G. BOUCKAERT HET HALSSNOER MET DE GROENE SMARAGD <e Voor U, P Mevrouw Voor uw één ADRES U vindt er Kruiswoordraadsel Nr 9 m i AANBESTEDINGEN 't grootste Meubelmagazijn der streek 'V BLOEMEN IN HUIS .JSIIIIilillllIIIIIIIIIIIIIIillltlili Slaapkamers Eetplaatsen Buffetten Zetels-Hivans Kinderwagens KinderarfikeEen de grootste keus de beste kwaliteit de laagste prijzen UBBIBSSIBI9l9SlS9IBIE!BIBII9liBBS89B9IBBE51IBBIfB!SBIIIIIIIBBSBiS!SBIfillEP NUTTIGE WENKEN EN RECEPTEN PELSWARENFABRIEK DAMES, ZILVER- of BLAUWVOS I I Uitslagen 26 Zj zullen dook 2>u/*57~e*?n/s rr/sle/d tvEESr ZUN «HET WEKELIJKS NIEUWS» »- Zaterdag 31 Maart 1951 Bladz. kXjt -uiJjt i 'N BESTE LEZERS EN LEZE- JES, er zijn herinneringen ln leven, waaraan ik zo nu en 'jj eens graag terugdenk. Tussen la vele, zoete herinneringen be rt er zich ene, waarop ik steeds i.sdeen speciale voorliefde kan te il Slikken. Die zonnige tijd, dat Jechool liepen. En uit dat school- j"i doemt er een gestalte op, fi- r|>l en goed, rustig en bezonken: iter Dorus. Ik zie hem nog voor Jt met een heilige schrik in het waren we allen door Meester ■i „is grootgebracht. Vooral de ik om ooit een staart te krij- 1 fE zat er bij ons zo diep In dat >0. angstzweet uitbrak telkens ji sr eenvoudig maar aan durven en. Stel U voor, zo jarenlang ;i.|e wereld te moeten rondlopen een duivelstaart, zoals dat af- •T'eld staat op sommige platen j op de hel werd voorgesteld. uw leven lang gekweld te •'^ilecn met zo'n staart, die het '/eral en altijd lastig zou ma- i v ge zoudt hem willen verbergen ;?a het aanschijn van gans de I ,,ald en toch zou die daar ergens er uw knie onder een broeks- Ivif komen uitgluren. Welk een 'Alge temptatie zou zulks niet k :enen. k., die vermaledijde schrik had q iter Dorus ons ingepompt. En I c ij, zijn leerlingen, er onder le- en er van bibberden en zweet te dan was zulks nog erger bij ifeester zelf. Die was er eenvou- iiffkaal van geworden, nog vóór Sl vijf en dertigste jaar. Als hij er sprak, dan sloot hij de ogen Ss eleek z'n kop eerder aan een shoofd dan aan een levend ienhoofd. Hij was er een as- i.j^che verschijning door gewor- ?'ii Vfe'n staart was het beschoren lot i viedereen die het wagen zou op ié Vrij dag vlees te eten. Aldus ji hij steeds de straf voorgesteld Uij de moedwilligen, die wetens illens op die bepaalde dag het Vlijk gebod zouden verwaarlo- 'Wis en zeker bestond in het men van dit gebod de ware f :'-itie van een deugdzaam leven. f e rest was voor hem zeer na- ;"ijk, al de overige geboden en 1 ere verplichtingen waren voor f.« slechts een schaduw naast dit omdat dit laatste ook direct 'rt-aoodlottig gevolg van de over- i, ng met zich zou slepen. En het - i is voor dit groot ontzag vond f .Ciierln dat niemand het waagde ch aan te bezondigen, vermits j, j onze wereldbol niemand met i duivelstaart rondliep. :en Is het geleden dat we vóór t ,lj op de schoolbanken zaten. Het p. i is voortgewenteld en heeft :,Jdlen Meester Dorus' vrouw Pjzljn zijde weggerukt; zijn kin- ïh. zijn reeds lang het nest ont- ";n en hebben hun eigen gezin tifcht, zodat Meester Dorus thans fd alleen met een oude meid zijn t 'kite jaarkens doorbrengt. En t J-'c het feit dat hij thans op Vioen gesteld is, heeft hij ook regelmatig inzicht meer in koop der dagen. Vroeger volgde J'Is op een halve dag verlof een i 'ifiag en was het gemakkelijk i fie hem om zich een tijdsbegrip 4. )rmen. Doch thans is dat alles s ver veranderd. if op een goeie dag had die oude voor haar nauwgezette heer a w. enig iXatrustend vermoeden had Mber is zijn