De geheimzinnige verdwijning te Oostrozebeke 5AS5I Anderhalf milliard meer voor de Geteisterden Nieuwsjes in 't kort Voor U, Mevrouw 5CH0NE VEN5TERBEKIEEDIM6 De lijkschouwing wijst op moord fS§|5CHONE MEUBEld EEN ENIGE KEUS VAN BEDRUKTE TEKENINGEN WASECHT het wekelijks nieuws zaterdag 24 Maart 1951 - Bladz. 20. Wetsontwerp van de hr De Boodt bevat talrijke verbeteringen INTERNERINGSKAMP VAN SINT-KRUIS OPGEDOEKT STADSKLEDIJ IN HET ZWART VROUWENHOEKJE DE KLOKKEN ZIJN GEKOMEN SPRUTOL, LENTENIEUWIGHEID Stort 105 frank Soldaat uit Glts verdronken te Beringen Het lijk en het rijwiel van A. D'Heyne ontdekt Examen voor het ambt van veldwachter PRACHTIGE HOFSTEDE NUTTIGE WENKEN EN RECEPTEN 011 f Uc_ cycJsïxx+Jc Ooststr. ttLftï ftoc»ela.re Owot ^ekendl889 NEEMT ALLE VETVLEKKEN WEG *ÜSt> - door Willem de HAZELT NADRUK VERBODEN A per meter Vastgestelde prijs (1075) De Ministerraad heelt Vrijdag, op de voordracht van de Minister van Wederopbouw, een wetsontwerp goedgekeurd tot wijziging van de wet van 1 October 1947, betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen. Dit wetsontwerp betekent onbe twistbaar een grote verbetering, vermits het een verhoging van de uitgaven voor de herstelling van de oorlogsschade voorziet die op circa anderhalf milliard frank kan wor den geschat. Dhr De Boodt heeft reeds vroe ger, nl. op 9 November 1950, een ander wetsontwerp ingediend met betrekking tot de herziening van de wet op de oorlogsschade. Dat voorstel heeft echter maar uitslui tend betrekking op de herziening van de procedure en heeft ten doel het onderzoek der dossiers te be spoedigen door een vereenvoudiging van de talrijke formaliteiten die thans dienen vervuld en die de uit kering van vergoedingen aan ge- teisterden ten zeerste belemmeren. Dit ontwerp werd door de Kamer reeds goedgekeurd en wordt thans in de bevoegde Senaatscommissie besproken. Het nieuwe ontwerp heeft meer rechtstreeks betrekking op de ver goeding zelf. Nu het door de mi nisterraad werd goedgekeurd zal het waarschijnlijk in de loop van de komende week aan de Raad van State voor advies worde» overge maakt. Zodra dit advies zal bekend zijn, zal het bij het Parlement worden ingediend. MELDENSWAARDIGE VERBETERINGEN Op een persconferentie welke Za terdagmiddag doorging, heeft de hr kabinetschef van de Minister van Wederopbouw nadere bijzon derheden verstrekt over het nieuwe wetsontwerp van dhr De Boodt. Dit voorziet in de eerste plaats een meer substantiële vergoeding aan de personen van bescheiden rang. Daardoor bedoelt de minister vooral de categorie van geteister den, die de integrale vergoeding ge nieten. Hij wil dit genot voorbe houden aan de geteisterden van categorie A voor een woonhuis, naar keuze der belanghebbenden, tot een schadebedrag van 80.000 fr. waarde op 31-8-1930. Van belang is daarbij dat in dat geval geen af trek meer zal worden toegepast, noch van een vetusteitscoëfficiënt noch van een abattement. In alge mene zin mag worden gezegd dat de geteisterde woning van werklie den en bedienden integraal zal worden vergoed. De huidige wetsbepalingen laten echter alleen toe die integrale ver goeding uit te keren aan diegene, die het huis bewoonde op de dag van het schadegeval en die zich verbindt het huis te bewonen wan neer het wederopgebouwd is. Deze voorwaarde wordt afgeschaft. Voor wat betreft de eigenaars van geteisterde woningen voor meer dan 80.000 fr., waarde 31-8-1939, deze zullen integraal vergoed wor den tot bovenvermeld bedrag en vallen voor het overige onder de gewone