te Onroerende Goederen KRONIEK ETTS TAELMAN GEORGES BLEHARIES ZOEKERS NIJVERAARS GARAGISTEN MEKANIEKERS U/ij rusten alle motoren uit MET ONZE SU PER-KUSSENS IN LOODBRONS In voorraad alle kussens van courante merken DEUTZ - MAN - MOËS - M- W. M- enz. f HANDELSHUIS GROOT GEBOUW BOUWGROND WOONHUIS BOUWGROND Percelen DUINEN HANDELSHUIS BOUWGROND ZAAILAND WEIDE RENTENIERSHUIS WOONHUIS ZAAILAND BOUWGROND BURGERSHUIS SCHOON Handelshuis best gelegen, liefst, met geniet land. Met gemak van betaling. Zioh wenden: Zeelaan 43, De Panne. (V.2124) Alle Werken Her uitboren van ci/hnders. Herstelling van krukassen en van nokkenasscn. Overtrekken van cylinders en van klep zetels. Opstellen van kussenscarters en nokkenasscn. Antimoneren van dnjfstangen cn van krukaslayers in metaal. Toepassing van onze supper-kussens m looi/brons op alle beslaande drijf slang en. Alle werken van ajusteren en van hoog slnauiv keurige aanpassingen. Alle Fabrikaten Pistons en alum in himzuigers van alle mortellen. Kleppen - Klep/eiders. Assen - Segmenten. Alle modellen en soorten van kus sens m loodbrons voor a/lc Dieselmotoren. voor baan, zee af staande Zij smelten niet, noch breken Onbeduidende sleet der Vrachtbalken. Praktisch nul voor de kussens. SPECIALITEIT Hotor voor Jeep-Cross Afhalen en afleveren der motoren ten huize door onze vertegenwoordiger. Vraag zijn bezoek. BANK VAN J ROESELARE NV Noordstraat 38, Roeselare WOONHUIS Telefoon s 72 WOONHUIS EEN WOONHUIS Merherggerlef en IVlenagiegoederen ZAAI- en WEILAND en BOS ZAAILAND MAABGRAS WERKMANSWOONST WINKELHUIZEN BURGERSHUIS Kloekgebouwd en welge'egen WOONHUIS Hef maai-raacfras BIERHANDEL SCHONE HOEVE HUIS met LAND Belangrijk CAFÉ-BRASSERIE CAFÉ-RESTAURANT Te koop GevracsgcS Gevraagd Vraagt plaats Te huur GELDLENINGEN N. V. THEMIS Coffyn Raoul Te huur gevraagd Verloren HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 24 Maart 1951 Bladz. 23. Studiën van de Notarissen WESTERLINCK te Hooglede en CAMERLYNCK te Passendale Vrijdag 6 Aoril 1051 "ie 3 li. 's namiddags, ter herborg «De Dubbele Arend» bt] do Ge zusters Saelens, te Hooglede-Plaats Ten overstaan van de Hr Vrede rechter van het Kanton Hooglede DEFINITIEVE TOEWIJZING VAN van GEMEENTE HOOGLEDE Een schoon en gerievig met afhangens en hof, samen groot 4 a. 58 ca. staande en ge legen Ieperstraat 54 en aldaar be kend ten kadaster sectie D nrs 1101 en 1121. Bewoond en gebruikt door Mr Nestor Dc Maere. schoenmaker en winkelier, mits 3.000 fr. per jaar boven de lasten en brandverzeko- ringspremie. betaalbaar per half jaar, vervaldag 1 April en 1 Oc tober. Verhoogd op 160.000 fr. (1096) Studie van de Notaris P. SIMPELAERE te De Panne TE KOOP met verdiep in centrum van DE PANNE, dienstig voor garage, ate lier, enz... Zich wenden ter studie, (879) Studiën van Notarissen FLOOR te Veurne en D'HUVETTERE te leper. Studiën van Notarissen SWENNEN te Nieuwpoort en FLOOR te Veurne. Dinsdag 3 April 1951 re 2.30 uur namiddag, ter herberg Benelux Nieuwpoortlaan, te De Panhe, en ten overstaan van de Heren Vrederechter en Griffier van het kanton Veurne,. Openbare Licitatieverkoping in ene zitting, van: GEMEENTE DE PANNE Een zeer schoon perceel groot 140 m2 72 dm2. kadaster sec tie A, Nr 259pl63,. palende zuid-oost met/ 1-3,'ïe m. dé Nieuwpoortlaan en verder aap De Winter, Deceuninck en Dedrié. Vroeger erve van het Hötel du Boulevard», door oorlOgsfelten ver nield. Verdeeld in twee-loten. Zie plakbrieven met plan. (982) Kantoor van de Notaris BUURMANS te Veurne. BERICHT Vanaf Woensdag 28 Maart a.s, is het kantoor van Notaris BUUR MANS overgebracht van Nr 26. Daniël de Haenelaan, naar Nr 46. Astridlaan, te Veurne. (1070) Studie van de Notaris Jos. SWENNEN te Nieuwpoort UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE WESTEN DE-W IJK, DE BADEN - Duinenstraat '90'. niet bijgebouwen en poort, groot 18 a. 09 ca., bebouwd en niet be bouwd,-— dienstig voor wasserij en .allerhande be.dri,, ,en. BEVAT;. ,2 kelderkeukens, voor kamer, suite cn gang. EERSTE VERDIEP: drie kamers, pree grote zolders, drie mansarde kamers. I GEMEENTE OQSTD UINKEKM^ DE BADEN rs 1) Zeedijk 2) Duinpark Perceel met fondatiés voor op te richten gebouw, grond 2.370 m2. Zeer goed geschikt voor te bouwen villa's. 3) Zeelaa.n en 4) Bitterzoatlaan Percelen dienstig voor aanleg van bunga lows Zeer voordelige prijzen. (878) Kantoor van de Notaris JOS. SWENNEN te Nieuwpoort. OPENBARE VERKOPING Instel: Dinsdag 27 Maart 1951 Overslag: Dinsdag 10 April 1051 te 3 uur namiddag, te Middelkerke, ter hérberg Café. du Tennis bij de Heer Cyriel Rosseel, van: GEMEENTE MIDDELKERKE Leopoldlaan 33 met afhankelijkheden en 1 a. 20 ca. bebouwde en niet bebouwde grond, kadaster Sectie B, Nr 180 b66. Bevattende: Gelijkvloers: gang, winkel met suite, keuken, achterkeuken en koer. Eerste verdiep: voorkamer, ach- crkainer, klein voorkamertje, kou sen, keukentje en W.C. Tweede' verdiep: idem- als eerste, n zolder. Twee kelders. Nazicht: Dinsdag en Donderdag, fan 14 tot 16 uur. 0,5 t.h. jnstelpreroie. (1001) UJT TER HAND TE KOOP 18 a. zeer goed gelegen Te bevragen: Hogebrugstraat '2, Vetirne. (993) Toeslag: Woensdag 28 Maart 51 te 2 uur namiddag, ter herberg In de Hoop», bij Mr Germain Tor- reel, Nieuwpoort straat, te Oostduin- kciice-Dorp van: STAD VEURNE KOOP 1: 1 Hectare 95 Aren sectie D. Nr 92a, palende de Wed Jonckheere, Rcmi Cloet, koop twee, de Proostdijk en de straat van Booitshoeke naar Pervijze. Ge bruikt zonder geschreven pacht, door Valère Drlesse te Pervijze. Slechts ingesteld: 275 000 frank KOOP 2: 1 Heotare 45 Aren 70 Centiaren sectie D, Nr 86, palende koop één, de Wed. Jonckheere, Vandevelde en Remi Cloet. Gebruikt zon der pacht door Mr Cyriel Drlesse te Booitshoeke. Slechts ingesteld: 210.000 frank GEMEENTE OOST DUINKERKS KOOP 3; met 3 a. 73 .ca, erf en hof, Nieuw- poortstraat 2bis. Sterfhuis van Mr Jules RabaeV. Thans onbe woond. Sleutel bij Germain Tor- reéle voornoemd. (1010) Slechts ingesteld 132.000 frank. Kantoor van de Notaris Jos, SWENNEN te Nieuwpoort ENIGE ZITDAG OPENBARE VERKOPING Op Maandag 2 April 1951 te 2.30 u. namiddag, te Avekapelle, ter herberg Sint Pieterbij de Kinders Opsomer, van: GEMEENTE AVEKAPELLE Burg iv eg 17 met afhankelijkheden, alsmede de hoeveelheid volgens titel en kadas ter van 3 a. 90 ca. bebouwden en niet bebouwden grond. Nazicht: zich wenden, Groen straat 13, Avekapelle. (1077) Studie van Notaris PIERRE DENIS te Nieuwpoort. Op Dinsdag 27 Maart 1951 te 3 uur 's namiddags, In het calé In 't Hof van Commercebij dhr Alberic Rommelaere, Hemm-c- straat te Ramskapelle, TOESLAG VAN GEMEENTE RAMSKAPELLE Een perceel gelegen langs de Hemmestr., groot 36 aren 27 centiaren. Gebruikt door Mr Vandermeersch tot 1 Oktober 1951. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van Notaris P. DENIS, Kokstraat 9, te Nieuw poort. (984) Studie van Meester P. DENIS Doctor in de Rechten Notaris te Nieuwpoort Toeslag: Dinsdag 3 April 1951 te 3 u. 