VOOR POPERINGE EN IEPER 3 Gij zijt zo welgezind als ik 22 tot 28 Maart Indrukwekkende rede van Eerste-Minister Pholien Hoo!db@sc§iul{figd@ii werkten te Izegem aan drukplaten voor valse 100 Gulden-briefjes Geheimzinnige verdwijning te Oostrozebeke Regeringscrisis in Frankrijk 10 Z. H. de Paus, Pius XII op 2 Haart 75 jaar oud 21' leperse Handelshor Werd er een broedermoord gepleegd De Londense motorpolitie heeft radio Ex-Minister Clementis BesGhuidiging van samenzwering en spionnage Regering Pieven ever de kieskwestie gestruikeld aangehouden samen met andere Communistische leiders KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIIC EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden 1951 BUITENLANDS OVERZICHT Het Kamerdebat over de Herbewapening voortgezet Het land moet zijn plicht doen Van Advokaat tot Valsmunter... Bewogen leven De Politieke Crises in Tsjecho-Slowakije De Drie Koningen- HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthulsstr, 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Boeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-A'f insusstr. 12. Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 07a JA/.R Nr 9 PRIJS 3 Frank ZATERDAG MAART POSTABONNEMENT 1951: België 105 fr. Belgisch Congo 4 fr. p. week Frankrijk Holland 4fr. p. week Andere landen 5fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. ZO welgezind was Ik In maanden niet. Gij moet lijk ik zelf en lijk iedereen, dikwijls horen dat wij achteruitboeren. Ons volk heeft gaven noch deugden meer, t vervalt en er is niets aan te doen. Is t waar of niet dat er kwa-weer-profeten zijn die dag in dag uit dat lied en dat refrein zin gen en herhalen? En als ge dan nog met de tekst van de oude catechis mus antwoordt: «Zo leren de ket ters, maar ze dolen» dan krijgt ge een hele kamion vertellingen te be luisteren om wel te bewijzen dat er niets meer deugt niets meer. En 'k ben danig welgezind omdat lk nu met hele kamions kan ant woorden. Zoudt ge ook niet welge zind zijn? Ik heb veel gezien en 'k heb Iets gelezen. Gezien: en 't moet me van 't hert en uit mijn pen: «Onze mensen, ons volk heeft een hert Ik heb gezien wat onze mensen bijeengebracht hebben, verzameld, gebundeld en gebusseld hebben voor de Oostpriesterhulp Hele kamions kon men volladen. De schoolkinderen hadden thuis een woord gezegd; briefjes waren rond gedragen. Kom: moeder begreep maar al te goed wat dat werk bete kende. «Dutsen» zijn er altijd en over al. Maar waar de nood zo groot, zo verschrikkelijk groot is, millioenen mensen honger lijden en koude... Kijk, dat is te erg, men zou moeten een hond zijn om geen medelijden te hebben. Medelijden, niet met woorden en veel beslag, maar... En moeder sprak er eens over en dan ging ze op zoek, en ze vond. Vrouwen en moeders vinden altijd! Ze vonden hoe langer hoe meer. Er werd wel een stuk even weggelegd, 't kon immers nog dienen, maar 't eindigde met ten slotte toch bij de pakterecht te komen. Zo ging het in veel gezinnen, in vele straten, in vele gemeenten. Zo gaat het heel Vlaanderen door; het gaat zelfs crescendomen wil niet onderdoen voor de buren of voor de gemeente in de buurt. Ik heb gekeken naar de studen ten», naar die jonge kerels, die sloofden en sleurden en sleepten als dokwerkers. Werd ook niet beweerd dat onzestudenten tot niets meer bereid waren? Ze waren als bezeten wanneer ze rondreden en rondtoerden om de pakken op te laden. Ons volk heeft een hert, God dank! Ik zie Pater van Straaten en zijn helpers daar, verre van hier, zijn St Niklaaswerk verrichten. Er zullen onder die giftenwel St Maartensgiften zijn van geringe mensen die zelf wegschonken wat ze nog goed konden gebruiken. Ik hoor Pater van Straaten, wijl hij armbreed uitdeelt, herhalendat komt uit Vlaanderen, uit dat kleine landje aan de zee, waar de mensen veel meer hert hebben dan rijk