wetgeving. DE KWESTIE DER ABATTEMENTEN Het abattement op de mobilaire eenheden wordt voor alle catego rieën van geteisterde» afgeschaft. Verder werd geen andere wijzi ging aangebracht, buiten hetgeen inzake integrale vergoeding gezegd werd. Voor alle categorieën worden echter de vergoedingscoëfliciënten, die bij artikel 9 der wet van 1 Oc tober 1947 voorzien worden, ver hoogd. Tenslotte werd ln het wetsont werp een bepaling ingeschakeld waarbij de toepassing der cumula tieve abattementen in geval van onverdeeldheid geregeld wordt. VERGOEDINGEN AAN FAMILIES VAN OORLOGSSLACHTOFFERS De Minister heeft eveneens een verbetering aangekondigd van de bepalingen van artikel 11 van de wet van 1 October 1947, dat betrek king heeft op de politieke en krijgs gevangenen. Het genot van die be palingen zal tot de families der politieke en krijgsgevangenen wor den uitgebreid. Men heeft het bovendien billijk geoordeeld met deze laatsten gelijk te stellen, de soldaten, die op het veld van eer zijn gesneuveld alsook diegenen, die in de strijd werden gekwetst. Vermelden wij tenslotte nog dat de geteisterden, die reeds vergoed werden, het recht zullen hebben, wanneer zulks hun voordelig mocht lijken, de herziening aan te vragen van hun dossier op basis van de nieuwe bepalingen. VMMIfVWMMMIVVWnWMAflA 23 GEDETINEERDEN EN 82 BEWAKERS Het interneringskamp van Sint- Kruis bij Brugge, waar zoveel aan gehouden in de furiedagen van September 1944 onmenselijk be handeld en verhongerd werden, en waar onder meer Dom Van Assche, zaliger gedaohtenis, destijds opge sloten werd, tot hij ten volle uitge put naar een ziekenhuis werd over gebracht om er te sterven, werd Dinsdag ontruimd. De 23 resterende gedetineerden werden overgeplaatst naar Merksplas. De 82 tijdelijke gevangenisbewakers, die op 1 Ja nuari jl. hun vooropzeg kregen, zullen op 31 dezer definitief ont slagen worden. Men vermoedt, dat het kamp zal gebruikt worden voor het onderbrengen van Amerikaanse of Canadese soldaten. In Engeland werd, bij wijze van proef, rendiervlees te koop ge steld. Dit vlees schijnt erg in de smaak te zijn gevallen van de Brit ten. 2/0 wordt thans het plan be oogd ln Noord-Schotland rendieren te kweken. Eerstdaags zullen nu de eerste 35 rendieren uit Lapland worden Ingevoerd. Op Groenland werden voor de eerste maal muizen aangetroffen. Tot nogtoe waren die diertjes er onbekend. De scheepvaart zal wel oorzaak zijn van hun aanwezigheid. Nabij Oesoemboera, Belgisch Kongo, werd een leeuw, die de streek onveilig maakte, neergescho ten. Het beest had reeds verschil lende inlanders gedood. Het neer geschoten beest woog 303 kg. Te Mariemont hebben drie met mitrailleurs en revolvers ge wapende bandieten, die pea- auto waren, bij klaarlichte dag, mijnbe- dienden aangevallen en deze be roofd van een som van 3.800.000 fr., bedrag dat bestemd was voor de uitkering van de lonen. De schur ken konden per auto ongehinderd de vlucht nemen. In ons vorig nummer maakten wij melding van het feit, dat alle gelden, die door Fransen, wonende in Frankrijk, gestuurd werden naar een Belgische pronostiekfirma, in beslag genomen werden en dat een gerechterlij k onderzoek tegen de inrichters en vertegenwoordigers ter plaatse, door de Franse over heden was ingesteld. Thans kun nen wij er nog bijvoegen dat twee vertegenwoordigers der pronostiek firma aangehouden werden in Frankrijk. In de haven van Napels ont plofte een tankschip. Hierbij zou den een 10-tal personen zijn om het leven gekomen en een 35 andere gewand. Naar