VOOR POPERINGE EN IEPER 12 17 Die week is wél voorbij D Benoit haalt zijn slag thuis te Antwerpen Constant Huybrecht beiden tot Levenslange Dwangarbeid veroordeeld Cichoreiproductie in gevaar Japai kwamen naar bijwonen aan inse Notabelen Wevelgem de Hulde Loondorser door eigen tractor gedood te Gistel Een drama van de echtelijke ontrouw krijgt in het openbaar zijn beslag voor het Assisenhof te Brugge en de Hoogstadenaar André Van de Walle Hedwige Van Tilcke valt bewusteloos wanneer ze Donderdagavond te 8.30 u. het vonnis hoort vellen KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG FEBRUARI 1951 BUITENLANDS OVERZICHT VIJFTIG JAAR GELEDEN STIERF PETER BENOIT 2. door F, R. Boschvogel. de West-vlaming die Japan het vlas leerde kennen Waf betekenen Bke en GJ«» Gebrekkige uitvoermogelijkheden en Buitenlandse concurrentie bedreigen deze bij uitstek Westvlaamse nijverheid MET ÉÉN SPRINGLADING HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperlnge Gasthuisstr, 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond, der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47« JAAR Nr 7 POSTABONNEMENT 1951: België 115 fr. Belgisch Congo 4 fr. p. week Frankrijk - Holland 4fr. p. week Anderelanden 5fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. E week van de soldaat ls voorbij en... wel voor bij I Maar we moeten mekaar goed verstaan. Er zijn feesten die ons meer ongemak verschaffen dan ge not. Na zulke feesten ademen we vrijer en zijn blij dat alles normaal verliep. Het feest is wél voorbij gegaan. Het toneel treedt een paar keren op in 't jaar; er wordt weken naeen herhaald, er wordt grote reklaam gemaakt! Bij de opvoering veel volk, veel geween en veel gelach... groot succes! 's Anderendaags zeggen de spelers tegen mekaar «Alles wel voorbij - 't is tot toeko mend jaar». Alzo bedoel ik het niet met die week van de soldaat. Wel voorbij heeft een heel an dere betekenis. Al wie die week heeft gevolgd, een vergadering heeft bijgewoond of een feestavond, is nu overtuigd dat wel voorbijwil zeggen dat er van die week meer dan iets overblijft, dat we niet tot toekomend jaar zullen wachten, tot er weerom zulke week wordt georganiseerd, om aan leger en soldaten te denken! Die week heeft enorm veel deugd gedaan, overal! Ik herinner me nog zo goed die week van verleden jaar! 't Was de eerste maal dat die week groots werd opgevat. Aalmoezeniers traden op in de kerken van steden en gro te gemeenten, er werd gecollecteerd aan de kerkdeur, «Marsch» werd te koop geboden, er werden volks vergaderingen gehouden, 't Ging net als bij een verkiezing. Het hoofdkwartier te Roeselare ontving tegen de middag reeds de eerste uitslagen van de hele compagnie. En ik zie nog aalmoezenier Willems, een Limburger, de ziel van de be weging, enthousiast de Westvlaam- se Milac-mannen geluk wensen. Zie... dat was buiten verwachting' 'k Weet niet of die sympathieke aalmoezenier Zondag laatst op nieuw te Roeselare op de uitslagen wachtte! In ieder geval ik weet dat hij tot in de... wolken zou gerezen zijn! In ons landje was de piot zeer... populair. Maar met de slag is Milac even populair geworden. Spijt al zijn populariteit hebben we lang gedacht dat de piot een luxe-artikel was. We droomden van een land waar de jongens thuis mochten blijven zonder te moeten dat uniformaantrekken. Dro men is bedrog. Dat hebben we op eigen kosten ervaren en de droom is t' einden en uitgedroomd. Ge laat uw geld en uw... goudewerk niet op tafel liggen, zelfs niet bij dag, ge laat uw land niet meer onbe schermd; vooral dan niet wanneer ge op de hulp en de steun van vrienden en verbondenen moogt rekenen. Dan hebben we begrepen dat