dom». Neen het is niet nodig dat we zien hoe welgezind en opgeruimd die arme sukkelaars de Pater en ons bedanken. We gaven immers... ter ere Gods, zoals men immer gaf en geeft in onze streek. Ik heb gelezen! In vele steden en grote gemeenten in Vlaanderen kent men Pieter van der Meer de Walcheren, die daar immers zijn bekende voordrachten gaf. Pie ter van der Meer de Walcheren is een befaamd geleerde en letter kundige uit Nederland, een van die weinigen die op zijn tijdgenoten grote invloed had en heeft. Hij is een bekeerling. Vroeger Calvinist, daarna ongelovig, is hij, te Parijs dan nog, onder invloed van de schrijver Léon Bloy, tot het katho liek geloof bekeerd en is een der grote Katholieke getuigenge worden. Hij woonde zelf enkele ja ren bij Brussel. Nu is een boek verschenen over hem; Vlaanderen heeft hem ge huldigd bij zijn zeventigste ver jaardag. Maar Pieter van der Meer heeft zelf een bijdrage gestuurd voor dat boek. Ik heb die bijdrage gelezen «waarom ik van Vlaande ren houd». Ja, hij houdt van de schoonheid van Brugge, van leper en Veurne, maar hij houdt nog meer van de schoonheid van het volk. Hij gevoelde zich hier thuis, hier begon eigenlijk zijn bekering, zo getuigt hij in dit artikel. Hij be wonderde in dat volk zijn gehecht heid aan het katholiek geloof maar vooral de grote vrucht van dat ge loof: de christelijke naastenliefde. Ik zou misschien gedacht hebber, dat het wel een beetje overdreven was; hoeveel genoegen het mij ook verschafte te vernemen hoe een vooraanstaand mens als die Neder lander over ons Vlaams volk dacht en oordeelde. Maar nu ik zag, ge loofde ik werkelijk wat ik las. Ons volk heeft een warm hart, een groot hart. Doch, Pieter van der Meer heeft gelijk, christelijke naastenliefde is de beleving van ons katholiek geloof. Willen we 't, ene niet verliezen, we moeten te beter zorgen om het ondere te be waren! Neen, het is niet te verwonderen dat ik danig welgezind ben en het niet verzwijgen kan. Geven is on eindig beter dan krijgen. Kunnen geven oneindig beter dan te moeten krijgen. Er zal wel iemand zijn die dat al les gezien heeft, met nog veel meer vreugde dan ik. Die iemand? Iemand van wie wij allen moeten krijgen, daar hij over zoveel be- De Conferentie wordt voorbereid Op 2 Maart vierde Z. H. Paus Pius XII zijn 75e verjaardag. Ge boren in 1876 werd Hij op 2 Maart 1939 (dus op 63-jarige leeftijd) tot Paus gekozen en op 12 Maart van hetzelfde jaar plechtig gekroond tot opvolger van Petrus. Daarom ook jubelt op 12 Maart a. s. de plaatsen in ons Bisdom worden grootse huidevergaderingen georga niseerd. Iedereen die ernstig met de wereldvrede bekommerd is, kijkt op naar de wondere figuur van Eugenius Pacelli die als wapen- soreuk koos; «De vrede is de vrucht van de rechtvaardigheid en aan de opbouw van die vrede al zijn krachten besteedt. schikt. Iemand die ook de miserie 1 ??ns®_ kat?10li?^ heeft gekend, de nijpende nood en al de narigheid van de ballingschap. Ik bedoel St Jozef. We zijn immers in St Jozefsmaand. Bethlehem en de ballingschap in Egypte zijn ons genoeg bekend... Maar nu heeft hij de sleutels van de magazijnen hier boven. St Jozef, die geren geeft en uitdeelt, heeft ook wel onze ka mions geteld en aangetekend. Wij gaven met een goed hert; hij zal niet minde, doen voor ons. Hij is immers de patroon van de christe lijke huisgezinnen, hij is immers de patroon van ons landje. We beleven vreemde tijden, vol gevaar voor on ze huisgezinnen en voor ons vader land. Redens te meer om in Sint Jozefsmaand met groot vertrouwen maar ook met heel ons hert zijn voorspraak en tussenkomst te vra gen. St Jozef weet dat wij gaven ter ere Gods; dat wij geen dank brief j es verwachten van die sukke laars uit het Oosten. Dat weet hij, dat zag hij, en 't deed hem danig deugd dat te kunnen zien en weten en wij zullen ondervinden dat het niet gelogen is den arme gegeven is aan God geleendNooit meer dan nu zullen wij in de gratie van St Jozef staan en we hebben die nodig! En gij allen die met een goed hert gegeven hebt aan die Oostpries terhulp zijt zo welgezind als ik. 