VOOR POPERINGE EN IEPER 17 In die stemming... in dit klimaat... Het (f Na Congres d Het Spoorverkeer in ome streek Aardschok in WestEuro. 12 Plechtige Peter Benoit- Viering te Harelbeke Drie valschermen voor een kanon Een tweeling-autobus met draaiende voor- en achterwielen Wordt om de beurt nu ook de Westkus de hals afgedraaid KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERIKGE-IEPER-WERVK E?I OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG MAART 1951 HET ZILVEREN BISSCHOPSJUBILEUM van KARDINAAL VAN ROEY Dankplechtigheid te Mechelen BUITENLANDS OVERZICHT Pesttsedlendeni overvallen fre Herzele (©.-VS.) Om de vrede te redders meet het Westen weerbaar zijn Economische en Financiële kanttekeningen Hij die Vlaanderen leerde zingen in zijn geboortestad herdacht Waargenomen op Woensdag 14 Maart j.l te 10.47 r HOOFD BUREEL en REDACTIE: Poperlnge Gasthulsstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-A "«?usstr. 12. Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERLNGE en LEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47* JAAR Nr 11 POSTABONNEMENT 1951: België 105 fr. Belgisch Congo 4fr. p. week Frankrijk Holland 4fr. p. week Andere landen 5 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge NEEN, alle weken zijn niet gelijk. De week van Allerhei ligen en Allerzielen heeft haar eigen klimaat, de week van Kerstdag heeft haar eigen klimaat. We zijn, onbewust mis schien, opgenomen In een buiten gewone gemoedsstemming. We leven in een lucht, in een atmosfeer hele maal eigen aan die feestdagen; we leven dan mee met de Kerk. Nog veel meer leven we mee met die Kerk in de Goede Week. D&t is en blijft het bijzonderste van heel het jaar. Naar de reden moeten we niet zoeken. Eeuwen mogen nog komen en gaan... Goede Vrij dag en Pasen zijn en blijven de énige gebeurtenissen in de geschie denis van het mensdom. De enige gebeurtenissen! Zij gebeurden in de tijd, maar zij raken de eeuwig heid. We weten het, maar voelen dat ieder jaar weer heel bizonder aan in de Goede Week. Palmzondag; als de palm wordt gewijd vóór de Hoogmis en de palm - processie rond de kerk trekt, als dat LangEvangelie wordt ge zangen en we zelf, lijk velen die aan een vroegmis gebonden zijn, die Hoogmis niet missen willen en naar huis terugkeren met de palm tak. Die palmtak, kostelijk bezit; een takje bij het kruisbeeld, een takje op het land, in schuur en stalling; dat dienen zal iedere keer er ge vaar dreigt van noodweer of dood. Dat takje, dat gedoopt zal worden in het wijwater dat we op Paas avond, na de von te wijding, uit de kerk zullen meebrengen, naar al oude Vlaamse gewoonte. Witte Donderdag 1 Palmzondag leidde de week in. Witte Donder dag brengt ons ten volle in dat heel bizonder Goede Weekklimaat. Zoudt ge die dienst van 's morgens willen missen, zo ge enigszins van huis wegkumt? Ge gaat onder in een vreemde gemoedsstemming, van zohaast de klokken zwijgen, de bellen niet meer rinkelen, het orgel zwijgt en de ratel kraakt. Er hangt dan mysterie in de kerk, er hangt iets mysterieus in uw ge moed. Och, beken het maar heel eenvoudig, ge komt, ge leeft onder die vreemde indruk. Ge knielt en buigt en bidt, beter, vromer dan op andere dagen, wanneer uw pas toor voorbij u schrijdt, dragend naar het rustaltaar het Aller heiligste. Ge knielt en buigt en ge bidt; ge bidt zonder moeite, 't gebed komt als vanzelf uit het hert naar de lippen. Wie zou de avonddienst willen missen? Die wellicht in halve deem stering begint. Man of jongeling grijpt als vanzelf naar lioht om O. L. Heer te vergezellen naar de sakristie. Dat oud-gebruikte woord Begravingpast op ons eigen gemoedstemming bij die avond processie en nooit klinkt het Tan tum ergo» zo plechtig en zo in drukwekkend door het kerkgewelf. Herteloos is hij die op die avond thuisblijven wil. Goede Vrijdag. Kruisigings- en