VOOR POPERINGE EN IEPER 10 Gij zult blijde zijn en... wij ook Vastenbrief van Z. Exc. Mgr. Lamiroy, Bisschop van Brugge Benoit, het schone kind van onze schone streke Vreselijke Trein ramp in Amerika 12 I New-York - Seoel Op Goede-Vrijdag Hedwig Van Tilcke 1950 vergiftigde te Gijverinkhove haar man NIEUWE TIJDEN... NIEUWE AUTOMATEN Familiale toeslagen voor weduwen der grensarbeiders KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG FEBRUARI 1951 De uitzuivering der Staatsdiensten Communistische saboteurs worden geweerd. Beiaardconcert boven de toog De Dogmaverklaring van Maria's Hemelvaart BUITENLANDS OVERZICHT De giftmengster, moeder van vier kinderen, verschijnt thans voor het Assisenhof 1. 81 doden en meer dan 500 gewonden bij ontsporing van sneltrein Stort 115 frank HOOFD BUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47® JAAR Nr 6 POSTABONNEMENT 1951: België 115 fr. Belgisch Congo 4fr. p. ween Frankrijk Holland 4fr. p. week Anderelanden 5fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge K luisterde. Zo aandachtig I lost uit de beestewagens, waar ze was ik in jaren niet meer dagen op dagen opeengedrumd, op geweest en ik was in mijn eengeperst zaten leven nooit zo «gepakt» ge- weest. Men had me gezegd: Pé, daar moet ge naartoe en daar moet ge dan over schrijven. Kijk, mijn eer ste gedacht was: 't zal weerom voor een... schooipartijtje zijn en, lijk immer, mijn gedacht rolde over mijn tong... Daar kreeg ik geen antwoord op, maar nog 's een hele emmer aanbevelingen. Ik ging, al was het nu ook nabij de deur niet; want hij kan niet overal optreden; te veel werk im mers, te veel last en kommernis. Hij? Jawel, pater Werefridus van Straten, de... spekpater! Hij sprak voor een eendelijke zaal, maar die zaal zat eivol; en daar zat... van alles in, uitgenomen kinderen. Arbeiders en arbeiders vrouwen, mensen van te lande, he ren en dames, kortom een ware volksvergadering! Ik luisterde en deed toch mijn best om te kijken en gewaar te worden wat de toehoorders er wel over dachten; over die spekpater en over zijn werk en zijn last 't Was erger als in een drama. Daar hebben de zakdoeken het las tig bij de vrouwen, maar hier heb ik mannen zien wenen, zien op hun tanden bijten, 'k heb er zien hun handen wringen. Nevens mij zat er een arbeider, een reus, die een traan wegpinkte en met 'n halve vloek halfluid zijn mening zei... Beesteleven! Als grote mannen spelen met miljoenen mensen! Stalin, Churchill en Roosevelt waren overeengekomenRusland zou een deel van Duitsland inpal men, Polen zou een ander stuk van Duitsland krijgen. 't Gevolg was dat achttien mil joen mensen huis en have moesten verlaten. Achttien miljoen. Drié miljoen werden naar Sibe rië gestuwd... slaven. Drie miljoen werden... vermoord of bezweken onderweg. Twaalf miljoen kwamen einde lijk toe in Duitsland; werden ge- Het Staatsblad van 6 Februari publiceert een Koninklijk Besluit, houdande wijziging van het sta tuut van het Rijkspersoneel. Het besluit in kwestie is een aan vulling van het Kon. Besluit van 2 October 1937 betreffende het Rijkspersoneel en luidt als volgt: Zij mogen zichniet inlaten met enige bedrijvigheid, die in strijd is met de grondwet en de wetten van het Belgische volk, die de ver nietiging van 's lands onafhanke- lijkheid op het oog heeft of die de landsverdediging of de uitvoering van de verbintenissen van België, strekkend tot het verzekeren van zijn veiligheid in gevaar brengt. Zij mogen niet toetreden noch hun medehulp verschaffen aan een be weging, groepering, organisatie of vereniging met een. bedrijvigheid van dezelfde aard. Volgens het commentaar dat over dit besluit gegeven wordt, is hier het lidmaatschap de communisti sche partij loeld. Van die 12 miljoen waren 6 mil joen katholieken, vooral uit Si berië. 