het leger een... noodzakelijk kwaad was. Dat was reeds een stapke in de nieuwe richting. Milac heeft het ons nog anders voorge steld. Bij 't leger wordt ingescha keld het beste wat we in het land bezitten: onze jeugd, de toekomst van ons land. Die jeugd zorgt voor onze veiligheid. Milac voegde er aan toe: Zorgt dan zelf voor de veiligheid van die jeugd. Kan het dan anders of ook Milac moest populair worden? Zijn de ouders niet blij en gerust wanneer ze overtuigd zijn dat er, gelijk waar hun jongen vertoeft, er anderen zijn, die bekommerd zijn om hun soldaat, En dat zijn in de eerste plaats dan nog soldaten zelf: makkers die 't zelfde leven leven, dezelfde last dragen, bij mekaar zijn, op de soldatenkamer evengoed als bij de oefeningen en in de vrije tijd. Maar dat was on mogelijk zonder die band, die de jongens verbindt, die ze met thuis verbindt, met hun eigen soldaten- organisatie... de Milac. Geen jongen staat meer alleen, geen enkele, ten zij hij verkiest zijn eigen gang te gaan en alle risico's te dragen. Het is er dan een die niet verzekerd is tegen de... ongevallen van 't solda tenleven. nodig. Dat comité is de band die de jongens vastbindt aan huis en gemeente, maakt dat ze niet ver vreemden. Onze jongens zijn ons veel te sympathiek dan dat we ze laten vervreemden. Er zijn, god dank, in ons Vlaamse land nog mensen genoeg die hert hebben voor zulk werk en desnoods voor dat werk tijd zullen... maken! Die week voor de soldaten is da nig wel voorbij, omdat ze vooral danig veel... belooft. Maar stelt niet uit tot morgen wat ge... Pfi VLAMYNCK. P. S. 'n Paar storende zetfouten ont sierden verleden week het artikel van Pé Vla- mynck over Oost-Priesterhulp. Zo stond er dat c vluchtelingen waren uit Siberië waar moest S1LEZIË gelezen worden. En er stond verder dat de bazenvoor vlees hadden gezorgd; 't moest natuurlijk BOEREN zijn. De lezer gelieve ons te verontschuldigen. AandachtHet Westen TERWIJL DE POT IN HET OOSTEN VOORTKOOKT... Over Korea wordt zoveel niet meer gesproken, ledereen is meer gerustgesteld. De terugtocht der U.N.O.-legers is blijkbaar een stra tegische terugtocht geweest die dus niet het gevolg geweest is van een werkelijk, overrompelende kracht van de Chinese vrijwilligers Intussen hebben de U.N.O.-legers voor de tweede maal Seoel her overd en zijn ze ongeveer aan de 38e breedtegraad aangeland. Verder zit men in New-York nog steeds te zoeken naar de mensen die zouden willen deel uitmaken van de Commissie van Goede veroordeling van China door de U.N.O. en niettegenstaande de ivei- gerende houding van Chou en Lai, zou pogen het Korea-conflict op minnelijke wijze te regelen en te beëindigen. Dat alles houdt intussen minder de aandacht gaande, ten eerste om- dal alles wat lang duurt en waarbij men niet rechtstreeks betrokken is tenslotte in zekere zin vervelend wordt, en ten tweede omdat ieder een thans voor zeker aanneemt dat de V .N O -troepen de tegenstanders de baas kunnen. Ja, bepaalde artikels,ook in de pers in ons land verschenen, heb- Dienstendie, niettegenstaande de ben zelfs een mening verspreid als- De soldatenweek is wel voorbij! Waar ouders vroeger niet inge licht waren over leger en soldaten leven in onze tijd, werden ze nu in gelicht en hun jongens werden op tijd ook... ingelicht. Die kleine ac- i I ncxix, w xixv i ruu v wi lvxa tie van vroeger jaren is er nu een vernieuwde Vlaamse muziek, mu- Benoit is orkestleider geweest te Parijs, en treft te Brussel de Vlaamse dichter Emmanuel Hiel I aan. Deze wint Benoit voor een grootscheepse geworden. Er zijn misschien nog ouders die onver schillig gebleven zijn; 't is mogelijk. O. L. H. moet van alles zijn getal hebben, zegt Fiel! Maar dat zijn voortaan uitzonderingen. Wel voorbij! Duizenden nummers van Marsch werden aan de man gebracht; en die nummers wer den... gelezen. Ge hebt gezien en ondervonden dat de mannen van Marsch echte soldatentaal spre ken; ze mogen er zijn die kerels en... 