VOOR POPERINGE EN IEPER 24 De Hallen 2V Handelsfoor plechti geopend te leper Een vroege Pasen Paasnummer J Minister Dequae zat de openingsplechtigheden vo De bevolking van ons land ■4^* Zalig en 1 Vrolijk Paasfeest HET WEKELIJKS NIEUWS KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERÏNGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: 24 Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATER' MAART BUITENLANDS OVERZICHT Lyitenesnt vein Bel gisch üureo-foatcsï- Jon gesneuveld Uit de geheimen van de Tijdberekening Zo komt tot U Bij het verschijnen van dit HOOFDBUREEI en REDACTIE: Popennge Gasthuisstr, 18. Tel. 9 Postctiecfcr 47.6380 PL A A TRELJ TXCE BURELEN: leper: P BRAS-DEKLERCK de Rtuersstraat 4. Tel. 445. Nleuwpoart: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeseiare: J VERR1EST-DEZEURE St >isstr. 12. lei 1523 Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bil het Verbond der Belgische Periodieke Pers. 47* JAAR Nr 15 HET WEKELIJKS POPEKIN GE en 1EPER (met Wervik en randgemeenten), ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK. Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 1951 POSTABONNEMENT 1951: België 105 f Belgisch Congo 4 fr. p. wee Frankrijk Holland 4 fr. p. wee Andere landen 5 fr. p. wee Verantwoordelijke Uitgever J. Sansen, Gasthuisstraat 19. Poperinp BSü. PASEN Dit meesterwerk van Rubens, de Dood van Kristus aan het Kruis, brengt een treffende herinnering aan het lij dens gebeur en van negen tien eeuwen terug, het lijdensdrama van Kristus op Kalvarie. Kruisdood en Verrijzenis, Goede Vrijdag en Pasen, vormen twee hoogtepunten in dit drama :an de Godmens die met zijn offer aan het Kruis de losprijs betaalde voor de verleden en komende zonden van het mensdom en door zijn Verrijzenis op Paasmorgen aan de wereld de zekerheid gaf dat voor de mensen van goede wil, die in Zijn offer geloofden, ook de heropstanding uit de dood verzekerd is. HET eerste Alleluia horen we op Paasavond; dan werd de doopvont ge wijd, dan hoorden we dat triomfantelijk Alle luia onder en na de Mis. Dit bracht er bij ons de Paasstemming in en in die stemming gingen we naar huis... de kleinen zouden wel zelf het nieuw wijwater meebrengen. Die Paasstemming. Ze... hangt in onze kerk met geur van wie rook. Al wat in de kerk hangt of staat werd afgestoft; de kerk staat op haar Paas-beste. Al het zilver dat weggeborgen zit, God weet waar, komt die dag te voorschijn. Het orgel dreunt en zelfs de oudste koster trekt dien dag al de registers uit; ook hij immers leeft in de Faassfëmming. Tot in de kleinste parochies heeft het «Koor» dagen op dagen herhaald, want op Pasen moet in de wolken wierook, het blijde- het jubelgezang meê naar t kerkgewelf stijgen. Pasen! Paasstemming thuis. Wie is er niet welgezind dien dag? Zijn de klokken niet terugge keerd uit Rome? En de kleine sna ken en guiten hebben de Paaseieren gevonden of geroofd; heel anders Zijn. ze gestemd dan op St Maar- tens- of St Niklaasdag; gaat het maar eens na, 't is immers Pasen. Weerom heeft de jeugd, de vrou wenbeweging Pasen in 't gezin ge bracht. Is dat ook zo niet bij U? 