleven! Ja, beste lezer, de Oude Romeinse veroveraars wisr geduchtste wapens de lans en het zwaard, wier snelste vervoermiddel de twee-wielige strijdwagen en wier voortreffelijk ste verlichting de rokende toorts was, hebben de kalender hier bin nengebracht welke daar nog steeds aan onze kamerwand hangt. Was de kalenderregeling door Ju lius Caesar ingevoerd op de klei ne correcties na, welke door Paus Gregorius XIII in 1582 werden aan gebracht dan zo volmaakt, dat zij voor alle eeuwen en alle volken, niettegenstaande de totaal veran derde maatschappij, dienstig bleef en blijven zal? Helemaal niet! Maar wij zijn zodanig met onze ka lender vergroeid dat wij zijn on regelmatigheden niet aanvoelen en velen de talrijke moeilijkheden niet vermoeden welke hij in zijn onvolmaaktheid voor het econo misch en maatschappelijk leven medebrengt. De Wereld, wentelt voort, de mensen walsen tegen: - Voelt ieder niet de druk van 't dwingend Noodlot wegen? - Wat brengt de Morgen aan, uit 't lichtend-bleek verschiet? Een schittrend feest-gefuif? Een klagend dodenlied? Geschiedenis blijft trouw aan 't eeuwig herbeginnen... Zal Eigenbaat, wellicht, een sluwe Zet verzinnen? De vijand wordt een vriend; de vriend een vijand weêr: Verzoening lijkt een gunst... Het mensenrecht een Eer! Het bliksemt aan de kim en donkre donders draven... Beschaving wandelt, stom, aiover verse graven... De Vrede gaat voorbij, onmondig, op de dool; En, hunkrend, viert de Haat, dol-grijnzend, kroegejool... Wat baten offerbloed van jonge mensenlevens? En hopen rokend puin, met werkverschaffing tevens? De mensheid ligt verscheurd: de grote Vier, meteen... De Tijd verslijt de Macht en wijst de Grootste Eén. KERSTAVOND 1950. In elk huis wordt er met de Nieuwjaarsdagen hier en daar een almanak opgehangen. Meestal is het een eenvoudig rechthoekig stuk karton, met twaalf maand-kolommetjes rond een prentje geschikt, of het welbekende plukboekje, ergens onder een lachende meisjeskop of een oude Vlaamse spreuk gelijmd. »p zichzelf heeft zo'n almanak niet veel waarde, we kregen hem misschien ten titel van reklaam, of de brave kruidenier heeft hem ons als Nieuwjaarsgift geschonken. Toch draagt dit waardeloze druksel in i.ich, de formule van de tijdsregeling waarnaar wij ons hele bestaan inrichten en plooien en naar hetwelke zich het leven van ontelbare geslachten doorheen onze hele beschaving over Oudheid en Middeleeuwen, sinds twee duizend jaar heeft geschikt. maanden 30 of 31. Bovendien be staat er geen ordelijke schikking in de manier waarop deze diverse mamdperiodes elkaar afwisselen, inderdaad, Juli en Augustus welke elkaar onmiddellijk opvolgen, kre gen elk 31 dagen toegewezen. Zo dat iedereen af en toe wel eens op de knokkels van zijn hand hoeft te tellen om uit te maken hoe het nu precies met Maart of September gewTongen zit. De moeilijkheden hiermee zijn het best gebleken onder de oorlog, toen het onmogelijk ging om een rantsoeneringsperiode te ontwerpen welke bij de lengte der maanden aan te passen was. De vastgestelde periode van 30 dagen slenterde door de maanden heen, zodanig dat, niettegenstaande de 102 rantsoene ringstijdperken welke wij gekend hebben, het voor vele mensen nog steeds een heel probleem was om juist te bepalen wanneer de lopen de zegeltjes ongeldig en de nieuwe gangbaar waren. De maanden zijn evenmin op re gelmatige wijze in weken ingedeeld. Maanden en weken vormen allebei een afzonderlijk onderdeel van het jaar, zij gaan elk hun eigen gang. De kleine handelaar welke weke lijks zijn personeel betaalt, kan U niet altijd zeggen of hij met winst of verlies werkt, want deze maand heeft