CÉYÉ PETROLEU MSTRATEGIE Het verminkte vrouwenlijk, opgehaald te Robeke, vereenzelvigd De Grootste Man in Europa ^KLAPPER Kinijl jammerlijk ver dronken te Wervik Duitse Deneraals ven Falkenhausen, Bestier en Bertram over de grens gezet, na in vrijheid te zijn esteld De Oorlog in Korea n. c. m7V7~ 1. Franclscus i van Paula Vrouw uit Brussel, wonende te Robeke jglsch ongeval ie Forges Z. E. H. Delmarque schielijk overleden ilonlale Loterij Wesfvlaasideren HET WEKELIJKS NIEUWSZaterdag 31 Maart 1951 -v. Bladz. 2. K van 31 MAART tot 6 APRIL igen lengen met 22 minuten. WEERSPREUK veranderlijk en guur, t hooi en koren ln de' schuur. ZATERDAG 31 MAART Cornelia, Benjamin, Balblna. p te 5.34 u., onder te 18.17 u. Geboorte van de Oostenrijkse toondichter Jozef Haydn. Overlijden van de Nederlandse letterkundige Willem Kloos. ZONDAG 1 APRIL Beloken Pasen. HH. Hugo, Theodora, p te 5.32 u., onder te 18.19 u. Geboorte van de Franse dich ter Edmond Rostand: zijn meesterwerken zijn Cyrano de Bergerac en L'Aiglon Overlijden pp Madeira van de gewezen keizer Karei van Oos- tenrijk. MAANDAG 2 APRIL i st van O. L. Vr. Boodschap. HH. Franclscus v. Paula, Genoveva van Brabant. 1 3 te 5.30 u., onder te 18.30 u. Geboorte van Karei de Grote. Geboorte van de Beense sprook- Jesdichter Hans Christian An dersen. Geboorte v. de Russische cpm- J ponist SergeJ Rachmaninow. i DINSDAG 3 APRIL j HH. Pancraas, Richard, f J te 6.28 U., onder te 18.22 u. 5 3ekerlng van de latere Kar- j dlnaal Manning tot het Ka 's fchollclsme. Geboorte van de Vlaamse bouwmeester Henri Van de Velde, die o.m. het Peter Be- noltmonument te Antwerpen ontwierp. WOENSDAG 4 APRIL toidoor, HUdebert van Gent. o te 5.25 u., onder te 18.23 u. Overlijden van de Franse bo tanist Carolus Cluslus. Geboorte van de beroemde En- ;else portretschilder John Hop per. DONDERDAG 5 APRIL Incent Ferrerlus, Juliana van Cornelisberg, Irena. te 5.23 u., onder te 18.25 u. Overlijden van de Vlaamse schilder Davld Tenlers. Oood van de Franse revolutlon- nalr Danton. Overlijden van de Franse com ponist Leon Dellbes, waarvan de operette «Lakmé» beroemd heid verwierf. VRIJDAG 6 APRIL Oelestin, Wlneboud, Balderik. 1 te 5.21 u„ onder te 18.26 u. f fleuwe maan te 10.52 u. Overlijden van de Italiaanse i schilder Raffaël Santl. Overlijden van de Duitse schll- j Ier en etser Albrecht Dürer. Troonsafstand te Fontaine- sleau van "Napoleon. WEEKSPREUK zijn woorden maakt men zich t ijanden dan door zijn daden, olksheilige van de week.' >e H. Franclscus, geboren ln Paula, een stadje ln Calabrië, op 13-Jarige leeftijd toever /ll^ fawnw) vat; qepakfumcekh vun indien f /Vb he4- m&h aan de Franciscanen van St Hier onderhield hij, ofschoon sen geloften gebonden, de re- i zijn volle gestrengheid. Op f werd hij kluizenaar en koos rblijf fn een grot nabij Reggio. vrome personen voegden zich a en deelden zijn levenswijze. 1 bouwde hij een klooster en stichtte de Orde der Minl- miniemen of de Minsten), een i Franciscanenorde. i naam van de wonderdoener it 'CUs van Paula was door ge il uropa, verspreid. Lodewijk XI, van Frankrijk, liet, hem ver- van Sicilië naar Parijs te ko- m hem in zijn sterfuur bij te Hoe ongaarne de Heilige'maar minklljk Hof ging, deed-iilnji h, om zijn Orde ook in Frank 's t te breiden. De koning hield zijn ongerechtigheden voor 'n deze stierf, nadat hij zich l had, in de armen van de Zijn zoon en opvolger Karei honk hem zijn volle vertrou- 1 ij liet Franclscus een klooster v ln het park van Plessis-lcs- en een ander te Amboise. Te