a g oec is mvn öoeiwit 2 z z z GQ z z z hl OC a bi <0 bi O z co bl OC -J h! hl O OC bi CC mi X 00 j X hl bi O OC HET WEKEETJKS NIEUWS Zaterdag 24 Maart 1951 Bladz. 7. BANK VAN ROESELARE - BANK VAN ROESELARE - BANK VAN ROE*E' are - BANK VAN ROESELARE - BANK VAN ROESELARE - BANK VAN X X bi <A bi OC tt u OC u m bi O Z b 0 m 1 1 Waarom de BANK van ROESELARE uw voorkeur verdient OMDAT... 5 Ai bi O Z z GQ OC mi ld Z X r 8 DE BANK VAN ROESELARE IS: een sterke bank met het hoogste percentage vaste deposito's en een evenwichtige belegging van haar actiemiddelen een vrije bank die steeds bij machte is uitzon derlijke voorwaarden aan haar clientele te ver lenen een zelfstandige bank die in geen ondergeschikt verband staat met andere instellingen of belan gengroepen, maar onafhankelijk haar eigen doel nastreeft, te weten DE WELVAART VAN ONZE WESTVLAAMSE GOUW DE BANK VAN ROESELARE IS: een gewestelijke bank in levend en rechtstreeks contact met haar clientele en afgestemd op de specifieke behoeften en belangen van de West- vlaamse handel, nijverheid en landbouw een Vlaamse bank die de spaargelden van onze veie Vlaamse gewesten niet draineert naar an dere streken, maar ze ter beschikking stelt van het eigen Vlaamse bedrijfsleven en toch een internationale bank met uitsteken de relaties en ccrste-rangscorrcspondentcn in alle landen en werelddelen, zodat ze vormt DE BRUG MET HET BUITENLAND -T1I •Sr 23 YxVi I i- 4. i JfeV DE BANK VAN ROESELARE de hoogste rente geeft op alle gcldplaatsingcn. Die rente verhoogt naarmate de duur van het deposito, doch ligt over heel de lijn hoger dan bij andere instellingen. Voor elke beschikbaarheid van geld, kortston dig of van langere duur, biedt de Bank van Rocsclarc U een passende belegging tegen de voordeligste rente. Ook het geringste bedrag brengt rente op. Bijzondere aanbeveling verdienen de kasbons op 1, 3 en 5 jaar van de Bank van Rocsclarc. IIcbt U geld beschikbaar voor korte of langere duur, raadpleeg in volle vertrouwen de nANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE steeds bereid is U financieel te helpen wanneer de ontwikkeling van Uw bedrijf of andere om standigheden het opnemen van Wecrnd kapitaal wenselijk maken. Voor elke behoefte zal de Bank van Roeselarc U de passende kredietvorm aanwijzen. Zowel landbouwers als middenstanders, groot handelaars of industriëlen, einden er een goed onthaal ch de passende voorlichting en steun. Wenst U een lening of krediet aan tegaan, raadpleeg in de eerste plaats de BANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE bijzonder ingericht is op kredietverlening aan de middenstand. Voor de inrichting of uitbreiding van zijn zaak, de bouw of aankoop van zijn huis, heeft de middenstand doorgaans behoefte aan lening op een termijn van 10 a 15 jaar. Het verstrekken van dergelijke leningen ligt niet in de normale activiteit der banken. De Bank van Rocsclarc beschikt evenwel over een dienst die speciaal ingericht is op derge lijke kredietverlening. Middenstanders, wendt U tot de BANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE bijzondere hulp verleent bij aankoop of verkoop op afbetaling. De landbouwers, aannemers of industriëlen die zich de nodige machines of materiaal wensen aan tc schaffen met gemak van betaling, De fabrieanten, garagisten, winkeliers en am bachtslieden die op krediet wensen te verkopen zonder zelf de fondsen te moeten voorschieten. De verbruikers die een of ander gebruiks of genotsartikel van tamelijke prijs op afbetaling willen verwerven, Allen 'vinden de passende financiële hulp bij de BANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE snel en goed alle bëtalings- of ovcrschrijvingsopdrachtcn gra tis uitvoert, alle schuldvorderingen, kwitanties en wissels, int op binnen- of buitenland tegen de laagste com missie, alle cheques en wissels voor U zonder kosten honoreert mits de nodige provisie tc vormen 'lof een kredictoverecnkonist ie treffen. ■Neem een rekening-courant bij de Bank van Rocsclarc en belast lniar met de uitvoering van uw financiële bewerkingen. In tegenstelling met de postehcqucrckcning zal uw bankrekening rente afwerpen. De hoogste rente en de vlugste bediening be zorgt de BANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE beschikt over ecu goederen- en wis^clafdeling die zonder veel formalisme en tegen de laagste voorwaarden alle invoer en uitvoeropcratics afhandelt, de invoer- en uitvoerformulieren gratis viseert, de nodige documentaire kredieten opent bij ccrslc rang-,banken in het buitenland, baar loketten openstelt voor de domiciliatie en bevestiging van buitenlandse documentaire kredieten tc uwen gunste, vreemde munten, rêischequcs en kredietbrie ven aflevert voor toerisme of zakenreizen naar alle landen. IIcbt U onder een of andere vorm tc doen met het buitenland, vertrouw dan op de BANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE commerciële voorlichting verschaft aan baar clientele, inzonderheid voor liet aankopen of uitbreiden van handelsrelaties met bet buiten land. In dc huidige tijd van dcviczcnrcstrictics en voortdurende evolutie der afzetmogelijkheden op dc buitenlandse markten, is liet van groot nut beroep te kunnen doen op dc medewerking van een instelling met een flinke handelsdocu mentatie en internationale relaties. Die onmisbare medewerking en verschaft U dc voorlichting BANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE beschikt over een ervaren beursdienst die zich snel en goedkoop gelast met de regularisatic en omwisseling van effecten, dc aan- en verkoop van Blgischc en buitenlandse waarden, de inschrijving op alle uitgiften van aandelen of obligaties, dc inning van coupons cn uitkcerbarc effecten. Desgewenst gelast dc Bank zich eveneens met dc organisatie van kapitaalsverhogingen, dc uit gifte van obligatieleningen of andere financiële verrichtingen beschikt over een uitstekende financiële docu mentatie waaruit alle inlichtingen kunnen geput worden in verband met uw effectenbezit of een voorgenomen aan- of verkoop. Raadpleeg voor al uw beursverrichtingen dc BANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE dc bewaring en het beheer van 'uw effecten op zich neemt tegen een zeer gering commissieloon. Aldus bespaart ze U de beslommeringen en misrekeningen die bet bezit san effecten met zich brengt en worden uw financiële belangen gevrijwaard door tijdig afknippen van dc coupons regelmatig nazicht der trekkingslij,sten snelle inning van vervallen coupons cn effecten tijdige uitoefening of valorisatie van inschrij- vingsrcchten, enz. Geef uw effecten in vrije bewaring bij dc BANK VAN ROESELARE DE BANK VAN ROESELARE een veilige cn brandvrije koffcrgalcrij te Uwer beschikking stelt waar U voor enkele franks per jaar een brandkast kunt buren om uw kostbaar heden cn waardevolle papieren in veiligheid tc brengen tegen dc risico's van diefstal, brand of verlies. Dc koffcrgalcrij der Bank is toegankelijk alle werkdagen, de voor- cn de namiddag. Wenst U dc hoogste veiligheid, neem dan een koffcrlokct hij dc BANK VAN ROESELARE (H-26) 3mi 3S30H NVA ymws - 3d¥13$30d NVA MNVa 3dV13S30H NVA MNVO - 3HV13S30H NVA MN VB 3dV13S30d NVA MNVS 3dVI

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 7