VOOR POPERINGE EN IEPER 10 Een grote Verjaardag M Plechtig Triduum Eledriciteitsproblemen Een probleem van Algemeen belang HANDELSFOOR WATERWEGEN Belangrijke rede van Minister flannel te Komen Het belang der Humanistische vorming der jeugd 12 I. L. Vr. van St Jan Wil Brussel de Westhoek toch wurgen De Westvlaamse in de branding Wielrijder dood langs zijn fiets gevonden te Poperinge KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG MAART 1951 Stad Poperinge Zondag 11 tot Woensdag 14 Maart BUITENLANDS OVERZICHT ...of wordt er achter de rug van Minister Segers gekonkelfoesd zonder dat hij er zelf op de hoogte van is? STAD IEPER vein 22 tot 29 Maart SCH UIF HOOFDBUREEL en REDACTIE Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE StA: "susstr. 12. Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS 9 POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Dlksmuide en randgemeenten). 47» JAAR Nr 10 POSTABONNEMENT 1951: België 105 fr. Belgisch Congo 4fr. p. week Frankrijk Holland 4fr. p. week Anderelanden 5fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. S89HÜ AANDAG ls het 12 jaar geleden, dat te Rome Paus Pius XII Paus werd gekroond. Op 2 Maart 1939 werd Kardinaal Eugenio Paccelli tot Paus gekozen. Nooit hadden de kardinalen zo snel hun keuze vast gesteld en 't volk van Rome was in zijn verwachtingen niet bedro gen. Kardinaal Paccelli, een gebo ren Romein, werd Pius XII. Twaalf jaar later! 12 Maart 1951. Pius XII is 75 jaar oud geworden. Is het niet of we zien konden, of we bijna tasten konden hoe de Goddelijke Voorzienigheid, hoe de H. Geest de Kerk leidt en hem bij staat die de twee honderd en zes tigste opvolger is van Petrus? We zouden helemaal buiten onze tijd leven, tijd van dagbladen en radio- uitzendingen, zo we niet wisten dat de Kerk zelden zwaarder dagen heeft" beleefd. Paus Pius XII wenste zijn leven te, offeren voor de vrede. We wa ren inderdaad aan de vooravond van de wereldbrand. De eerste woorden en pogingen van Pius XII hadden alleen tot doel de wereld nog te redden. Maar te Berlijn was dan een man die noch naar de stem van de Paus, noch naar rede, noch menselijkheid luisteren wilde. Onder de oorlog hoorden we af en toe de stem van de Paus. Hij was de verdediger van de kleine naties, de vader van de verdrukten en ieder jaar met Kerstdag verna men wij zijn vredesboodschappen en vernamen we tevens op welke grondslag gebouwd moest worden, de vrede onder de landen, de vrede in de maatschappij, de vrede onder de standen. Niet alleen bij bood schappen bleef het; het Vatikaan was al bedrijvigheid! Wat werd door de Paus gedaan voor de krijgs gevangenen, voor de vluchtelingen? Zijn daar niet die honderdduizen den brieven om inlichtingen uit alle landen der wereld? Talloze families vernamen door Rome hoe het gesteld was met hun verdwe nen familieleden. De Paus hielp... overal. Nog zijn alle Romeiner. hem dankbaar en noemen hem de Redder van Rome. Was het inder daad niet aan hem te danken dat de eeuwige stad het lot kon ont gaan van honderden steden die tot puin werden gekeerd door geschut en luchtbombardementen. Bloedig begin van een bestuur dat niets dan vrede brengen wilde. Naar Rome in het H. Jaar. Men schat dat 3 millioen bede vaarders naar Rome gingen in 1950. En die drie millioen leerden de Paus kennen. De Paus? Met Pasen was hij ver moeid. Tien duizenden waren reeds door hem ontvangen geweest. De grote plechtigheden in St Pieters hielden aan, dag noch nacht had hij rust. De Paus is ziek, de Paus kan onmogelijk nog langer al die bedevaarten ontvangen en toespre- dit jaar was niet menselijk, wat ken. De Paus, zei mij iemand die jn djt jaar deed was bovenmen- met Pasen te Rome was, de Paus Maar hij begaf niet. Hij zal wel al die bedevaarders