NOTARIËLE VERKOPINGEN BOUWLENINGEN VEILIGE EN WINSTGEVENDE BELEGGING 3g$0 o vervallend o vervallend Vlenagiegeirief, Landalaam rende goederen -ERKMANSHUIS i WOONHUIS uCYNSGROND, cAI- en WEILAND ^BOUWGROND e ZAAILAND WOONHUIS fl MEUBELS en enaglegoederen WOONHUIS HERENHUIS BOUWGRONDEN TWEEWOONST WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS Werkfouüs-Garcage WOONHUIS Perceel HOVING ZAAILAND ZAAILAND MEERS en BOS HOFSTEDE WOONHUIS BOUWGROND WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS HERBERGEN WOONHUIS ZAAILAND HOFSTEDE LAAGSTE INTREST W.H.B ANTVER^IA TE KORTRIJK TE BRUGGE: WOONHUIS RENTENIERSHUIS HANDELSHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS Herbergboerderlj WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS BOUWGROND BOUWGROND WOONHUIS BURGERSHUIS BOUWGROND WOONHUIS WOONHUIS ZAAILAND WOONHUIS ZAAILAND Nieuw woonhuis WOONHUIS WOONHUIS HUISSVIEUBELEN Goede HOFSTEDE en ZAAILAND Obligaties en Kasbons na na 5 jaar 4,50 /o vervallend na 10 jaar Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid HANDELSHUIS Burgershuis Twee Verkmans- woningen Bouwgrond en Weide Bouwgrond Bouwgrond en Zaailand BURGERSHUIS EEN WOONHUIS OUD VEURNE BOUWGROND HANDELSHUIS WOONHUIS BOUWGROND BURGERSHUIS MAA1GRA5 MAALDERIJ met handel HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 31 Maart 1951 Bladz. Kantoor van Notarii I, LAHAYE te Poperinge. Maandag 2 April 1951 1.30 uur stipt, ten huize van Jerome Vanrobaeys-Ingelaere, rstraat 5, te POPERINGE, ENBARE VERKOPING VAN en andere der gewone voorwaarden en gereed geld ONMIDDELLIJK e veiling te voldoen bij Mr O. ir, herberg «De Nieuwe Bar- Westouterstw. 2, Poperinge. Op zelfden datum uur, bij Mr Gilbert Creus- café De Vetten OsBer» aats, te Poperinge, JBLIEKE VERKOPING VAN \0 POPERINGElagerstraat 5. Gerievig bakhuis, stallingen, hun grond, en meegaande land, samen 19 a, 20 ca., bekend op het ster srktie G, Nrs 775a, 776 1, voond en gebruikt door de aar, Mr Jerome Vanrobaeys- aere. Onmiddellijk vrij. bezichtigen al de werkdagen, ^slechts 's namiddags. 1092) i' i( Kantoor van Notaris *1, LAHAYE te Poperinge. :1 Dinsdag 3 April 1951 uur, bij Mr Alfons Demarey- Oecaveye, café «Voetballokaal iperinge, IENBARE VERKOPING VAN aI POPERINGE. Hondstraat 11. fi Welgelegen [afhankelijkheden en 1 a. 90 ca. Hl en erf, bekend op het kadas- >fektie F, Nr 1072L kO'oond, zonder schrift, door Mi né D'Hondt-Blanckaert, mits 425 fi per maand plus de grondbe- tog en brandverzekeringspremie, l! (1093) Kantoor van Notaris I. LAHAYE te Poperinge. Maandag 9 April 1951 i uur, bij Mr Karei Degroote, „«De Tramstatie», Grote Markt ,g>peringe, aSNBARE VERKOPING VAN GEMEENTE WATOU rfhucht Sint-jan-ter-Biezen: 89 Aren 75 Centiaren 'Eid op het kadaster sektie D, 1)2. 55a, 56 en 57. jbruikt door de Kinders Vande- p-Ruyssen, te St-Jan-ter-Biezen, iten: de Cynsgrond, groot 80 ca., tot tober 2012, mits 10 fr. 's jaars de belastingen, volgens pacht- aakt verleden vóór de Notaris kye op 12-8-1950. "eHet Zaai- en Weiland, zonder tft, mits 2700 fr. 's jaars plus tclastingen, vervaldag 1 Okto- (1094) kantoor van de Notaris LAHAYE te Poperinge rT TER HAND TE KOOP t Sohoon perceel c 7 a.. straatzijde 7 m. te PO- ;4NGE. Reningelststeenweg. gor alle inlichtingen, zich wen- «ten kantore van voornoemde ris. (1207) >1 Studie van Meester 1 W. H. DE SAGHER >eardenmarkt 4, Poperinge aT TER HAND TE KOOP f GEMEENTE IIOLLEBEKE 1 Een perceel k 09 a, 52 ca., gelegen te Hol- V.e, nabij de Ieoèi'Straat. :or verdere inlichtingen', zich genoemde (1208) Men ter studie van T1S. ^Kantoor van de Notaris REN te Roesbrugge-Haringe o5NBARE VERKOPING VAN JMEENTF, BEVEREN-IJZER tostraat Een schoon gerievig ^afhankelijkheden, alsmede 3 a fi. onderbebouwde grond en (jniershof, Sectie B nr 487d. irfhuis van wijlen Juffr. Ro- ...e Desmedt, iBl: Dinsdag 10 April 1951 rslag: Dinsdag 24 April 1951 r30 u. 