'k verkneukel me zelf maan delijks aan dat soldatenblad. Wel voorbij! En op vele vergade ringen werd een ernstig woord ge zegd over ons leger in onze tijd!... In 1951, wanneer alle landen die van vrijheid en welvaart houden zich met alle kracht inspannen om dat hoogste goed in verdedigen. Ook dat was nodig. Wel voorbij! En Milac heeft U getoond hoe ook bij de legerleiding wordt opgetreden voor de belangen van de soldaten; hoe Milac zorgt voor de zedelijke gaafheid van de soldaten, waar in vele diensten de sport, de sociale diensten enz. een eigen woord meespreken. Die week is voorbij. Daar vooral is ze wel voorbij, waar een plaat selijk comité bestaat of wordt in gericht. Tot op onze kleinste ge meenten is dergelijk comité brood- ziek waarin de volle klare klanken van het oude en nieuwe volkslied zitten. Pierre Benoit wordt nu Pe ter Benoit. De onstuimige, durven de, Vlaamse Benoit. De Vlaamse revolutionnair. Na heel wat tegen kanting wordt hij bestuurder der Muziekschool te Antwerpen. Deze benoeming heeft hij vooral te dan ken aan Constance Teichman, de Engel van Antwerpen, die vol be wondering is voor de muziek te Antwerpen. Maar in de andere ho ge standen is Peter Benoit manne ke nul. De muziek is een voorrecht voor de hogere verfranste standen te Antwerpen, te Brussel, overal. En daar komt Peter Benoit in korte tijd het aanschijn van de Antwerpse muziekschool verande ren. Peter Benoit is 33 jaar oud, op volle kracht dus. Doch er is meer dan gewone moed nodig om ook hier tegen de botte onwil van een ontwortelde burgersklas zijn kop en zijn hart uit te vechten. Elke andere nabuur zou er aan ten onder gaan. Benoit niet. Hij vecht, hij moet vechten. En met liefde, want zijn woord is geen politiek: voor mijn volk, voor mijn taal, voor mijn nationaliteit! Conscience zegt van hem: Hij is van ijzer en staal. Doch zijn vijanden ontwapenen ook niet. Wacht maar, Benoit,, het is slechts een begin. Als ze onder vinden dat ze het met ernstige polemieken tegen de klare en kloe ke uiteenzettingen van Benoit niet kunnen halen, willen ze hem kapot geselen met hun bozen spot: Be- Dinsdag herdacht de nijverige vlasgemeente Wevelgem, een harer roemrijkste zonen, Constant Huy brecht, 100 jaar geleden geboren en overleden in 1922. Constant Huybrecht leerde het vlas kennen aan de Japanners en week naar dit land uit. Hij stichtte er de vlasindustrie te Hokkaido, rond de jaren 1880, dit plaatsje telde toen 27.000 inwoners, nu is het een grootstad geworden van 365.000 in woners. De Japanners aanzien Huybrecht dan ook als een wel doener van hun land en de Rege ring had er aan gehouden een de legatie te sturen naar Wevelgem; ten teken van erkentelijkheid. De den deze verre reis: de HH. Santoh Yosika, afgevaardigde van de Japanse vlasnijverheid; Yamada, Voorzitter van een der grootste syndicaten van vlasspinnerij en weverijen van Japan, Mr en Mevr. Modeiro, de eerste professor aan de Universiteit van Tokio, Hr Koyo Migota, insgelijks afgevaardigde van de Japanse vlasnijverheid. Van Belgische zijde: de HH. Wallaeys, senator Deconinck, Volksvertegen woordiger, de Hr Burgemeester van Wevelgem, de schepenen en tal van figuren uit de vlas en tex- tielwereld van het Kortrijkse. Na de plechtige herdenkingsmis in de parochiale kerk, had een ontvangst plaats op het Gemeente huis. De Heer A. Wallaeys, Bur gemeester verwelkomde de hoge vreemde gasten