<s> Kriskras doorheen Schnmanplan Vredesplan Een uit barak 6 Philippus de Monte ZoMayseriaoe AG KLAPPER leper door de eeuwen heen Een Encyclopedie van de geschiedenis van leper Een vroege Pasen Belg ie heeft 7,5 telefoons per honderd inwoners KEIIER KAREISTRAAT, 83, BRII86E-1:337.39 M DOOR J. E. CORNILUE Erge autobotsing te Sint-Julfaan (bij leper) DE MINISTER BELOOFDE... MAAR!- CQMAAEKCEUE KpELAFfft^AT'EN Toonsalen, 5 Zuidzemdsfrcsaf Oostnieuwkerke- naar in Wallonië verongelukt ELVERDINGENAAR IN BOTSING BETROKKEN TE RONCQ-HALEWIJN Brussel 22,7 en Washington 58,8 Kerkelijk Nieuws PRIESTERBENOEMINGEN PRIESTERWIJDING I EK VAN 24 7 OT 30 MAART dagen lengen met 21 minuten. WEERSPREUK op Sint Rupert de hemel rein, an zal hij 't ook in Juli zijn. ZATERDAG 24 MAART Paaszaterdag. Gabriël (Aartsengel), Adhe- nar. Bertha. op te 5 48 u., onder te 18 07 u. Geboorte van de Franse ro manschrijver Paul Murger. Geboorte van Prins Filips van België, Graaf van Vlaande ren, zoon van Koning Leo pold 1. Overlijden van de Vlaamse 1 taalgeleerde en schrijver Kan. l'< Jan David. f ZONDAG 25 MAART I j Hoogdag van Pasen, i Humbert, Hermeland. 1 op te 5.46 u., onder te 18.08 u. Overlijden van de Antwerpse t beeldhouwer Thomas VinQot- 5 te, ontwerper van de praal- i boog die de Oinquantenaire te Brussel siert. MAANDAG 26 MAART f{ Tweede Paasdag, r ;f Ludgeer, ,Emma, Emmanuel i'hecla. If 1 op te 5.44 u., onder te 18.10 u. 1: Overlijden van de beroemde ij% componist L. von Beethoven. ',t; Overlijden van Engels-Zuid- Afrikaanse staatsman Cecile ,h Rodes, die er veel toe bij- :"c droeg het Engels gezag in j e Zuid-Afrika te vestigen. j DINSDAG 27 MAART Augusta, Joannes, Damasce- ms, Rupert, ,"S op te 5.42 u., onder te 18.11 u. v: Geboorte van de Franse wis- en sterrckundige Simon La- 35 Place. jj>: Wilhelm, Conrad Roentgen, ontdekker der X-stralen, ge- j>z boren. Geboorte van Edgard Tinei, de grote Vlaamse componist, tj.Aan de IJzer sneuvelden in i, eikaars armen de Gebroeders Eduard en Frans Van Raem- donck, uit Tethse. $8 WOENSDAG 28 MAART y. Jan de Zwijger, Sixtus III, f„Jontran. op te 5.40 u., onder te 18.13 u. pM: Geboorte van de Italiaanse s schilder Raphael, die samen met Bramante de St-Pieter- l]o basiliek en het, Vaticaan ver- ]'a sierde. i 11: Het eerste betaalde telegram J1 van Dover naar Wimereux IP verzonden. t feerste radio-uitzending in ons land te Laken. ^DONDERDAG 29 MAART j Eustaas, Jonas, Ludolf, Ber- l'Phold, Malchus en Secundus. J® op te 5.38 u„ onder te 18.14 u. H<k Overlijden te Florence van k? Paus Stephamis IX, afkom- 3 Tg stig uit het land van Luik, waar hij eerst Aartsdiaken geweest is. if|: Dood van de Vlaamse beeld- ltd houwer Jules Lagae, die te ti& Roeselare geboren werd. Hij D' behaalde de Prijs van Rome; y van zijn hand zijn busten jk van Koning Albert en van 'jij? Kardinaal Mercier. ('b VRIJDAG 30 MAART ';X Quirien, Amedeus, Vero, Dodo iPüt Friesland. (;S op te 5.36 u., onder te 18.16 u. piOverlijden van de Franse 'i wijsgeer René Descartes. Hij afevWd de grondlegger van.ra- i rj tiónalistlsche kennissenleeri - !l swhPMijdeed opzoekingen op as- 'i'.si tronomisch en natuurkundig gebied. ■oSTERSI VOLKSGEBRUIKEN ''Itr ROND HET PAASFEEST iSfcr gelegenheid van Pasen geven 14mhieronder een overzicht van en- -j n' Oosterse gebruiken in verband ZOJUIST VERSCHENEN: HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 24 Maart 1951 Bladz. 2. 30 illustraties en 28 buitentekstpla ten op kunstdruk papier. Ingebon den in fraaie lin nen band, met rug in kunstleder. Prijs: 300 fr. Te verkrijgen bij de Drukkerij-Uit geverij Vonksteen te Langemark. - Postrek. 2351.82. - En bij de boek handel. Wanneer de auto van Michel Coussement, wonende Hooglede steenweg te Roeselare, door St Ju- liaan kwam gebold langs de steen weg naar leper en de auto met aanhangwagen van Delva wilde voorbijsteken, kwam hij in botsing met de auto bestuurd door Jules Durnez, wonende Ieperstr. te West- rozebeke, die uit de tegenoverge stelde richting kwam aangereden. De aanrijding was vrij hevig. De auto van Coussement werd van de baan geslingerd, reed twee boom pjes omver en kwam tegen een electrische paal terecht. De voerder liep enkele lichte kneuzingen op terwijl de auto erg beschadigd was. het Paasfeest. DVanneer wij hier spreken van i g terse volken dan bedoelen wij (,y de Slavische, zoals Oekrainers, ■J, -Russen, Groot Russen, die het Isfeest met zeer oorspronkelijke iftsge woon ten, die weliswaar op punten met bijgeloof door- Jrjjigd werden, vieren. it,,e «bazjke's» van Palmenzon- Vr spelen gans het jaar een grote i Het zijn stokjes die op deze 'iAr gewijd werden. Wanneer het j3M; voor de eerste maal in de wei- 't'P. gejaagd wördt, dan wordt dit P 3 deze stokjes gedaan om de die- i»V* van alle onheil te bewaren. i p Witten-Dönderdagavond, rond iji-'K'ur, eten ze de beroemde «pero- 'iiWSIjt de smakelijke vetbollen. !,p?trna gaan zij de Passie-Metten |p. evangelies) bijwonen in de d-k. Na die plechtigheid gaan n «migen, indien het niet te koud ffzich baden in de lopende berg- pyer. om zich te ontdoen van al >«j ^ziekten, die ze hebben opgedaan, il 3-is Kerstmis laatstleden, ujïfa dit avond-officie begint een ïfittyrstrengste vasten; gebakken pa- J-en met zout en een sneê brood; i-ookte pruimen met een tas zuur 2jtekolensap. De vurigsten onder 1 pi eten voortaan niets meer tot ,mszondag. V, sip Goeden Vrijdagmorgen lopen (.