'Anderen kwamen er nog bij, verdreven uit Tsjecho-Slowakije. Die mensen hebben niets, woonst noch klederen, noch werk, noch eten. Ze hebben... niets; ze hebben maar één fam.'lienaam: Haveloos! Van de 6.000 priesters die vroeger de zielzorg droegen zijn er nog 2.800 over, de overigen, de jongsten meest, verdwenen in gevangenissen of gedood! Daar wist de spekpater over te vertellen; over het... hondenleven van die priesters, die eveneens niets bezitten en aan hunvolk niet anders kunnen geven dan zich zelf en... woorden! Hoe sommige van die priesters hunvolk moeten opzoeken, te voet, in tientallen ge meenten, waar zij nog veracht worden door de protestantse bevol king. 'k Durf niet schrijven wat de pater vertelde over 't leven van die miljoenen katholieken... Mijn ge- buur in de zaal had gelijk... beeste leven. 'k Geve U een... onschuldig staaltje. Een priester had aan een kind uit de lering een prentje gegeven om aan de muur te han gen. Wij hebben geen muur ant woordde 't kleintje. Inderdaad dat gezin had geen... muur. Die mensen woonden, nestelden in een bunker met een hele hoop andere gezin nen. Hun plaats was midden in de bunker... zij hadden geen muur. Te Frankfort is een bunker waar 13.000 mensen wonen, zonder lucht! En waar ge dwarsdoor de handjes van de kinders kunt kijken... te ringlijders worden ze allen! Het... ergste laat ik achterwege. Die miserie duurt nu jaren, en...? Hebben de mensen nog een hart? In Holland begon het; Vlaande ren doet meê! Priesters en de Paters Norbertij nen trokken zich die miserie aan. Oost-Priesterhulpdoopten zij hun werk. In de Zondagsvriendhebt ge foto's kunnen zien over dat werk. Nederland zorgde voor fietsen, mo to's en voor rollende kapellen voor de priesters, zorgde voor honderd duizenden pakken voor die have loze geloofsgenoten. Nu begon bij ons Pater van Straten zijn kruistocht. Bij de ba zen ging hij vlees en spek schooien. Zo kreeg, zo verdiende hij zijn glorieuze naam van Spek »-pater. Die naam is voor hem een eretitel geworden. Zou 't anders? bij hem en bij alle mensen die nog een hart hebben. Er zijn immers in de ze dagen zoveel zelfzuchtige men sen en vrekken die een... goud klomp hebben vastgezet daar waar een hart op zijn plaats is. De spekpater kwam maar nu en dan eens naar de Vlaamse provin cies. Hij wordt te veel weerhouden in Duitsland zelf, waar men overal bij de havelozen die Vlaamse Pater bemint, bewondert, als een stuk voorzienigheid aanziet. Nu verneem ik dat bij ons ook de... kruistocht wordt ingezet voor de Oost-Priesterhulp. 'k Weet wel dat vele gezinnen reeds dat werk kenden en steunden. Vlamingen blijven immers nooit tenachter waar het om een liefdewerk gaat. Maar nu wordt het breed aange pakt. Streek na streek. Nu wordt met wagen of... camion rondge gaan. Voor wie... niets heeft is het minste... iets! Kijk 's in uw kas, in de koffers, in de scheven van de commode of er daar geen oude rommel meer ligt... oude klederen, afgedragen klederen, ondergoed, oude schoe nen... wat weet ik al van dingen waarmede ge over straat niet meer durft komen, die gc zelfs thuis niet meer wilt dragen. Het enige wat gij er nog aan hebt is, dat moeder nu en dan voor... mottebollen zorgt... Nu kunt ge met die on dankbare dingen dankbaar werk verrichten. Haalt die rommel bo ven, tenminste die rommel, en schenk'; die weg, niet om kwijt