't Begint reeds in de morgen als we van de vroegmis komen. De ta fel is versierd, vrouwenhanden kunnen dat zo heerlijk, ze kunnen toveren met strikjes en lintjes, met gekleurd papier en... eieren. Ik zelf verschoot er van wanneer dat voor de eerste maal gebeurde, dat bracht er de huiselijke Paasstemming in. Ik zou weerom verschieten, moest het niet meer gebeuren; maar geen nood! Dat is traditie geworden. Ook 's noens... Vindingrijk en slim zijn moeders en grotere dochters ge worden; ze hebben er waarachtig een Paasdis op gevonden. Dat wordt iets anders dan op de gewo ne Zondagen, zelfs heel anders dan op de Kermis. Alles immers in de Alleluia, in de Paasstemming. Was alles lijk nieuw en vers in de kerk. zo is het ook thuis, zo is het in het gezin. Dat is de echte Paasstemming. V Zo is het Paasstemming in de kerk, zo heerst die stemming in 't gezin. Binnen ons, diep in ons dragen We die stemming. Neen, Pasen is geen hoogdag als de andere. Pasen! - Alleluia! - Verrijzenis! Die enige gebeurtenis herleeft op die dag voor onze ogen en ons ge moed. We zien dat graf en die wachten in harnas met lans en zweerd. We zien de Heer uit dat verzegeld graf opstijgen in een verblindende praal en luister... overwinnaar van dood en zonde. We lopen, als 't ware, mede met die vrouwen die naar 't graf gaan. We horen wat ze onder mekaar te zeggen hebben over die vreselijke dood; we delen in hun verdriet en... de steen is weggerold, de wachten weggevlucht... Och kom. wat zou er toch bijzonders ge beurd zijn? Vrouwen hebben ver teld dat het graf ledig was, dat de Meester verrezen was. Maar wie kan dat geloven? Jawel die Mees ter! Wie was als Hij? Zijn open baar leven was één mirakel; we hebben Lazarus gezien die dagen dood en begraven was, we hebben hem gezien, wij lijk honderden en honderden anderen, wanneer de Meester hem uit de dood en uit het graf weer tot het leven riep. Dat hebben wij zelf gezien, maar dat een dode zichzelf tot het leven verwekt? Maar dat kan toch niet. Zo praatten zij, de discipels van Emmaüs. Ze hadden er nu genoeg van, ze hadden de Meester gevolgd, maar nu? Nu was aan al hun hoop en geloof een einde gekomen. Nu gingen ze voor goed naar huis. Hun schone droom was voorbij, c nuch tere werkelijkheid hing als een rotsklomp op hun gemoed. Het was goede Vrijdagstemmlng. En... dan zien we de Meester zijn leerlingen vervoegen langs de baan. Neen, wat i die vrouwen hadden verteld, dat J waren geen praatjes. De Heer is vérrezen, dat aitéeri is werkelijk heid! De Paasstemming was er plots; en de twee ijlden terug naar de stad, op zoek naar de andere leerlingen om 't ontstellende, het triomfantelijk nieuws meê te delen: De Heer is verrezen... wij zelf heb ben hem gezien. Dat zien en beleven ook wij met Pasen. Die Emmaüsgangers zelf verrezen met de Meester meê, uit het graf van vertwijfeling naar dat rotsvast geloof in Hem die uit de Met Pasen is de trek van de Westhoek naar leper waar in de prachtig in opbouw zijnde Hallen een mooie en leerrijke Handelsfoor ingericht wordt. Traditiegetrouw regelt de ganse Westhoek andermaal alle plannen om met deze «eerste lenteuitkruipde Handeisjoor, waar 10 duizenden naartoe trekken, te gaan bezichtigen. Houtsnede door Luc. De Jaegher. Kris-kras doorheen Schum&npïan SS doden opstond. Zij hadden Hem... gezien. Met Pasen zien ook wij Hem. Met Pasen komt Hij zelf naar ons, komt Hij... in ons! Dat is Pasen! Ook wij moeten immers genezen van onze vertwijfeling, van onze tweeslachtigheid, van ontmoediging. We moesten misschien zelf opstaan uit een graf dat we zelf gedolven hadden. Hoe sukkelen zij die met Pasen door het duistere van zonde en kwaad willen verder lopen, waar overal het licht doorbreekt en de liefde van de Heer alle barre koude verdrijft. Hij gaat