VOOR POPERINGE EN IEPER 10 A de Drie Koningen 42 Communistische Nieuwjaarsdag een Divisies zetten groots offensief op in I WINTERGRILLEN De nieuwe Militiewet Nieuwjaarsrede van de Eerste Minister Het Technisch Onderwijs in de handen van de Katholieken Wandkalender r De beroemde Engelse Kroningssteen uit de Westminsterabdij gestolen Ons Volledige terugtocht der U.N.O.-troepen stü KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERÏ.NGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: ZATERDAG Bladzijden PRIJS JANUARI 3 Frank 1951 De Oorlogen in het Oosten met'n leger van 660.000 Chinezen en Noord-Koreanen Communistische troepen tot op 4 kim van het brandende Seoel genaderd De vijandelijke legers reeds 40 kim beneden de 38e breedtegraad Scotland Yard krijgt een nieuw zaakje op te knappen De Scone Sfone veilig in Schotland rond het Oude en het Nieuwe jaar Middenstanders, 2 Jaar dienst en 15 jaar dienstplicht Bediende doodgeschoten in goederenstation te Kortrljk Moge 1951 het jaar zijn van de vreedzaam herwonnen veiligheid 1 VSaamse geweste lijke zenders wei dra overal te ontvangen i OFDBUiSEL «n REDACTIE: opering Gasthuisstr. 19. 'el. 9 - jostcheckr. 47.63.60. r |0£ l'L'VATSLIJKE BURELEN: M!"er: S RAS-Dll W «tuerssra IEKLERCK aat 4. - Tel. 445. (èuwpoort: l]y,'*erlj DUMpN, Marktstr. I aelare: IVERRIEST-DEZEURE v- nsusstr, 12. - Tel. 1523. ,rne: CHERT, Noordstraat 14. tangesloten bij het Verbond der Belgische periodieke Pers. Pe, HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervlk en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meneii en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmulde en randgemeenten). 47» JAAR Nr 1 POSTABONNEMENT 1951: België 125 fr. Belgisch Congo 4 fr. p. ween Frankrijk - Holland 4 fr. p. week Andere landen 5 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: 3. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. /o we een geschiedenis ken nen, dan is het wel die van de Drie Koningen; en zo °r een land was, waar het leest van Drie Koningen suht volksfeest was en nog wel ietje gebleven is, dan is dat wel jnze. zo er in onze tijd, die rare lie we beleven, een feest is dat spreekt tot ons, dan, ja, dan ■t weerom Driekoningen. Laat aan uw hart niet komen, laat loed niet In uw schoenen zak- de ^Voorzienigheid» is daar i simpelste mens kan die les ■ji uit die geschiedenis. Hoog Jen wei} de verwachtingen van ;vijzen als ze hun lange tocht «jjoreiddes| Weken zouden zij eg zijn jmet de auto's uit dien peerdeft en kemels. Reizen en ze, door vreemde landen, een vreemd land, dat hun helemaal onbekend was. Rei ver berg en dal, over de maca- anen uit dien tijd, de kara- [wegen. Alles moest worden en, het ravitalllement, de ten- im te overnachten, de geschen- ie ze zouden aanbieden aan onge Koningskind. Aan gidsen :n ze piet, ze hadden er een... r. gingen. Hoelang duurde die Jail... geen ster meer te zien! ocheling! Kimt gij het U illen? Maar ontgocheld wa- niet. Die Koning moest ge- zijn te Jerusalem; de gids |hen geleid tot die stad... dat v tn zelf. Een hele gebeurte- as he} in die grote stad. Ieder rond Pasen kwamen daar kilo- lange karavanen toe, uit Noord irt, van over zee en uit Noord- i. Maar nu, in volle winter en kemels en die kledij uit het Oosten en zulk groot volk... rs of Koningen! Heel de stad overeind. Van de jongens die icn gapen en hun ogen uitkij- tot de priesters en de hoge ge il» i die aardig opkeken, omdat ,n niets wisten. Maar de wij- erden door hen ontvangen. ing er plechtig. De heilige B i werden bovengehaald, de 6 in gingen aan 't zoeken en... ,e wisten van niets. Een Ko- I nd was, naar hun weten, joren te Jeruzalem, maar, i er was wel eet profeet die fel orfce van de Messias had ipeld. Maar die zou geboren !en te Bethlehem. Na de lange I tot Jerusalem, was het nu r een uitstapje meer tot dat stadje dat Bethlehem heette, 'ijzen konden het er misschien gbp wagen! Koning Herodes zelf Bp belang in die vreemdelingen, v verden bij hem} ontboden en ~."woon vriendelijk ontvan- ,**0f'zijn paleis was geen Ko- .d geboren; maar 't was dan vriendelijk vanwege de 'n zo een lange lastige tocht te •nemen, alleen maar om dat ,i ïgskind te groeten. Alhoewel i /eiimln als de priesters en ge il - n iets vernomen had, zouden Ielgrimerende