ontvan- toonde zich de vader die voor zijn gen, ge moet de Paus gezien hebben kinderen alles over heeft, alles, en gehoord... een wondere mens maar begeven? Dat doet hij niet. De Paus begaf niet. Millioenen zijn naar Rome ge- Hij sprak en of het niet genoeg gaan en teruggekeerd geestdriftig, was aanhoudend duizenden toe te Maar bij allen is diep in geest en ter ere van spreken in tal van talen, hoorden wij hem van uit Rome tot onze jonge arbeiders en arbeidsters van de K.A.J, en V.K.A.J. in onze eigen taal zijn boodschap richten. Neen die jongens en meisjes van... klei ne mensen waren hem niet te. klein. Hij richtte het woord tot rechts geleerden en geneesheren tot staatslieden en staatsambtenaren ontving in particuliere audiëntie... Briek Schotte. We hoorden hoe de St Pieters kerk daverde onder het Evviva-ge- roep, we lazen hoe honderd duizen den het St-Pietersplein bestormden om hem te zien en zijn zegen te onb- vangen. De film toonde ons zeker dien majestatischen man op de Pauselijke draagstoel, zegenend., ze genend, altijd maar door, zegenend links en rechts de ontelbare scha ren. De film toonde ons dien... ouden man binnengaand met ner- veuse stap in de audiëntiezaal. Wat van hem gevraagd werd in hert gebeiteld, het beeld van de Paus Pius XII. Zal een gelovige die 1 November vergeten? Wie heeft die dag niet over de radio de plech tigheden gevolgd, wanneer de Paus, als hoofd der Kerk, Maria's Hemelvaart tot geloofspunt ver klaarde. Dien dag heeft ieder ge lovige... gevoeld wat het is te be horen tot de Kerk en wanneer Pius XII de... paternoster voor bad, dien avond, hebben wij ge leerd hoe wij die bidden moeten en dat simpel gebed van Vader heeft op ons meer indruk gemaakt dan... 't schoonste sermoen. ...De Heilige Vader noemen we hem. Hij is 't. En bij die herden kingsdag past het dat we in ons oproepen, het beeld van Pius XII, van Vader uit Rome en dien dag in Kerk of thuis bidden voor Puis XII die de last draagt en de zorg, al het lijden en ook al de vreugde van dat enig Vaderschap. PÊ VLAMYNCK. De poging tot verzoening EEN VREDEGERECHT ZONDER VREDERECHTER Na het wisselen van niet minder dan zeven lange nota's waartussen weken verliepen, heeft Moskou dus verleden week laten weten, dat het akkoord ging om op 5 Maart te Parijs een onferentie te begin nen van de Plaatsvervangers der Ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier. Dat is van zeer groot belang, want de toekomst van de wereld en van de vrede kan er ernstig door beïnvloed worden. De koude oorlog die sedert zes jaar woedt en die af en toe heet geworden is, is in een zeer critieke penoae gekomen. Het Westen ziet zich verplicht mïlliarden uit te geven voor weder- bewapening om aldus tot een machtspositie te kennen die zou gelijk zijn aan die van de Russen. Daarmee komt dan de wederbewa- pening van West-Duitsland op het tapijt wederbewapening die in Oost-Duitsland trouwens al ver ge vorderd is) rodanig dat de essen tiële akkoorden tussen de gewezen geallieerden totaal dode letter aan 't ivorden zijn, en dat Rusland die toestand dan weer inroept om nog sterker te bewapenen, en in alle satellietlanden de teugels nog strakker te trekken zoals we in Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Polen zien gebeuren. Lopen we dan fataal naar een nieuwe krachtsproef Dat moet men weigeren te gelo ven en dus trachten overeen te komen. Dat is de zin van de conferentie van Parijs. Het is dus zoals in ons privaat leven wanneer wij een huurkwestiè aan de hand nebben: De vrede- II Na de oorlog. Was de ondergang van het Westen niet ingeluid en de ondergang van de Kerk? Hoe- vele duizenden priesters verdwenen in Polen, in Duitsland, in het Oosten? Landen met millioenen Katholieken als Hongarije, Croatlë