te zijn, maar om er mee een goed werk te verrichten. r Mensen helpen bij dat... beesten leven. Priesters helpen die door U aan die havelozen toch iets kunnen ge ven bij hun woorden van troost en opbeuring. Weten dat gij aan mensen die de wanhoop nabij zijn, een weinig hertelijkheid hebt getoond. Zoudt ge daar niet aan mee doen? De spekpater en U zelf gelukkig maken om 't goê werk. Kom, wie zou achterblijven? Wie, die een hert heeft? Niemand! Pater van Straten, ge zult blijde zijn en... wij ook! Dat is geen schooipartijtje! Bij lange niet! PÉ VLAMYNCK. Ds vastenbrief die door Z. Exc. Mgr. Lamiroy gericht werd tot al de gelovigen van het Bisdom Brug ge, staat in het teken der Dogma verklaring van Maria's Hemelvaart;. De XX" eeuw is de eeuw van O. L. Vrou De ontelbare Maria- Congressen, de encycliek van Pius X, waarin het Middelaarschap van de Moeder Gods onderlijnd wordt, de goedkeuring door Paus Benedic- tus XV van de Mis en het Officie van Maria, Middelares van alle genaden, de woorden van Paus Pius XI bij gelegenheid van de 500» ver jaring der dogmaverklaring van het hemel, met ziel en lichaam, werd opgenomen; en dat deze waarheid besloten ligt in de goddelijke open baring en voortaan als dogma door allen moet aanvaard worden, op straf van in ketterij te vervallen. Deze bepaling wordt in nauw ver band gebracht met Maria's godde lijk Moederschap. Daarna vervolgt deze herderlijke brief met een nauwkeurige uiteen zetting over de onfeilbaarheid van de H. Kerk. Volgens de Katholieke leer is de Kerk onfeilbaar inzake geloof en zeden, en daarin alleen. Christus goddelijk Moederschap van O. L. i heeft immers zijn Kerk gesticht om Clifford Kemp heeft zijn hotel het Bell-Hotelgenoemd en de naam is wel goed gekozen. De min is liefhebber van grote en kleine klokjes die hij zorgvuldig verzamelt en in zijn hotel ten toon stelt. Commercieel is het natuurlijk een flinke reclame. Van achter de toonbank kan hij nu gezellig een beiaardconcert geven naar believen van de bezoekers. Zijn vrouw droomt er alleen maar van een arm band en ook oorbellen te krijgen met echte klokjes... Dat zou beslist muzikaal zijn. VONNIS ZONDER STRAF Na de laatste pogingen om met Peking tot een vergelijk, te komen en het Koreadns conflict op min nelijke wijze te regelen, heeft de politieke commissie van de U.N.O. de Chinese Volksrepubliek als aan valler gebrandmerkt. Hierover schreven we reeds ver leden iveek. Het is de moeite in dit verband te onderlijnen dat dit is kunnen gebeuren na het terugwinnen van da eenheid tussen de Westerse Volkeren. Men zal zich herinneren dat bij een voorgaande stemming omtrent de procedure Frankrijk en Engeland anders gestemd hadden dan de Verenigde Staten en dat meerdere andere landen, waaron der België, zich onthouden hadden. De States wilden 'n onmiddel lijke veroordeling.. De Europese landen wilden eerst verder gaan met de pogingen om met Mao tot een vergelijk te komen. Toen dit ondoenbaar leek, bleef er de Europese landen wel niet anders meer over dan mede tot de veroordeling over te gaan. Maar, dank zij de amendementen van de Libanese afgevaardigde, Malik, kregen zij toch ook voldoe ning in die zin dat aan het vonnis geen sancties zouden verbonden zijn en dat een nieuwe commissie van goede diensten zou worden opgericht die onmiddellijk opnieuw aan 't werk zou gaan om een vre delievende oplossing te vinden. Bij eerste zichtkomt het gek Goede Vrijdag, 7 April 1950. was een sombere dag voor Gijverink hove. De mensen troppelden 's avonds angstig samen en bespraken met fluisterstem het afschuwelijk dra