^huisvrouwen met 2 emmers naar i. il k'iabije riviertje om water. Doch tj.i jlhet geheimi want indien iemand 'jl bemerkt, kan er zich een onge- voor de familie uit voor doen. teken van rouw bedekken ze .^spiegels met een linnendoek 15<»e Hoogdag aldaar kenmerkt zich Ar allerlei gebak; «bahka» (eiei1- ,t '"^od), pesanke's(kunstig ge- s'' -^ilderde eiers), «paaslam» (ge- ."ikt rundvlees), enz. !jl»lS)p Goede Zaterdag houden de j uwen zich bezig met het paas- l 'p>ak en de meisjes met het veelr •''iurig schilderen van de paas- - te v 'list schoon en hoog opgisten, t lat 't geluk de familie bezoeke; .'.(Sjiat de kinderen gezond zouden ;i i; opdat 't gezaaide graan weel- j tb,ig opkieme. Maar, God behoede K ,ifti. komt het deeg niet op, dan is feeen zeker teken dat iemand in F familie in de eerstkomende da- zal sterven. Of helt het deeg t le,er naar de kant, dan zal brand huis teisteren, t' i, :-etJit 't gezegend paasbrood neemt 'L' »'>eder een handgreep kruimels ter y^^varing. Breekt er dan later een laveer los. dan worden die krui- Wlls verbrand om door de rook er- i 7i,i de onweerswolken te verdrij- ,-n")ok de eieren spelen hier een -liftte rol bij de paasviering. ifPe eiereschelpen worden aan de j'riken van de fruitbomen opge- 1; i jungen, opdat er eiergrote appelen, U.i A-en en pruimen zouden op groei- i'; g. Een kleine eierschelp wordt in i a zaaibakken geworpen, opdat er 1 'i oione groenten in zouden groeien. A A DE TABELLEN DER 'l-iLASTINGEN AF TE HOUDEN AAN BRON (Dg 'r» Vervol a van i' Blad DOOD PUNT TE PARIJS Ze hebben dus drie toeken ver gaderd. Ten slotte hebben zij, elk van hun kant, de Russen enerzijds, de drie Westelijken anderzijds, een dagorde opgesteld die niet zo erg veel van elkaar verschillen, ten minste niet in de woorden die ze gebruiken. Het is alleen maar de geest dia anders is, de inspiratie, de bedoe ling. Inderdaad: als Gromyko zegt dat de daden der Westmachten in te genspraak zijn met hun woorden aangezien zij in geioeldige mate hun bewapening opdrijven terwijl zij spreken over ontwapening, dan blijkt daaruit weer het gehele dra ma van de moedwillige misver standen. De Westmachten willen recht zinnig tot een algemene ontwape ning komen, maar zolang de Rus sen geen controle aanvaarden en alleen willen horen van elk 10 t. h. ontwapenen, blijft het gevaarlijk onevenwicht bestaan, is er bijge volg niets opgelost cn moet het Westen, willens nillens, wapens smeden. Het Westen roil ook zeer graag afzien van dé wederbewapening van Duitsland, maar kan dat niet zolang de Sovjets dat punt in het ijle ivillen behandelen, in plaats van het in zijn normaal kader te zetten en tezef dertij de ook te han delen over de troepenmacht der Sovjet satellieten die op dit ogen blik zonder de minste twijfel een aanvalop Yougo-Slavië beramen en aldus de wereldvrede in gevaar brengen. In die omstandigheden zien wij moeilijk in hoe de plaatsvervan gers der grote vier nog een stap vooruit kunnen doen. Het is nu klaar over welke pun ten men van weerskanten een op lossing wil krijgen. Hoe die oplos sing er moet uitzien is niet het werk der plaatsvervangers, maar, van de vier groten zelf. Men vraagt zich dan ook af waarom de Sovjets de suggestie niet ivillen aannemen die reeds van in de beginne door dhr Jerrup werd gedaan, nl. een dagorde op stellen van al de punten die zou den besproken worden «onder daar om grenzen te willen stellen aan die bespreking en te ivillen aan duiden welke richting zij moet uitgaan. Het is tijd dat de plaatsvervan gers naar huis gaan en dat de vier groten zelf bijeenkomen opdat wij zouden weten of zij werkelijk tot een overeenkomst bereid zijn, en, indien niet, wie de verantwoorde lijkheid voor die zoveelste misluk king moet dragen. ts: of en wanneer het Kremlin het bevel tot vuren zal geven. En verder is er de Iraanse petro- leumkwestie die plots weer op vlamt en die, doorheen de petro- leumbelangen en de nationalisatie der bronnen, de tivee blokken plots vlak tegenover elkaar zou kunnen brengen. Alhoewel de Iraanse petroleum- productie slechts 6 t. h. van de wereldproductie vertegenwoordigt, toch blijft die petroleumkwestie belangrijker dan 'n boel politieke wrijvingen samen. Ze is zo belangrijk dat wij er toekomende week speciaal op te rug komen. 