Tsjecho-Slowakije, Polen verdwe nen achter het ijzeren gordijn. Millioenen Katholieken werden uit hun land verdreven. We kunnen ons geen gedachte vormen van de ellende die geleden wordt. Zo even nog leerden we van heel ver. ken nis maken met het heerlijke werk van Oost-Priesterhulp. Wat was er gebeurd in de missie gebieden waar de Japanners zich hadden genesteld? Kapellen en kerken, kloosters en scholen ver nield, op de Phllippijnen, in Indo nesië, in Indo-China. In China ging het even slecht en nauwelijks hadden de zendelingen de concen tratiekampen verlaten of daar stortten de rode horden zich op hun missles. Was het niet de doodstrijd van de Kerk? We herinneren ons de veroorde ling van Mgr Stepinac. We herinneren ons het proces van Kardinaal Mindszenty. We weten hoe de Kerk strijdt en lijdt in Polen. We weten hoe Mgr Beran te Praag de gevangene is in zijn paleis. We weten hoe in Tsjecho-Slo wakije en Hongarije tal van kloos ters werden gesloten en de geeste lijken weggevoerd, paters en zus ters, waarhenen? 't Is alsof de Satan zelf uitge broken is. De strijdende Kerk is inderdaad de lijdende Kerk geworden. Te Rome strijdt en lijdt de Paus, lijdt het leed van millioenen zijner kinderen, lijdt met hen en strijdt schijnbaar totaal ongelijke strijd, maar betrouwt op de grote belofte dat de Kerk niet zal vergaan of verdwijnen... Zij de rots. Pius Xn herhaalt en blijft herhalen: Vrede, vrede door gebed en door boete. Door een Heer Gemeentesecretaris ontvingen wij, in verband met een ar tikel van vóór li-dagen, onder zeljde titel gedrukt, onderstaand schrijven. We zijn de mening toegedaan dat het de rol van de pers is, de menigte te dienen en in deze zin menen we dan ook het artikel te moeten op nemen. Ver van ons, de gedachte be paalde personen of instanties te tref fen. Zeker, het algemeen belang domi neert en wij zijn er van overtuigd dat ook deze instanties zelfde gemeen schappelijk belang als eerste doel voor ogen hebben. Zo werken we samen ten bate én van de bevolking én van de economie in onze provincie. GEACHTE HEER UITGEVER, Veel mensen in Westvlaanderen zullen met genoegen het artikel Westvlaamse Electriciteitsproble- menin uw blad van Zaterdag 24 Februari 11. gelezen hebben. Dit ar tikel is zo opgesteld dat het ieder een kan bevredigen en laat het ons hopen dat het ook zal kun nen gebruikt worden als een basis voor verdere discutie en bescheiden maar noodzakelijke voorlichting van het publiek. Alle electriciteitsverbruikers in Westvlaanderen hebben het recht wat meer af te weten van de op lossing der electriciteitsproblemen. Het artikel van twee weken ge leden spreekt over gemeenten met voordelige voorwaardenen het zullen dan ook terecht de niet ge noemde gemeenten (met min-voor- delige voorwaarden) zijn die hun belang bij de eventuele oplossing van het probleem zullen willen be hartigd zien. HET DERDE BEDRIJF IS REEDS BEGONNEN In dit bedrijf zijn er twee hoofd spelers nl. De Maatschappij en is een niet te onderschatten figu rant in voornoemd artikel betiteld als de hogere Onenbare Bestu ren De eerste speler die Maat schappij is reeds op het toneel versohenen en het kostuum getuigt werkelijk van zijn waardigheid. In bepaalde gemeenten heeft men resds het project van contract (dat goed afgewerkt schijnt te zijn) voor de nieuwe intercommunale ter stu die aangeboden. De tweede speler de Gemeen te moet nu ook op het toneel verschijnen. Anders zal het moei lijk gaan om te spelen. Een Bur gemeester uit de Zuidhoek der Pro vincie heeft deze week reeds het initiatief genomen om met een aan tal collega's het project te bespre ken. Zeer lofwaardig initiatief dat duidelijk aantoont hoe de eerste speler reeds op het toneel staat en hoe de tweede zich rap moet klaar maken opdat het