r noemde men zijn monniken i ons-Hommes ln Spanje de 1 der Overwinning», wijl Ko- 1 'erdinand de verovering van I op de Moren aan .hun gebed eef. "VERVOLG VAN 1' BLAD ciscus leefde nog 25 Jaren in ijk. geëerd door de beide op- ie koningen. Hij stichtte nog f 4 idene kloosters en stierf te 1 in 1508. De Hugenoten haal- 1562 zijn lijk uit het graf en 1 ïdden het op een houten eld, wat de populariteit van eilige nog verhoogde. e ge bruid verongelukt j ele uren na huwelijk 1 STGENOOT GEKWETST DER EVENEENS GEDOOD forges, nabij Chimay heeft ;n auto-ongeval voorgedaan, j een auto, waarin een jong i ar was gezeten dat 's mor- i de echt was getreden, tegen vel is terechtgekomen, .j i jonge vrouw, Odette Van ■j 23 jaar oud, die met een ibreuk naar het ziekenhuis ergebracht is overleden, Lu- arent, 23 jaar oud, die aan f lur zat is eveneens overleden i j gevolgen van een dubbele i Ibreuk. Willy Brunet, de j. huwde, bekwam een dijbreuk, de broeder van de jonge René Van Stickel er met 1 s verwondingen van afkwam. Zoals wij te dien tijde mededeel den, werd op 7 Maart 11. uit het kanaal van Robeke, nabij de Schone Eikpasserel, de romp opge haald van een verminkt vrouwen- lijk. De onderste ledematen van het lijk ontbraken, terwijl verders het aangeziohi gans onkennelijk was en de armen, alsmede de romp, erge sporen van sneden vertoonden. In het dodenhuis van het hos pitaal, en op bevel van het Par ket, werd .de lijkschouwing gedaan door wstsgeneesheer Muller. Het lijk moest, volgens de verklaringen van de weisgeneesheer, een 15-tal dagen in het water vertoefd heb ben, doch men kon niet uitwijzen of het hier om een moord, ofwel om een onguval of zelfmoord ging. De verminking, alsmede de tal rijke verwondingen, konden ver oorzaakt zijn door in aanraking te komen met doorvarende schepen, ofwel door sluisdeuren. De Rechterlijke Dienst van Rij- sel opende een onderzoek en foto's van vermiste vrouwen werden on derzocht, gezien de eenzelvigheid van het slachtoffer onbekend bleef. Op 12 Maart 11., bijna op dezelf de plaats waar de romp opgehaald werd, ontdekte men het onderste gedeelte der romp, met beide benen. Aan één der benen werd een vrou wenkous gevonden. Intussen had de hoofd-opziener Nisse, van Robeke, zijn opzoekin gen voortgezet, om de eenzelvigheid van het lijk vast te stellen, en hij vond een gelijkenis van trekken tussen zekere Buellens Catherine, wonende in een gewezen herberg in de Edouard Anseelesfcraat, te Ro. beke. De opziener begaf zich naar die woning en vernam van de echt genoot der vrouw, zekere Simon André, dat zijn vrouw, Buellens Catherine, sedrart 11 Februari 's avonds uit de woning verdwenen was. Hij had toen die verdwijning aan de politie kenbaar gemaakt, verklarende dat zij die avond ruzie gemaakt hadden en z'n vrouw plots haar mantel aangetrokken had en vertrokken was. Sedertdien had hij haar niet meer gezien. Catherine Buellens, echtgenote Simon André, werd te Brussel ge boren, op 8 April 1903. Zij was we duwe van Francois Caille en huw de André Simon, te Brussel, op 10 Juli 1947. Zij was moeder van twee kinderen., die te Brussel woon achtig zijn. Bij deze werd door het Belgisch gerecht navraag gedaan, om te weten of zij hun moeder sedert 11 Februari 11. gezien had den. Van haar echtgenoot vernam men dat de vrouw die steeds werk zaam was in de Spinnerij van de Beau-Chêne, Metzlaan, te Robeke, in 1948 een armbreuk opliep. Dit werd dan ook aan het gerecht ken baar gemaakt en na een radio- grapisch onderzoek werd vastge- St?fd dat' de