VOOR POPERINGE EN IEPER Neen,'twas niet voor de stoelen gezeid Het Schoolvraagstuk Zal de Etna gebombardeerd worden de man die eenmaal Europa bevrijdde schenkt de Westerse wereld een nieuw vertrouwen ^an eenvouc''^e hoerenjongen tot Opper- Wind, Regen en was het geschenk der Drie Koningen ...Hij speelt Harmonica wordt door de Socialisten onderzocht De wandelende steenberg te Boussu Wandelen langs een muur Sluwe aftroggelaarster geeft valse check uit te Brugge Zijn bezoek aan Parijs en Brussel KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN ÖMSfREKEN ONZE 3 UITGAVEN: 12 ZATERDAG lO PRIJS JANUARI 3 Frank 1951 EVEIddenstcinds- jeugdfombola BUITENLANDS OVERZICHT Waalse onverzoenlijkheid, pleidooi voor verstandhouding door Spaak en Spinoy IETS VOOR SNEEUWWINTERS Met 93.000 frank aan de haal Men hoopt zo de uit- barsting stil te leggen bevelhebber der Atlantische Strijdkrachten Éi HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperfnge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47* JAAR Nr 2 Bladzijden POSTABONNEMENT 1951: België 125 fr. Belgisch Congo 4 fr. p. week Frankrijk - Holland 4fr, p. week Andere landen 5 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. sa ZO zaten we weer in «'t Kroon tje», Allen een jaar ouder geworden: 1951! Van die «oude» vrienden was nie mand te kort; de griep was uit Engeland nog niet overge waaid naar onze verre Westhoek. De smid was present en de Meester en Fiel en de anderen en ik. 't Was maar dat we, na mekaar duchtig 'n Nieuwjaar gewenst te hebben, lijk zelf verwonderd waren dè.ar mekaar te zien, na de Hoogmis. We houden immers gewoonlijk Kroon' tjesraadna de Mis van acht uur. We waren niet afgesproken en von den nu allen mekaar, veel later. Die verwondering? Ze was ge makkelijk te verklaren. Ieder jaar, op dien eersten Zondag, ging onze pastoor onder de drie Missen de preekstoel op. Dan zei hij ons, lijk overal ten andere, hoe 't verlopen was in t voorbije jaar; de groei van de parochie, de bloei of achter' uitgang van t >erkelijk leven. Maar dan luisterden we, nog liever en scherper, naar de nieuwjaarwens van de pastoor. Dat was altijd iets uit t bovenste schof. Maar onze pastoor is oud geworden en sedert een paar jaar horen we hem alleen nog, op dien eersten Zondag, onder de Hoogmis. We liepen erin, die eerste twee Jaar e» misten die nleuwjaarwensen; misten dat ge moedelijk, hertelijk woord. Maar we slachten van de ezels... Dit jaar liep er niemand meer in; er was geen stoel onbezet in de Hoogmis. Wat een hertelijk, gemoedelijk woord toch kan! We waren goed gezeten in t Kroontje Te goed bijna, want al de wensen van de pastoor ver ongelukten bijna bij een paar van de leden van de Kroontjesraad omdat ze zo laat na de middag thuisgeraakten. We hadden inder daad met het mes in 't sermoen van de pastoor gezeten. We had den het... geopereerd, maar geen stukken uitgesneden, 't Was weer om iets uit 't bovenste schof ge weest. Zo eenvoudig, zo... ongeleerd ep toch zo wijs!... Met die gemoe delijke toon van vader die tot zijn grote zoons en dochters spreekt uit ervaring, zonder opdringerij, maar zo diep gemeend! De pastoor had 't spreekt van zelf ons vredegewenst. We kunnen wij eigenlijk maar weinig doen voor den vrede in China of in Indo-China, zei die oude, wijze man. We kunnen wij maar heel weinig doen voor den vrede in Euro pa en dat is nochtans al heel wat kilometers nader bij ons. 't Weinige dat wij kunnen aanbrengen is, de Paus vraagt dat ook van ons een gebed. Dat is weinig en toch veel. Maar wat we wel kunnen, dat is de vrede bewaren, de vrede ves tigen... thuis en op de parochie. D&èr moeten we de oorlog bezwe ren, daar mag geen wapenbestand zijn, geen kwestie van wapenstil stand, daar mag niets anders zijn dan vrede, geen sehijnvrede, geen gecamoufleerde vrede, maar recht zinnige, eerlijke, goede overeen komst. Dèt is vrede. 