verluidt zullen Duitse fabrieken televisietoestellen op gro te schaal fabrikeren, op 625 lijnen, tegen minder dan 500 mark het stuk, t.t.z. de goedkoopste ter we reld. Een vliegtuig van de lijn Sin- gapore-Londen, vervoerde een la ding apen, papegaaien, vossen en kraanvogels, bestemd voor de Britse dierentuinen. Tijdens de vlucht wis ten de apen zich vrij te maken en gaven ook de vrijheid aan de pape gaaien, zodat de bemanning het erg lastig kreeg met de dieren. Tij dens de vlucht werd dan per radio hiulp ingeroepen voor bij de lan ding, zodat de bedienden van de dierentuin in allerijl naar het vlieg veld togen, waar zij de orde ln het binnenkomend toestel wisten te herstellen. Te Rome stort1-? een groot ge bouw ln. Het was bewoond door 20 gezinnen. Van de bewoners werden er vier gedood en 0 gewond. Op de lijn Doncaster-Londen ontspoorde een trein, juist onder een brug. Van de mederelzenden werden er 14 gedood en meer dan 100 gewond, Te Martelange, in een leigroef, kwam een blok leisteen naar bene den en raakte twee arbeiders. Een dezer werd gewond, de andere zwaar gewond. Te Gent werd een roofoverval gepleegd door een schurk, die zich in priester had verkleed. De ge wapende bandiet wist aldus 10.000 fr. af te persen van een bewoonster der Kon. Albertlaan te Gent. Hevige sneeuwstormen in Ca nadese prairieën, veroorzaakten de dood van drie personen en het vastlopen van vier reizigerstreinen. Een wijk van het Italiaanse plaatsje San Casclano, werd door paniek bevangen door een reeks aardschokken, gepaard met onder gronds gerommel. Naderhand bleek dat dit alles was veroorzaakt door de aanwezigheid in de ondergrond van talrijke waterbronnen. In een mijn te Roux werd een ingenieur plots getroffen door een waterstraal komend uit een buis waarvan het stop afsprong. De on gelukkige bevond zich alsdan nabij een mijnschacht en stuikte erin zodat hij een val maakte in een diepte van 200 meter. Te Schriek ontving een her bergier een dreigbrief hem aanma nend een zeker bedrag bij avond op een aangeduide plaats te gaan neerleggen. De herbergier nam het niet tragisch op en ging dan maar op het gestelde uur een oogje ne men naar de aangeduide plaats. Toen hij er evenwel aankwam maar geen pakje met geld liet vallen, werden twee kogels op hem afge vuurd. De man werd niet geraakt en nam de vlucht naar zijn woning. Dan werden tientallen ko-gels op de muren van het huis afgevuurd, waarna alles weer stil werd. De Rijkswacht stelde een onderzoek in. Voor heft Amerikaans gerecht verschijnt thans een Belgische vrouw, zekere Mevr. Hoffman, die beschuldigd werd van diamant smokkel en bekende voor 500.000 dollar diamanten reeds in de U.S.A. te hebben binnengesmokkeld. Haar wacht vermoedelijk 4 jaar gevang en 10.000 dollar boete. Dit Amerikaans model werd ont worpen voor de namiddag-wande ling; de uitvoering werd voorge steld in zwarte zijde. De rok is smal langs voor doch breder van achter zodat het practisch is voor het wandelen. De jaquette werd flink in de taille gehouden en hier werden drie-kwart mouwen voorzien rsfietresoÜaalvan fteHesfe middel tegen zomersproeten Tube 25 Fr. Alleen in Ap*tt»*k«n. I I/oor wtcrbonhge jproèten Spnrfol-SteritTubeHSO fr. Onze kleuters beleven op Paas zaterdag hun eerste grote vreugde van dit jaar. Het is zo precies of zij uit hun winterslaap ontwaakt zijn toen de klokken hun bronzen stemmen in de Paasmorgen slin gerden. Wij hebben ons zelf enkele jaren jonger voelen worden toen de klei nen met stralende ogen op speur tocht gingen naar de