2-III-51. V. WESTERLINCK. Minister Segers schreef ons dat alles uit de lucht gegre pen was wat de berichten be trof der afschaffing van de treinen in onze Westhoek. Maar... wij brachten hem een document voor ogen, waar op de tremafschaffing' der baan Ieper-Kortemark reeds uitgestippeld lag. En... Thans vernemen we dat het Atelier van Brugge op dracht kreeg te zorgen in de voorziening van slaapgelegen heid van 4 personen (machi nist, stoker en twee chef- gardes) in vervanging van het station van Poperinge. 'n Zonderling bewijs van ge ruststelling is dit... of zou een onbekende arm uit de lucht het spoor van onze Bloc Pope- ringe-Brussel grijpen en het aiover Kortrijk, langs Roese lare naar Brugge leiden? We zijn benieuwd wat we er van denken moeten. Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKERin ons bladl Ze liggen hier voor me: de brie- veai van haar •."ader en van haar moeder. Brieven met vele fouten, maar ook met veel hartelijkheid geschreven, 't Waren maar arbei ders. Die vele brieven geschreven binst de zes maanden clat ze hier verbleef: dat meisje uit het verre Roemenië, hier voor enkele maan den in Vlaanderen en nu weer ver trokken naar het Rpsittenkazerne, barak 6, in het vluchtelingenkamp van Salsburg, in Oostenrijk. Ze woonden vroeger stil en rus tig in Hatzfeld in Roemenië tot in 1939: twee schamele werkmensen, een metser en zijn vrouw, pas en kele maanden getrouwd. Toen kwam daar ook de oorlog dat stil- begonnen huiselijk geluk kapot slaan, Vader moest soldaat worden en zijn,vrouw en haar pasgeboren meisje Liesbeth moesten bijwonen in haar- ouderlijk huis. Het begin van een lange kruisweg, waarvan de laatste statie nog niet af is. Acht jaar deed hij soldatendienst en in 1946 werd hij ontslagen uit het Russisch leger en kreeg meteen zijn paspoort voor Oostenrijk: on gewenst persoon! D.P, noemen ze dat nu. Intussen was er een nieuw kindje bijgekomen in 1945, een Jongentje. Met vrouw en kinderen goeden avond gaan zeggen aan ouders en kennissen, de trein op, getransporteerd. Met enkele pakken kwam hij toe in 1946 met een hele karavaan in barak 6 in het Rosit- tenkazerne, in Salsfourg, in Oos tenrijk, bij de Amerikanen, in de vrije wereld, over het ijzeren gor dijn. Dat alles vertelde Liesbeth toen ze dien namiddag te 3 uur ons huis binnenstapte, met op de rug een grote ransel, waarin niets stak ten zij een grote deken die ze op den trein gebruikt had om op te slapen. Die Zondagnamiddag zal ik niet gauw vergeten. Ze kwam binnen als een mager bleek kind in een zomer kleedje, zonder hemd of ondergoed, met een grote dikke frak bovenaan. Met een stille lach op haar wezen, gaf ze haar papieren: tien jaar oud, gewicht 26 kg. Van waar? Van Roemenië, weggevoerd sedert 1946, sedertdien nooit meer in een huis gewoond. Ik kom uit de barak ken van SalSburg, barakken van J. N&emHAEU INGENIEUR At.G. paarden, de haken steken er nog in De blijheid lag op haar wezen dat ze nu weer voor enkele maanden ln een huls zou wonen, en er beter eten en gerust slapen. Op het be wijs van de dokter stond er: zwak en nerveus. Enkel 's Zondags vleeszei ze. Onze kamer in de barak meet 4 meter op 4. Meubels: 4 stoelen, een tafel, een kas en twee bedden; en een kleine stoof, dat is alles. Er' wonen 150 mensen in onze barak; ieder gezin één ka mer Ze gaf een brief van haar vader: Aan de pleegouders van Elisabeh Jungstond er op den omslag. Ik trok hem openWe zijn een ge zin uit die millioenen weggevoerde personen, ongewenst en onbemind. Wij, heimariozen, hebben geen va derland en geen thuis meer. Het enige wat we nog hebben, dat is God en onze kinderen, 't Deed ons veel hartzeer ons kind zo ver van ons te zien weggaan, maar het voedsel, de verzorging en vooral de woningnood hebben er ons toe ge dwongen. Wil toch goed voor ons kind zorgen. God moge het U lo nen a Dat komt van vader zei Lies beth. Wat doet Vader Ar beiden, hulparbeider voor dé Ame rikanen Hoelang zijt ge reeds op reis? Van gisteren morgen te 4 uur, heel de dag, heel de nacht op de trein tot in Brussel, dan per autobus naar hier 't Meisje zou eten. 