LAATSTE BERICHTEN HOLLANDSE PLAITAARDAPPELEN Bijzondere T entoonstelling WATOU DAVIDSFONDS Reningelst-Westouter MOVA en VALOIS GROOT BAL BEVEREN-a.-d.-IJZER ROESBRUGGE-HARINGE KROMBEKE Koffie Jeanne d'Arc STAVELE RENINGELST LAAT UW GELD NIET RENTELOOS RUSTEN ANTWERPSE HYPOTHEEKKAS OOSTVLETEREN WOESTEN MARGARINE DA'S FIJN ELVERDINGE BEVEREN - AAN - DE - IJZER DE WESTHOEK IS DE STREEK DER SCHOONSTE KÉNIAGERSTEN EN FIJNSTE VERBETERDE HOP- PESOORTEN. GEEN WONDER DAT BEVEREN VERMAARD KOMT OM ZIJN FIJNSTE BIEREN: "Kénialv "Dubbel s« BOEZINGE BRIELEN LANGEMARK DIKKEBUS KOFFIE'S van T PARADIJS VLAMERTINGE Koffie Jeanned'Arc WIJTSCHATE BESELARE R. BEAUPREZ-HUYGHE Doornstraat 34 - Tel. 103 POPERINGE AAN DE KI NIEUWGEBOUWD PERCEEL LAND ^SI3g8R3IIIIBIEIIiaggS9l5II33!!gg8281l§IlIHIigi!ill!lffilIlS!IS!!lg!|^ 27, Grote Markt leper E GELUVFLD GEDURENDE DE PAASDAGEN BIJZONDERE PRIJZEN. INGANG VRIJ DE RISTOURNO-ZEGELS BESELARE KEMMEL MESEN GELUWE VEEPRIJSKAMP TE BOEZINGE Uit het U/ervikse WERVIK In Korea. Regering, patroons en arbei ders plegen overleg over prij zen en lonen. Begroting v. Verkeerswezen. De staking te Parijs. SCHUIF Om U ZWARE GRANEN en STEVIG STRO te verzekeren, moeten de lentegraangewassen een vol ledige bemesting ontvangen welke minstens: tot 500 Kg- CHL0ORPOTAS 40 per Ha. bevat. TE KOOP of TE HUUR TE HUUR Koffie Jeanne d'Arc EEN MOOI GESCH JUWELE of KORLOG VANLEDE, Goudsn Boterstraat, 6, Iep (c-C KRUISEKE (Wervik) AGENCE BERTEN Veurnestraat 125, Le ONTROEREND GEE VAN RENNER R. DE UIT IZEGEM Benoeming. Zoals verleden week gemeld, werd E. H. Rooryck benoemd tot bestuur der van het gesticht O. L. Vr. ten Bunderen te Moorslede. In vervan ging werd door Z. Exc. Mgr Lamlroy E. H. Mylle, onderpastoor te Tlegem. benoemd tot onderpastoor te Watou. Hartelijke gelukwensen en welkom. Herstelling aan de kiezelwegen. Door de zorgen van ons gemeente bestuur wordt steeds vooruitgang ge maakt met het herstel en onderhoud onzer kiezelwegen. Thans Is het de beurt aan de Callestraat, vak Stoom- molen en Driekoningenstraat. Ons ouderJingengestlcUt. Met de dag vorderen de bouwwer ken, zodat we een aardig massief ge bouwencomplex te zien krijgen. Nog het dak en verder de binnen-afwer- king en we zien deze zomer nog onze ouden van dagen modern en comfor tabel gehuisvest. Eerste Communie. Dinsdagmorgen waren we getuige van de eerste communie onzer kleu ters. Het was aandoenlijk die kleinen, zo groot in getal, 14 knechtjes en 20 meisjes, ter H. Tafel te zien naderen. Na de mis was het zonnetje van de partij en blijgezlnd trokken de kin deren huiswaarts. Die schone dag is weèrom voor een jaar voorbij. Prijskaartlng. Zondag 25 Maart (Pasen), grote prljskaarting bij Vermeulen Maurice, Roesbruggestraat. 200 fr. boven de inleggelden. Begin 19 u. stipt. (1,140). Watou 9 2 B. S. I'operlnge. Zondag 18 dezer kregen we B. S. Poperlnge op ons veld. Spijtig traden de bezoekers slechts met 9 man op, wat meteen alle aantrekkelijkheid van de partij met 50 deed dalen. Watou werkte kranig in het begin, maar was alras van zijn overmacht bewust en nam het dan ook maar voor de rest van de match op zijn gemak, zodat er van schoon spel wei nig te zien viel. Bij het begin van de tweede helft stelde onze kapitein een paar nieuwe backs op. Weldra kon Poperinge een paar doelpunten boe ken. Watou dat zeker niet moest on derdoen wist het eindresultaat tot 9-2 op te drijven. We wensen onze jongens nog veel moed en geluk en hopen volgend seizoen van wal te kunnen steken in derde afdeling. Met een mogelijke aanwinst van enkele jonge elementen zullen we dan onze kans wagen, daarom zal dit rustjaar- tje zeker niet schadelijk geweest zijn. (Wielerclub Klljtte). 21 Juni: Nieuwelingen De Klljtte (Wielerclub Klljtte). 22 Juli: Kermlsprljs Liefhebbers. 26 Juli: Kermlsprljs Nieuwelingen. Waarschijnlijk een programma dat iedere sportliefhebber van de gemeen te zal tevreden stellen. De Ouderdom komt dus, zoals telken jare, het eerst aan de beurt. Reeds werd de omloop vastgesteld en wel als volgt: 2 maal Ouderdom, Busseboom, Lindegoed, Wa rande, Hofstede O. Lammerant, Hof stede Decosters, Ouderdom; daarna 7 maal Ouderdom, Dorp, Boerenhol, Ouderdom. We hopen dat de Ouderdomnaren ook dit Jaar niet zullen ten achter blijven en een milden steun zullen schenken aan de clubmannen. Wat er nog op het kermisprogram- ma zal komen is nog niet bekend. HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 24 Maart 1951 Bladz. 3. POELKAPELLE VRAAGT DE PRODUCTEN Zij bevatten de ristourne-zegels VAC ANTIE-REIZEN GEMEENTE PROVEN OP ZONDAG 1 APRIL 1951 met kosteloze uitlotimg van vel« mooie prijzen, in die feestzaal bij Marcel SWAELS. Begin te 18 uur. Ingang 15 fr. (cC-3109) Duivenmij Onder Ons Op Zondag 25 Maart wordt het duivenseizoen begonnen met een eer ste prljsvlucht uit Le Touquet. In- korving in het lokaal bij G. Devre- ker, tot 11 u. Los te 13 uur. Duivenmij Westertweeverbond Op Maandag 26 Maart wordt het duivenseizoen ingezet met een prljs vlucht uit Le Touquet, bij Val. De- schuytter, herberg De Brikerlj Schuttersli oogdag. Op Paas-Maandag, 26 Maart, gaat de grote jaarlijkse prijsschieting door op de liggende wip, op de Wayenburg bij Cësar Oyaert. Al de liefhebbers zullen willen bij de kampioenschut- ter te gast zijn en die schieting zal werkelijk een groot succes zijn. UIT TER HAND TE KOOP Een schoon en gerieflijk WOONHUIS te Veurne; voor zien van electriciteit, stads- en regenwater. Dagelijks te bezich tigen. Kosteloos inlichtingen: Agence Berten A.