meê met ons naar huis, de Heer, Hij gaat meê, klopt op onze schouder: «Niet kleingelovig zijn, niet angstig zijn- Ik leef, ik sta bij U, ik houd U in leven, ik leid U door duisternis en nacht; sta niet angstig te schrik ken in de harde tijd die we beleven, vertrouw op mij Dat is Pasen voor ieder van ons... verrijzenis! Het weer opleven van ons geloof in de Verrezene, van ons vertrouwen in Hem die alles kan, van onze liefde tot Hem, die uit liefde tot ons Calvarie beklom. Dat vast geloof, dat onwrikbaar vertrouwen, die groeiende liefde tot Hem. Paasstemming! PE VLAMYNCK. Wanneer de Franse minister van buitenlandse zaken op 9 Mei 1950 zijn groot idee lanceerde, dan was het in de eerste plaats bedoeld als een instrument voor de bevestiging van de vrede in Europa en in de wereld. Dat instrument wil het nog zijn, maar de omstandigheden zijn se dert een jaar zodanig gewijzigd dat het karakter ervan ook een ander uitzicht heeft gekregen. Inderdaad, toen dhr Schuman met zijn plan vooruitkwam, was de oorlog in Korea nog niet begonnen en droomde men nog van een Derde Machtdie Europa zou zijn en die de twee groten kalm zou kunnen houden. De vader van het plan verklaarde inderdaad: «De productie zal aan de gehele wereld ten goede komen, zonder onderscheid of uitsluiting, om tot de vooruitgang der vredeswerken bij te dragen. Het plan heeft sedertdien zeer wisselende kanten gekend. Enge land kreeg men nooit mee. Duits land dat eerst gunstig gestemd was, dacht nadien, toen de toestand ver scherpte, meer voordelen te kun- Een Oostendenaar. Op het Oostendse Rode Kruis is het bericht toegekomen dat in Ko rea sneuvelde Luit, Beauprez, wo nende Schietbaanlaan, Oostende. Luit. Beauprez was lid van de Brigade Piron en maakte als dus danig de landingsraanceuvers in Normandië nee om verder met de brigade te strijden tot de capitu latie van Duitsland. Hij sneuvelde Zondag 11. toen hij op een mijn trapte die tot ontplof fing kwam. Hij is de eerste vrij williger van het Belgisch Korea- bataljon die op het veld van eer is gevallen. nen halen uit een wederbewapening dan uit de poolmaar, onder invloed van de Verenigde Staten, kwamen zij hiervan terug en wer den zij bereid gevonden de noodr- zakelijke toegevingen te doen. Had Frankrijk de steun van de V. S. niet gekregen, dan zou Duits land zeker niet toegegeven hebben om de cartels te ontbinden, wat voor de Franse opstellers als een absolute voorwaarde werd gesteld. Door al die wisselvalligheden, en vooral door de huidige atmosfeer, krijgt men thans de indruk, dat de kolen- en staalpool, door het Schu- manplan in 't leven geroepen, eer der gericht is en in de eerste plaats zal moeten dienen op en voor de wederbewapening van het Westen. In feite blijft het oorspronke lijk opzet nochtans gaaf en onge schonden. Door de verwezenlijking van het plan wordt voor zes landen met een publiek van 150 millioen verbrui kers, een vrije markt geopend, en wordt bijgevolg op een bepaald plan en op beperkte schaal de Europese eenheid verwezenlijkt. Het was vanzelfsprekend niet ge makkelijk dit opzet te verwezen lijken, aangezien enerzijds een in ternationaal gezag moest opgericht ivorden, terwijl er anderzijds geen internationaal lichaam ter controle van dat gezag bestaat... Politieke moeilijkheid dus. Maar ook economische moeilijk heid: enerzijds kan het opheffen van economische grenzen zware gemolgen hebben voor de gehele economie van bepaalde landen, maar anderzijds