en schetste de reu zenarbeid van Constant Huybrecht op vlasgebied. De Japanse afge vaardigden dankten hartelijk en verklaarden allen dat de figuur van Constant Huybrecht imnur zal in ere worden gehouden in het verre Nippon. Na het ledigen van de erewijn, werd het gulden Boek ge tekend. Men begaf zich vervolgens stoets gewijze met de fanfare De Een dracht op kop naar het gemeen telijk kerkhof, waar een prachtig grafmonument, gifte van de Japan ners, prijkt. Men bemerkt erin gebeiteld, in Japans, een gelegen heids- en denkschrift. Talrijke bloemengarven werden hier neer gelegd. De Hr Gheysens G., Voor zitter van het inrichtend Comité, hield hier een korte toespraak, ook de vreemde afgevaardigden. Er werd een minuut stilte bewaard, terwijl de fanfare het Japanees Nationaal lied en de Brabangon- nespeelde. Rond het graf be merkte men tal van familieleden van de aflijvige, zijn zoon, en kleinkinderen, neven, enz.... In de zaal Vanack:r, werd een banket opgediend aan meer dan 200 genodigden. Men bemerkte hier Z. Exc. Minister Dequae, E. H. Pas toor van Wevelgem, die zich bij de groep hadden gevoegd. Verscheidene tafelreden werden uitgesproken, onder meer door Ministfer van Koloniën, Hr Dequae, die er de nadruk op legde dat Constant Huybrecht door het vlas te leren kennen in Japan, van dit land 'n goede klant heeft gemaakt voor onze vlasindustrie. Ook twee Japanse afgevaardig den spraken met veel lof over Con stant Huybrecht en noemden hem de grootste vlaskenner van Europa. Een familielid van de aflijvige dankte allen in naam van de fami lie voor de gebrachte hulde. noit; de boer, de liedjeszanger, de idioot, de fabrikant van piano's die nu in 't Vlaams gaan spelen. Be noit, die onze Latijnse muziek school tot een bekrompen bewaar- klasje van Vlaamse marktzangers wil inrichten: Benoit, die zelf hele maal in 't Frans werd opgevoed, en niet dulden kan dat onze kinde ren wat Frans leren. Benoit, de slechte Belg, die de beide landsta len als bloedvijanden tegen elkaar wil oprichten, Benoit, de wonder doener die de muzikale tempel van Europese vermaardheid wil afbre ken om hem in drie dagen opnieuw op te bouwen. Het wordt gefluisterd het wordt hem achterna geroepen op straat, het staat te lezen in de Fransdolle kranten. Er wordt ge- gicheld, gelachen. Met dergelijke spot heeft men nog groteren dan Benoit klein gekregen. Doch geen Benoit. Het gaat moei lijk, hij wankelt, aarzelt al eens, doch houdt nog kop boven water. Dan komt de laster, de pijnlijk ste laster die een gevoelig hart kan treffen: Flore Wantzel is te Brus sel gebleven. Het komen en gaan van elke man en elke vrouw wordt1 afgespied, dicht bij Benoit's wo ning. Fabelachtige praatjes doen de ronde. Dat gooien met slijk treft Benoit meer dan wat ook. Hij versaagt een ogenblik, och, hij wanhoopt zelf. Voor Constance Teichman aarzelt hij niet deze afschuwelijke woorden uit, te spreken: «Als ze aldus verder gaan met hun snode^ eerroverij, blijft er me maar één dingen meer over, me verdoen.» Of vluchten, wegvluchten ui' Antwerpen. Eens komt een Rus sische prins bij Benoit binnen en treft de meester aan in een bui van donkerste wanhoop, zwijgend legt de prins een contract vóór Benoit neer, om in een Russisch theater een verlokkelijke positie te gaan bekleden. Weg uit deze klein heid, weg uit deze giftige stal, ver weg waar geen mens de vereen zaamde kunstenaar nog vinden kan (Pour vivre heureux, il faut vivre caché, M. Benoit). Benoit staat met de zware kop naar het papier gebogen. Een pen- netrek en hij is verlost. Maar daar toeten schepen op de Schelde, en de beiaard ringelt. Antwerpen roept. Vlaanderen roept. En dan smijt hij de pen met een driftige smak tegen de grond. Neen! 