't Stond schoon recht, deed zijn handjes samen en bad heel schoon een Weesgegroetje. Zo heb ik het maanden lang zien bidden aan tafel. Dezelfde dag 'nog een brief naar huis, om vader en moeder gerust te stellen. Een kind lijk een ander, speel ziek en vrolijk, blij om van de eer ste dag naai' school te gaan om kameraadjes te vinden en te spelen. Op de één-M ei -bedevaart zong ze met twee andere heimatlozen een heerlijk Marialiedje aan de grot van O. L. Vrouw: Maria zu lie- ben», dat de mensen er de tranen van in de ogen kregen. Ze speelde en ravotte, leerde fietsen, had veel kameraadjes als een echt blij zon nekind dat zó ring geen zon in zijn leven had gekend. Elke morgen trok ze met de andere kinderen naar de kerk en te Communie en eiken avond, toen we gedaan hadden met het avondigebed, klonk haar zilve ren stemmetje: nu voor vader en moeder en broertje: Onze Vader en Wees gegroet. Iedere maand schreef ze twee maal naar huis. Iedere keer had ze zich gewogen: in het begin één kg. meer per week! EEN PAAR DONDERKOPPEN Tussen de vredesplannen van Schuman en die van de plaatsver vangers der vier groten lopen ech ter kris-kras veel draden dooreen. De kwestie van het sturen van Amerikaanse troepen naar Europa, wordt in de senaat der Verenigde Staten gedebatteerd en de uitslag van die bespreking zal zeker niet zonder gevolgen blijven in de Rus sische politiek. Anderzijds zijn de U.H.O-troc- pen weer zeer kort de 38e breedte graad genaderd en het schijnt daar naar een soort stabilisatie te gaan, die echter noch politiek noch militair een oplossing is. Komt er een akkoord met Maö Tse Tung? Of verkiest men de V.N.O.-troepen daar bezig te houden. Is de ganse stabiltsatiepolitiek in het Óósten slechts een tijdelijk manoeuvre om de aandacht daar wat af te wenden? Zoekt men naar nieuwe warme moeilijkheden op andere punten van de aardbol! In elk geval zijn er tijdens de jongste dagen weer een paar nieuive donderkoppen gerezen. Eerst en. vooral de verscherpte voorbereiding van de Balkansatel lieten op een actie tegen Tito, zo danig dat Svi Allen, de Amerikaan se ambassadeur in Yougo-Slavië, voor de radio verklaarde dat de kanonnen gereed staan en dat het poeder droog is, zodanig dat er maar één zaak meer af te wachten Vanneste Henri, wonende op de Kap, vergezelde zijn zoon op een, zakenreis in Wallonië. Op de te rugreis naar huis. Maandagavond, op de weg tussen Bergen en Door nik, ontmoetten zij een dronken wielrijder, die in zig-zag over de baan reed. De zoon Julien, welke stuurde, remde uit alle macht om die persoon te vermijden en daar door vloog de deur van de auto open. De vader Henri viel met het hoofd op de straatstenen en bleef levenloos liggen. Dit dodelijk ongeval heeft grote beroering onder de bevolking ge bracht. li- Iet deeg van 't paasbrood moet Heer Lucien Huyghe, 68 jaar landbouwer, wonende Veurnesteen- weg, te Elverdiinge, welke met zijn personenauto uit de richting van Rijsel gereden kwam en naar de grens te Halewijn reed, is aan het kruispunt van De Witte Oven», te Roncq-Halewijn, Zater dag' 17 Maart jl. in botsing geko men met een kamionnet, gevoerd door Heer Loens Emile, 25 jaar, Hieronder voor de resp. landen het aantal telefoons per 100 inwo ners. Verenigde Staten 27,1 22.8 Canada 19,6 Hawaï-eilanden 19,1 Nieuw-Zeeland 18,2 Zwitserland 18,2 Denemarken 15,8 14,0 13 9 13,3 13,2 Lichtensteln 12,6 Alaska 11,2 Groot-Brlttannlë 10,2 Falkland-eil 8,6 Canal Zone 7.7 7,7 7,6 BELGIE 7.5 6,9 Gibraltar 59 5,3 In de steden kan de telefoon- dichtheid tot een ongelooflijk peil stijgen. Te Washington zijn er 58,8 telefoonposten per 100 inwoners, te San Francisco 54,5, te Atlantic City wonende Martelarenstraat, te Les-1 53,4. In een dertigtal andere steden quin. Beide voertuigen wérden be-j der Verenigde Staten zijn ér 40 schadigd. of meer. Die welke meer dan 30 hebben zullen wij maar liever niet tellen. Welnu, te Brussel zijn er 22.7 wat een gewoon cijfer is voor kleine Zwitserse en Skandinavische ste den. Maar laten wij liever de tabel der Europese hoofdsteden opmaken: 46,9 42,1 Kopenhagen 32,3 25.9 25,0 22,7 22.2 22,1 (wie had 't gedacht!) 20,5 13,8 's Gravenliage 13,6 13,0 9,8 8,0 7,7 7,1 3,0 En onze andere grote Belgische steden? Hier zijn zij: Antwerpen 11,2 Charleroi 9,7 Gent 11,1 Luik 12,1 Verviers 18,9 De verhouding tussen de posten Zie vervolg volgende kolom -Nu is Betje weer vertrokken. Ze had 9 kgr. bijgewonnen. Onder het verlof had ze door kleine karweitjes wat geld verdiend en haar heer lijkste dag was de laatste. Die dag deed ze den toer van alle winkels van het dorp om wat te kopen voor thuis. Met haar portemonnaie in haar hand lag ze te loeren door het venster. Ze kwam eindelijk ttouis: Al mijn geld is op, kijk wat ik al heb voor vader en moeder. Wat zullen ze blij zijn! Een plastron voor vader, een paar kousen voor moeder en een blauwe paternoster, potloden, sphrijf boeken en een fluitje voor klein broertjeZe straalde van geluk toen ze alles hiqlp inpakken, 't Mocht maar 35 kg. wegen. Wajt verlangde ze om thuis te zijn en alles te tonén! Naar heel 't gebuurte ging ze vaar wel zeggen: aan Greta en Jaklien- tje, haar twee beste maatjes; en aan de Zusters van de school. En in klas schreef ze op het bord. half- duits, halfvlaams: Aan alle kinde ren g'uden avond,.Elisabeth. Toen trok ze met Edith, ook een van, .