VAN WESTVLAANDEREN Het Wekelijks Nieuws 18.000 fr. prijs De 20 Proeven van... uw SIGARET! ...ons Kriterium 195 Met medewerking der Radio's BARCO n en der Sigaretten BELGA Kriterium - Jaaraffiche's 1951 Be prijzen 00n ons Liefhebbers-ICriferium verkenden 20 der mooiste Liethebberskoersen uit Westvlaanderen werden dit jaar in ons Ons Kriterium, een der weinig nog bestaande in gans het land m ii ingericht door 1 - KEIEM - Zondag 8 April 2 - VLADSLO - Zondag 22 April 3 - BEERST - Zondag 29 April 4 - NIEUWKERKE - Zondag 6 Mei 5 - VLAMERTINGE - Zaterdag 12 Mei 6 - PERVIJZE - Zondag 13 Mei 7 - WESTOUTER - Maandag 21 l¥!ei 8 - RENINGELST - Zondag 27 Mei 9 - WERVIK - Zondag 3 Juni 10 - IZENBERGE - Zondag 10 Juni 11 - KOKSIJDE - Maandag 11 Jui 12 - ROESELARE - Zondag 24 Jun 13 - POE|.KAPELLE - Zondag 1 Ju 14 - LOMBARDS ODE - Dinsdag 10 Jul 15 - WESTROZEBEKE - Woensdag 18 Jul 16 - BOEZINGE - Donderdag 26 Jul 17 - BESELARE - Zondag 29 Juli 18 - VEURNE - Woensdag 1 Oogs 19 - RUMBEKE - Maandag 6 Oogs 20 - POPERINGE - Zondag 19 Oogs HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 24 Maart 1951 Bladz. 17. Zondag 8 April 1951 begint het Liefbebbers-Kriteriuir Keiemse Sporkring heeft dit jaar de eer en het ge noegen» de openingskoers voor ons Kriterium te bren gen. Die moedige mannen hebben dan ook niets onver let gelaten om hun koers zo schoon en aantrekkelijk mogelijk te maken. Met 7.000 fr. aan prijzen en 1.000 fr. premiën, zullen zij voorzeker heel wat renners en sport liefhebbers naar Keiem lokken. Onze openingskoers wordt gewis een heel succes. De aanzet is te 14.30 uur en de 120 km. worden verreden over 9 grotere en 3 klei nere ronden. De grote ronden lopen over Leke, Vladslo, Beerst en Kelem. Ook de mannen van Sport en Vermaak staan dit jaar voor de tweede maal in de bres in ons Kriterium. Secre taris Adam en zijn gezellen zullen zich dit jaar opnieuw inspannen, opdat hun koers nogmaals worden zou als verleden jaar: een succes op gans de lijn... Verleden jaar kregen wij er een hard betwiste koers, sport van groot formaat. Ook dit jaar krijgen de toeschouwers er waar voor him geld. Aanzet te 14.30 uur; 120 km., zijnde 12 ronden van 10 km., over de Korte-Wildestraat, Wikkelaerstr., Wijnendalestr., Vladslohofstr., Beerststr. en Werkenstr., naar Keiemdorp terug. Het klaverdrie van de sportieve Veurne-Ambachtse ge meenten is enkel maar volledig als Beerst er bij is. Gemeentesecretaris Beyts Albert is er de ziel van de IJzerspurters Hun schone koers vangt aan-te 14.30 uur en loopt over 9 ronden van 13 km., zegge 117 km. samen. De wegwijzer loopt over Beerst, Keiem, Leke (Kruisstraat en Lappersfort) naar Vladslo (Wikkelaer en grote baan Wijnendale-Beersit) en terug naar Beerst- Dorp. Deze koers wordt rijkelijk begiftigd. Er zijn na melijk niet min dan 1.300 fr. aan premiën te verdienen. Of er daar zal gereden worden?... De proef te Nieuwkerke heeft telkenjare een heel apart cachet. Wij steken Voorzitter Daniël Deknudt en zijn «Verenigde Sportvrienden» geen bloempjes op de borst, als wij verklaren dat Nieuwkerke een omloop heeft, die misschien wel door geen enkel inrichter kan worden uitgestippeld. De koers wordt er verreden in achtvorm, over zeer schone, maar steeds golvende banen. Een om loop, die zich leent tot strijd en schitterende prestaties. Zo krijgen wij er telkenjare een schone