's namiddags, ter her- [«De Fabriek», bi.j Mr Joseph glaele. te Beveren-IJzer. t.h. instelpremie(1135) n'—i— rdie van Notaris DEEREN, £te Roesbrugge-Haringe. OPENBARE VERKOPING PARTIJ ZAAILAND, gelegen .ULSKAMP, op 2 April a.s., ge- ter herberg bii Mr G. Thera pie Izenberge. gaat niet door, het goed uit ter hand is ver uit. (1225) jtudiën van de Notarissen REN te Roesbrugge-Haringe ®n LAHAYE te Poperinge. 'p Woensdag 4 April 1951 uur namiddag, ten sterfhuize Mevr. Wed. Ernest Berten- 1 amps, Dorpplaats, te KROM- :e, "jiRKW AARDIGE VENDITIE van: wone voorwaarden en komp- j te betalen. (1013) 2 Studie van Notaris CJACQUES-E, DE COCK, rte Torhoutstraat 4, leper. donderdag 12 April 1951 ö.S'J uur namiddag, te leper. Kgcsteenwcg, in de herberg De iden Hccrn INSTEL MET PREMIE v van ,1 'k cn land, samen groot 78 ca.. U SINT-JAN-biJ-ïeper, Jmrtr.'St Nrs 6 en 8. }(7.i rn:i gebruik Ter uitzonde- ..cler br ik die bewoond is dcor Studiën van de Notarlsson N. D HUVETTERE, tr Yper en E. THEVELIN, te Mesen. Woensdag 4 April 1951 te 2.30 uur stipt namiddag, ter herberg De Menenpoortbij de Heer Turcq, Maarschalk French man, te Yper. INSTEL MET PREMIE van STAD YPER, Elverdingestraat 37 Een schoon en welgelegen met koetspoort, garage en hof, groot 4 a. 27 ca. Thans gebruikt door de Heer Dokter Meesen, mits 1.300 fr. te maande, boven de lasten en brand verzekeringspremie, betaalbaar alle drie maanden, de 15 Maart, Juni, September cn December van ieder jaar. De koper zal. voor eigen gebruik, einde mogen stellen zes maanden na de betekening van de toewij zing aan de huurder. Het huis is voorzien van regen en stadswater, gas en electriciteit. Zichtbaar de Maandag en Dins dag van iedere week, van 5 tot 6 uur namiddag. Overslag: Woensdag 18 April '51 (1068) STAD IEPER Commissie van Openbare Onderstand OPENBARE VERKOPING VAN TE IEPER VERKOPING OP 13 APRIL 1951 (Ambt Meester Lemahieu.) Gronden gelegen langs de Kalfvaartslraat. Jnstelprijs: 13.800 fr. 30.000 fr. 87.200 fr. 41.000 fr. 55.800 fr. 70.300 fr. 44.900 fr. 41.200 fr. 37.400 fr. 81.000 fr. Lot 1. 91,49 m2 2. 199,71 m2 3. 498,29 m2 4. 272,70 m2 5. 371,45 m2 6. 468,39 m2 7. 299,05 m2 8. 274,15 m2 9. 249,20 m2 10. 404,96 m2 De verkopingen geschieden tel kens ter zittingszaal, Rijselstr. 38, te 3 uur namiddag. OVERSLAG IN ÉÉN ZITDAG Onmiddellijke ingenottreding. Alle inlichtingen te bekomen bij de Hr Secretars, Rijselstr. 38. (378) Studie van Notaris ALB. LAUWERS te leper. Om uit onverdeeldheid te treden. Op Dinsdag 3 April 1951 te 2.30 uur namiddag, te IEPER, in het Hotel du MiroirGrote Markt, OPENBARE VERKOPING in één enkele zitdag, van: GEMEENTE HOLLEBEKE Klytgatstraat Nrs 3 en 5: met stalling en land, samen groot 16 a. 27 ca. Gebruikt zonder pacht; te we ten: het huis Nr 5 met 14 a. 10 ca., door Leopold Feys-Callens, mits 200 fr. te maande, boven de lasten en verzekering; het huis Nr 3 met 2 a. 17 ca., door Jeanne Callens. BEZOEK: elke dag van 9 tot 11 uur. (1006) Studie der Notarissen A. LAUWERS en N. D HUVETTERE te leper. Om uit onverdeeldheid te treden. 3'é Dcwfec, zonder pacht. (1198) n 'et. g'iet.i t'huren oj te hopen, 15/ r/r n n ylaa i at wat? u niet plaats nog lieden leint tZUEKER* III on bladl Op Woensdag 11 April 1951 OVERSLAG VAN te 2.30 uur nanoen, te leper, in het Hötel de FranceStatie- plaats, 1. STAD IEPER KOOP 1; met hoving, Dikkebusstw. Nr 251, groot 1 a. 81 ca. Gebruikt door Julien Kesteloot, zonder geschreven pacht, mits 190 fr. te maande. Ingesteld: 65.000 fr. KOOP 2: met hoving, Dikkebusstw. Nr 253, groot 1 a. 80 ca. Laatst gebruikt door Roger Michiel. Thans vrij. Sleutel in de garage bij Gaston Pegraeve hierbij. Ingesteld: 71.000 fr. KOOP 3: met hoving, Dikkebusstw. Nr 255, groot 1 a. 79 ca. Gebruikt door Camille Claeys. zonder geschreven pacht, mits 210 fr. te maande. Ingesteld: 60.000 fr. KOOP 4: Dikkebussteenweg, nevens voor gaande, groot 1 a. 88 ca. 50 ma. Gebruikt door de medeverkoper Gaston Dcgraeve, mits 400 fr. te maande. KOOP 5: met hoving, Dikkebusstw. Nr 257, groot 2 a. 34 ca. KOOP 6: achter het werkhuis, onder koop 4, groot 1 a. 63 ca. 50 ma. Kopen 5 en 6 gebruikt door Jo seph Claus, zonder geschreven pacht, mits 600 fr. te maande. Kopen 4. 