't Was misschien wel een beetje scherp gezeid, maar 't was toch juist en raak, waar wij er allen een deel van meekregen. We zijn heel ver wonderd dat vreemden niet over eenkomen: we vinden het verkeerd dat andere landen jaloers zijn van mekaar, zouden vechten voor pe- troolbronnen, voor koper- en tin mijnen. We kunnen moeilijk begrij pen hoe de bedreigde landen zelf Noem het Accordeon, Har monica of kortweg Trekzak, het is en blijft steeds een volksgeliefd instrument dat een grote plaats veroverde in de samenleving. Wilt ge er meer over we ten, lees dan op de laatste bladzijde van dit nummer ONZE WEEK-END REPOR TAGE die aan dit onder werp gewijd is. niet best overeenkomen. Allen be geren baaste zijn, zijn bang een deel van hun meesterschap af te staan. Ons landje, dat nooit de pretentie had groot te zijn, kan dat alles moeilijk verstaan, wil het zijne bijdragen voor den vrede en dat is schoon! Maar het doet dat omdat het weet dat het... klein is! Laten we nu eens, in ons landje, in onze parochie, diep ervan over tuigd zijn dat we inderdaad allen... heel klein zijn; en niemand de baas moet zijn over anderen. En toch, hoe kunnen wij dwaas doen Zijn wij verdraagzaam? Zijn wij goed. mild voor elkander? Kunnen wij verdragen dat iemand een andere opinie heeft dan wijzelf? Houden wij niet aan ons gedacht, zonder te onderzoeken of 't niet verkeerd is, zijn wij niet vooringenomen? Zou den er dan wel... processen zijn? Processen? Dat zijn, achter alles, toch kleine oorlogen? Hoe dikwijls ontstaan de familietwisten niet wanneer... geërfd moet worden? Hoe dikwijls ontstaat op een ge meente de... paroohiepolitiek niet, wanneer iemand meent dat hij ten minste zo geschikt is voor een ambt als... die andere? Neen, we verstaan soms niet hoe een ander moeilijkheden zoekt, waar we precies 't zelfde doen! Zijn we vergevingsgezind? Kijken we niet met een vergrootglas naar de fouten van anderen, lopen we er niet meê op de markt, opdat iedereen die zou kennen? Zijn we niet hard voor anderen, waar we vergeten soms hard te zijn voor ons zelf?... Zalig zijn ze die vrede stichten! Dat komt uit de bergrede, zo ein digde de pastoor; en zo we dat hier waren, op onze parochie, dan zou het een hemeltje zijn. Weet ge wel... en zijn rechte wijsvinger ging de lucht in, dat in 't begin van de Kerk de.anderen de chris tenen daaraan kenden omdat ze danig van elkander hielden. En in 't Kroontjezat onze Kroonraad met het mes in het sermoen van onze oude pastoor. 't Is ieder jaar een pereltje, zei de smid, maar van dees jaar? 't Was een... rede voor de Raad van Europa. De taal van 't gezond verstand, zei de Meester, 't Zit daar meer wijsheid in dan in al 't gepraat op die oneindig vele conferenties. We kunnen er, ieder, 't onze van meedragen, monkelde Fiel, dat was niet voor de stoelen gezeid, maar voor ons. We kregen elk zijn deel, wij zowel als de anderen. We werden onze eigen zakken gevuld; ik zowel als gij kunnen er 't onze ui trapen. ...'k Wete niet of de vrede niet een weinig verstoord is geweest, 's noens, als de mannen van 't Kroontjelater dan naar ge woonte, thuiskwamen, 'k Zal maar Zondag gewaar worden in hoever zij hun goede voornemens getrouw bleven. Maar 'k gelove wel dat Fiel gelijk had't was niet voor de stoe len gezeid, we kunnen er allen 't onze uitrapen, om van onzen thuis en van onzeparochie een hemeltje te maken en we zijn toch allemaal zó geweldig voor den... vrede. PÉ VLAEMYNCK. Het inrichtend comité der Middenstandsjeugd - tombola houdt er aan U te berichten dat het zijn woord van eer gestand