mmmm WÊÊSm Kook- en Verwarming FOBRUX A. DENYS-LEBBE Garage Astrid I EPER Tel. 175 Valère Carrein IrniswoiiriraaiSs©! Nr 8 ^yjlSAyy^HHB isinniiiiiiiiiifiimniiiiiiiiiiiiiiiiRimiimiiMiiinmiuimiiiiniiiniiimffiRinuBininniimmniwiiiHiiiimBiiimMaiiiimiiiiimmimiiifMiimmHmi TWEE MERKEN GEKEND IN DE HELE WERELD OM HUN ZUINIGHEID EN DUURZAAMHEID Vraagt proef en inlichtingen hij de Agent I Voituren en Bestelwagens Voituren 14 en 19 PK. Camions van 3/4 tot 5 ton Ontmunting van sommige 5-frankstukken 2-f ra likstokken SCHUIF De uitslagen van HELDENHULDE - TOMBOLA Een plechtigheid te Kortrijk. H. Bloedprocessie te Brugge «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 24 Maart 1951 Badz. 19. JMIDHUIMX \W'4 - POPEmri&c -ïEPW-vytRVK^ 1 W 3 |#ÏÜitÜBt ia«M -MttNtN S aiinu niLUWPDORT Kttvuzi DIKSMUiDt ROLSLIARE 1ZSUM •aeit.Hvt eivuviy Amwtuii c,.wt. VME.LNLN WLfiviK 'O .m„ 1 tlRRNOVlTlR MUUWIUnn flCKATirRT» vormen worden op de cylinder vastgeschroefd. Er liggen vier vor- i per cylinder. Duidelijk zien we reeds het bedrukte papier (gans bovenvan achteraan uitkomen. DE STEREOTYPIE B stereotypie, die in 1739 door Engelse goudsmid William Geel evonden werd en die er in be- t van een gezette tekst een af- c te maken in een zachte massa! 1 de latere zoekers het middel de hand om van een vlakke tot- gebogen drukvorm te komen, adat het zetsel van de opge- ikte pagina flink werd aange- men, in het raam, wordt het. op tafel van de kalander gelegd, at er eerst een even groot Stuk ;on op gelegd werd. speciaal :t doel vervaardigd. xrn - d/t oor de grote drukking van de mier worden de letters van de ,tt vorm in het karton geprent. liet verlaten van de kalander i in het karton aldus gans de t in positief beeld, dus leesbaar, ent. Dit kartonnen blad noem' de «flan» en dit is natuurliik i gewoon «karton», wel een er samengesteld uit ami ant», er dat dus niet branden kan. weergegeven worden. Er ontbreekt niets aan, alleen moet er nog wal «te veel» van verwijderd worden. Met de freesmachine worden do zijkanten juist op maat gesneden met een schuine boord voor het aanspannen c. de vormhouders der rotatie. Met een zeer gevoelige freesma chine wordt een laagje lood wegge werkt op die plaatsen waar de vorm niet mag drukken en waar er toch gevaar bestaat dat de vorm inkt zou opnemen en overdrukken. Deze behandeling vereist veel aandacht en een geoefende hand. Indien do freesmachine op onhandige wijze geleid wordt bestaat er gevaar dat Pentekeningen, advertentieteke ningen, kortom alles wat wit-nwart is wordt met lijncliché weergegeven. Deze cliché's worden bij het opma ken van het blad mee ingevormd en dus ook meegetrokken in de flan. Van de foto's echter werd in de clicherie een fijn rastercliché ge maakt op een zinken plaatje. Wan neer het blad opgemaakt werd heeft men de plaatsen, waai een rastercliché moest komen openge laten. Eens dat de ronde vorm klaar is om op de rotatie gemonteerd te worden, worden deze rastercliché's er on aangebracht en er flink op vastgekleefd. Zo is dan de opschik van de vorm helemaal gedaan. DE ROTATIE De moderne rotatie waarop Het Wekelijks Nieuwsgedrukt wordt is een indrukwekkende machine Voor een oningewijde is het een raadsel, aihoewel het principe zelf van deze machine doodeenvoudig blijkt te zijn. Deze rotatie bestaat uit drie groe pen van acht bladzijden. Men kan werken met een groep afzonderlijk, met een gedeelte van een groep zo dat alle combinaties mogelijk