misschien vijf uitbetaïings- dagen en de vorige had er slechts vier. Ook het aantal werkdagen in de maand schommelt van 24 tot 27, naar gelang er vier of vijf Zonda gen voorkomen en sommige feest dagen, als Kerstmis, bijvoorbeeld, op een Zondag ofwel midden in de week plaats vinden. Maandelijkse statistieken in de nijverheid en de grote ondernemingen, betreffende de productie, de lonen, de algeme ne onkosten, zijn om deze reden niet te vergelijken en geven wel eens een vals beeld. Bij aile mensen die met cijfers omgaan, handelaars, in dustriëlen, bankiers en statistici vormt deze onregelmatigheideen ernstig bezwaar Een ander euvel is het voortdu rend veranderen van de dag waarop een gegeven datum valt. 1 Mei, bij voorbeeld, overloopt al de dagen der week, normaal zou hij elk jaar een dagje verder wipp:n, maar het schrikkeljaar dat cm de vier jaar voorkomt, maakt het verschijnsel wat ingewikkelder. Alleen om de 28 Jaar heeft over geheel het jaar de zelfde volgorde der dag-da; a werr plaats. Het vergt dan ook een he le berekening om uit te maken op welke dag bijv. 1 Mei 1920 voor kwam of 1 Mei 1970 vallen zsl. Laat ons veronderstellen dat U deel uitmaakt van een vergadering welke de 15" van ieder maand sa menkomt. Dan moet U telkens weer de almanak raadplegen om na te gaan of de 15» niet op een Zondag valt, in welk geval de ver gadering misschien een dagje ver schoven wordt. Of omgekeerd, wan neer uw sociëteit vergadert op de 2« Dinsdag van de maand, dan moet U ook weer de kalender napluizen om precies de datum van samen komst te kennen. En zie maar eens hce de zgn. vaste feestdagen, als 1 Mei, 2t Juli, 15 Augustus, Allerheiligen en Kerst mis door de dagen heen schomme len, telken jaxe weer anders. Nu eens vallen zij op een Zondag en verliezen zij als bijkomende feest dag veel van hun betekenis; dan weer komen zij op een Zaterdag te recht, wat ten zeerste miskomt, vooral in grote bedrijven, waar op <*ie dag tal van werken en zaken aienen afgesloten te worden. Komt een dergelijke feestdag op een Vrij dag of een Dinsdag, dan hoeft er weeral eens beslist of men op de tussenliggende dag het werk, ja dan neen, hervatten zal. Zo zijn er tel ken jare weer nieuwe en andere beslissingen te treffen. Hoeveel ge makkelijker ware het niet, wanneer eens en voor altijd dezelfde gang van zaken zou vastgelegd zijn. Met de veranderlijke feestdagen, Pasen vooral, zijn de moeilijkheden nog veel groter. Deze feestdag, de spil van het Kerkelijk jaar, hup pelt zonder regelmaat tussen 22 Maart en 25 April. Dit heeft niet alleen zijn nadeel in het burgerlijk leven, maar zelfs de geestelijkheid klaagt over deze toestand. De ge boortedag van de God-mens komt wel op een vaste datum voor, is het niet onlogisch dat de verjaardag van Zijn verrijzenis verandert mét de loop van de maan Dit brengt op zijn minst genomen een voort durende verwarring mee in het Kerkelijk jaar. Hebt U nog nooit gemerkt hoe de priester die het H Misoffer opdraagt, af en toe de kapittels van zijn missaal moet doorbladeren om de -'oorgeschreven gebeden van die dag terug te .vin den? En wie over een volledig ge bedenboek beschikt, kan dit werk niet met vrucht hanteren, zonder verkiezingen, nieuwe regeringen, binnenlandse moeilijkheden of be slissingen van verdragende bete kenis. u ziet dus meteen dat de korf werkelijk te vol is, en dat er geen sprake kan van zijn dat alles te behandelen. Geen enkele lezer zal dat trou wens ook van mij verwachten, des te meer daar hij elders in dit blad een ander overzicht zal vinden, waarin hij de voornaamste gebeur tenissen met dag en datum zal terugvinden. Wij hebben ons dan ook