't Kan niet anders. NAAR EEN OPLOSSING IN KOREA? De kranten schrijnen heden mor gen; er wordt gevochten op een lijn 60 km. ten Zuiden van de 38e breedtegraad. Anderzijds verklaren hoge Ame rikaanse militairen dat de Chinese elitetroepen in de pan gehakt zijn en dat ze er nooit meer zullen in slagen de U.N.O -troepen te ver jagen. Over Mao wordt bericht dat hij zou ziek zijn in plaats van naar Moskou. En in China zou iedereen ten zeerste onder de indruk zijn van de oorlog in Korea aangezien alle hospitalen vol liggen met ge kwetsten. Ook heeft Rood-China het plot seling nodig geoordeeld bekend te maken dat het zwaar te kampen heeft tegen binnenlandse weer stand. Bepaalde berichtgevers spre ken zelfs over 100.000 rode soldaten die reed3 zouden omgekomen zijn in de strijd tegen nationalistische guerillas. Uit andere bron wordt dan nog vernomen dat de Commissie van Goede Diensten van de U.N.O., langs Zweedse diplomaten om con tact gekregen heeft met de rege ring van Peking. Zo terloops wordt ook nog eens herhaald dat Engeland zich zal blijven verzetten tegen het over schrijden van de 38e breedtegraad. En in de nieuwe nota van Mos kou aan Londen wordt nog eens gezegd dat China in Korea alleen zijn grenzen wil verdedigen. Als men dat alles samen neemt dan geloof ik niet dat men zich zou vergissen wanneer men zegt: het gaat in Korea naar zijn einde. Men schijnt er op akkoord dat de grens van China aan de 38e breedtegraad ligt, en die van de vrije wereld éveneens. Men zou het daarbij houden, vooral nu zelfs ge sproken wordt over het opnemen van Rood-China in de Organisatie der Verenigde Volkeren, indien het Korea-geschil in der minne gere geld geraakt. Wij hebben trouwens de indruk dat China dit helpt voorbereiden door juist te wijzen op zijn bin nenlandse moeilijkheden. En Rus land wenst het blijkbaar in voor bereiding van de Conferentie der Grote Vier waar absoluut moet be wezen worden dat het internatio naal communisme niet aggressief is. Alle militaire macht van de communistische landen dient uit sluitend om hun grenzen te verde digen. En als China zoveel binnenlandse moeilijkheden heeft, dan moet men van aanstaande. PÉ VLAMYNCK. DE DRAAGWIJDTE ONZER VERPLICHTINGEN Het Kamerdebat over de herbe wapening bereikte Dinsdag zijn hoogtepunt met een redevoering van Eerste-Minister Pholien over de militaire politiek der regering. De Eerste-Minister siteert tijdens zijn inleiding onze militaire ver plichtingen in het kader van de aangegane internationale verbinte nissen. Hij verwijst hierbij naar de U.N.O., het Pakt van Brussel en het Atlantisch Pakt. De verplich- Valsmuntersbende voor het Assisenhof te Gent. Niet minder dan 18 beklaagden staan voor het ogenblik terecht voor het Assisenhof van Gent on der beschuldiging van valsmunterij. Hun verantwoordelijkheid schijnt tamelijk verdeeld te zijn, zodat men kan spreken van 10 hoofdbeschul- digden en 8 beschuldigden van mindere rang die enkel in de afde ling propaganda en verspreiding werkzaam waren. Gelukkig kan men zeggen dat de bende geen al te groot onheil ge sticht heeft want schier onmiddel lijk na hun eerste massale uitgifte werd het net ontward en kon gans de bende opgerold worden. De hoofdplichtige, Omer Sterckx zelf, staat niet terecht daar hij voor het ogenblik in een gesticht voor abnormalen opgesloten is. Hij was nochtans de hoofdfiguur. Sa men met zijn vriendin Jcsephina De Mesmaeker, vatte hij het plan op valse 100 Gulden-briefjes te drukken. Aan zijn proefstuk was De genaamde André D'Heyne, 26 had inderdaad de naam niet al te Jaar oud, uit Oostrozebeke, is sedert evenwichtig te zijn. enkele