VOOR POPERINSE EN IEPER 31 De Paaszunne zit in 't Oosten N Roeselaars Brandweerman Totaal moderne verkeersopvattingej zullen de Provincie doen herademe Twp3 Belgische Jachtvliegtuigen Amerikaans met 53 personen aan boord vermist door sneeuwstorm verrast, te pletter gestort 12 Het Westvlaams Davidslonds Peter Benoit te Harelbeke Meer dan zestig schepen en vliegtuigen doen opsporingen KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVÏK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDA' MAART 1951 BUITENLANDS OVERZICHT vall tijdens oefening van 8 m. hoge ladd. en sterft kort nadien herdenkt op grootse wijze op Zondag 8 April 1951 TragSscSi ongeval op het foorplein te Broay Westvlaanderen op het voorplan mmm~ Worden alle autobus- en verouderde treinlijnen afgeschaft Zondag heeft te Brussel de beslissende vergaderiri plaats die voor onze Provincie van kapitaal belang Drie Militairen gedood Vermoedelijk kwam de Globemaster om in een storm boven de Atlantische Oceaan - rnmm 4 J A j I 'S Ï~dt .sf HOOFUBUKEEI en REDACTIE: Popennge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcbeckr 47.63 60 PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. Tel. 445. Nleuwpoart: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roesefare: J VERRIEST-DEZEURE St •usstr 12. XeJ 1523 Veurne: M. i HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bii het Verbond der Belgische Periodieke Pers HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPEK (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Xzegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47» JAAR Nr 1 POSTABONNEMENT 1951: België 105 fi Belgisch Congo 4fr. p. wee Frankrijk - Holland 4fr. p. wee Andere landen 6 fr. p. wee Verantwoordelijke Uitgever J. Sansen, Gasthuisstraat 19. Popering BK OG nooit werd die oude Vlaamse spreuk zo be schaamd als dit jaar «Vroeg Pasen, vroeg Zo mer We denken als vanzelf aan die verzen van Gezelle 'k en hore u nog niet, o nachtegale, en de Paas zunne zit in 't Oosten 't Was nu precies: 't zit Ijs en sneeuw in de lucht, regen en hagel, windstoten, vangen niet verder zien dan de mu ren van hun cel of de... ne'ttedra- den van het kamp. Aan de duizen den heimatlozen, die verdreven werden en haveloos ronddolen in een wereld die liefde en medelijden verleerd heeft; aan die millioenen gelovigen die versteken blijven van alle godsdienstige hulp en troost. Dan wenste de Paus dat de staats hoofden, alle staatshoofden en alle kom de perfectie van Maartse bijzen regeringen zich mochten inspannen en Aprilse grillen, en toch... «Zo-(om den vrede te brengen aan alle meren zal 't, de Paaszunne zit in landen en volkeren en de wereld de t Oosten! Heel die nasleep van gruwelen te sparen van een nieuwe de Winter, tot die halfwitte Pasen j alles vernielende oorlog, toe, heeft ons vertrouwen, onze Van God smeekt de Paus de vre- hoop geschokt noch gebroken: de de af. Wie anders kan ons den vre- Lente komt en... zomeren zal 'tl j de schenken? Maar dat gebed van t Is met de tijd als met het we- de Paus zij ook het onze, het onze der. 't Zit Ijs en sneeuw in de lucht, van iedere dag. Vader bidt voor, t doet niets dan stormen en vla- zullen wij... zwijgen? gen; 't is nievers op de wereld Lente Dat slot van die boodschap! Dat of Zomer, 't Zit scheef in Korea en we allen 't grote gebod van de naas- 't verre Oosten, 't zit scheef in tenliefde zouden beleven, t nabije Oosten, in Perzië, 't deugt I Dat is voor ons, voor ons allen, niet in Albanië, en nergens achter Zijn er ook tussen ons, in 't gezin, t ijzeren gordijn, 't roert en poert j tussen de families, op dorp of ge- In de Mohammedaanse wereld van meente geen schermutselingen en Pakistan tot Marokko, 't Is weersoms een kleine oorlog? Naasten- onrustig in Frankrijk, in Engeland liefde! Mekaar eerbiedigen en me- zit het gespannen tussen de partij- kaar verdragen, niet mekaar in en, net als bij ons ten andere. En, 't haar vliegen of in 't haar zitten, we wachten en we blijven wachten,niet mekaar kleineren, niet jaloers sedert zes jaar op de vrede, op die lente en die zomer van rust en vre de! Er zijn mensen die... 