blijft. De trekking der tombola gaat door zoals in de beginne aangekondigd, op Zondaj 28 Januari 1951, te 17 u., in zaal Patria te Roeselare. Een laatste kans wordt U dus aangeboden door storting op P.C. 9576 Bank van Roeselare, Noord straat 38, Roeselare; voor re kening 3483 van Midden stand jeugdtombola. Wij vragen ook a! degenen, aan wie een boekje werd toe gezonden onverwijld op bo venstaand P.C. te willen stor ten! Tussen Eisenhower en Honver KOREA AFGESCHREVEN? Zo luidt de titel van een artikel in een toonaangevende Br it se krant. Dat is trouwens icat elke man in de straat zich afvraagt. Wan neer hij 's morgens zijn krant neemt of 's avonds naar de radio luistert, dan is het om te weten of de Amerikanen er nog altijd zijn. De U.N.O.-legers doen inderdaad op dit ogenblik de weg terug. Ieder een heeft al begrepen dat zij trou wens op de huidige frontlijn niet meer uit volle macht vechten. En de enige vraag die men zich nog Ter voorbereiding van het Al gemeen Congres der B.S.P. verga derde Maandagochtend, 8 Januari, de Algemene Raad der B.S.P. on der voorzitterschap van Senator Vos. Deze vergadering besprak het schoolvraagstuk. Bij monde van de afgevaardigde Denis bleek de Waalse onverzoenlijkheid tegenover het toekennen van. toelagen aan het Vrij Onderwijs. Afgevaardigde Spinoy, burgemees ter van Mechelen, beweert tot an dere conclusies gekomen te zijn en verzoekt de socialisten de wettig heid van de toelagen te erkennen. Onze gemeentebesturen hebben bij de overvloedige sneeuwval van half December voor moeilijke problemen gestaan voor wat het vrijmaken van de straten betreft. Die proble- #nen werden trouwens schier ner gens opgelost en men liet de winter rustig betijen. In Londen echter heeft men er een middel op gevon den. Een handige sneeuwploeg van eenvoudige bediening en die na tuurlijk gemotoriseerd is, werd er bij de jongste sneeuw-al voor het eerst bep o-'1'' komt die ploeg nog wel eens in onze gewes ten terecht... als het nog eens sneeuwt. Spreker wijst er zijn partijgeno ten op dat de socialisten tegen over de schoolkwestie steeds een verschillende houding aangenomen hebben, dit naar gelang zij in of buiten de regering stonden, hij zou liever een duidelijke en blijvende houding zien aannemen. Wanneer Spinoy de Algemene Raad verzoekt de billijkheid van de toelagen aan het Vrij Onderwijs te erkennen komt er een rumoerige beweging in de zaal. Nadat de afgevaardigde van Char leroi zich tegen de toelagen verzet heeft is het de beurt aan Spaak om zijn zienswijze uiteen te zetten. Hij begint met de vergadering te vragen over zijn woorden na te denken, zonder dat hij er de goed keuring van vraagt. Inzake toela gen echter blijkt uit zijn betoog dat de socialisten zich hier niet mo gen tegen verzetten. Hij besluit dit met de waarschuwende opmerking: «Waar zou een weigering ons in de politiek naar toe leiden?» Ver der noemt spreker de toelagenpoli- tiek die sedert 30 jaar wordt ge voerd een politiek van zelfbegoo cheling. Volgens zijn mening is er uit wat hij noemt «de toelagen- chaos» slechts los te geraken dooi de openbare school op hoger peil te brengen, dan zal, volgens Spaak, het overige slechts van bijkomende aard zijn. Het schoolvraagstuk is dus weer ten volle op de voorgrond getreden, de socialisten hebben er de hoofd schotel van gemaakt voor hun aan staande Algemeen Congres dat door deze bespreking in de Algemene Raad zorgvuldig werd voorbereid. Hoe het Partijcongres stelling zal nemen weten wij nog niet en het valt nog te bezien of de Waalse meerderheid, die daar de plak zwaait, de bezadigde taal van Spi noy en Spaak zal bijtreden. Ru moerige voortekenen op de jongste vergadering van de Raad bewezen eerder het