ma dat zich daar in het stille café Het Patersvatje had afgespeeld. Daar woonde tot op die dag een blijkbaar gelukkig gezin. Maurits Barrezeele met zijn echtgenote Hedwig Van Tilcke en hun vier kinderen, toen 7, 6, 5 en 3 jaar oud, leefden er gelukkig en zonder grote zorgen. Maurice werkte bij een landbouwer en was gekend als esn eerlijk oppassend werkman, zijn echtgenote Hedwig Van Tilcke was een naarstige huisvrouw en hield daarbij een goed aangeschreven herberg open. Toen beide juist voor de oorlog in het huwelijk traden, noemden de mensen van de streek hen een goed koppel», het «Patersvatje» was graag bezocht en de her bergierster had, zoals het past, een vriendelijk woord voor haar klan ten. HEDWIG VAN TILCKE, die de laffe moordaanslagpleegde en thans zal terecht staan. Het laatste jaar echter was er een duister persoon de herberg ko men bezoeken, zekere André Van- dewalle uit Hoogstade die reeds zowat in alle watertjes gezwommen had en in 1949 pas uit een inter neringscentrum ontslagen was. De goedmenende mensen uit de stille gemeente, waar er schier geen geheimen bestaan, waar schuwden Maurice voor deze zon derlinge klant. Barrezeele, ingoed van karakter, oordeelde het niet nodig op deze verwittigingen in te gaan, hij vermoedde niets, hij wil de niets vermoeden... Toen kwam de tragische Goede Vrijdag 1950. Maurice Barrezeele kwam 's avonds doodmoe thuis van het werk, hij voelde zich ietwat onwel. Hedwig vond er middel op, gaf haar man een kalmerend mid deleen paar uren later was Maurice Barrezeele dood. Het ver gif om een grote hond te verge ven zoals Hedwig het aan de apotheker te Veurne verteld had, was zonder genade geweest. De bijgeroepen geneesheer vond het overlijden verdacht en verwit tigde de politie die er het parket bij riep. De tongen kwamen los, Hedwig Van Tilcke werd aange houden..., bekende, loochende, be kende..., André Vandewalle werd ondervraagd... en aangehouden, j Vier onschuldige kindertjes, die zo plots hun vader verloren, verleren thans ook hun moedar, die in de gevangenis opgesloten werd. Voor het Assisenhof van West- vlaanderen wordt deze moordzaak Maandag li Februari opgeroepen. Hedwig Van Tilcke, beschuldigd van moord op haar man. Vande- walle staat terecht ais aanstichter. Naar verluidt zijn er een 20-tal personen uit Gijverinkhove opge roepen om in deze zaak te komen getuigen. Wij volgen deze zaak voor onze lezers en brengen er volgende week uitvoerig verslag over. KIM IR SUNG Eerste-Minister van Ncord-Korea, die gans Korea onder Communsti- sche invloed brengen wil. van de Chinese Volksrepubliek, langs de radio om, laten weten wat hij over de veroordeling door de U.N.O. dacht. Wat dat is kunt ge U gemakke lijk zelf indenken en leest ge trou- wens wel elders in dit blad. Wij moeten hier alleen opmer ken hoe typisch communistisch dit antwoord is. De werkelijkheid is inderdaad eenvoudig: Op 25 Juni 1950. heb ben'. 'de NooYfaKorednën de Zuid- Koreanen aangevallen, China is de verslagen aanvallers ter hulp ge sneld en is dus ook aanvaller. Maar nu zegt Tsjoe En Lai dat de uitspraak van de U.N.O. on rechtmatig is en dat ze afgedworx- aen werd door Amerika die de aanvaller is! Dit alles moet dan dienen om aan te kondigen dat China geen contact zal willen met de com missie ran goede diensten en. dat de Amerikanen nu maar de ge volgen van hun oorlogspolitiek zullen moeten dragen. (Zie vervolg blz. 2.) Vrouw, Je plechtigheden ter ere van O. L. Vrouw van Fatima op 31 October 1942 en ten slotte de dog maverklaring' der glorieuse Tenhe melopneming van Maria, bewijzen