5 Afslag HOPPETELERS Een P aasgeschJ Dodelijk ongeval langs d< Provensteenweg te Poperint Plechtige Kommunie V. SANSEN-VANNESTE Lente- en Zomer-déUlé VOLKSWAG POPERINGE Ere-Communie Koffie Jeanned'Arc LEON LACONTE Schilderwerken HUIS DEBRUYNE GORDIJNEN FILMLEIDING MISSALEN PATERNOSTERS GELEGENHEIDS-GEDACHTENISSEN GESCHENKEN voor de Kroostrijke Ge zinnen tegen vertonen der lidkaart v. de Bond. IN DE ZAAL PALACE-HOTEL WONINGNOOD DEROO, leperstraat 94, Poperinge DEROO, leperstraat 94, Poperinge V E R N A M E DE GOUDEN STER ACH' MOULIN 1 IN DE BALLON .JULIEN MASSELUS-BATTHEU Ieperstraat 13-15 Poperinge. Vermakelijkheden ROUWBERICHT GARAGE O. DEVOS ONDERPASTOORS DER WEEK Et Bertinus: E. H, Hoenraet. Tel. 452. S! Jar E. H. Delcye. - Tel. 166. O. L. Vrouw: E. H. Van Walleghem De nieuwe1 keus aan de laagste prijzen vindt U ontegensprekelijk in de Uurwerken en Juwelen van het HUIS A. VANHOUCKE Gasthuisstr. 43, Poperinge. OPTIEK: alle GLAZEN, alle BRILLEN - Vakkundige bediening- door SPECIALIST OPTIEK ER. - Officieel leverancier der Mutuali teiten. - Alle glazen worden ten huize geslepen. (c-1055) ZONDAGSDIENST Op Zondag 25 Maart (Pasen) en Maandag 26 Maart (2' Pasen) GeneesheerDr Florizoone, Potte- straat. - Tel. 386. .Apotheker: Heer Creus, Gasthuis straat,:. Tel, 303. Veearts: Dr Hardeman, Gasthuis straat. Tel', 424.' MEVROUW, wilt U uw HUID EN HANDEN VERZORGEN? Gebruikt dan de produkten MAX FACTOR HOLLYWOOD Alleen verkrijgbaar in het HUIS HOUVENAGHEL Salon de Beauté Coiffure - Massage - Manicure Veurnestraat 21 - Poperinge. (C-1166) BURGERSTAND van 15 tot 22 Maart 1951. Geboorten. Couwet Rosa. d. v. André 'eii Dumaulih Maria, Krom- bekesteénweg 1. Gouwy Ginette, d„ v. Leon en Debyser Clara, Bab- bejaarstr. 12. Riem Joseph, z. v. Aehiile en D'hondt Clara, West- outersteenweg- 32. Lobelle Michel, z. v. Maurice en Hoedt Marie-Louise, Zuidsóhcte. Boury Rita, d. v. Jerome en Wol- laert. Maria, Roesbrugge-Haringè. Lemahieu' Anniche, d. v. André en Persoon® Antoinette, Krombeke. Verlet Jean-Pierre, z. v. Camille en Ryckeboer Margueretha, Watou. Duthoit Anna," d. v. Maurice en Jacob Marie-Louise,, Vinkem. Overlijdens. 'Artois Lucie. 60 J., echtg. Donche Isidoor, Boesche- pesteenweg 19. Bossaert .Hermi- nie. 78 j„ ong-eh, Gasthuisstr. 5. Mollet Georges'. 20 j, ongehuwd, Switch Road, 55. overl. te Lüden- scheid, Duitsland. Henri D.e- graeve, 88 j.. wed. Ghesquiere Ju lia, Provenstwg 24. Carron Hen ri. 66 j„ echtg'. Suffys Victorina, Pott'estraat, 23. Huwelijksafkondigingen. Gil bert Hullaert, Reningelst en Gode-* lieve Scherpereel, Poperinge. Bont,hé Leon en D'haene Denise, b. v. Pcpering'e. Halfmaerten Roger en Dcroo Simonne, b. v. Poperinge. Herman Francis en Debérgh Simpnne, b, y. Poperinge. Bruneel Remt, Kemmel en Al leman Magdaïena, Staveie.' Mar cel Cauwèra, Poperinge en Terryn Noëlla. Woesten. 5 SNEEUWWITJE KOMT Zondag. 1 April en Dinsdag, 3 April 1951, tc 19.30 u, in de Kath. Kring, llefdadigheidsavond ten ba te van Ocst-Priesterhulp. Sneeuwwitje en de zeven Dwer gen sprookjesspel met zang en dans in 4 bedrijven, vrij bewerkt naar de film van Walt Disney, wordt opgevoerd. U krijgt geen filmbeeld of prent te zien... maar U hebt de kans Sneeuwwitje, dc boze Koningin, de Hofnar... en de zeven Dwergen vol jong en eclit léven te zien spelen!!!! Kaarten aan 25. 20 en 15 fr.. ver krijgbaar bij Jw. Veranneman, Casselstraat, Poperinge. OP ONS STADHUIS In ons stadhuis werd deze laatste weken een ganse herinrichting- doorgevoerd, welke volledig en prachtig is geslaagd. De stadhuis bedienden werden thans alle sa mengebracht in een groot en mo dern ingericht bureel, bestaande uit het vroeger bureel 3 en de ge wezen trouwzaal. De Inrichting van dit bureel is tevens uniform, en op en tcp modern. Het vroegere secretariaat is thans het partikulier kabinet geworden van de Hr Burgemeester en het bu reel 2 is nu het secretariaat. De drie burelen ondergingen daarbij een ganse verfrissing met verf en borstel, en nieuwe bureel inrichting. Vast dient ons stadsbe stuur om deze omvorming' geloofd. <HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 24 Maart 1951 Bladz. 