Kruisdag! Dag van kruisverering en kruisweg. De godsmoord gebeurde op die dag. Maar met de dood van de Heer was onze eigen verlossing vol trokken. Dè.t is DE grote dag in het jaar; de dag van onzevrij spraak, waar de Heer boette en stierf voor ons. Het einde van de dienst brengt ons de kruisverering en de dag door komen en gaan de gelovigen om te knielen voor het kruis, om het kruisbeeld te Kussen, niet de kus van Judas, maar de kus van innige, dankbare liefde en van Paas-verzoening. Stil, ingetogen gaan we die dag de Kruisweg beleven, die passie begrijpen voor zover wij dat kunnen, dat godde lijk kruisoffer. Het kruis? Op die dag leren we wat het kruis voor ons betekent. Aloude traditie is het bij ons dat het eerste huisgerief dat een nieuw gezin koopt, het kruisbeeld is. Aloude traditie is het bij ons dat, bij verandering van woning, eerst het kruisbeeld naar de nieuwe thuis wordt overgebracht. Bij ons de ereplaats! Overal het kruis! Zoals het kruiske zijn plaats vindt bij de wieg en het kruis ge plant wordt op het graf. Goede Vrijdag Kruisdag! Bij de aloude tradities is met de nieu we tijd iets nieuws gekomen, god dank! Gewoonte was bij ons volk in de namiddag, te drie uur, een kruis gebed te bidden. Waar de kruisweg niet saam wordt gegaenin de kerk, doet men dat nog. Maar bij de kruisverering kwam de kruis- versiering. Daar hebben de jon geren voor gezorgd, daar heeft de K.A.V. voor gezorgd. Zo werd de Goede Vrijdag-stemming verwekt in 't gezin. Zovelen zijn niet thuis. Zovelen zijn aan de arbeid, zovelen hoorden te drie uur niets anders dan het gerucht van de machines, van de herteloze machines. Maar dan kwamen de jongens van... Cardyn in aktie, veel jaren nog voor Mr Cardyn, Monseigneur Cardyn is geworden. Die jongens hebben gedurfd. Zij hebben het aangedurfd. Te drie uur wordt het werk stil gelegd en de machines zwijgen... Alleen misschien is het de sirene die een ogenblik loeit en klaagt. In tal van fabrieken en werk plaatsen is er te drie uur een korte gebedsstonde, wordt het versierde kruis vereerd, 't Is wel gebeurd dat sommigen dat vreemd vonden; maar zo verstokt, zo versteend, zo duivels-slecht zijn maar weinigen die zich bleven verzetten tegen die «Goede Vrijdag»... betoging. Worde dit gebruik maar alge meen in fabriek en werkhuis; nu de oudere jongens van Cardyn man nen geworden zijn, nu K.A.V. en K.W.B. samenwerken en steeds groeien in kracht en... aanzien. Goede Vrijdag, de verlossingsdag' En 's avonds zag ik reeds de groten, de mannen, gezamenlijk him kruis weg gaan in de kerk. Zou dié kruis weg ook soms niet troost brengen voor velen wier leven ook een... kleine kruisweg is? De Goede Week! En van Palmzondag af moeten wij in die stemming komen, leven in dat enig klimaat dat eigen is aan de Goede Week. Vooral in dit jaar, het... Heilig Jaar! PÉ VLAMYNCK. 21' leperse Handelsfoor PROGRAMMA: OP WITTE DONDERDAG 22 MAART Te 15 uur: OFFICIËLE OPENING der Handelsfoor. door Zijn Exc. de Minister van Koloniën, Heer Dequae, in aanwezigheid van de Heer De Taeye, Minister van Volksgezondheid en het Gezin, de Heer Burgemeester, de Burgerlijke, Geestelijke en Rechterlijke Overheid van de Stad en opgeluisterd door het Muziekkorps van de St-Jozef's Vrije Beroepsschool VRIJDAG 23 MAART BEZOEKDAG DER SCHOLEN van het Arrondissement. ZATERDAG 24 MAART ALGEMENE BEZOEKDAG. ZONDAG 25 MAART (PASEN) Vanaf 15 uur: MUZIEKCONCERTEN op de Grote Markt Koning Albert en de René Colaertplaats. (Zie afzonderlijk programma.; Te 18 uur: PRACHTIG KUNSTCONCERT door de Koninklijke Philharmonie van Poperinge, in de Stads schouwburg. Ingang vrij. MAANDAG 26 MAART (2e PAASDAG) Vanaf 15 uur: VOLKSCONCERTEN op de Grote Markt Koning Albert en op de René Colaertplaats. (Zie af zonderlijk programma.) Te 10 uur: ONTVANGST van de «Harmonie des Mi neurs de