was het, van Euro pees standpunt niet langer te ver antwoorden dat weinig renderende uitbatingen kunstmatig in 't leven werden gehouden. Sociale moeilijkheden ten slotte dia uit een plotse omschakeling van bepaalde economische structures onmiddellijk konden voortvloeien. In het ontwerp van akkoord moest dus met al die moeilijkheden en tegenstrijdigheden rekening ge houden worden Dat kon dan ook niet zonder veel veiligheidskleppen te voorzien, pere quatieorganismen in 't leven te roe pen vooral in 't belang van de Bel gische steenkolen) en de samen werking te voorzien tussen de rege-k ringen en het Hoog Gezag. Het plan is nu dus door de zes landen geparafeerd. Het zal nu voor de verschillende parlementen moeten komen. Daar zullen alle moeilijkheden be sproken ivorden en zullen ook op treden de verdedigers van de par ticuliere belangen, niet alleen in Duitsland (de staalbarons die vroe ger 56 t. h. van de productie con troleerden) maar ook in Frankrijk en bij ons. Dat alles is redelijk en begrij pelijk. Maar van één zaak zouden allen moeten overtuigd zijn: alleen door het verwestelijken van de staal en kolenproductie van onze Wester se landen, kunnen wij verhinderen dat in het Westers kader nog ooit staal tegen staal worde gekeerd. En dat is wel een offertje ivaard. (Zie ve-volg blz. 2.) Uit de voorlopige gegevens thans bekend over de bevolkingsbeweging van België blijkt, dat de regelma tige onrustwekkende daling van het geboortecijfer nog steeds aan houdt, wijl daarentegen het aan tal sterfgevallen op gunstige wijze evolueerde. Geboorten 1949 1950 Januari 12.641 12.188 453 Februari 11.890 11.518 372 Maart 13.031 12.692 339 April 12.602 12.031 571 Juni 12.548 11.985 563 Juli 12.789 11.917 872 Augustus 12.024 11.718 306 September 11.532 11.032 500 October 11.511 11.235 276 November 11.198 10.655 543 December 11.740 11.124 616 146.369 140.920 5.449 Het geboortecoëfficiënt, dat in '49 nog 16.97 per duizend inwoners be droeg, is vorig jaar gedaald tot 16.33 per duizend, en is, zoals men weet, veruit het laagste van West- Europa. Alleen Oostenrijk en Duits land, waar de oorlog de demogra fische verhoudingen zwaar geschokt heeft, komen met een even onguns tig beeld voor de dag. Met 105.331 sterfgevallen, hetzij 4.288 minder dan in 1949. heeft het afgelopen jaar, op het uitzonder lijke jaar 1934 na, het laagterecord sinds 1930 geboekt. Ziehier de sterf tecijfers der laatste jaren: Sterfgevallen p. 1000 inw. 1946 112.405 13.40 1947 110.890 13.12 1948 106.630 12.39 1949 109.619 12.71 1950 105.331 12.21 Dank zij dit laag sterfterecord voor 1950, vertoont de natuurlijke bevolkingsaangroei door geboorte overschot een resultaat, dat slechts weinig onder dit van 1949 ligt. Geboorteoverschot 1946: 39.230; 1947: 37.938; 1948: 42.40; 1949; 36.750; 1950: 35.589. 21' leperse Handelsfoor PROGRAMMA: VRIJDAG 23 MAART BEZOEKDAG DER SCHOLEN van het Arrondissement. ZATERDAG 24 MAART ALGEMENE BEZOEKDAG. ZONDAG 25 MAART (PASEN) Vanaf 15 uur: MUZIEKCONCERTEN op de Grote Markt Koning Albert en de René Colaertplaats. (Zie afzonderlijk programma.: Te 18 uur: PRACHTIG KUNSTCONCERT door de Koninklijke Philharmonie van Poperinge, in de Stads schouwburg. Ingang vrij. MAANDAG 26 MAART (2e PAASDAG) Vanaf 15 uur: VOLKSCONCERTEN op de Grote Markt Koning Albert en op de René Colaertplaats. .