wijzen toch wel 4ot Bethlehem door te lopen, idien wenste hij wel door hen icht te "wórden; dan zou hij gelegenheid hebben per- k zijn hulde te bewijzen aan '"oningsklnd. t ge die toestand? De hele reis ntgoocheiing! Zouden ze niet als de soldaten? Rechtsom i en naar huis? Geen spraak De stoet werd weerom aange- t wijl van achter 't gordijntje rissters en de-grote geleerden .en dat zij er::bij krulden en Herodes groen over en weer j,et moest nog gebeuren... cr s die mei naar kroon en aft* staan... maar dien koning ik van kantl waren ontgoocheld... de ster daar weerom en leidde hen Bethlehem ftet ontgoocheld? De ster stond kinderen worden toch in geen krocht geboren? Beeldt U dat maar in! Zoudt ge niet wegvluchten al sakkeren en lelijk doen? Alzo be drogen uitkomen? Stel U in 't ge val zou Fiel zeggen! Daar! De koningen moeten zich klein maken om binnen te gera ken... een arme moeder, een arm kind. Maar neen, er is geen twijfel aan vast. Die vrouw?... de Konin gin Moeder, dat kind is wel een koning, meer dan een koning! Ze knielen voor dat Kind, zij, de wij zen, zij, de groten; en stom van verbazing knielt heel 't gevolg van de koningen voor dat arm Kind. Zo hertelijk had die Moeder, die Koningin hen ontvangen, zo herte lijk hadden de koningen hun ko- nings-geschenken aangeboden. Met de hemel in hun hert mochten zij nu de terugtocht aanvangen. Noch priesters noch Herodes zouden het nieuws vernemen. Met de hemel in hun hert bleven ze hun leven lang! We hebben met Nieuwjaar me kaar, aan hoevelen! een «Za lig Nieuwjaar gewenst. Veronder stelt nu nog dat we het gemeend hebben! Wat kunnen we meer dan wen sen? Zullen wij dit jaar niet ontgoo cheld worden? We leven allen met de vrees voor bange dagen. De ene hoopt dat al les normaal verloopt, dat is een op timist, de andere vreest het ergste, dat is een pessimist. En optimisten en pessimisten weten... niemendal. Een is er die alles weet. Een is er die het wereldgebeuren kent en richt. Een is er in wien wij ons ver trouwen stellen. Dat kinderlijk ver trouwen in de Voorzienigheid, dat is de ster die de koningen leidde, dat is de ster die onze eigen weg verlichten moet. De mens wikt, God schiktMet dat vertrouwen zullen we verder geraken dan met al de wensen van de Raad van Europa. Morgen Zondag, het feest van de H. Familie! Vroeger hing of stond in ieder gezin een beeld van de H. Familie; herders en koningen wa ren de eersten om... die Familie te bezoeken en vaarden er wel bij. Langs St Jozef en de Lieve Vrouw zullen we, toch niet alleen morgen aan dat Koningskind vragen ons te leiden door dat nieuwe jaar. Als dat Kind ons te' mee is, zullen we niet ontgoocheld worden, evenmin als de drie koningen op hun weken lange tocht met de autos uit dien tijd, over de banen en het comfort van dien tijd. Begrijpen we die les? Vertrou wen in de Voorzienigheid. ...Zalig Nieuwjaar wenst U... PÉ VLAMYNCK. Het communistisch grootscheepse offensief dat sedert lang verwacht werd brak los op Nieuwjaarnacht, over een front van 210 Km. breed. Door de Communisten werden hiervoor niet min dan 560.000 man, Chinezen en Noord-Koreanen, in gezet. De aanvallen werden vooraf gegaan door een hevig artillerie vuur, met gebruikmaking van snel- vuurgeschut en mortieren. Vanaf de eerste dag van het offensief moesten de U.N.O.-troepen op ver schillende punten terrein prijsge ven en verbraken bij terugtocht voeling met d" vijand. De zwaarste aanvallen der Com- Scotland Yard, de wereldbefaamde Engelse speurdienst, heeft weer een sensationele zaak op te helderen gekregen. Ditmaal is het geen geheimzinnige moordzaak waar een of ander vampier de hand in heeft, het is ook geen juwelendiefstal waar voor millioenen frank kostbaarheden een geheimzinnige zwerftocht begonnen. In de eerbiedwaardige Westminsterabdij te Londen is een al oude steen gestolen, een zandsteen van bij de 150 kgr., die daar sedert het jaar 1296 opgeborgen was onder het zitsel van de Troon waarop de Koningen van Engeland gekroond worden. In gans Engeland heerst er verslagenheid. De aloude traditie is een begrip dat bij de Britten zeer diep geankerd zit en als iets hei ligs beschouwd wordt. Nu kreeg deze traditie een gevoelige schok. Tot op zekere hoogte vertoont deze geschiedenis enige gelijke nis met het geval van Op-Sinjoorke