't opge ven, de eeuwige zwartkijkers eerst, de flauwmoedigen en de zwartkij kers volgen hen op de voet. En toch... de Paaszunne zit In 't Oos ten! Uw radio-toestel stond toch ook open Zondagvoormiddag, Pasen. Gij hadt misschien geluisterd naar de uitzending van de mis, gecompo neerd door onze grote Vlaamse meester, door onze West Vlaming Peter Benoit. We wachtten echter op iets anders nog: «Radio Vati can» I Het had koordekes geregend te Rome, de hele morgen en er ston den miettemin honderd duizend mensen op het St Pietersplein. Paus Pius XII zou immers rond de mid dag de zegen geven Urbi et Orbi aan de stad Rome en de ganse we reld. Ik weet niet of de zon kwam buitenkijken, maar 't regende niet meer. Als ikzelf, hebt ge 't gejuich gehoord van die grote menigte wanneer de Paus naar buiten ttad. Wij zaten muizestil te luisteren. Bekend is ons reeds die stem We hoorden die stem zo dikwijls in het Heilig Jaar. Die forse en toch me- lodieuse stem. Wie zou denken dat de Paus een oud man is? Hij werd Immers op 2 Maart 75 Jaar. Kracht en bezieling steekt in die stem. Kracht en bezieling gaat uit van dien t.engeren mens, op wiens schou ders het gewicht van de Kerk duwt en van de hele wereld. Kracht en bezieling gaat uit van Hem die on vermoeid, die onvermoeibaar tot zijn kinderen van alle ras en kleur, dag aan dag, 't getuigenis bracht van zijn liefde en bezorgdheid. Zo was 't in die drie honderd vijf en zestig dagen van '50. Rust kent hij evenmin in '51. In die angstige be roerde tijden richt Hij zich tot de wereld, Hij durft spreken, Hij moet spreken over vredeHij is im mers de Gezant, de Plaatsvervanger van Hem, die niet alleen de vre desboodschap liet verkondigen op Kerstdag, maar den vrede, den ech ten, den waren en enigen vrede bracht, neen, die hem kocht op het Kruis. Wij luisterden! Dat Italiaans ver mochten we niet te begrijpen, en toch waren we ontroerd. We gevoel den wat we niet verstonden, want af en toe hoorden we dat enkel woord dat ons niet vreemd klonk: «Face»! We hebben geknield en een kruis geslagen als Vader aan Rome en aan de wereld zijn zegen gaf en gij hebt dan, als ik, uw ra dio doen zwijigen als 't gemoed vol is, verkiezen we de stilte! 's Anderendaags hebben we naar ons blad gegrepen. We wilden, we moesten weten wat Pius XII had gezegd tot ons en de hele wereld. Dat Hij ons naar het hert bespro ken had, dat wisten we, Vader im mers kan anders niet spreken. En toch was dat een reden te meer voor ons om 's Pausen boodschap met Pasen te vernemen en te over wegen. Vredeboodschap, natuurlijk. Vrede voor allen die zelfs 't be grip van vrede verloren hebben... duizenden die opgesloten en ge- zijn, dat we er bijna van bersten, niet enkel en alleen aan ons zelf denken, gemakkelijk in de zak gaan als er te geven valt en dan geen duit in twee bijten, niet zuinig zijn met onze persoon, wanneer op ons beroep wordt gedaan. Ik was zo blij dat onze mensen zo hertelijk gegeven hadden voor de Oostpriesterhulp Neen, wij heb ben ons hert niet verloren, er is meer dan kans dat wij in Vlaan deren met heel velen meer zullen doen dan luisteren naar de woor den van de Paus. Deed het geen deugd die Paus- boodschap te vernemen? Midden de sneeuwvlagen en hagelbuien wordt toch de Lente geboren... de Paas zunne zit in 't Oosten! Midden de stormen van de tijd wekte de Paus onze hoop en ons vertrouwen weer op. Vertrouwen in God, 't beleven van de naastenlief de... de eerste zonnestralen! Kom, delen we in die hoop en vertrouwen in een toekomst van vrede!... De Paaszunne zit in het Oosten 1 PÉ VLAMYNCK. PETROLEUMSTRATEGIE DE OOST-WEST VERHOUDINGEN