dit ten overvloede. Na een uiteenzetting van het goddelijk Moederschap van O. L. Vrouw, wordt gewezen op het feit dat Maria ook onze Moeder is door haar medewerking aan onze ver lossing en dat Zij tevens Middela res is van alle genaden. Een moeder geeft niet alleen het leven aan haar kinderen; zij voedt dit leven en waakt bezorgd immer voort over hen. Dit doet ook nu nog onze hemelse Moeder, als Middelares van alle genaden. Tot het einde der tijden zal zij al le gevaren van haar kinderen ver wijderen en voor ons als Middela res bij haar goddelijke Zoon, de gunsten en genaden bekomen, die wij in deze zware tijden weerom zo nodig hebben». Als besluit hiervan wordt aange drongen op het terug in ere bren gen van het bidden van het Ange lus en der opdracht aan O. L. Vr.: Onder uwe bescheiming nemen wij onze toevlucht in onze nood DE DOGMAVERKLARING Het hoogtepunt van het H. Jaar was de Dogmaverklaring van Ma ria's Hemelvaart. Ds H. Vader kondigde dit Dogma in volgende bewoordingen af: «Na herhaaldelijk tot God onze smeekgebeden te hebben gericht en het licht te hebben gevraagd van de Geest der Waarheid; tot glorie van de almachtige God, die zijn bijzondere welwillendheid heeft be toond aan de Maagd Maria; ter ere van Zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen, overwinnaar ever de zonde en de doöd; ter ver meerdering van de glorie van zijn hoogwaardige Moeder en tot vreug de en jubelende blijdschap van gans de Kerk, krachtens het ge zag van O. H. J. C., van de heilige apostelen Petrus en Paulus, en het Onze, bevestigen, verklaren en be palen wij als goddelijk geopen baard Dogma: dat Maria, de onbe vlekte Moeder van God. immer Maagd, nadat zij haar aardse loop baan geëindigd had, met ziel en li chaam tot de hemelse glorie werd opgenomen De Paus zegt niet dat de Moe der Gods gestorven en verrezen is, maar Hij bepaalt dat Maria ten alle mensen de weg der zaligheid met volstrekte zekerheid aan te to nen. 'Uit de woorden van Christus zelf wordt deze onfeilbaarheid be wezen. Door deze onfeilbaarheid waarborgde Christus tevens de on vergankelijkheid der Kerk. Moest de Kerk een andere lering dan die van Christus kunnen prediken, dan ware zij niet meer zijn Kerk en zijn stichting; in werkelijkheid ware zij te niet gegaan. Het onfeilbaar leerambt van de Kerk wordt uitgeoefend door Paus en Bisschoppen, door de H. Geest aangesteld om de Kerk Gods te besturen». Daaruit volgt onmiddel lijk dat ook de gehele Kerk onfeil baar is in haar geloven; met an- De Amerikanen passen hun auto maten aan bij de eisen van de mo derne tijd. Dames die onder weg bij een of andere hapering hun mooie kousen verknoeiden, kunnen zich aan de automaat zelf bestellen en vinden c een keuze van Nylon-kousen, nummer en kleur naar vereiste. De viieghaven van La Guardia heeft reeds dergelijke automaten in gebruik. MAURICE BARREZEELE, het slachtoffer der giftmoord te Gijverinkhove. voor iemand als aanvaller te brand merken zonder over te gaan tot het nemen van sancties. Zo is het nochtans nietwant er werd niet beslist dat er nooit sancties zouden getroffen worden. Het gaat er alleen om een opschor ting van de sancties waartoe de U.N.O.