fijne eitjes en andere lekkere dingen verbor gen tussen struik en kant. Dat is het Paasfeest voor de kin deren dat ook voor de grote men sen de overtuiging brengt dat de lente er is met de vaste belofte van een naderende zomer. Pasen is er dit jaar als een ver rassing gekomen omdat het zo vroeg op het jaar valt. Wij hebben de grote schoonmaak, die wij toch altijd graag doen bij het naderen van dit feest, moeten uitvoeren bij eerder guur en slecht weder, want de Maartse buien deden dit jaar goed hun deel. Het was precies nog veel te winters voor grote kuispar tijen. Maar de traditie wil het zo dat met Pasen alles piekfijn ln orde is en nu de lentezon plezierig bin- nenkijkt in ons huis waar alles blinkt en in een proper kleedje steekt, voelen wij ons beloond voor al het slameur en de last. Dit eerste groot familiefeest, dat de komst van de lente inluidt, stelt ons echter ook zijn eisen. De Paas- en Lentestemming mo gen wij zelf niet beperken tot de vreugde die onze kinderen genoten hebben bij het zoeken van de Paas eieren. De zonnige lente die buiten heerst, moeten wij binnenshuis brengen. Misschien hebben wij wel een vroege lentebloem bij de hand die mogelijks heel bescheiden Is, maar die door haar frisse kleuren en haar bescheidenheid zelf de schoonste lenteboodschappen in houdt. Het is een klein middel om wat lentevreugde binnenshuis te bren gen. Een winter lang hebben wij het moeten stellen met hoogstens een paar potbloemen die wij voor zichtig hebben trachten te overwin teren en waarvan wij misschien geen enkele bloem gehad hebben. Nu de natuur plots zo weelderig wordt en haar eerste bloemen spon taan ten toon stelt, moeten wij er dankbaar gebruik van maken om met die eenvoudige middelen wat lentestemming in huis te brengen. Voor wat het Paasmenu betreft, duiden de gebruiken en geplogen heden voldoende de te volgen rich ting aan. Er is zeker geen reden om aan deze traditie afbreuk te doen en voor de kinderen zal het niet an ders dan een vermeerdering zijn van him vreugde want het zal hun herinneren aan het goed dat hen door de paasklokken gebracht werd. Misschien hebben de klokken het wel zo aan boord gelegd dat zij er eveneens voor gezorgd hebben een voorraad verse eieren bij moeder de vrouw thuis te bestellen en dan zal het haar zeker gemakkelijk vallen om, aan de hand van een paar goede recepten die hieronder te vinden zijn, een huiselijk Paas feest te vieren. TANTE KOBA. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't Jaar per post tehuis be- steld worden. Maandagavond jl., rond 9 uur, kwam eep auto langs de steenweg Beringen-Diest gereden. De auto raakte een voorbijrijdende tram Juist aan de brug, sloeg over de kop door de brugleuning en kwam in het water van de vaart terecht. Twee van de drie inzittende mili tairen konden gered worden. De derde, de soldaat Verhaegen, uit Gits (W.V1.), bleef tussen de kus sens gekneld zitten en verdronk. Anderhalf uur later kon de auto uit het water gehaald worden. Wij hebben een paar weken geleden gemeld hoe op 20 Februari jl. zekere André D'Heyne ln geheimzinnige omstandigheden verdween te Oostrozebeke, na de vooravond van zijn verdwijning nog doorge bracht te hebben ln gezelschap van zijn broer. Van de verdwenene werd niets meer teruggevonden tenzij een lederen pet, een brieventas waarin rich nog alleen de identiteitskaart van D'Heyne bevond. Sommige sporen op de lederen pet wezen toen reeds enigermate op gewelddaden. HET LIJK ONTDEKT Een toeval heeft thans een on verwachte wending gebracht in