spel voor de toe schouwers (de electriciteitsverbrui kers) toch geen te onaangename indruk zou laten. DE SPELERS De voorstelling van de eerste speler werd, mijns inziens, op een degelijke en zeer goede wijze ge daan in het artikel van 24 Febr. Wij mogen er inderdaad fier op gaan dat de Maatschappij in haar rangen op dit ogenblik zowel bekwame technici als vooraanstaande poli tieke en sociale werkers uit ons midden groepeert. Er zou echter wat meer mogen gezegd worden over de tweede spe ler: de Gemeente. Het wordt hoog tijd deze speler wat op te knappen indien hij goed figuur wil slaan in het spel. Menig Burgemeester zal De GemeenteEen derde speler ietwat "«-rast geweest zijn door het Plus XII riep de gelovigen op De 64-jarige stoffenhandelaar Lu- cien Bevernage, wonende Cassel- straat 100, te Poperinge, was Maan dagmorgen, 12 dezer, zoals naar ge woonte per fiets vertrokken om zijn stoffen aan de man te brengen. Even buiten de stad gekomen, op de El verdingesteen weg, gold zijn eerste bezoek de hofstede van land bouwer Huyghe. Het kon toen zo- is de bouw op wat 9 uur zijn. Hij trok van daar verder doch bleef buiten op het erf nog een praatje slaan met de werk man Tytgat, die bezig was mest te laden. Natuurlijk werd er over het weer gesproken, want het had die nacht flink gevroren en Bevernage liet de knecht opmerken dat het Zo vond de politie het slachtoffer Lucleti Bevernage. Men bemerkt dat de fiets gedeeltelijk op de man gevallen is wat wel dost veron derstellen dat de ongelukkige naast zijn fiets stapte of misschien af stapte toen hij zich onwel voelde worden. Op de achtergrond bemerkt men het pakdoek dat de stoffen bevat waarmede Bevernaae van hof- Stede tot hofstede troK zeer koud was om per fiets uit te zetten. Nauwelijks was de man een vijf tal minuten van het hof weg of de knecht zag een Heer op het hof komen, het was dhr Delanote, apo theker uit Langemark, die hem vroeg even op de weg te komen kij ken daar er een vijftiental meters voorbij de hofstede een man bloe dend naast zijn fiets lag. Tot zijn grote ontsteltenis her kende Tytgat in de verongelukte niemand anders dan Lucien Bever nage met wien hij vijf minuten geleden nog gesproken had. Priester, dokter en politie werden gewaarschuwd en verschenen dade lijk ter plaatse. E. H. Caignie, on derpastoor van Sint-Ja"sparochie, diende het slachtoffer in extremis het H. Oliesel toe. De dokter, die het slachtoffer onderzocht, kon en kel zijn overlijden vaststellen. De veronderstelling dat de wielrijder het slachtoffer was geworden van een of ander autovoerder kon da delijk van kant gezet, er was geen spoor van aanrijding te bemerken. Boven het linkeroog vertoonde de ongelukkige ren wende waaruit hij tamelijk veel bloed verloor. Het was echter slechts een vleeswonde, die, volgens de dokter, de dood niet kon veroorzaakt hebben. Bij nader onderzoek bleek echter dat Bever nage, die oudstrijder 1914-18 is, reeds lange tijd sukkelde met een hartkwaal. Een geneesheer die hem daags te voren onderzocht had, ried hem aan een specialist op te zoeken voor verdere behandeling. De doodsoorzaak van Bevernage wordt dan ook toegeschreven aan een hartverlamming die hem moet overvallen hebben toen hij een 15- tal meter van de hofstede Huyghe verwijderd was. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer werd met de Rood- Kruis-wagen naar het O. L. Vrouw Gasthuis overgebracht. nieuw contract dat men komt aan bieden. Stel U voor dat het een intercom munale is; dit is een orgaan waar de gemeente zal medezeggingschap in hebben en waar ie gemeente nu plots zal kunnen delen in de win sten waar dit vroeger alles nul was. En zij die dachten dat er al leen verlies was aan een electrici- teitsuitbating? De verrassing zal voor velen aangenpp zijn. Maar... het verleden heeft geleerd dat een contract niet overhaastig en vooral niet vroeger dan na een grondige studie mag ondertekend worden. (Zie vervolg blz. Z.) rechter roept voorafgaandelijk de partijen op in verzoening. Lukt het, dan komt er geen pro ces. Lukt het echter niet, dan is een geding practisch onvermijdelijk. Maar nu zijn twee zaken duidelijk: 1) Opdat die poging tot verzoe ning enige kans tot slagen zou hebben, moet het zo zijn dat niet klaarblijkelijk al het recht aan een kant staat of dat de eis van de ene partij niet klaarblijkelijk overdreven is 2) Beide partijen moeten naar de verzoeningspoging opkomen met de goede wil en het eerlijk inzicht tot een akkoord te geraken dat zoveel mogelijk aan elkeen voldoe ning geeft. Gaat het inderdaad niet zo, dan is er ook weinig kans dat er uit die poging tot verzoening een min nelijk akkoord geboren wordt, dus is het zeker dat er een proces van voortkomt. In 'n huurkwestie is dat echter nog niet zo erg, want daar hebben wij 'n vrederechter die dan von nist en de zaak is voor mekaar. Maar op het internationaal plan bestaan er jammer genoeg geen vrederechters. Of liever er bestaat er éne: de U.N.O., maar die lieeft op de Russen geen pak. Als de poging tot verzoening mislukt, dan moet er ook gevreesd worden dat één of beide partijen zichzelf zogezegd recht zullen laten wedervaren, en nu hebben wij on dervinding genoeg om te weten dat zelfberechting altijd betekent: ru zie, krakeel, vechtpartijen, oorlog. De verzoeningspoging van Parijs heeft bijgevolg zonder twijfel een zeer ernstige betekenis. WAT WILLEN DE PARTIJEN Om enigszins te kunnen hopen of te moeten wanhopen omtrent het mogelijke succes van de poging tot verzoeningzouden wij dus moeten klaar zien in de inzichten van beide partijen. Dat 'is nu echter het moeilijkste wat er in de wereld bestaat en daar is nog geen enkel ivaarheidsserum voor uitgevonden. Zelfs een man kan het niet weten van zijn vrouw, noch de vrouw van haar man. Hoeveel moeilijker is het dan niet klaar te zien in de intenties van politici die het er precies op aanleggen alles te camoufleren. Het enige wat ons dan overblijft ow, te voorkomen dat het een vol ledig in de lucht slaan zou zijn, is te zien en na te gaan welke rede nen de part'ien zouden kunnen hebben om dit of dat te willen. Die elementen zijn trouwens zeer sterk omdat men in de poli tiek, meer dan waar ook, rekening In Het Wekelijks Nieuws van moet houden met de feiten, de mo- Zaterdag, 3 Februari jl„ gaven wii De 21» leperse Handels- foor zal plaats hebben in de zalen der Lakenhallen en op de Van den Peere- boomplaats, in totaal een oppervlakte beslaande van ongeveer 6.000 vierkante meter. Deze foor zal al de voor gaande overtreffen, zowel inzake deelnemers als in kwaliteit en verscheiden heid der de tentoongestel de goederen. Metaal - Textiel - Meu bel - Voeding Bouw en Landbouw, zijn de nijver heden die er aan deel nemen. gelijkheden en de uitslagen op lanne termijn. Welnu, wat vinden wij aan feite lijke indicaties die de inzichten der partijen kunnen beïnvloeden? Aan de ene kant hebben wij de Westelijke Mogendheden: Die heb ben zeker de vaste wil om de vrede te vestigen en te organiseren en ongetwijfeld de bedoeling, indien mogelijk, tot een minnelijke schik king te komen. Aan de anderekant hebben wij dan Sovjet-Rusland, dat een ideo logie heeft die een absolute wereld verovering wil en tijdens de jong ste vijf jaar herhaaldelijk bewezen heeft dat het dit ideaal wil verwezenlijken. De intentie om de werkelijke vre de te wensen zonder dat de gehele wereld communistisch zij zit dus zeker bij de Sovjets niet voor. Een periode van vrede kan bij hen fundamenteel slechts als een rust periode gelden die ze gebruiken