in ons land, alhoewel dit geval een loutere studentenpret bleek te zijn. De Engelse Stone «-geschiedenis heeft echter een politieke réuk die zijn oorsprong vindt in BB oude veten tussen Engeland en Schotland. EEN BEROERDE KERSTDAG Zondag, 24 December, werden de Anglikaanse diensten in de West minsterabdij te Londen tot rond 5 uur Maandagmorgen voortgezet. Toen de bedienaars der abdijkerk Maandagvoormiddag een en ander opruimden achter het grote altaar, stelden zij met ontzetting vast dat de Kroningssteen, die opgeborgen zat in de Koninklijke troon, ver dwenen was. Scotland Yard werd gealarmeerd en de speurders togen dadelijk aan de slag. Vingerafdrukken die op de kro- ningszet ontdekt werden, onder gingen het onderzoek met Ultra- violetstralen. District-commissaris Barret kon over al de moderne opzoekingsmiddelen van Scotland Yard beschikken. Reisgoed en pa- ketten werden doorsnuffeld, doch dit alles gaf geen resultaat. DE GEHEIMZINNIGE VRACHTWAGEN Een eerste aanknopingspunt dat de politie bezat was de aanduiding dat op 23 December in een fabriek te Glasgow een vijf-ton vracht wagen gestolen werd. Deze wagen werd twee dagen na de diefstal in een der buitenwijken van Londen verlaten aangetroffen. Men veron derstelt dal het vervoer van de steen m:t deze wagen gebeurde. In verband hiermede is men ge neigd aan te nemen dat de dieven de steen nog niet naar Schotland vervoerd hebben, doch veeleer gun stiger omstandigheden afwachten, wanneer d e controlemaatregelen wat zullen verminderd zijn. VRUCHTELOZE OPZOEKINGEN De opzoekingen hebben er toe geleid het Serpentinnermeer in Hyde Park te dreggen. Het talrijk ■5 dat nu een koninklijk pa- Geen plaats om kemel of jl'. onder te brengen. Konings- publiek dat Vrijdag, 29 December, ■1-deze werkzaamheden aandachtig volgde, begon reeds te juichen toen een zware massa naar boven ge haald werd. Toen de expert van Scotland Yard echter het vrachtje onderzocht, bleek het niets anders te zijn dan een oude brandkoffer die een 'twaalftal jaren geleden door dieven in het water gesmeten werd. Enkele ijzeren stoelen, een kinderrijtuig en stenen van ver schillende grootte werden nog bo vengehaald, doch hiez-bij bleef het. HET POLSHORLOGE VAN EEN MEDEDADER Vlak bij de plaats waar de dief stal gepleegd werd, ontdekte de politie een polshorloge dat naar alle waarschijnlijkheid door een der medeplichtigen verloren werd. Het serienummer van dit horloge werd in de Engelse pers bekend ge maakt en een paar dagen later werd de politie door een militair verwittigd, dat zijn eigen polshor loge het serienummer draagt vol gend op dit van het gevonden uur werk. EEN BRIEF AAN DE POLITIE Tot toppunt echter van gans deze geschiedenis, ontving de politie een brief van de daders, natuurlijk een naamloze brief. Men is er echter van overtuigd dat dit schrijven wel zeker van de daders afkomstig is, vermits tot in de bijzonderheden toe het gevonden polshorloge er in beschreven wordt en er zelfs nauw keurig melding gemaakt wordt van de herstellingen die aan het uur werk uitgevoerd werden. Dit alles klopte van op en neer. ïn deze brief echter heet het dat de ontvoerders van de steen de be doeling niet hadden eén blaam te - werpen op het Engels Vor.stenhuwf i doch dat zij eenvoudig wilden on derlijnen dat deze steen aan Schot land toebehoort. Zij willen zelfs de steen ongeschonden teruggeven in dien de koning er akkoord mede gaat deze steen onder te brengen in een van zijn kastelen... in Schotland. Om te begrijpen waarom de Schotten zo aan de steen gehecht zijn, een steen die tenslotte hoe genaamd geen handelswaai'de heeft, is het nodig de oorsprong ervan even te belichten. LIA FAIL De Engelse Kroningssteen de steen van Scone(een plaatsje in Schotland) die op Kerstdag 's morgens gestolen werd uit de Westminste.abdij, heeft een lang verleden achter zich. Vanaf de ja ren 800 na Kristus kan men de geschiedenis van deze steen nauw keurig volgen, wat er echter vóór deze tijd mede gebeurde, kan slechts uit min of meer betrouwbare le genden opgemaakt worden. (Zie vervolg blz. 2.) oude Westminsterabdij slaat de kronlngslroon van liet ie> Vorstenhuis opgesteld achter het grote altaar. Men bemerkt ii foto duidelijk de ruwe steen die onder de zitting is aange zet is deze zware Kroningssteend>e