's namiddags in de café Le Relais bij Mijnheer Robert Van Biervliet, Dorpplaats te West- ende, van: GEMEENTE WESTENDE gelegen te Westende, groot 3 ha. 49 ei. 45 ca,, met al de er opgerich te gebouwen, zijnde twee aaneen- palende in opbouw zijnde woon huizen'. Gewone voorwaarden. Inge steld: 75.000 fr. Lastenboek der verkoping ter in zage bij de verkoophoudende No taris, DENIS. Voor 'alle vérdere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemde Notaris P. DENIS, Kok straat 9, te Nieuwpoort. (1127) Studiën van de Notarissen PIETERS, te Reninge en MARTENS te Gent. Instel: Maandag 2 April 1951 Toeslag: Maandag 18 April 1951 telkens te 3 uur namiddag, ter herberg De Drie Koniir in bij Hoflack, Grote Markt, te leper, van: STAD IEPER, Zonnebestwg 93. Een schoon en welgelegen met inrijpoort en tuin. dienstig voor alle handel, groot 06 a. 35 ca. 22 ma., breedte aan de straat 8 nie ter, Kadaster Sie A, Nr 222t en cx/221 g3. Bewoond door Fggermont, zon der geschreven pacht. Instelpremie0,89 t. h. (1066) UIT TER HAND TE KOOP OF TE HUUR: MENEN 1) Huls groot 1 'a. 10 ca. Ingesteld. r1.000 fr. Toeslagprijs: 92.000 fr. 2) Perceel bouwgrond, groot 4 a. 0 ca. Ingesteld: 187.500 fr. T,oeslag- irijs: 187.500 fr. Notaris Rave- chot te Menen. (6-3-61) ROESELARE Woonhuis met tuin, gelegen Noten- höomstraat 8 en 10. groot 604 m2. Ingesteld: 110.000 fr. Toeslagprijs: 120.000 fr. Burgershuts. gelegen St Ama.ndstr.. ,9. groot 92 m2. ingesteld: 226.000 fr. foeslagprlis: 226.000 fr. Notaris imeye te Roeselare. (14-3-51) RUMBEKE Woon- en Handelshuls, gelegen lekenestr., 18, groot 160 m2. Inge leid: 04,000 fr, Toeslagprijs: 95.000 rank, 'Notaris Ameyc, te Roese- are. (13-3-51) LANGEMARK Huls, gelegen Boezingestr. 32, groot a. 70 ca. Toeslagprijs: 138.000 fr: llotarls De Tavernicr te Langemark (14-3-51) BIKSCHOTE I Bouwgrond en Zaailand,«gelegen St Banastraat, groot 58 a. Toeslagprijs: 117.000 fr. Notaris Van Eecke te foperlnge. (19-3-51) ft WULPEN Woonhuis met 1 a. 50 ca. erf, ge- rgetl langs keiweg naar Veurne. Toe- lagprljs: 10.000 fr. Notaris Floor, t Veurne. (12-3-51) IEPER j Grimden, gelegen langs De Wan deling loten 1 tot 7 resp. Ingesteld 126.600 - 133.200 - 130.100 - 154.500 - 109.300 - 180.000 - 203.000 fr. Toeslagprijs: lot 1: 126.000 fr. - lot 3: 150.100 fr. - lot 6: 186.000 fr. - Loten 2, 4. 5. 7 zijn niet toegewe zen. Notaris De Cock, te leper. (16-3-51) IEPER 1. - Grond, gelegen Diksmuldestwg, groot 1.000 m2. Toeslagprijs: 80.000 fr. 2. - Grond, gelegen Kapucle- nenstraat, groot 399,70 m2. Toeslag prijs: 34.000 fr. VLAMERTINGE 3. - Grond, gelegen Dtkkebusstwg, groot 800 m2. Toeslagprijs: 36.000 fr. - 4. - Grond, te leper. Dlksmuide- steenweg, groot 100 m2. Toeslagprijs: 8.000 fr. Notaris Dc Cock, te leper. (16-3-61) NIET TOEGEWEZEN GOEDEREN POELKAPELLE Tweewoonst met land, gelegen Stadenstr. 30, groot 9 a. 78 ca. en 15 a. 52 ca. Partij land, groot 71 a. 23 ca. (Werd uit ter hand ver kocht). Notaris Dc Tavernier. (27-2-51) NIEUWPOORT Dubbel Handelshuis, gelegen Kok straat 72-74. groot 2 a. 10 ca. Inge steld: 100.000 fr. Notaris Den Is Pierre ,te Nieuwpoort. (19-3-51) MESEN Eigendom, herberg «De Barrlere met schuur, stallingen, grond cn zaailand, groot 64 a. 80 Cft. NoUrls Thev'ellu te Meseu. (14-3-51) HET INDEXCIJFER VOOR FEBRUARI Het officiële indexcijfer voor de kleinhandelsprijzen is in de maand Februari met 10,1 punten gestegen. Het bedraagt thans 398,7 tegenover 388.6 voor de maand Januari. De stijging der kleinhandelsprijzen heeft zich vooral laten gelden in de sectoren textiel, voeding en zeep, terwijl bepaalde seizoenprijzen, lijk de eieren, eerder op een daling zijn gericht. Wat de speciale index per streek betreft, stellen wij eerstens vast dat onze provincie in haar geheel genomen de traditie getrouw blijft: Westvlaanderen 408 Antwerpen 398 Brabant 396 Oostvlaanderen 396 Luik 393 Henegouwen 400 Limburg 395 Luxemburg 399 Namen 403 Maar daarenboven zijn practisch alle centra onzer provincie record houders. Roeselare wordt echter ditmaal als nationaal recordhouder voorbijgestoken door haar twee lingzuster Tielt: Januari Februari Tielt 399 416 Roeselare 402 413 Foperinge 401 411 Brugge 400 409 Kortrljk 