om plannen te maken en langs de vijfde Ir.olonnes om te werken. Óver een werkelijke wil tot ver zoening uitzoekenis dus geen sprake. Dat is dan ook een reden om dubbel omzichtig te zijn. En om te zien of ze een tijdelijke vrede zullen verlangen, moet ook dubbel scherp worden toegekeken. Welnu, tn die omstandigheden: Wat zou hun inzicht zijn? (Zie vervolg blz. 2.) een bericht door volgens het welk plannen gemaakt worden or de aftakeling van het spoorwegver keer in de Westhoek verder doe. te voeren. Reeds van in Oktober 1950 heb ben wij deze afbraakpolitiek der N.M.B.S. aangeklaagd. Toen wij de brutale voldongen feiten aankloe- gen, kregen wij van de minister geen enkele repliek thuis. Nu wij zo vrij zijn een tipje op te lichten van hetgeen er achter de schermen gekomploteerd wordt, hoefden wij slechts 12 c'agen te wachten op antwoord... Vanwege dhr P. W. Segers, Mi nister van Verkeerswezen, ontvin gen wij prompt een logenstraffing per brief van 15 Februari 1951, met de vermelding <>rbij dat het geen wij in verband met het af braakprogramma vooruit gezet hadden uit de lucht gegrepen was en van alle grond onbloot Wij hebben het antwoord van dhr Minister integraal ter kennis van onze lezers gebracht. Hierboven échter drukken wij een fotokopij af van het plan voor uit bating door een autobusdienst der lijn Ieper-Kortemark. De lezer gelieve ons te veront- na lezing, ons blad in de handen van een vriend of gebnur die het nog niet heeft. U bewijst er ,ns een dienst mee. Dank. schuldigen dat de afdruk wel enigs zins aan duidelijkheid te wensej laat. Het stuk dat wij in handen iregen was zelf niet al te duidelijk en wij verkiezen het zo weer te ge ven dan het door een of andere re touche te verduidelijken. Wij willen graag veronderstellen dat het antwoord van de Minister oprecht was. Doch dan kunnen wij niet anders dan het als een vast staand feit beschouwen dat de Mi nister van Verkeerswezen niet weet wat er in zijn diensten eigenlijk omgaat. Toen er ongeveer een jaar geleden peilingen gedaan werden dp de lijn Ieper-Roeselare hebben wij ook het vermoeden geuit dat de Minister verkeerd ingelicht werd, om de tuin geleid er gewoonweg bedrogen werd want toen werd van duidelijk overbevolkte treinen be wezen dat zij deficitair waren. Is Minister Segers nu weer de du pe van het spel en wordt er nu weer geknoeid achter zijn rug om? Alles schijnt er op te wijzen. De Minister logenstraft op kategorieke wijze dat er sprake is van afschaf fing der lijn Ieper-Kortemaxk en terzelfdertijd wordt de aanbeste ding van de autobusdienst, die deze spoorlijn moet vervangen, reeds klaar gemaakt. Nota der Redactie. Hgt is er ons hier niet om te doen de vervanging van de trein op deze lijn door een autobus onder ogin te nemen en de voor- of nadelen van dergelijke maat regel te onderzoeken, doch eenvoudig weg om te weten oj die berichten al dan niet uit de lucht gegrepen zijn HET JAARVERSLAG DER BANK VAN ROESELARE Maandag 5 Maart ging te Roeselare de jaarlijkse algemene vergadering door der aandeelhouders van de Bank van Roeselare. Voor dit vijftiende boekjaar werd geen afbreuk gedaan aan de traditie, en werd opnieuw een blik geworpen op een bijzonder punt van het economisch leven in onze provincie. Het verslag herinnert eerst en vooral aan het vraagstuk dei werkloosheid, dat vorig jaar bij deze gelegenheid behandeld werd en dat tegenwoordig van zijn actualiteit schijnt verloren te hebben, deels door het openstellen der Nederlandse markt voor onze textielproduc ten, deels door het oorlogsgebeuren in het Verre Oosten. Deze beide factoren brachten een hervatting der industriële bedrijvigheid met zich, en drukten de werkloosheid naar beneden. Westvlaanderen blijft echter op dit punt gevoelig voor iedere