5 en 6 in massa inge steld: 200.000 fr. Bezoek: Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur namiddag. 2 GEMEENTE WESTOUTER KOOP 7: 49 Aren 90 Centiaren gelegen Rodenberg. Ingesteld: 25.000 Ir. KOOP 8; 1 Hectare 37 Aren 80 Centlaren gelegen tegen de straat van.West- outer naar Loker, Ingesteld: 92.000 fr. KOOP 9: 1 Hectare 1 Are 70 Centiaren gelegen nevens voorgaande. Ingesteld: 40.000 jr. Dit al gebruikt door Maurice Specenier. Zie plakbrieven met plan. (1222) JWVMAmWVMVVVMAAAAnAg UIT TER HAND TE KOOP Prachtige HOFSTEDE in één blok, 42 Ha., gel. in W.- VI.; uiterst go:de grond. - In lichtingen gratis Agence Her ten A„ Veurnestraat, 125, te LEISELE. (1211) Kantoor van Notaris EMIEL LEMAHIEU te leper. Dinsdag 3 April 1951 te 3 uur 's namiddags, in het gast hof Het Zweerd Grote Markt, te leper, TOESLAG VAN GEMEENTE LANGEMARK Een goede en welgetimmerde met hofstedegebouwen, afhanke lijkheden, zaai- en weiland, ge staan en gelegen te Langemark, Bruine Broekstvaat en Peperstraat, groot 7 ha. 28 a. 36 ca. Veraeeld in S kopen. Koop 1. HOFSTÉDEGEBOU- WEN, ZAAI- en WEILAND, groot 2 ha. 55 a. 60 ca. Slechts ingesteld: 400.000 fr. Koop 2. 30 Aren 30 Centiaren MEERS. Slechts ingesteld: 30.000 frank. Koop 3. 1 Hectare 44 Aren 80 Centiaren ZAAIT,AND. Slechts ingesteld: 225.000 frank. Koop 4. 32 Aren WEILAND. Slechts ingesteld: 50 000 frank. Koop 5. 77 Aren 78 Centiaren ZAAILAND. Slechts ingesteld: 75.000 frank. Koop 6. 42 Aren 70 Centiaren ZAAILAND. Slechts ingesteld: 55.000 frank. Koop 7. 92 Aren 10 Centiaren ZAAI- en WEILAND. Slechts ingesteld: 105.000 frank. Koop 8.-53 Aren 10 Centiaren ZAAILAND. Slechts ingesteld: 70.000 frank. RECHT VAN SAMENVOEGING. Het al gebruikt door Hr Michel Courtens, landbouwer te Lange mark, met geschreven pacht, ein digende drie jaar na 1 October a.s. Alle inlichtingen en plakbrieven met plan te bekomen ten kantore van Notaris Lemahieu voornoemd, Elverdingestr.23, te leper. (1120) E. L. Studie van Notaris DECOCK te Nicuwkerke. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOP VAN Gemeente LOKER, Plaats. Lot 1. - Gerievig met afhangen en tuin, 155, Padde- straat, sect. B, Nrs 289n en ex-289w, voor 329 m2. Gevelbreedte 8.10 m. Lot 2. Nevenliggend perceel sectie B, Nr ex-289w, voor 423 m2. Gevelbreedte 10 m. Gebruikt door A. Vandemaele, zonder geschreven pacht. Electriciteit, regen- en putwater. Zichtbaar: Maandag en Donder dag, van 2 tot 4 uur. ENIGE ZITDAG'. Dinsdag 3 April 1951 te 2.30 uur namiddag, ter herberg 't Oud Gemeentehuis», bii G. D<- houck, Plaats te Loker. (1095) Studie van de Notaris Jacques RAMAULT te Wervik OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING VAN STAD WERVIK Ten Brielenlaan nr 60 Een goed met 79 ca. grond en erve, geka dastreerd Sectie D nr 565 N/5. Vrij van gebruik en onmiddellijk beschikbaar. Overslag: Dinsdag 3 April 1951 te 3 u. 's namiddags ter Hotel de la Boucheriegehouden door Mijnheer Albert Isaac, St Maar- tensplaats, te Wervik. Ingesteld: 125.000 frank. Inlichtingen ter studie. (1097) Studie van Notaris JOS. VROMAN te Menen. BIJ RECHTSMACHT Toeslag: Zaterdag 14 April 1951 te 4 u. 's namiddags ter herberg Café de la Poste Grote Markt, te Menen van; MET AFHANGEN te Menen, Arsenaalstraat 22. Bekend ten kadaster sectie E nr ex 1007 /N/7 en Z/8, groot 1 a. 53 ca. Bestaande uit gang, voor plaats, middenplaats, spende, keu ken, achterkeuken en koterij. Boven: 2 kamers en 2 mansarde kamers. Bewoond door Janssens Noël, mits 500 fr. per maand, voor mid denplaats. keuken en achterkeuken en twee kamers. De overige plaat sen zijn in gebruik genomen dooi de eigenaar. Ingesteld 116.000 fr. (1128) Studiën van de Notarissen A. CAMERLYNCK te Passendalc en j. E. DE COCK te leper Dinsdag 10 April 1951 te 3 li. 