3. LANDBOUW WERKMAN DOOR AUTO D OODGEREDEN Voor uw FEESTMALEN, ERE-COMMUNIE, BEGRAFENISSEN en andere gelegenheden, wendt U in volle vertrouwen tot Tafelhouder Casselstraat 38, POPERINGE Ten huize beschikt hij over plaats voor 25 personen. Wenst U iemand alleen voor bereiding, bediening of verhuring van materiaal, wendt U ook aan dit adres. (c943) VERKEERSONGEVALLEN Op de Bertenplaats, Zaterdag 17 Maart jl., in de namiddag, bot ste de bierwagen der brouwerij Verf. uit Proven tegen de vracht auto van aannemer But. uit stad. Lichte schade aan laatst vermelde auto. In de Ieperstraat, op Maan dag -jl, fond 11.50 u. 's morgens, kwam juffr. Denise Yserbit uit leper, Marktwaarts gereden. Geko men ter hoogte van de Hoeden winkel van Mevr. Orbie moest zij een aldaar gestationneerde auto en sfcootkar voorbijsteken. Op zelfde ogenblik kwam uit de andere rich ting' een andere auto gereden zedat de autcvoerdster remmen moest. Haar wagen gleed uit en reed de stilstaande auto en kar aan. Lichte schade aan beide auto's. Nog in de Ieperstraat, op Woensdag jl., rond 10.30 u. 's mor gens, kwam het tot een lichte bot sing tussen motorijder Alb. Pittill. uit O'ostvleteren en de auto van juffer Dobbels Paula uit Harelbeke. Lichte schade aan de auto. AMBTELIJK BERICHT STADHUISDIENSTEN Bericht aan tic bevolking. Het Stadsbestuur maakt hierbij het publiek er op attent dat voor taan alle burelen der verscheidene diensten op het stadhuis onderge bracht zijn in eenzelfde lokaal, na melijk dit der vroegere trouwzaal, waar tijdens, de bezetting de ravi- tailleringsdiensten waren onderge bracht. Vcor alles wat de stadhuisdien sten betreft, wende men zich uit- sluitelijk tot' dit. bureel. Nog wordt medegedeeld dat de stadhuisdiensten niet meer toegan kelijk zijn na 15 uur. 's Zater dagsnamiddag gesloten, DE PEPERSTRAAT WORDT HERGEPLAVEID De Peperstraat ls thans aan de beurt om een nieuw uitzicht te krijgen. Voor zover het mogelijk is wordt de bestrating met voetpaden op volle breedte gebracht en hier wordt nu een voor Poperinge nieuwsocirtig plaveisel beproefd, dat op andere plaatsen reeds gro te voldoening' gaf. De bestrating' wordt er gedaan met betonnen blokjes, op zelfde vorm van gewone kasseien, en hierdoor bekomt men een uitzon derlijk effen plaveisel. De reeks verbeteringen in stad gaat dus andermaal verder. VERPACHTING OUD POLITIEBUREEL Op 16 Maart jl, had de openbare opening plaats der aanbiedingen voor het verhuren van het gewezen politiebureel op de Markt. Er wa ren vier aanbiedingen. Het hoogste bod werd gedaan door de Hr André Vaninghelandt, Paardenmarkt uit stad, mits 18.600 fr. De volgende aanbiedingen bedroegen 7.380, 7.000 en 6.420 frank. VOOR wendt U in volle, vertrouwen tot het Valkstr. 18 Toekomststr. 32 POPERINGE PRIJZEN OP AANVRAAG Troüwe en snelle uitvoering. Verkoop van alle soorten verwen. - Allerbeste eigen gemaakte verf. EMAIL VERNIS Grote keus van MEUBEL PAPIER, BALATUM, enz. (c.531) MEVROUW, Voor alle BEHANGSELS en BEKLEDINGEN, voor het onder houd uwer' woning, voor alle SCHILDERSARTIKELEN en SCHIL DERWERK, wend U üi voils vertrouwen naar het alomgekend huis «IN DE REGENBOOG», Veurnestraat 44, POPERINGE. Daar vindt'gij een BIJZONDER GROTE KEUS VAN MEU BELPAPIER, vernissen, verwen, allerbeste olieverf door het huis zelf vervaardigd, linoleum, balatum en. karpetten, sponzen, zeem- vellen, borstels, enz... •Een zeer rijke keus van alle MEUBILERINGSARTIKELEN, als Zwitserse voile, marquisette, etamlne, stoors, gordijnen, bonnes- fe.mmes, over-gordijnen. Brugse kant, MaOramé-kant en zo meer, zal 'U het gewenste artikel verschaffen. Kom zién' naar onze uitstallingen en overtuigd U. Cs Zondags gesloten) Hoogachtend, (e524) PAUL DE GRUYTER-VANNIEUWENHUYZE. NATIONAAL WERK VOOR KINDERWELZIJN Ter gelegenheid van Pasen wordt er aan de riioeders kenbaar ge maakt 'dat de aanstaande raadple ging zal gehouden Worden op Dinsdag'. 