De Meulemeester DE WEEK IN ONS LAND Wereldgebeurtenissen VOOR UW AUTOMOBIELVERZEKERING 't Grootste Meubelmagazijn der streek De Autobussen op de lijn Diksmuide-Brugge en Diksmuide - Oostende Voor uw één ADRES U vindt er Vrije Goud- en Deviezenmarkt WERELDNIEUWS IN 'T KORT HARDHORENDEN! Western-Electric Hoortoestellen HST WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 24 Maart 1951 Bladz. 8. de Wereldmaatschappij HISPANO AMERICANA aanvaard door do Staat voor Automoblelvoertulgen, bestemd tot bet vervoer van goederen. (Besluit van 15-6-1949) Statuten gepubliceerd in het «Belgisch Staatsbladonder het Nr 20.007 R. C. B. Nr 214.301. Algemene Afgevaardigde, Gevolmachtigde voor België: J. M. JOSI, 25-27, Maria van Bourgonjestraat, BRUSSEL. Tel.: 11.00.18 (15 I.) De maatschappij die de juiste tarieven voorstelt volgens het risico. Burgerlijke Verantwoordelijkheid: onbeperkt Modelpolis «Koninkl, Automobielclub» Voorbeeld: Luxewagens: Tarief I (uitsluiting van bezoldigde voerders) 1.000,— fr. VERMINDERINGEN: 1.400,— Ir. 1.650,fr. 2.000,— fr. 2.400,— fr. 2.800,— fr. 3.500,— fr. 4 PK. 6 PK. 8 PK. 12 PK. 16 PK. 20 PK. 30 PK. 10 wegens kontrakt van tien Jaar. 10 wegens uitsluitend sturen. 10 - 15 - 20 - 25 voor de geleiders, welke verzekerd geweest zijn gedurende een periode gaande van één tot vier jaar, zonder ongevallen te hebben moeten verklaren. Moto's vanaf 300,fr. Garagistenpolis: 3.500,fr. Landbouwtractor: 1.000,fr. VRAAG EVENEENS ONZE SPECIALE TARIEVEN VOOR DE VERZEKERING BRAND PERSOONLIJKE ONGEVALLEN en PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIKHEID Voor inlichtingen bij ÜST Ondervind hetDe polis CHASYRwint het. g AGENTEN IN ALLE LOCALITEITEN. S INSPECTIE St Denijsstraat 174a KORTRIJK BE WERKLOOSHEID In de week van 4 tot 10 Maart werden gemiddeld per dag 160.685 volledige en 31.140 gedeeltelijke werklozen gecontroleerd, hetzij ten overstaan van voorafgaande week een vermindering van 3.608 vol ledige en een verhoging van 3.238 gedeeltelijke werklozen. SUBSIDIES TOT PRIJZENVERLAGING Zoals reeds gemeld zou de Re gering het inzicht koesteren sub sidies te verlenen voor bepaalde producten om de prijzen dezer op een zeker peil te kunnen behouden. De margarine zou hiervoor name lijk het eerst aan de beurt komen. Een bedrag van 100 millioen per maand zou zijn voorzien voor deze politiek van toelagen. NA DE VEROORDELING VAN GENERAAL VON FALKENHAUSEN E. A. De Duitse generaals, die op 9 Maart door de Brusselse krijgsraad veroordeeld werden, hadden tien dagen tijd om beroep aan te teke nen. Deze termijn verstreek Maan dag jl. Men heeft dus kunnen vast stellen dat de drie veroordeelden geen verzoek hebben ingediend om de zaak voor het krljgshof te doen herzien. Nog werd gemeld dat op Maan dag jl. de verdedigers van de Duit se Generaals tot dan toe nog' geen stappen hadden gedaan om de in vrijheidstelling vun hun klanten te bekomen. STAF VAN HET A.C.V. BIJ DE REGERING Een delegatie van het A.C.V. had Maandag Jl. een onderhoud met de HH. Ministers Van den Daele en Coppé om te handelen over de le vensduurte en het loonprobleem te stellen ten overstaan van de stij ging der prijzen. INDEX BENEDEN 410? Naar de eerste berekeningen van de index der kleinhandelsprijzen ever Maart uitwijzen, zou de index tussen de 409 en de 411 schomme len. Men stelt echter vast, dat de prijzen van de grote steden een dalende invloed hebben op de bere keningen. Indien de index onder de 410 zou blijven, zouden de wedden der ambtenaren niet worden aan gepast. Na afloop hiervan werd verno men dat de afgevaardigden van het A.C.V. aan de vertegenwoordigers van de Regering hebben gevraagd dat de Regering het initiatief zou nemen om een vergadering te be leggen met de vertegenwoordigers van de patroons en de vertegen woordigers van de arbeiderssyndi caten om de toestand te bespreken, die is ontstaan ten gevolge van de stijging van de levensduurte. GELEIDE BEZOEKEN AAN DE VLIEGHAVEN VAN MELSBROEK In tegenwoordigheid van hogere Ambtenaren werd op Dinsdag jl. de officiële inwijding gehouden van de geleide bezoeken aan de vlieghaven van Meisbroek. De bezoekers worden vooraf een korte film getoond over enkele bij zondere diensten van de luchtha ven. Daarna werden zij rondgeleid in de grote loods, de gebouwen van de luchthaven, enz... De