's namiddags te Passendalc in- de herberg In Madridbij Leon Lecnknecht, Karabiniersstr., OVERSLAG IN EEN ZITDAG VAN GEMEENTE POELKAPELLE Een landelijk met tuin, gelegen langs de Poor ter,straat, Klijthoek, gekadastreerd Sectie D nrs 199h en 199i voor een grootte van 10 a. 30 ca. Gebruikt door Germain Vandam- me, mits 700 fr. 's jaars; zonder geschreven pacht, vrij van lasten. (1126) *0 X Ir Kantoor van Notaris EMIEL LEMAHIEU te leper. Instel: Zaterdag 7 April 1951 Toeslag: Zaterdag 21 April '51 te 3 uur namiddag, te Geluveld, lei- herberg De CongoTramstatie, van; Gemeente GELUVELD, Dorp Nr 3. Een schoon en welgelegen thans dienstig als winkel-handels huis. met afhankelijkheden en land, ten kadaster bekend sectie A, Nr 568a, voor een oppervlakte van 2 aren 40 centiaren. Bewoond en gebruikt door de me- deverkopers, de echtgenoten Oscar Degraeve-Pauwels, zonder pacht. Vrij op 1 April 1952. BEZOEKDAGEN: de Dinsdag en Donderdag van elke week, van 2 tot 4 uur namiddag. Alle verdere inlichtingen te be komen ten kantore. (1122) Kantoor van Notaris EMIEL LEMAHIEU te leper. Instel: Woensdag 11 April 1951 Toeslag: Woensdag 25 April '51 te 3 uur namiddag, te leper, t,er herberg Café BoercnholVanden Peereboomplaats, (rechtover Sint- Maartenskerk) van: Een schoon en kloekgebouwd grote steenweg van leper naar Me nen, Nr 36, te ZILLEBEKE, wijk Kanon Dit huis, in nieuwe en perfekte staat, bevat: Gelijkvloers: gang, twee opeenvolgende plaatsen, keu ken, washuis, W.C., garage uitge vende langs voren, grote -koer. ge wezen bakkerijgebouyêh en hof met ongveer 60 fruitbomen. Verdiep: 4 grote schone slaapkamers. Grote schone zolder en droge kel deringen. Oppervlakte: 11 aren 63 ca. Voorgevelbreedte: 12 m. 39 cm. (Er is nog meer dan 3 meters uit gang nevens het huis om te gera ken naar de koer en hoving.) Vrij op 15 Mei aanstaande. Bezoekdagen: Maandag en Don derdag van iedere week, van 2 tot 5 uur namiddag. Alle verdere inlichtingen te beko men ten kantore. (1123) Kantoor van Notaris EMIEL LEMAHIEU te leper. Instel: Zaterdag 14 Anril 1951 Toeslag: Zaterdag 28 April 51 te 3 uur namiddag, ter herberg Café CentralGrote Markt, te leper, van: GEMEENTE LANGEMARK, Wijk St-Juliaan, Twee goede en bestbeklante t,e weten: HERBERG HET PAARD ge legen rechtover de kerk van Sint- Juliaon, langs de grote steenweg- van leper naar Brugge. Groet 4 aren 25 centiaren. Beweend door Hr Marcel Socnen, met geschreven pacht, mits 250 fr. pc- maand boven de lasten, tot 1 November 1952. HERBERG ST-ELOOI insge lijks gelegen langs de grote baan van lener near Brugge en rabij voormelde kerk van St-Juliaan. - Groet 5 a. 55 ca. Bewoond door Hr Hector Derey- ne. mits 250 fr. per maand boven de lasten, zonder pacht. Een goedgelegen met afhankelijkheden, koer en hof, ook gelegen langs de grote baan van leper naar Brugge. Groot 4 aren 30 centlaren. Bewoond door Hr Kamiel Vande- vyvere, mits 250 fr. per maand bo ven de lasten, zonder pacht. 72 Aren 3 Centlaren nabij voormelde grote baan. Ver deeld ln 5 kopen. Gebruikt door verscheidene zon der pacht. Voor alle verdere inlichtingen zie plakbrieven met plan. (Plakbrieven met plan kunnen aangevraagd wor den ten kantore van voornoemde Notaris Lemahieu, Elverdingcstr. 23 te leper - Tel. 674). (1121) Studie van Notaris AMEYE te Roeselare. UIT TER HAND TE KOOP Welgelegen te RUMBEKE, groot 5 hectaren 68 aren 21 centiaren. Verdere inlichtingen te bekomen bij voomoeittdeji Notaris. J.399; OOK OM HUIS TE KOPEN Aan echte gunstvoorwaar- den. - Onmiddellijk beschik baar. - Keus van terugbeta ling'. - Grote kapitalen op ALLE eigendommen van U of van derden als borg. Inlichtingen kasteloos. NOOIT KOSTEN OP VOORMAND I 108 Lgc Lozanastr., Antwerpen Begijnhofstraat 12. Telef.: 220.49. Open alle dagen van 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Wijngaardstraat 9. Tedere Woensdag v. 10.30 t. IC u. (1204) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passeudale. Instel: Woensdag 4 April 1951 Toeslag: Woensdag 18 April 51 te 15 uur, in d'hcrberg A la Belle Vuebij Mr Spillebeen, te West- rozebeke, Gemeente WESTROZEBEKE, Dorp Het zeer welgelegen en geriefvol zijnde d'herberg Au Lion d'Or met aanhorigheden, koer, stalling en tuin, samen groot 10 a. 49 ca. Deze eigendom, zeer voordelig ge legen in het centrum der gemeente, is gschikt voor alle handel en ne ring. Bewoond zonder schrift door Mr Maurice Omez-Desender. 