de ze zaak. Een schipper, die voorbij de een stuk van een overjas naar bo ven. Dadelijk verwittigde de schipper de Rijkswacht, die ter plaatse kwam en inmiddels reeds het parket van Kortrijk waarschuwde. Het schip werd onder toezicht ^LV°eI der Rijkswacht gelost en spoedig gen aan de schroef van zijn vaar tuig vaststelde, brachten eindelijk ook de fiets van de ongelukkige aan de oppervlakte. VERMOEDELIJK MOORD Het stoffelijk overschot werd door de wetsgeneesheren met de meeste nauwkeurigheid onderzocht. Dit onderzoek was zeer bemoeilijkt door het feit dat de schroef van het schip het lijk verminkte, zodat de schedel schier gans versplinterd was. Van sommige wonden echter heeft men kunnen uitmaken dat zij teweeggebracht werden vóór het overlijden van het slachtoffer, wat een rechtstreekse aanwijzing schijnt te zijn dat er moord in het spel is. De aangehoudene broeder van het slachtoffer zag andermaal zijn aan houdingsmandaat verlengen gezien het ontbreken van bepaalde gege vens in zijn alibi. Hij blijft niette min hardnekkig loochenen. Reeds tweemaal werd hij sedert de ont dekking van het lijk, en in tegen woordigheid van dit laatste, onder vraagd. PROVINCIE WESTVLAANDEREN geleden de bewuste voorwerpen vond, waarvan hoger sprake, merk te plots dat de schroef van zijn vaartuig blokkeerde. Aangezien hij slechts enkele honderden meter verder zijn vaartuig moest lossen, besloot hij het schip zelf vei-der te slepen. Te Ooigem aangekomen onderzocht de schipper de schroef bij middel van de haakpers en haalde tot zijn grote verwondering bleek dat een lijk tussen de schroef en de boeg gekneld zat. Bij onderzoek kwam aan het licht dat het wel degelijk de verdwenene D'Heyne was, wiens lijk hier einde lijk teruggevonden werd. OOK DE FIETS GEVONDEN Dreggingswerken, die met grote zorg uitgevoerd werden op de plaats waar de schipper de eerste haperin- OVER TE NEMEN eerste klas materiaal, eerste klas land, beste dieren. 18 Hectaren. Reden: uit oorzaak van vertrek en over te nemen zonder tussenpersonen, j Zich wenden: André De- j;; bouck-Balute, Landbouwer te KOEKELARE. (1083) |j| Voor de Lente werd door Elizabeth Henry een zeer origineel geheel ontworpen in zwarte wol. De ja quette is nauwsluitend in het mid den terwijl de rok langs de voor kant sluit met een dichte rij knoop jes. De nieuwigheid van dit be koorlijk geheel ligt wellicht nog meer in de brede zijden sjerp, wit met dikke zwarte bollen in, die op de heup waaiervormig geknoopt werd. PAASEIEREN Met Pasen moeten de eieren ge kleurd zijn, 't zouden anders wel geen Paaseieren rijn. De eieren met de hand schilderen is een geduldswerk en vraagt wat vaardigheid met het penseel. Wat echter de effen kleur betreft dat kan iedereen wel klaar spelen. Het kleuren van eieren gebeurt ter- zelfdertijd als het koken. In het kookwater heeft men ech ter vooraf, volgens de verlangde kleur een en ander bijgevoegd om het gewenste resultaat te bekomen. Wij laten hier enkele goede mid deltjes volgen. ROOD. Een mooie rode kleur bekomen voor de paaseieren vergt het meest tijd van al. Wanneer men goed de werkwijze volgt, kan echter op een zeer mooie koraalrode kleur gerekend worden. Haal bij uw drogist 150 gr. co chenille en 50 gr. gewone aluin. Doe beide producten in een linnen zak je en laat gedurende drie kwartier koken in 2 liter water. Verwijder het zakje met de producten en meng een snuifje zout en een paar druppels citroen in de te bekomen rode oplossing. In deze oplossing laat men de eieren gedurende 12 minuten koken. De