's Avonds zit hij wat verlicht bij de Teiehman's. Ik heb vandaag aan u gedacht, zegt Juffrouw Constance. Nu gij ook bestuurder zijt van de Société de Musiquein onze stad, zoudt ge eens een groot nieuw werk moeten uitvoeren. Zoals weleer «Lucifer». Doch een specifiek Antwerps werk, dat het hart van deze versteende sinj oren zou ver overen. Hebt gij er ons niet eens over gesproken, dat gij dergelijk werk zo goed als klaar hadt? (Zie vervolg blz. 2.) of de gehele terugtocht van de U.N.O.-troepen van de boorden van de Yalu tot over de Han en Taegu alleen te wijten geweest is aan een persoonlijke politiek van generaal Mac Arthur die het Chinese vaste land wou aanvallen en door een zo genaamde overrompeling door de Chinese vrijwilligers wou bewijzen dat het anders niet ging. Wat er nu ook ran zij, iedereen neemt aan dat de U.N.O -troepen de toestand kunnen meester blij ven en dat element heeft een zeke re rust bijgbracht in de zenuwach tige spanning die over de wereld heerst. Anderzijds hebben de Verenigde Naties ook blijkbaar besloten deze keer bii de 38e breedtegraad te blij ven stilstaan om aldus tot een ver gelijk met China te komen. Er is wel een Zuid-K or eaanse verklaring geweest in tegenovergestelde zin en 'sommige persagentschappen heb ben een naar dagen geleden gemeld dat de «Kapitooh-divisie de fameu ze 38e had overschreden, maar on middellijk daarop volgde het be richt dat diezelfde divisie nog 3 ki lometer beneden die lijn vocht en in een verklaring voor het Lager huis verklaarde de Britse Premier (Zie vervolg blz. 2.) Op de bank der beschuldigden hebben Hedwige Van Tilcke en haar medeplichtige André Van de Walle plaats genomen, terwijl achter hen de Rijkswachters de wacht houden. De foto werd genomen bij het be gin der zitting, men bemerkt links Van de Walle die onbewogen de zaal inkijkt, rechts Hedwige Van Tilcke die snikkend het hoofd verbergt in haar handen. Tilcke uit Gijverinkhove In dat nederige huisje te Harel- beke, werd de grote Vlaamse toon dichter geboren. De groep na de ontvangst op het stadhuis. Men bemerke de Japanse dame in Nationale kledij; verder herkent men de andere Japanse af gevaardigden, dc familieleden van Constant Huybrecht en de leden tan liet inrichtend comité. Zaterdagnamiddag 10 Febr. jl., omstreeks 2.30 u., kwam langs de brede betonbaan, genaamd Abdij- weg welke naar de alomvermaar- de Sinte Godelieve Abdij ten Putte loopt, tot een vreselijk ongeval, welke een akelig schouwspel bood, en waarvan de 48-jarige loondorser Jules Decerf, vader van 3 kinderen, wonende Garenmarkt te Gistel, het slachtoffer werd. HOE HET ONGEVAL ZICH VOORDEED Na enkele dagen gedorsen te hebben op de hoeve van landbou wer Boone, gelegen en palende aan de Sinte Godelieve Abdij, hadden de werklieden de dorsmachine en tractor reisvaardig gemaakt om te vertrekken naar de hoeve van Charles Boddez, Kleine Warande te Gistel. Na ongeveer 1 Km. gereden te hebben en gekomen zijnde aan de hoeve van landbouwer Kimpe, op een 50-tal meter van het Naaikapelleke bij het gehucht De 8 Zaligheden», ging Decerf, welke per fiets de machine volgde, zijn rijwiel langs de kant plaat sen en sprong op de tractor die be stuurd werd door Valère Lingier, uit de Steenbakkerijstraat, tenein de vast te stellen welke hoeveel heid mazout er nog in de tank der tractor was. Doch helaas! Deze handelswijze werd hem noodlottig, hij verloor het evenwicht waardoor hij op de grond stuikte en een der logge achterwielen van de tractor op zijn rug terecht kwam. De uiterst koelbloedige geleider welke een kreet hoorde stopte bijna ogen blikkelijk, maar niets kon baten, want het zware