398 409 Antwerpen 384 396 Brussel 384 394 Gent 375 386 Leuze 386 393 Eupen 365 378 Maaseik 377 389 Aarlen 387 396 Andenne 382 390 Agentschappen: IEPER, Dlksmuidestraat 22 VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Vlamingstraat 35, Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordelige voorwaarden. UIT TER HAND TE KOOP schuur, stallingen en 28 a. zaailand. Binnen enkele maanden vrij. Goede ligging', te Reningelst-Klijte. Inl.: Boescihepestraat 67, Fope ringe, op Vrijdag en Zondag, van 11 tot 12 uur. (C.3108) UIT TER HAND TE KOOP (d-1091) Studie van de Notaris Jean PIETERS te Rerninge Toeslag: Dinsdag 27 Maart 1951 te 2.30 u. 's namiddags ter her berg In het Visserhuis bij Cy riel Vandenbulcke-Stekelorum, te Oostvleteren, Elzendamme, van GEMEENTE OOSTVLETEREN Elzendamme KOOP 1. Welgelegen met poort, magazijn, en medegaan- de tuin, dienstig voor herberg, zijnde De Tramstatie groot on der grond van gebouwen en erve 08 a. 87 ca,, gekadastreerd Sectie B nrs 9e, 12d, 12e en 12c. Palende van Oosten: de grote baan Ieper- Veurne. Ingesteld: 153 000 fr. Onmiddellijk vrij met de geld- telling. KOOP 2. gestaan op grond van het Groot Seminarie te Brugge, bekend bij kadaster Sectie B nr 42. Bewoond door Jerome Coudyzer, zonder geschreven pacht. Ingesteld: 7.000 fr. (1067) Studie van Notaris JEAN PIETERS te Reninge. Woensdag 28 Maart 1951 te 2 uur stipt, ter herberg De Tramstatie», te Oostvleteren, El zendamme. OPENBARE VERKOPING VAN ais: toog in eik, glazen rek, tafels, stoelen, feu-contlnu. bedden, nacht tafels, lavabo's, kleerkassen, lad ders, voiture, brandhout en aller hande te lang om te melden. Gewone voorwaarden. Comptante betaling. (995) Studie van de Notaris A. VAN HOESTEN BERG HE te Jabbeke Openbare vrijwillige verkoping Toealag: Woensdag 28 Maart 51 te 3 u. 's nam. te Hertsberge, in de café In het Gemeentehuis bij Mevr. Wed. Gerard De Groote, aan de kerk, van GEMEENTEN WINGENE en HERTSBERGE 15 ha. 59 a. 27 a. zeer goed Uitmakende één blok, prachtig gelegen, dicht de gemeente Herts berge, langs de betonweg Hertsber- ge-Wingene. Verdeeld ln 15 kopen. Het zaai- en welland is gebruikt door verscheidene (de HH. Mou- ton, Olivier, Lagrou, Gobijn en Vr. Wed. D'Hooghe). Het bos ln in re gie en ter vrije beschikking met de geldtelling. Afflchen met plan op aanvraag. Ingesteld: Koop 1: 40.000 fr. Koop 2: 65.000 fr. Koop 3: 71 000 fr. Koop 4: 66.000 fr. Koop 5: 47.000 fr. Koop 6: 35.000 fr. Koon 7: 50.000 fr. Koop 8: 51.000 fr. KoOp 9: 25 000 fr. Koop 10: 71.000 jr. Koop 11: 40.000 fr. Koop 12: 20.000 fr. Koop 13: 10.000 fr. Koop 14: 10.000 fr. Koon 15: 32.000 fr. .(1005) Studie van de Notaris F. DELAH/iyE té Diksmuide Op Dinsdag 27 Maart 1951 te 2 u. 's namiddags te Diksmuide ter herberg De Tramstatie bij Mr Gaston Wynsberghe, Woumen- straat, OVERSLAG VAN GEMEENTE VLAD.SLO Een perceel gelegen ivijk Langenhoek. groot ongeveer 36 a. 30 ca. sectie B nrs 522 en 332a. Gebruikt door Camille Depuvdt. (874) Studie van Notaris S. MAERE te Esen. Toeslag: Maandag 2 April 1951 te 2.30 uur, te Diksmuide, in het gasthof «De Vrede», bii Jerome Zwaenepoel, Grote Markt aldaar, van: GEMEENTE SCHOORE Een beste partij gelegen te Schoore, sectie A. Nrs 294a en 293b, groot 57 a. 30 ca.; palende. Noord het Bureel van Wel dadigheid te Schoore: Oost de Kerkfabriek van Ramskapelle; Zuid Valère Snick-Dewever te leper; West Mevr. Wed. A. Orban-Varf- volxem te Brussel. GEBRUIK: Vroeger gebruikt door d" Heer Vandamme, Ingevolge op zeg bii deurwaardersexploot door hem verlaten, thans ongebruikt Niet ingesteld. Alle inlichtingen ter studie van de Notaris-verkoper. (1098) groot 3 a. 47 ca,, gelegen Gasthuis straat 4, VEURNE. Inl.: Rozen dalstraat 62, Veurne. (V.2119) MEN VRAAGT OVER TE NEMEN OF TE HUREN Alle inl. sturen naar J. SUFFYS en Zonen, Veumestraat 51, Pope- ringe. (615) Studie vgn Notaris Antoine VAN DER BEKE te Brugge St Katelijnenstr. 