tegenovergestelde. Spaak zelf liet verstaan dat zijn verwach tingen niet optimistisch afgestemd zijn. Het doet wel aardig aan van een socialistisch Senator te vernemen dat de socialisten tot nu toe in dergelijk ernstig vraagstuk, dat de toekomst van onze jeugd en van ons volk rechtstreeks raakt, zo maar lichtzinnig de huik naar de wind gehangen hebben en van me ning veranderen naar gelang zij in (Zie vervolg blz. 2.) stelt is: zullen zij het bruggenhoofd van Fusan (hetzelfde van Augus tus 1950) behouden of niet, of an ders gevraagd: zullen zij het kun nen houden! En er ligt heel wat marge, heel wat afstand tussen die twee vra gen: ZULLEN zij het bruggen hoofd houden of KUNNEN zij dat bruggenhoofd houden! Wie daarop zou kunnen ant woorden zou meteen het geheim van Korea ontsluierd hebben. Want het wordt inderdaad van langs om geheimzinnigerniette genstaande de algemeen gedeelde opinie, gisteren nog door Ward Price samengevat en volgens de welke een slechte inlichtingsdienst van Mac Arthur in feite aan de basis ligt van de huidige tegenslag. Maar enfin, het komt toch zo vreemd voor dat de Chinese legers indien ze, zoals beweerd wordt, haast uitsluitend over machinege weren en mortieren beschikken, sterk en zwaargewapende legers als die van de U.N.O. op de vlucht kunnen drijven. Het is naar ons oordeel ofwel het ene of het andere: ofwel zijn de Chinezen beter bewapend dan men zegt en kunnen de U.N.O.-troepen het niet houden, ofwel is dat niet zo en trekken de U.N.O.-troepen bijna vrijwillig achteruit En waarom zouden ze dat doen? Wel kijk. Er is op een zeker ogenblik, sprake geweest van het gebruik van de atoombom in het Koreaans conflict. Dan is Attlee, de Britse Eerste-Minister, na rug gespraak met Frankrijk, naar Was- hington gevlogen. En er werd geen atoombom gebruikt. Maar er is meer. wordt dat alleen gezegd om de waarheidp,te verdoezelen? In elk geval kwam uit Ameri kaanse bron het bericht door dat de toestand niet houdbaar zou zijn indien dc andere U.N.O.-lan- den geen grotere inspanning de den, wat redelijker wijze, binnen de noodzakelijk korte tijd, niet kan verwacht worden! Dus zijn zij van plan Korea vol ledig af te schrijven? De eerste weken zullen het. ons leren. CHINA DE AANVALLER Intussen staan we echter voor eigenaardige toestanden. Iedereen weet dat het in de grond, de soldaten van Mao zijn en niet de Noord-K or eanen die de U.N.O.-legers aan 't verdrijven zijn. Maar toch is China nog steeds niet officieel als vechter erkend. De fictie der vrijwilligers werd dus ook aan Westerse zijde voorlopig als officiële waarheid aangenomen. Dat zal geweest zijn zolang er enige hoop bestond dat de Indische bemiddelingspogingen succes zou den oogsten en dat een staakt het vureni zou bevolen worden. (Zie vervolg blz. 2.) Op de foto hierboven merkt men een der geteisterde gebouwen die, onder druk van de steenberg, verwoest werden. Zoals v/ij verleden week gemeld hebben, is te Boussu, in de streek van Bergen, een steenberg dei- kolenmijnen plots aan het verschui ven gegaan. De logge massa steen en steen gruis, die sedert tientallen jaren opgestapeld werd van uit de kolen- schachten en die een zeer grote hoogte bereikt had, kwam plots in Op de Vrijdagmarkt te Brugge werden verleden Maandagnamid dag, zoals naar gewoonte, in de herberg De Rode Leeuwuitbe- Men weet dat Frankrijk en En- talingen gedaan voor verkocht vee. - - De verkopers bieden er zich steeds geland vreesden dat Amerika in het Verre Oosten in een muizenval zou lopen en aan 't lopen was. Zij oordeelden inderdaad dat Rusland aan 't proberen was om zoveel mo gelijk soldaten en materieel der vrije volkeren in Korea bezig te houden en te vernietigen om aldus te „verhinderen dat het