gewicht stond reeds op de rug van het slachtoffer wel ke met zijn gezicht tegen de grond gedrukt lag. Teneinde zijn werkge ver uit zijn netelige positie te kun nen redden diende Lingier zijn werkmakkers welke per fiets reeds een eind verder reden roepende achterna te lopen. Toen deze ter plaatse kwamen werd de tractor met behulp van een kruk opgelicht om het slacht offer te bevrijden, maar gedurende het werk sloeg deze kruk twee maal achtereenvolgens weg en stortte het voertuig iedere maal terug op het lichaam van Decerf. Toen men er tenslotte toch in gelukte, legde men hem nevens de baan op zijn rug, verwittigde een dokter en werd een priester bijgehaald. ZIJN LAATSTE WOORDEN Ondanks zijn hevig lijden waren de laatste woorden die de zwaarge- kwetste Decerf uitsprak in tegen woordigheid van al zijn werkne mers de volgende: «De groeten aan vrouw en kinderen... 't is met mij gedaanWaarna de dokter ter plaatse verscheen en beval hem met een per toeval aldaar geparkeerde Rode-Kruis wagen naar de H. Hart- kliniek van Oostende over te bren gen. Gedurende zijn overbrenging diende Z. E. H. Directeur der Sinte Godelieve Abdij hem het H. Oliesel toe. Na enkele uren in de kliniek vertoefd te hebben overleed Decerf er omstreeks 17 uur aan de gevol gen zijner opgelopen verwondin gen, welke bestonden uit een inge drukte borstkas, een totale verbrij zeling der ruggegraat; ook hart en longen waren geraakt. Het parket van Brugge stapte ter plagtse af, Ter gelegenheid van Eisenhower's bezoek aan ons land, vroegen velen zich af, van waar zijn bijnaam Ikekomt. Wel, men schijnt het niet juist te weten. Er wordt echter verteld dat het de leerlingen van de mili taire school vail West-Point waren, die, toen Eisenhower daar studeer de, zijn naam verkortten en er «Ike» van maakten. (Spreek uit: Aik Anderen vroegen wat G. I.be tekent, ds letters waarmede men de Amerikaanse soldaat aanduidt. Het schijnt dat het de initialen zijn van Government Issues dit wil zeggen Producten van de re gering ».- Het waren de G.I. »'s zelf die zich deze bijnaam gaven, om een allusie te maken op het feit dat zij gevoed, gekleed en uitgerust zijn op staatskosten. Met het hoofd in de handen, zagen we Hedwige Van Tilcke de zaal onderzoek van het Assisenhof te Brugge binnenkomen. Zo bleef zij er zitten gedurende de ganse debatten, zij de diep gezonken vrouw, die op joede Vrijdag 1950 haar echtgenoot Barrezeele Maurice te Gijverink hove door vergiftigin - op koelbloedige wijze om het leven bracht. Niemand heeft haar gezicht kunnen zien tijdens deze zitting. Haar medeplichtige Van de Walle André zit onverschillig naast haar op de bank der beschuldigden. Stuur kijkt hij voor zich uit, alsof gans de zaak hem niet aangaat. Wanneer de voorzitter hem onder vraagt, antwoordt hij kort. Bij het getuigenverhoor is hij echter heel en al aandacht. Stil is het in de zaal. Talrijke toeschouwers volgen deze zaak, die voorzeker een der afschuwelijkste moorden is van de laatste jaren. DE ZITTING IS OPEN Wanneer te 9.30 uur de Voorzit ter, Raadsheer Bossaert, bijgestaan door de. rechters Vanden Bussche en Declercq, de zitting opent, wordt het zeer stil in de ruime assisen- zaal. Als verdedigers hebben plaats ge nomen: Mters Floré, uit Brugge, en Eeokhout, uit Gent, voor Hedwige Van Tilcke, ter-wijl Mter Desegher, uit Poperinge, de verdediging van Van de Walle waarneemt. Als Openbaar Ministerie treedt op de Substituut van de Procureur des Konings, Verhegge. Na de aanstelling der juryleden, doet de Voorzitter de beschuldigden binnen brengen. Eerst de identifi catie der beschuldigden, waarna de griffier aan het woord komt, die de akte van beschuldiging voorleest. DE