Wingles(P.D.C.). Optocht door de Stad. Te 11 uur: PLECHTIGE MIS. in de Sint-Maartens- kathedraal, opgeluisterd door de Harmonie des Mineurs Te 18 uur: BUITENGEWOON PRACHTIG CONCERT in de Stadsschouwburg, door zelfde Harmonie. In gang vrij. DINSDAG 27 en WOENSDAG 28 MAART ALGEMENE BEZOEKDAGEN. De Handelsfoor is open op Witte Donderdag, vanaf 16 uur tot 19 uur. De Vrijdag 23, Zaterdag 24, Dinsdag 27 en Woensdag 28 Maart, van 9 uur tot uur en van 14 uur tot 19 uur. Op Pasen en Tweede Paasdag, van 9 uur doorlopend tot 19 uur. De uitslag der trekking van de Tombola, de bezoekers der Handelsfoor kosteloos aangeboden, zal verschijnen in Het Wekelijks Nieuws van Zaterdag 7 April. Maandagochtend waren te Meche len plechtigheden op touw gezet tot viering van de 25° verjaring van de benoeming van Z. Em. Kard. Van Roey tot aartsbisschop. Kort vóór 10 u. verliet de kardi naal het aartsbisschoppelijk paleis en begaf zich naar de kathedraal, waar hij ontvangen werd door Mgr de Trannoy aartspriester en de ka nunniken van het kapittel, die hem de gelukwensen van de geestelijk heid aanboden. De primaat van België nam ver volgens plaats op de bisschoppelijke troon, waarna door Mgr Tessens, deken van het kapittel, een dank mis met pontificale assistentie werd opgedragen. Een talrijke menigte en afvaar digingen van de katholieke scholen der stad, bevonden zich in de kerk. Na de mis hief Kardinaal Van Roey van de bisschoppelijke troon af het Te Deum aan, ter gelegen heid van de verjaardag der paus kroning. De plechtigheid eindigde met de uitvoering op het grote orgel van de paushymne, terwijl de kardinaal, de gelovigen zegenend, door het kerkgebouw voortschreed. Voor het Schaakbord Te Herzele werden op Vrijdag avond 9 Maart twee postbedienden, die de postzakken naar het station brachten, plots overvallen door vier gewapende en gemaskerde schur ken. Deze legden beslag op de post zakken, wierpen deze in een auto en verdwenen dan in vliegende vaart. In de postzakken zou een bedrag van meerdere honderddui- zende fr. hebben gestoken. TE PARIJS ZET MEN De Conferentie der Plaatsvervan gers van de Grote Vier is dus een week bezig. ledereen stelt dan ook terecht de vraag: Wat hebben ze al gedaan? Het antivoord is eenvoudig: Nog niet zeer veel. Men is nog steeds aan 't bespreken wat men zal be spreken. En daarop is men aan 't schaken. De enen zeggen: Wij willen wel daarover spreken als gij ook bereid zijt om over dat andere te onder handelen. Waarop dan opnieuw contact moet worden genomen met de respectievelijke regering. Dan komt er een antwoord als volgt: Kijk, wij willen dat andere ook wel bespreken, maar mits die en die voorwaarden en binnen die en die grenzen. Kunt gij dat zo aannemen? Nieuive raadpleging, van de rege ringen, nieuwe voorwaarden, nieu we voorstellen, nieuwe consulta ties, enz... Zal dat nog lang duren? Wij weten er niets van. Maar is het dan goed dat dit zo sleept en kan er daar iets goeds uit voortkomen? Wel kijkHet kan misschien be spottelijk voorkomen en de indruk verwekken dat er enorm veel tijd verloren wordt, maar wij geloven het niet. En ziehier waarom. Die discussies omtrent de dag orde zijn zo inhoudloos niet als men bij eerste opzicht zou menen. In de eerste plaats is er dit: als dit of dat land bereid is dit of dat punt op de lagorde te brengen, dan is dit al een teken dat ze waar schijnlijk bereid zijn op dat punt tot een minnelijke regeling te ko men. En dat is al veel. En ten tweede blijkt hieruit dat De C.V.P. hield Zaterdag, 10, en Zondag, 11 Maart, te Brussel haar zesde Nationaal Congres. In het A.B.C.