portietje verorberd en er j op geboft dat het hem zo '3>|iijk had gesmaakt. liArt daarna kwam Mijnheer de 3rp astoor bij hem binnen ge- ït met het verzoek bij Mijnheer i poor het kransken te willen 1 ionen. Meteen kreeg Meester Vns' aangezicht zo'n pijnlijke, kleur, daar het woord «krans- f"> hem plotseling ook bewust tr tijdstip van de Vrijdag te bin- riep. f' Vrijdagkrijste Meester js hees, «een staart, 'n staart! ij leb het een hele leven uitge- Wllen en nu...! ',(Jï jonge priester stond er ver- l bij te kijken. Pas toen de jimeid hem in twee woorden oedracht van de zaak verklaar- begreep hij waarom Meester llfos zo zonderling deed en daar •ca snikkend op een stoel zat •Jin en weer te schudden, r «Dat zal O. L. Heer u wel ,-ne vergeven, Meester», klonk vergoelijkend antwoord, «gij [Hoch al de vijf en zestig voorbij Idan heeft die beperking geen 1 neer voor u, mijn beste man li 'laar hoe de priester ook zalfde, bleek niks aan te doen. Vast- I tl '3izen bleef Meester Dorus op stoel gedrukt. i I' t r «Ik wilde dat gebod naleven mijn laatste snik en nu... t' de de man, terwijl kleine ïïsetdruppeltjes over zijn witte u'hoofd bibberden. De geweldige .„rik had hem te pakken. Daar 'ij-pen geen raden of daden meer uTot de onderpastoor almeteens V lichtpunt zag en op de man af P(-ig waar Stanske, de meid, de j-sen had gekocht, bij Tist-van- i'-hoek of bij Fikke Stevens. V- «Bij Fikke Stevens!» riep de ,-'d gauw uit. jü- «Wees dan maar gerust, ;l£stte de onderpastoor, Fikke Vens doet nooit vlees ln zijn ripen! f ij klopte de oude schoolmeester J ig op de schouder. lj| - «Die doet nooit vlees in zijn (fsan!zei hij nogmaals. e' etrouwend op dit woord stond 'V és ter Dorus op, voelde nog eens 'ter aan zijn broek en ging mee 1'tr het kransken ',r VROUWENHOEKJE «IBBERSTEEN dacht er nog Juist aan dat hij over een uur zijn vriend moest helpen begraven. Hij had geen tijd meer om iemand te verwittigen en daarom legde hij op z,n lessenaar een briefje: «Ik ben op het kerkhof». Toen hij twee uur later terug kwam, stond er onder geschreven: R. I. P. AL IS HET MET PASEN geen prima-weertje geweest, we mogen toch niet klagen. Ik weet wel: het zonnetje had wat meer haar zonnig gezicht kunnen laten zien, de wol ken konden wat minder dreigend zijn geweest en aan zee kon het lekkerder zijn geweest. Maar dat alles opzij gelaten, hebben we toch gevoeld dat de Lente in de lucht hangt. Pasen is immers het feest van de Lente. Alles, mensen en na tuur, krijgen een nieuw, een her rezen uitzicht. Alles lacht! Allen lachen, voor wie tenminste nog la chen kan. Met Pasen wordt alle? vrolijker. Waarom zouden wij het ook niet zijn! Opgewektheid is immers medicijn voor lichaam en ziel en een goed humeur kost niks en verwerft alles. Zeg met mij, m"n beste Lezers en Lezeresjes: Ik wil vrolijk zijn en lachen! Een christen mens heeft geen en kele reden om droefgeestig te zijn, maar vele redenen om blij te we zen! Op Paasmorgen heb ik een prachtig gedioht onder de ogen ge kregen, een echt, opgewekt Lente gedicht. Lees het nog eens samen met mij en lach... lach de Lente doorl Ik lach uit volle keel, want alles [lacht In deze schuimend blanke Lente- morgen; Goudblonde kleuters kraaien zon- [der zorgen, Op moeders arm getild, zo hoog. zo [zacht! Een zUvTen zon rijst uit een zee [van mist En zllv'ren dauw kraalt uit de [natte bomen; De voorjaarscrocus vlamt langs alle [zomen Van t bos, in t groene gras hel- [geel geklist. Klapwieks uit t korenveld de leeu- [werik stijgt Als een bruin klompje aarde dat [gaat klingen En