voor genomen slechts één vraag te stel len en te beantwoorden: heeft dit jaar 1950 ons dichter of verder van de vrede gebracht en welke zijn. voor het aankomend jaar, de redelijk toegelaten vooruitzichten. Die manier van doen lijkt trou wens op die van elk mens in zijn huishouden: men bekijkt eerst het jaar in zijn geheel om te zien ot het goed cf slecht was en pas daar na gaat men zich in 't bizonder afvragen waar men verbetering kan aanbrengen, en tracht men, uit de fouten of de successen van het ver leden, een richtlijn te vinden voor de toekomst. HET BEGON IN JANUARI Toen wij een veertien dagen ge leden te Brussel de Conferentie der Twaalf van het Atlantisch Pact op bezoek kregen, waren er misschien mensen die dachten dat het weer om iets nieuws ging. Be ter ingewijden wisten echter dat het Atlantisch Pact reeds bijna een jaar oud was en vroegen zich dan ook af hoe het mogelijk was dat men na ruim elf maanden tijd nog niet verder stond. Het was inderdaad op 27 Jauari van dit jaar dat te Washington een aantal bilaterale bijstandsver dragen werden ondertekend die allen samen het Noord-Atlantisch Pact uitmaakten, pact dat er op gericht was de ruimte rond de Noord-Atlantische Oceaan de no dige wapenmacht en legersterkte te geven om de Sovjets elke lust te ontnemen die streken aan te val len, of, zo die aanval toch loskwam, hem zegevierend te kunnen af slaan. Welke de oorzalcen ivaren die aanleiding gaven tot het afsluiten van dit pact? Ze zijn menigvuldig, maar de voornaamste is wel: de niet afne mende, maar integendeel steeds stijgende, aggressiviieit van het in ternationaal communisme. En, zeer concreet, mag wel ge zegd worden dat het praedominan- enige weken tijds te doen capitu leren. Hiroshima en Nagasaki wa ren namen die bij elke mogelijke aanvaller de haren moesten te ber ge doen rijzen. Maar eens dat wapen in beide handen, veranderde de toestand volledig. Van dan af werd het de fameuze wedloop waarover wij het in de loop van het jaar herhaal delijk hebben gehad: Rusland heeft een overwicht aan klassieke bewa pening, Amerika aan atoombewa pening. indien het communisme er in slaagt het atoomevenwicht te be reiken vooraleer wij het oneven wicht in andere ivapens hebben hersteld, dan moeten wij ons op alles voorbereiden, mogen wij ons aan het ergste verwachten. Kan het Westen integendeel de svurt v innen, dan bestaat er veel kans dat de vrede kan gehand haafd worden. NEUTRALISTEN EN A7LANTISTEN Waarom het dan zolang geduurd Heeft vooraleer men het over alles eens was en dat er practisch kon ernstig gewerkt worden. Wel, essentieel om vier redenen: 1. Dat wij in het Westen staan met 'n aantal democratieën die er elK hun eigen gedacht op nahou den, en bij het vormen van dat ge dacht en het nemen van een be slissing elk van een speciale bin nenlandse toestand afhankelijk zijn. (Zie vervolg blz. 2.) zer, Een jaar ging voorbij... en een jaar begint. De overgang van het oude in het nieuwe jaar gaat zo stil, haast onopgemerkt en toch staat de mens er even bij stil want op dat ogenblik spreekt het verleden en de toekomst. Heimwee welt op om het moois dat weer tot het ver leden behoort, maar toch een rijkdom blijft waaruit het leven is gegroeid. Maar boven dit alles hangt ons stil verlangen naar wat komen gaat. Naar oud en vroom gebruik wenst ieder aan familie, vrienden en bekenden een Zalig en Gelukkig Nieuw jaar. Wij sturen U vandaag ook deze heilwens toe, dier bare lezer. Het is immer onze innigste betrachting geweest ons blad mooier en degelijker te maken. De lezer heeft zelf deze vooruitgang kunnen volgen. De nieuwe rotatie die in dienst gesteld werd