dalende conjunctuur. Vandaar de dringende behoefte uit te zien naar een blijvende verruiming der werkgelegenheid, waartoe het nodig is de gebrekkige en achterlijke basisstructuur der Westvlaamse economie te verbeteren. Meer bepaald wordt hier bedoeld de rationele uitbouw van een degelijk waternet. Dlir Harmei, minister van Openbaar Onderwijs, bracht Zondag 4 Maart een bezoek aan het College St Henri te Komen. In het uiterste grensgebied was dat een heel gebeuren, de belangstelling ervoor was dan ook zeer groot. Onze Colleges zijn het immers niet gewoon van ministerieel be zoek te krijgen, want ten tijde van de regeringen van nationale unie waren voor de katholieke titularissen de druiven gewoonlijk te groen wanneer het Ministerie van Onderwijs zijn Minister moest krijgen. Sedert de C.V.P. alleen de regeringsverantwoordelijkheid draagt is dat natuurlijk veranderd, doch men schijnt het nog niet te kunnen geloven dat wij nu eindelijk toch een katholiek Minister van Onderwijs hebben. Alleen de Minister zelf vindt dit reeds heel gewoon en behan delde dan ook het onderwijsvraagstuk tijdens zijn redevoering op een zo gemoedelijke wijze dat de toehoorders geen moeite moesten doen om deze hoogst interessante uiteenzetting te volgen. DEFILE DER LEERLINGEN EN BEZOEK AAN HET COLLEGE drift stak, werd dhr Harmei door Z. E. H. Principaal A. Camerlynck uitgenodigd om de lokalen van het Het was 16.20 u. in de namiddag prachtig college te bezoeken. In de toen Minister Harmei aan het Col lege St Henri te Komen toekwam De studenten, die op de grote speel- koer opgesteld stonden, met hei muziek van hun inrichting aan het hoofd, verwelkomden de hoge be zoeker, die de defilerende studenten van op het podium in ogenschouw nam. Na deze korte plechtigheid buiten. kamer van Z. E. H. Principaal greep daarop een hartelijke contaetname plaats terwijl een der leraren aan de Minister een huideadres voor droeg namens het lerarenkorps. Inmiddels vulde 6 - ruime feest zaal zich met genodigden. De Z. E Heren Dekens van Menen, Komen (Frankrijk) en Poperinge waren die weliswaar kort, doch vol geest- I aanwezig, verder Z. E. H. Kan Ver- sele, Algemeen Opziener der Bis schoppelijke Colleges: Z. E. H. Brutsaert, Diocesaan Opziener voor Godsdienstonderwijs; Z. E. H. Ver- kinderen, bestuurder de.. Vrije Vak school te Moeskroen. Wij bemerk ten eveneens Volksvertegenwoordi ger Stubbe, Hr en Mevr. Jos. Ca merlynck uit Roeselare en heer Advokaat Van der Meersch uit leper. Verder waren nog talrijke vooraanstaande geestelijke en we reldlijke personaliteiten uit de streek aanwezig. In zijn welkomwoord achtte Z. E. H. Camerlynck, Principaal van het College, zich gelukkig zo'n talrijk publiek te mogen begroeten dat op gekomen was om de voordracht van de Minister te korren beluisteren. Spreker schetste verder de lastige taak die de Minister zich gesteld ziet: namelijk een oplossing geven aan het delikate onderwijsvraag stuk in België. Hij verheugde zich een Minister te mogen begroeten die met moed zijn zware taak aan pakte, spijt het feit dat hij in eer administratief midden kwam war" de herinneringen aan vroeger, a? «anderen», wellicht nog overtalri aanwezig waren, (zie vervolg blz. AANTREKKINGSPUNT DER INDUSTRIE Niettegenstaande het feit, dat de commerciële luchtvaart en het zwa re baanverkeer een ongekende vlucht genomen hebben, blijft het verkeer te water een onontbeerlijke factor. Meer bepaald zelfs, speelt de binnenscheepvaart nog steeds een voorname rol in de moderne economie. Het rivierschip blijft vooralsnog het aangewezen transportmiddel voor zware en losse vrachten over lange afstand en, mits de aanpas sing aan de hedendaagse techniek, kan het in deze gunstige positie maar moeilijk bedreigd worden. De lage vrachtprijs