dagen op geheimzinnige wij-1 vruchteloos heeft men achter de ze uit zijn woning verdwenen. In verdwenene gezocht alleen zijn het begin van vorige week werd - 6 ■- ccl1 hij voor het laatst gezien samen met zijn jongere broer Georges die te Ingelmunster bij zijn ouders in woont. Georges D'Heyne was voor werkgelegenheid gaan kijken in Kuurne en had zich samen met zijn broer André nog naar ver scheidene herbergen begeven. Bij het verlaten van de laatste herberg zou Georges D'Heyne zich huiswaarts begeven hebben in ge zelschap van een onbekende en ver der zijn broer André uit het oog verloren hebben. Zo luiden ten minste zijn eigen verklaringen. Zijn houding in gans deze zaak komt echter als uitermate verdacht voor. Toen de schoonvader van André achter deze laatste vroeg, kreeg hij een paar ontwijkende antwoorden en Georgies schrok er zelfs niet voor terug de oude man verzinsels wijs te maken. Hij liet zich zelfs het gezegde ontvallen: «Ge moet achter Dréten n'et zoe- kg&'t is tQyfr as gftt». SJa brpei' brieventas en een lederen muts werden op de vaartoever terugge vonden. In de muts heeft men een gaatje bemerkt dat mogelijks wel door een revolverschot veroorzaakt is. Het onsamenhangend en onnauw keurig verhaal van de jongere broer heeft de politie er toe ge bracht deze persoon op te leiden, hij werd gevankelijk naar Iep:r overgebracht. Het parket heeft zich met de zaak bemoeid en de onder zoeksrechter heeft de aangehoudene om uitleg gevraagd over zijn tijds gebruik. In dit alibi schijnen er veel tegenstrijdigheden en onnauwkeu righeden te zitten, zodat er een tijdsruimte van 2 uren is waarever de aangehoudene geen preciese aanduidingen kan geven. Het dreggen in de vaart Rcese- lare-Ooigem heeft inmiddels noch fiets noch stoffelijk overschot van hst s'achtoffer aan het licht ge bracht. de kerel niet, trouwens de meeste medebeschuldigden, evenmin. Zij hadden het immers reeds met valse textielbonnen en zelfs met nage maakte Capstan «-sigaretten be proefd. Sterckx is eigenlijk begonnen als advokaat, doch hij voelde er meer voor om een duistere zaak van valsmunterij of iets dergelijks uit te pluizen dan voor gewone saaie gerechtszaken. Hij bood zelfs zijn diensten aan bij het Parket te Brussel en heeft menige ingewik kelde vervalsingszaak weten op te lossen. Zo kwam hij echter helemaal in het milieuterecht en kende spoedig de gespecialiseerde verval sers. Hij heeft er op het laatst zelf liefhebberij in gevonden en begon op eigen houtje te vervalsen. Hij verloor er tenslotte zijn zinnen bij. Zijn opsluiting in een krankzinni gengesticht stelt hem buiten ver volging. Bij drukker Gerard Vercruysse te Emelgem, hadden beiden een tiental dagen onderdak en werkten er aan hun drukplaten, want het dient gezegd dat zij het vak goed verstonden. Zij zijn vandaar naar Wingene getrokken waar het niet te best boterde bij gebrek aan ka pitaal. Op dat ogenblik doken er drie Maldegemse geldschieters op en de onontbeerlijke drukmachine kon in Antwerpen aangekocht vcor 65.000 fr. door Sterckx en zekere Van Hoecke, terwijl De Brandt als werktuigkundige voor de montage ervan zorgde. Zo kon na een aantal wederwaardigheden in Oogst 1948 van wal gestoken worden met het drukken. De drukkerij was on dergebracht bij een landbouwer te Herzele; daar men er over gesn electrische stroom beschikte, moest met de hand gedraaid worden, doch iedere draai bracht meer dan 1.000 fr. voor de pinnen en dat loonde de moeite. De verhelers togen in Oktober 1948 aan de slag te Maldegem om hun waar aan de man te brengen. Het toeval was hun dadelijk gun stig want aan een boomkweker uit de streek verkochten zij zo maar direct voor 84.000 fr. Er meest ech ter toch nog iets gehaperd hsbben, want toen een paar dagen later een bediende van de Nederlandse boomkwekïr, die inmiddels de brief, jes van 100 Gulden in handen ge