„ Veurne straat 125, Leisele. (946) Uitslag prljskaarting. Uitslag der prijskaartlng bij Klno Amand, In de Leeuwerikop 76 mededingers. X. Busschaert Rog. Ryon Louis; 2. Meulenaere Rog. Luyssens F.; 3. Cappoen G. Coene Gilbert; 4. Pockelé René Claebau Julien; 5. Pacco Maurice Baes Gerard; 6. Deturek Honoré Verbrugghe U.; 7. Busschaert R. Dewancker J.; 8. Descamps M. Meulenaere A.; 9. D'Hooghe M. Dequeoker Roger. Aan allen hartelijk dank. Toneel. Op Zondag en Maandag 25 en 26 Maart, te 19 u., geeft de toneelmaat schappij Niet uit eerzucht, maar uit leerzucht» twee vertoningen in de gemeentezaal van het blijspel: Vader-Vrijgezel Onze toneelgroep ontziet geen moeite om de mensen van Stavele en omliggende op geregelde tijdstippen iets degelijks voor te schotelen, daar om verhopen spelers en speelsters dat de toneelliefhebbers deze inspan ning zullen weten te waarderen met ken te komen aanmoedigen en zo doende blijk te geven van hun gene genheid. Aangezien het vergevorderde set- zoen zal de groep geen bijkomende vertoningen kunnen geven in de aanpalende gemeenten. Kaarten te bekomen bij L. Bousse- maere. Wielerkalender 22 April: Nieuwelingen B. W. B. Ouderdom. 27 Mei: Liefhebbers (8° proef Krl- terlum «Het Wekelijks Nieuws»). 17 Juni: Nieuwelingen De Klljtte ZO HET GESTORT WORDT OP EEN SPAARBOEKJE VAN DE (Private onderneming beheerd door het K.B. van 15 December 1934j de bijzonderste privaatspaarkas van België KAN HET TOT 4 OPBRENGEN. Deposito's op 31 December 1950: ongeveer 1 milliard 700 millioen frank VERTEGENWOORDIGERS: Beselare: M. Emlel Cardoen. Bikschote: Mevr. H. Pattljn-Pblllppe. Boexingc: M. I. Govaert. Brielen: Mevr. G. Beele-Verdonck. Dikkebus: M. Arthur Lapt- Elverdinge: M. Germain Ollevler. Geluwe: M. J< Vanrljckegem. Geluveld: Mevr. M. D'haene-Gruwez. Houtevi'IepcrM. Adolphe Six. leper: M. Robert Van den Bogaerde. Langemark: Mevr. V. Peene-Callens. Mesen: M. Frans Thevelln. Oostvleteren. Mej. Maria Smis. Mevr. R. Smls-Butaye. Poperinge: M. Delaleau, Vlamingstr. Proven: Mevr. R. Muyssen-Pareyn. Reningelst: M. Origènc Camerlynck. Roesbrugge-Haringe: M. R. De Puydt. St-Jan-lep.: Mevr. G. Leleu-DeballUe. Stavele: M. Jozef Cornells. Vlamertinge: Mej. C. Van Elslande. Waasten: M. Fernand Provost. Watou: Mevr. Cam. Vandenberghe- Vandevelde Wervik: M. Karei Boonc. Westouter: M. Reml Delanote. WestrozebekeM. Hubert Capelle. Westvleteren: M. Jos. Ackerman. Wijtschate: M. Cyrlcl Maerten. Woe stenM. Henri Gouwy. Zandvoorde: Mevr. O. Phlllps-Van- denbroucke, Zillebeke: M. Antoon Hellebuyck. Zonnebeke: M. Ant. Vanwalleghem. (c-1133) Davidsfonds. De plaatselijke afdeling heeft het plan opgevat met de komende zomer twee reizen in te richten: een een daagse en een tweedaagse. De eerste naar de Handelsfoor te Rljsel en de tweede tot in Luxemburg. Nadere bijzonderheden zullen weldra volgen. Geboren in Maart? Dan ls het hoog tijd te denken aan uw storting voor pensioen. Mannen: 360 fr. Vrouwen: 180 fr. Dit voor de vrij-verzekerden. De verplicht-ver zekerden dienen er over te waken dat hun werkgever tijdig de kaart in dient. Puivennieuws. Zondag 25 Maart, grote prljsvlucht uit Le Touquet. Inkorving in 't lo kaal bij A. Coppenolle tot 12 u. stipt. Maandag 26 Maart (tweede Paas dag) prljsvlucht uit Le Touquet. In korving in 't lokaal hij A. Coppenol le tot 12 u. stipt. Dinsdag 27 Maart, grote leervlucht uit Arras. Inkorving in 't lokaal tot 16 uur stipt. Voetbalfront. F. C. Woesten 4 1 Dosko Bevelen. Onze jongens, fel op weerwraak be lust, over de opgelopen nederlaag vo rige Zondag, beten van in het be gin fel van zich af. Ze gelukten hier in prachtig en ze stuurden de gasten puntenloos huiswaarts. Zondag a.s. zijn ze op rust. I'. C. Woesten 2 3 Vlamertinge. Onze Jongeren moesten bij S. K. Vlamertinge met een zeer gehaven de ploeg, slechts 9 man kwamen in 't veld, nipt het onderspit delven. Zondag a.s. reizen ze naar de pas gestichte club Hoogstade. Op Donderdag, 28 Maart, te 20 u., in Monsalvaet te Westouter, krij gen we de Hr Willem Denys te ho ren. Hij kcmt ons een en ander vertellen uit de plezante historie van Peegie en Antnette Zeer velen kennen dat reeds ge deeltelijk uit Het Wekelijks NieuwsZulke dingen echter winnen er alles bij, wanneer men ze hoort uit de mond van de schrijver zelf, in het sappig Roese- laars. Iedereen is welkom. Leden van het Davidsfonds hebben natuurlijk gratis toegang; niet-leden betalen 5 frank. Wie kcmt zal het zich zeker niet beklagen: twee uren iach en leute! Tot Donderdag. Het Bestuur. Bemerk: De autobus (2 fr.) stopt aan De Ouderdomte 19.45 u., aan Reningelstkerk te 19.50 u. VRAAGT DE Zij bevat de ristourno-zegels VACANTIE-REIZEN* Ze lcomen. Wie? De Michels! Wacht niet om uw plaatsen bij dhr Plet Migchel- sen-Delboo, Veurnestraat, te bespre ken. Weet ge, dat ze ons beloofden