speelt hierin een zeer grote rol. Van oudsher is het bewezen dat de waterlopen in onze lage landen steeds van primordiaal belang ge weest zijn. De mondingen van Rijn, Maas en Schelde zijn steeds aan- trekkingspunten en ideale doorgan gen geweest voor een wereldtrafiek. Voor het binnenland is er nog meer. Goed bevaarbare waterwegen oefenen een onweerstaanbare aan trekkingskracht uit op de nijver heid. In ons land hadden wij daar van het beste bewijs in het Aibert- kanaal. Inzonderheid de industrie waarvan de productie afgestemd is op de uitvoer, of die aanzienlijke aanvoer van grond- en brandstof fen vereist, zoekt steeds de oevers op van geregulariseerde stromen en kanalen. De moderne waterweg blijkt al dus, niet het minst in onze gewes ten, een slagader te zijn van het economisch leven en een voorname factor van industriële expansie en verhoogde werkgelegenheid. DE WATERWEGEN VAN DE WESTHOEK In Westvlaanderen hebben de feiten zelf, de waarheid van het ho ger uiteengezette bewezen. De zware inzinking en sociale crisis, die Westvlaanderen in de ja ren 1845-50 doormaakte tengevolge der mechanisatie der textielnijver heid en het wegvallen van het Ne derlands afzetgebied, waren er niet vreemd aan dat rond d- jaren 1860 de uitvoering aangepakt werd van drie waterwegen in Westvlaande ren. Het betreft hier de vaart van Bossuit, die het gebied Kortrijk rechtstreekse verbinding bracht met de Schelde en met het Hene gouwse kolen- en industriebekker, de Mandelvaart welke Roeselare eveneens aansloot bij dit Zuider bekken en het tevens een nuttige zij het dan omslachtige, uitweg gaf naar de zee, en tenslotte de bewus te vaart van leper naar Komen, die geroepen was eenzelfde nutfunctie te vervullen in de economische ont wikkeling van het leperse. Jammer genoeg is deze laatste weg nooit tot een volledige voltooi ing gekomen, tot grote schade van het betrokken gewest en tot minde re eer van de verantwoordelijke in stanties. I De uitvoering van het werk bleek op een toen ter tijde ernstige hin dernis te stuiten bij de doortocht aan de hoogte van Holiebeke, scheiding tussen het IJzer- en Leie bekken, waar de ondergrond van een bijzonder kleiachtige samen stelling is, die toen, de uitvoering van dit werk onmogelijk scheen te maken. Tussen 1864 en 1913 werden herhaalde malen pogingen gedaan om de werken voort te zetten, dc technische middelen schoten te kort. Het is evenwel klaar dat de huidige stand der techniek, die de bouw van de Scheldetunnel en de aanleg van het Albertkanaal moge lijk maakte, een hindernis van voor veertig jaar zonder al te zware in spanning of kosten zal laten over winnen. Het is onverantwoord dat derge lijk werk onvoltooid blijft. SPREKENDE GETALLEN Om het belang van de aanwezig heid der waterlopen klaar te om- fZie vervolg blz, 6.) Hier een paar beelden uit liet bezoek van Minister Harmei aan het College te Komen. Boven: de genodigden volgden zeer aandachtig het spel van Reinaart de Vos. - Wij bemerken op de eerste rij van links naar rechts: Z. E. H. Butaye, Deken te Poperinge; Z. E. H. Muylle, Pastoor te Komen; Z. E. H. Kan. Versele, Algemeen Opziener der Bisschoppelijke Colleges; Z. Exc Minister Harmei; Z. E. H. Ca merlynck, Principaal van het College. St Henri te Komen en Z. E. H. Vroman, Deken te Menen. In de inzet onder links: een toneel uit het derde schuifje van het spel van Reinaart de VosReinaart (mid den) doet zijn beklag tegenover Grimbert de Das (links) dat hij thans vrouw en kinderen zal moeten verlaten, deze laatste staat snikkend op de achtergrond.In de inzet rechts: Minister Harmei in gesprek met de Z. E. H, Principaal van het college, terwijl dc Minister een bezoek brengt aan de Inrichting

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1