tierelierend zweven op zijn [zwingen - Een klompje aarde, dat plots vleu- [gels krijgt. Al fluitend bouwt de merel aan [haar nest. 1 En in de dakgoot mauwt een zwar- [te kater, De vissen paaien in het zonnig [water j Waarop een school van torren [schrijft om best. j Wie zou niet medevieren? Alles [tiert En paart en nestelt, rept er vin en [vlogel; Zoals hij is gebekt, fluit ieder vogel: 't Is Lentefeest en alom wordt [gevierd! Ik lach uit volle keel maakt u [niet dik! Met al de mensen die niet kunnen [lachen, Die zuur zien als azijn, die wee- [en achen Of, buik vooruit, blaaskaken «Wie [als ik? Als alles lacht, waarom gedacht [aan leed Dat ons misschien eerst morgen [zal bespringen? Laat ons vandaag uit volle longen [zingen. Ik lach uit volle keel en kakebreed. ER STAPT EEN MIJNHEER een tabakswinkel binnen om zich een pakje sigaretten aan te schaffen. «Die sigaretten zijn veel klei ner dan vroegermoppert de klant. «Ja, Mijnheer, zegt de winke lier, de fabrikant heeft namelijk emerkt dat het laatste stukje al- tijd wordt weggegooid en daarom heeft hij ze wat kleiner gemaakt ENFIN, Joris van achter 't hoek- ske is ook van t gedacht dat zoe tigheid altijd meer welkom is dan zurigheid. Van zuurpruimen moet ik niks hebben, zegt Joris, ik hou meer van zoetigheden? Daarom zoet op zoetzei Jo ris en hij zoende z'n vrouw op een suikerkist. Mochten alle Jorissen van achter het hoekske zijn! Wat zou de we reld er zoet en aangenaam uitzien! Wat ik U allemaal "toewens! Het Manneke uit de Maan! Pasen ls voorbij en zelfs ls, ten minste volgens de kalender, de Lente reeds ln 't land. Niettemin ls het weer nog altijd guur en kregen wij zelfs af en toe van de Maartse buien die een flinke hoeveelheid sneeuw met zich meedroegen. Niemand meer dan een huisvrouw verlangt naar een beetje zon want de Winter met zijn triestige zonloze da gen ls ook zo lang. Wie over een hofje beschikt, ziet schuchter hier en daar een lentebloem het kopje opsteken om dan weer dadelijk door wind en regen geschud en geslingerd te worden. Bloemen zijn nochtans trouwe vrienden voor de hulsvrouw. Waarom zouden we dan niet zorgen dat wij ook binnenshuis een paar van die trouwe gasten hebben die een frisse toon brengen ln het dagelijks sla- meur? Er zijn beslist niet veel vrouwen die niet van bloemen houden, er zijn er echter reeds heel wat min der die zich de moeite willen ge troosten bloemen te kweken en te verzorgen zoals het hoort. Wanneer er ln huls met gas ge kookt wordt, komt men al spoedig aandraven met het fabeltje dat men ln dergelijke plaatsen onmogelijk potbloemen kan houden. Niets blijkt nochtans minder waar te zijn. Bloe men verdragen geen onverbrand gas, dit wil zeggen gas dat uit de leiding ontsnapt en het huls vervult met die karakteristieke gasgeur. Maar weet wel dat dit voor de mensen ook niet aan geraden ls, die verdragen dat evenmin. Wanneer er zich een gasontsnapplng voordoet, dan doen wij best de leiding zorgvuldig te la ten nazien. Verbrand gas echter, dat misschien ook wel een lichte geur nalaat, ls niet schadelijk voor de bloemen. Wat echter het wegsterven van de planten ln huls teweeg brengt, ls veeleer de te grote verwarming van de woonvertrekken. Zeker het ls soms moeilijk de temperatuur ln de woonkamer te regelen. WIJ doen dan ook best potbloemen, o. m. gera niums, ln eerder koele plaatsen te plaatsen. In een woonkamer waar de temperatuur bij dag soms 20 gra den en hoger ls om 's nachts natuur lijk te dalen tot 4 6 graden, ls dit groot verschil van temperatuur on vermijdelijk nadelig en meestal do- del! ik voor de bloemen. We mogen ook niet vergeten dat de hovenier die ons een mooie plant ter hand stelde, daar regelmatig on derhoudswerk aan besteed heeft. WIJ moeten dan ook die rol overnemen en aan de plant de passende zorgen geven. Dat neemt hoogstens maar 250 FR. PER DAG EN MEER BIJ D THUIS VERDIENEN met onze Breimachines Rapide Vlug en kosteloos aanleren. Vraagt gra tis kataloog Nr 2 of komt: Kort- rijkse steenweg 53, Gent (St Pie- ters) of Brabantstraat 180, Brus sel, (149) MEUBELS BOONE rechtover O.L.Vr.