koers en een schone overwinnaar. De 7.000 fr. prijzen en 1.200 fr. premiën zijn te verdienen over volgende omloop: Nieuwkerke, Wulvergem, Mesen, Ploegsteert, Romarin, Nieuwkerke (4 maal)Zwijnenibaik, Kemmel, Klijtte, Loker, Dranouter, Nieuwkerke (3 maal), in vorm van acht. Aanzet te 14.15 uur. De enige koers die dag, in gans de provincie. Het in schrijvingsblad wordt er zeker te klein. Voor een dege lijke organisatie, daar zorgen de mannen van Voorzit ter Cyriel Logie natuurlijk voor. Aan de inrichtingen van Het Vliegend Wielmag er steeds een puntje worden aangezogen. Wij wensen deze zo ijverige Wie lerclub in elk geval een schoon, sportief succes. Vertrek te 14 uur, voor 120 km., over 11 ronden (Dorpstr., Pope- ringestr., Grote Branderstr., Bellestr., Rodenbachstr., Hazewindstr., Ieperstr., Dorpstr.) Voorzitter Degrauwe André en zijn mannen van Per- vijze Sportiefzorgen er voor, dat de Pinksterhoogdag voor Pervijze eveneens een sporthoogdag zou worden. Hun koers is een nieuweling in ons Kriterium, maar het succes zal daarom niet te kleiner zijn. De Vogel- steenstraat wordt gewis het toneel van een prachtig strijdvertoon. Er wordt aangezet te 14.30 uur, voor een afstand van 108 km., verreden over 9 ronden, aiover de Plaats, Diksmuidestr. tot Scheewege, baan Schee- wege-Rousdamme, Rousdamme-Avekapelle, baan Ave- kapelle-Papegaai, Pervijze. Met grote woorden zouden wij deze koers kunnen be titelen: «De Proef met het Wereldkampioenschaps- parcours Wij doen dit niet, maar weten desniettemin dat een koers te Westouter altijd sport van het boven ste schof te zien geeft. Een schone bergpremie doet steeds de strijd op de beide bergen hoog oplaaien. Wie te Westouter niet goed zit, kan er een aardig puntje in het klassement verliezen. Wij krijgen de aanzet te 13 uur, voor 110 km. De Rodenberg dient viermaal en de Zwartenberg éénmaal beklommen. Verleden jaar hebben wij de mannen van Reningelst werkelijk in ons Kriterium gemist. Door beslissing van de B.W.B., kregen zij hun datum niet vrij. Dit jaar zijn zij des te meer welkom. Ook deze mannen beschikken over een zeer schone omloop, die veel van de renners vergt. De jonge ploeg van Wielerclub «Bergdal», met duiveLdoet-al Meester Fiey, zullen ook ditmaal wei zorgen, dat alles in orde is. In elk geval, zij krijgen beslist meer renners aan de start, dan verleden jaar in hun voorbereidingsproef van het Wereldkampioen schap. Aanzet te 15 uur, met een grote ronde over Vla- mertinge-Poperinge, over De Klijtte, Rodenberg. West outer, Reningelst en 6 over De Klijte, Hoekjes, Sulfer- berg, Westouter, Reningelst, zijnde samen 110 km. De Verenigde Sportvriendender St-Jozefsparochie krijgen dit jaar de 9° Proef toegewezen. De twee voor gaande jaren kregen wij er telkens een hard-betwiste koers over een schone omloop. Daarbij zijn er 6.500 fr. aan prijzen en ettelijke honderden franken aan premiën te verdienen. Of zij opnieuw op hun gewone omloop de koers zullen laten betwisten, is vooralsnog een vraag teken, daar baanwerken voorzien zijn. Aanvang te 14 u. Een nieuweling op ons kalender. Izenberge is een kleine gemeente, die een grote sportieve faam hoog houdt. Wij twijfelen er dan ook niet aan, of de mannen van Mees ter Heughebaert zullen ook ditmaal hun beste voetje voorzetten. Er wordt aangezet te 14 uur, voor 110 km., over Leisele, Klein-Leisele, Gijverinkhove (Drie Boom pjes) terug naar Izenberge; 6.000 fr. prijzen en 1.000 fr. premiën zijn te verdienen. Bij onze derde uitgave... Zondag, 8 April, kennen wij de eerste koers van ons kriterium jaar. Of daarmede zo hoog van de toren dient geblazen? Niet noodzakelijk, al willen wij toch er even de na druk op leggen, dat dit driejarig bestaanop zich zelve reeds heel wat betekent. Sedert de jongste wereldoorlog, zag men zo wat ten allen kante, over gans het land door, allerlei en alle slag van kriterium's uit de grond rijzen. Zij schoten welig op als eendagsbloemen, die eenmaal de zon zagen en dan verwelkten. Enkelen hielden het een jaartje langer uit... en stierven dan een eervolle dood. Hoe dit komt, of wat de reden daarvan is? Wij weten het wel. de schuld ligt niet bij de inrichters, die vol goede bedoelingen en bezie lingen zijn, maar wel bij de ren ners zelf, bij hen die er profijt bij hebben dat er kriterium's worden georganiseerd. Het is haast niet te begrijpen, en toch is het zo. Veelal gebrek aan interesse vanwege de renners zelf. Dit ontmoedigt de in richters en zij zetten het stop. En wij kunnen ze niet al het ongelijk geven. Neen, wij willen niet al te hoog oplopen met onze organisatievermo gens maar toch is het zo, dat wij op de algemene regel met ons kri terium een uitzondering maken. Het is ten andere ook daarom, dat wij er dit jaar opnieuw mede voor de dag gekomen zijn. Wij hebben met onze organisatie de interesse zowel van de renners als van de inrichters en het sportminnend pu bliek. Hoe wij dit bekomen hebben? Zijn het die 18.000 fr. prijzen aan onze organisatie verbonden geen enkel kriterium schreef ooit zulk bedrag uit of het zorgvuldig uit kiezen van de 20 schoonste koersen van onze gouw, of de regelmatig heid en de orde waarmede wij ons kriterium in het leven houden? Wij weten het zo gauw niet, maar in elk geval, de atmosfeer is er, de belangstelling en de ambiance. Zo gaan wij opnieuw, met steeds stijgend succes, onze gouwe door reizen, gans de zomer door. Met onze nieuwe reportagewagen zullen wij overal présent zijn, om door een nog grotere reportagedienst on ze koersen nog interessanter te maken, dan in de beide voorbije jaren. Hopen wij dat de renners, zoals in het verleden het geval was, ook dit jaar dapper van de partij mogen wezen. En zo wordt de derde uitgave van ons regelmatigheids- kriterium, dat ingericht wordt met de gewaardeerde medewerking van de sigaretten Belga en de radio's Barco een nieuw succes. Personen die zouden begeren onze jaarkalender-affiche te ontvangen, om uit te hangen in herbergen (sportlokaal of niet) kunnen dit doen, door onderstaand kadertje uit te knip pen, in te vullen en ons toe te sturen. Het spreekt vanzelf dat wij verlangen dat er van die affiches een goed gebruik worde gemaakt, namelijk dat ze uitgehangen worden in hun volle lengte en in niets ingeplooid, op een in het oog springende plaats. Aan «HET WEKELIJKS NIEUWS», Gasthuisstraat 9, POPERINGE. Gelieve een jaarkalender-affiche van uw Kriterium van Westvlaanderen voor Liefhebbers, jaar 1951, te willen laten geworden aan Mr wonende straat Nr te TOTAAL: 18.000 FRANK 1® Prijs: PRACHTRADIO, Model Tosca(waarde: 7.450 fr.), geschonken door Radio «Barco». PRACHTBEKER Het Wekelijks Nieuws met naam van de overwinnaar en jaartal der overwin ning in gegraveerd. 