kregen had, zich naar de bank be gaf om het geld te deponneren, bleek dadelijk dat het goedje slecht was. De wagen begon te rollen, eerst stilletjes aan en discreet weg tot het in volle galop ging, het net Zie vervolg hiernevens tingen die ons land in deze drie richtingen aanging, dragen een es sentieel vreedzaam karakter. Onze verplichtingen toelichtend voor wat betreft het Pakt van Brussel en het Atlantisch Pakt, ver klaart spreker, dat België de verbin tenis aanging binnen een bepaalde termijn 4 divisies 2/3 te organise ren; tot dit doel werd de begroting van Landsverdediging opgevoerd tot vijf milliard. België heeft zich hierbij uitslui tend laten leiden door verdedigings noodwendigheden en sluit zich niet aan bij een bewapeningspolitiek zonder controle of beperkingen. Het neemt gans zijn deel op, doch ook niets dan zijn deel, in de gemeen schappelijke krachtinspanningen van de vrije volken die de vrede willen verwezenlijken. Dhr Pholien bewijst vervolgens hoe het kwantitatief opvoeren der legersterkte de bewapening hier van niet zal schaden. Voor meer dan 7 milliard bestellingen op de binnenlandse markt zijn voorzien, de Verenigde Staten gingen de ver bintenis aan kosteloos voor een waarde zware wapens te zorgen die gelijk zal staan met de waarde on zer eigen bewapening, de Canadese regering zal instaan voor de bewa pening van een divisie. De Eerste- Minister dankt Canada voor dit gebaar. Voor een Weense rechtbank staat thans een avonturier van eerste rang terecht wegens af- truggelarij De man heet Guenther Mar- tikan, maar eigende zich in zijn bewogen leven heel wat ronkende namen toe met de titel van Graaf. In 1938 was hij lid van de Sturmabteilung van Hitier. Hij bëweert ach teraf gespionneerd te hebben voor het Westen en gestaan te hebben in de Weerstand, maar het Belgisch gerecht spoort hem ook op wegens verklik king van 23 verzetslieden. In 1913 geraakte hij in een con centratiekamp. In 1948 keerde hij als Rus sisch Commissaris naar We nen en in de hoedanigheid van zijn nieuw ambt, legde hij beslag op grote hoeveelheden juwelen en goud. Later kwam hij als Graaf Van Bever te Brussel terecht, en niet min dan bij Eerste-Minister Spaak, die hem in eigen kringen op nam en hem toegang verleen de tot de hoge kringen. Aldus luist de man de 17-jarige doch ter van een rijke industrieel te bekoren en ermede te vluch ten met haar juwelen en auto. Het meisje stierf nu als Gravin de Montigny in een ziekenhuis te Wenen. Marti- kan beweerde nu met het meisje gehuwd te zijn en eiste erfgenaam, te worden van de millioenen van zijn schoonva der. Hij werd dan wegens eer roof tot gevangenisstraf ver oordeeld te Wenen, maar pleegde na zijn invrijheidstel ling opnieuw heel wat aftrug- gelarijen, zodat hij nu ander maal te verantwoorden heeft voor zijn daden. helemaal kon toegehaald werden en allen thans op het bankje zitten. Ter zitting stellen zij zich aan ais mannen van het vak. Zij schij nen goed het milieute kennen en loochenen of gebaren aan ge heugenverlies te lijden. Alleen de kleinere schuldigen, die er maar voor een kleinigheid tus sen betrokken zijn. bekennen eer- liils wat, zii mispekkelden,. REALISTISCHE POLITIEK MET HOGER PRODUCTIE Ons land, aldus spreker, moet zijn economische politiek realis tisch aan de bestaande toestanden aanpassen. Het comité der plaatsvervangers van de twaalf onderzoekt thans de financieringsformule die haar door de Belgische regering werd voorge legd. Zodra op dit gebied een be slissing zal getroffen zijn, zullen vaste bestellingen in België kunnen gedaan worden. De weerslag van de bewapening op onze economie is voor het ogenblik nog uiterst ge ring. Om het hoofd te bieden aan de noodwendigheden van bewape ningspolitiek zal de productie opge voerd worden, in de essentiele sek toren bedraagt deze verhoging reeds 30 Om deze economische politiek