-leden krachtens het statuut verplicht zijn, om aldus aan Mao een laatste kans tot minnelijke regeling te geven. In Amerikaanse kringen wordt trouwens duidelijk te verstaan ge geven dat de periode der onder handelingen niet eeuwig kan blij ven duren. Aan de overzijde van de Oceaan ziet men het zo: De nieuwe commissie van goede diensten waarvan Indië en Cana da geen deel meer willen uitma ken) eens samengesteld, zoekt con tact met Peging; vindt ze dit contact niet, dan moet de periode der sancties tvorden ingezet. In dit verband hoven velen dat Peking, na de nieuwe U.N.O-voor uitgang ov hef Koreaans front, een beetje handelbaarder zal geworden zijn. Verder loven ook veel geruchten over nieuwe Amerikaanse steun aan Tsiaha-Rai-Tsiek en de na tionalistische, vartisanen ov het Chinese vasteland, waarvan moei lijk te zeagon in hoewr re met de werkeFikheid overeenkomen, maar waarvan Uilensvie.nel onge- twiè*"ld zou begreerd hebben: ii wncr er rock is. is er vuur Wellicht wordt ook op die wer kelijkheid. gerekend om Mao wat m.i'rwer te m"ken. Of rekent Ame rika ook. ov die troef om desnoods het hoofd aan Mao te bieden. T«!.>nir r« u/j op DF V^RMOORDF ONSCHULD Intussen heeft de eerste minister VIJFTIG JAAR GELEDEN STIERF PETER BENOIT door F. R. Boschvogel. Sedert enkele tijd is de toestand nopens de familietoeslagen voor de weduwen van grensarbeiders waar lijk kritisch aan het worden. Het alge-meen verdrag tussen België en Frankrijk omtrent de Sociale Ze kerheid, alsmede het bijvoegelijk akkoord toepasselijk op de grens arbeiders, staan aan deze laatste dezelfde rechten toe als deze waar van de Franse arbeiders genieten, wat vergoeding betreft voorzien door de Franse wetgeving voor fa miliale toeslagen en verwijzen al dus naar Frankrijk. De Franse Wetgeving integen deel voorziet dat deze toelagen moeten uitgaan van het land waar de weduwe haar verblijf houdt. Aldus vragen zich de talrijke be trokkenen af tot welke kas zij zich moeten wenden. Een vraag in die zin werd reeds aan het betrokken Franse Minis- was zo goed als afwijzend. Vele weduwen van grensarbeiders wen den zich nu dagelijks tot de Bel gische Syndikaten om van hen de toeslagen te kunnen verkrijgen. De BeJgi-che wetgeving kan geen gewone familiale vergoedingen toe staan gezien de werkgever van de overladen persoon in het buitenland is gevestigd en niet onderworpen is aan de Belgische Sociale Zeker heid en wat meer is, kent geen vergoedingen toe aan kinderen van overleden grensarbeiders. Uit hoofde van daze moeilijke toestand, kwam het Kristen Syn- dikaat uit Moeskroen tussen bij de Minister van Arbeid, omdat het van oordeel is dat deze betrokken personen moeten kunnen genieten der Sociale toelagen in één of an der land. Het heeft dan ook bij de betrokken diensten op een dadelijke terie gericht, doch het antwoord oplossing aangedrongen. PETER BENOIT Ge weet het: Benoit wordt ge vierd. Te Harelbeke, te Antwerpen, in de Radio waar zijn grote canta ten De Schelde, De Oorlog, e.a.) zullen te horen zijn. En ook in het hart van elke Vlaming, vooral van elke Westvlaming, die weet wat Westvlaanderen schonk aan land en volk: de grote Roelandsklokken, de vrijhsidsklokken. die het nieu we geluid over Vlaanderen heb ben ingeluid: Gezelle, Rodenbach, Benoit. Het Wekelijks Nieuwswil U 'n stap dichter bij Bsnoit brengen. En zal U driemaal naeen vertellen over Benoit: hoe hij groeide en ge dijde in het schone Leieland, hce hij zijn slag won voor zijn Vlaam se muzi:k'te Antwerpen, en hoe hij daar in 1901 gestorven is. Benoit, kind van de Westvlaam- se buiten, kind van de Leie, kind van het oude en stevige Harelbeke. Harelbeke, groene streke. die den vrijen pulsslagvoelt van zoo bevend, toch nog levend Vlandren, waar de Leye sooelt. G. G. Over een glanzend kronkelpad langs de Goude Leie wandelt een oude, doch nog kloeke man, met een knaapje aan zijn hand. Ze blijven af en toe een wijle staan. Die oude man schermt zijn ogen af met een zacht bevende