nationale luchthaven Meis broek, die zich uitstrekt over een oppervlakte van 960 Ha. is een der modernste van Europa. Meer dan 2.000 personen zijn er werkzaam. Meisbroek is de thuishaven van Zie vervolg hiernevens Marktprijzen ANDERLECHT. Slachthuizen. Inlandse runderen: 1.968 stuk?, waar van 475 ossen, 944 koeien, 312 vaar zen, 237 stieren, hetzij 56 minder dan vorige week. De markt ls kalm. Os sen en vaarzen: dikbll 37-44 fr. per kg.; ossen 55 24-27 fr.; ossen 60 28- 33 fr.; vaarzen 55 24-27 fr.; vaar zen 60%, 28-33 fr.; koélen 50%, 17-21 fr.; koelen 55 22-26 fr.; stieren 55 22-26 fr.; stieren 60 26-29 fr.; zwa re stieren, 22-26 fr. worstdleren, 13-17 fr. per kg. ANDERLECHT. Varkensmarkt. Varkens: 1.982 stuks, hetzij 126 min der dan vorige week. De markt is da lend. Magere, 30-31 fr.; half-vette, 27-29 fr.; vette, 26-27 fr. DIKSMU1DE. Veemarkt. Groot vee, 49; kleinvee 1. Per kg.: ossen, 22-25 fr.; vaarzen, 23-26 fr.; koelen. 16-20 fr.; stieren, 21-25 fr.; hoeveboter, 77-80 fr.; eieren, 1,75-1,85 fr. WERVIK. Tabakmarkt. Tabak der streek (echte Wervlkse) mindere kwaliteit, 65-80 fr.; betere, 80-100 fr.; gemengd, 105-115 fr.; extra Riehmond, 145 fr. Boter. Hoeveboter, 82 fr.; mel- kerijboter, 85 fr.; eieren, 1,60 fr. KORTRIJK. Veemarkt. Te koop gestelde dieren en prijzen: 79 koeien tegen 18-23 fr.; 108 vaarzen tegen 24-28 fr.; 34 ossen tegen 24-27 fr.; 27 kalveren tegen 39-41 fr.; 23 stieren tegen 22-25 fr.; 11 varkens tegen 28- 30 fr. Verder 4 schapen tegen 13- 16 fr. en 2 paarden tegen 14-17 fr. KORTRIJK. Per 100 kg.; tarwe 435-445 fr.; spelt 410-420 fr.; rogge 430- -435 fr.; haver 440-450 fr.; wintergerst voor brouwerij 410-420 fr.; zomergerat voor brouwerij 500-515 fr.; erwten an ders dan groen geoogst 750-800 fr.; witte bonen 780-800 fr.; paardenbonen 480-500 fr.; aardappelen: Ideale 92-95 fr.; Bintje 92-95 l'r.; Voran 90-92 fr.: Industrie 90-95 fr.; Alpha 85-87 fr.: Rode Star 110-120 fr.; aardappelen voor veevoeding 55-65 fr.; voederbieten 16-17,50 fr.; suikerbieten 40-41 fr.; ci- chorelbonen, oude oogst, 350-355 fr.; nieuwe oogst 350-355 fr. Lijnzaad 890-925 fr.; ruw vlas, strovlas, onge- dorst, 800-850 fr.; vlas geroot op de grond 1000-1100 fr.; vlas geroot ln put ten 1200-1400 fr. Stro met machine gedorst: geperst tarwestro per ton 440- 460 fr.; roggestro 400-410 fr.; liaverstro 400-410 fr.; gerstestro 400-410 fr.; rog gestro met vlegel gedorst, per ton, 490-525 fr.; weldehool 1100-1200 fr.; klaverhool 1300-1400 fr.; luzernehooi 1850-1950 fr. 429 kg. hoeveboter aan 85 fr.; 1500 eieren aan 1,90-2 fr.; ge giste kaas 55 fr. VEURNE, 21 Maart. Boter 77-78- 80 fr. de kg.; eieren 1,75-1,80-1,85 fr. het stuk. Bankbediende van 700.000 fr. op straat beroofd te Brussel DOOR EEN KEREL DIE TEGEN HEM AANLIEP Woensdagochtend, omstreeks 9.30 u„ ging de bankbediende August Van Durme, wonende in de Edin- burgstraat, te Elsene, en die voor rekening van een Brusselse firma werkt, over het Troonplein, toen een kerel tegen hem opliep, hem zijn tas, inhoudende 700.000 fr., ontrukte en er mede aan de haal ging. de vliegtuigen der Belgische Lucht vaarmaatschappij en bovendien de landingsplaats voor de toestellen van 8 buitenlandse maatschappijen voor geregeld luchtverkeer. In 1950 landden en vertrokken er op Meisbroek 22.495 vliegtuigen; 213.036 passagiers en 10.060 ton vracht en bagage werden er gere gistreerd. De loodsen waarin de vliegtuigen onderhouden en nagezien worden zijn groter dan een kathedraal; 270 meter lang, 52 meter breed en 12,50 meter hoog. Zij dwingen de bewondering af van de buitenland se technici en specialisten. De leperse nijver heid aan de eer De verbruiker voldoening te schen ken door de kwaliteit van het aan geboden product, is het doel dat ieder nijveraar nastreeft. Niemand twijfelt er nog aan dat de leperse Centrale Brouwerij dit doel bereikt heeft. De ontelbare bierliefhebbers uit onze gewesten houden er sinds lang hun mening op na; de mooie sortering dran ken, door die brouwerij geprodu ceerd, weten zij naar waarde te schatten. Hoe vleiend ook deze appreciatie, toch ontbrak er nog iets. Al deze bieren, aan welker smaak wij ge woon zijn, waren reeds op verschei dene tentoonstellingen het voor werp geweest van belangrijke on derscheidingen. Alleen de «Roberg» de jongste creatie die van