eieren laten uitdruipen en drogen. Voor kastanjekleur gaat men te werk zoals hierboven doch als firma Kaert Van ro 11 eghem kleurstof gebruikt men campêche- hout gevoegd met 5 gr. aluin en een snuifje zout. Om een groene kleur te bekomen, wordt als kleurmiddel eenvoudig weg spinazie gebruikt die afgekookt wordt en waarvan het afgegoten sop een passende kleurstof biedt. Om een gele kleur te bekomen, die gaat tot zelf een bruine tint, doet men wat gele ajuinschillen in het kookwater waaraan ook een tikje safraan en enkele druppels citroensap werden toegevoegd. RUSSISCHE PAASKOEK Een zeer smakelijke koek is wel de zogezegde Russische Paaskoek. Wij geven hieronder de bereiding van dit gerecht zoals deze bij de Russische kristenen steeds in voege was. Het is de koulitsjdie daar op Paasnacht gebruikt wordt. Doe in een lauw gemaakte pot anderhalve kilo bloem; in het mid den een kuil maken. In deze holte een weinig gist leggen die men met lauiwe melk verdunt en waar men een weinig bloem bijvoegt om een zuurdesem te bekomen. De pot toe dekken en in een frisse plaats zet ten waar men het deeg gedurende een uur en een kwartier laat rijzen. Er 500 gr. half gesmolten boter aan toevoegen, 10 gehele eiers, 250 gr. poedersuiker en een snuifje zout. Het deeg beslaan totdat het niet meer aan de handen of de pot blijft kleven. Dan met kleine beetjes een kilo bloem bijvoegen, onderwijl men het deeg beslaat om goed te kunnen mengen; 250 gr. krenten. Het deeg opnieuw in een frisse plaats laten opkomen. Wanneer het deeg goed gerezen is, het op een met bloem bestrooide tafel omkeren. Een klein deeltje bewaren voor de versiering van de koek en aan de rest de vorm van een cylinder (een grote cake) ge> ven. In een goed geboterde vuur vaste schaal leggen. Met het bewaarde deeg maakt men brede, gerolde en tamelijk lan ge banden waar men de koek mee versiert. Nog gedurende een half uur laten opkomen. De koek vergulden met eigeel vermengd met suiker en bestrooien met gehakte amandelen. In een goed warme oven laten bakken. In Rusland was het de gewoonte, bij het opdienen grote papieren ro zen op de koulitsj te steken. In de tweede helft van de maand April a.s. zal een toelatingsexamen tot het ambt van veldwachter ln de gemeenten, van de provincie West- vlaanderen Ingericht worden. Dit examen zal lopen over de vol gende vakken: l. Opstel (Verslag of proces-verbaal). 3. Faoultatlef: opstel (verslag of proces-verbaal) ln de tweede landstaal). Deze proef ls alleen verplicht voor hen die wensen ln aanmerking te komen voor de be noeming ln 'n tweetalige gemeen te of ln een gemeente met be schermde taaiminderheid. t. Schoonschrift (vast te etellen ln het opstel). 4. Rekenkunde: de vier hoofdbe werkingen, gewone en tiendelige breuken, regel van drie, metriek stelsel en berekening van inte resten. 5. Geschiedenis van België, q. Aardrijkskunde van België. 7. Uittreksels uit de grondwet, de Êrovlnclalo wet, de gemeentewet, et landelijk wetboek, het straf wetboek, het wetboek van straf vordering, het algemeen reglemeftt op da verkeerspolitie en de ko ninklijke besluiten op de dlstel- ultroelïng en de rugsenwerlng. De leeftijdsgrens van de kandida ten 1vastgesteld op hoogstens 40 Jaat, eventueel vermeerderd Inge volge de wettelijke beschikkingen op het voorkeurrecht. Zij die aan dit examen wensen deel te nemen, moeten voor 15 April s.s. ,per aangetekende zending hun aanvraag richten aan de heer Gou verneur van Westvlaanderen Af deling) Burg, te Brugge, en tevens een lnschrljvlngsrecht