ÈalsilHu-g,",,èëh. .avondliedje zin gen aan do grot. Dien laatsten morgen wuifden haai' kleine handjes naar ons toe en een blij lachend wezen keek door het venster Moeders arm dekt zo wa-1Al zou ze weer armoe en ellende kennen, ze wist toch dat vader, moeder en Jozefke haar zouden opwachten en dat ze zoveel voor hen had meegebracht twee grote pakken wat zullen ze blij zijn! Enkele dagen nadien kreeg ik haar eerste dankbriefje. Een dank brief van schamele mensen en van hun lief kind, dat hier in Vlaan deren zo'n gelukkige dagen had gekend. Einde April komen in Westvlaan- deren weer van die sukkelkinderen toe: Hongaren, Roemenen, Polen... uit die muffe kampen voor ver plaatste personen. Zullen wij, Vlaamse mensen, ón- verschillig blijven? Zouden wij geen kindjg voor ongeveer zes maanden in onze familiekring opnemen? Vergeet niet: Wat ge aan de minsten van de mijnen gedaan hebt, diat deedt ge aan mij! Kom, neem even inlichtingen aan het adres: Kinderen in open lucht, Leenstraat. 50, Roeselare en laat uw goed hart spreken! AMERIKAANS SPEELGOEDSCHIP IN ANTWERPSE HAVEN Het Deens stoomschip Jessie Maerskmet aan boord 6 ton speelgoed, zijnde een deel van de door de Amerikaanse oudstrijders ln de Verenigde Staten voor de kinderen van de Benelux-landen en Duitsland ingezamelde 92 ton speel goed, is 'te Antwerpen aangekomen. (VERVOLG) Aldus geschiedde, en de weer barstige Pharao, bevreesd voor nog groter onheil, liet het volk van Israël vertrekken. Nadien zegde Mozes tot het volk: Gedenkt de ze dag, waarop de machtige hand des Heren U uit Egypte heeft ge leid Alle kinderen van Israël zul len jaarlijks het Paaslam slachten en gedurende 7 dagen ongedesemd brood eten. Daarmee was de feestdag van Pasen ingesteld en heeft het Jood se volk elk jaar, de 14" van de Hebreeuwse maand Nisan, bij Volle Maan, het Paaslam geslacht. De volgende dag begon het Paasfeest, dat 8 dagen duurde. De 16" Nisan werden God de eerste garven van de gerste-oogst geofferd. Vijftig da gen later werden twee korenbroden de Heer opgedragen, om Hem te danken voor de weldaden van de vruchten der aarde. PASEN IN DE TIJDREKENING Het kan eigenaardig schijnen dat de 14° van de maand Nisan steeds samenviel met de Volle Maan; dit volgt echter uit de nog tamelijk primitieve structuur van de He breeuwse kalender. De Joodse tijdrekening steunde namelijk zoals dit bij de Chal- deërs eveneens het geval was op de loop van de maan. Het jaar bestond uit 12 maanden, welke onderscheidelijk 29 en 30 da gen telden en samen 354 dagen uitmaakten.. Af en .toe werd een of andere maand yejrdubbeld, ten einde hét zonnejaar en de levende natuur bij te, houden. Een nieuwe maand begon te lo pen, op het ogenblik dat de eerste smalle maansikkel zichtbaar werd aan de avondhemel, zodat telkens op de 14" of de 15" dag van iedere maand de Vólle Maan aan de nachtelijké trans prijkte. Aangezien tevens in de maand Nisan, tijdens dewélke het Paas feest gevierd werd, gerste-garven geofferd werden, kan het niet an ders of deze maand moest samen vallen met de rijpheid van het gerste-graan in Palestina, wat zich voordoet in die periode van het jaar welke voor ons het begin van de lente betekent, t.t.z. einde Maart en begin April, of nog beter, in die dagen welke onmiddellijk volgen op de Lentenacht-evening. De tijdsbepaling van het Joodse Paasfeest, dat eigenlijk behoort tot het Oude Testament, is van zoveel belang voor ons Christelijk Paas feest; omdat de Heilige Schrift leert dat het lijden, de dood en de ver rijzenis van de Zaligmaker plaats grepen kort na het slachten van het Paaslam. Inderdaad, het «laatste avond maal tijdens hetwelke Christus de H. Eucharistie instelde, was een bijeenkomst van de Heiland en zijn leerlingen tot het nutten van het traditionele Paaslam. Dit laatste avondmaalgreep plaats op een Donderdagavond, de volgen de dag zou de grote Prediker der liefde met het schandehout op zijn gemartelde schouders naar Gol gotha trekken, om er Zijn opperste offer te brengen. De jubelende ver rijzenis kwam, naar het vvoord van Christus zelf bij het aan breken van de derde dag na zijn dood, dus op een Zondag! Daarom heeft de Christenheld gewild dat Pasen, het Paasfeest van het Nieuwe Testalhent. de ver jaardag der triomfantelijke ver rijzenis zou gevierd wov. en.de eer ste Zondag volgend op de eerste Volle Maan, na de Lentenacht evening! maankalender, en dit verschil kan er de oorzaak van zijn dat Pasen één week en soms ook één maand vroeger of later wordt gevierd dan volgens de werkelijke Maanstand zou moeten gebeuren. In, 1798 was het werkelijk Volle Maan op Zaterdag 31 Maart, Pa sen had dus moeten doorgaan de volgende dag, hetzij op 1 April. Volgens de kerkelijke Maankalen der was het slechts Volle Maan op Zondag 1 April en Pasen werd slechts een weèk later, nl. op 8 April, gevierd. Twintig jaar later, ln 1818, deed zich