2® Prijs: 2.S00 fr. 3® Prijs: 2.000 fr. 4® Prijs: 1.500 fr. 5® Prijs: 1.000 fr. 6® Prijs: 750 fr. 7® Prijs: 500 fr. 8® Prijs: 400 fr. 9® Prijs: 300 fr. 10® Prijs: 200 fr. En dit is liet prachtmeubel Radio Barco, model Tosca dat als eerste prijs aan de overwinnaar van ons Kriterium 1951 zal te buurt vallen. Het heeft een handelswaarde van 7.450 frank. Hierboven hebben wij een folo- copie van de prachtbekerdie ook dit jaar aan de overwinnaar van ons Kriterium zal geschonken wor den. Welk renner zou er niet begerendit prachtstuk, dat 40 cm. hoogs is, op zijn schouw te zien prijken? Een herinnering aan ons Kriterium. In 1949 kwam de eindzege toe aan Julien Pascal uit Bekegem. Of hij fier ivas op zijn prachtige Barco (Model Opera, waarde 7.450 fr.) hem ter hand gesteld door de Heer Claeys van BarcoNatuurlijk dat ook de Heer Van der Moeren van Belgavan de partij was, alsmede renners Roger Meerseman, G. Desmet, M. Minne en Georges Soenens, resp. vijfde, vierde, derde en zesde in de rangschikking. Tweede, Willem Labaerc, die de laatste koers zijn leiderstrui verloor, was hier niet van de partij. li jgsg Mw li life En hier de foto genomen ter gelegenheid van de officiële viering te Vlamertinge van de eindoverwin naar van verleden jaar, Thuur Cleenewerck. Natuurlijk dat een heel stelletje familieleden, vrienden en supporters eraan hielden op de foto te staan, alsmede enkele bestuursleden van het Vliegende Wiel». Uiterst rechts de HH. Van der Moeren van Belgaen Victor Claeys van «Barco». Waar wij het jaar te voren de viering in intiemen kring hadden gedaan, was dit te Vlamertinge vrijwel onmogelijk gewor den. Zo groeit liet succes van ons Kriterium. En wat wordt het dit jaar? Barco Belga En dit jaar kamen wij ook aan de kust, al is het vc de eerste maal te Koksijde. De wegen en bloemerüani van deze gekende badstad, moeten zich lenen tot ei vluchtkoers van formaat, tenware dat een nijdige ze wind er eens anders moest over beslissen. Neen, v vrezen geenszins voor het succes, daar de Moedi; Kleppers» niet meer aan him proefstuk zijn en b wezen hebben, iets van koersorganisatie af te wete Aanvang te 15 uur. Er vallen 12 ronden van 10 ki te betwisten, op volgende omloop: Dorp, Zeepanne, 61 Idesbald, Baden, Zeelaan, wijk Galoper, Dorp, Van de kust trekken wij naar het hartje van Wes Vlaanderen: Roeselare. De mannen van Voorzitter Frai gois Plancke pakken opnieuw uit met hun gekeni liefhebberskoers, die telkenjare een hele boel renne lokt. Zouden dit jaar opnieuw spandoeken en mier reportage verboden zijn?... Wat er ook van weze, wordt voor de Roeselaarse Wieier- en Supportersclut opnieuw een schone dag. Er wordt aangezet te 15 ut Een nieuwe koers in ons Kriterium, die ten zeerste we kom is. Nu Dré Noyelle opnieuw lauweren aan h veroveren is, worden alle liefhebbers uitgenodigd o hem in eigen vesting te gaan bekampen. Zal dat ie worden, zeg? Een open strijd, één tegen allen! Vo de sympathieke vrienden van Wielerclub Guynemei is het succes reeds vooraf verzekerd. In elk geval, h moet er die dag stroppen van het volk. Aanvang 15 uur; 110 km. te verrijden over volgende omloo] Poelkapelle, Westrozebeke, Langemark, Foelkapelle. En zo gaan wij terug naar de kust... Secretaris Defev Albert met zijn kameraden van die Wielerclub De Ze kustroepen er de liefhebbers op naar hun schoa jaarlijkse koers. Of het er stuiven