aangeduide armbreuk dezelfde is als deze waargenomen' aan de arm van de opgehaalde vrouwenromp, zodat men hierdoor bevestiging kreeg dat het hier om het lijk ging van de verdwenen Ca therine Buellens. Haar echtgenoot André Simon werd echter ter beschikking van het gerecht gehouden. De wijk aan de Molen te Wervik, Kruisekestraat, werd Maandag- namiddag in verslagenheid ge bracht, bij het vernemen van het smartelijk ongeluk, overkomen aan de echtelingen Marcel Sarrazijn- Clarisse, Oude Menenweg, die hun enig zoontje Michel, 28 maand oud, verloren op tragische wijze door verdrinking. Op bezoek bij haar moeder, Klljt- bosstraat, ging vrouw Sarrazijn, even na de middag, gras snijden. Alvorens van huis weg te gaan, sloeg ze even haar zoontje gade, die aan 't spelen was enkele meter ver der. rond de auto van dhr Hacke. Bij haar terugkeer, weinige mi nuten later, was de kleine nergens rji.es:.te'zien en toen hij ook in buis •niet te vinden was, toog de angstige moeder op ztoek naar de in de onmiddellijke nabijheid liggende gracht. Haar angstig voorgevoel bleek maar al te juist, want al spoedig ontdekte ze het lijkje van de kleine Michel in 't water. Alle pogingen van toegesnelde geburen ten spijt, konden de levensgeesten niet meer worden opgewekt. Op Woensdag jl., heel vroeg in de morgen, werden generaal Ernest Alexander von Falkenhausen, tij dens de bezetting militaire bevel hebber voor België en Noord- Frankrijk, Hans Reeder, Verwal- tungschef en generaal Bertram, commandant van het district Luik in vrijheid gesteld en naar de Duitse grens gebracht. Eerste twee genoemden werden door de krijgs raad te Brussel tot 12 jaar gevan genis en laatst genoemde tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Allen hebben van de wet Lejeune genoten. De auto waarmee de Duitse ge neraals naar de grens werden ge voerd, verliet tussen vier en vijf uur de gevangenis van St Gillis om te voorkomen, dat er demonstraties zouden plaats grijpen. Aan de Duitse grensplaats nabij Bildchen, wachtten hen een groep Duitse verwanten en vrienden, een vertegenwoordiger van de Regering van Bonn en meerdere journalisten. Aan üe journalisten deelde von Falkenhausen mede dat in zes ver schillende landen en in 58 kampen wat hij ook een record noemde, en gevangenissen had vertoefd, Alles bij mekaar verbleef hij bijna 7 jaar in gevangenschap. Hij ver klaarde goed behandeld te zijn ge weest in België, en onschuldig te zijn aan wat hem ten laste werd gelegd. Ondervraagd over de toekomst zegde hij o.m. zich moeilijk te kun nen inbeelden dat Duitse troepen aan de zijde van de buitenlandse troepen zouden strijden en sneu velen, zolang Duitse generaals door buurlanden worden veroordeeld. In het Gulden Boek van de Duit se toldienst te Aken heeft hij ge schreven Ingrata Belgica, non possidebis ossa mea», (Ondankbaar België, gij zult mijn gebeente niet bezitten) DE WEERSLAG OP INTERNATIONAAL GEBIED Wie zegt petroleum, spreekt een toverwoord van de internationale polilick uit. En dat is heus niet moeilijk om begrijpen! Men ziet on middellijk de aanknopingspunten: industrie en moderne strategie! Op het huldig ogenblik is petroleum voorbereiden de moest onmisbare grondstof! Was het gebrek aan olie voor Duitsland niet een der bijzon derste, zo niet de bijzonderste oor zaak zijner nederlaagEn in deze periode van internationale span ning al zijn er in de laatste da gen tekenen van ontspanning waar ie nemen, toch blijft het gevaar zeer reëel is die olie de grond stof bij uitstek waar de mogendhe