hand, om tegen de zon in, naar de nijvere drukte op en om de golden River te schouwen. In hun grauwe hemden zijn de rootwerkers aan 't vullen der zwa re vlashekken en op de waterspiegel een ware spiegel waar de zon in elke waterrimpel spelemeit schui ven zacht de volle vlasschuiten aan, die van heinde en verre het vlas naar de Leie brengen. En op de zacht glooiende oevers, de ronde bochten langs, staat het vol hoge vlasmijten en lage vlaskapelletjes, een leger in slagorde op deze Leie- boorden. Het knaapje staart in 't schoon oud gezicht van zijn grootvader. Ziet ge iets, Peter? Schoon, manneke! Zo ver ge kijken kunt, al vlas en nog vlas, en het klare land daarachter... Peter heft het knaapje op en toont hem het Leielandschap, dat als een lied naar de beboste hellin gen van het Houtland golft. Schoon, peter, 't is zo schoon! Peter haalt de blinkende snuif doos boven, stopt eentje in de neus, en dan gaan ze weer verder. Peter dat is Bernard Monnie, de dorpsfilosoof uit Harelbeke, die geleerdis, en de kruiden kent. En, dichten kan! Hij is lid van de rederijkerskamer, en als er rouw of trouw is in het kunstlievende gild, trekt Bernard zijn plechtige pandjas aan 't staat niet zo nauw dat zij groen-versleten is! zet de hoge zijde op waar is dit meubel nog vandaan gekomen! en staat als sinjeur vóór bruide gom en bruid zijn gelegenheidsge dicht op te zeggen. Hij woont op het dorp in een klein maar proper huisje, bij zijn dochter Rosalie, die getrouwd is met een verstandige sluiswachter, Benoit. Zijn kleinzoontje Pierre loopt overal met hem mee en leert aldus de nood en de ellende van het Arme Vlaanderen kennen. Zo slijt Peter dan nog een geluk kige en nuttige oude dag. Hij voelt dat hij er nodig is op het dorp. En thuis ook. Om te helpen zorgen voor Pierre, h;t waardige zoontje van Rosalie. Want daar zal iets uit groeien, wees gerust, de bewij zen ervan zijn reeds geleverd. De kleine Pierre is thans tien jaar oud. Hij heeft zopas de ere prijs behaald in de kantonnale wedstrijd onder de lagere scholen. Dat is maar het begin, weet Pe ter. Pierre zal wat worden! God mag het weten wat het precies zal zijn... misschien een groot dichter, een groot schrijver, zoals die Con science, waarover nu veel gespro ken wordt, of een hooggeleerde schoolmeester, en koster daarbij. Want iets van muziek moet er ab soluut bijkomen. De jongen is ver slingerd op muziek! Dat kunt ge van zijn gezicht scheppen, als hij zit te luisteren naar het zachte ge toet van Peters klephoorn, waarbo ven Vader Benoit met zijn klarinet een scherpe bovenstem blaast. Zeker, thuis wordt de kunst be oefend. Niet alleen de muziek, doch ook de rederijkerskunst. Ze zijn immers lid van de Kamers van Rhetorics. En op stap door 't oude land van Harelbeke vertelt peter tegen Pier re over Foresiier en Gulden Spo ren. Peter Benoit, pas tien jaar oud, staat langs de Leieboorden en ziet de tinnen van het aloude Harel- beekse slot te schitteren staan in de zingende zon. De schoonheid van heden en verleden wordt spijs en drank van dit kind. In de lauwe Zomeravonden, als de roep der vlasslijters over de zachte einders versterft, en de poort van 's mensenziel opengaat voor de tederheden van de avond zit Pierre op een houten blokje, met zijn hoofd achterover, tegen het verweerde gevelmuurtje te luiste ren naar het nette duo van Peters klephoorn en vaders klarinet. 