dat Briek Schotte in hoogsteigen persoon over zijn laatste wereldkam pioenschap zou vertellen alsmede zijn ereronde op de planken zou rij ten I Houdt dus Zondag 1 April vrij! BIJ (le Muziekmaatschappij. Op Paas-Zondag doet de plaatse lijke muziekmaatschappij een uit stap naar leper, ter gelegenheid der Handelsfoor aldaar. Een concert zal er door onze muzikanten gegeven worden van 14.30 tot 15.15 u. De mu zikanten worden verzocht te 14.15 u. stipt op de kiosk bij de statie te wil len aanwezig zijn. Tot al de andere leden der maatschappij wordt een dringende oproep gedaan om aan de uitstap deel te nemen. Voetbalhoekje. Zondag 11. moesten de Stadenaars op bezoek komen maar Sportkring Staden vond er niets beters op dan zijn kat te sturen. Deze ronde werd dus met forfait-score 5-0 gewonnen. Onze beste dank, Stadenaars! Hiermee is de competitiestrijd ten einde. Onze mannen veroverden schitterend de kampioenentitel en dit met 3 punten voorsprong op F. C. Komen. Werk van den Akker. Zondag 11. hadden wij een nuttige en aangename vergadering in De Kroonbij Wed. Degezelle. Waren aanwezig: de ijverigste leden, die het nut begrijpen dezer bijeenkomsten, om te luisteren naar de hoogst be langrijke voordracht van Meester Depinois. Er werd ook medegedeeld dat de Voorzitter Jules Vanderjeugt van de Weledele Heer Burgemeester de belofte gekregen had, aan onze plaatselijke gilde een vlag te bezor gen. De vergadering eindigde met het verloten van een tiental kosteloze abonnementen op Volkstuin het maandelijks orgaan van het Verbond van Volkstuinen en het Werk van den Akker. Pilkem-kermls. Dit jaar zal deze, zoals verleden week werd medegedeeld, een bijzón der kenmerk hebben. Geen velokoers, die komt Tater, maar feestelijkheden in onze landse school. Ja, ze werd herbouwd na de oorlog 1914-18 en plechtig ingehuldigd met het Kalva- riekruis, en sinds 25 jaar trekt Eerw. Zuster Thérèse er dagelijks naartoe als onderwijzeres der bewaarschool. Dit wordt gevierd op tweede Paasdag, 's Morgens in de kerk te 9 u. is er een hoogmis van dankzegging. Te 11.30 u. in de lokalen der school van Pllkem, feestzitting, alwaar, bene vens de hulde die zal gebracht wor den aan onze Kloosterzusters, een hijzonder geschenk Eerw. Zuster Thé rèse zal aangeboden worden door de inwoners van Pilkem. in aanwezig heid van de Geestelijke en Wereld lijke Overheid van Boezinge, van de Familie van Eerw. Zuster Thérèse, vrienden en kennissen, 's Middags feestmaal en in de namiddag serena de door de muziekmaatschappij Ste Cecilia van Boezinge. Daarbij nog. laat ons hopen, een zonnig weertje, en 't zal toch Pilkem-kermis zijn, Papieromhaling. Zoals in het Parochieblad van Palm-Zondag werd medegedeeld, en door Z. E. H. Pastoor van op de pre dikstoel warm werd aanbevolen, zui len onze collegestudenten onder de Paasweek rondgaan om bij nun me deburgers af te halen: al het verza melde papier, boeken, brochuurtjes, dozen karton gazetten papleren zak ken van eetwaren veevoeders vetten, cement, enz. ten bate van St Pleters- liefdewerk. Iledereen kan en zal daaraan meedoen, want iedereen voelt sympathie voor dit edel missie werk. Bond der Kroostrijke Gezinnen. Zondag 1 April, Beloken Pasen, gaat de jaarlijkse feestvergadering door in de parochiale feestzaal *e 19 u. Ter dezer gelegenheid treedt de kabaretgroep K.W.B. uit Oostende op. Met zijn leuke nummertjes, om zo het geestige bij het ernstige te voegen. Om te eindigen dan een tom bola van enkele mooie prijzen onder al de aanwezigen. Ingangskaarten zijn te verkrijgen bij al de bestuurs leden en de schrijver van de bond: Meester Roger Carpentler, Brugstraat (tel. Elverdinge nr 12), Boezinge. Voetbalnieuws. S. C. Zonnebeke I 0 Brleleu Sp. Brielen speelt zonder G. Poisson- nier en A. Charles die wegbleven zon der verwittiging. De eerste helft ls gekenmerkt door zenuwachtig spel dat zich snel verplaatst en herhaal delijk de beide doelwachters aan het werk stelt. Aan de rust wijzen de bordjes steeds 0-0, De tweede helft brengt de volledi ge weergave van de eerste. Zonnebe ke is wat vlugger op de bal en Brie len beschikt over beter passenspel. Aan de 75' minuut komt een back van Brielen in het bezit van het le der, wil wegtrappen, doch glijdt uit en valt op de bal. Een noodlottige reflexbeweging van de scheidsrechter die fluit en hiermee een onvrijwillige en dan nog lichte fout met het erg ste bestraft. De penalty wordt door Black omgezet. Zo komt Zonnebeke op kansrijke wijze aan de twee punt jes, maar een puntenverdeling had belde ploegen bevredigd. (d—1100) Overlijden van E. H. Godderis. E. H. Godderis, gewezen pastoor al hier, is in de Heer ontslapen te Lich- tervelde in het St Rosaliagesticht, waar hij sinds een jaar verbleef. Hij nam ontslag de 24 Maart 1950. Hij was In zijn 83° levensjaar. Op Paas-Maandag, 26 Maart, zal zijn stoffelijk overschot naar Lange mark overgebracht worden. Te 10 u. zal er een plechtige nadienst zijn met teraardebestelling. Sportnieuws. Maurits Minne reed weerom een schitterende wedstrijd in de Omloop van de Vlaamse Gewesten. Op de piste werd hij geklopt door pisteren ner Fr. De Prycker. Niemand kan nog twijfelen aan de macht van Minne. Quartier deed ook een zeer goede koers in Gent-Staden. Moedig als al tijd deed hij flink zijn werk in de ontsnapping, maar hacl wat krachten tekort op 't laatste. Hij eindigde er dertiende. Prijskaartlng. Uitslag der prljskaarting bij Odiel Voet: 1. Milleville Mare. Voet Odiel; 2. Platteeuw Ed. Deruytter Ach.: 3. Dereyne G. Parmentier André; 4. Ghysselds W. Derudder Eremic; 5. Parmentier Alb. Stragier Pol; 6. Platteeuw Alb. Notredame M.; 7. Vanacker B. Minne Maur.; 8. Goeghebeur Eli Wybo Michel. Velokoers. Zondag 1 April 1951 wordt een gro te velokoers verreden door Onafhan- kelijken B.W.B., ingericht door de Veloclub Verenigde Sportvrienden van Langemark. 