tijdens het afgelopen jaar heeft ons in staat gesteld deze ontwikkeling flink uit te bou wen. De belangstelling van de lezers voor ons blad was hierin een zeer gewaardeerde steun. Het Wekelijks Nieuws blijft steeds het vertrouwen genieten en dat stemt ons uitermate tot vreugde. Thans staat het nieuwe jaar voor de deur. Weze het voor allen een jaar van vrede en voorspoed. Mocht over onze gouwen het oorlogsgevaar afgewend blijven. Mocht ieder ook in zichzelf de innerlijke vre de bewaren, dan zal 1951 een schoon en goed jaar zijn. God geve het. Dat Zalig en Gelukkig Nieuwjaar wensen U van harte. a dat hij telkens weer het Bisschop pelijk jaarkalendertje raadpleegt. het volgende wasde beruchte A-bom ook in Sovjethanden. Inderdaad: tot dan toe kon het raas aatum- I in 1945 al voldoende gebleken was (Zie vervolg blz. 3.) om een sterke macht Japanop In de regeringsverklaring DU- VIEUSART, de eerste homogene C.V.P.-Regering, werd een verbete ring a angekondigd van het lot der gepensionneerde loontrekkenden en zelfstandige arbeiders. Ds politieke gebeurtenissen lieten de Heer BEHOGNE, toenmalig Mi nister van Arbeid en Sociale Voor zorg, niet toe het beloofde initiatief te nemen. De Heer VAN DEN DAELE, op volger van Heer BEHOGNE, heeft zich onmiddellijk aan 't werk gezet en legde een ontwerp neer, dat reeds op 15 December 11. in de Kamer gestemd werd en op 22 December door de Senaat. Reeds redert jaren wordt een hervorming der pensdoenwetgeving aangekondigd; aan parlementaire initiatieven ontbrak het niet, voor al de C.V.P. bleef niet achterwege. In 1947 werd door de H.H. VER- HAMME en Consoorten een eerste voorstel neergelegd. Ook in regeringskringen hield men zich met het vraagstuk bezig. In het socialistisch dagblad Voor- periode die h«t jaar 1945 vooraf - uit» van X Febfcüdiu 1948 verscheen I gaat. DE VOORNAAMSTE BEZWAREN Als eerste onregelmatigheid in ons kalendersysteem, dient aangestipt het ongelijk aantal dagen dat de maanden werd toegekend. Februari telt 28 of 29 dagen, de overige ■Mn KAREL CAENEN. adjUindM,»' ftTiuimiüM Te mi'den van dnze donkere, dagen want het l'cht is nog maar te goeï in de lucht, of het gaat weer bedot spelen achter mistbank of wolkendek wordt het nieuwe jaar geboren. Het kruipt te voorschijn als een piepjong ding, zijn klare kinderogen ivijd open gesperd, kijkend naar de onbekende verten van tover-schone toekomst, zijn poeze'pollen vooruit, gereed om te grijpen naar al de schone dingen die de tijd belooft en die het zelf vermoedt daar, juist éven buiten het bereik van de grijpgrage k'auwkens... Zó is het jonge jaar, fris, jeugdig en vol verwachting. Want de tijd wijst naar de toekomst. Wat verleden is, is voorbij, voor eeuwig en altijd... De mensen leven een tijdeken in do begoochehng. Zij wensen elkaar een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar! 't Zal voortaan allemaal veel beter gaan: met de zaken met de kinderen, met de crisis en de belastingen, met de koude oorlog en de voeibalpronostie- ken, met de Koloniale Loterij, met het weder... enz... enz... Maar het jaar zal nauwelijks een paar maanden oud zijn, of ivij zullen weten dat het juist iveer zo gaat als het vorige en al de andere daarvoor: een mengeling van goed en kwaad, van vreugde en rouw, van jubel en klagen. Omdat wel de tijdsomstandigheden veranderen, maar niet de mens die erin leeft. Want die blijft eeuxvig en altijd dezelfde: wat liefde, wat haat, veel tekortkomingen, maar ook een groot en rein verlangen naar goedheid, schoonheid en vrede. Daarom is onze wens voor 1951. dat wij gedurende dit jaar allemaal een beetje onze kleinheid zouden indijken en