Het spelletje van zet-en-tegenzet tussen Oost en West schijnt zich in de laatste tijd naar een nieuw gebied te hebben verplaatst. In het verleden waren inderdaad de grote brandpunten: Griekenland, Berlijn en Yougo-Slavië; deze drie phasen van de koude oorlog eindig den met een mooie overwinning op het actief van het Westen. Dan kwam de Clementis - affaire in Praag met als gevolg de groot scheepse epuratie der Tsjecho-Slo- waakse communistische partij; nu zien wij dat de sterkste commu nistische organisatie aan deze kant van het IJzeren Gordijn, nl. in Italië, aan het uiteen vallen is: een ontmanteling op grote schaal, of is het soms zuiver toeval dat de politie van Scelba zo maar plots de ene wapenbergplaats na de an dere oprolt? Horen wij niet het kraken van de West-Duitse com munistische partij en heeft de Thorez-historie in Frankrijk op haar beurt geen diepe deuk gesla gen in het communistisch appa raat aldaar? Ook het Koreaans avontuur schijnt niet meer zo vlot van stapel te lopen als door de IJzeren Gordijnlanden wel ver wacht werd; Mao Tse Toeng moet met lede spleetogen toezien hoe zijn beste stoottroepen door U.N.O.- strijdkrachten zo maar netjes in de pan gehakt worden! Geen wonder dat hij stilaan schijnt te begrijpen dat die fameuze 38e breedtegraad een zeer gevaarlijke en ongezonde OUD VftOUWTJE levend verbrand te Hulskamp In het Ouderlingengesticht wo nen een zeker aantal oudjes alleen op een kamertje, waar ze zich warmpjes bij 'n deugddoend kachel tje houden en' door de goede en oppassende zorgen van de Eerw. Zusters hun oude dag aangenaam doorbrengen. Zaterdag 24 Maart, rond 8.30 u. was de 83-jarige Mathilde Van Zee- brouck in haar kamertje alleen bij haar stoof. Wellicht door haar onvoorzichtigheid hebben haar kle deren vuur gevat, want toen de zuster van de bewaking op haar angstig geroep toesnelde, stond Mathilde in volle laaie. Haastig doofde de zuster de vlammen uit en trok de brandende en veunzende klederen af, waarbij zij in' haar offerdaad nog zelf brandwonden opliep. De toestand van het slachtoffer was zo erg, dat ze nog dezelfde avond overleden is. Het vreugdefeest van Pasen is voor het vrijwillig stedelijk brand weerkorps van Roeselare een dag geweest van diepe rouw door het onverwachts en zo ongelukkig ver lies van een zijner beste leden, die i tijdens het uitvoeren van de gewo ne oefeningen door een noodlottige val jammerlijk om het leven is ge komen. Zaterdagvoormiddag waren zoals naar gewoonte de brandweerman nen op de binnenkoer van het ste delijk arsenaal, Polenplein, verza meld om er deel te nemen aon de gewone oefeningen waar ditmaal nieuwere methodes van zelfred- dingsoefeningen werden aangeleerd. Wanneer het de beurt was aan de 29-jarige Louis Debruyne, schrijnwerker, wonende Hugo Ver- rieststraat 33, om een dezer red- dmgsoefeningen uit te voeren, liet hij zich van op een hoogte van ongeveer elf meters langzaam langs een koord, naar beneden glijden. Op een bepaald ogenblik brak de koord echter door, zodat de jonge ling van op een hoogte van acht meter ten gronde stortte. Hij kwam hierbij zo ongelukkig ten val en werd kermend van de pijn, met verschillende kneuzingen over het ganse lichaam en een schedelbreuk, door zijn makkers opgenomen. In derhaast werd hem het H. Oliesel toegediend en de jongeling werd naar de kliniek van het H. Hart, Menensteenweg, overgebracht. De beste zorgen konden echter niet baten en ongeveer één uur na zijn aankomst in het ziekenhuis, is de jongeling aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden. Dit smartelijk ongeluk heeft gro te verslagenheid verwekt bij het vrijwillig pompierskorps van Roe- Niet het minst ons werkzaam Da- Vidsfonds draagt het zijne bij, om de groten uit ons volk te leren ken nen en te doen waarderen. In 1948 organiseerde het 250 Boerenkrijg- herdenkingen. In 1949 werden 300 