10.000 fr. prijzen en premlën. Afstand 150 km. Start te 14 u. namiddag, bij Frans Callens. Duivensport. Maatschappij Recht voor Allen bij Victor Noliet, laat weten aan de liefhebbers dat er vanaf Donderdag 22 Maart, iedere Donderdag leer vlucht ls. Zondag a.s. prljsvlucht uit Le Touquet. Bond der Kroostrijke Gezinnen. Hier volgt eindelijk de lijst onzer moeders, leden van de bond, welke in aanmerking komen voor het bij zonder ereteken, toegekend als hulde aan de moeders van 10 kinderen en meer: 14 Kinderen: Mevr. Blanckaert Od., Vanbelleghem L. 12 Kinderen: Wed. Ligneel J„ Wed. Tanghe P., Mevr. Terryn Od. 11 Kinderen: Mevr. Dedier M., Kimpe O., Lagrou Alf., Stevens L., Vanacker H., Moeyaert Aug., Van- damme H„ Van Tomme Ach., Vuyl- steke Cam. 10 Kinderen: Courtens Mich., De- fever Am., Dewilde M„ Lerminez J., Wed. Sinnaeve L., Verhelst Cam.. Wed. Vermeersch R. Indien er iemand moest vergeten zijn, gelieve het onmiddellijk te mel den aan M. Mestdagh F„ postontvan- ger, Boezingestraat 18. De kortingszegels zijn aangeko men. De handelaars welke willen toe treden tot die dienst mogen zich aanbieden aan voormeld adres na 18.30 u. Rennersnieuws. Op 12 Maart reed onze lokale craek te Moeskroen en het werd zijn twee de overwinning. Op 18 Maart vertrok hij als favoriet in de derde Gent- Staden. Toen de renners het eerst Staden binnenkwamen was het strijdplan niet rooskleurig voor Noy- elle's talrijk opgekomen supporters. Hij bevond zich in laatste stelling van de hoofdgroep, die toen 5 minu ten goed te maken had. Bij het in gaan van de laatste ronde was het André die de leiding nam en die ook prachtig de spurt won voor de eerste plaats. Onderscheiding. Aan het Hoger Wetenschappelijk Instituut te Namen heeft onze dorps genoot E. P. Leleu, scheutist, een proefschrift voorgedragen en verde digd over de vooruitgang van de landbouw te Dikkebus in de laatste 50 jaren. Hij werd laureaatuitgeroepen voor liet academisch jaar 1950-51 en bemachtigde terzelfdertijd de Lu- oas-prijsspeciaal uitgeschreven voor de mededingers aan deze wed strijd. Wij wensen Pater Leleu geluk met zijn durf, zijn actueel en gesitueerd onderwerp, alsmede met de prach tige bekroning van zijn werk. VRAAGT DE met de ristourno-zegels VACANTIE-REIZEN (bc-9155) Bericht aan de bevolking. De inwoners die binnen de ge meente van adres veranderen, wor den nogmaals verwittigd dat ze ver plicht zijn binnen de vijf dagen na elke verandering hiervan aangifte te doen op het gemeentesecretariaat. Botsing. Toen J. Devos, handelaar, wonen de Dorp, achteruit met zijn camion uit de Kerkhofstraat kwam gereden, botste hij tegen'de stilstaande camion van J. Dumortier, vleeshandelaar, uit leper. Alles beperkte zich tot stoffelijke schade. Voetbal. S. K. Vlamertinge 4 1 Toek. Menen Zondag 11. toonden de rood-witjes zich eens langs hun beste zijde en stonden technisch als taktisch ver boven hun tegenstrevers, Kapitein Guillemont wint de opgooi en kiest wind in de rug. Sportkring overklast de grensbewoners en toch moeten we de 20® min. afwachten om midvoor Parrein, op pas van G. Caulier, en alhoewel bestookt door twee tegen strevers, de stand te zien openen. (1-0). Aan de 35° min., ditmaal op pas van D. Vandromme, weet G. Parrein nogmaals van op afstand met een juist gericht schot de portier der Toekomstmannen te verschalken en 't is 2-0. De reeks aanvallen gaat verder en 2 min. voor de rust ont snapt het doel van Menen bij won der aan een nieuwe schending, wan neer M. Hof zijn rush met een kei hard schot op de deklat besluit. Na de rust, alhoewel tegen wind, is Sportkring nog steeds het meest aan bod. J. Vandromme verknoeit een enige kans tot doelen wanneer hij van op 3 m. torenhoog boven schiet. Kort daarop herstelt hij zijn fout en op inzenden van M. Hof weet J. Vandromme tussen een kluwen van spelers de bal in het net te zen den (3-0). Daarna gaat Menen, ge holpen door een felle wind, ten aan val over doch de verdediging van Sportkring, waarin de heroptredende G. Hoflack berger, werk verzet, waakt. Toch zal Menen langs zijn midvoor met kopbal Verkindere, die in de modder uitgleed, weten te ver schalken (3-1). Tijdens de laatste minuten degageert de Menense por tier slecht. D. Vandromme zendt de bal met puike kopstoot tot bij G. Parrein, die stopt, en mooi in de lin kerbovenhoek zijn derde r" clpunt van deze wedstrijd lukt (4- Gans de ploeg speelde een voortreffelijke partij, met midvoor Parrein in ve dette. Zondag a.s. spelen we nogmaals