door stoutmoedige dieven werd iveggenomen^ REKORDKOUDE IN DECEMBER Sedert de bewuste 15 December jl. toen de sneeuw de komst van de Winter inluidde, hebben de winter- miseries met tergende koppigheid stand gehouden. De vriezeman kwam er zijn neus ook al tussen steken en maakte van December '50 een rekordmaand woor wat de kou de betreft. In de Ardennen vroor het Zaterdag 30 December 21 gra den, terwijl te Eupen 15 werd ge boekt. Te Ukkel tekende men —17,5 aan en de metereologen die de sta tistieken nakeken, welke sedert 1833 worden bijgehouden over de gedane waarnemingen, stelden vast dat enkel in 1879 dergelijke lage temperatuur in December bereikt werd. Op Oudejaarsavond scheen het weder plots tot inkeer te komen en op Nieuwjaarmorgen werd een laat ste duel uitgevochten tussen vries weer en dooz, met het gevolg dat de straatstenen gevaarlijk glad la gen. Doch de zon werkte zich moe dig door het wolkendek en hielp de Zuidwesterwind, zodat de tempera- tuur schuohter boven het vries punt bleef schommelen, 't Dooit stilletjes voort en misschien ge raakt al de sneeuw wel weg tegen dat cyclonen en anti-cyclonen on der leiding van koning Winter van gedacht en van richting veranderen. SKIWEDSTRIJDEN OP DE CATSBERG De liefhebbers van skiwedstri.i- den die andere jaren alleen in de Franse, Zwitserse of Italiaanse ge bergten hun sport konden beoefe nen, moesten ditmaal niet ver gaan. Op de Catsberg, juist over de Bel gische grens, werden Zaterdag 30 December skiwedstrijden gehouden op de dik besneeuwde berghellingen. De Franse Skiclub du Nord had deze partij georganiseerd en meer dan 50 liefhebbers deden de afda ling. De start werd gegeven vlak voor de aloude abdijpoort van het klooster der Paters Trappisten. WINTERKONTRASTEN Terwijl het in Eupen 25° vroor, kwam men er te Moskou met 15° van af; op dat ogenblik echter vroor het te Irkoets in Siberië 51». In de Krim, die bekend is om zijn zeer zacht klimaat, bleef ditmaal de thermometer ook beneden het vries punt. Het eiland Luzon, van de Philip- pljnse eilanden, werd met een ty- phoon geteisterd, terwijl in Casa blanca en in gans Noord-Afrika zware stortregens en smeltende sneeuw overstromingen veroor zaakten. In de Abruzzen (Italië) kwamen hongerige wolven uit het gebergte en richtten ware verwoes tingen aan in de schaapstallen. In de Ver. Staten kenden de mil lioenen inwoners van vier Staten een warme zonneschijn, terwi.il men in de andere Staten liep te bibberen van de koude. In Enge land dreigen vorst en sneeuwval een tekort aan brandstof en electri- citeit te doen ontstaan. Gans Europa zat vast in de greep van de koude winter. Duitsland, dat totnogtoe minder van de koude te lijden had, werd in de laatste week van het jaar eveneens door het gu re weer geteisterd. Op de Rijn wer den zelfs talrijke ijsschotsen waar genomen die het verkeer bemoei lijkten. In ons land werden ver schillende kanalen onbevaarbaar. Hier en daar echter slaagde men. er in met ijsbrekers een vaargeul vrij te houden. De veerboot Breskens-Vlissingen liep de laatste dag van het jaar een avontuur op dat niettegenstaande alles nog goed afliep. De boot werd door de mist opgehouden en moest midden in de Schelde voor anker gaan. In plaats van te 5 uur 's na middags te Breskens aan te komen, werd "iet middernacbf, terwijl hon derden angstig op de kade stonden te wachten naar hun familieleden. munisten werden ingezet langs de drie hoofdwegen die van Noord- Korea naar Seoel leiden. Donder dagmorgen jl. werd gemeld dat Communistische spitsen reeds tot op 4 Km. Seoel waren genaderd. In tussen werd te Seoel zelf de ont ruiming door de nieuwe bedreiging verhaast en alle totdantoe er ge bleven Regeririgsledn van Zuid- Korea vertrokken naar Poesan. Van de nog overgebleven bevolking werd het eveneens een massa-uit tocht. De UN.O.-luchtmacht werd in grote sterkte ingezet om de opgang der Communisten te bestrijden, en op een dag x'oerde zij niet min dan 812 vluchten uit, namelijk Maan dag jl. Nieuwjaardag zelf. Bij de terugtocht werden de be woners van de ontruimde dorpen bevolen te vertrekken, waarna al les wat de vijand ten dienste zijn kon in brand gestoken werd. De Communisten moeten diensvolgens oprukken in een volledig verwoest gebied dat hen geen enkele schuil plaats meer biedt. VIJANDELIJKE VERLIEZEN NA ZES MAANDEN STRIJD Generaal Mac Arthur heeft Dins dag medegedeeld dat gedurende de zes maanden eindigend op 30 Dec., de U.N.O.