0.50 t h. Instelpremie. (992) Studie van de Notaris CAMERLYNCK te Passendale Studie van Notaris JACQUES RAMAULT te Wervik. Toeslag: Donderdag 12 April '51 te 3 uur namiddag, ter hergerg «Au Lion Blanc», gehouden door Mr Hec tor Logie, Leiestraat, te Wervik, van STAD WERVIK 1. Een schoon met afhankelijkheden, grond cn tuin, gelegen Nieuwstraat Nr 52, groot 3 aren 83 centiaren. 2. Een bestgelegen Kerkstraat Nr 2, met afhankelijk heden en 1 a. 4 ca. erve. Gebruikt door Mr Arsène Storme, mits 1320 fr. per trimester, op voor hand betaald, zonder geschreven pacht. Studie van de Notaris NAUDTS te Komen UIT TER HAND TE koop GEMEENTE LANGEMARK D odemannen sir aalgewoonlijk ge noemd Caiehneslraat. 1. - Nr 24 met schuur, paarder- cn varken- stallen, groot 6 a. 35 ca., zeer goed geschikt voer veekoopman. Vrij van gebruik. 2. - Nr 28 met schuur, groot 4 a. 85 ca. in gebruik door Maurits Lenoir, mits 110 fr. per maand. Voor verdere inlichtingen, zich wenden ter Studie vr.n de Notaris NAUDTS te Kcmen, of bij de ver koper Octave Baccarne, Klerken- straat 63, Langemark. (999) Studie van de Notaris RAVESCHOT te Menen Instel: Donderdag 5 Anril 1951 Overslag: Donderdag 19 April '51 te 4 u. ter herbrrg De Twee Vol- lnjiders», steenweg naar Kortrijk, 94, te Wevelgem (bij 't Vliegplein). van GEMEENTE BISSEGEM Tussen de steenweg naar Kor tri ik Café l'Hirondelleen de Leie. genaamd de Karpel, uitmakende een blok bevattende woonhuis, stallingen, akker en weilanden, Groot 3 ha. 65 a. 40 ca. Bijzonder geschikt voor veehou der en roterij. Gebruikt sedert meer dan negen jaren door Achllle Neyrinck, mits 8.500 frank. 0,50 t. h. instelpremie. (1209) Studie van de Notaris AMEYE te Roeselare Toeslag: Dinsdag 3 Anril 1951 te 16 u. ter herberg «Au Saumon Grote Markt te Roeselare, van STAD ROESELARE Hoek Menensteenweg 146 en St Jozefstraat Een welgelegen dienende voor beenhouwerij met. koer en poort, groot 206 m2. Gebruikt zonder pacht, door M. Charles Becuwe, mits 6.732 frank 's jaars, valdag einde jaar, boven de lasten. BEZOEK: Alle Maan- en Don derdagen, van 2 tot 4 u. laatstMi mm ir* .uqsd Om uit onverdeeldheid te treden Dinsdag 17 April 1951 IN EEN ZITTING te 15 uur stipt, in 't Vredegerecht te, Fa-ssendale, Carabiniersstraat, en ten overstaan der Heren Vrede rechter en Griffier van 't Kanton Passendale. OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE MOORSLEDE Wijk 't Kruiske. - Langs de Beton- baan Moorslede-Roeselarc. KOOP 1. Goed en geriefvol en ZAAILAND, groot 15 a. 23 ca. Huurder zonder schrift Mr Georges Beaumont, mits 1.600 fr. 's jaars. valdag 1 October meer de belasting en de verzekeringspremie. KOOP 2. Goed en geriefvol en ZAAILAND, groot 16 a. KOOP 3. Welgelegen perceel groot 15 a. 99 ca. KOOP 4. Welgelegen perceel en KIEKENHOK, groot 13 a. 10 ca. Huurder zonder schrift van ko pen 2, 3 en 4 (ter uitzondering van 't kiekenhok en park) Mr Achiel Deryckere, mits 1500 fr. 