het tegendeel voor. Het was in werkelijkheid Volle Maan op Zon dag 22 Maart, Pasen had bijgevolg moeten voorkomen op 29 Maart. Volgens de kerkelijke berekening viel de 14° dag van de Maan ech ter op Zaterdag 21 Maart en Pa sen ging door op 22 Maart, dus in feite één week te vroeg! Tot slot nog een voorbeeld hoe tengevolge van het schijnbaar on belangrijk verschil van enkele uren tussen werkelijke en kerkelijke Volle Maan, de Paas-viering één maand kan vervroegd worden. -- In 1780 viel de kerkelijke Paas- maan op 21 Maart en het werd Pasen de daaropvolgende Zondag, t.t.z. op 26 Maart. Dewerkelijke Volle Maan was bereikt op 20 Maart, daar zij dus vóór 21 Maart viel, kan' dit de Paasmaan niet zijn. Astronomisch bêschouwd, had men de volgende Volle Maan v®or Paas maan moeten nemen» deze viel.op Woensdag 19 April en het zou, dan Pasen geweest zijn op 23 April! In de geest van de aandachtige lezer is wellicht de vraag opgere zen: Hoe komt het dat de Katho lieke Kerk bij het bepalen van de Paasdatum, steeds blijft steurien op een primitieve Maandkalender, wel ke niet eens in overeenstemming is met de werkelijkheid? Heel eenvoudig omdat de weten schap nog niet in staat is een be rekening van de maanomloop aan te bieden, welke door een lange periode onvèranderlijk behouden blijft. Het juiste, theoretische ogenblik van de Nieuwe Maan wordt vast gesteld aan de hand van tabellen, welke steeds dienen .aangepast en verbeterd. Het vraagstuk van de omwenteling der Maan is een der moeilijkste welke de wiskundige sterrenkunde kent 'en, niettegen staande de knapste astronomen van alle tijden zich ér voor hebben in gespannen. is het thans nog Piet met algehele voldoening opgelost. Zodanig dat, in de huidige stand van onze kennis, om met zekerheid de Paasdatum over een lange pe riode op voorhand vast te stellen, men verplicht is zijn toevlucht te nemen tot een soort gemiddelde Maan, welke nu eens te vroeg en dan weer eens te laat voorkomt. Pas wanneer eens het vraagstuk van de gecompliceerde bewegingen van onze satelliet totaal opgelost is, zal het ook mogelijk zijn de Paas maan naar de werkelijkheid te nemen, R.A.B., Roesbrugge. en de aansluitingen bleef nagenoeg constant, met een neiging,qm paar ■het vooroorlogs cijfer terug te 'ké ren. Deze verhouding was: 1,355 einde 1947 DE KERKELIJKE EN DE ASTRONOMISCHE MAAN In de eerste eeuwen van het Christendom, bestond er echter bij de diverse volken nog tamelijk veel verwarring nopens de juiste Paas datum. Wel-is-waar werd de ver rijzenis van Christus rond het zelfde tijdstip, maar toch op di verse data, gevierd. In 325 werd echter door het Concilie van Nicea gedecreteerd dat de heropstanding van de Zalig maker moest herdacht worden, niet de 14° dag van de Maan, zoals bij de Joden, maar de daaropvolgende Zondag, en de Maan welke deze feestdag zou bepalen, deze zou zijn waarvan dé 14" dag voorkwam, het zij de 21 Maart (Léntenacht-eve- ning) of een der onmiddellijk vol gende dagen. En nu komt de oorzaak van som mige onbegrepen toestanden: deze 14» dag' van de Maan komt niet steeds overeen met de werkelijke (astronomische) Volle Maan! Sterrenkundig gezien, spreekt men van Nieuwe Maan wanneer onze satelliet zich precies tussen zon en aarde bevindt en dan ook onzicht baar is. Het ogenblik van de Nieu we Maan is dus niet visueel waar te nemen, doch volgt uit bereke ningen. Bij de kerkelijke maankalender, integendeel, geldt nog immer de zelfde toestand als bij de Oude vol ken van het" Oosten. Onder Nieu we Maan verstaat men hier het ogenblik, waarop de smalle maan sikkel zichtbaar wordt aan de avondhemel, dit is ongeveer twee dagen later dan de «astronomische» Nieuwe Maan. Vandaar ook het voorschrift, slechts 13 dagen toe te voegen aan de datum van de Nieu we Maan, om deze van de Volle maan te bekomen. In werkelijkheid zouden er on geveer 14,5 dagen moeten bijge voegd worden, wanneer de bere keningen gebeuren op basis van de sterrenkundige stand. Dit verschil in opvatting heeft echter voor gevolg dat de astrono mische Volle Maan niet altijd pre- 1,365 einde 1950, Het cijfer in 1940 was lichtjes cies op dezelfde dag voorkomt als hoger dan 1,400. deze aangegeven door de kerkelijke Veel mensen zouden wellicht nooit zijn yjjj ftet r\ïeUU/e Bankje V/an 20 fr. vermoed. u naam noch zijn daad hebben vermoed had zijn frisse beeltenaar niet gestaan op het nieuwe briefje van 20 fr., waar hij zijn plaats kreeg samen met een evenknie van hem, Rolandus Lassus. Elk- Keizerlijke kapel, werd de inmiddels ook ver buiten Italië reeds befaamd gewor den Monte door keizer Maximiliaan II als diens opvolger aangesteld. Dit eervol ambt zou hij blijven uitoefenen tot aan zijn dood. Nu eens verbleef hij te We nen, dan weer te Praag en steeds volgde hij de keizer wanneer deze op reis ging. Hij