-zeestrijdkrachten en hun vliegtuigen, die van vliegdekschepen uit opereerden, 15.355 Chinese en Noord-Koreaanse communistische soldaten hebben gedood. Door hun gemeenschappelijke ac tie gingen verloren: 345 schepen, 71 fabrieken, 4.437 opslagplaatsen en andere gebouwen, 210 munitie depots en andere opslaginrichtin gen, 198 locomotieven, 2.411 voer tuigen, 131 tanks, 81 vliegtuigen, 1 vliegtuigloods, 107 bruggjen en 1 tunnel. DE POGINGEN DER AZIATISCHE LANDEN VOOR EEN STAAKT HET VUREN Niettegenstaande de afwijzende antwoorden van Peking hebben de Aziatische landen besloten hun po gingen voort te zetten om de Chi nese Regering ertoe te brengen een «staakt het vurente aanvaarden. In die zin zou op Maandagavond jl. de Hr Rau, vertegenwoordiger van Indië bij de U.N.O.. nog een on derhoud hebben gehad met de Sovjet-vertegenwoordiger Malik. De Commissie door de U.N.O. aangesteld om tot een wapenbe stand te geraken, heeft verslag op gesteld over de aangewende pogin gen, mhar zou eveneens zinnens zijn nieuwe pogingen in te zetten. IEDERE DAG ONDER HET MES De Britse marinefuseliers genie ten een volstrekte enige reputatie onder de strijders in Korea. Sedert De Katholieke Burgers- en Middenstandsjeugd (V.K.B M.J. en K.B.M.J.) van West-Vlaan- deren wenst U allen een zalig en voorspoedig jaar 1951. Ze hoopt dat U het nut inziet haar werking te steunen door een of meer boekjes te bestellen van haar JEUGDTOMBOLA, op P.C.R. 9576 Bank van Roesela- re, Noordstraat 38 te Roeselare voor rekening 3483. met vennel- ding Middenstands jeugd tombo la. De trekking gaat door op 28 Januari 1951 in de zaal Patria. te Roeselare. Doet wel en ziet niet om!!!!! Dezer dagen werd de tekst van het wetsontwerp aangaande de nieuwe militiewet neergelegd en aan de volksvertegenwoordigers overgemaakt. In de loop van. een der volgende weken zal dus onderhavig wetsont werp in de Kamer worden behan deld. DE BURGERLIJKE VEILIGHEID EN ALGEMENE DIENSTPLICHT Evenals de huidige wet is het ontwerp gebaseerd op het beginsel van de persoonlijke en algemene dienstplicht. Alle burgers zijn on derworpen aan de militaire ver plichtingen, uitgezonderd degenen, die hiervoor lichamelijk ongeschikt zijn bevonden. De gemengde mili taire commissie is van oordeel, dat het noodzakelijk is buiten het leger een volledige organisatie voor de burgerlijke veiligheid van 't grond gebied te vormen. De organisatie treedt buiten het kader van de mi litiewet en zal het onderwerp van een bijzondere wet moeten uitma ken. Inzake de burgerlijke beveiliging wordt een onderscheid gemaakt tussen: 1. de plaatselijke en industriële bescherming; 2. de mobiele groepen. De eerste kan niet bij werving volgens de dienstplichtwet worden samengesteld. De mobiele groepen integendeel zijn samengesteld uit eenheden welke in oorlogstijd blij vend zijn gemobiliseerd zoals de le gereenheden, en klaar staan om overal en altijd in te grijpen bij reddingswerkzaamheden, blussen van branden, opruimingswerken, sanitaire hulpverlening. DUUR VAN DE DIENSTPLICHT De militaire dienst omvat de dienst bij de land-, zee- en lucht strijdkrachten, zelfs zo deze delen van de gewapende macht niet on der het departement van Lands verdediging ressorteren. Wat de duur van de militaire verplichtingen aangaat, is de Re gering van oordeel, dat deze op 15 jaar moet wórden gesteld, zegge 10 jaar minder dan thans. Zij stelt derhalve voor de landweer af te schaffen en de dienstplicht voor het actieve leger en zijn reserve op 15 jaar te handhaven. (Zie vervolg p[z. i zij in het gevecht zijn getreden, hebben zij geen enkele dag laten voorbijgaan zonder zich te scheren. Luitenant-Kolonel Douglas Bruns Drysdale, bevelhebber van het 41® commando der Britse marinefuse- liers, is inderdaad van oordeel dat men, zo men zich dagelijks scheert, «het moreel hoog houdt». De Amerikanen daarentegen den ken heel anders over deze kwestie. Al bewonderen zij ook een derge lijke wilskracht, toch menen zij dat een flinke baard van verscheidene dagen een extra bescherming te gen de ijzige wind vormt. TCHANG KAI SHEK KLAAR VOOR EEN AANVAL OP CHINEES VASTELAND? Volgens berichten uit Tokio