-Kerlc POPERIKGE Casselstraat 47 Werkhuizen Boomgaardstraat 200 Alles wordt kosteloos thuis besteld KOMPTANT KRELUÜT J (1082) een pa&r minuten daag» ln beslag, doch wij moeten er dat regelmatig van af doen, als wij ten minste ver der genot willen beleven aan de bloem die wij ln ons huls gebracht hebben. Terwijl het bulten wispelturig en druilerig weer ls, kunnen wij met bloemen gemakkelijk een stukje Lente binnenshuis halen. Voor onze moeite zijn wij altijd zeker beloond, want bloemen zijn dankbare wezens die de aan hen bestede eorgen ruim vergelden. TANTE KOBA. PARIJSE UIENSOEP Benodigheden: 1 of 2 uien (250 gram) 75 gram olijfolie of bo ter, 30 gram bloem en 2 liter bouillon. De uien zeer fijn snijden of scha ven en met de olijfolie (of boter) in een pan met een goed dikke bo dem goudblond laten worden (voor- ai niet bruinbakken, want dat I maakt de soep bitter). Nu wordt er onder flink roeren de bloem op- gestroodd, totdat ook deze goudblond is, waarna er de hete bouillon bij wordt gegoten, wat peper en zout, en het geheel een kwartier flink moet doorkoken. In plaats van bouillon kan ook water worden ge nomen of zelfs melk. Terwijl nu de soep kookt, wordt de clou van de uiensoep bereid. Men roostert een 20-tal sneetjes brood (liefst Franse stok) in de oven en legt deze onderin de soep- terrien. Op ieder sneetje brood komt een flenterduin sneetje Gru yère of belegen Hollandse kaas. Pe per ze en strooi er nog wat gema len kaas over en wel zo dat er een laagje of drie gebakken brood en kaas is. Nu meteen de soep er over gieten. Kammen voor het haar moe ten geregeld gekuist worden in ammoniakwater. Zwarte kammen maken echter uitzondering. Het is best die af en toe eens schoon te wassen in zeepwater. Hebt U een okergele of rose poedervlek gemaakt op uw chemi- sier in crêpe de Chine, neem dan een ander stukje van dezelfde stof en wrijft hiermee over de poeder- vlek. Ze zal helemaal verdwijnen, want zijde op zijde verwijdert uit stekend alle poeder. Om lederen zetels in goede staat te behouden, wrijft men over gans hun oppervlakte alle twee of drie maand met een doek gedrenkt in een mengsel bestaande uit olie en azijn, in de verhouding van een deel azijn voor drie delen olie. Er moet zeer krachtig gewreven wor den in cirkelvorm zonder helemaal te laten drogen. Wrijf daarna nog eens met boenwas. Kapellestraat - TeL 245 - Meulebeke Om w toty-dewntt. t» voltooien moet U beslist een dragen. Laat niet na ons een bezoek u brengen, want in Meulebeke virJIi U, benevens de KWALITEIT, ook KWANTITEIT en dit voor eük.i! franken per dag. Tussen honderden garnituren cols in renard, in alle soorten mo dellen, kunt U, wat uw budget ook weee, uw gedroomde pels uitzoeken Niettegenstaande de geweldige od' slag der pelsen, worden al onze ar tikelen, vellen en mantels, gezien onze overgrote stook, nog aan de zomerprijzen verkocht. Wacht niet tot toekomende winter om een pelsmantel te kopen. We verkopen aan de laagste prijzen en geven 100 voldoening. MANTELS VANAF 1.200 