GIFTMOORD MET STRYCHNINE De akte van beschuldiging, waar van de griffier de lezing geeft van bij de aanvang der debatten, begint onmiddellijk met het relaas van hetgeen zich die 7» April 1950 af speelde rond 21 uur 's avonds, in de herberg Het Patersvatje te Gijverinkhove. Dr Snick, uit Lo, was er ontboden aan het ziekbed van Maurits Barrezeele. Hij had vastgesteld dat de patient, die niet meer bij machte was te spreken, uiterst hevige koorts had en om de twee minuten, geweldige spiercon tracties kreeg, waarbij het lichaam herhaaldelijk met krampachtige zenuwschokken omhoog ging. De dokter gaf de zieke een inspuiting met morphine, doch een half urn- later was Barrezeele dood. De dok ter vond het overlijden verdacht en de stijfheid van het lijk, toen het nog warm had, deed bij hem het vermoeden rijzen, dat men hier ver moedelijk stond voor een vergif tiging met strychnine. Het parket werd verwittigd, het der wetsdokters was moeizaam, doch uiteindelijk kon met zekerheid uitgemaakt worden dat het slachtoffer vergiftigd werd bij middel van strychnine. Zo ver stond bét onderzoek op 11 April. Diezelfde dag bekende Hedwige Van Tilcke dat zij haai man vergiftigd had door toediening van een pil, groot en sterk genoeg om een grote hond te vergeven De cichorei is een specifiek Westvlaamse Nijverheid. Zo sterk is deze bedrijvigheid met het eigen Westvlaams karakter vergroeid, dat men dit laa.ste zou verminken moest men haar wegcijferen. Onze dorpen en gemeenten hebben hun asten die grote vierkante droog ovens, die de eentonigheid van het vlakke landschap breken en vanaf de maand Oktober hun witte rookwolken uitwalmen. Het woord ast is in geen woordenboek van algemeen Nederlands ie vinden want het hoort bij het eigen Westvlaams patrimonium. Dat geeft niet, iedereen weet wat het beduidt; de mensen van de streek zijn er vertrouwd mee geraakt. Deze eigen nijverheid nu wordt de laatste jaren zwaar bedreigd, deels door gebrek aan doelmatige uitvoer en anderzijds door buiten landse concurrentie die catastrofale gevolgen dreigt te hebben. Met het doel passende verweermiddelen te vinden werd door de Syndikalc Kamer der Westvlaamse cichoreidrogers te Roeselare een vergadering belegd om de toestand te onderzoeken en passende sane ringsmaatregelen te treffen. WAT IS CICHOREI? Onze huismoeders kennen de ci chorei of suikerij als het onont beerlijk bestanddeel om een geurig potje koffie te zetten. Cichorei wordt uitgezaaid en geeft een vle zige dikke penwortel. In de cicho- reidrogerijen, de Asten wordt de wortel gewassen, gesneden en ge droogd. Vandaar gaat dit product, dat inmiddels de naam kreeg van boon naar de branderijen waar het roosteren, malen en fermente ren de cichorei als gewaardeerd ar tikel klaar maakt voor de markt. Bij het roosteren wordt dikwijls wat plantenvet, in de vorm van sesam- of aardnotenolie aan de ci chorei toegevoegd, waardoor het product langer droog blijft en een meer donkerbruine kleur, een amandelachtige geur en een aange name smaak, krijgt. De verwerking tot surrogaat voor koffie is uitgevonden en het eerst uitgevoerd in 1775 door de Franse artsen Harpong en Bruneau te Ses- sinez (Frankrijk) en nam een ho ge vlucht ten tijde van het conti nentaal stelsel onder Napoleon. EEN OUDE NIJVERHEID De teelt der cichoreiwortelen is een aloude nijverheid in onze stre ken. De statistieken uit de jaren vóór 14-18 bevestigen, dat 7 11.000 Ha. voor de opbrengst van suike- rijwortelen instonden. Na 14-18 daalde deze oppervlakte en bleef schommelen tussen de 5 k 7.000 Ha Niettemin bleef het een belang rijke tak, waarvan de afzetmoge lijkheden ruim voorhanden waren. Tussen de twee wereldoorlogen