Atlantisch leger ernstig zou tot stand komen. En nu verschijnt er links en rechts commentaar waaruit men moet opmaken dat Amerika in die muizenval niet wil lopen, maar dat het de tactiek omkeert, nl. het Koreaans vuur aanhouden op een zo klein mogelijke schaal om zelf zo weinig mogelijk mannen en materieel te moeten verbruiken, (■naar om de Chinezen en de roreanen zoveel mogelijk te doen verliezen. Dat is natuurlijk een mooie uit leg, en het ware geen dwaze tac tiek, verre van daar. Maar is het de waarheidof aan, voorzien van checks onder tekend door de veehandelaars en de Firma Van Looy en Cie, uit Anderlecht, betaalt er de bedragen uit aan belanghebbenden. In de voormiddag werd Heer Van Looy opgebeld van uit Gent, namens de veehandelaar Welvaert, en men vroeg hem een bedrag van 93.000 fr. ter beschikking te hou den, bedrag dat kort na de middag zou afgehaald worden. Zonder meer werd nota genomen van dit ver zoek. Te 13.30 uur stapte dan ook een dame met laarzen aan en een halsdoek op het hoofd, de herberg binnen en bood zich bij Mevr. Van Looy aan, die op dat ogenblik in de eetzaal de uitbetalingen deed. Een check van 93.000 fr. werd voorgelegd aan Mevr. Van Looy, die zonder achterdocht de ver effening deed. Ooggetuigen zagen de dame met de laarzen haastig het café ver laten en op het Zand in een taxi stappen, die dadelijk vertrok. Toen Heer Van Looy zelf de uit betaalde check even later nakeek, bemerkte hij, tot zijn grote ontstel tenis, dat de check van 93.000 fr. vals was. Alarm werd gegeven en de politie, die verwittigd werd, spande dadelijk haar ne: n uit. De vogel was echter gaan vliegen. Het onderzoek wees uit dat de niets vermoedende taxibestuurder Verbrughe de aftroggelaarster, na een kort oponthoud aan Oud Bruggewaar een manspersoon eveneens in de wagen stapte, naar Gent vervoerd had. Ook te Eeklo was voor een tweetal minuten op onthoud geweest. Aan St Pieters- statie werd de chauffeur met een nieuw briefje van 1.000 fr. betaald... en kreeg 16 fr. drinkgeld. Te Gent schijnt voorlopig het spoor bijster te lopen. Heer Wel vaert, die ondervraagd werd, weet van heel de zaak niets af. Men ver moedt echter dat men met perso' beweging. Het gevaarte vorderde traag, doch sleepte op zijn weg de omliggende grondlagen mede, zodat de woningen in de omtrek werkelijk uit hun grondvesten weggerukt werden. De versohuivingen, die soms voor een paar uren tot staan kwamen, werden bij het hernemen telkens aangekondigd door luid ondergronds gekraak. Dinsdag jl. werd gemeld dat de steenberg eindelijk tot stilstand is gekomen. Hij heeft een weg afge legd van 17 meter; 25 huizen in de omtrek werden onbewoonbaar ge maakt. Uitbarstingen van de Etna hou den aan en steeds vloeit gloeiende lava uit meerdere kraters. Van de drie dorpen die op de hoge flan ken van de berg zijn gelegen, zijn er nu reeds twee afgesneden door de lavastroom. Het dorpje Sciare, op de Oostkust van Sicilië, wordt nu door de lavastroom bedreigd en de 600 bewoners namen alle voor bereidselen om hun ,700' plaats te verlaten. Volgens Reuter zouden deskundi gen een bombardement van de nen uit de omgeving van Gent te krater overwegen om een einde te doen heeft en in die richting wordt, stéllen aan de zwaarste der 137 uit- aan de hand der persoonsbeschrij- barstingen van de Etna sedert ving, het onderzoek voortgezet. Jezus-Christus. Droge vorst is gezond weer, zeggen de mensen, en daar steekt veel waarheid in, want pas was de dooi met de nieuw jaarsdagen ingetreden of wij kregen een eerder onaangenaam Driekoningengeschenk onder de vorm van wind, regen en... griep. Deze drie zijn inderdaad onafscheidelijke bondgenoten in de wintermaanden. Het is een variante in de winterplagen. veroveraarster