de eerste dag af door het publiek zo gur- stig was onthaald geweest en die een tot heden nog nooit gezie" succes oogst, was door de officiële instanties nog niet gekeurd. Thans is dit een voldongen feit. Het zal eenieder aangenaam zijn te vernemen dat de bierwedstrijd, te Luxemburg gehouden, de hoog ste onderscheiding aan de zo ge prezen ROBERG PILSheeft toegekend: het DIPLOMA VAN UITMUNTENDHEID, en daarmee gepaard de GEDENKPLAAT VAN UITMUNTENDHEID, het ERE KRUIS en de GOUDEN ME DAILLE. Betekenisvol is het dat de meeste Europese fabrikanten naar de zege dongen zodat de bekomen onder scheiding de ROBERG PILS aan de spits stelt van de interna tionale productie. Meer dan ooit is en blijft «RO BERG uw bier, ons bier, het bier van de fijnproever! (med.) jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllh Slaapkamers Eetplaatsen Buffetten Zetels-Divans Kinderwagens Kinderartikelen MEUBELS BOONE rechtover O.L.Vr.-Kerk POPERINGE Casselstraat 47 Werkhuizen Boomgaardstraat Te'* 200 de grootste keus de beste kwaliteit de laagste prijzen I Alles wordt kosteloos thuis besteld KOMPTANT KREDIET (1082) MIIIIIIIIIIIIIIIIIII!BIIIIIIEIIIIIII9B9IEI9ElllllllllllllilllllllllBI8IIIH Nieuwe sociale moeilijkheden in Frankrijk Stakingen te Parijs. Einde vorige week ging te Parijs een groot deel van het personeel van de metro- en autobusdiensten in staking, om de eis der vakver enigingen tot hogere lonen en wed den en tot vaststelling van een verhoogd levensminimum kracht bij te zetten. Weldra volgden de georganiseer de taxi-chauffeurs liet gegeven voorbeeld. Hierdoor moesten millioenen Pa- rijzenaars, lopende, fietsende, of liftende hun verplaatsingen doen. Een eerste tegenmaatregel dei- Regering, was het ten dienst stel len van een 1.000 vrachtwagens en particuliere autobussen, die wer den gemobiliseerd. Maandag' jl. ging dan het perso neel der electriciteits- en gasfabrie ken in staking, eerst gezegd voor 24 uur. Dit bracht heel wat nieuwe ontreddering. De bedienden van de metro voegden zich eveneens bij de stakers. Het treinverkeer op ze kere lijnen vertrekkend uit Parijs, werd daarbij nog gedeeltelijk ver hinderd. De Regering Queuille, pas nog maar aan het bewind gekomen, be vindt zich door deze sociale eisen in een moeilijke toestand. Maan dagavond hield de kabinetsraad zitting om de kwestie te behande len en Dinsdagmorgen kwam de Regering dan opnieuw bijeen, thans onder voorzitterschap van de President Vincent Auriol zelf, om de toestand te bestuderen. IVIofo botst op auto te Kemmel Twee gekwetsten. Zondagavond na de motocross, omstreeks 18 u., reed de karavaan vuto's en moto's op de grote baan ïeperwaarts. Aan het gehucht de Vierstraatsloeg de genaamde J.V. met zijn vrachtwagen een zij straat in naar de ouderlijke woning toe. Op hetzelfde ogenblik stak een motocyclist J. Descamps uit Rou- baix met zijn vrouw op de duozit ting, een auto voorbij en botste met alle geweld op de flank van de vrachtwagen. Beiden werden ten gronde geslingerd en overreden. De man liep een dijbreuk op en zijn vrouw kloeg geweldig van inwendi ge pijnen. De moto was gans ont redderd. De gekwetsten werden haastig naar het O. L. Vrouw Hos pitaal te leper gevoerd. De ge- rechterlijke politie stelde een on derzoek in. De autovoerder, J. V., wonende te Boezinge, was erg onder de indruk van het gebeurde. Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n m.eid, 'n plaats of watt Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine «ZOEKER» in ons bladt AUTOBUSLIJN DIKSMUIDE—LEKE—BRUGGE van de If. M. V. S. Veel vroeger dan aangekondigd ging de N.M.V.B. over tot de ver vanging van de trams door auto bussen op de lijnen Diksmuide- Brugge en Diksmuide-Oostende. Nadat het personeel van de trams reeds een twee a drie weken oefent op bedoelde lijnen, en ook op de lijn Diksmuide-Roeselare voor la tere aanpassing, werd op 19 Maart, jongstleden, van wal gestoken met de autobussen. Vooralsnog zal er tussen Diks muide en Leke regelmatig dienst gedaan worden met een tram, daar de bussen uit Oostende van Leke soms wel rechtstreeks naar Brugge rijden, en omgekeerd de bussen uit Brugge van Leke koers zetten naar Oostende. De reizigers zullen dus uit Diksmuide aangevoerd worden naar Leke en anderzijds van Leke afgehaald worden voor Diksmuide. Een eerste