zijn. In een groep vindt men telkens de zelfde elementen terug, namelijk, de cylinders, waar de drukvormen •p gemonteerd worden, de inktrol len die van uit een inktbak de no dige inkt toebedeeld krijgen om deze op de drukvormen over te zet ten en tenslotte de drukcylinders die de witte papieren band bij zijn doortocht gelijkmatig tegen de drukvorm drukken. Aan het begin van de rotatie zijn de papieren bobijnen die rond de t'OO kgr. wegen, op vrije assen aan gebracht. Een, twee of drie rollen worden gj Cuisinière met kijkvenster N" 4879H BUFFET N'4839 N" 4820 VOLKSWAGEN STUDEBAKER Deken Delaerestraat 3, IE PER - Tel. 537 DE RONDE VORM drie edrukte bladen waaruit een gazet van 12 bladzijden samen- ield i, worden bovenaan in de plooimachine samengeschoven. Hier we ze neerkomen op de conische neus der plooimachine. zo genze hun eerste plooi, om daar (onderaan foto boven de titel 21 pr gazet gezaagd te worden. Men bemerkt langs onder duide lijk de zaag. DE WIJDE WERELD IN Per pakjes van 25 komen de kranten aan de uitgang van de plooimachine vanwaar zij doorge schoven worden naar de verpak- kingstafel. Gedrukt en geteld komen de bladen uit de machine. Ze ivorden seffens ingepakt en komen zo van gemeente tot gemeente bij ver koper en tot het postkantoor, om ten slotte in de huiskamer van de lezer te belanden. Iedere week wordt vooraf door de verkoopdiensten alles klaar ge maakt om het verpakken vlot te doen verlopen; banden voor de post, voor elke verkoper of verdeler een adresbriefje met het vereiste aantal bladen vermeld enz... Het verpak ken gaat op deze wijze vlug van de hand. Intussen staat op de koer der drukkerij de bestelwagen van Het Wekelijks Nieuwsreeds klaar, want dadelijk na het verpakken wordt alles ter bestemming ge bracht. Donderdagnamiddag rond 4 uur komt de Roeselaarse uitgave van de pers en wordt onmiddellijk vervoerd. Rond 7 uur is het de beurt aan de uitgave der Kust streek, de bladen worden bij de verkopers thuis besteld in de ge meenten rond Veurne, in Veurne zelf en in al de plaatsen van Adin- kerke tot Oostende. Vcor Ocsr.ende werd ook een ganse vracht bladen meegenomen die over de post moe ten verdeeld worden, deze bladen worden afgezet in het groot triage- bureei van Oostende. De terugreis gaat o\ er Leffinge, Slijpe. Keiem, Dikstnuide. Neg even langs Lo en Alveringem en de kustuitgave kan Vrijdagmorgen overal thuis besteld worden. De Vrijdag is voorbehouden aan de uitgave Ieper-Poperinge. Ook deze bladen worden op dezelfde vlugge wijze verdeeld, zodat ten laatste de Zaterdagmorgen ieder lezer «Het Wekelijks Nieuws» in handen heeft. Zo komt Het Wekelijks Nieuws tot in ieder hoekje van Westvlaan- deren en ook tot ver buiten deze enge grenzen. Want er is geen Westvlaming uit onze Westhoek, hoe ver hij ook wegtrok, of hij wil het b ,.d van zijn streek, zijn blad, regelmatig ontvangen. Missionnaris- sen over de vier windstreken van de wereld verspreid, vinden in «Het Wekelijks Nieuws iedere week die stem van eigen streek en eigen haard. Wekelijks gaan 31.000 nummers van ons blad de wijde wereld in om er het nieuws van onze Westhoek en het wereldnieuws te brengen. Zo klonk het lange verhaal dat Ahasverus te horen kreeg... Het verhaal van een krant. Het publiek wordt er aan herinnerd dat met ingang van 1 April 1951 buiten koers ge steld worden; 1. de zuiver nikkelen vijffrank stukken, met 31 millimeter diameter en met de beelde naar van Z. M. Albert; 