zou Generaal Tchang Kai Shek en zijn leger paraat staan om een aanval op het Chinees vasteland in te zet ten en zou hiervoor nog enkel op de instemming' van de U.S.A. en van de U.N.O. wachten. De 23-jarige Raf Vanoost, uit Deinze, was te 3.30 uur aanwezig in de burelen van het station te Kortrijk, waar hij bediende was. Plots ging er een schot af en de on gelukkige bleef op de lessenaar lig gen, met het hoofd doorboord, dood. De gebezigde revolver berustte op het kantoor. Men onderzoekt of de ze dood te wijten is aan ongeluk of aan zelfmoord. Eerste Minister Pholien heeft Zaterdagavond, 30 Dec., voor de micro van het N.I.R. de volgende Nieuwjaarsrede tot de natie ge richt Waarde Landgenoten, Op de vooravond van het nieuwe jaar bied ik U allen de wensen aan van de Regering Ik doe dit reeds vandaag omdat de laatste dag van het jaar moet voorbehouden blijven voor het feest in familie- of vriendenkring. Slechts terloops wil ik U spreken over wat de Regering reeds heeft verwezenlijkt, omdat onze gedach ten vooral gaan naar de taak van morgen. Zoals gij weet had de Regering, bij haar vorming, tot voornaamste opdracht de verzoening en het evenwicht in het land te bevorde ren. Alle rechtgeaarde Belgen, tot welke strekking zij ook behoren, hebben gevolg gegeven aan de grootmoedige oproep van de Ko ning en hebben zich rond de troon geschaard. Wij hebben hen hierbij uit al onze krachten geholpen. De sociale vooruitgang hebben wij zsker bevorderd. Met de medewerking van de syndicale erganisaties en van de' werkgevers hebben wij alle arbeids conflicten kunnen oplossen. Op economisch gebied hebben wij met succes de strijd aangebon den tegen de stijging der prijzen. Geholpen door werkkrachten van allereerste gehalte is de nijverheid er in geslaagd de productie op te voeren tot de index 140. De begroting werd in evenwicht en op de normale datum bij het Parlement ingediend. Dit evenwicht is van essentieel belang, want het stabiliseert de waarde van de frank, het verstevigt het spaarwezen en het vrijwaart de koopkracht van de lonen. Ik noem u slechts die enkele re sultaten op tussen zoveel andere zaken die wij vurig hebben be tracht, in dit klimaat van verzoe ning in evenwichtdat de Rege ring, spijts de ernstige evolutie van de internationale toestand, in het land heeft teruggebracht. Maar de omstandigheden zijn nu Het is zowat traditie geworden dat, voor het Kerstverlof, de grote partijen in jaarlijks congres bij eenkomen. om hun standpunten te verduidelijken en een gedragslijn voor het komende jaar op politiek terrein vast te léggen. Zo hadden we voor enkele weken het socialis tisch' en daarna het liberaal partij congres. Hoe kon het anders in de huidige omstandigheden, dan dat het schoolvraagstuk tijdens deze congressen op de voorgrond zou tre den? De socialisten hebben er de voorkeur aan gegeven niet in één maal al hun kruit te verschieten en hebben de vette kluif van het schoolvraagstuk voor een volgend bijzonder congres voorbehouden. De liberalen hebben er zich meteen van af gemaakt... Toch moet ons over de ingeno men standpunten van socialisten zowel als liberalen een en ander van het hart. Met een bewonderenswaardige ijver werpen de linksen zich op als de onvermoeibare verdedigers van het Officieel Onderwijs. Niet zozeer dat kunnen we wel tussen de re gels lezen omdat het het offi ciéél onderwijs is, dan wel omdat het een machtig wapen blijkt te zijn om het Vrij Katholiek Onder wijs te fnuiken. Da1: fameuze Vrij Onderwijs, dat, volgens de fanatie ke linksen, alleen maar een kweek school is voor de katholieke kie zers, en dat zo beweren ze zelf schaamteloos oorzaak is dat de familievader niet over de nodige onderwijsvrijheid beschikt in ons land Wat die heren eigenlijk dwars zit, is het feit, dat de katholieken in het verloop van jaren geen kosten en geen moeite hebben gespaard, om een degelijk onderwijs uit te bouwen in de verschillende graden en er in de schoot van hun partij en niet dezelfde onbaatzuchtigheid en toewijding heerst. Daarom moe ten zij zich tevreden stellen met het onderwijs, dat op staatskosten wordt ingericht, maar beijveren ze er zich ook zo sterk voor, om ten minste dat onderwijs naar de geest aan hun eigen sectaire beginselen ondergeschikt te maken. Ik herin ner het heel