27 Maart in plaats van Maandag, 26 dezer. Het Bestuur. Voor schoner vensters CHARLES DENUT Garenstraat 5 Teieföon 84. POPERINGE <c833) ■J VEREREMERKT Wij vernemen met genoegen dat het Nijverheidsereteken van eerste Klas werd verleend aan de Heer Gustaaf Creus. sinds meer dan 50 jaar trouw en eerlijk kerkbediende op St Jan. Ter zijner intentie wordt in de St Janskerk op Zondag, 1 April e.k„ de parochiale Hoogmis gecelebreerd waarna de Hr Creus het ereteken zal worden toegereikt. Proficiat! BOTERMARKT Vrijdag 23 Maart. Boter ver kocht aan 80 tot 85 fr. het kg. BLINDENBLOEMPJE Op Pasen wordt aan de kerkdeu ren het bloempje verkocht ten voordele van de blinden. Warm aan bevolen. CIN8 ROYAL (24 - 25 - 26/31 KING-KONG BIJ DE ARA BIEREN avonturenfilm met Clayton Moore en William Bene dict. Voor allen. Een Professor en zijn vriend vin den aanduidingen omfrent een ver borgen- schat. Maar een Prinses krijgt door verraad de aanduidingen tn handen. Na heel wat avonturen kan hét dokument van de Prinses terug- gestolen -worden. Ten slotte wordt de hand gelegd op de fabuleuze schat, die zal dienen ofn klinieken voor knnkeriijders te bouwen. Spannende avonturenfilm over eén banaal gegeven. CINE PALACE (23-24-25,3) LE PRINCE DES VOLEURS avonturenfilm met John Ha 11e en Patricia Marison. Voor allen Hét gegeven ts gebaseerd op een boek van Alexandre Dumas. De Robin des bolsis hier weeral de hoofdheld vair de film. waarin hij door zijn optreden, aan een jon geman - zijn -verloofde terugschenkt. De Mm eindigt op een zeer- effect vol happy-end, hl. een driedubbel huwelijk, Goede film, waarin een correcte idylle ls vermengd. (26-27/3) LE TRÉSOR DE LA FORET-VIERGE «Ventu ren film met (Johnny- Wiesmu-ller en Virginia Grey. Vnor allen. 'Een expeditie onder de leiding van •Vn 'doktores is op zoek naar een ge heimzinnige tempel waarin een spe ciaal gift verborgen ls. .-Dit gift tn kleine dosis genomen, is het goede behoedmiddel tegen een bepaalde ziekte. De expeditie heeft met heel wat moeilijkheden te kampen, o. a tegen wilde -dieren en 'lij-boorlingen. Ten slotte wordt Ijet doel bereikt. Juist-op tijd óm een groep inboor lingen, die in de tempel waren op gesloten geworden, van de dood te redden. Avp'nturrnfllvn yan het Tarzan genré. CINfi NORMANDTE 24 - 25 31 f DE DAME IN HERMELIJN met Betty Crable en Douglas Fairbanks. Voor volwassenen met. streng voorbehoud. Het verhaal, vgn e?n vrpuw, ,cllc op de avond van haar huwelijk ln aan raking ko'mt met een knappe lutzn- r-nkapltehi. Haar man wordt gevan gen genomen ,en zij gaat voor haar nv>n hij-de kapitein ten beste spre ken. Na allerlei wederwaardigheden komt'zij' lot het besef dat niet haar tei.'tv-.r Wel de kapitein' haar lief de h-eft. Gewaagd gegeven met zéér 'man spel-van de hoofd vertolkers <35-2.7 3) «.LA BANDE A BOUBOULE.». V« or volwasse nen met voorbehoud. OP GOEDE VRIJDAGAVOND Grote Boete-Ommegang naar de bekende kapel v. Ons Heren Boompje Vertrek uit St Bertens te 19.30 u.: ORDE VAN DE STOET De kruisen der drie Parochies De Vrouwen op rijen van vijf De Geestelijke en Burgerlijke over heden De Mannen op rijen van vijf WEGWIJZER Pries terstr., Gasthuisstr., Duin kerkestraat, verder naar Ons Heren Boompje langs de Provensteenweg, met slotscène op het plein, vcor de Melkerij, en zegen met de relikwie van het H. Kruis. Op de doortocht van de stoet worden de bewoners verzocht een kruisbeeld tussen twee brandende kaarsen te plaatsen». Intentie: 1. Opdat iedereen goed zijn Pasen zou houden. 2. Voor onze zieken en beproefden. Naar 't voorbeeld der vorige ja ren, neemt onze Poperingse bevol king. in steeds aangroeiend getal, gaarne deel aan onze Boete-Om megang! Dit jaar iets enigs: die biddende en zingende avondtocht, langs stil le kronkelende wegen, beplant met calvariekruisen en verlicht met brandende toortsen!!! Heel Poperinge wordt er ver wacht. VERLOREN EN GEVONDEN Gevonden: rozenkrans, oorbel, jachthond, geldbeugel met kleine som geld. Verloren: niets aangegeven. Inlichtingen ten politieburele. VOOR DK koop uw U y Poperinge Gasthuisstraat i5. GROTE KEUS GENADIGE PRIJZEN Op Missalen en Paternosters *<rr- AUTO-ONGEVAL Op Donderdagavond jl., 22 Maart rond 19 uur, reed Hr Jerome