tot een goed einde te bren gen zal er niet aan dirigisme ge daan worden ten einde het herople ven der'zwarte markt te vermijden. Als bewijs voor de goede richting die gevolgd werd haalt de Eerste- Minister aan dat het aantal werk lozen opmerkelijk gedaald is. DE FINANCIERING DER BEWAPENING In het laatste deel van zijn be toog handelt dhr Pholien over de financiële kant der zaak. Hij meent dat de begroting deze krachtinspan ning kan dragen; voor 1950 is er een batig saldo van 1.150 millioen, de begroting van 1951 is in even wicht. De fiscale ontvangsten in Januari waren bijzonder hoog en bereikten 6.600 millioen. De financiële last van de herbe wapening is zwaar. De militaire begroting van België die in 1948 4.100 millioen bedroeg is in 1949 ge stegen tot 6.300 millioen, in 1950 tot 7.700 millioen en in 1951 tot 12.300 millioen. Zij zal nog stijgen in de loop der twee volgende jaren. Na gelogenstraft te hebben dat er zich in ons land een kapitaals- vlucht zou voordoen beklemtoont de Eerste-Minister dat de financiële last voor allen gelijk zal verdeeld worden zodat voor het land geen verarming voortspruit uit deze maatregelen. Er is voor het ogen blik geen enkel technisch ver schijnsel te ontwaren dat op in flatie zou wijzen. Daarom kunnen zonder gevaar de lonen aan het in dexcijfer gekoppeld worden. In de loop der jongste zes maan den is de stijging van het indexcij fer der kleinhandelsprijzen lager gebleven dan in de Verenigde Sta ten en Frankrijk. De regering is vast besloten haar pogingen verder door te zetten om de prijzenstijgin- gen tot hun minimum te herleiden. Wat de sociale politiek der regering betreft ziet spreker niet in dat deze op een of andere manier door de herbewapeningskwestie zou kunnen in gevaar gebracht worden. Tot slot van deze zakelijke uit eenzetting, die de oppositie weinig kans liet om tussen te komen, doet dhr Pholien een beroep op allen opdat zij hun plicht zouden doen, niets dan hun plicht. Wat ons hoofdzakelijk aanbelangt is niet van voorzichtig te zijn, maar onze plicht te vervullen. zeker niet vrezen dat het op ver overing zou uittrekkennoch alleen, noch samen met Rusland. Dat zal dan ook als argument moeten dienen tegen het afsluiten van een vredesverdrag met Japan en desnoods als bewijs moeten die nen dat, zo de U.S.A. een afzonder lijke vrede zouden sluiten of Japan opnieuw zouden gaan bewapenen, het dan nogmaals duidelijk is dat het Amerika is dat aggressieve be doelingen heeft. RANTSOENERING IN TSJECHO-SLOWAKIJE Clementis is spoorloos verdwenen. Is hij in het buitenland of zit hij in een communistische kerker? Nie mand zal het met zekerheid dur ven beweren. (1) Wat we intussen vernomen heb ben uit de mond zelf van Gottiuald, de president, is dat Clementis be trokken was in een vreselijke staats greep die werd voorbereid. Geheel het regimestond op barsten. Maar waarom toch? Moskou be weert toch steeds dat het zo goed gaat in de volksdemocratieën en dat het een droom is er te mogen leven. Dat schijnt dus ook in Tsjecho- Slowakije niet helemaal waar te zijn. Naar verluidt zou de crisis zelfs zeer ernstig zijn. Een hele tijd geleden reeds ont stond er wrijving tussen Moskou en Praag omdat dit laatste onvol doende industrieproducten leverde. Daarop reageerde Moskou met het inhouden van levensmiddelen. Om er uit te geraken zouden de Tsjec- ken een nieuw vijfjarenplan heb ben uitgewerkt dat Moskou echter geen voldoening gaf omdat het nog een vermindering van levering aan industrieproducten voorzag. Daarop zou Moskou de levering van graan waarop Praag in het winterseizoen is aangewezen vol ledig hébben stopgezet. Ten gevolge daarvan zouden hevige discussies in de schoot van de Tsjecho-Slowaak- se regering hebben plaats gehad. De enen (waaronder Clementis) zouden van oordeel geweest zijn, dat men reeds het uiterste geëist had vanwege