overleed te Praag op 4 Juli 1603. Philippus de Monte was schier even OP LONEN EN WEDDEN '*Het Staatsblad van 21 Maart be- ,)8t onderrichtingen, uitgaande van nt Ministerie van Financiën, be lt i, Effende de bedragen der aan ne 'u on verschuldigde belastingen op ,f,-''2 wedden, lonen, pensioen, enz.,., i2» vaa 15 APiil al betaald wortie». een krijgt zo'n briefje in zijn handen, en menigeen vraagt zich af: Wat voor drommelse kerels hebben ze daar nu op- geplakt? OPPB Op deze vraag willen wij hier antwoord ts Brugge getroffen wordt door de mis logen brachten verandering in de toe- zangkapel van Engeland, doch hij was groot en vruchtbaar, even veelzijdig ont geven. En dit wat de Vlaming Philippus van Obrecht, wat er gesjacherd en geof- stand. Hun niet genoeg te waarderen er niet recht in zijn seliik. Hier van op wikkeld en bedreven in de talen als zijn de Monte betreft. Want de Vlaamse mu- ferd wordt om onze Vlaamse knapen vorserswerk in de bijzonderste bibliothe- de hoogte steunde de keizerlijke onder- beroemde tijdgenoot Lassus. Hij schonk sici waartoe onze Philippus behoorde naar Spanje te krijgen samen met oinze ken van Europa en in de alom verspreide kanselier met een warme aanbeveling de wereld 1100 madrigalen, 38 missen en verdienen het. Zij hebben ons in die 16" grote musici, waar zij de beroemde particuliere verzamelingen van adellijke de Monte's kandidatuur voor het ambt 318 motetten waarvan jammer genoeg eeuw. de eeuw van Keizer Karei en van Madrlleense hofkapel alle luister bijzet- families werd met succes bekroond. Zij van zanger, aan de hofkapel van Al- tot op heden nog maar een gering ge- de Spaanse tijd. een roem bezorgd, die ten. Hetzelfde gebeurde te Londen, Pa- diepten talrijke verloren gewaande of brecht V. De bemoeiing bleef zonder ge- deelta heruitgegeven, heel Europa weerklonk. Van Ockeghem, rijs, Wenen, Rome, Venetië, Milaan... totaal onbekende composities van de volg. Een jaar nadien wierf de Beierse Van nature was Monte een hogerstre- Obrecht, onze Roeselaarse Adriaan Wil- Overal stonden de onzen ln hoogste aan- Monte op en konden een levensbeeld van vorst echter Lassus aan. vende geest, een zuiver idealist, voor wie laert, Niklaas Gombertus en zovele an- zien. Nu, dit boek zullen velen lezen. de artist schetsen. Van het mistige en killige Engeland de muziek enkel tot taak heeft schoon- deren hebben toen onsterfelijke muziek Wij juichen onze thesaurie toe, die Afgaande op zijn naam heeft men lieerde Monte naar het zonnige Italië ^eid voort te brengen tot meerdere eer geschreven. In de grootste kerken en aan Philippus de Monte onder de ogen der lange tijd gewaand, dat Philippus de terug en bleef er nog twaalf tot dertien en g-io-rle van God. Een tijdgenoot noem de fijnste hoven van West- en Zuid- goegemeente bracht. En over hem willen Monte, die tijdens zijn leven vaak Phi- jaar zonder vaste betrekking. (je hem een stil teruggetrokken man, Europa klonk hun muziek. Hun polypho- we hier met veel liefde vertellen. lippe de Mons genoemd werd, van Ber- Alles schijnt erop te wijzen, dat hij er beschroomd als een jonkvrouw Zoals nle of meerstemmig gezang! Op twee Zelfs de naam van deze grote toon- gen stamde. In werkelijkheid is hij everi- intiem verkeerde met adellijke families, Zjj'n jard. zo was ook zijn muziek: een kunstgebieden hebben wij hier in de dichter was dertig, veertig jaren gele- wel een Vlaming, die in 1521 te Mechelen die hem en zijn kunst hadden liefgekre- vóudig zelfs daar waar het stemmenconi- Lage Landen samen met de Italianen den nog onbekend. Tot een kwarteeuw geboren werd en dus elf jaar ouder was gen, en dat hij er menige betrekking piex het meest gesmukt is aanminnig uitgemunt boven alle andere: in de schil- hield men zich niet ernstig met Philippus dan Roland de Lassus. Zijn naam is mis- aanknoopte, die zijn faain en fortuin strelend maar voornaam gevóelsrijk maar derkunst met de scholen van Jan Van de Monte bezig. Zoals dit het geval was schien de Latijnse vertaling van Van den kon baten. Dit blijkt duidelijk uit het verheven en steeds technisch volkomen Eyck te Brugge in de 15" eeuw, met Ru- voor vele toondichters uit de grote Ne- Berghe. Zijn eerste muzikale opleiding feit, dat hij bij de uitgave van zijn com- afgewerkt en strikt persoonlijk bfns en zijn school te Antwerpen in de derlandse periode in de muziekgeschie- genoot Monte in zijn geboortestad, naar posities, talrijke bundels opdroeg aan t-wiifpi dat Vip wm 17° eeuw. En op muziekgebied met onze cienis, was weliswaar zijn roemvolle naam alle waarschijnlijkheid in de zangkapel invloedrijke Italiaanse persoonlijkheden. "Jut gee:n rwijiei, aai i"- Dewon- polyphonisten bovenvermeld. Jammer dat gekend gebleven maar de nodige inlich- van St Rombouts. Daarna bracht hij een In 1566 werd hij