's jaars, valdag 1 October meer de belasting en verzekeringspremie. Het kieken hok en park zijn ter beschikking van de koper tegen betaling dei- koopsom en kosten. KOOP 5. Goed en geriefvol zijnde de herberg 't Kruiske met aanhorigheden en zaailand, groot 16 a. 45 ca. Huurder, zonder schrift, doch met pachtrecht tot 10 October 1955, Mr Leon Vermote, mits 3 500 fr. per jaar, meer dc be lasting en verzekeringspremie. Recht van samenvoeging. Plakbrief met plan op aanvraag. (1078) Studie van Notaris AMEYE te Roeselare. Om uit onverdeeldheid te treden. Toeslag: Woensdag 11 April '51 te 3 uur namiddag, ter herberg «De Koornbloem», bij Mr Omer Lenoir, Ooststraat, te Roeselare, van: STAD ROESELARE Koop 1. Een schoon met hof, ge'^gen Vijf wegenstra at 80 groot 3 a, 88 ca., kadastraal bekend onder Nr 485 e2 der sectie B. Vrij van gebruik. Ingesteld: 226.000 fr. Koop 2, Een perceel met eropstaande garage, gelegen Krekelstraat, groot 2 a. 17 ca., ka dastraal bekend onder Nr 487q cjcr sectie B. Ingesteld: 72.000 fr. Onvergeld gebruikt door de Ge broeders Vennctc. (1224) VERTROUW al uw over te laten handelsza ken, hofsteden, verkopingen, 1 verzekeringen, liypotheeklenin- gen toe aan Agence Berten A., Veurnestraat, 125, Leisele. Vraag gratis inlichtingen. (1212) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. Instel: Vrijdag 20 April 1951 Toeslag: Vrijdag 4 Mei 1951 telkens te 15 uur, in de herberg De Carabinierbij Hr Albert Pype, te Passendale, Carabiniersstr. GEMEENTE PASSENDALE A. - Langs de Nachtegaalstraat, Wijk «De Calve»: koop l: met zaailand, Sectie B Nr 656 b - 657 k - 657 L - en ex 655 f - 654 E, groot 22 a. 47 ca. KOOP 2: met zaailand. Sectie B Nr 655 E - 654 f - en ex 655 f - 654 E, groot 11 a. 86 ca. B. - Langs do Rocselarestraat, Wijk «De Kazakke»: KOOP 3: Perceel Sectie B ex Nr 824 f, groot 21 a. 19 ca. KOOP 4: met zaailand, Sectie B Nr 824 E en ex Nr 824 f, groot 18 a. 80 ca. KOOP 5: Perceel Sectie B ex Nr 824 f, groot 19 a. 27 ca. GEBRUIK: Kopen één, drie, viel en vijf zijn onbewoond en onge bruikt. Ingenottreding tegen beta ling der koopsom en kosten. Koop twee bewoond en gebruikt zonder schrift, door Mr Albert Wy- baillie, mits 172 fr. per maand, meer de belastingen en verzeke ringspremie. Recht van samenvoeging. 0,50 t.h. instelpremie. (1221) Studie van Notaris WYFFELS te Roeselare. Instel: Dinsdag 10 April 1951 Toeslag: Dinsdag 24 April 1951 te 2.30 uur namiddag, ter herberg Hoge Barriere Menensteenweg, te Rumbeke, van: GEMEENTE RUMBEKE, Zilverbergstraat, Onmiddellijk te betrekken: dienstig voor winkel, hebbende be neden: voorplaats, kamer, keuken, kelder; boven: drie kamers en bad kamer en zolder; verder; garage, gerieven en tuin, groot 373 m2. Ingebruiktreding met de betaling. Voor nazicht zich wenden bij voornoemde Notaris. 0,50 t.h. Instelpremie. (1101) Studie van Notaris DEMEYERE te Roeselare, Consoïencestraat 65. Om uit onverdeeldheid te treden. Instel: Dinsdag 10 April 1951 Toewijs: Woensdag 25 April '51 te 3 uur stipt 's namiddags, ter gasthof «Hótel de Bourgogne», Sta tieplaats, Roeselare, van: STAD ROESELARE KOOP EEN: met poort en tuin, gelegen Gits straat Nrs 262 en 264. groot 307 m2. Gebruiker: Mr Degryse, mits 340 frank per maand. KOOP TWEE: thans winkel, met tuin, gelegen Gitsstraat Nr 258, groot 229 m2. Gebruiker: Wed. Willaert, mits 280 fr. per maand. Bezoek: Dinsdag- en Donderdag namiddag, van 2 tot 4 uur. 0.50 t.h. Ipstelpenning. Ten overstaan van de HH. Vre derechter en Griffier, van het kan ton Roeselare. (1102) Studie van Deurwaarder R. DUPREZ, Statiedreef 102 te Roeselare DOOR STERFGEVAL VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING VAN Allerhande Deurwaa-'der R Duprcz voor noemd, zal overgaan cp Zaterdag 31 Maart 1951 te 2 u. zeer stipt 's nanrddags, ten sterfhuize van wijlen M. Deprez, Mandellaan. 386. te Roeselare, tot openbare verkoping van allerhande mobilair, zoals eiken slaapkamer, eiken keukenbuffet, tafel, stoelen, uiterst goede radio S B.R. zeer goede mansvelo, enz., enz. Komptante bc!ali"g. Gewone voorwaarden. (1214) Studie van Notaris DEVOS te Rumbeke. (Tel 36!) Roeselare Uil TER HAND TE KOOP STAD ROESELARE: BOUWGRONDEN: Sint Jozefs- kwartier, H. Hart, Meiboom, Vier- weg, enz.... - NIJVERHEIDSGE BOUWEN. 