de bevolking en dat on mogelijk verder kon worden ge gaan, terwijl men tevens minder ongunstig tegenover een Titisme ging staan. De anderen daarentegen zouden blijk gegeven hébben van de meest blinde gehoorzaamheid aan het Kremlin, zodat tenlotte Zorin uit Moskou zou gekomen zijn om de zaak op haar pootjes te zetten en de purge van hoog tot laag ongena dig door te zetten. Aldus de berichtgever van een Brussels blad die er nog aan toe voegt dat Moskou zou gesuggereerd hébben bepaalde nijverheden (zoals Skoda en Tatra) meer naar ach ter (lees: naar Polen en Roeme nië) over te brengen aangezien ze in Tsiecho-Slowakije te zeer bloot gesteld zijn aan een Westerse aan val. Intussen wordt een scherpe rant soenering ingevoerd, de oorlog te gen de boeren (de kaulatten) inge zet en het Titisme uitgeroeid, zo danig dat Clementis op weinig cle mentie moet rekenen. Moskou heeft beslist dat de satel lieten in vredestijd geen Titist mo gen worden en in oorlogstijd blind gehoorzaam moeten zijn. Met het oog op de Conferentie der Vier en wat daarop moet vol gen is dit voor Moskou van het allerhoogste belang. Jammer genoeg gaat dit belang eens te meer in het belang van het volk dat die maatregelen moet on dergaan. (Zie vervolg blz. 2.) De moto's van de Londense politie werden zopas uitgerust met klein* zend- en ontvangsttoestellen. Deze nieuwigheid maakt deel uit van de reorganisatie der Londense politiediensten: voortaan zijn de aktie- terreinen verdeeld onder patroeljes. Iedere patroellje beschikt over een radio-auto, die het de bevelvoerende sergeant mogelijk maakt zijr mannen overal onmiddellijk de nodige aanwijzingen te geven. Men hoopt dat de vele misdaden, die in de voorsteden worden gepleegd, door de toepassing van dit nieuwe systeem met succes zullen worden bestreden. Vlado Clementis Eindelijk is de juiste toedracht bekend geworden van de politieke crisis welke sedert enkele weken bleek te heersen te Praag en in- (l) Sedert schrijver dit artikel neer-1 .de zogezegde spoorloze ver- pende, werd vernomen dat Clementis dwijïiing of de vlucht van de gewe- aangehouden werd in eigen land. I zen. Minister van Buitenlandse Za- ste wereldoorlog doorgevoerd werd I door generaal de Gaulle en berust- te op de evenredige vertegenwoor- I cliging. Na invoering van dit stel- sei kwamen 180 communisten of communistisch gezinden in de Ka mer. Sindsdien werden de commu nisten echter wel in de oppositie teruggedrongen, doch men vreest algemeen in Frankrijk, dat het be houd van 't jongste kiesstelsel in de kaart der communisten zou spelen terwijl ook de partij van de Gaulle er door bevoordeligd wordt. Voor de radicaal-socialisten en de rechtse onafhankelijken was dit een aanleiding om op wijziging van het kiesstelsel aan te sturen. Tus sen de beide uiterste blokken dreig de immers de Derde Machtver- j pletterd te worden. Reynaud noem- de het parlementair kortwieken der communisten een zaak van na tionale verdediging. (Zie vervolg blz. 7.) HEER PLEVEN De kwestie van 't kiesstelsel heeft voor de regering Pleven fatale ge volgen gehad. De eerste Minister heeft van deze zaak een vertrouwenskwestie ge maakt en heeft Woensdag jl. dan «S'S,<ï4vS,«T»I!1l 4? /ji ook het gelag betaald. Hij heeft OCr echter niej. gewacht tot (]e eind stemming hem in de minderheid stelde, een voorgaande stemming op het amendement Delachenal had hem geen enkele twijfel gela ten over de eventuele uitslag. Pre sident Auriol heeft het ontslag der regering aanvaard en is dadelijk Bijna een half millioen gecollecteerd. Dit jaar ging er op 99 parochies van ons bisdom een Driekoningen- stoet rond die georganiseerd werd met zijn raadplegingen begonnen, door de Katholieke Studentenactie en waaraan, op enkele plaatsen, de de ACHTTIENDE HERVORMING leden van de andere jeugdbewegin gen hun medewerking verleenden. Sedert het Franse volk in 1789 De globale som van 461.493 fr. werd stemrecht kreeg werd de kieswet aldus ten voordele van onze mis- reeds 17 maal veranderd. De laatste .