van 20 frank storten op de postrekening nr 261697 van de Polltleopleldlngscursussen Provinciaal Eestuur, Bjurg, Gekleed met albe, stool en ka zuifel kwam de Eerwaarde Heer Deken in hoogst eigen persoon op hen toe. Een misdienaar volgde met een lijvig boek en een enimer- ke met wijwater. De ceremoniemeester wenkte het koppel van achter zijn bidbank. De naaister wipte van haar stoel om de lange sleep van Antnette op te nemen en toen de trouwers or dentelijk vóór de Deken stonden spreidde ze de sleep in een grote waaier op het tapijt. De Deken bezag Peegie schalks en vroeg heel stil Hoeveel Goden zijn er? Eén. Proficiat. Toen verhief hij liet hoofd en sprak luide: Peegie unit gij Antnette, hier tegenwoordig, tot uw wettige huis vrouw volgens het gebruik van onze Moeder de H. Kerk? Peegie wendde onthutst het hoofd naar de ceremoniemeester, deze fluisterde: Ik wil. Ik wok, zei Peegie. Antnette wilt gij Peegie, hier tegenwoordig, nemen tot uw ivet- tige man vólgens het gebruik van onze Moeder de H. Kerk? Ik wil, klonk het beslist en hardop. De Deken schrok wat en beval toen hun rechterhand boven el kaar te leggen zeggende: Ik verenig u in het huwelijk in den Naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Amen. Toen greep hij de kwispel, dom pelde hem in het wijwater en sproeide over beide trouwers een flinke portie. Antnette bekeek angstig haar schoon kleed; een druppel vormde een kleine parel op haar gepoeder de kaakjes en rolde er af. Ze was tewege te zeggen: Op 't gemak, hé, Menhere den Deken, maar deze gewijde stonde verhin derde dat. Toen ivijdde de Deken de ringen, las een gebed, besproeide hen op nieuw, doch ivat zachter, en wenk- te Peegie de ring op te nemen. Peegie schoof hem teivege op zijn dikke vinger, maar de ceremonie meester deed teken dat hij voor Antnette bestemd ivas. Peegie nam Antnette's onblote hand, gleed de ring over haar vinger, duwde wat en knipoogde even. Antnette voelde haar sleep van de grond gaan, de naaister ivas volop bezig hem samen te bunde len. Peegie stak zijn arm uit en de jonge Menhere Pee en de jonge Madame Pee, het jongste koppel van Roeselare, trok opnieuw naar zijn bidbank. De zeven Pastoors traden plecht statig uit de sacristie. Tanite telde ze goed: zeven Menhere, en preuts keek ze naar Sissen die 't niet en zag. Antnette bekeek de vele sanctjes die Octavietje tussen de fijne bla den van haar missaal geschoven had en Peegie verdiepte zich in de huwelijksmis: En moogt gij de kinderen uwer kinderen zien. tot aan het derde en vierde geslacht... Moord! Ik ga ton ol nen ouden duvel zijn, dacht Peegie. Wat God verenigd heeft, dat sclieide geen mens!... Ze zouden nekeer moeten pro beren. Daarom zal de mens zijn va der en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen... Goed gezeid, elk zijn toer. «De vrouw echter moet de man ontzien... Zi gadomme, dat is entwodde ■nieuws. Moeder en heet daar wel nooit van gesproken. Ge zoudt het (28) niet. zeggen ols ge ze doende ziet. 'k Zal dat in mijn kleren steken. De God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob... Ziel ge dat er meer of ene God is, 't staan er hier drie te rake. Wuk nu, Menhere de Deken Zij iveze voor haar man zo be minnelijk als Rachel, verstandig als Rebecca, trouio als Sara... Peegie zag even het beeld van Rachelleken uit Deinze voor zich oprijzen. 't Is djuuste. 