7 Toeslag: Dinsdag 3 April 1951 te 3 u. 's namiddags in het Huis der Notarissen, Spanjaardstraat 9, te Brugge, van STA D BRUGGE Een schoon thans gebruikt als handelshuis, te Brugge, Ezelstraat 49, groot 200 m2. Gas, electriciteit, stads- en re genwater. Verpacht mits 12.000 fr. 's jaars, boven de lasten. Nazicht de Dinsdag- en Donder dagnamiddag, van 2 tot 4 u. mits bewijs van de Notaris. Ingesteld: 322.000 fr. (1132) Studie van de Notaris LOUIS CORDY te WOUMEN Toeslag: Woensdag 28 Maart 51 te 3 uur namiddag, ter herberg Het. Handelshuis bij Mr Maurice Ostyn, Dorp, te Werken, van Gemeente WERKEN Handzamesteenwcg met grote kelder, gelijkvloers en verdiep niet ruime kamers, grote zolder, stallingen en hennenhok; grote boomgaard. Kadaster Sec tie B, ex 811r, grcot 14 a. 18 ca. Eigendom van Mr Hendrik Van- derm'ersch-Bossy, te Werken. VRIJ: drie maand na overslag. Gebracht op 191.000 fr. (1008) FINANCIEN DOMEINEN Kantoor Menen 1. TE KOOP BIJ SOUMIS3IES: wassende op ongeveer 13 Ha., ge legen op het Vliegveld te WEVÉL- GEM. Onkosten: 15 t. h. De soumislies dienen afgegeven voor 30 Maart 1951, te 12 uur. Opening der soumissies te 14 uur van dezelfde dag. Alle inlichtingen zijn te beko men ten bovengemelde Kantore, Statietraat 40, Menen. (1069) OVER TE NEMEN. 500 klanten. Vrachtwagen en volledig materiaal. Zich wenden: Six, Wervik- straat 17, KOMEN. - Tel. 471. (1021) UIT TER HAND L2 KOOF Studiën van de Notarissen HENNINCKX te Hoegaarden en de STREEL te Bevecom OPENBARE VERKOPING VAN met 1 ha. 36 a. welde en 5 ha. 21 aren land onder Hocgauraen en Zittacrd Lummen, Dc Notaris Henninckx te Hoe- gaarden daartoe benoemd, zal met tussenkomst van de Notaris de Streel te Bevecom, Op Vrijdag 13 April 1951 te 9.30 u. op het Vredegerecht, Grote Plaats te Tienen, openbaar verkopen, de voorschreven hoeve, gelegen Stoopkensstraat, Hoegaar den en Landen. Voor plan en inlichtingen zich wenden ter studie van beide No tarissen. (1129) Zoekt g'icts t'l.uren ol te Kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaa.o, wat7 Wacht niet langer, plaats nog heden 'ti Kleine ZOEKER in ons bladl gezamenlijke oppervlakte 27 a. Onmiddellijk vrij, gelegen te ELVERDINGE, Steenstraat, 17. Dagelijks te bezichtigen. Sleutel ter herberg De Loskaaite Elver- dlnge. (C.3088) <5 OVER TE NEMEN 2 MAALDERIJ met handel in volle bedrijf met goede klienteel; schitterende zaak; zeer goede Inkomsten. - Prijs van overname: 400.000 frank, woonhuis en maalderij, maga zijnen welke nieuw zijn kun nen gebeurlijk medeverkocht worden. Overlating uit reden van ziekte. - Gratis inlichtin gen AGENCE BERTIN A„ 125, Veumestraat, LEISELE. t902) OVER TE NEMEN negens ZIEKTE met maatschappijen, vrij van Brou werij, met verkoop van de beste bieren. - Gevraagd: 600.000 fr. - Brouwer komt tussen voor 250.000 frank. Schrijven bureel van blad onder Nr 995. (995) OVER TE NEMEN gelogen ln Kuststreek, moder ne uitrusting, in stadscentr., voorzien van bemeubelde ap partementen; zeer goede bróódwinning. Matige prijs v. overname, goedkope pacht prijs. Overlating om reden v. huwelijk. Gratis Inlichtin g-en AGENCE JBEKTIN A., 125, Vcnriiestrrat, UF,T«FXE, (901) SCHONE HONDENJONGE!