aan huis, ditmaal tegen S. V. Kort- rijk. Sportkring wil zich redden en Zondag blijven de beide puntjes ze ker op de Pothem. Aftrap te 15 u. Duivenmij De Zwaluw Op Pasen en tweede Paasdag 25 en 26 Maart grote prijsvluchj; uit Le Touquet. Klassement in 2 vluchten voor mooie beker. Inkorving Zondag' en Maandag van 9 tot 11.30 u. Vanaf 22 Maart iedere Donderdag vlucht uit Nieuwkerke. Inkorving tót 11 uur. Vanaf 23 Maart iedere Vrijdag vlucht uit Le Bizet. Inkorving' te 11 u. Vanaf 27 Maart iedere Dinsdag in korving voor Arras tot 17 u. Bi.) Het Vliegend XViel Onze Onafhankelijke Maurits Min ne wist na zijn vierde en derde plaats ditmaal tweede te eindigen in de Omloop der Vlaamse Gewesten. Mau rice, aanstaande Zondag de palm! Dré Noyelle bezorgde zijn club een derde palm en was ditmaal de sterkste in Gent-Staden. Driemaal eerste op vier betwiste koersen. Na gels met koppen! Onze parochiaan Thuur Cleene- werek kan ook reeds met de besten wedijveren en bemachtigde in Gent- Staden een eervolle vijfde plaats. Thuur zal wel tonen dat hij het in hem gestelde vertrouwen niet zal be schamen. Zulderbond. Op Zondag 25 Maart (Pasen) leer vlucht uit Le Touquet. Inkorving van acht tot tien uur aan 0,50 fr. de duif. Opgelet! 's Avonds groot hal ten voordele der Duivenmaatschappij «Zulderbond» ln het lokaal bij Marcel Binteln, herberg De Slach ter Bij de Midenstand. Zondagvoormiddag gaf volksverte genwoordiger Lefere in de zaal De Weegbrug voor 40 50 toehoorders een zeer Interessante uiteenzetting over het pensioen der zelfstandige arbeiders. Velen onzer oude mensen die het nu met hun pensioentje moeten stellen gingen met veel moed huiswaarts in afwachting dat de voorgestelde oplossing spoedig wer kelijkheid worde. De middenstanders beginnen stilaan maar zeker over tuigd te worden van de noodzake- ljikheid zich te organiseren. Daar om: alle middenstanders worden lid van het N.C.M.V. Voetbal. Na de indrukwekkende remonte door Eendracht Beselare verwezen lijkt de laatste weken, kunnen wij niet anders dan een hartelijk pro ficiat wensen voor de effenaf verba zende prestaties door onze jongens geleverd. De zes laatste matchen wa ren vijf overwinningen en één gelijk spel. In de rangschikking klimt Be selare van de elfde naar de vierde plaats. Voor een eerste optreden in II® Gewestelijk kan het werkelijk niet beter en mooier. Waar lang ge vreesd werd voor het behoud in Ge westelijk, overtreffen de Eendrach- ters de stoutste verwachtingen en met het huidige moreel zullen nog prachtige resultaten behaald worden. Supporters en sportliefhebbers van Beselare en omliggende toont uw waardering aan onze club, voor hun schitterende prestaties, door talrijk op te komen, zo zult ge onze gelief de club steunen tot groei en bloei en verdere roem. AANLEG, ONDERHOUD VOOR HUWELIJKEN, van Tuinen. - Alle beplan- Feesten, versieringen, alle tingen. - Speciale prijzen omstandigheden: voor gans het jaar. BLOEMEN - PLANTEN. Gediplomeerde Tuinbouwkundige (c-1064) UIT TER HAND TE K voor alle groot- of kleinhar grote hof en garage, gelege over de dorpskerk, tusse scholen; groot 535 m2. - N. gemak van betaling. Z1 den: Sanitas, Gemtstr. 14, NE-aan-Zee. - Liefst 's na: UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE HOLLEBEKE groot 84 aren 70 centiaren, gelegen bij de Palingbekestraat. Inlichtingen ter Studie van No taris RAMAULT te WERVIK. (1063) I Meubelcentrale I Zoekt g'icts t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine <n ZOEKER in ons blad! Velokoers. Op Zondag, 1 April, wordt een grote velokoers gegeven voor alle beginnelingen onder de 18 Jaar, niet B.W.B. 1.200 fr. prijzen en talrijke pre- miën. Vertrek te 15 uur op de (I.-2233) ï.aktKiMfi:6 te 1M0 OP AL WAT U KOOPT VRAAGT VACANTIE-REIZEN Duivensport. Uitslag van de eerste vlucht: 1. P. Vandepoele; 2. Depla-Vanhau- waert; 3. Vandamme C.; 4. Nyssen H.; 5. en 6. P. Vandepoele; 7. Depla- Vanhauwaert; 8. J. Saelen; 9. Saelens R.; 10. Vandamme C. Op Zondag 25 dezer vlucht uit Le Touquet in De Hazewind bij Th. Taillieu. Op Maandag 26 dezer vlucht uit Le Touquet bij J. Mest dagh, Noordeinde. Proficiat voor de eerste winnaar van dit jaar. Terug te been. Voor enkele dagen hadden wij het genoegen Camlel Corlon te ontmoe ten die niet kon nalaten al was het met een paar stokken, toch even een luchtje te scheppen. Men zal zich herinneren dat onze flinke speler bij Wervik voor enkele weken in een wedstrijd zijn been brak. De breuk was niet zo erg als men eerst gedacht had en alles laat verhopen dat het een goed einde zal hebben. We wensen Camiel een spoedig her stel. uit «FRIESLAND», VROEGE BINTJES «ALPHA» (Vainqueur), Record late soort. Bij: DENECKER Julien Raoul Gasthuisstr. 