wiens slachtoffers De griep heeft in de regen en de wind twee goede handlangers die het hem gemakkelijk maken zijn weerloze prooi te bespringen. De mensen zelf zijn daarbij nog de beste medewerkers van de griep want in hun onbezonnenheid en onvoorzichtigheid steken zij dik wijls aan de gevreesde plaag een handje toe, zodat zij al gauw de houding aanneemt van een wereld- Tegen de muren oplopen zegt men van iemand die met een tempe rament rondloopt dat boven het kookpunt staat. In Londen echter kan men tegenwoordig langs dc muur wandelen, tenminste zo werd het ge toond in het Bertram Mills Circus. De draaiende muur, die men hier boven afgebeeld ziet, houdt de liefhebbers in de gekste en meest onmo gelijke houdingen tegen het verticaal vlak staande en daarbij loopt men geen de minste kans het evenwicht te verliezen, want dit laatste werd door sen vernuftig mihm&Wi tófiïiïMtekl. wiens met millioenen geteld worden over de wereld. In 1918 kende men de Spaanse griep. Zij vierde in die winter haar triomfen en maakte zelfs ontelbare dodelijke slachtoffers. Het was een epidemische griep die een wel be paalde vorm aannam. Tijdens de winter 1948-49 was het de zoge naamde Italiaanse griep die wel minder dodelijke gevolgen had dan de voorgaande, doch die niettemin veel van zich deed spreken en mensenlevens wegmaaide. GRIEP OVER GANS DE WERELD Thans zijn de berichten weer niet rooskleurig. De griep schijnt gans West-Europa in zijn knel te houden, te oordelen naar de be richten die er iedere dag over bin nen lopen. Een griep-epidemie heerst in ge heel ZWEDEN. Een zeer groot aan tal personen is er door deze ziekte aangetast. Er zijn zoveel arbeiders wegens de epidemie afwezig dat sommige bedrijfssectoren ernstig in de war zijn gebracht. ENGELAND is er eveneens erg door geteisterd, vooral in het Noord-Westen en te Liverpool heeft zij haar hoogtepunt bereikt. Lan cashire en Cheshire zijn thans het ergst getroffen. Er zijn meer dan 11.000 gevallen te Runcorn, 12.000 te Widnes en 80.000 te Liverpool. De bedrijvigheid in de grote haven is geremd 3.000 havenarbeiders zijn door de griep aangetast, en op de Mersey liggen 22 schepen ge blokkeerd, daar zij niet kuunnen gelost worden. De ziekenhuizen, de postdiensten en de telefooncentrales dienen hun werkzaamheid te verminderen daar een groot gedeelte van het perso neel wegens ziekte afwezig is. In sommige grote winkels te Li verpool zijn 30 t.h, van de bedien den aangetast, Tijdens de afgelopen week telde men in Engeland 102 sterfgevallen die aan griep toegeschreven wor den; door het Ministerie van Volks gezondheid werd een oproep ge daan tot het publiek om de last van de geneesheren te helpen ver lichten Ook ÏN ONS LAND ziet de toe stand er niet rooskleurig uit. In geneeskundige middens is men van oordeel dat thans 2 op de 10 Bel gen door griep zijn aangetast. Uit het BRUGSE wordt gemeld dat de scholen in tal van omlig gende gemeenten bevel kregen hun deuren te sluiten. Bovendien meld de men er twee dodelijke gevallen van kroep Een bericht uit KACHTEM, bij Roeselare, meldt dat tijdens de 10 eerste dagen van dit jaar reeds 6 sterfgevallen te betreuren zijn in de gemeente. Alhoewel deze geval len niet uitsluitend aan griep die nen toegeschreven schijnt deze ge vreesde plaag er toch een ruim aandeel in gehad te hebben. Het getal van 6 sterfgevallen zegt on zichzelf niet veel, doch het spreekt boekdelen wanneer men weet dat er tijdens gans het jaar 1950 slechts 8 sterfgevallen voorkwamen in deze gemeente van 1700 inwo ners. WAT IS GRIEP? Vraagt aan een grieplijder wat hij eigenlijk mankeert en hij zal u stellig met een paar waterige ogen bekijken; daarin zult ge dan een hoop miserie lezen van pijn