zal in die badplaai Het lijdt geen twijfel of de vele badgasten zullen d dag hun strarr'^en-oegens vergeten. Er wordt aangez te 15 uur en c' omloop loopt over Lombardsijde, Logies en die Koninklijke laan over de Oositendelaa de Zeestraat terug naar de Dorpplaats. Een liefhebberskoers op een Woensdag. Dit moet bi slist van aard zijn om een hele schaar renners aan 1 lokken. Het zou ons helemaal niet verwonderen, moei Westrozebeke die dag een echte invasie kennen, én va renners en van sportliefhebbers, die heel wat waar voc hun geld zullen krijgen. Want. benevens drie grot ronden over Sleyhaege, Staden, Houthulst,- Poelkapell Westrozebeke, krijgen wij nog acht kleinere ronden i de gemeente zelf. Er wordt aangezet te 15 uur. Aan d Wellevende Vrienden veel succes. De koers van Boezinge voorstellen, isbijna overbodi geworden. Telkenjare heeft hij zulk een succes, dat h: bijna klassiek geworden is. Iets waar de Sasspurters terecht fier op gaan. Wij -wensen de mannen van S cretaris Ampe dan ook niets minder, dan hetzelfde sue ces der voorbije jaren. Er,;,wordt gestart te 14.30 uu voor twee ronden over Boezipge, Elv-erdinge, Brielei leper, Boezinge, en 6 ronden over Zuidsehote, Biksehot Langemark, Boezinge. De Veloelub Vlug en Sterk Beselare deed zijn aar vraag voor Zondag 8 Juli, maar op die dag wordt he landelijk Kampioenschap betwist. Dus, maar een paa Zondagen verschoven, de bijval zal daarom niet minde zijn. De omloop te Beselare is heel wat lastiger dan h: er de schijn van heeft en alleen zeer sterke rennei komen er aan de kop. Er wordt-aangezet te 15 uur, voc 3 omlopenover Beselare, Zonnebeke, leper, Geluveli Beselare en zes kleinere ronden- in de gemeente zelf. Deze liefhebberskoers is traditioneel aan Veurne-Kermi gekoppeld. Ook dit jaar zal Voorzitter Jules Bonaven ture met zijn wakkere kerels van Veurne-Sportief zorgen dat alles tot in de minste puntjes zal verzorg zijn. Er wordt dit jaar aangezet te 14 uur, voor 108 km verreden over een omloop die als volgt werd uitgestip peld: Pannesteenweg. Dehaenelaan, Voorstad, Statii Oude Vesten, Koksijdesteenweg, Koksijde, Veurne. Nog een nieuweling in ons Kriterium. De mannen va Wielerclub Velodroom Rumbekehebben het gelul hun kans als voorlaatste Proef te zien fungeren. Hie immers zal de eindstrijd van ons Kriterium begonne worden, het innemen van de gunstige posities voor c slag in de laatste Proef. Van sportieve zijde uit bekekei kan dit reeds borg staan voor een groot succes. E waar Rumbeke in het hartje der provincie is gelegei zullen zij beslist op een groot lot deelnemers kunne rekenen. Wat wij aan de mannen van Secretaris Va Lerberghe van harte wensen. Het is zowat traditie geworden, dat Wielerclub Hoppe land» en de mannen der Casselstraat, de elndrus van ons Kriterium te verzorgen krijgen. De manne van Voorzitter Heer Gerard Vermeulen wijden dan oo telkenjare hun beste krachten aan deze koers, die me 6.000 fr. prijzen en 1.200 fr. premiën begiftigd word Twee jaren tereke moest de laatste Proef afgewacl worden om de eindbeslissing ln het klassement te zie vallen. Wat wordt het dit jaar? De twee grote ronde over de Rode- en Zwartenberg schenken aan deze koei een klassiek uitzicht, terwijl de sportmannen ook hu gading krijgen in de acht kleinere ronden. Aanzet t 15 uur.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 17