1400 m2. - HEREN HUIS, vrij. HUIS, Geelstraat, vrij van gebruik. GEMEENTE RUMBEKE: BOUWGRONDEN, in en rond Dorpskom en Vi.jfwegen (8809) Studiën van Notarissen VAN HOVE te Rumbeke, Tel. Roeselare 1055 en HERVIEU to Valenciennes. Toeslag: Dinsdag 3 April 1951 te 3 uur namiddag te Rumbeke, Plaats, ter herberg t Feerd van te EMELGEM, Haaipander. Ha. A. Ca. Koop 1HOFPLAATS Ingesteld: 51.000 fr. Koop 2: WEILAND Ingesteld: 52.000 jr. Koop 3: ZAAILAND Ingesteld: 174.000 fr. Koop 4: ZAAILAND Ingesteld: 65.000 fr. Koop 5: ZAAILAND Ingesteld: 131.000 fr. Koop 6: ZAAILAND Ingesteld: 72.000 jr. Samen groot 4 hectaren 7 aren 10 centiaren, verpacht sedert meer dan 9 jaren aan Gentil De Coninck, mits 6.500 fr. 's jaars, boven de las ten en verzekering. Koop 7: ZAAILAND, 57 a. 75 ca. - Vrij van gebruik. Récht van samenvoeging. (1103) 29 90 49 60 32 20 41 20 98 80 55 40 DOOR DE STAAT GEWAARBORGD i jaar tegen de prijs van 995 voor duizend nominaal tegen de prijs van 995 voor du tegen de prijs van 960 voor duizend nominaal uitgegeven door de (Wet van 16 Maart 1919) Maatschappelijke zetel: Brussel, Waterloolaan 16. Zich wenden tot NATIONALE BANK VAN BELGIË en al de Banken en Wissclagcnten. (973) Studiën van de Notarissen WESTERLINCK te Hooglede en CAMERLYNCK te Passendale Vrijdag 6 April 1951 te 3 u. 's namiddags, ter herberg Dc Dubbele Arendbij de Ge zusters Saelens, te Hooglede-Plaats. Ten overstaan van de Hr Vrede rechter van het Kanton Hooglede DEFINITIEVE TOEWIJZING VAN van GEMEENTE HOOGLEDE Een schoon en gerievig met afhangens en hof, samen groot 4 a. 58 ca, staande en ge legen Ieperstraat 54 en aldaar be kend ten kadaster sectie D nrs llOi en 112f. Bewoond en gebruikt door Mi- Nestor De Maere, schoenmaker en winkelier, mits 3.000 fr. per jaar boven de lasten en brandverzeke ringspremie. betaalbaar per half jaar, vervaldag 1 April en 1 Oc tober. Verhoogd op 160.000 fr. (1096) Kantoor van Notarissen DE SAEGHER te Liehtervelde en AMEYE te Roeselare Op Dinsdag 10 April 1951 te 2 u. 's namiddags in het lokaal «De Zwaan», Markt te Liehter velde, TOESLAG VAN GEMEENTE L1CHTERVELDE 1. - Voornaam gelegen bij de Spoorwegstatie, op de hoek der Ketelbuischer- en Kleine Statie- of Burg. Callewaert- straat, hebbende beneden: woon- en eetplaats, salon, bureau, wacht- plaats, veranda en achterkeuken; zes kamers op het verdiep en nog vier op de zolder; verder stal, koetshuis en bergplaatsen, groot 16 a. 55 ca. onder erf, lust-, fruit en groententuin. Vrij één maand na de toeslag. Kan nagezien wor den elke Dinsdagnamiddag van 2 tot 4 uur. Ingesteld: 220-000 fr. 2. - Daarbij gelegen: en 1 a. 60 ca., verhuurd het ene aan Odiel Cosman a 330 fr. en het andere aan Roger Franqoys a 375 frank per kwartaal, zonder ge schreven voorwaarden. Ingesteld: 56.000 fr. 3. - Palende aan voorgaande Vijftien kopen samen 95 a. 63 ca., wel gelegen aan de Noordkant der Kleine Sta tiestraat. 4. - Dicht bii voorgaande aan de Oostkant der Ketelbuischerstraat Ingesteld: 569.000 fr. Zes kopen samen groot 36 a. 94 ca. Ingesteld: 162.000 fr. 5. - Nog aan de Westkant der Ketelbuischerstraat Zeven kopen samen groot 93 a. 94 ca. De konen bouwgrond en land onmiddellijk vrij Ingesteld: 257.060 fr. Plakbrief met plan op aanvraag (1223) Studie van Notaris VAN DE VELDE te Torhout. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE DE PANNE Kerkstraat 41 Zeer goed gelezen en gerieflijk met brede inrijpoort en bergplaat sen, dienstig voor alle handel, groot 2 aren 90 centiaren; alles in zeer goede staat. Onmiddellijk vrij. Voor alle inlichtingen zich wen den tot bovengenoemde Notaris. - Tel. 91 Torhout. '986) Studie van Notaris R. DE VLIEGER te Ichtegem. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE AVEKAPELLE, Burgtveg 12. met afhankelijkheden en 1 94 ca. medegaande erve. Bestaande uit: beneden 3 plaatsen, vautfl, kelder en zolder. Onmiddellijk vrij. Sleutel te bevragen; Avekapelle, Zevecote, öbi*. Verdere Inlichtingen ter studie van gemelde Notaris. (1099) Studiën van de Notarissen FLOOR, te Veurne, en DEBYSER, te Ardooie. Om uit gemeenzaamheid te treden. Instel: Woensdag 11 April '51 Overslag: Woensdag 25 April '51 telkens te 2.30 u. namiddag, in het café «Oud Veurne», Appelmarkt, te Veurne, van: STAD VEURNE De welbekende Café-Restaurant met 1 a. 21 ca. erf te Veurne, Ap pelmarkt. Bewoond door Mevr. Wed. Rathé-Druwé, mits 10.000 fr. 