(Zie af zonderlijk programma.) Te 10 uur: ONTVANGST van de «Harmonie des Mi neurs de Wingles» (P.D.C.). Optocht door de Stad. Te 11 uur; PLECHTIGE MIS, in de Sint-Maartens- kathedraal, opgeluisterd door de «Harmonie des Mineurs». Te 18 uur: BUITENGEWOON PRACHTIG CONCERT in de Stadsschouwburg, door zelfde Harmonie. In gang vrij. DINSDAG 27 en WOENSDAG 28 MAART ALGEMENE BEZOEKDAGEN. De Vrijdag 23, Zaterdag 24, Dinsdag 27 en Woensdag 28 Maart, van 9 uur tot uur en van 14 uur tot 19 uur. Op Pasen en Tweede Paasdag, van 9 uur doorlopend tot 19 uur. De klokken zijn terug uit Rome; Christus is verrezen; de ziel is ge zuiverd van elke smet en wij voe len de verjongde klop van ons bloed beantwoorden aan de roep van de tot nieuw leven gewekte na tuur! Telken jare wordt de hoogdag van Pasen met verlangen tegemoet gezien omdat met deze dag in onze streken tenminste het in gaan van het mooie seizoen bijna op tastbare wijze wordt ingeluid. Dat was steeds zo in het verleden en dat zal wel zo blijven tot het, einde der tijden. Pasen 1951 onder scheidt zich alleen van zoveel an dere, omdat hij voorkomt op een vroegere datum dan in enig ander jaar van de tweede helft van deze eeuw (in 1940 kwam hij nog één dag vroeger). In principe kan gezegd worden dat Pasen steeds voorkomt op de eerste Zondag, volgend op de eerste Volle Maan, na 21 Maart (Lente- nacht-evening). Strikt genomen is deze definitie niet helemaal juist (wij zien verder waarom), doch het blijft waar, dat het pas ten vroeg ste Pasen kan zijn op 22 Maart (wanneer 21 Maart op een Zater dag valt en het tevens op die dag Volle Maan is). Ten laatste kan Pasen voorkomen op 25 April. Deze hoogdag kan dus op 35 verschillen de data vallen. In geheel de 20" eeuw zal de vroegste Paasdatum (22 Maart) niet voorkomen, ter wijl de laatst mogelijke stand, slechts éénmaal te noteren valt, dit is namelijk onder de oorlog, in 1943, gebeurd. Sinds de kalenderhervorming van 1582 viel Pasen op 22 Maart in de jftJên m 1693,. 1261 en 18A.8. de eerstvolgende maal zal spijtig genoeg niemand van ons nog beleven, die komt pas in 2285! De jaren waarop Pasen samen viel met 25 April zijn de volgende: 1666, 1734, 1886 en 1943, de eerst komende zijn 2038 en 2258! PASEN EN ZIJN OORSPRONG Hoe komt het, zo vraagt men zich terecht af, dat Pasen berekend wordt naar de stand van de Maan; dat de verjaardag van de verrij zenis van de God-mens afhangt van de schijngestalten van onze satelliet, terwijl de herdenking vari Zijn geboorte op een vaste datum komt? Om deze vragen te beantwoorden, moeten wij terug naar een mistig ver verleden, naar de oorsprong van In verband met de deelna me van «HET WEKELIJKS NIEUWSaan de Handels foor te leper, waar het uit geven van ons blad op zeer duidelijke ivijze geillustreerd wordt, verwijzen wij naar het artikel Zo komt Het Weke lijks Nieuivs tot U dat on ze lezers vinden op blz. 18 van dit nummer en waar zij heel wat wetenswaardigheden over dit onderwerp zullen aantref fen. het oude Joodse Paasfeest, naar de tijd van Mozes, toen het uitverko ren volk van Israël in Egypte on der verdrukking leefde. Toen Mozes en zijn broeder Aaron, op bevel van God, hun volk uit Egypte wilden voeren naar het beloofde land weigerde de Pha- rao hen te laten vertrekken Om de toestemming van deze heerser af te dwingen, heeft God de zeven welbekende plagen over Egypte ge zonden. Doch de eerste zes van deze rampen, hoe wonderbaar ot verschrikkelijk ook, konden de Egyptische despoot er niet toe be wegen zijn toelating te geven. Noch vliegen, noch hagelstenen, noch