FR. Katalogus met de nieuwste modellen, creaties op aanvraag gestuurd. De grootste keus van heit land ln gemaakte mantels. Waarborg op alle artikels. Gemak van betaling. Gratis bewaring gedurende de Zomer. Geschenk aan ieder koper bij voorlegging dezer aankondiging. Depositarissen, kunnende waarborg geven, worden gevraagd. De fabriek is gemakkelijk te bereiken met de autobus lijn Kortrijk-Tielt tot Meulebeke Plaats. De magazijnen zijn open alle dagen der week, ook de Zondag gans de dag. Voor Diksmulde en omstreken wende men zich tot 't BIJHUIS: Mr DESMET CYRIEL, Vaartstraat 60, DIKSMUIDE. Voor Rumbeke en omstreken wende men zich tot het BIJHUIS: VERMANDERE, in «De vier Seizoenen», RUMBEKE. (989) Horizontaal. 1. Hoog Chi nees staatsambtenaar. 2. Emiraat ln Arablë; vlaktemaat. 3. Lans, piek; hemellichaam. 4. Slaafs: windstreek (afk.) 5. Slede: Jongensnaam. 6. Verborgen, heimelijk; bin nen. 7. Klein meer ln de heide: voegwoord: gebed. 8. Kever; verheven volksdichter. 9. Opwegen tegen. 10. Zonderlinge; werktuig om een schip vast te leggen. Vertikaal. Groot aantal; wagenvracht. 2. Witte loot- plant: vader. 3. Een van de twee klieren aan weerszijden van de ruggegraat; eenjarig paard. 4. Met bomen be plante landwegen; Engels tel woord. 5. Kustland ln Zuid- Frankrijk. 6. Reek: eer be wijzen; dwarshout aan een mast. 7. Niet gespannen; 123458789 10 i i I i vismand. 8. Vochtig; Instelling voor geldomloop en krediet, van hert. 10. Romeins keizer; naar beneden. 9. Soort ALGEMENE BOUWWERKEN i bouwen Luchtmacht, Géruzetkazer- 30 Maart. - NIEUWPOORT. - Te Gen- Jacqueslaan. Etterbeek, uitrusten van 2 omvormingscabines 1LS KL,M,ïrB'S«ot88.hSS»ï,E™"' voor het in orde brei^en van enke e WEGE Gebr., Luik. 964.737; Van- klaslokalen ln ce Rljksmiddelbare dendnesschei Deerlijk, 999.999; A. M|ojSrt - mBebüE. - C' Verstraete, Te 11 u., op de f i 23 Maart. OOSTENDE. Te wegen. Kunstlaan I^ussel, aan n op d# DIenst der Gebouwerl| brengen van een vochtwerend be 34> Lange Rel> Brugge_ herstellen pleistering op de buitenm van de electrische verlichting, belin- de loodsen Ai. A2, A3 op het Vlieg i Btallatl# en verbeteren van de drijf- 2 April. - LOMBARDSIJDE. - Te Instltuut 11 u., op de Dienst der Militaire Ge bouwen, Meistraat 19, Antwerpen, volledig herstellen van logeerblokken in het Kamp. Bestek 3.750.000 fr. 6 April. VEITRNE. Te 11 u., op de Dienst der Gebouwen, Lange Rel 34. Brugge, verbeteringswerken aan watertoevoer en achterkeuken in het sluiswachtershuis. 17 April. WEVELGEM. Te 11 u„ ten gemeentehuize te Wevel- gem, onderhoudswerken aan het ge meentehuls en postgebouw. Besték: 149.536 fr. 24 April. DIKSMUIDE. Te 11 u., ln de Dekenij van St Niklaas te Diksmulde, voltooien der herstel lingswerken aan de dekanale kerk van St Niklaas. Bestek 6.855.514,32 fr. Godtschalck, Congolaan. DE CORTE V., Poperlnge, 89.593; A. Vanden Berghe, Brugge, 89.951,80; N. V. Ségé, Oostende. 93.482,75; Seynaeve U., Oostende, 93.578. 19 Maart. LOMBARDSIJDE. Te 11 u.. op de Dienst der Militaire Gebouwen, 19, Meistraat, Antwer pen, leggen der electrische verlich ting in 8 troepenblokken van het Militair Kamp. Bestek 425.000 fr. P.v.b.a. VANDENDRIESSCHE, te Deerlijk, 409.269 of 381.219 (varlan- SCHILDER- EN GLASWERKEN 2 April. ROESELARE. Te 11 uur, ten stadhuize, schilderen van de palen der verkeerstekens. 2 April. WESTROZEBEKE. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Gebouwen, 27, Hooistraat, Brugge, volledig buitenschilderen van de ka zerne en al de militaire privaatwo ningen ln de plaats Westrozebeke. Bestek 82.000 fr. BRUG- WATERBOUWWERKEN 30 Maart. ALVERINGEM. Te 11 u., op de Dienst der Wegen, Vrij dagmarkt 12, Brugge, herstellings werken aan de noodbrug Fortem- brug over de Lovaart. WEGENBOUW- EN RIOOLWERKEN 3 April. NIEUWPOORT. Te 17 u., ten stadhuize, herbouwen van de Kalkovenbrug en verbetten van de Canadal-an (betonverhardlng). ALGEMENE BOUWWERKEN 20 Maart. LEFFINGE. Te 10 u., ten gemeentehuize te Leiïinge, herstellingswerken aan het kerkge bouw. VERSCHEURE, Dorpstraat 71, te Ichtegem, 183.707,32; Muyllaert en Catrysse, Leffinge, 303.486,20; Strub- be M„ ld., 469.817,50. ELECTRICITEITSWERKEN 19 Maart. KOKSIJDE. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Ge- UITSLAG KRUISWOORDRAADSEL Nr 8. Horizontaal. 1. Staatkunde. 2. Tondel: are. 3. Eva; laster. 4. Rennes: ul. 5. Kraag; Hugo. 6. Was; Azoren. Aa; of; na. 8. Tranen. 9. Los; zode. 10. Reep: boter. Vertikaal. 1. Sterkwater. 2. Toveraar. 8. Ananas; ale. 4. Ad; na; knop. 5. Telega; es. 6. Klas; zon. 7. Hof; zo. Natuur; bot. zon. 7. Hof; zo. 8. Natuur; bot. 9. Dreigen; de. 10. Eer; onager. te); Roeglers M., St Michiels-Brug- ge, 430.145 of 401.145; R, Servals. Oostende, 436.646,60 of 386.706,60; Jacobs J.M., Deerlijk, 444.730 of 444.730; Van den Berghe Aug., Brug ge, 487.746 of 448.646; Erck A., Brug ge, 494.004 of 474.850. Toewijzingen van Openbare Werken. MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING 12 Maart. WESTROZEBEKE. Volledig herstellen van 39 magazij nen in park VII en één In park X van het depot. VAN TROTS, 130. Plulmstraat, Kortrljk (1.928.016 fr VERSCHILLENDE BESTUREN 27 Nov. 1950. ZILLEBEKE. Onderhoudswerken aan buurtweg Nr 4, Wulvestraat (geteerde steenslag bekledingen). C. COUDRON-VER MEULEN en Zn, Dorpstraat, 1, Hou- tem-Ieper (297.455 irl) 28 Nov. 1950. HOOGLEDE. Herbesteding van het herstellen van het gemeentehuis: lót 2, meubelen. M. SOETAERT en Zn. 47, Hoog straat, Oostrozebeke (26.600 fr.) Te Péronne-lez-Blnche reed een auto in een carnavalgroep. 15 Personen liepen aldus verwondin gen op. De menigte ging daarop de autovoerder te keer, die mis handeld werd wijl zijn auto daarbij nog werd beschadigd. Te Monthe, Zwitserland, in een krankzinnigengesticht, heeft een patiënt twee andere kranken met een stoel doodgeslagen. Dit alles geschiedde zo vlug, dat de be wakers niet tijdig kenden tussen beide komen. J#. Z>#r/s MÉ7- voer- TO/G GE-ENE uen s?CE7-/vu N£r melssnoee £ESCNEUUEV- tvy ZULLEN 7>E SCNEL/VEN ZO VLUG AfOGELUV SU 2>E ZUK - VEN TEGCNTEN TE VfirTENj fcT) ^<EEDS ZUN NNVELE U/EXEN VE7?LO - EEN EN NOG NEEPT/VSN2>E ZO/EUEN N/ET KUNNEN V/N- ■DEN. O? EEN NVOND ZEGT NOVEN/EE J7EN TOT ZL/N ZOON: NET /S NEEDS LENT ELS S70SEE WEEN/CEENT /v/ET VENMOEDEND DET T/A/EE TEEN OGEN EL ZL/N IVEG/N6EN VOLGEN... XI M, 32 K i KORTE INHOUD j de grootstad Toronto. In Canada, 1 'oonden Jacqueline Miller en Jac- '.ine Forsteite a men een klein 'tiertje. Beiden waren alleen op de JV.ld en werkzaam in een groot wa- t'Jiills. Op zekere dag wordt Jacque- Miller uit Londen verwittigd, dat ver familielid haar een fortuin had elaten. Kort daarop echter sterft ln het begin had de schrik de 1 ere Jacqueline verlamd en dan een vreemd plan zich van haar ifster gemaakt. Ze had haar eigen m aan het gestorven meisje gege- '1;' en zichzelf Jacqueline Miller ge- f' md. Daarop was ze naar Engeland 'fttreisd om de erfenis in bezit te |)"ien. Te Liverpool werd zij opge- t iht door dhr. Hunter, Procureur, i vertegenwoordiger der Firma Hun- r en Portman, die de erfeniszaak elt. Hi. vergezelt haar naar zijn 'ifjiing, waar Jackie kennis maakt met imter's vriendelijke moeder. Zij zal ift'.r blijven wonen tot de erfenis af- r andeld is. Na enkele dagen veran- !!'d zijn houding echter. Op een bal V moet ze plots haar vroegere ver- file Kenneth, die weet wie zij is. Y'nieville is echter eveneens achter 1 ir geschiedenis gekomen. ik heb eerder haast, is het dringend? Me keek hem even aan terwijl i ;V in stilte het kloppen van haar r'.