G. Gezelleherdenkingen op touw gezet. In 1950 moent het Davids londs jubileren om zijn geweldige groei en zijn 75-jarig bestaan. En thans komt Peter Benoit, Vlaan- derens grootste kunstenaar, aan de beurt. Het Westvlaams Davidsfonds, dat thans 135 plaatselij e afdelingen telt en 20.145 gezinshoofden groe peert, zal op buitengewone wijze hulde brengen aan de man die zijn Volk leerde zingen», te Harelbeke op Zondag 8 April. T t deze veelbe lovende dag worden inzonder de Bestuursleden, maar ook de ge- d, p,-leden, kartelig en zelfs dringend uitgenodigd. Te 10 u. Plechtige Mis met kanselrede door Z. E. H. L. Devloo, Tielt. Te 11.15 u. Algemene vergade ring der Afgevaardigden uit de af delingen. Te 12.15 u. Ontvangst op het Stadhuis van de Afgevaardigden. Te 13 u. Gezamenlijk noen maal bij inschrijving. Men schrijft van heden af in, bij Heer Remi Braeokevelt, gouwsecretaris, Win- gene. Te 14.30 u. Grote feestzitting in de stedelijke feestzaal: Feest rede door Heer Dr Aug. Corbet, Antwerpen. - Uitvoering van stuk ken en liederen van Benoit, door Rob. Van der Spurt en Mevr. M. Alijn, Gent. Men houd e 8 April vrij voor de LeütogOttwtfog van het Davldefondsl LOUIS DEBRUYNE, de 29-jarige jongeling, die zo jammerlijk om het leven kwam. selare, waar L. Debruyne als een plichtsgetrouw brandweerman aan geschreven stond. De overledene was de oudste der drie kinderen uit het naarstig meubelmakersgezin Cam. Debruy- ne-Brysse. Zijn vader stond hij bij in het meubelbedrijf en door zijn vakbekwaamheid, zijn werkzaam heid, zijn levensblijheid en dienst vaardigheid, genoot hij het ver trouwen van diegenen met wie hij in aanraking kwam. Reeds had hij plannen gemaakt om binnenkort in het huwelijk te treden. De begrafenisplechtigheid had plaats Vrijdag morgen te 9 uur, in de St Amandskerk. Aan zijn achtbare ouders, zijn familie en zijn verloofde, wier smart onbeschrijfelijk is, bieden wij onze christelijke deelneming aan in de diepe rouw die hen komt te treffen. 13-.TARIG MEISJE AAN EEN SCHiETKRAAM GEDOOD Een zeventienjarige jongeling, L. V., wonende te Bruay. was aan een schietkraam, op de foor aldaar, be zig met schieten. Terwijl hij de karabijn, die geladen was, in de hand hield, keerde hij zich om, om zijn makkers te spreken, toen plots een schot afging. De kogel trof een meisje dat in de nabijheid stond, recht in het hart. Het jonge slachtoffertje, de der tienjarige Ginette Spitaels, uit Bruay, zeeg bewusteloos neer en bezweek enkele ogenblikken, latei. plaats is en dat hij met de dag voorzichtiger wordt, niet alleen met zijn hulp aan Noord-Korea, maar ook met zijn steun aan de Viet- minhstrijdkrachten, die als bij to verslag braafjes zijn geworden; ook zijn Tibet-veldslag blijkt niet de verwachte resultaten op te leveren; tegen een werelddak-beklimming is hij blijkbaar niet opgewassen! Het gaat de Oost-partijgangers zeker niet voor de wind! Maar het zijn spelers met uithoudingsvermo gen: '4kunnen zware slagen en- caisseren en doen alsof er niets ge beurd is! En veel meer: zij zijn de vermoorde onschuld! Zij beweren dat zij niet begrepen worden door de Westerse landen! En wat zien we gebeuren: de Russen zijn plots bereid tot praten Benevens de te genslagen in de koude oorlog zuilen die toevalligeen o ja, zuiver wetenschappelijke atoom proefnemingen van de Amerikanen in Arizona er wel voor iets tussen zitten. En kijk, na veel lanterfanten en neusoptrekken kwam de Conferen tie van Parijs tot stand; iets der gelijks heeft een voordeel: de par tijen komen toch bij mekaar rond dezelfde tafel! Contacten op inter nationaal gebied zijn nooit zonder nut. Maar de Russen zouden geen Russen zijn moesten zij dergelijke conferentie laten voorbijgaan zon der ergens in de wereld donderge rommel te laten horen! Zij zouden geen Russen meer zijn moesten zij niet op een ongenoemd schaakbord een spelletje spelen dat overigens