sprinkhanen, noch duisternis konden zijn hart vermurwen. Om zoveel moedwilligheid te breken, werd door God aangekondigd dat Egypte zou getroffen worden met de dood van ieder eerstgeboren zoon. Geheel het volk van Israël kreeg door Mozes het Goddelijk bevel, dat op de avond van de 14° dag van de lopende maand, elke huisvader een mannelijk, één jarig lam moest slachten en met het bloed de beide stijlen en de bovendorpel van zijn deur moest bestrijken. In dezelfde nacht moes ten zij met geheel hun gezin, reis vaardig, het vlees braden en met ongedesemd brood en bittere krui den eten. Want,zo sprak de Heer het is een Pasen (d.i. voor bijgang) des Heren. Ik zal dezelfde nacht door het land van Egypte gaan en ieder eerst-geborene do den. Zo Ik het bloed aan uw hui zen zie, zal ik voorbijgaan, u zal de plaag niet treffen. (Zie vervolg blz. 2.) Zicht op de openingsplechtigheid. We bemerken Voorzitter Gruwez tijdens het uitspreken var zijn rede, die aandachtig bel terd wordt door Z. Exc. Minis* - De Quae (uiterst rechts). Ve: bemerken we de personaliteiten op deze plechtigheid aanwezig. De leperse Handelsfoor beleefde dit jaar haar 21° uitgave. De La kenhallen waren andermaal het middenpunt van de belangstelling voor iedereen die in de leperstede met de handel in betrekking staat. Het is een jaarlijks rendez vous geworden waar men op Witte Don derdag oude kennissen pleegt te rug te zien. Het is wel waar dat onze West hoek grote industrie ontbeert doch de kleine nijverheid en de midden stand toont er zich des te be- drijviger en dat was de verheugen de vaststelling die men bij de opening van deze handelsfoor an dermaal mocht beleven. DE HR GRUWEZ VERWELKOMT DE MINISTER Bij een Winters weertje werd om 15 uur aangevangen met de ope ningsplechtigheden. De flinke mu zikanten der Vrije Beroepsschool hadden, in afwachting van de komst van de Minister, een paar stukken ten beste gegeven. Om 10 over drie werd Minister Dequae, vergezeld door de privé- secretaris van Minister De Taeye en door de kabinetsattaché van Mi nister Coppé aan de ingang der Halle verwelkomd door de daar aanwezige personaliteiten. Wij bemerkten o.m. Z, E. H. Ver- haeghe. Deken van leper; Z. E. H. Bestuurder der Vrije Beroepsschool, de heren Vanderghote, Burgemees ter van leper, omringd door het Schepencollege; Senatoren Ferryn en Missiaen; Volksvertegenwoordi gers Stubbe, Lefere en Lahaye, ho ge stadsambtenaren en talrijke leden der leperse Handelskamer. De Hr Gruwez, Voorzitter der Handelskamer, verwelkomde de Hr Minister van Koloniën in volgende bewoordingen Excellentie, Heren Afgevaardigden van d< Minister van Economische Za en Middenstand en van de Minister van Volksgezond; en het Gezin, Achtbare Hr Burgemeester, Zeer Eerwaarde Hr Deken, Mij valt de eer te beurt U alle: verwelkomen en te danken voor aanwezigheid op de opening 21» Handelsfoor. In het bijzonder1 ik de tegenwoordigheid van Excellentie de Heer Dequae, min van Koloniën, alsook de vertel woordigers van de Heer Minister Economische Zaken en Middens! en van de Heer Minister van V< gezondheid en het Gezin, begro en betuigen hoe we hun interes» prijs stellen. Niettegenstaande de moellljkhi welke de handel kent In de hul omstandigheden is de handelsfoc opnieuw in gelukt een groot aa handelaars, ambachtslieden en nl raars te verzamelen. Van de nleu geboren electrisehe toepassingen de modernste verwarmlngstoeste van de beste ingevoerde wijnen keuren en