in werden ongeveer 30 millioen kgr. cichoreibonen op de binnenlandse markt verbruikt terwijl een onge veer gelijk gewicht naar het bui tenland werd uitgevoerd waar dit product gegeerd werd en een gou den klank had omwille van zijn kwaliteit. De jongste wereldoorlog echter kwam de zaken in de war sturen. Niettemin zou men toch de vroege re afzetgebieden zonder slag of stoot terug hebben kunnen inpal men ware het niet dat de regering op dat ogenblik uitvoerbeperkin- gen invoerde. De concurrerende landen lieten niet cp zich wachten. Polen en Tsje- cho-Siowakije namen onze plaats in op de buitenlandse markten en met lede ogen moesten onze voortbren gers machteloos toezien. Daarbij bleef het niet, een han delsakkoord, met Polen afgesloten, voorzag de invoer in ons land van Poolse cichorei onder vorm van bonen ONMOGELIJKE PRIJZEN Het gaat hier niet alleen om een gewone kwestie v_an uitvoerverbod en hinderlijke invoer. Het is veeleer een kwestie van prijzen die met het politiek gebeuren in nauw verband staat. Polen en Tsjecho-Slowakije liggen beide achter het beruchte ijzeren gordijn. De politieke constellatie van die landen is voldoende gekend. Nor male prijsschommelingen en prijs berekeningen worden in deze lan den niet toegelaten. Het zijn alleen de politieke oogmerken die de prij- (Zie vervolg blz. 7.1 HEDWIGE YAN TILCKE De beschuldigingsakte tekent dan verder in rake trekken het beeld van deze diep gevallen vrouw. Reeds tijdens haar jeugd is zij van slecht gedrag. Door haar ouders werd zij verwaarloosd en zij stond bekend als slordig, lui en vadsig; zij was onbetrouwbaar en haar ze delijk gedrag liet te wensen over. Haai- onderwijzeressen getuigden van haar dat zij weinig ontwikkeld, wild van karakter was en meer bekommerd met de werklieden in de school, dan met wat anders. Toen zij 14 jaar was, ging zij uit werken bij de boeren. Sommige van haar werkgevers echter spre ken met lof over haar. Toen zij op 4 Mei 1944 in het huwelijk trad met de 12 jaar oudere Maurice Barrezeele, hadden zij reeds een kind dat 2 jaar oud was. Als huisvrouw was Van Tilcke zeer verkwistend, zij maakte schul den en kocht nutteloze voorwerpen. Hiervoor kreeg zij van haar echt genoot de bitterste verwijten toe gestuurd. Zij verborg het trouwens voor niemand, dat zij tegen haar goes ting getrouwd was. Zij stelde zich tegenover haar man brutaal aan en maakte hem het leven ondragelijk. Barrezeele. die gekend stond als een zeer zachtaardig man, liet die stor men over zich heengaan. Hij werk te bij landbouwer Dewulf, waar hij graag gezien was en toen hij zelf zag dat er iets moest bijverdiend worden, opende hij een herberg: «Het Patersvatje». «HET PATERSVATJE» Van erg ging het naar ergei. Hedwige Van Tilcke zou haar her berg doen floreren op haar manier. Met de echtelijke trouw nam zij het zo nauw niet en het duurde niet lang of haar herberg kreeg een slechte naam. De kinderen, die in '43, '44, '45 en '47 het gezin kwamen vermeerderen, vermochten het niet Hedwige Van Tilcke tot betere ge- (Zie vervolg blz. 9.) In het hart van Londen moest een fabrieksgebouw, dat reeds lang buiten gebruik was, afgebroken worden, om plaats vrij te maken voor het bouwen van een grote autobergplaats. De firma, die met de af braak belast was, speelde het klaar om met één springlading de 42 meter hoge fabrieksschouw netjes neer te halen, en wel zo secuur, dat de toeschouwers van op de openbare weg zonder gevaar het ge beuren konden volgen. De fotograaf kon van de schouw nog een laatste opname maken, juist op het ogenblik eer zij, met een flinke v fefiBS. sp. de grand zou terechtkomen-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1