-Theater werd het Congres Zaterdag geopend. Een brede leuze over het podium heen gespannen, vertolkte het grote be lang van dit Congres met de woor den: «Wij moeten de vrede win nen Het verslag van dhr Houben, Na tionaal Secretaris, brengt van bij de aanvang der zitting de kwestie van de herziening der statuten van de partij op de voorgrond. Spreker maakt er de historiek van. De voorgestelde wijzigingen ko men hierop neer: a) verbreding der samenstelling van de Partijraad; b) verduidelijking der bevoegd heid van de vleugels in het Natio naal Comité; c) veralgemening van de recht streekse Poll. Na een levendige discussie wor den de wijzigingen als volgt goed gekeurd De partijraad is samengesteld uit het Nat. Comité; de voorzitters van de provincies en de arrondissementen; de afgevaardigden van de arron dissementen op basis van één afgevaardigde voor 2.500 leden ingeschreven bij het voorgaande Congres. Een overschot van minstens 1.250 leden geeft recht op een bijkomende afgevaardig de. Welk ook zijn ledenaantal zij, elk arr. heeft recht op één af gevaardigde. 12 gecoöpteerde leden, 6 per vleugel; de bureau's van de C.V.P.-Kamer en Senaatsgroepen; een afgevaardigde van de C.V.P.- groepen der provincieraden door elke groep verkozen. Wat de besluiten van het buiten gewone Congres betreffen, die des tijds heel wat stof hebben opge jaagd, wordt in het verslag dat door dhr Deschuyffeleer wordt voorgedragen, beklemtoond dat de getroffen maatregelen en de ver nieuwing in de samenstelling dei- Regering door niemand, als een morele veroordeling mag worden aanzien. DE REDE VAN DE HEER DE SCHRIJVER Om kwart voor vijf werd het tweede deel van het congres aan gevat. In de zaal heeft inmiddels ook een Indrukwekkende buitenlandse vertegenwoordiging plaats genomen Afgevaardigden van zustervereni gingen uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland, Italië, Zwit serland, het Groot Hertogdom Lu xemburg, Hongarije, Tsjecho-SIo- wakije en Polen worden door de partijvoorzitter Lefèvre welkom ge heten. De Heer De Schrijver, gewezen voorzitter der Partij, houdt zijn rede in het Nederlands. Na vastgesteld te hebben hoe Sovjet-Rusland sedert jaren aan inmenging doet in de interne aan gelegenheden van zijn buurstaten en deze onder de voet loopt, hoe in de U.N.O. elke aanrander systema tisch gesteund wordt door de Sov jets, besluit spreker dat de aanwe zigheid van het Sovjetleger op ons continent levensgevaarlijk is voor West-Europa. Om onze weerbaarheid op te wek ken, prijst dhr De Schrijver de be wustmaking van de Westerse volke ren aan, die een juist inzicht moe ten krijgen in de zin van hun cul turele en historische roi. Hierbij mag men niet blijven vasthaken aan de verouderde opvattingen var een voorbijgaand, conservatief tijd vak. Spreker overloopt vervolgens de maatregelen die practlsch iedereen aanvoelt dat het niet een afzónderlijk geval is dat moet ge regeld worden, zoals bv. de weder- bewapening van Duitsland, maar een gehele toestand die moet opge klaard worden: de spanning tussen Oost en West met haar talloze ele menten. De Russen zullen er dan ook moeilijk van uit kunnen een brede bespreking te aanvaarden, want anders zouden de anderen het al te gemakkelijk hebben om hen te antwoorden: Gij wenst alleen te handelen over de kwestie van de Duitse wederbewapeningmaar wij wensen die wederbewapening ook niet. Alleen is er dit: dat die we derbewapening noodzakelijk gewor den is gezien het geheel van uw politiek elders in Europa en in de wereld. Zo ge niet bereid zijt dat geheel te bespreken dan heeft een discussie over Duitsland ook geen zin want dat is slechts één zijde van het gehele vraagstuk. Wij bliiven dus hopen dat de Conferentie die thans te Parijs is bijeengekomen zal komen tot het opstellen van een programma. Van zelf zal dat niet gaan, want Rusland zal tot het uiterste pogen ook de Westmachten in een moei lijk parket te brengen, zoals ze bv. gedaan hebben met de kwestie van Trieste waarover thans gans Italië weer in rep en roer staat. De West machten kunnen daar zeker op antwoorden dat het beter ware