25, POPERINGE en Statieplaats, ABELE, Grens. Tel. 58 en 268. <c871) Burgerstand. Overlijden. Jacobs Laura, echtg. Bartbolomé Francois, 68 j. Huwelijk. Specenier Daniël, en Vandamme Simonne. Huwelijksbelofte. Bruneel Remi. wed. Vanheeckhoutte Anna, en Alle man Magdaleine, dienstmeid v. Sta vele. Sport. Niettegenstaande het wankelbaar weer oogstte de derde motocross op de berg een groot succes wat betreft de belangstelling. De streekgenoten Decoster (Fr.) en Coeckelberg (leper) overtroefden hun tegenstrevers met brio. Bertje Vandevoorde's forme gaat in stijgende lijn: te Gent werd hij mooi derde en te Staden werd hij in een fameuze sprint van 10 man slechts gevloerd door zijn eeuwige rivaal, Noyelle. Landbouwers! Op Donderdag 29 Maart, te 10 u., gaat de jaarlijkse veekeuring en prijskamp door op de Dries. Overlijden van Dr Alph. Vanneste, vader van onze Herder. Maandag 11. overleed te Dottenijs. dokter Alphonse Vanneste, in de ho ge leeftijd van 85 jaar. De heer Al phonse Vanneste was de vader van de dokters Marcel en Maurice Van neste, beiden te Dottenijs, alsook van de Eerwaarde Heer Albert Vanneste, pastoor te Mesen en Eerw, Heer Jean Vanneste, onderpastoor te Moeskroen. Wij bieden onze achtbare Herder j en de familie Vanneste onze chrls- j telijke deelneming aan bij het smar telijk verlies dat hen heeft getroffen. Burgerstand. Geboorte. Dejonghe Annemieke. d. v. Emiel en Maria Bertier. Overlijden. Kamiel Helaert, 57 jaar, echtg. v. Marguerite Odent. De opvoering van Mie Pladijs Zondag jl. werd op algemene aan vraag in de feestzaal der Broeders- school het blijspel: «Mie Pladijs» door J. Hoogeveen, voor de tweede maal voor het voetlicht gebracht dooi de plaatselijke vrouwentoneelkring. Het geweldig succes geoogst bij hun eerste optreden lokte opnieuw een bomvolle zaal. Wat betreft de rolverdeling mag men zich heel te vreden betonen. Zowel de kleine als de grotere rollen werden flink ver tolkt en getuigden de speelsters te kunnen wedijveren tegen de twee plaatselijke mannentoneelkringen. De talrijke opkomst bij de twee verto ningen ls tevens een bewijs van gro te belangstelling voor de vrouwen toneelkring, die zich zeker naaste Jaar zal trachten nog te overtreffen. Nationale militie. Lichting 1952. Opgelet! De dienstplichtigen van de lichting 1952 worden eraan her innerd dat zij zich op Donderdag 29 Maart, te 13 u. moeten aanbieden op het Werfbureau te leper. Aanplantingen en gemeentehof,jcs. Aanplantingen, zoals rond kerk en gemeentehofjes, brengen altijd ver fraaiing en vormen een welkome aan trekkelijkheid, Jammer dat de kin deren er meestal speelplaatsen van maken en vernieling aanbrengen. De beplantingen onder toezicht bren gen van het publiek zou daaraan kunnen verhelpen. Stierenkeuring. Dinsdag 27 Maart, te 10 u„ jaarlijk se stierenkeuring en prijskamp voor de melkkoeien. Cinema St Sebastiaan. Zaterdag, Zondag en MaandagLe Grand Passage(De grote door vaart), met Spencer Tracy. Een mooie bijfilm en aktualiteiten. Muziekconcert. Verleden Zondag gaf de gemeente lijke Harmonie Ste Cecilia in de St Jozefszaal een muziekconcert on der leiding van dhr Stefaan Dom- brecht. De ruime St Jozefszaal liep tegen het gestelde uur nokvol. Op het versierde podium had de Harmo nie plaats genomen. Op de achter wand, met de Vlaamse en Nationale kleuren versierd, hangde een groot portret van Peter Benolt. De Heer Dokter Morlion, voorzitter der Har monie, opende de feestavond met een hartelijk welkom aan de talrijke aanwezigen. Onder de talentvolle leiding van dhr Stefaan Dombrecht, die voor ieder uit te voeren stuk, aan het publiek de nodige uitleg ver schafte, werd het eerste deel van het uitgelezen programma afgewerkt, dat besloot met een hulde aan de grote Vlaamse toondichter Peter Benolt. Een 15-tal minuten poos om even op Zie vervolg volgende kolom 3SFÜ Uitslagen van de veeprijskamp, wel ke te Boezinge ingericht werd door het Provinciaal Verbond der Veekweek syndicaten van Westvlaanderen, en niettegenstaande de slechte weersom standigheden, een buitengewone bij val kende. 1. Stieren geb. tussen 1 Juli '49 en 30 Juni '50 1. Nestor eig'.: Veebond Boezinge. 2. Novem elg.: Veebond Boezinge. 3. Narden van de Rattevalle eig.: Duthoo Georges, Zuidschote. 4. Noë van de Kruisput eig.: Debacker André, Boezinge. 5. Nito eig.: Desmadryl André, Elverdinge 6. Noë eig.: Hooghe Valere, Langemark. 7. Nito eig.: Dauchy Germain, Boezinge. 8. Nero eig.: Dauchy Germain, Boezinge. 9. Nislam eig'.: Decoodt Emiel, Boezinge. 10. Negus eig.: Parreyn Leon, Bikschote. 2. - Stieren geb. tussen 1 Juli '48 en 30 Juni '49. 1. Millerand Damme eig.: Debacker André, Boezinge. 2. Master eig.: Cools Gaston, Boezinge. 3. Martin H. Barriere eig.: Devos A. en Lampaert A„ Elv. 4. Max van 't Abeelhof eig.: Ameel André, Poelkapelle. 1" Annuïteit: Milo van Barsdam eig.: Stragier Prosper, Elverdinge. 1Annuïteit Bewaarpremie: «Max Bazelaere», eig.: Veebond Boezinge. 3. - SÜieren geboren vóór 1 Juli 1947. 1. Lambik elg.: Buyse Gustaaf, Poelkapelle, 4. - Bewaarpremiën Stieren. 2" Annuïteit: Lue van 't Bekhof eig.: Syndicaat Langemark. 3" Annuïteit: Kolombus eig.: Syndicaat Langemark. 5. - Bewaarpremiën Melkkoeien. 1. Jacqueline van Batavia eig.: Vandeputte Leon, Poelkapelle. 2. Rosa van de Schreiboom eig.: Vandeputte G., Langemark. 3. Diana van 't Roodhof eig.: Wed. K. Verplancke, Boezinge. 4. «Gaby», eig'.: Van Eeeke Daniël, Boezinge. 6. - Gewone premiën Melkkoeien. 1. Ivette eig.: Dekemele Emiel, Boezinge. 2. Zotte eig.Vanlerberghe, Langemark. 3. Kita van 't Hagebos eig.: Gotelaere Hector, Langemark. 4. Hilda eig.: Van Eecke Daniël, Boezinge. 