*, rus Boxer met geboorteakt. Inl Bouchez August, Klokhof straat 23, Veurne. (C-3043) VIER KUNSTSCHILDERIJEN van Leopold Beun. To Poperinge A.t.D. (914) BETENZAAD, lange groenhuis, als ook pasgeclorsen BROUWERSZA AI- GERST «Herta»', gekeurd door de gerstkommissie. BIJ Marcel flenesael, St Rijkers. (1.024) TE KOOP PER OKKAKIE Wegens verandering van diapason. SAXOFOONS: alto, tenor en ba- ryton; twee HOBO'S: een 20-tal CLA- RINETTEN. In oude diapason. In beste staat, gereed voor gebruik. Inl.: A.t.D. Verkoop in blok of afzonder lijk. (1026) AMERIKAANSE FUEL OIL BRAN DER, zeer geschikt voor wasserij- stoomketel. Genadige prijs. A.t.D. (1.027) INVALIDENWAGENTJE, wegens sterfgeval. BIJ Marcel Claus, Blok- straat 9, Proven. (1.028) MOTOR A.E.G.omzeggens nieuw, 5,5 P.K., gesloten voor de wind; PRECISIE-A PF A RA AT met 2 zagen, voor timmerman. A.S. 226 Ko ninklijke Baan, St Idesbald. Tele foon 21577. (1.105) GOEDGEKEURD ELECTRI,3(311 WKIDK-AFSLUITINGSTOESTEL. als okkasle. Wegens dubbel gebruik. Scbr.: 956. Europe Publicité, 19, Gro te Markt, Brussel. (1.106) SAXOFOON alto, laatste model, zo goed als ajeuw, voordelige prijs. Te bezichtigen 34 Maart van 14 tot 20 u„ op 25 Maart van 8 tot 12 u. Bij Meu- leman, Kapellestraat 14, Brielen-bil- Ieper. (1.107) VOLLEDIG DORSMATERIAAL, ln goede staat. Wegens uitscheiding van bedrijf. In 't Poperlngse. A.t.D. (C.-2.115) POUSETTE voor tweeling. Merk Torek Inl.: Zuidstraat, 59, Veur ne. (V.-2.126) BILJARD Toulet compleet, zo goed als nieuw. Zich wendenBrug- gesteenweg 31, Veurne. (V.-2.125) COIFFEURSZETEL en -ARTIKE LEN. Zo goed als nieuw. Wegens uit scheiding van bedrijf. In gemeente rond leper. A.t.D. (1.1081 GOEDE AFROMER Mélotte bij O. Danneels, Albert I laan 270, te Nieuwpoort. (B.-2.167) GOEDE SCHAPERSHOND van 2 U jaar. Bij Em. Debergh, Dorp 2, WeRt,- vleteren(1137) BRIQFAILLON' te bekomen, thuis besteld. Inl.: Leopoldlaan 90, Oost- duinkerke. (1138) PAINÜAARS. Bij Dequecker Mi chel. Poperingesteenweg 27, Renin ge 1st. (1139) MOTO Matchless350 cc. cul- butour. In goede staat. Banden on langs nieuw." 7.000 fr. Menenstraat 39. leper. (1.2238) DEFTIGE MEID, eerlijk, bij dame alleen. Nieuwpoortse steenweg 27, te Oostende. (N.-2.168) ZEER DRINGEND GEVRAAGD voor confectiebedrijf: STI.KSTERS en beginnelingen-leermeisjes. Zeer hoge lonen. Zich aanbieden: Belconfect N.V., Rondekomstraat 18, Roeselare. (1.109) TE KOOF PER OKKASIE Wegens verandering van diapason. SAXOFOONS: alto. tenor en bn- ryton; twee HOBO'S: een 20-tal CLA- RINETTEN; KLEINE CLARINET. Ill oude diapason. In beste stnat, gereed voor gebruik. Verkoop ln blok of af zonderlijk. Voortkomende van Ka tholieke Harmonie Slnte Cecilia te Poperinge. Schrijven: Secre tariaat Gasthuistraat 19, Pope ringe. (1026) BEKWAME HALVE GAST-elek- trieker. Noordstraat 124, Roeselare. (R.-2.757) LEERJONGEN, voor banketbakke rij, met leercontract. Zich wenden Gasthuisstraat 63, Poperinge. (1.041) DEFTIGE KATH. MEI», liefst bo ven de 25 jaar. keuken kennend, te Antwerpen. Pers. van vertrouwen. Huls. midden. Goed loon. scbr.: Van Baarle. Mechelsesteenweg 182. Ant werpen. (935) a LEERGAST, 1R-16 jaar, voor Pas teibakkerij. 's Winters en 's Zomers. Kost en Inwoon. Zich wenden: An- dré Caulier, Kerkstraat 9. Nieuw poort. (1142) e GOEDE LEERGAST, voor pastei bakkerij. Bij Dedrie M., Boterweeg- schaalstraat 1, Veurne. (V.-2.128) GOEDE KOKIV voor privaat kin derhome te St Idesbald. Goed loon. Gans jaar door. Schr.: D. B.. 77, Ka pellestraat, Oostende. (V.