goed, toen ik in 1948 het congres der socialistische par tij bijwoonde, dat daar de politiek van minister Huysmans luide werd toegejuicht omdat het werd daar onomwonden toegegeven de nieuwe staatsscholen de recrutering van de partij onder de jonge gene raties ten goede moest komen. Ziet ge, daarom dient er zo hard te wor den geroepen over een Vrij On derwijs dat een kweekschool is van katholieke kiezers, om de wer kelijkheid te bedekken, dat in feite de staatsscholen tot zulke kweek scholen worden omvormd ten bate van de linkse partijen. DE VRIJHEID Er is nog meer. Wanneer we de verslagen van het jongste liberale congres overlopen, dan kunnen, we ons niet van de indruk ontdoen, dat de oren van de aanwezigen uit eindelijk wel moeten hejjben getuit van de steeds maar weerkerende lofzangen op de vrijheidlangs hier en de vrijheid langs daar. Maar het komische zit hem hierin, dat zohaast het congres het glibbe rige pad van de onderwijsproble men betrad, het almeteen gedaan was met de zo hoog geprezen vrij heid wanneer het de opvoeding betreft, dan is er geen plaats meer voor de democratische vrijheid. Zij vinden dat heel normaal: ze vragen zich af, waarom de katho lieken over zulk een macht van scholen beschikken. Maar ze heb ben nog niet eens de vraag omge draaid: waarom konden ze zelf geen inspanning doen, en moet het on derwijs, dat aan hun sectaire be ginselen beantwoordt betaald wor den door alle belastingsbetalers, dan wanneer ze zelfs de geringste sub sidies aan het Vrij Onderwijs al als een vreselijk machtsmisbruik bestempelen. DAT VRIJE TECHNISCHE ONDERWIJS De grootste doorn in het oog van de al te geïnteresseerde verdedi gers van het Officieel Onderwijs is de ontzaglijke macht die de katho lieken hebben ontplooid op het ter rein van het Technisch Onderwijs. Zelfs de socialisten, die zo hoog op lopen met hun liefde voor de ar beidersklasse en de jeugd uit de werkersmilieu's, kunnen niets plaatsen tegenover het uitgebreide net van katholieke technische scho len, die toch in de eerste plaats worden opgericht ten bate van de arbeidende jeugd. Nu maken dc linksen er ons een verwijt van, dat wij, katholieken het hele technisch onderwijsin handen hebben. Zeventig procent der technische scholen zijn, inder daad, in handen van de katholie ken. De linksen beweren, dat dit een bewijs is van de machtshonger der clericalen. Maar we stellen daartegen heel openhartig de vraag: wie er anders zou hebben gezorgd voor de nodige technische scholen, om de arbeidende jeugd de gelegenheid te geven, zich zelf op te werken. Het is natuurlijk heel gemakkelijk, de officiële school die toch volledig door de staat wordt bekostigd door dik en dun te verdedigen, wel wetend, dat het een school is die tenvolle beant woordt aan uw eigen sectaire prin cipes. Maar is het dan wel een be wijs van fair-play de katholie ken het recht te ontzeggen voor het onderwijs dat aan hun begin selen beantwoordt, aanspraak te maken op staatssteun? Er werd onder de laatste linkse ministers van Onderwijs een her vorming doorgevoerd in het mid delbaar onderwijs, waarbij het technisch onderwijs in de vorm van praetechnisehe afdelingen in het kader van het algemeen on derwijs werd opgeslorpt. Dit strookt niet met het eigen karakter van het technische onderwijs, het komt niet overeen met de bijzondere aan de technische scholen gestelde eisen, maar het geeft alleen de linksen de gelegenheid, in een domein waar ze zich de zwaksten voelen, hun eigen mannetjes naar voren'te stu wen. Dat dit geOeurt in het nadeel van de «uders en van de arbeiden de seügd zelf, daaraan hebben de linksen maling. Maar intussen gaat liet publieks bedrog van de linkse schoolpolitiek of het nu socialis ten of liberalen geldt, om nog niet te gewagen van de communisten, die ook hun duit in het zakje doen, wat door de anderen in dank wordt aanvaard het publieke bedrog gaat steeds voort, en alle zonden Israël's worden op de rug van het Vrij Onderwijs geschoven. Een einde maken aan dit schan delijke bedrog, dat is het eerste wat de huidige schoolpolitiek der rege ring moet bereiken. Wie durft er beweren, dat dit niet billijk is? L.B. van dien aard dat Uj de Regerint er toe nopen in de eerste plaats het behoud van dc veiligheid als essentieel doel na te streven. Sedert de bevrijding