5. Zulie eig.: Van Becelaere R., Bikschote. 6. Keppe van de Sehreiboom eig.: Vandeputte G., Langemark. 7. Gusta van de Plaatse eig.: Donek Michel, Boezinge, 8. Joie eig.: Steyaert Gustaaf, Boezinge. 7. - Vaarzen geb. tussen 1 Juli '48 en 20 Juni '49. 1. Marenta van Batavia eig.: Ampe André, Boezinge. 2. Mina van de Schreiboom eig.: Vandeputte G., Langemark. 3. Misette eig.: Storme Leon, Boezinge. 4. Mariette van de Kruisput eig.: Debackere André, Boezinge. 5. Mika eig.: Desot Virgile, Boezinge. BURGERSTAND Geboorten. Dhalluin Georges, z. v. Georges en Delporte Simonne. Knockaert Maria, d. v. Marcel en Denys Odette.Deleu Geor gette, z. v. Nestor en Balloy Ra chel. Leleu Christiane, d v. Raymond en Van Lierde Denise. Overlijden. Descamps Lutgar- de, d. v. Michel en Verstraete Marie-Louise. Huwelijken. Gathem Roger, smid, te Bousbecaue, en Valcke Maria, fabriekwerkster, Wervik Desreumaux Daniël, wever, Ko men, en Vanhalewijn Marcelline, fabriekw. Wervik. Schotte Da niël, metaalbew., en Ramaut Ber tha, fabriekw., b. v. Wervik. Vanheule Michel, kleermaker, We- velgem, en Casier Beatrice, fa briekwerkster, Wervik. Bergh- man Remi, vlashandelaar, Geluwe, en Vandamme Paula, landb., Wer vik. JAN VERBRAECKEN KOMT De zo gekende zanger, de prins van het Vlaamse lied, komt op Zondag 15 April, te 17.30 uur, naar Het Volksbelang Duivenstr. 80. Wie hoorde zijn schlagers niet voor de radio: Noordzeestrand enz... Samen met het zo graag gehoorde Metropolis »-orkest en nog veel andere radio-vedetten, treedt Jan Verbraecken voor de eerste maal in onze stad en streek op. De kaartenverkoop, die deze v/eek werd geopend, kent een on gehoorde bijval. Wie deze succes avond wil beleven, bestelle seffens zijn voorbehouden genummerde plaatsbewijzen In 't Volksbe lang», Duivenstraat 80. - Telefoon Komen 136. Kaarten vanaf 20 tot 35 fr. WIJKFEESTEN ZWARTE GEVEL Ter gelegenheid van de Paas feesten gaan op de Paasdagen de jaarlijkse wijkfeesten op die bui tenwijk door. VRIENDEN VAN LOURDES Zondag 11. had in de bovenzaal van Sint Polde trekking plaats tot aanduiding van de winnaars van de gratis-Lourdesreizen van de Vrienden van Lourdes Er werden 19 reizen uitgeloot. De gelukkig winnaars zijn: Nr 865: Mr Alf. Vansteenkiste; 977; Mevr. Maes-Soubry; 40: Juffr. Arl. Dujardin; 194: Juffr. I. Bos- cahert; 919: Mr C. Pillaert; 624: Juffr. A. Isaac; 196: Mr G. Van neste; 37: Juffr. Raym. Vande- voorde; 141: Mr R. Deleu; 690: Mad. Martha; 41: Mevr. G, Clique- Vantomme; 949: Mr Jer. Decorte- Debreyer; 44: Mr E. Bosschaert; 966: Mevr. J. Cnockaert-Vanmas- senhove; 853: Juffr. Cl. Bryon; 431; Mr R. Essel-Feryn; 995: Mr G. Delvoye-Vansteenkiste; 193: Voor de GROOTSTE KEUS in HOEDEN en KLAKKEN QARD1NAEL Opv.: R. Vandcnbulcke-Lecluyse 7, Rijselstraat IE PER. U vindit er tevens mooie DASSEN en SJERPEN, alsook allerhande MEDAILLES. (cI-2234) TSJOENTSJON BEZET. OP 11 KM. VAN 38° PARALLEEL In de loop van Woensdag jl. maakten de U.N.O.-tröepen belang rijke vorderingen. Zij rukten o.m. de rode basis Tsjoengtsjon binnen, die gans vernield was en vooraf door de communisten was ontruimd. Daarmede zijn zij de 38° breedte graad genaderd tot op 11 km. De vertegenwoordigers der 12 landen die strijdkrachten hebben in Korea, hielden overleg nopens het al of niet overschrijden van de oude grens. Het blijkt wel dat overeengekomen werd dat in som mige gevallen, om taktische rede nen, dergelijk overschrijden zal worden toegelaten. Onder voorzitterschap van Mi nister Van den Daele werd Woens dag jl. een bijeenkomst gehouden van patroons en arbeiders, ter be handeling van het vraagstuk der prijzen en lonen. De arbeiders wa ren vertegenwoordigd door afge vaardigden van de Christene en Soicalistische Vakbonden. Besluiten bleken althans nog niet getroffen. Vanwege de vakbonden werd aangedrongen op loonsverho ging, o.m. van 5 zo de index in April de 420 p. zou bereiken. De Regering zou zich evenwel verzet ten tegen een algemene loonsver hoging. Werden verder besproken de heffing van een overdrachttaks op de export en het verlenen van subsidies voor zekere produkten. Met 103 stemmen tegen 76 en bij 3 onthoudingen heeft de Kamer Woensdag jl. de Begroting van het Ministerie van Verkeerswezen goed gekeurd. De Senaat keurde de 24 maan den legerdienst goed. Te Parijs neemt de staking steeds meer en meer uitbreiding, zelfs tot buiten de hoofdstad. Plaat selijk is alle verkeer volkomen ont redderd. De grote spoorlijnen wer den eveneens aangetast door de stakingsgolf. De politie heeft de electrische centrales bezet. P.TT. dreigt eveneens te worden mee gesleurd. «o» IN ENKELE REGELS Als gouverneur der provincie Brabant werd benoemd, dhr Jean De Neeff totnogtoe Arrondisse- mentskommissaris te Leuven. Witte Donderdag bracht over gans het land een zwaar winter weer. Te Brussel sneeuwde het in de morgenuren zo geweldig dat het verkeer zelfs gedurende een uur bemoeilijkt werd. Tegen Pasen zullen Romseé en Poulet in vrijheid gesteld worden. von Palkenhausen reist vol gende week naar Duitsland terug. In Frankrijk heerst algemene spoorwegstaking, die het land en- de regering in zeer ernstige moei lijkheden brengt. na lezing, ons