die kwestie niet te bespreken aange zien de twee onmiddellijke belang hebbenden het zelf zo menen en zelf tot een minnelijke schikking willen komen. Maar dat kan precies een reden zijn waarom Gromyko er bij zou blijven: geen kwestie van een vre desverdrag met Oostenrijk zolang de kivestie van Trieste haar beslag niet heeft gekregen. Zo kan het inderdaad nog weken duren. Dat moet ons echter niet ont moedigen omdat wij mogen over tuigd zijn, dat zowel in het. Oosten als in het Westen al zij het dan ook om totaal verschillende rede nen een ontspanning gewenst wordt. ER WORDT OOK NOG ELDERS GESPEELD... Het eigenaardige van het diplo matiek schaakspel is dat er op ver schillende borden ineens wordt ge speeld, en dat de zet op één der borden de toestand op een ander rd kan wijzigen. 'Wij spraken daar juist van de kwestie van Trieste. Het Westen zit er natuurlijk mee verveeld. Maar voor hoelang? Waarschijnlijk voor korte tijd. Inderdaad, vandaag komen Eerste- Minister de Gaspefi en zijn Minis ter van Buitenlandse Zaken Sporza te Londen aan om. over die zaak te onderhandelen. En het toeval wil nu dat juist op hetzelfde ogen blik in de Britse hoofdstad een Yougo-Slavische parlementaire zen ding aangekomen is onder de lei ding van dhr Mosha Pijade, Zuid- Slavisch minister en vertrouwens man van Maarschalk Tito. Als die twee delegaties het nii kunnen op een akkoordje gooien, ofwel voor een oplossing ofwel voor het uitstellen van de oplossing, dan kan Moskou nog moeilijk volhou den dat de Groten dat absoluut moeten oplossen tegen de wil en de wens in van de twee landen die er rechtstreeks bij betrokken zijn. En Moskou zou in een zeer slech te positie komen te staan indien het toch een dictaatwilde op dringen, want dat zou alleen, zo wel in Italië als in Yougo-Slavië, zijn reeds zeer slappe positie nog verzwakken. En zo gaat het ook met andere punten. (Zie vervolg blz. 2.) Tijdens gecombineerde legeroef en Ingen van Britsë en Amerikaan- strijdkrachten te Watchfield, had men vooral op het oog het doe! matig gebruik van valschermen te onderzoeken voor het neerlate van zware legeruitrusting. Met de drie valschermen die men hierbo ven afgebeeld ziet, twee staan nog open terwijl de derde reeds toege vallen is, werd een stuk veldgeschut neergelaten. In Vergaderingen van de Han del en Nijverheidskamers, Vlaams Economisch Verbond, Commissie Harmeiin Kamer en Senaat, in verslagen en spreekbeurten ko men steeds dezelfde slagwoorden: Industrialisatie, nieuwe bedrijven, werkverschaffing e n grensarbei ders». Slagwoorden óm ons volk in slaap te wiegen, maar daden ont waren wij niet. Men is er evenwel bewust van dat er in onze Gouw en vooral in onze Westhoek, meer werkgelegenheid moet gevonden worden. Wellicht, gevolg aan de overtollige centralisatie, komt daar niets van in huis. Verdeeldheid, verschil van politieke opinies bren gen het hunne bij en zo komt het fataal dat in plaats van opbouwend werk voor onze Westvlaamse Eco nomie niets wordt gedaan. Met onze eisen houdt men geen reke ning. Onze rechten worden mis kend. Nochtans heeft onze West hoek jaren lang en nog heden ten dage veel bijgedragen tot onder steuning en verrijking van gans het land. Het arrondissement leper staat bekend om zijn spaargeest. Het hoogste procent inlagen bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas wordt hier op onze streek geboekt. Onze bevolking uit de Westhoek De Peter Benoit-viering kon nergens in beter kader doorgevoerd werden dan in de geboortestad van Peter Benoit zelf, zijn geliefd Harelbeke, waar hij aan de Leieboorden Vlaanderens harteklop be luisterde en deze als een mooi lied aan datzelfde Vlaanderen terug schonk. Harelbeke heeft terecht als bakermat van de grote toondichter dit recht voor zich opgeëist om zijn grote zoon, die vijftig jaar ge leden stierf, op waardige