-n hart meende te kunnen ho- «i, en een stem, die diep in haar lasterde: ik ga hem alles vertel- -^resn versoheen een^ der dienst- 1 opening De auto staat voox de deux, Sir, zei ze. Hunter keek even om, zeggend: In orde, ik kom. Hij wachtte tot het dienstmeisje weg was, al vorens Jackie te vragen: Kunt ge het mij morgen niet vertellen? Jackie zuchtte: O, ja. Ze ging hem achterna tot aan de deur van de kamer, keek hem na ln de hall, en voelde een vreem de overtuiging in haar opkomen, dat alles gedaan was; op hetzelfde ogenblik hoorde ze de wagen weg rijden. Ze ging terug de kamer in, stond met het hoofd op de schoorsteen mantel, plotseling voelend dat ze kou had, hoorde ergens diep in haar een stem spottend zeggen: nu zult ge het hem nooit meer vertellen, ge zult nooit meer ln staat zijn het hem te zeggen. Met een moedeloze zucht fluisterde ze: neen, ik zal het hem nooit durven vertellen. Het ogenblik was gekomen, doch ze had het laten voorbijgaan, on herroepelijk laten voorbijgaan, ze voelde het maar al te goed, bij het wegstervende geluid van Hunter's auto, die snel in de verte ver dween. Nooit zal ik het hem nog durven vertellen, fluisterde ze opnieuw, en ik zal nimmer durven zeggen, dat ik hem liefheb. De volgende dagen gingen schier onopgemerkt voorbij, zo stil zelfs, dat Jackie haar zenuwen bijna niet meester was, wegens die stilte en het gevoel van onzekerheid. Steeds ging ze met Briton wan delen, gedeeltelijk omdat de tegen woordigheid van het dier haar ge dachten ten minste enigszins ver strooide en gedeeltelijk uit vrees alleen te zijn. Het feit, dat Hunter haar scheen uit de weg te gaan vermeerderde haar ellende; hij was zeer beleefd, doch zorgde ervoor nooit met haar alleen te zijn. Van Mandeville hoorde ze niets; hij had haar een week tijd gege ven, waarin ze over haar beslissing kon nadenken, en ze voelde, dat hij niets zou doen voor die dagen ver streken waren. Op zekere morgen kwam Mary Grant: Waar hebt ge u toch al die tijd weggestoken, zei ze opgewekt, ik zie niets meer van u. Waarom zijt ge de andere dag niet met Gordon komen dineren? Ik had hem gevraagd u mede te brengen. Jackie antwoordde blozend: Ik had hoofdpijn. Dat spijt mij, zei Mary, ge ziet er nu evenmin schitterend uit. Ik kwam even vragen wat ge denkt van een bal, de volgende week? Deze keer ls het een liefdadigheids voorstelling voor een hospitaal. Het heeft plaats op Donderdagavond. Jackie maakte vlug haar bere- teSBtog. ea zei; Ik zou gaarne komen, indien ik niet weg ben. Ge gaat toch niet vertrekken? Ik ben er nog niet zeker van. Het is mogelijk, dat ik ergens een flat huiuir, probeerde ze onverschil lig te zeggen, doch de oude angst was weder in haar. Alleen? vroeg Mary. Waarom niet? Dat is belachelijk, verklaarde het oudere meisje. Wat denkt Gor don daarvan? Jackie lachte bitter zeggend: Ik denk, dat hij blij is van mij verlost te zijn. Wat onzin, antwoordde Mary «et verpAtwaaxdlstog. Ut zal met hem eens over spreken, lk heb neg nooit zo iets gehoord. Maar het is mijn eigen wens, werkelijk; verklaarde Jackie; ik kan hier toch niet blijven wonen, ik moet toch mijn eigen leven or