êiöuari&seu ffMëiag. flese dje ng. (je jqeg- UITREIKING DER NIEUWE EENZELVIGHEID SK AARTEN UITGESTELD Het Staatsblad van 1 Maart publiceert een rondschrijven van de Minister van Binnen landse Zaken in verband met de nieuwe eenzelvigheidskaar- ten. In strijd met de richtlijnen uit de omzendbrief van 28 Sep tember 1950 is het vooralsnog niet mogelijk het Regentsbe- sluit van 1 Maart 1950 tot uit voering te laten brengen. Het uitreiken der nieuwe eenzelvigheidskaarten wordt dus uitgesteld tot nader be richt. Naar alle waarschijn lijkheid zal omtrent het mid den van dit jaar een beslissing getroffen worden. jr» ken en leidende communist, Vlado Cletnentis. De Secretaris-Generaal van de Slowaakse Communistische Partij, Bastovansky, maakte inderdaad thans bekend dat Clementis en an dere bekende communistische lei ders zich schuldig gemaakt hadden aan verraad, samenzwering en spionnage. In een rede gehouden op Zondag jl. had Clement Gottwald, Presi dent der Tsjeoho-Slowaakse Répu bliek, reeds verklaard dat demen tis een verrader was, maar had alsdan evenwel nog niets medege deeld over dezes lot. Gottwald leg de Clementis ten 'cste een samen zwering te hebben gesmeed met ze kere Sling, politiek secretaris te Brno, en met Mevr. Smernova, voorzitster van de organisatieafde ling dei- Partij, met als doel de par- J tij te beheersen, zich van de staats leiding meester te maken, opnieuw de weg van het kapitalisme in te slaan en een bondgenootschap met het imperialistische kamp te slui ten. Bastovansky zijnerzijds deelde nog verder mede dat de samen zweerders ook Premier Gottwald wilden vermoorden. Om Clementis en gezegde mede plichtigen te beschuldigen, werd dan ook een gans vocabularium van scheldwoorden gebezigd, o.m.: lakei van de bourgeois emigranten van Londen, uitgesproken vijand van het socialisme en van zijn eigen land, verrader voor een Judasloon, boosdoener, misdadiger, agent van imperialisten en oorlogsdrijvers, giftige adder, karakterloze en onge looflijk corrupte spion, enz... Sling en Mevr. Smernova zouden ook reeds zijn aangehouden en evenals Clementis, bekentenissen hebben afgelegd. Werden nog uit ds Communisti sche partij gebannen wegens sub versieve activiteiten Hoesak, ge wezen Voorzitter van de Raad der Slowaakse Commissarissen; Nono- mesky, gewezen Commissaris van Openbaar Onderwijs; Carol Smidke, oud-voorzitter van de Slowaakse Raad. Hoesak en Novomesky zouden eveneens zijn ingerekend, ook on der beschuldiging een onafhanke lijke staat te hebben willen oprich- ten en in dienst te hebben gestaan van de Fransen. (Wat intussen door Parijs reeds gelogenstraft werd). Dit alles brengt dus nieuwe po litieke processen achter het IJzeren Gordijn in het verschiet. MASSAZUIVERING ONDER DE COMMUNISTEN In het Tsjechische land werd eveneens een grote zuivering door gevoerd in de rangen der commu nistische volgelingen. Een totaal van 1.846.957 leden en kandidaat leden werden er onder de loupe ge nomen en zo werden 143.590 na men geschrapt uit de lijsten dei kandidaten en 25.954 leden uit de partij gestoten. Dit is derde zuive ring onder de communisten sedert het einde van de oorlog. CLEMENTIS AANGEHOUDEN OP 4 FEBR, Naar verklaringen van Tsjech* se vluchtelingen die te Genève toekwamen, zou Clementis aange houden zijn geweest op 4 Febr. jl. in het hoofdkwartier van de Com munistische Pairtij te Praag, waar hij zogezegd om een dringende eco nomische aangelegenheid zou zijr ontboden. Op 12 Februari zou hij zijn on dervraagd in tegenwoordigheid var de Rus Beria, lid van het Sovjet- politbureau. Intussen blijkt Malen- kov, een ander lid van dit polit bureau, te Praag te zijn j^ange-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1