en onvergetelijke wijze te herdenken. TWEE MUSEA GEOPEND Reeds Zaterdagnamiddag fo Maart begon deze viering te Harelbeke. Talrijke personaliteiten en kunste naars waren aanwezig, toen Bur gemeester Lanneau de feesteiijkhe- deze den opende met een toespraak weerbaarheid zullen bevorderen en waarin hij er aan herinnerde hoe het Westen beveiligen. De idealen kunstschilder Colardyn een prach- van de U.N.O. voor vrede, veiligheid tig portret schilderde van Peter en vooruitgang mogen geen dode Benoit, dit portret aanbood om in letter blijven. Het Atlantisch ver- 1 een Peter Benoit museum te Harel- dedigingspositief werpt een dam op tegen de rode vloed. Dhr De Schrijver besluit: De ver hoogde weerbaarmal.ing is het on ontbeerlijke werk van onze rege ring en van onze bevolking. Onze militaire krachtinspanning moet gepaard gaan met een eeonomischr heraanpassing. Ons vredesoffensief zal slagen, indien het volk de ho gere waarden van zijn cultuur be seft. Daarom moeten wij ons ver heffen boven onze verdeeldheid. (Zie vervolg blz. 2.) leven van Peter Benoit, niet alleen in zijn leven als opgroeiende knaap maar ook later, wanneer de kunste naar de harde strijd met het leven had aangebonden. Hij drukte de wens uit dat het geboortehuis van Peter Benoit op de Markt te Ha relbeke als een blijvende herinne ring aan de grote Meester zou be waard blijven. Nadat de kunstcriticus Frans De Vleeschouwer het belang onder streepte van het nieuwe kunst- beke geplaatst te worden en aldus museum, waartoe al de kunstenaars de rechtstreekse aanleiding was tot het oprichten van dit museum dat thans geopend wordt. Ten slotte herinnerde de Burge meester aan het nieuwe museum voor Schone Kunsten, dat bij de zelfde gelegenheid geopend wordt, en drukte de hoop uit dat beide musea zouden bijdragen tot de kul- turele ontwikkeling van Vlaanderen. Letterkundige André Demedts behandelde in een toespraak dr rol die Harelbeke speelde in hr! In New-York verschijnt thans bovenstaande moderne verbetering van de tweeling-autobus: Reeds ge ruime tijd werd de autobus met aanhangwagen gebezigd, men icon die ook trouwens op onze wegen reeds bemerken sedert een paar jaar. De Amerikanen hebben er e< n verbetering aan gebracht door de ruimte van beide wagens aanzienlijk uit te breiden. Om de best rbaarheid van gans het stel te verhogen werden de achterste wielen van de laatste wagen gekopt' 16 aan het stuur en wel zodanig dat zij de omgekeerde beweging van deze der voorwielen uitvoeren bij het draaien van de wagen. Op deze wijze kan natuurlijk iedere draai zeer veilig genomen worden. Op de foto kan men deze ver betering duidelijk vaststellen wanneer men de stand van de voorste en de achterste wielen vergelijkt. van Zuid-Vlaanderen het hunne bijdroegen, werden de beide musea in alle eenvoud ingehuldigd terwijl de schoolkinderen Benoit-liederen ten gehore brachten. DE ACADEMISCHE ZITTING De feestelijkheden die zo treffend werden ingezet, kregen daags na dien reeds hun vervolg. Te 10 u. werd in de St Salvators- kerk te Harelbeke een plechtige i H. Mis opgedragen waarbij het koor Singet erfde weset Vro on der leiding van de Hr Denaux zijn medewerking verleende. Dhr Her man Roelstraete, bestuurder der muziekacademie te Izegem hield het orgel. Te 15 u. greep in de stedelijke Feestzaal der Centrumschool, een Academische zitting plaats. Op het podium hadden plaats genomen: de HH. Professor Dr Floris Van der Mueren, Lanneau, Burgemeester van Harelbeke, De- cadt, Bestuurder der Plaatselijke Muziekacademie, Herreman, Stads secretaris van Harelbeke. In de zaal bemerkte men talrijke vooraanstaande personaliteiten uit de godsdienstige politieke- en kun stenaarswereld: (Zie ve-volg blz. 2.) Nieuwe Autobusdiensten Vanaf 19 Maart komt op ver schillende lijnen een nieuwe uurregeling in voege. Ter in tentie van onze