oogopslag laat toe vast te stellen dat de vervanging door autobussen de reis merkelijk ingekort heeft, voor Brugge-Diks- muide, en omgekeerd natuurlijk, betekent de bus een vermindering van nagenoeg 20 min. Een ander voordeel is zeker dat er meer auto bussen rijden dan tot hiertoe trams. Dit is vooral waar voor de lijn Diksmuide-Oostende, waar er een autobus vertrekt te Diksmuide te 15.45 u. en weer te 16.05 u., dus am per 20 min. later. Ook op de spoorautolijn Diks muide-Roeselare, waarvan de uur tabel gewijzigd werd en aangepast in afwachting dat ook daar auto bussen dienst zullen doen, werden trams bijgeschakeld. Op de lijn Diksmuide-Brugge vallen nog volgende verbeteringen aan te stippen: de nieuwe wijk Koekelare De Nokker wordt aan gedaan en van Zedelgem rijdt de bus rechtstreeks naar St Andries. Snellegem en Varsenare worden bediend door de autobus die de vroegere tram 5 van het stadsnet van Brugge vervangt. Deze wijzigingen zijn echter een verzwaring van werk voor het per soneel, daar slechts één man de autobus zal bedienen en dienst doen als chauffeur en garde. De reizigers die aangezet worden gepast geld bij te hebben zullen langs voor dienen op te stappen en te betalen en moeten de bus langs achter verlaten. De reizigers zullen door dicipline een beetje moeten boeten voor het comfort dat de autobussen hen bieden. SPOOR AUTO DIENST DIKSMUIDE—STADEN—ROESELARE Aansluiting uit (1) Oostende A. Oostvleteren A. Diksmuide, Stat.' V. Woumen, Dorp Woumen, stat. Klerken, Dorp Houthulst, PI. V. Staden, Stat. V. Sleyhaeghe Roes., Koortskapel Roeselare, Markt Roeseiaxe, Stat. A. Aansluiting naarArdooie V. (1) Werkdagen. 8.35 7.41 6.20 9.15 6.33 9.24 6.35 9.26 6.42 9.33 5.50 6.52 9.43 5.59 7.02 9.53 6.10 7.12 10.03 6.15 7.18 10.09 6.21 7.25 10.16 6.25 7.30 10.20 6.35 11.10 10.20 10.41 10.50 11.03 11.05 11.12 11.22 11.32 11.42 11.48 11.55 12.00 13.40 13.25 13.30 13.41 13.43 13.52 14.02 14.12 14.22 14.28 14.35 14.40 (1) Aansluiting uit Oostvleteren Aansluiting uit Roeselare Diksmuide, Station N.M.B.S. Diksmuide, Markt Beerst, Station Keiem. Dorp Leke, Dorp Aansluiting naar Oostende Aansluiting uit Oostende Leke, Dorp Koekelare, Dorp Koekelare, Dorp Ichtegem, Dorp Ichtegem, Station Ichtegem, Mitswege Aartrijke, Dorp Zedelgem, Dorp St-Andries, Phare Brugge, Viadukt Brugge, 't Zand Brugge, Markt (1) Werkdagen. (2) Zo Brugge, Markt Brugge, 't Zand Brugge, Viadukt St-Andries, Phare Zedelgem, Dorp Aartrijke, Dorp Ichtegem, Mitswege Ichtegem, Station Ichtegem, Dorp Koekelare, Dorp Koekelare. Dorp Leke, Dorp Aansluiting naar Oostende Aansluiting uit Oostende Leke, Dorp Keiem, Dorp Beerst, Station Diksmuide, Markt Diksmuide, Station N.M.B.S. A. A. 7.40 10.41 14.10 17.20 19.55 A. (1) 10.35 13.20 15.55 17.20 19.30 V. 5.55 6.30 7.50 11.05 12.50 14.30 16.05 17.45 20.00 5.56 6.31 7.51 11.06 12.51 14.31 16.06 17.46 20.01 6.02 6.37 7.57 11.12 12.57 14.37 16.12 17.52 20.07 6.09 6.44 8.04 11.19 13.04 14.44 16.19 17.59 20.14 A. 6.15 6.50 8.10 11.25 13.10 14.50 16.25 18.05 20.20 V. 6.15 8.15 11.25 13.10 14.50 16.25 18.05 A. 8.10 10.00 13.05 14.50 16.30 18.05 20.20 V. 6.50 8.15 10.05 11.25 13.10 14.50 16.30 18.10 20.20 A. 7.03 8.28 10.18 11.38 13.23 15.03 16.43 18.23 20.33 V. 5.50 7.03 8.28 11.38 13.23 16.43 18.23 5.55 7.08 8.33 11.43 13.28 16.48 18.28 6.01 7.14 8.39 11.49 13.34 16.54 18.34 6.02 7.15 8.40 11.50 13.35 16.55 18.35 6.12 7.25 8.50 12.00 13.45 17.05 18.45 6.26 7.40 9.05 12.15 14.00 17.20 19.00 6.41 7.56 9.21 12.31 14.16 17.36 19.16 6.44 7.59 9.24 12.34 14.19 17.39 19.19 6.47 8.02 9.27 12.37 14.22 17.42 19.22 A. 6.50 8.05 9.30 12.40 14.25 17.45 19.25 en Feestdagen. Al de halten zijn op aanvraag. (2) 22.00 22.00 22.13 PRESIDENT AURIOL VERTROK NAAR NEW-YORK President Vincent Auriol is Dia. dagavond jl. vertrokken uit Pari» om aiover Le Havre met delie t France naar New-York af te re., zen voor een officieel bezoek aar de U.S.A. President Vincent Auriol zal tij. dens zijn bezoek 30 redevoeringet; houden en bij 18 officiële geleset. heden tafelpresident zijn. De president is vergezeld dooi zijn vrouw en een gevolg vail a personen, onder wie zijn zoon Paul die een van de secretarissen vat zijn vader is, de Minister van Bui tenlandse Zaken, Robert Schuman twee ambassadeurs, drie detectivet en vijf bedienden. Met de lie de Prancegaan ooi enige kratten champagne en fijn Franse wijnen mee voor de grots diners en recepties. De garderobe van Mevr. Auriol zal uit ongeveer 30 toiletten van grote Parijse modehuizen bestaan. NATIONALE VERGADERING AANVAARDT KIESSYSTEEM MET EEN STEMBEURT Met 318 stemmen tegen 282 heels de Assemblée Nationaleeet, wetsontwerp goedgekeurd strekkaj. de tot de doorvoering van een vet kiezingssysteem berustend op éét ronde. Men herinnere zich ter dezet, dat de Regering Pleven ontsla? nam ingevolge onenigheid van Kamer omtrent het nieuw in voeren kiessysteem. 