's Zondags zingt op hst oksaal, gedurende de hoogmis het zang- Zie vervolg blz. 9.) dere woorden, dat haar leden allen samen niet kunnen afdwalen van het ware gel;of, wanneer zij hun herders volgen. De brief ontwikkelt daarna de 2 manieren waarop dit onfeilbaar leergezag uitgeoefend wordt, hetzij door de Paus, sprekend als Opper hoofd der H. Kerk, hetzij door de Paus en de Bisschoppen samen ver enigd in een algemeen of oecume nisch Concilie. Nooit kunnen ande re waarheden als dogma worden verklaard dan deze bevat in de Openbaring, die met de dood van de laatste apostel werd afgesloten. De Kerk kan echter ook sommige waarheden met haar onfeilbaar gezag aan de gelovigen opleggen te aanvaarden, zo bv. een heiligver klaring. Door de deugd van geloof kunnen wij er toe verplicht zijn die waarheden aan te nemen om reden van het gezag der H. Kerk. De Bisschoppelijke brief handelt dan verder over de diepere beteke- rvs der Dogmaverklaring van Ma ria's Hemelvaart. Aan ons geloof verandert zij niets; wij geloofden hier in onze streken, sedert eeuwen, aan de Tenhemelopneming van O. L. Vr.; en wij vierden haar Hemelvaart als een hoogdag Die schitterende hulde aan O. L. Vrouw zal echter in deze benarde tijden de zegen van Maria over de wereld brengen terwijl de mensen zullen leren weerom ten hemel c*p te zien De geloofsleer zelf veranderde niet doch de kennis van deze waar heid werd volmaakter. Het herderlijk schrijven geeft verder een breedvoerige uitleg over het dogma en over de wijze waar op deze waarheid sedert eeuwen een deel uitmaakte van het leven der Kerk. Tot besluit wordt een oproep ge daan om van dit Jubeljaar, dat een voortzetting is van het Heilig Jaar, een waarachtig H. Jaar te maken door te bidden voor de vrede en door de rechtzinnige be oefening der rechtvaardigheid en der broederlijke liefde. De schikkingen voor de Vasten 1951 volgen op ons 2" blad. Dinsdagavond is te Woodforidge, op een 50-tal Km. van New-York, een sneltrein ontspoord op het ogenblik dat hij een bocht moest nemen. De ramp deed zich voor even nadat de trein uit Pensylva- niastation vertrokken was en ter wijl hij zich nog in volle stadsge deelte bevond. Op de plaats waar de ramp zich voordeed, liep het spoor over een onlangs ar gelegd viaduct dat zes meter boven de straatweg ligt. De brandweer en reddingsploegen wa ren spoedig ter plaatse en men was verplicht ladders te gebruiken om de reizigers te bevrijden uit de wa gons die tussen de brug en de straatweg waren blijven hangen. De trein bestond uit 11 rijtuigen. Vijf hiervan zijn naar beneden ge stort en vormden slechts een hoop verwrongen staal. Volgens verklaringen der reizi gers was de sneltrein overbezet en zelfs de gangen waren met reizi gers gevuld. De ijselijkste tonelen speelden zich af na het ongeluk, de redders moesten met de steekvlam de wrak ken der wagons openibranden, ter wijl de overlevenden huilden van de pijn. Door de geneeskundige hulpdien sten werd in minder dan één uur tijd reeds 50 liter bloedplasma ge bruikt om slachtoffers te redden. Da eerste berichten wezen op het feit dat de ontsporing te wijten is aan een spoorverzakking; nader hand werd echter de mening voor uitgezet dat er misschien wel sa botage in het spal is. Deze ramp kostte totnogtoe het leven aan 81 personen, terwijl meer djan 500 gewonden in de ziekenhui zen opgenomen werden. op postcheckrekening Nr 4763.61 der Drukkerij Sansen, Poperinge cn ons blad zal U wekelijks to| einde 't jaar per post tehuis be steld wordeiv Die prachtige Leiestreek, Harelbeke! Daar was het in die op<-,> prachtige en rustige natuur, dat Peter als jongen met z'n peter -bij delde en z'n fijn-besnaarde ziel van kindsbeen af lossen tooro-s"- geven. j liet

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1