lezers zullen wij volgende wee'- de uur tabels laten verschijnen van volgen de lijnen: - Oostende- Diksmuide; - Diksmuide - Leke - Brugge; - Brugge - Snellegem; alsmede de spoorautodlensten der lijn: - Roeselare - Staden - Diks muide. vertrouwt daarenboven zijn spaar penningen toe aan het Gemeente krediet van België. Wij stippen ter loops aan dat het hier gaat om honderden millioenen. Bij elke le ning der N.M.B.S. worden er ette lijke millioenen uit ons Gewest overgepompt om de ledige en nooit verzadigde kas van de N.M.B.S. te vullen. Terecht zouden wij mogen verwachten dat de Centrale Be sturen ons 'ook zouden indachtig zijn. Onze centen, financieel en economisch bloed uit ons Gewest, vloeien naar andere oorden en die nen tot opbloei en werkverschaffing in andere Gewesten. Van de sedert de bevrijding uit gegeven leningen der N.M.B.S., die maar zoëventjes meer dan 8 mil liard belopen, komt er weinig of niets ten goede aan onze streek. Benevens deze tussenkomst van onze spaarders komen dan nog on ze belastingbetalers om ook de enorme verliezen van de N.M.B.S. te helpen dekken. Sedert 1945 tot einde 1950 werd er door de Belgische Staat meer dan 22 milliard betaald aan de Spoorwegen om de deficitaire uit slagen te dekken en als tegemoet koming voor allerhande toelagen. Het weze vermeld dat inzake be taling van belastingen het arron dissement leper zonder veel handel of nijverheid een niet te benijden plaats inneemt. Denkt U dat men. te Brussel met dit alles rekening houdt? Niet het minst. Wat kan bet uiteindelijk die hoge personaliteiten interesseren of wij het hier in onze Westhoek minder goedstellen, destemesr dat zij het goed maken; en zij stellen het in derdaad goed. Het aantal hogere ambtenaren bij de N.MB.S. was in 1940: 123, en in 1950: 207. In de Centrale en Ge westelijke diensten is het aantal ambtenaren met meer dan 2.000 gestegen sedert 1938. Onze Heer Minister Segers heeft zelf verklaard, en wel op 21 December 1950 dat de aangroei inderdaad overdreven is en dat de Directie der N.M.B.S. weinig of geen rekening schijnt te houden met zijn opmerkingen. Voor een aantal van 89.000 agenten in werkelijke dienst bij de N.M.B.S., zijn er nu reeds 71.700 gepension- neerden. De subsidies voor 1951 zullen de 2 milliard bereiken en er werd nog geen rekening gehouden met de afhouding op de uitbetaalde lonen. De Minister verklaarde even eens dat het probleem der pensioe nen bij onze N.M.B.S. zeer alarme rend is. De Noord-Zuidverbinding zal cir ca 5 milliard kosten! Er werd allee voor 1950 469 millioen uitgegeve Wanneer die milliardendans, g orchestreerd door de republiek d< Kameraden, volledig aan de gar is, wanneer men geen redding mei ziet, alhoewel vooraanstaande pe; sonaliteiten sedert jaren de aar dacht hebben getrokken op ve abnormale toestanden in de N.l B.S., dan komt men op onze stre< een les van bezuiniging voordrage BesparingenVolledig akkoor maar dan in alle Gewesten vooral te Brussel in de Centra Diensten. Men spreekt hier op enkele hoi derdduizende franken en in Bruss worden er 100 millioen op een ja: verteerd voor een werk Noori Zuid waarvan het nut ten zeers kan betwijfeld worden. Wat me is, hier wordt het spoorverkeer onze streek afgeschaft om bezu nigingsredenen! Ernstig kan er g twijfeld worden of de afschaffir der treinen, bijv. de lijn lepe: Roeselare, enig voordeel zal geve Het blijkt immers dat de verga dingen, thans uitbetaald, de ii komsten ver te boven gaan. H1 ware zeer interessant moesten on: Volksvertegenwoordigers tijdens besprekingen van het budget va verkeer nadere inlichtingen vrage aan de Hr Segers. Het gaat imme: niet op twee, drie en soms vi< autobussen in te leggen warme< een autoraildienst gemakkelijk dienst zou kunnen verzekeren. H grote aantal bussen tussen Iep< en Roeselare is het beste bewi dat de trafiek tussen beide