's je-vs. boven de lasten en met pee' echt tot 31 December 1953. 0,50 t.h, insLclprcmie, ,(1215.)_ Studiën van Notarissen FLOOR te Veurne en D HUVETTERE te lepsr, Dinsdag 3 April 1951 te 2.30 uur namiddag, ter herberg Benelux Nieuwpoortlaan, te De Panne, cn ten overstaan van de Heren Vrederechter cn Griffier van het kanton Veurne, Openbare Licitatievcrkoping in ene zitting, van: GEMEENTE DE PANNE Een zeer schoon perceel groot 140 m2 72 dm2, kadaster sec tie A. Nr 259pl63, palende zuid-oost met 13,75 m. de Nieuwpoortlaan en verder aan De Winter, Deceuninck en Dedrie. Vroeger erve van het Hótel du Boulevard door oorlogsfeiten ver nield. Verdeeld in twee loten. Zie plakbrieven met plan. (982) Kantoor van de Notaris JOS. SWENNEN te Nieuwpoort. BEPAALDE TOEWIJZING Op Dinsdag 10 April 1951 te 3 uur namiddav. te Middclkevke. ter herberg Café d'Anversbij de Heer Frans Lefèrc, Leopcldlaan, van: GEMEENTE MIDDFJ KERKE Leopoldlaan 33 met afhankelijkheden en 1 a. 20 ca. bebouwde en niet bebouwde grond; kadaster Sectie B, Nr 180 h66. Bevattende: Gelijkvloers: gang. winkel met suite, keuken, achterkeuken cn koer. Eerste verdiep: voorkamer, ach terkamer, klein voorkamertje, keu ken, achterkeuken en W.C. Tweede verdiep: idem als eerste, en zolder, min achterkeuken. Twee kelders. Nazicht: Dinsdag en Donderdag, van 14 tot 16 uur. Slechts ingesteld: 350 000 fr. (1216) Kantoor van de Notaris Jos. SWENNEN te Nieuwpoort ENIGË~ZITDAG OPENBARE VERKOPING Op Maandag 2 April 1951 te 2.30 u. namiddag, te Avekapelle, ter herberg «Sint Pife'ter», bij de Kinders Opsomer, vanr GEMEENTE AVEKAPELLE Burg weg 17 met afhankelijkheden, alsmede de hoeveelheid volgens titel en kadas ter van 3 a. 90.ca. bebouwden en niet bebouwden grond. Nazicht,: zich wenden, Groen straat 13, Avekapelle. (1077) Studie van Meester P. DENIS Doctor in de Rechten Notaris te Nieuwpoort Toeslag: Dinsdag 3 April 1951 te 3 u. 's namiddags in de café Le Relais bij Mijnheer Robert Van Biervliet, Dorpplaats te West- ende. van: GEMEENTE WESTENDE Een -lerceel gelegen te Westende,. groot ,5 h(t. 49 a. 45 ca., met al de er opgerich te gebouwen, zijnde twee aaneen- palende in opbouw zijnde woon huizen. Gewone voorwaarden. Inge steld: 75.000 jr. Lastenboek der verkoping Ier in zage bij de verkoophoudende No taris DENIS. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden Ier studie van voor noemde Notaris P. DENIS. Kok- straat 9, te Nieuwpoort. (1127) Studiën van de Notarissen PIETERS, te Reninge en MARTENS te Gent. Instel: Maandag 2 April 1951 Toeslag: Maandag 18 April 1951 telkens te 3 uur -amiddag. ter- herberg De Drie .Koningen bij Hoflack, Grote Markl, te leper, van: STAD IEPER, Zonncbc'stwg 93. Een schoon en welgelegen met inrijpoort cn tuin. diersti? voor alle handel, groot 06 35 ca. 22 ma., breedte aan-de straat 8 me ter, Kadaster Sie A, Nr 222t .6» ex/221 g3. /vi Bewoond door Eggermont, zon- f (1066) der geschreven pacht. Instelpremie: 0,50 t. h. Studie van Notaris S. MAERE te Esen. Toeslag: Maandag 2 April 1951 te 2.30 uur, te Dtksmutde, in het gasthof De Vredebij Jerom* iwaenepoel, Grote Markt van; GEMEENTE SCHOORE Ben best* partij gelegen te Schoore, sectie A, Nr» 294a en 293b, groot 57 ft.. 30 es/ palende Noord het Bureel van Wel dadigheid te Schoore; Oost d» Kerkfabriek van Ramskapelle; Zuid Valère Snick-Dewever te leper; West Mevr. Wed. A. Orban-Van- volxem te Brussel. GEBRUIK: Vroeger gebruikt door d'- Heer Vandamme, ingevolge op zeg bij deurwaardersexploot door hein verlaten, thans ongebruikt Niet ingesteld. Alle inlichtingen ter studie vari de Notaris-verkoper. (1098) OVER TE NEMEN: Gratis inlichtingen AGENCE BERTEN A., Veurnesraat 125, LEISELE. (997)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 10