16.50 18.25 14.10 17.20 14.40 16.56 18.54 14.48 17.07 19.03 14.50 17.10 19.05 14.58 17.22 19.12 15.08 17.32 19.22 15.18 17.42 18.35 19.32 15.27 17.52 18.43 19.42 15.33 17.58 18.48 19.48 15.40 18.05 18.54 19.55 15.45 18.10 18.59 20.00 19.10 19.10 20.20 Deze uurrooster AUTOBUSLIJN BRUGGE—LEKE- DIKSMUIDE V. 6.55 8.45 11.50 13.30 16.50 18.40 20.15 6.58 8.48 11.53 13.33 16.53 18.43 20.18 7.01 8.51 11.56 13.36 16.56 18.46 20.21 7.04 8.54 11.59 13.39 16.59 18.49 20.24 7.20 9.10 12.15 13.55 17.15 19.05 20.40 7.35 9.25 12.30 14.10 17.30 19.20 20.55 7.45 9.35 12.40 14.20 17.40 19.30 21.05 7.46 9.36 12.41 14.21 17.41 19.31 21.06 7.52 9.42 12.47 14.27 17.47 19.37 21.12 A. 7.57 9.47 12.52 14.32 17.52 19.42 21.17 V. 6.00 7.57 9.47 11.05 12.52 14.32 16.10 17.52 19.42 21.17 A. 6.13 8.10 10.00 11.18 13.05 14.45 16.23 18.05 19.55 21.30) V. 6.15 8.15 11.25 13.10 14.50 16.25 18.05 A. 8.10 10.00 13.05 14.50 16.30 18.05 20.20 22.00 (2) TREKKINGEN LENING VOOR WEDEROPBOUW Eerste Schijf. 172" Trekking van 17 Maart 1951. Wint 1 millioen frank: Reeks 1017 Nr 123. Tweede Schijf. 111° Trekking van 21 Maart 1951. Wint 1 millioen frank: Reeks 5746 Nr 623. Wint 500.000 frank: Reeks 5917 Nr 042. Derde Schijf. 47» TREKKING VAN 19-3-51 Bij de 47° trekking van de weder- opbouwlening 3" schijf, viel een lot van een millioen te beurt aan obli gatie Reeks 9146 Nr 062 en een lot van 250.000 frank aan obligatie Reeks 10.105 Nr 921 De andere obligaties dezer reek sen zijn terugbetaalbaar aan 1.000 frank. LOTENLENING VAN 1933 210° Trekking van 17 Maart 1951. Wint 50.000 fir.: 143.440. 17 loten van 25.000 fr.: 118.469 121.616 131.572 159.745 199.108 274.523 304.407 324.668 324.810 328.423 349.048 356.079 362.742 374.019 383.083 388.497 396.386. VERW. GEWESTEN 1921 222" Trekking van 15 Maart 1951. Winft 1 millioen frank: Reeks 083.015 Nr 8. De overige obligation van deze reeks zijn uiitbetaaltoaar met 250 fr. VERWOESTE GEWESTEN 1923 TREKKING VAN 20 MAART De uitslag van de 334" trekking der Verwoeste Gewesten 1923 luidt: 250.000 fr.: Reeks 236.145 Nr 4 100.000 fr.: Reeks 109.343 Nr 2 50.000 fr. Reeks 25.930 Nr 1 Reeks 47.085 Nr 3 De overige obligatiën van deze reeksen zijn uitbetaalbaar met 575 frank of tegen 550 fr. naargelang zij overgemaakt werden, volgens het Koninklijk Besluit van 11 Mei 1935. KOLONIALE LOTERIJ Hier volgen die uitslagen van de trekking der Koloniale Loterij die Zaterdagavond plaats vond. 200 6 250: 79 - 44 - 67 - 58 2.500: 243 5.000 9940 - 7292 - 0536 - 1924 1 «GO «4A£l 10.000: 9571 - 3762 - 9609 Staaf van beleg uitgeroepen In Iraij Na nieuwe aanslag en goedk euring door de Kamer vu de nationalisatie de r petroleumbronnen. Na de Speciale Kamercommissie heeft ook de Iraanse Kamer met algemene stemmen, en daarna de Iraanse Senaat, met dezelfde een parigheid, de nationalisatie der pe troleumbronnen goedgekeurd. Deze beslissingen zijn zwaar van betekenis voor de Anglo-Iraanse petroleummaatschappij, welke gro tendeels in Britse handen is, maar inzonderlijk voor Groot-Brittannië zelf, daar deze nationalisatie de bevoorrading der Britse militaire macht in het Midden-Oosten aan benzine in het gedrang brengen kan. De getroffen beslissing bracht ontstemming te weeg te Londen, waar men evenwel doet opmerken dat het gesloten akkoord, onder rechtskundig oogpunt, niet mag verbroken worden op eenzijdige ook niet tot verstrek» datum van zelfde ai- wijze en voorziene koord. Engeland heeft Teheran arbitra ire voorgesteld over de petrdenu- kwestie. Intussen werd een nieuwe «sa- Universiteit der Iraanse hooÜJtai op Dr Dzangenez, Voorzitter vindt slag gepleegd te Teheran, nanelijï en gewezen Minister in de Reserin? Razmara. De dader is een stadwt, zekere Ghomi, die door Dr Uw- genez was