aangetroffen bij de flerlnB voor ae Monte nog zaï aangroeien wij juist over deze twee kunsten zo wei- tingen ontbraken over zijn loopbaan en groot deel van zijn jeugd in Italië door Medici's te Florencië, eeuwenlang een der naarmate men mee zijn v.lik meex en nig weten, en onze scholen er zo weinig producties om de Monte populair te ma- en wel te Rome en Napels, juist wanneer machtigste families van Italië, die in het meer vertrouwd geraaxt. over leren aan de Jeugd. ken. Het zal u niet meer verbazen wan- ook Lassus in beide steden werkzaam politiek leven een grote rol heeft gespeeld Denk er eens aan als gij naar het I Ik zou u willen een fragment voorlezen neer gij het leven van de Monte kent, was. Zij zullen elkaar daar zeker ont- en die de poorten van haar paleizen voor nieuwe bankbriefje kijkt. En al.; er in de uit de pasverschenen roman van F. R. die als alle grote muziekkunstenaars van moet hebben evenals te Antwerpen, waar de Vlaamse schilders, beeldhouwers, ta- radio iets van hem te horen valt, luister! Boschvogel: «Uw glanzende vlechten zijn tijd van het Noorden naar het zij zich beiden van 1454 tot 1455 op- pijtwevers, musici e. a. steeds openstelde, En ga met uw gevoelens en met uw ge- Amanllla(Davidsfonds) waarin zeer Zuiden is getrokken, van het ene hof hielden. zelfs bij een kort verblijf in de stad. dachten eeuwen achteruit. Dit verleden boeiend wordt verhaald hoe keizer Karei naar het andere. Twee Mechelse musico- In 1555 trad Monte ln de koninklijke In 1568, na de dood van de leider der was groot en schoon. Ons verleden! •es» BfflS Zijn Hoogw. Excellentie Mgr'La- mii'oy hééft benoemd tot; 1 AALMOEZENIER bij het Belgisch Léger: E. H; Va"n Dorpe Gilbert, leraai' aan het St-Amandscollege te Kortrijk; E. H. Van RoUegbem Wiliri leraar aan het St-Jozefscollege ...A-e.^Wsïjtqen.., ft ONDERPASTOOR: U3«* I •"•fe 7Stó^tfgem";tliairêffléke). 'E. Lagast J., leraar aan de Vakf school te Kortrijk. Te Watou, E. H. Mylle Julien', onderpastoor te Tlsgeni. Te Lo, E. H. Vanhuysse Frans; onderpastoor te Bavikhove. 1 Te Ooigem, E. H. Deryokérs leraar aan het College te Nieuw poort. Te Tiëgem, E.' H. Vlasrnynck Daniel, coadjutor,te Klemskerke, Te Houtem (Veurne), E. H. De- coninok Vital, leraar aan bet St-Lodèwijkscollege te Brugge, Op Paaszaterdag 24 Maart, wordt in de parochiekerk van Heverlee door Z. H. Exe. Mgv De Sraeat, Grcotvicaris van het Aartsbisdom Mmhelsn. overgegaan tot de' II. Priesterwijding van 29 Witte Pa ters,' waarónder Eer'w.- Pater Paul Feys. Een plechtige dankmis zal opge dragen worden op Maandag 2 April, te 10 uur, in de parochiekerk van St Petrus en Pauius te Oostsn&e,: De Wijdeling verzoekt beleefd om de steun van gebed en offer voor hem en zijn Medebroeders. Eerw. Péter Paul is de zoon van Heer Dokter Georges Fcys, Oost ende, aan wie wij onze beste geluk wensen aanbieden alsook aan de nieuwe Priester. Het Paasfeest is niet alléén de herdenking van de verrijzenis van Christus, de tijd dat de christen mensen hun Pasen moeten houden, het einde van de Vasten,., hét is nog heel wat meer. Pasen ls de dag, dat we opgewekt, door de schone liturgie van de Vas ten en vooral van de Goede Week: het kwade, het slechte in dns en in de wereld weer eens een flinke deuk geven, en kordater dan voor heen het goede, de Cleugd gaan aanpakken: We Moeten nu tót een beter leven verrijzen, we moeten de duivel uit ons leven stampen en de verrezen Christus er volop in plaatsen. We moeten nu als overwinnaars in de levensstrijd staan, als verrezene Christussen docr. de moeilijkheden gaan! Als we zo durven handelen.' dan voelen we ons gelukkig, diep geluk kig, niet werelds gelukkig (het. ge luk van de wereld gaat voorbijl, echt gelukkig... daar blijft iet* van hangen, en dan roepen we spontaan blij: Alleluia! Dat ts Pasen. Dat zijn de lessen van de Liturgie, van de diensten die ge in uwe kerk kunt meemaken. Over de liturgische'teksten moet U nadenken, leest ze aandachtig, in uw misboek.'..: aan die boom moe ten we vruchten plukken voor liet leven, Het leven zal een strijd blijven', geestelijk en stoffelijk. Maar als ons leven diep christelijk is, dan zal het verrijzenlsdagen kennen: dagen van echt geluk, van herop standing uit zwakheden, van een diepe en juiste kijk ln het leven, «Wanneer gij met Christus ver rezen zijt, weest dan bedacht op wat daar boven is en niet op het aardse. Gij zijt een uitverkoren geslacht, God's eigendom, geroepen, om de deugden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis riep tot Zijn wonderbaar Licht.», zegt St Pauius in het Epistel van Paas zaterdag. Is ons leven niet christelijk, zijn we geen- verrezenen op deze schone Paasdag, dan zullen we waar geluk, waar leven, ware grootheid nooit Vtedsm.-HC"'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 2