hier en pijn ginder en wanneer uw grieplijder nog de moed heeft er- persoonlijke commentaar aan toe te voegen dan zal hij u iets ver tellen over vodden en slunsen De volksmensen spreken inder daad over de slunse wanneer zij het over de griep hebben. Het woord is zeer veelzeggend, een slunseof een vod is iets waar er geen leven in zit en het beeld gelijkt wel passend voor de griep lijder die zich afgemat en doodop voelt. Een ander zal u vertellen dat hij zijn vel voelten ermee be doelen dat hij zich in een koorts achtige toestand bevindt. Misschien ontmoet ge er wel een die de in- jgit VSM19 7'Ljb» Dmghi EISENHOWER Ik ben hierheen gekomen omdat de Verenigde Staten, samen met de vrije wereld, het recht en de plicht hebben de oude beschaving, die zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld en die wij aan onze kinderen willen nalaten, te verdedigen. Generaal Dwight Eisenhower is Zondag 7 Januari jl. van uit de Verenigde Staten op het vliegveld van Orly te Parijs aangekomen. In hem begroet het oude Europa, dat vruchteloos zoekt naar samenhang en gebondenheid, de grote militaire bevelhebber, van wie het, 6 jaar geleden, zijn vrijheid terugkreeg en die thans weerkeert om het an- avondland te dermaal bedreigde redden. Beter dan wie ook omschreef Eisenhower het doel dat hij, als be velhebber der Atlantische strijd krachten, bereiken wil, toen hij, kort na zijn aankomst te Parijs, volgende verklaring aflegde voor de Franse radio: Er schuilt een maeht in onze eenheid en in onze hulp bronnen ter zee, in de lucht en op het land. Indien zij verenigd en paraat zijn, bestaat er niets dat de landen van de Atlantische gemeenschap niet kunnen verwezen lijken. Dat degenen, die zouden geneigd zijn deze macht aar de tand te voelen, dc lessen van de geschiedenis indachtig zijn De zin van vrijheid kan nooit worden overwonnen. Het is onze taak, dc vrede te vrijwaren en niet tot oorlof aan te sporen. Ik kom naar Europa als militair bevelhebber, doch zonde enig wonder-plan, zonder enige ontplooiing van militair machts vertoon. Ik kom met een onwankelbaar vertrouwen in Europr het land van onze voorvaderen, met een onwankelbaar ver trouwen in de moed van de Europese volkeren, in hun vil leven en hun bereidheid tot het brengen van o^ers voor et gewaarborgde vrede en voor de bestend'gïrg van de vooruitgai en dc beschaving. Bij de aanvang van mijn taak geef ik mij ten volle rekcr schap van het feit, dat geen enkele buiUnlendse hulp, h' machtig zij ook moge wezen, alleen in staat is, Europa verdedigen. Hoewel de landen van het Atlantisch Part samenwerk' voor hun gemeenschappelijke veiligheid, is het toch duideli, dat ieder land moet zorgen voor zijn eigen verdediging. In de grote erfenis van Europa, in zijn genie en zijn pre ductiviteit dienen dc wil, de morele kracht en de middelen worden gevonden om zijn verdediging op te bouwen, waaracht: zijn kinderen in vrede en in voorspoed zullen kunnen leven. Het zijn kinderen van Europa en niet alleen van Nederland Italië, Frankrijk of andere landen. De kinderen van alle lande verdienen meer dan hetgeen wij hen tot dusver hebben kunne- geven. Zij kennen geen haat of achterdocht. Laten wij voor hc: werken en laten wij alle vooroordelen uit liet verleden bannen. Laten wij nimmer weigeren hun vrijheidswieg te verdedigen, zoals de onze steeds met liefde werd verdedigd. Ik koester de hoop dat de jonge mensenlevens, het bloed en het lijden van dc laatste oorlog niet nutteloos zijn geweest, docli dat uit dit gemeenschappelijk lijden een sterk en verenigd Europa zal voortschrijden, een .iuropa dat met vertrouwen de toekomst kan tegemoet gaan om te leven in vrede, welvaart en wederkerige veiligheid. Dat is ons