betrapt op bedrof tij dens zijn examen en in dit exit» dan ook zakte. De oud-mirt» werd niet levensgevaarlijk gevond, Dit belet echter -niet, dat luji na deze aansltg de Staat va» bt- leg werd uitgeroepen te Teiet" door de Shah, en dit voor de te van 2 maanden. M- Na de verbanning van Mgr Beran Vervolger» van Mgr Beran in de ban der H. Kerk. In een decreet van consistoriale congregatie is bekend gemaakt dat alle personen, die een rol hebben gespeeld in de deportatie van Mgr Béran en die deel hebben genomen aan andere vervolgingen tegen de kerk in Tsjecho-Slowakije, in de speciale kerkban worden gedaan, waarvan ze slechts door Z. H. de Paus kunnen ontheven worden. Volgens het nieuwsagentecii; A. P., zou Mgr Bénn thans w, blijven al» banneling op het kwt*' Rozmital, nabij het dorp van «eli de naam, in goede gezondheid en werken aan een boek over 4 zalige Agnes, een P-aagse pit»- uit de 13" eeuw, dit ziekenhui!® en klooster» stichtte. DE VERDEDIGING VAN HET WESTEN Generaal Eisenhower heeft zijn adjuncten bemand. Generaal Eisenhower heeft Dins dag jl. negen zijner voornaamste adjuncten benoemd. Zo werd veld maarschalk Montgommery officieel tot direct plaatsvervanger van Gen. Eisenhower aangesteld. Tot adjunct van de luchtmacht werd benoemd, de Britse Maarsohalk Sir Hugh Saunders, als werkelijk opperbevel hebber der geallieerde strijdkrach ten in Midden-Europa, de Franse Generaal Juin; tot opperbevelheb ber der geallieerde uchtsWJd- krachten ln de Mlddei-Europe* zone, Luchtkorps-GeneMl Lm»> 1 Norstad, enz... t, t, In het hoofdkwartier -ta geul- raai Eisenhower wordt -erklMk dat de verdediging va; Wei- Europa aal zijn gebaxeed op ét volgende drie geografisch! zoner Noord-Europa, Midden-Drop» e Zuid-Europa. De kwestie der Spaanse troepen. De Amerikaanse ambassadeur te Madrid, de Hr Griffis, zoui van het Spaanse departement van Buitem- landsses Zaken de verzekering heb ben ontvangen, dat Spanje troepen ter beschikking van de Westelijke verdediging zou stellen, indien het er om verzocht wordt en op voor waarde dat deze troepen met Ame rikaans materieel zouden «ré®1; uitgerust. p Verder werd ln verband hitaeét f nog gemeld, dat Groot-Bri-janli zioh eventueel verzetten aout*»'! dergelijke regeling, en di t U.8.A.-regering ter zake #«,- doen zou, zonder de toestem® van Frankrijk. Bij de U.N.O. Westerse mogendheden wensen onderzoek inzake dwangarbeid. 8.15 8.21 8.28 8.34 8.35 Aansluiting naar Oostvleteren Aansluiting naar Roeselare (1) Werkdagen. (2) Zon- en Feestdagen. 9.10 9.15 10.00 10.06 10.13 10.19 10.20 12.10 10.50 13.05 13.11 13.18 13.24 13.25 13.30 14.50 14.56 15,03 15.09 15.10 15.24 16.30 16.36 16.43 16.49 16.50 18.05 16.56 18.05 18.11 18.18 18.24 18.25 18.54 (1) 19.55 20.01 20.08 20.14 20.15 20.20 20.26 20.33 20.39 20.40 (2) 22.00 22.06 22.13 22.19 22.20 Al de halten zijn op aanvraag. AUTOBUSDIENST OOSTENDE—Dl KS MU IDE (2) Zon- en Feestdagen, kan wijzigingen ondergaan bij het in voege komen van de autobus dienst Diksmuide-Roeselare. SPOOR AUTO DIENST ROESELARE Aansluiting (1) uit Ardooie A. 7.40 8.40 Hoeselare, Stat. V. 5.15 7.50 9.25 Roeselare, Markt 5.19 7.55 9.30 Rocs.,Koartskapel 5.25 8.02 9.37 Sleyhaeghe 5.30 8.08 9.43 Staden, Station A. 5.38 8.18 9.53 Houthulst, PI. A. 5.45 8.28 10.03 Klerken, Dorp 8.37 10.14 Woumen, Stat. 8.45 10.21 Woumen, Dorp 8.47 10.23 Diksmuide, Stat. A. 8.55 10.35 STADEN—DIKSMUIDE (1) 11.40 14.50 15.50 19.45 Aansluiting naar Oostende V, Oostvleteren V. 12.10 12.15 12.22 12.28 12.40 12.50 13.02 13.10 13.12 13.20 14.50 14.55 15.02 15.08 15.18 15.28 15.37 15.45 15.47 15.55 16.10 16.15 16.22 16.28 16.40 16.50 17.02 17.10 17.12 17.20 18.15 18.26 18.35 11.05 9.10 12.20 17.45 15.45 18.10 18.25 18.30 18.37 18.43 18.53 19.03 19.12 19.20 19.22 19.30 (2) 20.00 20.10 20.15 20.22 20.28 20.40 20.50 21.02 21.10 21.12 21.20 (tV Werkdagen. (2) Zon- en Feestdagen. Deze uurrooster Ban wijzigingen ondergaan bij het ln voege komen van de autobus- dienst Diksmuide-Roeselare, AUTO BUSDIENST SNELLEGEM- V. Snellegem, Dorp Varsenare, Dorp (St-Andries, Molendorp Brugge, 't Zand Brugge A Al de halten zijn op aanvraag. 