2. de zuiver nikkelen vijffrank stukken, met 25 millimeter diameter, dragend op de ene zijde de Belgische leeuw en,, op de andere zijde, de wapenschilden var drie van onze provincies; 3. de zinken vijffrankstukken; 4. cle stalen muntstukken van twee frank. Tot 30 Juni mogen deze muntstukken tegen andere andere gangbare munten wor den ingewisseld aan de loket ten van de Nationale Bank van België, te Brussel en bui ten de hoofdstad. In de plaat sen waai- er geen agentschap van de Nationale Bank be staat, worden deze muntstuk ken aangenomen, tot inclu sief 30 Juni 1951, door de ont vangers der posterijen, der be lastingen, der douanen en ac cijnzen, der registratie en do meinen. Van 1 Juli 1951 af zal de in wisseling ophouder en ver liezen de bewuste stukken de finitief alle waarde. Op het vorenstaande vesti gen wij in het bijzonder de aandacht van het publiek. Te vens zetten wij er het toe aan de door de intrekkingsmaatre gelen getroffen muntstukken bijtijds in te wisselen. na lezing, ons blad in de harden van een vriend or gebuur die bet nog niet lieeft. U bewijst er ons ee 1 dienst mee. Dank. GEMO. Bovenstaande kaart geeft een zeer duidelijk beeld van het bijzonder ste verspreidingsgebied van «.Het Wekelijks Nieuwsin Westvlaan- dereu. De cijfers verwijzen naar de. drieverschillende uitgaven van ons blad: 1) Uitgave Poperinge-Ieper-Wervik-2) Uitgave der Kust streek; -3) Uitgave H oeselare-Izegem. Menen. VG 51 - 0M20 sa 1AVONNSRIES LfVBR RRÉRtS. BRUSSEL Ter gelegenheid van de bekend- J. Lepeer; Mevr. L. Van Tiello; making van de uitslagen van de Heldenhulde-tombola, werd Vrijdag 16 Maart jl., 5° verjaardag van de dynamitering van de IJzer toren, te Kortrijk een heldenhulde-avond georganiseerd. De bovenzaal van het stadhuis was ruim bezet. Prof. Pranssen, voorzitter, en dhr J. De Schuyffe- leer, lid van heit Bedevaart-Comité, waren er de feestredenaars. Prof. Pranssen dankte de Besten dige Deputatie van West-Vlaande ren om de verleende medewerking bij de' organisatie van de Helden hulde-tombola. Alhoewel niet ge vraagd zegde spreker, meen ik toch dat het voor mij een plicht van rechtvaardigheid is, hulde te brengen aan de Heer Gouverneur der provincie Westvlaanderen, dhr Van Outryve d'Ydewalle, ten einde de verdachtmakingen die sommigen rondom zijn persoon gestrooid heb ben, te niet te doen. De Gouver neur heeft, toen ei- geruchten de ronde deden dat de IJzertoren door misdadige handen zou vernietigd worden, bij voorbaat zijn afkeuring laten kennen. Na de dynamitering was hij de eerste die de regering- om haar inzicht nopens de herop bouw van de IJzertoren gevraagd heeft, en verzocht de regering daartoe zelf het initiatief te nemen. Prof. Franssen dankte ook al de medewerkers aan de Heldenhulde- tombola, en bijzonder dhr L. Van Kerkhove en de jeugdorganisaties. Onze IJzertoren zal herrijzen als het blijvend symbool van helden- hulde, als teken van onze wils kracht cn als vredesmonument. Dhr J. De Schuyffeleer sprak na mens de jonge generatie. De jon geren zijn bereid om het geestelijk testament van de vrede-frontsol- daten uit te werken. Zij waren im mers de eersten om de bedevaart naar Diksmuide weer in 't leven te roepen. De jongeren zullen de be devaarten weer sterk maken, en rond de IJzertoren de eenheid on der alle Vlamingen verwezenlijken. Aan deze welgelukte Heldenhui- de-tombola-avond werkten verder nog mede; de koren Andleieen oGudrun», onder leiding- van