Or bie, wonende Ieperstwg, deze steen weg' op, Ieperwaarts. Gekomen ter hoogte van zijn garage, nabij de brouwerij Middelburg wilde hij de weg naar zijn garage inrijden, maar na hem kwam een ander auto die de eerst,e nog wilde voor bijsteken. De Volkswagen van Hr Orbie kreeg daarbij nog een harde stoot en kwam een 10-tal meter verder tot staan cp de baan. met wat bui len en andere schade. De tweede auto slierde van de baan en sloeg de gracht in, gans op de zijde. De autovoerder kon zich gelukkig' nog' bevrijden; deze was Deseamps M. uit Menen. Ook' deze auto zal bij de buiteling' in de gracht schade hebben opgelopen. SUPPORTERSCLUB F. C. Uitslag' der week: 15 p.: Vermeorsch M. 14 p.: Thomas Pips. 13 p.: Jul Lowie Moeder. 12 p.: Gruwier D. Algemeen Klassement: 185 p.: Vaneecke Alb. 182 p.: Keygnaert Alb. 179 p.: Thomas Pips. 178 p.: Vermeersch B„ Di- mitrl. 177 p.: Wyffels G., Lequien J. 176 p.: Wittepenne. Deraeve A., Lue, Ego. 175 p.: Jul Lowie, De- ryeke H., Cariman. 173 p.: D'Al- leine M. 171 p.: Cambron S.. Ro bert. 170 p.: Kubler, Paula. 168 p.: Debyser Noël, Popeliere G. WEGENS PLAATSGEBREK zien we ons verplicht het verslag van da Gemeenteraadszitting van 16 Maart jl. en het verslag over dc Midden standsvergadering van Maandag 18 Maart jl. tot volgejide week uit te stellen. Ih. Vriendelijke uitnodiging aan ons geacht kliënteel op MAANDAG 2 APRIL 1951, te 2 uur, Huis AUGUSTA DEDRIE, Dameskleding, Huis OREEL-BATTHEiU, Moden, Huis VICTOR BATTHEU, Fourruren. (c-1177) HET NIEUWE SLACHTHUIS IN ONZE STAD Het nieuwe slachthuis, gebouwd achter hetgene dat totnogtoe in gebruik was langs de Duinkerkestr., is thans zo goed als volledig' af en deze week werd er reeds het eerste stuk vee geslacht. Dezer dagen zal het volledig in gebruik worden gesteld, wijl het oude gans zal afgebroken worden. Het is een prachtig gebouw, mo dern ingesteld voor het slachten van varkens, vee en paarden. Voor de varkens is een kelder voorzien van waaruit zij dan langs een trap naar de gelijkvloers zullen worden gedreven. Bovenaan de trap zullen zij dan onmiddellijk kunnen wor den gestoken. Uitgebloed, wacht de varkens dan een kokend bad er zijn er twee of in een neven plaats, kunnen zij worden gebrand. Een volgende plaats zullen de die ren dan worden gevierendeeld en gekuist, en langs vier wanden wachten de nodige baden om de ingewanden en dies meer te kui sen. De slachterij voor vee en paar den is een ruime zaal waar vief stuks meteen zullen kunnen wor den geslacht. Langs schuifspoor zullen de kwartleren van alle geslachte die ren, hangend naar de grote zaal worden overgebracht om dan van daar uit ter bestemming' te worden gevoerd. Onder deze grote zaal bevindt zich een grote kelder welke desge vallend nog als frigo zal kunnen worden ingericht. Vernoemen wij dan nog ruime bu- stallingen voor het slachtvee, reel, enz... Met het bouwen van dit slacht huis heeft ook hier ons stadsbe stuur andermaal flink werk gepres teerd. Wat een oneindig gemak wordt het niet vcor onze slachters en beenhouwers. Zo nog vernamen wij dat met Sinksen het nieuwe slachthuis door de bevolking zal mogen worden be zocht, en bewonderd. B. S. POPERINGE De Blue Star-jongens hebben Zon dag hun slechtste wedstrijd van het seizoen gespeeld. We zijn akkoord dat het weder alle mooi spel heeft belet, maar dat neemt niet weg dat gedurende de eerste helft onze spelers allen loden benen had den, en waar we de tweede helft met de wind m de zeilen speelden, toch bleef alle spel beneden het gewone peil. Tegen wind op vangen onze mannen aan en leiden de eerste aanvallen. Poelkapelle reageert en geholpen door de wind komen ze aan bod. Op al gemene aanval besluit onze rechter hoek met een schot op doel. de back wil ontzetten maar helpt de bal in het doel lopen (10). De onzen blijven aandringen, maar laten meerdere open kansen teloor gaan. Poelkapelle verplaatst het spel. Op misverstand onzer achterhoede net ten ze de gelijkmaker X1 Het spel golft heen en weer en de onzen besluiten dan eindelijk met een tweede doelpunt. Voor de rust zet Poelkapelle terug