6.50 6.58 7.05 7.19 7.22 7.21 7.29 7.36 7.50 7.53 9.15 11.32 9.23 11.40 9.30 11.47 9.44 12.01 9.47 12.04 -BRUGGE 14.47 17.05 19.12 20.50 14.55 17.13 19.20 20.58 15.02 17.20 19.27 21.05 15.16 17.34 19.41 21.19 18.19 17.37 19.44 21.22 AUTOBUSDIENST BRUGGE—SNELLEGEM V, Brugge, Markt Brugge, 't Zand St-Andries, Molendorp Varsenare, Dorp Snellegem, Dorp A. Al (la haltqn zlin pa aanvraag, 6.15 6.18 6.32 6.39 6.47 6.46 6.49 7.03 7.10 7.18 8.40 10.55 14.10 16.30 18.35 20.10 8.43 10.58 14.13 16.33 18.38 20.13 8.57 11.12 14.27 16.47 18.52 20.27 9.03 11.19 14.34 16.54 18.59 20.34 9.3,3 11.37 14.42 17,02 19,07 20,42 (1) (1) (1) 7.00 7.25 8.20 6.55 1 7.31 8.26 1 1 7.33 8.28 1 1 7.36 8.31 7.05 1 7.45 8.40 1 7.48 8.43 1 7.54 849 7.30 8.03 8.58 A. 8.10 9.05 V. 8.15 A. 8.10 V. 8.15 9.05 8.21 9.11 8.28 9.18 8.34 9.24 A. 8.35 9.25 9.15 9.10 Oostende, Station N.M.B.S. Oostende, Petit Paris Oostende, Northlaan Stene Leffinge, Dorp Leffinge, Brug Slijpe, Dorp St-Pieterskapelle Leke, Station Aansluiting naar Koekelare Aansluiting van Koekelare Leke, Station Keiem, Dorp Beerst, Station Diksmuide, Markt Diksmuide, Station N.M.B.S. Aansluiting naar Roeselare Aansluiting naar Oostvleteren, leper, Poperinge, Veurne (1) Werkdagen. (2) Zon- en Feestdagen. halten op aanvraag: Oostende: Leffingestraat; Parijs»; Keiem; Zoetendaele«Warande»; AUTOBUSDIENST Aansluiting uit Oostvleteren, (1) leper, Poperinge, Veurne A. Aansluiting uit Roeselare A. Diksmuide, Station N.M.B.S. V. 5.55 Diksmuide, Markt 5.56 Beerst, Station 6.02 Keiem, Dorp 6.09 Leke, Station A. 6.15 Aansluiting uit Koekelare A. 6.13 Aansluiting naar Koekelare V. 6.50 Leke, Station V. 6.15 St-Pieterskapelle V, 6.22 Slijpe, Dorp 6.31 Leffinge, Brug 6.37 Leffinge, Dorp V. 6.40 7.05 Stene 6.49 7.14 Oostende 6.52 7.17 Oostende, Petit Paris 6.54 7.19 Oostende, Station N.M.B.S. A. 7.00 7.25 (1) Werkdagen. (2) Zon- en Feestdagen. halten óp aanvraagOostende: Leffingestraat; 9.15 9.21 9.23 9.26 9.35 9.38 9.44 9.53 10.00 10.05 10.00 10.00 10.06 10.13 10.19 10.20 12.20 12.26 12.28 12.31 12.40 12.43 12.49 12.58 13.05 13.10 13.05 13.05 13.11 13.18 13.24 13.25 14.05 14.11 14.13 14.16 14.23 14.28 14.34 14.43 14.50 14.50 14.45 14.50 14.56 15.03 15.09 15.10 15.45 15.51 15.53 15.56 16.05 16.08 (1) 17.00 17.06 17.08 17.11 17.20 17.23 16.14 17.29 16.23 17.38 16.30 17.45 10.50 13.30 16.30 16.23 16.30 16.36 16.43 16.49 16.50 16.56 17.45 17.51 17.58 18.04 18.05 17.20 17.26 17.28 17.31 17.40 17.43 17.49 17.59 18.05 18.10 18.05 18.05 18.11 18.18 18.24 18.25 18.54 19.35 19.41 (2) 21.15 21.21 19.43 21.23 19.46 21.26 21.35 21.38 21.44 21.53 22.00 19.55 19.58 20.04 20.13 20.20 20.20 19.55 20.20 22.00 20.26 22.06 20.33 22.13 20.39 22.19 '20.40 22.20 25.000 82441 77846 90420 50.000 70402 - 28305 100.000 65496 49876 250.000 251865 1.000.000 260217 2.500.000123782 72606 50390 40336 81417 55375 59762 82608 - - 00804 - - 19359 - - 43808 - Al de 12.10 halten 15.24 18.20 zijn op aanvraag. Bijgevoegde Leffinge: Noordhoek, «De Zwaan»; Slijpe: «Vogel van Beerst: «De Hert»; Diksmuide: Beerstbrug. DIKSMUIDE (1) OOSTENDE 7.35 7.44 7.50 7.53 8.03 8.07 8.09 8.15 7.41 7.50 7.51 7.57 8.04 8.10 8.10 8.15 8.15 8.22 8.31 8.37 8.40 8.49 8.52 8.54 10.41 10.35 11.05 11.06 11.12 11.19 11.25 11.18 11.25 12.50 12.51 12.57 13.04 13.10 13.05 13.10 11.25 13.10 11.32 13.17 11.41 13.26 11.47 11.50 11.59 12.02 12.04 9.00 12.10 13.32 13.35 13.44 13.47 13.49 13.55 14.10 14.30 14.31 14.37 14.44 14.50 14.45 14.50 14.50 14.57 15.06 15.12 15.15 15.24 15.27 15.29 15.35 (1) 15.55 16.05 16.06 16.12 15.59 .16.19 16.05 16.25 16.23 16.30 15.45 15.46 15.52 16.05 16.12 16.21 16.27 16.30 16.39 16.42 16.44 16.50 16.25 16.32 16.41 16.47 16.50 16.59 17.02 17.04 17.10 17.20 17.20 17.45 17.46 17.52 17.59 18.05 18.05 18.10 18.05 19.30 20.00 20.01 20.07 20.14 20.20 19.55 20.20 (2) 20.20 WOENSDAG 21 MAART 1951 Gouden pond sterling670,- Zwitsers stuk van 20 fr400, Papieren dollar 53,50 Franse fr-ank 13,80 Zwitserse franik 12,45 Gulden 12,30 Gouden dollar 132,75 Pond sterling 132,50 Duitse mark 9,85 Sté Anyme Franco-Beige des Glycerines Corps Gras TE WERVIK Door de U.S.A. en Groot-Brit tannië werd bij de U.N.O. een mo tie ingediend, ertoe strekkende dat in alle aangesloten landen een onderzoek zou worden ingesteld op grond der beschuldigingen uitge bracht inzake dwangarbeid, con centratiekampen, enz... Deze motie werd behandeld dooi de U.N.O.