dhr pianist Albert Van Hauütc, terwijl Willem De Meyer succesvol als al tijd, de volkszang leidde. WINNENDE NUMMERS Wint auto Ford Atlas wire-recorder televisietoestel: televisietoestel: motor ADS slaapkamer: moderne keuken: luxe radiotoestel: slaapkamer schrijfmachine nr 193534 nr 279170 nr 398877 nr 468533 nr 383885 nr 220373 nr 193314 nr 117048 nr 477769 nr 481603 cucr ifkite/caJ-cCiJZts 7*JWEZ,IOM. 7' J7s Ltuï Volgende nummers winnen nog: 490127 405208 247176 371737 291937 370673 419658 402002 191656 387684 312838 414034 270600 352585 434026 303450 321580 361463 316959 393787 136489 489038 487473 469895 216832 342248 388909 119424 264686 104627 371981 235728 187797 458396 470384 408233 441646 388348 291361 475114 193392 239310 214199 211325 318592 461116 32-1588 183077 200038 147056 271167 444035 140661 418612 389860 217721 248792 203163 436399 202191 449400 434230 144315 285499 493611 De biljetten die eindigen op: 88467 11286 39068 50552 2299 6135 5744 0982 1406 2680 7022 1089 5552 2957 5351 1599 winnen ook. PRIJZEN VOOR DE OMSLAGEN Auto «Volkswagen»: nr 48381 keuken: nr 04935 radio Barco nr 87630 schrijfmachine Voss nr 85426 modern gasfornuis: nr 96396 Volgende nummers winnen nog met de gele omslagbiljetten: 45290 24832 29587 17769 97199 23649 67038 46842 61132 87806 21095 79123 en de biljetten die eindigen op: 9361 9801 1254 1318 1017 6974 911 296 976. Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKERin ons blad! De beroemde H. Bloedprocessie te Brugge, zal dit jaar plaats heb ben op Maandag 7 Mei a. s. te 10.30 uur. Evenals vorige jaren wordt een beperkt aantal voorbehouden zit plaatsen langs de omloop van deze eeuwenoude processie ter beschik king gesteld van belangstellenden. Kaarten a 25 fr. per plaats, kun nen besteld worden per overschrij ving naar P. CR. nr 197.33 «Ge meentebestuur van Brugge», met vermelding van de reden der stor ting op de keerzijde van het ad viesstrookje. Horizontaal. 1. Politiek. 2. Gebrand linnen; vlakte maat. 3. Vrouwenschort: opzettelijk verzonnen kwaad. 4. Stad in Frankrijk; ajuin. 1 5. Bovenste rand van een kledingstuk; Frans letter kun- 1 dige (Victor). 6. Product van de bij; Portugese eilan- den. 7. Dubbele klinker; voegwoord; achteraf. 8. Sap verliezen op de plaatsen van afgesneden takken. 9. Vrij; afgestoken lap van een grasveld. 10. Smalle strook; zuivelproduct. Vertikaal. 1. Formolop- lossing. 2. Hij die met ge- heimzinnige gebaren of for mules een buitengewoon ge- volg te voorschijn roept. 3. Pijnappelvormige vrucht; Engelse biersoort. 4. Ten bedrage van (Latijn)achter; beginsel van een bloem. 5. Russisch boerenrijtuig; loofboom. 6. Afdeling van een school; planeet. 7. Tuin; op deze wijze. 8. Aangeboren geaardheid; soort platvis. 9. Een kwade bejegening in vooruitzicht stellen; lidwoord. 10. Glorie; wilde ezel. UITSLAG KRUISWOORDRAADSEL Nr 7. Horizontaal. 1. Oneer; mi. 2. Indommelen. 3. Niel; oline. 4. On; anti; ge. 5. Vin; eieren. Eva; reken. 7. Nitro; el. 8. Aera; inleg. 9. Atomen; ere. 10. Stenen. Vertikaal. 1. Ninovenaar. 3. Niniviet. 3. Ode; natron. 4. Nola; ram. 5. Em; Nero; es. 6. Emotie; int. 7. Relieken. 8. Li; rellen. 