hebben alle Regeringen getracht deze veiligheid te bereiken door een spoedig her stel van alles wat de oorlog bij ons had verwoest en te niet gedaan. Waarom is dit streven naar vei ligheid meer dan ooit de bekom mernis van eenieder van ons? Vóór de eerste wereldoorlog kende Euro pa een lange periode van kalmte.. Dit was c gevolg van wat toen ge noemd werd het Europees even wicht»; gevormd door twee groe pen van machten die ogenschijnlijk even sterk waren. Thans is dit niet meer het geval en de malaise die wij nu kennen vloeit voort uit het verbreken van het evenwicht tus sen de machten. Meer nog, stilaan is het vertrou wen in het gezond verstand van de grote volken teloor gegaan: wij ge loven niet meer in dezelfde mite als vroeger, in de kracht van de vredelievende onderhandelingen. Iedereen weet dat helaas het ogenblik is aangebroken om een grendel op de deur te zetten, een waakhond voor het huis te plaatsen en door de soldaten de grens te doen bewaken. Veiligheid in het binnenland is nauw verbonden met de buiten landse veiligheid. Er bestaan, ongelukkig, in de we reld twee blokken die tegenstrijdige opvattingen huldigen over de vrij heid, de beschaving en het leven zelf. Er zou plaats moeten zijn voor ieder van die opvattingen. Men wil hopen dat die twee blok. ken met dezelfde vredeswil bezield zijn, maar wij moeten wel vaststel len dat het ene op een machtig le ger steunt, terwijl het andere tot nogtoe in 'n edelmoedige maar on voorzichtige euphorie heeft geleefd. En wij behoren tot dit tweede blok. Onrust en vrees bevangen de wereld en deze gevoelens ondermij nen de veerkracht en leiden tot ge latenheid. Het Is de plicht van alle mensen van goede wij samen te werken om die hypotheek van ons weg te nemen. Daarom moeten wij hst gevaar in de ogen durven zien, het juist omschrijven en onver schrokken de maatregelen nemen om het te weren. De voornaamste maatregel is bewapeningsinspanning ^ie wij sa men met onze bondgenoten van het Pact van Brussel en van het Atlantisch Pact ondernemen. Gij weet allen dat die bewapening niet gericht is op het voorbereiden van esn oorlog' die trouwens niet onaf wendbaar is. Onze inspanning strekt er alleen toe ons het onont beerlijk middel te verschaffen om door onderhandelingen een dourza- r...e vrede te bekomen. Het volstaat thans niet meer de vrede te willen, men moet ook in staat zijn die te doen eerbiedigen en die desnoods te verdedigen. België alleen is te zwak om dit doel te bereiken; het moet daarom ingeschakeld worden in een sys teem van collectieve veiligheid. Gezien het beoogde doel. mogen wij onze inspanning niet krenterig afwegen. Wanneer men een vroegrr aanvaarde verzekeringspremie niet betaalt, verliest men het' voordeel van de waarborg die er aan ver bonden is. België heeft verscheidene verze keringspolissen ondertekend, o.m.: De organisatie der Verenigde Volken; Het Atlantisch Pact; Het Pact van Brussel. Wij hebben diegénen toegejuicht die uit ons aller naam die verzeke ringsovereenkomsten hebben afge sloten. Ons hoort het thans toe die verbintenissen te houden; zoniet komen wij aan ons woord te kort en verzaken wij de veiligheid. Sedert de jongste conferentie te Brussel weten wij dat onze bond genoten hun aandeel zullen némen in de verdediging van West-Euro pa. De ons bevriende Amerikaanse democratie beschouwt de grenzen van onze wereld als haar eigen grenzen. (Zie vervolg bits. 2.) vinden onze Lezers in dit blad. STERKE ZENDER TE VELTEM IN AANBOUW De plaag van de slechte ont vangst der gewestelijke zenders zal weldra tot het verleden behoren. In de nieuwjaarsboodschap van de directeur-generaal der Vlaamse uit zendingen, dhr J. Boon, werd dit goed nieuws aangekondigd. Nadere berichten hierover melden dat te Veltem de 100 m. ho0e an tenne in aanbouw is voor een 20 KW. zender, die evenals de hulp zender te Vichte, de programma's der Vlaamse gewestelijke zenders zal heruitzenden. Aldus wordt in het vooruitzicht gesteld dat gans het Vlaamse land gelijk welke ge westelijke zender zal kunnen be luisteren. De in aanbouw zijnde antenne is reeds 91 m. hoog en men hoopt in de eerste dagen met alles klaar te zijn. Voor de Waalse zenders wordt thans een versterkte zender van .10 KW. opgericht.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1