ons verlangen naar schoonheid in bewuste daden omzetten, dat elke dag ons tenminste iets dichter zou brengen naar het einddoel van ons bestaan: het genieten van de Opperste Schoonheid. Want, of wij nu werkman zijn of bediende, baas of knecht, soldaat of burger, boer of stadsmens, wij gaan langs verschillende wegen naar hetzelfde doel: alle dagen een stappeke dichter... alle jaren een laddersport hoger... of lager. God, geef ons dat wij dit jaar alle dagen één klein klankschilfertje opvangen van het schone lied, waaraan uw engelen van in 't begin der eeuwen repeteren... een interview, toegestaan door d? toen regerende socialistische Mi nister Troclet. Wij lezen o.m. in dit interview: Sedert 10 maanden houd ik me bijna voortdurend bezig met het vraagstuk van de ouderdoms pensioenen, voornamelijk ten over staan van de vrije verzekerden, die slechts een maxsmumpensioen kunnen genieten van 6.400,fr. Doch ira kan ik U mededelen dat op I Februari een wetsontwerp zal ingediend worden, dat op definitieve w'het stelsel der pensioenen zal regelen, zowel voor de vrije- als voor de verplicht verzekerden. 1 Februari 1948 is lang voorbij; De Heer Troclet blééf nog een hele tijd Minister, doch legde geen ont werp neer, zonder dat ooit van so cialistische zijde hiertegen gepro testeerd werd. Wij hebben gemeend dit te moe ten onderlijnen, omdat bij de be spreking van bovengenoemd ont werp, sommige socialistische Ka merleden een werkelijk demago gische taal hebben gesproken. De nieuwe wet is niet volmaakt. Zij brengt echter noemenswaardige verbeteringen, waarvan het belang niet mag onderschat worden en die aan de Staat een jaarlijkse uitgave opleggen van circa 650 millioen. Wij stellen daarenboven vast dat door de nieuwe wet een reeks besluiten verwezenlijkt worden, besproken en aangenomen op het Congres van de Landsbond der Christelijke Mutua liteiten, dat te Brugge gehouden we".'d op 10 September 1950. 1. - VOOS DE LOONTREKKENDE EN VRIJE VERZEKERDEN: A) Dg ouderdomsrentetoeslag, voorzien in de tabel gevoegd bij de wet van 15 December 1937, wordt verdubbeld voor de gewezen loon trekkenden en verdriedubbeld voor de vrije verzekerden. Voorbeeld: Een gehuwd gepen sionneerde, geboren in 1080, zal een jaarlijkse verhoging bekomen van 2.600,— fr. Geboren in 1885, be draagt de verhoging 2.300,— Ir. Een alleenstaande, in hetzelfde jaar geboren, ontvangt onderschei- delijk 1.500,fr. en 1.200,fr. De vroeger toegestane verhoging, die de compensatievergoeding moest vervangen, blijft behouden. B) In geval van overlijden van een alleenwonend gerechtigde, war den de niet uitbetaalde gelden ge stoft aan de persoon die het bewijs levert det hij de begrafeniskosten heeft betaald. Voor de andere ge rechtigden blijven de bepalingen van art. 38 van kracht. C) Een hertrouwde weduwe her krijgt het recht op weduwrente- toeslagen, welke zij vóór haar nieuw huwelijk genoot, tenzij zij, uit hoof de van haar laatste echtgenoot, op een weduwrentetoeslag van een hoger bedrag aanspraak kan maken. 2. - BEPALINGEN ALLEEN TOE PASSELIJK VOOR DE LOON TREKKENDEN: A) De maandelijkse bijdrage voor de werklozen van meer dan 21 jaar oud, wordt vanaf 1 Januari 1951 gebracht van 5 op 15 fr. Wij ves tigen de aandacht van de werk lozenkassen op de noodzakelijkheid deze afhouding te doen. B) Vrijstelling van stortingen voor de periode die de wetgeving op de maatschappelijke zekerheid voor afgaat. Al de gewezen loontrekkenden, geboren vóór 1 Januari 1881, zelfs al deden ze geen enkele storting, maar die kunnen bewijzen dat ze in bestendige dienst geweest zijn van één of meer werkgevers, gedurende minstens 2/3 der periode, liggend tussen hun 50" en 65» jaar, kunnen pensioen genieten. Deze maatregel werd ingevoerd omdat het onrechtvaardig was een loontrekkende te laten boeten voor de door zijn werkgever niet gedane stortingen, vooraleer de wetgeving op de nieuwe maatschappelijke ze kerheid in toepassing werd gesteld. De datum nl. geboren vóór 1 Ja nuari 1881, was echter slecht ge kozen; inderdaad; men had beter in de wetgeving bepaald, dat geen stortingen vereist werden voor d« Reeds op 18 November 1947 werd op hel: bureel der Kamer, door C.V.P.