ongezegd de uitslag van de eigen lijke diplomatieke bespTekingen zou kunnen bepalen! Hun taktiek is, laten we dit niet vergeten, steeds met twee soorten troeven te spelen en daarbij regelmatig van spelge- bied te veranderen! Hun nieuw en ongenoemd spelterrein: de petro- leumvelden van het Midden-Oosten. HOE DE ZAAK IN MEKAAR Z!T Iran is het land in het Midden- Oosten dat het rijkst is aan olie velden: alles samen ruim 325 vier kante mijl petroleumgebied. De pe- troleumlagen zelf zijn eigendom van de Iraanse Staat, maar de ex ploitatie, t.t.z. het trekken uit de grond, het raffineren en verhande len van de olie'werd afgestaan aan een Engels-Iraanse maatschappij the Anglo-Iranian Oil Company tegen het betalen van een jaarlijk se vergoeding aan de Iraanse rege ring. Deze afstand, een concessit, werd niet zonder moeite w.elis- waar in 1933 toegekend voor e h periode van 60 jaar, dus tot 1S93. In deze maatschappij, die een no minaal kapitaal heeft van 20 mil- lioen 137.500 is de Engelse re gering voor meer dan de helft der aandelen vertegenwoordigd. De sommen die óp Iwsis van de over eenkomst van 1933, aan de Iraanse regering in 1948 en 1949 werden uitbetaald, bedragen respectievelijk 9.172.245 en 13.489 271 De pro ductie in 1949 bedroeg 26.807.000 T., en in 1950 steeg zij tot 31.750.000 T.; de reserves worden door de deskun digen geraamd op 855.000.000 T. Deze enkele cijfers volstaan om de productie- en handelswaarde dezer zaak te doen uitkomen, die overi gens een der bijzonderste is van de aanse wereld. Vandaar ook het be lang dat wordt gehecht aan deze vetroleumgebieden door de Iraanse Staat, door Engeland en Amerika, en natuurlijk ook door Rusland. F ie belangstelling is echter genuan ceerd: de inwoners van Iran wen- -en d'e rijkdom helemaal alleen in igendom en exploitatie te bezitten; de andere landen zien er vooral het strategisch belang van in, hierbij uitgaande van de internationaal- ■coiitieke conjunctuur. Rusland ech ter ziet er op de eerste plaats nog een middel tot agitatie tegen zijn tegenstrevers in, met de gebeurlijke voordelen die hieraan voor dit land -ouden kunnen verbenden zijn. Om nu in het bezit van deze ex ploitaties te komen, heeft de Iraan se ft Majlis(Parlement) besloten deze te nationaliseren; de Kamei stemde deze nationalisatie op 15 Maart jl.; de Senaat volgde dit i voorbeeld en bekrachtigde het be sluit van de Kamer op 20-21 Maart. De actie tot nationalisatie werd voornamelijk gesteund door het Nationaal Fronteen kleinere partij met extremistisch nationa listische uitslag, en de Tudeh de communistische partij, die al hoewel officieel verboden, onder duims doorwerkt, en haar agita tors heeft in de andere groepen. Biede partijen kwamen er toe een nationalisatie-tendenz te verwekken, die bij het Iraans volk omtrent in zijn geheel succesvol heejt inge werkt. De streving naar nationali satie heeft evenwel een grote bin nenlandse politieke spanning ver wekt, die begon met de moord op de Eerste-Minister, Generaal Raz- mara, en die langs verscheidene andere moeilijkheden om, uitliep op het uitvaardigen van de krijgs wet op 20-21 Maart 11. Dit belet echter niet dat het on derduims gestook verder doorgaat! Voor Iran, dat rond deze periode zijn jaarsverandering viert, bete kent dit volstrekt geen gelukkig Nieuwjaar De ganse zaak moet ook enigs zins in verband gezien worden met de sociale structuurhervorming in Iran; de Shah, die een sociaal voor uitstrevend vorst schijnt te zijn, heejt overigens zelf het voorbeeld gegeven door een zeer groot deel zijner landerijen in eigendom aan de boeren af te staan! Deze sociale politiek loopt echter niet van een leien dakje! Zij moet geschieden op kosten der groot-grondbezitters, die in die streken nog onmetelijke landeigendommen bezitten: een kas te die de grond omtrent monopoli seert. Dat die deze politiek minder gunstig gezind