blad in (le handen van een v iend of gebuur die het nog niet heeft. U bewijst er ons een. dienst mee. Dank adem te komen en liet tweede deel werd met dezelfde nauwkeurigheid uitgevoerd. Het concert besloot met de uitvoering van De Vlaamse Leeuw en liet Vaderlands Lied. De Heer Jo zef Vervaeke, voorzitter van het Da vidsfonds, wenste de muziekleider en muzikanteïi geluk om de talent- en kunstvolle leiding en uitvoering. On der toejuichingen van muzikanten en aanwezigen overhandigde dhr Voorzitter van het Davidsfonds een bloemtuil aan dhr Dombrecht, lei der Harmonie. Aan de Harmonie en haar gevierde leider, hartelijk proficiat! Toneelglide Onder Ons Verleden Maandag te 20 u., besloot de Toneelgilde Onder Ons ln de feestzaal Dessetn, het toneelselzoen met de opvoering van De Duistere MachtVoor een uitgelezen publiek werd dit stuk ln de beste voorwaar den voor het voetlicht gebracht De afwisselende toneeltjes van diepe ontroering en leuke zetten werden door de spelers op markante wijze uitgebeeld en door het publiek naar waarde meebeleefd. (1085) 1. - HERBERG «St-Joris»; 2. - HERBERG De Lancier HERBERG «De Tramstatie», thans bewoond door Heer Leon Clarys. Met aanpalende feest- en danszaal (in opbouw vóór 1 Aug. a.s., plan nen ter inzage). Alle drie gelegen ter Dorpplaats te Houtem-Veurne. Seffens vrij. Zich wenden: Brouwerij Verhae- ghe-Pattou te Houtem-Veurne (te lefoon Leisele 41), of bij Filibert Bailleul, Dorp 2, te Alveringem (te lefoon Lo 119). (1154) Juffr. I. Bosschaert; 454: Derudder-Kesteloot. We wensen de gelukkig naars van harte geluk en hen gedurende hun bedev in het genade-oord te Lou le «Vrienden van Lourdes) len gedenken in hun getx Verdere inlichtingen bij Ackerman, Magdalenastr. N. C. MIDDENSTANDSVE Verkoopsweken De Paasklokken overvloj wat vroegtijdig, onze goei stede en overgoten onze w: met duizenden loten der V wekentombola. De inwoners, dit vern doen in massa hun inkop' vangen graag bij elke aank aantal loten en weten de inspanning onzer winkel waarderen. Ook de inwoners der om' gemeenten, het overvliege: sedert een week ziende, ko: langstellend naar onze wil ook zij doen inkopen met dachte: wij winnen een prijs in de verkoopsweken) Jeugdprijskamp der onwaarschijnlijkhe Onze jeugd kan reeds gei 't zoeken gaan naar de schijnlijkheden welke zicb den in de étalages van de liers, die een banderol De aan de Jeugdprijskamp» i ten. De winkeliers worden dringend deze banderol plakken of, indien ze er n bezitten, er onmiddellijk te vragen op het Sekretari VELOKOERS Uitslag van de rijwielko 18 Maart jl.; 72 deelnemers 1. Vantieghem Harelbeke in 1 u. 47 min.; 2. Rebry op 1 lengte; 3. Verbeke, 4. Lucien Victor; 5. Inderv Comhaire; 7. Decraye; 8. 9, Degroote; 10. Gevaerts; tichelen; 12. Beun; 13. Os Pype; -15. Barbary, ZAAL VOLKSBELAD Op Zondag 25 Maart te 18 uur, optreden van d( laarse internationale gooi stenaar Dr GILBERTXNO. Slechts één enkele verta Overal bomvolle zalen. 3 uren spektakel Inki 10 fr. DUIVENSPORT Lokaal «De Toekoms Duivenstraat 35. Leervluchten. Op W 28 Maart e.k., eerste leervl Arras. Op Dinsdag 27 Mas inkorving tot 17 uur. Voor de leden van I komsten van De Vol den», 1 fr. per duif. Op 1 April 1951, eerst vlucht uit Arras, bij «De vrienden». Zaterdag 31 Mi korving tot 17 uur. wordt aangeboden aan Plechtige Communikan) het aankopen van bij Eers Op de keuring verleden Houtem, heeft onder een tal dieren, de stier van h kweeksyndicaat van Krui! eerste prijs behaald. Prcüc Bestuur en verzorger. Belangrijke Voo Verleden Zondag, ondt belangstelling der leden, 1 de Bcerengilde van Kruis Hr Ghislain Petit, afgevi van het Tabacinstituut van een zeer belangrijke voordri gegeven. We danken de voordrac en wensen veel succes aan bakinstituut van Wervik. Flink geslaagd ave Zondagavond, in de loka Meisjesschool, werd ten der scholen van de paroch meesters, leerlingen en o lingen, afgewisseld met da; balletten, een flink avondfi geven. De talrijke aanwezigen uiterst tevreden, en hebt smaakt aan dat heerlijke s dat zo flink werd vertoikt, iedereen, van klein tot gre zo flink heeft voorgesteld feestjes kunnen maar deug( Seizoen goed Onze renner, R. Verbeki het seizoen goed ingezet, e: koers van verleden Zondag 72 deelnemers, zich derde seerd. Proficiat, en goed sr Grote prijsk Door toedoen van de Kruiseke, is er op Zond; Pasen, te 19 u., voor alle liei grote prljskaarting in het N in het lokaal Het Volksl Veel liefhebbers worden ve het begint stipt; 500 fr. vooruit. Uurverai Met Pasen werden de mis half uur vervroegd, zodat te 7 en te 9.30 u. In de I wordt door het zangkoor d stemmige mis van Perosi voerd. t-VWttVMMVWMAAMMAMM Overneming en overlatinf alle handelszaken, hofst winkels. - Verkoop en aar van huizen, hofsteden, t grond. - Verhuring van w gen. - Hypotheeklening! Verzekeringen: brand, 1 ongevallen. Inlichtingen gratis. De jongste overwinnaar rijs-Nizza had tijdens de kc loofd zijn trui aan O. L. V: schenken, als hij als oven de koers mocht eindigen. Rog woord en nu prijkt zijn tl de voeten van het Mariab de parochiekerk, tussen twee stukken door de renner gesc.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 5