-Commissie voor econo- ALBANIE NOODTOESTAND EN MASSA-ARRESTATIES Volgens de Observerwerd de noodtoestand afgekondigd in Alba nië en werden tevens arrestaties in massa uitgevoerd. Naar verluidt zou een samenzwering tegen de Communistische regering ontdekt zijn en werd een maand geleden ongeveer, een bomaanslag gepleegd op het Russisch ambassadegebouw te Tirana, waarbij meerdere per sonen zouden zijn gedood. Rus sische officieren ontsnapten ter nauwernood aan de uitwerking van de bom. 18.12 20.27 18.21 20.36 18.27 18.30 18.39 18.42 18.44 18.50 20.42 20.45 20.54 20.57 20.59 21.05 Al de halten zijn op aanvraag. Bijgevoegde Leffinge: Noordhoek, «De Zwaan»; Slijpe: «Vogel van Béérs.ti SPa Beerstbrug., De aandeelhouders worden uitge nodigd tot de gewone algemene vergadering, die zal geihouden wor den in d'e maatschappelijke zetel, op DINSDAG 17 APRIL 1951, te 11 u. DAGORDE Lezing van het verslag der be heerraad over het boekjaar 1950; Lezing van het verslag der com missarissen; Goedkeuring der balans en dei- winst- en verliesrekening; Ontlasting aan beheerders en commissarissen Statutaire benoemingen. (1086) 1) 2) 3) 4) 5) mie en sociale raadgeving. De jet-vertegenwoordiger verzette# tegën de motie, bewerend it dwangarbeid niet steeds dient j zien als straf, maar ook all betering» zoals dit gebruikeliji in Rusland. De motie werd 41 toch goedgekeurd met 15 stems® tegen 3. NEDERLAND NIEUWE REGERING Door d« Hr Drees werd t i nieuwe Regering gevormd, die f voor Koningin Juliana de eed 1' 1 legde. In de regeringsverklaring «1 legd voor de Kamer wordt o» voorgehouden: verhoging der taire uitgaven, verhoging der11 lastingen, inkrimping van de begt J ting der vefschillende departeUL'l ten, het verlenen van subsidie» gen de prijsstijging, beperking Jl de investeringen door staat en r. dere openbare diensten, enz.., GROOT BRITTANJE. Vlieg- wezen. De Britten maken thans proefvluchten met een nieuw type van vliegtuig. Dit toestel heeft geen staart, wordt bewogen door een gasturbine-motor, is een éénmans- toestel en wordt bij het landen ge remd door drie valschermen. SPANJE. Na de staking te Barcelona. Terugkomende op de maatregelen getroffen tegen de sta kers van Barcelona, heeft de Spaanse regering de werkgevers toelating verleend om het loon der verloren uren aan de stakers uit te betalen, maar deze moeten dan overuren doen. Anderzijds werd de Gouverneur van Barcelona uit zijn ambt ontheven. CHINA. Duizenden terecht stellingen. Te Hong-Kcng ver- Op ZATERDAG 31 MAART, van 10 tot 16 uur, zal een DEMONSTRATIE van de nieuwste gehouden worden door een Ingenieur-specialist van het hui te Brussel, ten huize van de Optieker L. HOET, unioptic, Rijselstraat 15, MENEN Elk onderzocht persoon zal gratis een AUDIOGRAM ontvan gen, dat een juist beeld geeft van zijn hardhorigheid. Per sonen die reeds in het bezit zijn van een toestel, worden uit genodigd ons om raad te vragen. Bij wijze van uitzondering, zullen toestellen gratis voor 8 dagen op proef worden mede gegeven op gerechtvaardigde aanvraag. DUS ALLE HARDHORENDEN: ZATERDAG 31 MAART NAAR HET HUIS L. HOET TE MENEN. (1000) schijnende onafhankelijke maken andermaal melding van! rechtstellingen op grote schaalj doorgevoerd worden door de f munistische overheden op het C nees vasteland. In de provf Kangtoengoe alleen, zouden duizenden om het leven zijn bracht in de eerst® helft van Mi*f Beschuldiging vaii anti-commi®' tische strevingen, blijkt reeds»! noeg om een doodstraf uit te" ken. ARGENTINIË. IiibcslagnC# I van het dagblad «La l'rensa'; Het Argentijnse Parlement IC de inbeslagneming van het if hankelijk dagblad «La Presj; goedgekeurd. Meteen werd brt; dat een onderzoek zou ing®;i rPifi' worden bij de firma's, die rt|#' onderhielden met het blad. De» beslagneming heeft grote beril '4 verwekt in de U.S.A. FORMOSA. Corruptie. - tionalistische ambtenaren s\, Tchang Kai Shek zouden act dermaal hebben schuldig gwj®| aan corruptie op grote sclwa1' door grote hoeveelheden ten» opgestapeld op Formosa en wettelijk moeten geblokkeerd D.; ven, te hebben uitgevoerd mits Jg zonderlijk hoge persoonlijke 51 i naar Rood-Ohiua. YOUGO-SLAVIE. Griekse'] deren terug naar huis. Door s Yougo-Slavische overheden *j een tweede groep Griekse kindf|J die destijds door de Ccmrmrts| uit Griekenland wrden ontv® _naar Griekenlaiid gerepatrieef'f

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 8