zijn moet ons niet verwonderen, en de financiële las ten van deze politiek willen zij ge dekt zien door de opbrengsten van de petroleumvelden, die zij door nationalisatie voor zich willen ne men. Daarom heeft de Iraanse Majlis die praktisch uitsluitend uit grondeigenaars en groot-hande laars is samengesteld, de nationali satie der bronnenexploitatie eenpa rig goedgekeurd. Is dit echter een politiek die van flink doorzicht getuigt? Wij durven dit betwijfelen, want het is niet uitgesloten dat Iran met deze maat regelen van de drop naar de regen ZCll lopen. (Zie vervolg biz. 2.) Foto 1. Algemeen zicht op de limousine-railroeket van de hoofdlijn. Men bemerkt duidelijk vooraa onder de controlekabien, de zuigopening der reactiemotoren en men ziet in z'n verdere indeling duideli, dat hij uit twee verdiepingen bestaat. SPITFIRE OP WONING GEVALLEN Een Spitfire-toestel van het der de jachtescadrille der basis van Florennes, bestuurd dcor de 25-ja- rige piloot, luitenant Victor Absil, kwam Woensdag even na het mid daguur in moeilijkheden boven het vliegveld van Bevekom. 'n Sneeuw storm had het toestel verrast. Oog getuigen bemerkten dat de piloot wanhopige pogingen deed om te landen, dit manoeuv-er mislukte echter en het toestel stortte te pletter op een woning in de omge ving van het vliegveld, grondgebied der gemeente Piètrebais. De jonge piloot kwam om het leven. TWEEDE TOESTEL STORT BRANDEND NEER De basis van Florennes werd da- toren staken in de grond. Wij zijn verheugd onze lezers een gelukkig nieuws te mogen brengen: de «Westhoek», en de provincie meteen, krijgt een ultra modern verkeersnet. De onverpoosde inspanningen van onze mandatarissen in Ka mer en Senaat; de ontelbare petities ingediend door dc HH. Burge meesters, hebben bekomen dat met één slag het verkeersprobleem in Westvlaanderen opgelost zal worden en wel op dergelijke wijze, dat wij in de toekomst over het meest moderne verkeersapparaat ter wereld zullen beschikken, namelijk: de railrocket. De vergadering, die Zondag a.s. te Brussel doorgaat in de ge bouwen van het Ministerie van Verkeerswezen en waarop al de se natoren en volksvertegenwoordigers, alsmede de burgemeesters van Westvlaanderen reeds uitgenodigd werden om deze oplossing van het verkeersvraagstak nader te onderzoeken, is voor ons de gelegenheid om oiize lezers met dit ontwerp nader vertrouwd te maken. TERUG UIT HET SLOP Het zal niemand ontgaan zijn dat het verkeersvraagstuk in West vlaanderen, sedert de aftakeling van het spoorwegverkeer, totaal andere banen op moest. De twee-drie hoogwaardigheids bekleders die ten persoonlijken titel in deze autobus-uitbating onrecht streeks geïnteresseerd waren ten spijt, is ieder weldenkend burger, die ietwat voor de gemeenschap over heeft, volmondig akkoord te verklaren dat dit geen oplossing was waarmee nog g.ezondvoelende bur gers vrede konden nemen. De auto bussen immers voldeden niet aan de in hun gestelde verwachtingen en waren daarbij op de koop toe deficitair. Doch nu terug treinen inleggen gaat ook niet meer, want er wer den vroeger achter de schermen koopjes gesloten en akkoorden ge maakt, die wel met het algemeen belang geen gemeens hadden, doch die niettemin van zodanige aard waren, dat zij de terugkeer naar de vroegere treinuitbatingen niet toelaten. Anderzijds heeft de C.V.P. goed ingezien dat de kip met de gouden eieren zo maar niet mag afgeslacht worden. Bij de verkiezingen gingen immers 61,80 der stemmen van het Westvlaams kiezerskorps naar de C.V.P. Verder heeftde Brus selse staatskas ook ingezien dat het toch niet altijd z'n beste geld- verschieters voor de aap houden kan en dat het moet kunnen blij ven voortrekenen op het West vlaams kapitaal dat, via de Spaar en Lijfrentelcas (waarvan West vlaanderen de hoogste procenten boskt) en het Gemeentekrediet van België (het gaat er trouwens om honderden