-2.127) DEFTIGE MEII), 16-20 jaar, op hoogte van alle huiswerk. Voor gans het jaar. Kost en Inwoon. Bij U. De- smedt, Ringpad, Koksijde-Baden. (1.111) LEERJONGEN voor bakkerij. Bij voorkeur reeds op stiel geweest. Bij J. Mauroo, Bruggesteenweg 41, Kort rljk. (1.112) LEERLING bakkersgast te Zweve- gem. Ootegemstraat 174, Zwevegem. (1.113) LEERJONGEN voor Biscuiterle- Pasteibakkerlj Vervisch Maur.. Rose- straat 22, te Moorsele. Tel. Wevel- gem 849. (1100) GOEDE MEID, voor huishouden te Brussel. Goed loon. Zich aanbieden tot 31 Maart: Barkenlaan 55. De Panne. (V.2129) VERTEGENWOORDIGER, bezit tende auto, gevraagd door papier handel ln 't groot, om de twee Vlaan ders te bezoeken. Schr.: V. W„ Inter nationale Boekhandel, Ad. Buyl- straat 3, Oostende. (1141) MEISJE, 16-17 Jaar, om ln huis houden te helpen. Inl. Maarschalk Halglaan 2, leper. (1.2242) DEFTIGE MEID. Bij Notaris Ca- merlynck, Passendale. Zich aanbie den in de voormiddag. (1143) GOEDE BAKKERSGAST, volledig op hoogte van de stiel. Bij Jozef Canelc, Abelestcenwcg 192, Abele- Grens. (11441 DEFTIGE MEID, reeds gediend hebbend. Bij dame alleen. Maurice De WuJfstr. 11, Poperinge. 1C.3123) MEID, nan zeer goede voorwaar den. te Blankenberge: ook MANT- CURE-COIFFEl'SF. goede voorwaar den, eveneens te Blankenberge. Inl.: Agenee De Boeck, Bortlerlaan, De Panne. (1145) VLIJTIGE JONGELING, omgeving leper, vraagt werk voor de laatste drie dagen der week. Eender wat. Schrijven onder letters A. Z. ter drukkerij. (1146) JONGELING, 16 Jaar, als beenhou- wersgast. Inl.: Drukkerij Dumon, Marktstraat. Nieuwpoort. (N.-2.165) ZEER GEKIEVIGE BERGPLAATS, kunnende dienen als garage. Werk plaats of stapelplaats 100 vm. Zich wenden: IJzerlegerstraat 17, Diks muide. (1147) GROOT HANDELSHITS, met in rijpoort en magazijnen, dienstig voor winkel en handel. Gelegen Dorp, Boczinge. Zich wenden: Capronstr. 28 leper. (1.2241) HERBERG met een gemet land. te Gijverinkhovc. Vrij met 1 April of 1 October e. k. Inl.: J. Dehaene, Brouwer. Boveren-IJzer. (9391 SCHOON WOONHUIS, Repos EU- sabethlaan 11, De Panne. Bij St Pieterskerk. Dienstig voor dok ter. dentist, bank, enz.: 40.000 fr. 's Jaars. Kan ook verhuurd worden ln appartementen, elk met afzonder lijke Ingang en 7 plaatsen leder. On- gemeubeld. Bel etage 1500 fr., te maande, eerste verdieping 1.000 fr Bevragen op bovengenoemd adres of wel: bij M. Bossuyt-Ghyselen. Bos- suytlaan 35, Assebroek (Brugge) (1050) Zoekt g'iets t'hnren ol te kopen. Zoel-t gr n null, 'n Mart i o/ watt Wacht niet anger, plaats nog lieden n Kieiue «ZOEKgii s in uu. ^ladl VERVROEGDE BETALING BEDRIJFSBELASTING Het is de lezer reeds bekend dit alle belastingsplichtigen, hande laars, vrije beroepen, landbouwer*, industriëlen, beheerders en com missarissen van vennootschappen voortaan gelijkgesteld zijn met dé weddetrekkenden, inzake de toe te passen fiscale aanslagvoeten, op voorwaarde nochtans dat zij ook hun belasting storten gedurende het halfjaar waarin de belastbare in komsten verdiend zijn. Wordt de belasting maar gestort in het twee de semestpr en dus voor het ganse jaar dat naar zijn einde gaat, dati wordt het tarief met 10 verhoogd. En voor wie helemaal niets vooruit stort, verhoogt het tarief met 20 In het Staatsblad van 18 dezer is thans ook een mededeling versche nen, volgens dewelke alle belas- tingspllchtlgen, loon- en wedde trekkenden uitgezonderd, reeds kun nen profiteren van een verminde ring van 10 voor wat betreft de belastingen die zij verschuldigd zijn voor inkomsten uit het jaar 1950 en op voorwaarde dat zij deze belasting vooruitstorten voor einde dezer maand. Het gaat hier dus eigenlijk voor de inkomsten die nog niet eens zijn aangegeven of al thans slechts in uitzonderlijke ge vallen en oormaal moeten getax eerd worden tegen uiterlijk einde Maart 1952. De vooruitbetalingen moeten ge beuren op postrekening 23.40 van Bedrijfsbelasting, vervroegde stor ting, Gaucheretstraat 88, te Brus sel Op de strook moet niets an ders staan dan naam, voornaam en volledig adres van de belasting plichtige. De ontvangers van be lastingen zullen deze vervroegde stortingen in elk geval weigeren. Iedereen zal al wel begrepen hebben dat men moet trachten een bedrag te storten dat de verschul digde belasting zo dicht mogelijk