gelijk. Na de koffie hebben onze boys de wind als vennoot. Poelkapelle wordt op zijn doel gedrukt. Een der bezoe kende achterspelers doet hands in de gevaarlijke zone; penalty Omgezet door Lamaire (32). Poelkapelle tracht uit de omknel ling los te komen. De onzen laten niet los. Rake schoten volgen elkaar op. De bezoekende portier is machte loos en één na één komen de doel punten, zodat het einde komt met een 102 overwinning. Maandag hebben we terug voetbal en wel onder de vorm ener vrienden match tegen het eerste elftal van White Star leper. We verwachten dus al onze suppor ters op ons terrein op Paasmaandag te 15 uur. Gezien de belangrijkheid dezer match en daar het een vrien denontmoeting is, zullen de lidkaar- ten niet geldig zijn. Lijst der winnende nummers: 749 3511 393 2181 4 3270 501 2953 325 3238 3262 3082 242 313 2964 681 3057 2792. 518 399 503 2811 3279 122 2933 90 512 3020 2781 474 2833 3263 2198 677 2909 3286 3288 252 2998 91 3098 479. Deze prijzen kunnen afgehaald wor den in het lokaal Café Brittannia tot Zondag 1 April 1951. De schoonste keus EPICÉA- en GECREOSOTEERDE KE PERS, alsook I-NLEGPERSEN aan de voordeligste prijzen koopt U bij: DENECKER Julian Raoul Gasthuisstr. 25, Poperinge, en: Statieplaats, Abele, Grens. Telefoon: Poperinge 58 en 268. (c872> EEN REISJE MET DE PAASDAGEN? PASEN-Zondag: naar ANTWER PEN, voor ijsrevue Skating Va riétés». - 110 fr. - Afreis 12 u. PASEN-Maandag: naar BRUS SEL voor bezoek aan vliegveld van Meisbroek, onder bevoegd geleide. - Reis 110 fr., bezoek aan vliegveld 25 fr. - Afreis 5.30 u. Alle inl.: Paul Van Bruwacne, Bruggestraat 81, Poperinge. - Tele foon 445. (c-834) In de late avond van Witte Don derdag, 22 Maart dezer, deed zich nog een smartelijk verkeersongeval voor langs de Provensteenweg te Poperinge. Landbouwarbeider Orbie Maurice, weduwnaar van Vrouw Gokelaere Julia, wonende Werfstraat 47, te Poperinge, was Donderdagavond nog ter hoeve Maurice Coene, langs de Provensteenweg', waar hij werk zaam was. Naar verluidt was hij er na zijn dagtaak nog boter en eieren gaan halen. Rond 19.30 uur was hij huiswaarts getrokken. De dreef der hoeve uitkomend, moet hij nu. om huiswaarts te ke ren, de steenweg dweersen om de rechterzijde der baan te nemen. Deed hij zulks per fiets of met de fiets aan de hand, kon nog niet worden uitgemaakt. Na de dreef te zijn uitgekomen, werd hij op de rechterzijde van de steenweg ge vat door een auto Volkswagen komende uit de richting van Pro ven, gevoerd door Jozef Devos, her bergier en handelaa- te Vlamer- tinge. Maurice Orbie, die doof was, werd opgeschept en tegen de voor ruit van de auto geslagen, om dan terug op de baan te vallen. De erg geschrokken voerder te onmiddellijk. Hulp daagde dig' op en de rijkswacht van 1 ringe werd verwittigd die da< ter plaatse afstapte. Dr Van W ghem werd eveneens opgero maar alle hulp kon niet meei ten, de ongelukkige Maurice bleek op slag te zijn gedood, was beide benen gebroken en vermoedelijk een schedelbreuk gelopen. De rijkswacht stelde ter pk het nodige onderzoek in en de waarvan de voorruit gebroken en de capotalsmede slijkwei builen vertoonden, werd in b genomen tot het afstappen vai Parket dat Vrijdag 23 dezer wacht werd. De fiets van was beschadigd aan het aehtèi Door de Rode Kruiswagen de verongelukte rond 21.30 naar het O. L. Vrouw Gas overgebracht. Het slachtoffer van dit sm lijk ongeval -was 62 jaar ou vader van 7 kinderen, waarvs vier gehuwd zijn. Aan de Kinderen Orbie-Gok re en Familie bieden wij onz nige christelijke rouwdeelnem: TE VERKOPEN TE POPERINGE: 1) Proper WOONHUIS: 3 plaatsen, 2 kamers en zol der. Op 50 meter van statie. Weldra vrij. 2) Prachtig BURGERSHUIS op 5 a. grond; 4 kamer boven, hof. LiggingCasselstr. Vrij binnen 3.in. Kosteloze inlichtingen vanaf 29 Maart bij DE BLOCK A., 1! Doornstraat, te POPERINGE. (1149) Witte Donderdag en volgende da gen. in de Beenhouwerij DEROO, buitengewone etalage. Iets nieuws, ingestudeerd en uitgewerkt door hem zelf. - Elk zegge het voort. Huismoeders, vergeet vooral niet dat de kenner en de weter zegt: DEROO'S vlees en vleeswaven zijn goedkoper en beter. Om geld te besparen en kawliteit te beko men. koopt alles bij een vakman. - Dagelijks runds-, kalfs- en var kensvlees. (C1081) WITTE DONDERDAG Met Witte Donderdag was er ook dit jaar heel wat volk op wandel in de stad. eerst en vooral de'ge bruikelijke kerkbezoeken. onze kerken waren immers, prachtig ge loeid en versierd en twëedens om de mooie uitstallingen van onze handelaars en winkelierstc gaan bezichtigen en bewonderen. Onze handelaars en winkeliers ver dienen ten- andere ten voüe die bewondering, als beloning voor de grote inspanningen die zii getroost hadden om hun uitstallingen ieders aandacht tc trekken en smaakvol te sieren. Voer de eerste maal dat wij voor het publiek een bezoek aan onze drukkerij hadden toegelaten, werd het volop een succes. Honderden brachten onze rotatiepers oen be zoek en wij zijn er stellig van overtuigd dat zij een diepe indruk hebben meegenomen van hetdeel van o'.is bedriif. dat zij hebben mogen bezichtigen. ZWIJNLAND KERMIS VELOKOÉRS Met de Paasdagen ls het weerom kermis op het Zwijn land Na tuurlijk dat dc llcfhebberskoers op Paas-Zondag de grote attractie jvordt. Dit jaar pakken de inrichters uit met een llefhebberskoers die heel wat volk moet lokken. Er wordt aangezet te 14 u. aan het Rode Kruis, voor een afstand vgn 110 Km. Wegwijzer: Rode Kruis. Casselstr., Dulnjcerkestraat, Watou. Abele, Po peringe (2 maal). Zwijnland, Cas selstraat, Gasthuisstraat. Vlaming straat. Bcrtenpl, Reningelst. West- outer (Ondank), Hertog van Brabant, Rode Kruis, Poperinge (2 maal). Zwijnland, Casselstr.. Duinkerkestr., Werf, Luttertap, Poperinge (5 maal). Inschrijving ter herberg 't Zwijn land De aankomst heeft plaats aan het. Hof van CommerceEr zijn 5.000 fr. prijzen en talrijke pre- mlën te verdienen. Frijsdeling In de Snippe Hopen we voor de Inrichters dat de Paaszonne van de partij weze. CINfi «GOUDEN AREND ROES- BIUiOGE I C"iR<;K 1ÏK- E.OÏQUE». l oer allen. 'Sedert 1 Jar.uarl II. is het oud-bekend huis Ieperstraat 21 POPERINGE /crg'cnoineh door Mevrouw JULIEN DEQUEKER-DUMOULIN Zcais voorheen grote keus van: GLAS-, GLEIS- en FANTAISIE-ARTIKELEN - Geschen ken - Farcen - Fotokaders - Speelgoed - Kunstmatige bloemen en bruiloftskorven - REGENSCHERMEN. Alle herstellingen met dank aanvaard. In *t bijzonder het onovertrefbare, vuurvaste ovenglaswerk P Y R E X (c.985) F. C. POPERINGE R.f'. Bissegem 04 F.C. Poperinge .brancke treedt opnieuw op, tsiv.jl Debaene als buitenrechts is opgesteld. Van meet af pakken de clubmannen uit met vlug passen- spel en nestelen zich op de speel- helft der bezochten. Ryde en Quaghe- beur nemen de plaatselijke portier onder vuur terwijl een drietal kan jers nipt naast of over vliegen. Bis segem laat zich evenwel niet onbe tuigd. Het grootste gevaar gaat uit van de bezoekers en aan de 15» min. opent Ryde de stand. Aangemoedigd door dit succes is Poperinge volop ln de meerderheid. Rond de 30° min. besluit Ryde opnieuw. In de tweede helft ls het spel aan vankelijk ln evenwicht. Bissegem toont zich van zijn beste zijde zon der evenwel gevaarlijk te zijn voor doel. Onder impuls van onze twee blnnenspelers. verplaatsen de onzen het spel. Plttllltoen alleen door. wordt gehaakt. Even later wordt Orbie opnieuw door Gerard gelan ceerd, doch zijn schot vliegt op de pasl te pletter. Debaene, goed ge volgd. herneemt en de bal zit (60- min.). Bissegem wijzigt zijn opstel ling, maar slaagt er niet in de eer te redden. Poperinge lukt zelf, bij een nieuwe doorbraak, een vierde doelpunt langs Pittlllioen. Een flink resultaat na een sportief betwiste kamp. Het deed genoegen vast te stellen, dat de ploeg tha/is de nodige stuwkracht en schotvaar- digheld bezit om nog merkelijk haar klassering te verbeteren. De raserven verloren bij Izegem met overdreven cijfers en verdienden beter na hun moedig verweer. Niettegenstaande ze met tien man optreden en met wlndnadeel star ten kennen ze toch aan de 1» min. succes. Aan de rust is het 21. Tij dens de tweede AeU't weten ze hun overwicht niet ln doelpunten om te