doel. Wij moeten hieraan werken met ons hart cn met onze handen. Niets mag ons van dit edele doel afhouden, geen ouderwets nationalisme en vooral geen agressieve doeleinden. WIE IS DWIGHT EISENHOWER? Op 14 October 1890 werd Dwight David Eisenhower, geboren te De- nison, in Texas, een der staten van Noord-Amerika. Zijn ouders waren Protestanten, uit Duitsland afkomstig, die, na een tocht als landverhuizers over Zwitserland, hun vaste bestemming vonden in het rustige Texas, waar zij er zich als kolonisten met hard werken doorheensloegen. Het was de tijd der vele protestantse secten en de familie Eisenhower was lid der Broeders van de Rivier een secte die mogelijks nog strenger was dan de Quakersen die de oorlog als een zware zonde be schouwden. Dwight zinde op een militaire loopbaan en bood zich aan in de militaire school te West-Point. Zijn moeder echter, die alles wat militair was niet in het hart droeg, bad opdat haar zoon in zijn toe latingsexamen zou... mislukken. Toen Dwight toch lukte in zijn examen, gaf moeder Eisenhower alle weerstand op en verzuchtte: het is voorzeker Gods Wilen sedertdien houdt zij het erbij dat haar zoon toch een goede jon gen is. Na harde studie kwam Eisen hower in 1916 als 61c op 168 leer lingen uit de militaire akademie. voor gedrag vermeldde zijn rapport slechts de 125» plaats. Eens thuis van de militaire school, trad Eisenhower in Juli 1916 in het huwelijk. Mamie zo noe men de vrienden van de generaal nog steeds Mevrouw Eisenhower verhaalde na de plechtigheid hoe Dwight zich tijdens gans de kerke lijke plechtigheid niet durfde neer zetten uit vrees van de mooie plooi van zijn broek te schenden. Eisenhower heeft, gelijk veel gro te mannen, ook zijn liefhebberij. Zij is van zeer bescheiden aard en op het huishoudelijk leven afge stemd. Eisenhower houdt van goede keukenrecepten en het is een pu bliek geheim geworden dat hij Mamie in zijn keukengeheimen inwijde en haar zijn lievelingsge rechten leerde klaarmaken. In Amerika wordt over beroemde mannen alles uitgepluisd en toen het tijdschrift De goede Keuken in Columbiaeen paar jaar ge leden de lievelingsgerechten op somde van rectors en leraren der beroemde Columbia-Universiteit, stond er onder de naam van de toenmalige rector Eisenhower een soort soep vermeld die wel sterk afweek; yaa de tra^Upnel^^b|rel'y dingen van dit gerecht en waarin Eisenhower het afkoken aanprees van stengels van capucienen. De culinaire bespiegelingen, dir Eisenhower als een sympathiek man doen voorkomen, beperker zich tot louter ontspanning, want een vast verblijf, voor een onbe kommerd huiselijk leven, heeft dt latere generaal nooit gehad. Toen hij van de militaire schoo1 thuis kwam, was het. in volle we reldoorlog 1914-18. Hij werd oplel- dingsofficier en trachtte maanden lang vruchteloos een marchordei voor het Europees front te beko men. Eindelijk kwam het lang verwachte bevel: «Kamp 10 ver voegen voor inscheping op 18 No vember 1918.De wapenstilstand kwam echter de plannen wijzigen en Eisenhower bleef voorlopig nog in de Verenigde Staten. In 1927 maakte Eisenhower voor het eerst kennis met Europa. In opdracht van de Commissie voor Oorlogsmonumenten kwam hij naar Frankrijk en had er te Parijs zijn hoofdkwartier, waar hij een gids uitwerkte voor het bezoeken van de slagvelden waar de Amerikaan se legers gestreden hadden. In 1933 werd aan dit intermezzo in zijn militaire loopbaan een ein de gesteld en werd hij tot adjunct van generaal Mac Arthur benoemd, die op dat ogenblik hoofd van de generale staf was. Als militair raadgever van de Philippijnse rege ring', vergezelde hij Mac Arthur in 1935 naar Manilla. fZig vrngla bls. u

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1