benadert. En liefst in ronde som men. Maar de moeilijkheid is Juist, de verschuldigde belasting te schat ten. vermits er voorlopig geen pas sende tabellen zijn gepubliceerd. Wel bevat het genoemde staatsblad van 18 dezer enkele richtcijfers, in afwachting dat een uitgebreide ta bel het licht zal zien. Spijtig ge noeg kan deze voorlopige tabel met richtcijfers geen plaats vinden in deze kolom. De gewone bladen heb ben U echter de gelegenheid gebo den de lijst uit te knippen. Wij moeten onze lezers echter op hun hoede stellen voor verwarring. De aanslagbiljetten die op dit ogen blik worden rondgezonden hebben natuurlijk betrekking op de inkom sten van 1949 en komen niet in aanmerking om op postrekening 23.40 gestort te worden noch om een vermindering te bekomen. Laat ons dus onthouden dat wij tot einde Maart 1951 tijd hebben om 10 korting te verdienen op de belastingeil, verschuldigd op de in komsten van 1950. En dat wij van nu af aan bok 20 korting kunnen winnen door vooruit te storten, voor einde Juni, de belasting op de inkomsten van de eerste jajirhelft, en voor einde December, voor de belasting Op cis inkomsten uit de tweede jaarhelft. Maar stort ge pas in de tweede jaarhelft, dus met zes maanden vertraging, dan bekomt ge slechts een vermindering van 10 De vooruitstortingen die ge ge daan hebt worden U erkend door toezending van een ontvangstbe- richt'. Wanneer ge dan het jaar daarop het aangifteformulier ont vangt, invult en terugstuurt, voegt ge dit ontvangstbericht er bij. Als ge op 1 Oktober nog geen aangifteformulier ontvangen hebt voor de inkomsten van het jaar voordien, dan moet ge zelf een for mulier aanvragen aan de contro leur. OVER TE NEMEN: MAALDERIJ met handel Gratis inlichtingen AGENCE BERTEN A., Veurnesraat 125, LEISELE. (997) UIT TER HAND TE KOOP: I. IEPER. WERKMANSWONINGEN in het centrum van die stad. BURGERSHUIS met hof. vrij bin nen kort, voordelige prijs. 2 WINKELHUIZEN, waarvan een met pooi't en atelier; onmiddel lijk vrij. OPBRENGSTHUIS (drie apparte menten) met grote hof en gara ge; verhuurd; 4.000 fr. p. maand. HERENHUIS bij de statie, met cen trale verwarming. RENTENIERSHUIS met atelier en 3.000 m.2 grond, 30 m. facade, langs grote baan (1.000 m. van dc Grote Markt). Onmiddellijk vrij. (Geschikt voor alle groot handel of nijverheid). II. IN DE GRENSSTREEK. WERKMANSWONING, onmiddel lijk vrij. WERKMANSWONINGEN met hof. HANDELSHUIS -f aanpalend werkmansbuis met grote hof; on middellijk vrij. Uiterst voordelig. III. IN GEMEENTE BIJ IEPEH. WOONHUIS met li gemet land. HANDELSHUIS, dienstig als café, onmiddellijk vrij. SCHONE DOENING voor STIEL DOENER, op Dorpplaats; woon huis (8 plaatsen) met inrijpoort en atelier. 14 m. facade. Voor Inlichtingen zich wenden; G. BOURDEAU, 74, Rijselstraaf, IEPER. (1125) voor kopen va- eigendommen. HANDEL TOEGELATEN Louisa-Mariaiei 2, Antwerpen Voor Zuid-Westvlaandsren Hoornwerk 9, IEPER Inlichtingen kosteloos. (C3053> OVER TE NEMEN Zeer schoon gelegen HOEVE IN STAD groot 5 44 Ha. Land- en tuinbouw, kweekserre en wa renhui*. Beestialen en alaam. ONMIDDELLIJK VRIJ. Adres: Kortrijkstraat 215, IZEGEM. - Tel. 743. (R.2758) ON'GEMEFBF.LDE KAMER, voor Heer alleen, liefst bij stille mensen/ te Veurne. Dringend. Adres: A. De Witte. Zwarte Nonnenstraat 25, Veurne. (1148) FARDÉ, waarschijnlijk oranjekleur, bevattende dun register, gele dub bels van brieven, witte prijslijsten gemerkt Veevoeders I.EFERE. plus gele dubbels van correspondentie met de Hr Jos. HENDRICK, rue de» Sacrements 4, Tongres, verloren op 14 Maart, op de bsa t Ieper-Menen- stortrljk. dus Menenst-enwcg. Terug, bezorgen: Veevoeders LEPERE, Kul, jiSkii .(1150)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 23