millioenen) de delijk op de hoogte gesteld van het ongeval en Majoor Martin Wilmots uit Rosée, samen met de 40-jarige luitenant deskundige Pierre Hayt, uit Mont-St Généviève (Thuin), vertrok dadelijk met een Oxford- toestel om te Pietrebais een onder zoek in te stellen. Op zijn beurt werd dit laatste toestel boven St Gérard in de pro vincie Namen, door een geweldige sneeuwstorm gegrepen. Het toestel stortte stuurloos naar beneden op een veld. Ooggetuigen snelden toe om de inzittenden te redden doch moesten machteloos toezien hoe de brand, die bij het neerstorten uit gebroken v:as, snel om zich heen greep en de twee inzittenden levend verkoolde. De wrakstukken van het toestel lagen over een afstand van 250 meter verspreid, de beide mo- Op Goede Vrijdag 's morgens om 2.06 u. kreeg het controlesta tion te Prestwitch in Schotland, het laatste bericht doorgezonden van de Globemastervan het type C-124, die met 53 personen aan boord de Ierse kust naderde. De bevelhebber van deze lucht reus meldde in dit bericht dat zijn vliegtuig met een uur vertra ging zou landensedert dat ogenblik ontving men er geen teken meer van. De Globemas ter staat sedertdien op de zwar te lijst der verongelukte lucht reuzen. HET REUSACHTIG TROEPENTRANSPORTSCHIP De C-124 is een der grootste uit voeringen van het moderne troe pentransportvliegtuig. het is een verbetering van het type C-64 en kan 140 man met volledige uitrus ting vervoeren. Normaal bestaat zijn bemanning uit 13 koppen. Men gaf het de naam va<n Glo bemaster Een toestel van dit type was Don derdag vertrokken uit de basis van Limestone (Maine) naar de Ame rikaanse basis van Mildenhall in Enigeland. Vrijdagmorgen werd, zoals hoger gemeld, het laatste signaal van deze luchtreus opgevangen. Daar op dat ogenblik het toestel slechts 3 vlieg uren van de luchtbasis verwijderd was, begon men er zich bij dage raad over ongerust te maken. het toestel na zijn laatste contact met de buitenwereld, vermoedelijk nog voor 8 uren brandstof aan boord had. Het vliegtuig is verdwenen tussen Gander (New Foundland) en de Ierse kust. Aan boord van het toestel bevin den zich 53 militairen, waaronder Generaal Cullens, brigade-generaal der Amerikaanse luchtmacht. OPSPORINGEN Door talrijke vliegtuigen en sche pen werden opsporingen ingezet naar de vermiste luchtreus. De storm die over de Atlantische Oceaan heerste, bemoeilijkte ten zeerste deze opzoekingen. Zaterdag avond werd door de kustwachter Cascogemeld dat men op 500 mijl ten Westen van Shannon (Ierland) een verschroeide rugzak opgepikt heeft die toebehoorde aan een der passagiers van de verdwe nen GlobemasterDe Ameri kaanse autoriteiten hebben kunnen uitmaken dat deze rugzak toebe hoord heeft aan L. E. Rafferty, ka pitein van de luchtmacht. Zondag waren reeds 60 vliegtui gen en schepen ingezet voor de opsporingen. Het gebied waar men aanneemt dat de luchtreus veron gelukte, werd in 200 zones ingedeeld die elk nauwkeurig afgespeurd wer den. In de nacht van Zaterdag op Zondag hebben sommige waarne mers lichten van reddingsboeien menen te onderscheiden op zee, toen Zondag dit gebied nauwkeu- putten vult die in de andere la streken gedolven worden ten I van de Walen en de N.M.B.S. erkentelijkheid dus, en om ver op politiek en financieel gebied onze Westhoek te kunnen rekel werd dan ook besloten Westvla deren eens en voor altijd van ideaal verkeersnet te voorzien. DE ZAAK WORDT AANGEPA Zoals wij hoger zegden, w< Zondag a.s. te Brussel een besj king gehouden over dit proble In de voormiddag, te 9 u., zu alléén de Heren senatoren en vo vertegenwoordigers een - confere: bijwonen waarop Ingenieur I Krausse, in aanwezigheid van I ambtenaren, zijn plannen zal eenzetten. In de namiddag, dat 14 u., zullen de Heren burgemi ters tot de conferentie toegels worden voor de verdere besprei gen. Op 2' Paasdag werd reeds persconferentie gehouden