't Zal wel 't schoonste gewist heen van de drie dadde. De man is het hoofd van de vrouw... Peegie rechtte even het hoofd: Zou 't ivaar zijn? Hij verslond opnieuw de teksten. Het was de eerste keer van ze le ven dat hij serieus in een boek zat te lezen en ten volle verdiept in zijn lectuur vergat hij bijna dat Antnette neven hem zat, tot hij opeens de zoete melodie uit de Chemin du Paradis vanaf 't ok saal boven zich hoorde neerstrijken. Hij voelde een aspot tegen zijn achterhoofd, hoorde pinten rinke len, zag Savatte en Scheleiuip aan de slag te Diest 'en twee garden die buitenwipten. De grote slag van zijn leven: de strijd om hét lief. En nu zat ze hier stil nevens liem op haar piekebeste, cn Schelewip vijf meter achter hem in kontjie- klets, preuts dat hij mee mocht feesten, «...of ge zijt dood, gekist, begraven...en nu is hij ér leven de mee getrouwd met dat schoon kind. Antnette stootte voorzichtig haar elleboog tegen Peegie. Ze bekeken mekaar even: De Chemin du Paradisfluis terde ze, ze zijn er daar mee... Ja 's. me kevpe. Dominus vobiscum, donderde de zrvare stemme van de officiant, die zich plots omdraaide. Ze verschoten ervan dat ze op wipten en keken zere elk vóór zich. De paster had 't gezien. Oremus... Peegie las verder: Man en vrouw zijn één...)) Seva zou zeggen: en als ze vechten zijn ze met tweeën. «Die zijn vrouw bemint, bemint zich zelf... Goed, dacht Peegie. 't Con trarie is ook waar. Die ze zeiven bemint, bemint zijn wijf, aange zien dat ze maar één zijn. Opnieuw hoorde hij het positieve ik wilvan Antnette. Ze wiltdroomde hij. Ga je 't nu geloven. En ge meugt ze ker zijn als ze entwodde wilt dat ze het wiltook, en als ze entivodde niet wilt dat ze het niet en wilt, en staat up joen hoofd ton, zegt Octavietje, ols 't in lieure kop zit 't en zit in haar achterste niet. Uw vrouw zij als een vrucht bare ivijnstok aan de tvanden van uw huis, uiv kinderen als jonge olijfplanten rond uiv tafel... Goed! 'k Ga z' elk in 'n blom pot zetten mijn olijfplantjies en als 't slicht gaat, 't wuuf tegen de muur, lijk ne wijnstok, gaat ze up gaan en lament geven, maar 't staat hier olgelijk zwart op wit. De Mis liep ten einde en nog las en herlas Peegie de teksten, het was en ware ontdeklcing die huwe lijksmis. Hij sloeg zijn kerkboek toe. Antnette pastte haar witte handschoenen aan. De Deken no digde hen bij zich en gaf ze een flink sermoentje over de plichten van den huwelijken staat, de zor gen voor het kind en de rechten der Kerk. Maar nu dat hij getrouwd was schonk Peegie daar maar weinig aandacht meer aan. Hij voelde al de ogen van de toeschouwers in zijn nek branden en son er op om toch maar geen verkeerde stappen te doen in het naar buiten gaan. Hij herinnerde zich wog te zeer de komische situatie waarin Pictjie Panneke zich bevond toen hij op dc sluier van zijn wederhelft liep, zodat deze van haar hrxpkc schoof. Pietje werd er geheel zijn leven de sleppeloper voor gedoopt. Toen de Deken verdween, bega ven de getuigen zich naar de sa cristie, ze trokken nekeer goed hun tenu in orde en staken hun borst vooruit. En toen dit laatste eer - monieel verlopen was zette de or gelist al de spuiggaten van zijn or gel open en de marche nuptiale galmde door de kerk. Antnette nam Peegie.'$ arm, bloos de even, trok precièsig haar kleed ivat hoger boven de grond en ze schreden vooruit. Langs alle zijden iverd er geroepen. Proficiat zulle, proficiat Ant nette. Ze knikten elk naar hun kant en namen de complimentjes in ont vangst. Halverwege die kerk stond Gusten ijskoel en verbeten die grote tralala te benijden, Peegie zag hem en stak eventjes zijn tóng uit. ft Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 20