-vèrtegenwoordigers e-en wets voorstel neergelegd om hieraan een einde te stellen. Deze onrechtvaardigheid wordt thans hersteld; voor gewezen loon trekkenden, waarvoor geen stortin gen werden gedaan tot en met hun verjaarmaand va-n het jaar 1945, volstaat het te bewijzen dat zij ge woonlijk en hoofdzakelijk als loon arbeiders werden tewerkgesteld, ge durende 2/3 der periode, liggend tussen hun 50» jaar en het jaar 1945. Vanaf het verzekeringsjaar 1945- 1946 worden echter stortingen ver eist tot in het verzekeringsjaar tij dens hetwelk d-e leeftijd van -65 jaar- bereikt wordt, C) Onvoorwaardelijke vrijstfllirïj' van stortingen tijdens de oorlogs jaren. De huidige wetgeving ontslaat van het bewijs van stortingen voor de verzekeringsjaren 1939-1940 tot en met 1944-1945, op voorwaarde dat d-e rechthebbenden gedurende deze periode de hoedanigheid van loon trekkenden niet verloren hebben. Konden geen aanspraak maken op dit voordeel: 1) De loonarbeiders die tijdens de bezetting geen loonarbeid ver richt hebben en voor eigen re kening gewerkt hebben; 2) De loonarbeiders die arbeid heb ben verricht in een land dat met België geen verdrag tot weder kerigheid heeft afgesloten. Tot deze laatste categorie behoren al de arbeiders die zogezegd vrij willig naar Duitsland gingen werken (ds gedeporteerden kun nen de heir kracht inroepen). Ieder eeh weet dat, vooral in Vlaanderen, heel wat werkloze ar beiders naar Duitsland gingen wer ken, weliswaar niet als gedepor teerde, maar om in hun onderhoud en dat van hun gezin te voorzien. De nieuwe wetgeving voorziet al gehele amnestie voor de oorlogs periode. Blijven alleen van de voordelen beroofd 1) Diegenen wier gemiddeld jaar lijks inkomen tijdens de oorlogs periode de 36.000 fr. te boven ging; 2) De verzekerden, die deel hebben uitgemaakt van een vijandelijke para-militaire of politieformatie, of die, uit hoofde van hun ge drag tijdens de bezetting, straf rechterlijk veroordeeld werden. D) Uitbreiding voor de bedienden. De vroegere wetgeving voorzag dat de bedienden slechts aanspraak konden maken op de kosteloze ouderdomsrentetoeslag, indien hun gemiddeld jaarlijks inkomen lager was dan; - 36.000 fr. voor de periode die 1 Januari 1945 voorafgaat; - 60.000 fr. vanaf 1 Januari 1945. Thans worden deze cijfers onder - scheideliik gebracht op 60.000 fr. en 120.000 fr. E) Verhoging der stortingen. De minimum jaarlijkse storting voor een verplicht verzekerde, die vastgesteld was op 50 fr. moet var- af het verzekeringsjaar 1950-51, 150 fr. bedragen. 3. BEPALINGEN ALLEEN TOEPASSELIJK VOOR DE VRIJ VERZEKERDEN A) De stortingen voor de vrije verzekerden werden nog niet aan gepast aan de na-oorlogse toe stand; de jaarlijkse bedragen wa ren nog steeds 120 fr. voor de man nelijke en 60 fr. voor de vrouwe lijke verzekerden. (Zie vervolg blz. 2.) lil, wordt a.s. week in het g g nummer van 6 Januari, j§ g aan ons blad toegevoegd, m 1 We doen dit omdat dan g 1 eerst de langs de post om, g ingeschreven nieuwe abgn- s m nementen hun blad voor de 1 H deeld krijgen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1