waar onze correspondent uit Brussel verslag overipaakte. Eén gelul toeval speelde hem enkele plan in handen van de Railrocli zoals deze door Prof. Krausse gevat werd. Wij brengen hieror enkele fotocopieën van de bij: derste plantekeningen tér illustr van deze bijdrage. DE RAILROCKET De railrocketdie door het nisterie van Verkeerswezen spec voor Westvlaanderen werd vooi houden, als het verkeersmiddel toekomst, werd door een Duits genieur, Prof. Krausse, 'uitgevondj Prof. Krausse is een van die h derden Duitse geleerden die bij einde van de oorlog in de Am kaanse industrie terecht kwan hij is specialist inzake raketten Sedert 1946 werd hem in Ame: de vrije hand gelaten en kreeg zelfs in Texas een proefterrein een 20-tal hectaren voor proel mingen met de railrocketu hij sedert meer dan drie jaar werkt. De door hem ontwor railrocketis geen oorlogswa en kan enkel voor vredelieve doeleinden aangewend worden, was het. de geleerde dan ook m: lijk, in het raam van het Marsh plan, zijn uitvindingen zonder n aan ons land te verkopen. (Zie vervolg bl Slë&Uüdteen deden, taansfjsfiö dat riser onderzocht werd. heeft men er echter geen spoor van leven ge vonden. Nadat Maandag gemeld werd dat opnieuw wrakstukken opgemerkt waren, kreeg een B-17 toestel van de Amerikaanse reddingsdiensten bevel zich van Shannon uit in de richting van de aangeduide zone te begeven met een negen meter lange reddingsboot met voorraad aan boord ten einde deze boot met drie valschermen neer te laten op de plaats waar men leven zou be speuren. Ook deze tocht verliep zonder sukses. Men vreest meer en meer dat niemand van de zich aan boord bevindende personen zal gered wor den. Volgens niet bevestigde berich ten, die te Shannon de ronde doen, bevond zich aan boord van het vliegtuig een uiterst geheim voor werp». Hierover werd tot nogtoe geen verdere uitleg verstrekt. Vliegtuig neergestort in in Columbia. 29 doden. In het Noorden an Columbia is een Dakota-toestel, dat op weg was naar Bolivar, te pletter gestort. De 29 inzittenden kwamen allen om het leven. Braziliaans toestel stort te pletter. Drie doden. Een Braziliaans passagiersvlieg tuig stortte te pletter in de Staat Santé Catarina. Van de 10 inzitten den werden er drie gedood, de an dere zeven konden gered worden. Frans legervliegtuig veronge lukt. Drie doden. Een Frans militair toestel, op weg naar Marseille om er de Mi nister van Defensie, Hr Jules Moch, aan boord te nemen, is op 48 Km. van Parijs te pletter gestort. De drie inzittende officieren kwamen om het teyeft- FjJlANKÉNBcR&l OotTENfct >6- P'. «JVEUIWE fgf UiT &£NT '<U I MALO'ESf ^RoiV8«UMI lEPER^ (f ROEStiME OKOESimt V.ano ■3»* I 4 <Tiztöm I sV «.I ^WlïToWt f VJEW'it 'KWR'JK ArtV-lH Foto 3. Hierboven de provineïek aart waarmede alles meteen duideiijkt wordt. De dikke zwarte lijn is die der railrocket-hoofd! In gesloten kring gaat liet dus van uit Gent boven Brugge tui Diksmuide en Veurne tot boven leper en vandaar verder tussen I selare en Menen alboven Kortrijk terug naar Gent. De bij de g kring aanliggende stippellijnen duiden de ligging en loop aan der bl nere zijlijnen. Er zijn er 7 in totaal voor Westvlaanderen: 2 langst de kust; 2 in het zuiden der Provincie en 3 in het midden van kring. We kunnen trouw het parcours bepalen dat ze volgen en meteen ook de plaats waar ze verbinding zoeken met de hoofdlijn zo, al rijdend, het in- en uitstappen toelaten. Verder, in de inzet ven links, bemerken we de later te verwezenlijken interprovim hoofdlijn-verbindingen. Benevens bovenomschreven hoofdlijn zou een tweede aangebracht worden die aiover Gent, Antwerpen, Brui Aalst, Oudenaarde terug Gent aandoet. Deze zou dan natuurlijk i van de aangebrachte zijlijnen gespezen worden. De lezer vat fens dc ifttÊEsasanie laresoectievfn die deze moderne opvatting toela

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1