stede van belang is. Wij, en anderen m ons, vragen ons af. hoe. zulks mi gelijk is en welke invloeden tjju senkwamen. Wij weten bepaald d: een onderzoek door een ambtenaa van het Kabinet van Minister Si gers, werd ingesteld en dat zelf b herinrichtsn van enkele treine (autorails) werd voorgesteld. Zodi dit ter kennis kwam, werd er do< bepaalde ambtenaren der N.S B.S. een tegenonderzoek gsdaan. Waar andere Gewesten bevooi deligd worden, zou men hier c onze streken tot ommantsling ove) gaan. Als de streek van leper mir der geïndustrialiseerd is, is het c strenge plicht van de Openbai Besturen er zorg voor te dragei dat de verplaatsing naar andei Gewesten, zeer gemakkelijk ka geschieden. Onder de mom van be zuiniging of algemeen belang', woi den wij effenaf bedrogen. Weinige hebben de moed de verdedigin van onze Westhoek op zich tr ne (Zie vervolg "ble. 6 Uit Duitsland, Frankrijk, Neder land en uit talrijke Belgische ste den kwamen Woensdag berichten toe, volgens welke een aardschok waargenomen was te 10.47 u. De aardschok werd nauwkeurig waargenomen op de seïsmografi- sche toestellen van het weerkundig instituut te Ukkel, het observato- ruim van Neuchatel, het geologisch instituut te Keulen, het seismolo gisch station te Straatsburg, het seïsmografisch insituut te Göttin- gen, enz. Al deze bevoegde instellingen gaan erover akkoord dat het epi centrum van de schok zich in West- Duitsland, nl. in het Eiffelgebergte een oude vulkaanstreek moest bevinden. Te Keulen meent men, dat het epicentrum ten Zuid-Wes ten van de stad gelegen was. IN WEST-DUITSLAND De schok, die slechts enkele se- konden duurde, was het sterkst in West-Duitsland. Hij was veel ster ker dan de laatste die aldaar werd waargenomen, nl. een jaar geleden. Te Keulen zouden, volgens United Press, honderden mensen door vrees bevangen naar de bomschullkelders gevlucht zijn. Talrijke muren van tijdens de oorlog vernielde huizen stortten in, overigens ook op ande re plaatsen. In het dorp Mechernick in het Eiffelgebergte kwamen meerdere schoorstenen naar beneden en ver scheidene bouwvallige huizen stort ten gedeeltelijk in. Te Euskirchen, waar sommige seïsmografen menen het epicen trum juist te mogen situeren, liepen tien personen, lichte verwondingen op door vallende schoorstenen en brekende ruiten veroorzaakt. IN BELGIE Ook in België is de aardbevin waargenomen. Zij duurde emtr:.r- 5 sekonden. Ooggetuigen vertelden dat <1 grote lusters in het Parlement plet seling met geweld begonnen 1 zwaaien en dat verschillends schil derijen van gewezen Kamsrvooi zitters, die in de leeszaal héngei tegen de muur sloegen. Deurvaar ders van het Parlement vertelde dat zij de grote pilaren in de ha' die de zittingzaal van de K~mr ondersteunen, hebben zien trillen Gelijkaardige verschijnselen d< den zich in alle ministeries voo: evenals in de meeste grote gcboi: wen van de hoofdstad. In de Hoogstraat te Brussel brc de glazen deur van een winkel. T Bosvoorde in de Meerkollaan is ee muurspiegel naar beneden geko men. Verder komen ons berichten to uit Eupen, waar de schok vergezel was van een dof gerommel uit hf Maasdal, uit Charleroi en uit L Louvière, waar de "olcbHng van he kabinet van de Burgemeester in stortte. Dhr Ghislein verd evenwi niet gewond. TE LEUVEN Talrijke inwoners te Leuven, di de aardschokken voelden, liepen u: de huizen en op verscheidene plaat sen werd het werk onderbroke daar arbeiders en bedienden opgf schrikt werden door gerommel e gerinkel van losstaande voorwerpei STERK GEVOELD IN DE HOGE VENEN In de streek van Verv'err en d Hoge Venen werd de aardschr sterk gevoeld. Te Welkenraadt vie De bewoners dachten te doen telen uurwerken stil en van het da hebben met de ontploffing van eenvan het gemeentehuis werd ee. atoombom, steen losgeslagen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1