zetten. Mede door het onklaar s;r- raken van hun rlrrivsvdedigw wordt de stand uiteindelijk 5—2. Bij aankoop van TWEE PAAR NYLONKOUSEN aan 125 frank liet paar wordt een DERDE PAAR GRATIS GESCHONKEN. Bij aankoop van EEN PAAR NYLONS aan 135 en 145 fr., GESCHENK VAN EEN PAAR SOKAS. Tel. 112. VANAF WITTE-DONDERDAG. Bij: Komt zien naar onze uitstalling". Laatste nieuwig heid Zomerartikëlen. Expositie van Bedspreien, prijs vanaf 595 frank. INGANG VRIJ. 5 Afslag voor de Kroostrijke Gezinnen, tegen ver toon der lidkaart. (c-1164) lie ntf HET DODELIJK ONGEVAL TE LUDENSCHEID M.A.C. POPERINGE Het is dan toch weer zover geko men en hier staan wij dan terug op de drempel van het nieuwe sport- selzóen Het begon zelfs reeds met de traditionele cross op de Kemmelberg. Voor de meeste Poperingse sport liefhebbers gaat echter de meeste aandacht naar het pisteseizoen, dat Maandag a.s. aanvangt met een na tionale koers te Dlksmuide. Voor de supporters van onze jongens heeft dit een grote betekenis, want ze starten alle drie. Denys en Minne zullen proberen onze kleuren te doen zegevieren bij de juniors en we kun nen meteen zeggen dat ze beiden als grote favorieten vertrekken. De Jos rijd op Jap en Dré start voor het eerst met een speciale fabrleks F.N., waarmede hij op het voorplan hoopt te komen dit seizoen. Gezien het steeds groeiende succes van de zo spektaculaire en adembenemende zij- spanraces, hebben ook de inrichters aldus het voorbeeld, door Poperinge gegevend, volgend, een sidecarkoers óp hun programma gebracht, waar aan ons triumviraat deelneemt. Wij zijn dan ook zeer benieuwd wat on ze senior René Bruneel zal presteren in deze koers. Het is immers de eer ste maal dat hij in deze specialiteit zal starten, wat reeds een grote han dicap is voor hem. Doch hij is kam pioen, heeft prestige en kan toch ook een aardig' stukje rijden, nietwaar? Deze faktoren, alsook de talrijke supporters, die zeker de verplaatsing zullen doen. om onze 3 musketiers te kunnen aanmoedigen, zullen zeker stimulerend op hun moraaj werkep en hen toelaten een mooi resultaat te verwerven tegen Debrès, Vander- stichelen, en andere tenoren. En wie weet, verhuist er geen be ker naar Poperinge. Keikoppen, de daad is aan TT en veel geluk Maandag en het ganse seizoen. DE PLAATS VAN HET ONGEVAL. Hier een zicht van dc paats van het onheil. Beneden in de ravijn de camionnette na het onc/c- val. De baan langs waar de voerder rijden moest ligt bovenaan, lin/cs. Na de baan verlaten te hebben bolde de wagen door de haag. De stippellijn duidt dan verder aan hoe de auto met de ongelukkige voerder, de jonge soldaat Georges fiollet uit Poperinge, naar bene den stuikte tot in het 5 a 6 me'er diepe ravijn. De auto waar mede het ongeval gebeurde is hier nog ter plaatseZie verdere bijzonderheden oir bladz. 6. ZONDAG 25 MAART 1951 (Pasen) POPERINGE. Eerste Tap In het Neerhof Casselstraat 63, bij O L. Vrouwkerk, bij Robert Leupe- Debeir. Welkom aan allen. cC-3114) (cC-3.114) POPERINGE. Konijn door de uil te verhollen, In de Spreeuw bij Wed. Dewilde. Gegeven door Hector Ceuleer. Begin te 10 u.; bekorting te 21 u. (cC-3.120) POPERINGE. Zwijnland Ker mis. Bal in de danstent van Ju- lien Houwen. (cC-3.121) WESTOUTER. Eerste Tap «In de Welkomst» bii Lucien Cau- lier-Gryson, Zwartenb. (cC-3.110) PROVEN. Eerste Tap en Prijs- kaarting, 500 fr. prijzen, ter café St Hubertbij Lippinois-De- smedt. (cC-3.119) ABELE-STATIE. Prijskaar- ting in het Manillen Au Comte de Flandre bij Georges Vandezan- de-Breyne. Begin 18 u. (cC-3.118) POPERINGE. Eerste Tap, ter café St Michielbij André De- vos-Demon, St Michielstr. (cC-:3125) WESTOUTER. Groot Balin het Hötel Kosmos», Rodeberg. Begin te 18 uur. (c-1057) MAANDAG 26 MAART 1951 (Tweede Paasdag) POPERINGE. Twee schaap- lammeren. een te verschieten met luchtkarabijn en een te verkaar- ten, In de halve MaanElver- dingesteenweg. (cC-3.124) POPERINGE. Konijn door de uil te verhollen In het Hof van Commercebij Leon Simoen. Be gin 10 u., bekorting 21 u. <cC-3.120) POPERINGE. Vet Konijn tc verhollen door de uil. In de Ban- kelinde» bij