denen. Ze wendde de blikken van Mary af, bevreesd als ze was zich te verraden. Mrs Garth zal einde dezer week terug zijn, zij is de andere trustee zoals ge weet en het is mogelijk, dat ik een tijdje bij haar blijf. Er volgde een korte stilte, waar na Mary vroeg: Waarom komt ge niet een tijdje bij mij wonen, Indien ge het êf.Uaiei' issfste süi. «s m tss. leuk vinden. Het was zo vriendelijk en harte lijk gezegd, dat Jackie de tranen in de ogen kreeg: Het is erg lief van u mij uit te nodigen, zei ze dankbaar, maar ik vermoed dat Mrs Garth zal wil len hebben, dat ik eerst naar haar kom. Nu, mijn uitnodiging blijft be staan, indien ge zin hebt te ko men, zei Mary. Plotseling nam ze Jackie's hand vragend: Scheelt er iets? Neen, niets, zei Jackie vlug, maar ze kon haar tranen niet be dwingen. Geef daar geen acht op, snikte ze, ik ben gewoon dwaas, ik denk dat ik een beetje heimwee heb. Ze probeerde te lachen en voegde er aan toe: Ook dat klinkt dwaas, want ik haatte Canada, en mijn leven ginder. Ik was er niet gelukkig. Hier ziet ge er evenmin erg gelukkig uit, antwoordde Mary openhartig; ik zal eens met Gor don spreken. O neen, dat moet ge niet doen. zei Jackie ongerust, en de tr-"-o afvegend voegde ze er aan toe: Werkelijk, er scheelt nie^, me. Ik vermoed, dat ge een flinke schudding nodig hebt, zei Mary. De volgende morgen telefoneerde $<ÊunytU JacfeöAi Ik heb al twee keren opgebeld, zei hij op verwijtende toon, iedere keer waart ge uit. Ik weet het, ze hebben het mij verteld, antwoordde Jackie; het spijt mij, het ls erg lief van u aan mij te denken. Wilt ge vandaag met mij lunchen? Neen, vandaag niet, ge moet wetenze lachte zorgeloos, en voegde er aan toe: als het U niet schelen kan uit te gaan met iemand, die niet ln goed humeur is, zal ik komen. Ge hebt het recht niet slecht geluimd te zijn, antwoordde hij; Hunter heeft U toch niet geplaagd? O neen, ik kan niet aannemen, dat hij dat ooit iemand zou doen, hoe kunt ge zo iets zeggen. meen<le, dat hij de andere avond een beetje kort van stof was; dat is misschien alleen maar zijn manier van optreden. Ik denk dat het dat is, ant woordde Jackie met gedwongen hartelijkheid. Waar zal lk komen?... De lunch bleek een mislukking zoals ze voorzien had; ze deed haar best maar het was moeilijk te luisteren naar Kenneth, zelfs als hij over het verleden sprak, om niet te denken aan hetgeen hij zei over zijn liefde en hun beider toe komst. Meent ge niet, dat zekere dag, gij en ik. Jackie?... ze schjjdde «ei hoofd. JSHdlL Neen, lk zou niet kunnen. is al voorbij. Ik bedoel: Keo niet meer lief. .„hukt En, dat is mijn eigen achin zei hij bitter. vet Neen, zei ze vriendelijk. is niemands schuld, ik g-eloor dat ooit iemand het kan t y als ge zo plotseling ophoudt ie te beminnen, evenmin a iemands schuld is, dat ge iemand lief hebt. Hij vroeg haar gelaaS?:_pvai? Is dat opnieuw het 8eva er iemand anders? ,„,_,rdd« Natuurlijk niet, antwoor^ Jackie, met een droevige her ring aan Gordon Hunter. dat ze hem zo lief kon n® terwijl ze zo'n angst voor hero Volmaakte liefde bant alle ti De woorden klonken in haar d)e terwijl ze zich afvroeg waar ooit gehoord kon hebben. wist ze het: een beeld van moeder rees voor haar og haar moeder bij het vuur, in een klein huisje verloren eindeloze velden van Canaaa _tej op lezend voor haar kina. nooit een leugen, Jackie! Ze werd zenuwachtig en K vroeg haar: Waar denkt ge aan? bit- En, Jackie antwoordde me» terheid: <v ge- Alleen aan hoe dwaas i* weest ben. J2t w

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 12