voedingswaren fot meest geprezen textlelbenodigdhe alles is vertegenwoordigd in kv telt, in getal en in variatie. Dit bewijst, Mijne Heren, dat en Zuid-Westvlaandereii nog :n het hoofd willen hoog houden handel en nijverheid op steeds h re niveau's willen brengen. Dit rechtvaardigt de steun die we hii van onze regering verwachten. De tijden zijn moeilijk, na drijven eveneens. In tijden van vensduurte is het al te dikwijls de middenstand die getroffen w< door bepaalde, misschien heden n zakelijke besluiten, doch die tueel hadden kunnen vermeden den hadden de regeringen misse wat meer zorg besteed aan het leggen van voorraden van bepa grondstoffen. (Zie vervolg bh Het zal de 'lezer opvallen dat hij, bij het in handen krijgen van dit nummer, een dikke gazet toebedeeld krijgt. Inderdaad, dit nummer bestaat uit 24 bladzijden. Voor enkele maanden lieten we de lezer weten dat ons gewoon formaatveranderen zou; we. deelden hem mede dat van dan af aan Het Weke lijks Nieuws op een nieuwe rotatiepers zou gedrukt worden. Thans zijn die maanden van aanpassing voor bij; om de week werden we het op onze nieuwe ro tatie meer en meer gewoon en thans is het ons een genoegen dit nummer van 24 blz. te kunnen ter hand stellen. Voor hen die met het perswezen niet vertrouwd zijn is het moeilijk om te beseffen welk werk derge lijke prestatie in ons afgelegen hoekje van België onze Westhoek vertegenwoordigt. Maar daar heb ben we het niet over. We willen in de eerste lijn onze lezersfamilie danken om de trouwheid waarmede ze aan hun Wekelijks Nieuwsgehecht is. Ons blad telt immers om de week meer dan 31.000 klanten die langs de post en verkoper om, hun blad toebedeeld krijgen. Een welgemeend woordje van dank gaat naar de vele postboden en inzonder naar dat legertje van verkopers dat steeds in de bres staat om Het Wekelijks Nieuwstrouw te bestellen en te bevor deren. Vanzelfsprekend denken we ook aan onze HH. Medewerkers en lokale correspondenten. Ook zij la ten niets onverlet om te zorgen voor zó degelijke ar tikels en de lokale correspondenten staan trouw op post om, met de regelmaat van een uurwerk, hun berichten af te sturen. Een speciaal woordje dient stellig voorbehou den aan het redactie- en atelierpersoneel, welke ook hun taak weze, in het verwerken van alles om hel gedrukt te krijgen. Zonder beroepsliefde en toewij ding van hunnentwege en het steeds bijspringen daar ivaar het hoort, zou het ons, zonder hun ver kleefde genegenheid, niet mogelijk zijn de weg ver der en in stijgende lijn te bewandelen zoals dit thans het geval mag genoemd. We danken er hen van har te om en beseffen opperbest de vele offertjes die in ons beroep zonder vaste uren en vol wisselvallig hedendoor hen gebracht worden. Dit nummer is ook het hunne: zij hebben recht erop fier te gaan. Zo gaat Het Wekelijks Nieuws ten bate van Kerk, Volk, Land en onzen Westhoek verder. Zo komt het week na week bij U, Lezer, als het sterkste blad van Westvlaanderen; als getrouwe in formatiebron van alle gebeuren; als blad dat een ieder in handen mag nemen... en veel verpozing en rust brengt. En met een klein tikje zelfvoldaanheid wat toch zo menselijk is zijn we dan verheugd V dit Paasnummer aan te bieden als bewijs dat inzake weekbladpers, met de technische mogelijkheden er aan verbonden, onze verlaten en verstoten Westhoe' bij geen enkel andere streek van ons land moet c derdoen. J. S.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1