Germain Delporte, Krcmbekestwg. Gegeven door Par- rein Michel, uit deLovie. (cC-3.111) POPERINGE. Grote Prijs kamp in het Manillen. ter herberg «In de Zon», bij Loncke Maurice: 1.000 fr. prijzen gewaarborgd en toegevoegd het overtollig inleggeld. Begin te 16 uur. Maten naar keus. Saucissen voor de liefhebbers. r-l. 053 WESTVLETEREN. Grote Lampanschietin/j. liggende en stil- hangende. Begin te 14 u. stipt, Bij Marcel Gruvvez, herberg In de Sportvriend». (c-1161) ZONDAG 1 APRIL 1951 POPERINGE. Schoon stuk kleergoed voor manskostuum, waarde 900 fr. door de uil te ver- bollen. Ter herberg De Vismarkt bij Paul Depoorter. Gegeven door Lucien Dondeyne. Begin te 10 uur 's morgens. (cC-3.116) WOESTEN. Groot Bal in de zaal Kruisstraatbij Georges Pouillie, Poperingestraat, ten voor dele van de Vinkengilde. (cC-1.162) PROVEN. Prachtige, zo goed als nieuwe M-eisjesfiets door de uil te verhollen ter herberg De Blauwe Duif», bij Louis Sohier, Provenhoek, Krombeke, Begin te 6 u. stipt. Nog verschillende mooie prijzen te winnen, zoals poppen, speelballen, voor de hoogstingr- schreven bolders. - Fiets gegeven door Vrouw Maurice Declerck. bij genaamd Martha Pions, (c-1051) POPERINGI Beleefde uitnodiging tot hei, wonen der GEZONGEN JAAR oo Paaszondag 25 Maart, te 7/ in O. L. Vrouwkerk, voor Heer en Vrouw Cyriel SANTY.Marie DESM en overleden ZOON ANDI Van wege de Kinderen, die ken op voorhand. (cC. POPERINGI Vriendelijke uitnodiging tot bijwonen van het SOLEMf JAARGETIJD E. op Maa, 2e Paasdag, te 10 uur, in SK kerk, voor Mijnheer CAMIEL COVEMAEKEF Ectgenoot van Mevrouw Eveline Van Esc Van wëge Echtgenote en deren, die danken op voorha: (cO.: POPERINGI Beleefde uitnodiging tot het wonen van de LijKDIENST volgd van de TERAARDEBES' LING, op Dinsdag 21 Maar 9 uur, in de St Bertinuskerk HEER HENRI CARROI Echtg. van Vr, Victorine Si Oudstrijder 1914-1918 Wie bij vergetelheid geen t' brief werd toegestuurd, geliev Familie hierover te verontscli gen en dit .bericht als dusdau aanzien. (c-1 POPERIMQI Beleefde uitnodiging tot het wonen van de PLECHTIGE I. DIENST, gevolgd van de AARDEBESTELLING, .op Dtt; 27 Maart, te 9.30 uur, in St-« kerk, voor HEER GEORGES MOLLI Zoon van Heer Jerome en Vrouw Christina Cap< Belgisch soldaat, bij Pijnlijk auto-ongeval om leven gekomen, in legerdiem Lüdenscheid, Duitsland, op Z dag 17 Maart 1951. Van wege de Ouders, die da: op voorhand en zich tevens ontschuldigen bij wie, per verg heid, geen rouwbrief zou, gijn gestuurd. tc: WATOt Vriendelijke uitnodiging tot bijwonen van het JAARGETI op Woensdag 28 Maart, te 9 3 in de parochiale kerk van W voor VROUW ELISA GRUWE Wed. van Heer Petrus Vej Van wege de Kinderen Kleinkinderen, die danken op hand.ie.: VLAMERTINGI Beleefde uitnodiging tot het wonen der .GEZONGEN JAAR op Dondttrdag 28 Maart, te 9 in de parochiale kerk.van Vla tinge, voor VROUW IRMA CROMBE Echtgenote van Heer Remi Vangheluwe (cC.".7 ROUWBEDANKINGEl POPERINGI Heer Isidoor Donche-Artois. deren enKleinkinderen dn van harte voor de talrijke bli van deelneming, betuigd bil afsterven en de Lijkdienst va.n diepbetveurde Echtgenoie. Mo Schoonmoeder en Grootmoede VROUW LUCIE ARTOH Echtg. v. Hr Isidoor Done Wie bil vergetelheid geen r brief zou zijn tocge'tuiird, - ge de. Familie hierover te vermin digen. (Cr;1 VLAMERTINGI Dc Familie BOuttcrti-jricc bedankt Vrienden en Kent) voor de talrijke blijken van r deelneming, betuigd bii hr'. af ven en de Lijkdienst van hun betreurd Familielid, HEER EDMOND BOUTTE1 (cC.I VOETBALUITSLAGE1 Uitslagen van op Witte Dot dag gespeelde wedstrijden. Ere-Afdcllng. Antwerp F. C. F. C. Brugge S. C. Charleroi Beerschot Jeugdtornooi te Cannes. Yougo-Slavie Frankrijk Oostenrijk Zwitserland Noord Ierland Holland Engeland België (na vel.) BERICHT Ten titel van bevordering wordt een belangrijke verra toegestaan op ieder bestelling van VOLKSWAGEN tijdens de Handels?oor-dagen van leper, aan de 62 - Casscls POPERINC Het stoffelijk overschot wordt de kapel van binnengedragen. (c-1165) ■«J»"*»' TELEFOON 458 mg»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 3