9. Mengen; ere. 10. Ineen; ogen. it trekken van de flan heef!, its enkele seconden geduurd, overige handelingen, alvorens drukken kan oveigegaan wor- verlopen insgelijks in een ta- jk snel tempo. j verdere afwerking van het verloopt thans helemaal in de ling van dc rotatiedruk, i het ogenblik dat de flan uit alander komt is'hij nog min of r vochtig omdat hij vooraf ,t gemaakt wem ten einde het enten te verge/hakkelijken. Die itigheid moet ér uit verwijderd t vocht en fokend lood zijn i al te beste vrienden. Daarom it de flan na het trekken in de igoven gebratht, waar hij bin- in een roostervormige trommel hoven worlt. De draaiende be ng die aar de trommel gegeven it en de verwarming van de i zorgen foor een gelijkmatige :ing. De cp deze wijze gedroog- lan word daarna in de vorm- ier van een grote gietmachine gezet. ruklood, zoals dit in de zetma- e gebrukt wordt, is hier voor- esmoltei. De flan dient hier air rijs voir het kokend lood dat de gietnond ontsnapt en over cylindtt'vormig gehouden flan egotenwordt. De gietvorm zorgt oor dft door gepaste drukking vloeib:ar lood overal gelijk ver- id wedt. Een snelle wateraf- inginichting doet de loódmas- dadeljk opstijven zodat ganr opeatie slechts enkele seeon- in bslag neemt. FWEIKING VAN DE VORM 5 ïalf-cylindervormige druk- n var de rotatiepers is einde- in verre klaar dat al de in- ïtingn van de flan er trouw cp De papieren bobijnen (ongeveer 300 kgr per bobijn) worden op de maclfine ingezet. Drie rollen worden zo, de ene boven de andere, in de machine gehangen. hier of daar een deel van de tekst weggeboord wordt. Een tweede schaafmachine be werkt verder de binnenkant van de Yorm. Hierdoor wordt de dikte van de loodlaag zeer precies gekali breerd. FOTO'S EN TEKENINGEN Tot nogtoe is er geen woord ge rept over de foto's'en de tekeningen die ons blad illustreren. tergelijkertijd gebezigd naar gelang het aantal bladzijden waarop ge drukt wordt. Zo kan deze moderne rotatiepers van 2 tot 24 bladzijden drukken. Wanneer, zoals gewoonlijk op 12 bladzijden gedrukt wordt, kan de machine op dubbel productie ge regeld worden, dit wil zeggen dat telkens twee bladen ineens gedrukt zijn, zodat het rendement 16.000 per uur kan bereiken. Op 24 bladzijden daarentegen in enkele productie (hetgeen genoemd wordt in accu mulatie drukken) en waarbij een rendement van 8.000 per uur be haald wordt. De rotatie doet haar werk goed en zorgt er zelfs voor dat de krant, eenmaal dat zij gedrukt is, netjes geplooid wordt. Deze laatste be werking geschiedt in de vernuftig gebouwde plooimachine. De ver schillende papierbanden zijn bij het verlaten van de onderscheidene groepen netjes over elkaar komen schuiven en glijden gezamenlijk over een spits toelopende plaat de plooimachine in. Daardoor hebben de brede banden reeds de eerste grote rugplooi gekregen. Op dat ogenblik sleept de cylinder, waarop een fijngetande zaag gemonteerd werd, de band mede die bij iedere omwenteling van de cylinder op de gewenste plaats wordt doorgesne den Een grijper heeft de krant op dat ogenblik te pakken en geeft haar een tweede plooi. Wanneer de krant reeds de plooimachine zal verlaten zit de laatste plooi er reeds in en wordt zij naar het verzamel punt, gebracht vanwaar de kranten per 25 aan de uitgang verschijnen. Vandaar dan iets wat de lezer bij het ter hand n^men van zijn krant duidPliik zien kan de gezaagde boord boven- cn onderaan de gazet. De gaatjes in de boord onderaan zijn de overgebleven sporen van de pinnetjes die. eens de gazetten los gezaagd van elkaar, ze vastklampen cn terug tegen cle wand van de p'ooimachin? meevoeren om dan de ploo^macbine meedoen om dan de verdere plooien te geven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 19