den naar vechten. Wie baas Is van de petroleumproductie heeft een prima troef in handen tégen en God verhoede in een gebeurlijk conflict. liet, baart dan ook geen verwon dering dat hel. Westen al zijn krach ten er op zet om, tot, een gunstige regeling van het geschil in Iran te komen. Want de 'nationalisaties al daar hebben een geschil verwekt,. Vooreerst: contractueel! Want de concessie aan Engelse maatschap pij, laten wij maar zeggen aan En geland,, voorzag krachtens de con ventie van 1933 dat de traanse re gering eenzijdig een einde mocht stellen aan die vergunning alleen in geval de Engelse petroleummaat- schdppij in gebreke viel haar jaar lijkse vergoeding aan voornoemde regering uit te. betalen hetgeen nooit het geval is geweest.. Daaren boven werd in gezegd akkoord ook bepaald dat elk geschil tussen Iran en gezegde maatschappij door een scheidsrechterlijke commissie moest worden beslecht, met dien verstan- da dat beide partners ook beroep mochten doen op het Internatio naal Gerechtshof van Den Haag. Deze bepalingen werden door Iran eenvoudig weg over boord gezwierd. Vervolgens een internationaal ge schil. omdat het de machtsverhou dingen tussen Oost. en West gron dig aantast: immers het gevaar is niet denkbeeldig dat de exploitatie zou kunnen overgaan in Russisch- gezinhe handenzo niet, in Russi sche handen zelf, wat het, oorlogs gevaar in veel arotere mate dan het Koreaans conflict zou doen toene men. Of is het misschien niet alge meen aanvaard dat, d" Russen voor een groot deel in bedwang warden gehouden door het feit dat zij we gens hun gebrek aan olie het risico niet kunnen en niet durven lopen een oorlog in te gaan, die, gezien de huidige machtsverhoudingen der partijen, een zeer langdurige uit putting soorlog zou zijnEn zo is het ook. waar dat het succes of de mislukking der openlijke en verdokene communistische agitatie, in Iran de houding van Rusland tijdens de gebeurlijk komende di plomatieke besprekingen voor een groot deel zal beïnvloeden. Daarbij komt dan non het gevaar voor uitbreiding van die socialisa- tietendenz. Immers in de omliggen de landen liggen ook vetrcleumvel- den. in Irak, in Arabic, in Egypte! Ook deze bronnen worden voor het grootste deel door Westerse maat schappijen geëxploiteerd, wat dus opnieuw belet dat het Oosten van deze productie veel zou profiteren. In die landen heeft een bepaalde persI reeds geschreven dat zij het Iraans voorbeeld moesten volgen. Het Egyptisch blad Al Misrm heeft zelfs reeds het gerucht gelanceerd als zouden de Egyptische overheden voornemens zijn het Suez-Kanaal te} nationaliseren! Al deer geruch- fem werden natuurlijk officieel ge- lo^nst/raJt. maar het. .gevaar blijftr nimtemin latent: ioaar er took is... Is het dan nog nodig het belang van de Westerse strategie in deze landen te onderlijnen! IS EEN GUNSTIGE OPLOSSING MOGELIJK? Aan beide zijden wordt een pe- troleumslag geleverd; de diploma ten zijn druk in de weer om een rechter kant aan de zaak te krij gen, en... het laken zoveel mogelijk naar zich toe te trekken. Er blijft inderdaad nog ten zeke re tijd! Het Iraans parlement heeft, ten overstaan van zijn grote moei lijkheden om zelf de oliebronnen te exploiteren een speciale commis sie opgericht om te zien hoe Iran zich met de genationaliseerde bron nen uit de slag zou kunnen trek ken. Die commissie voorziet een arbeidsperiode van ongeveer drie maand vooraleer een voorstel voor de oplossing van het exploitatie- vraagstuk te zullen kunnen voor stellen. Ook heeft de Shah het na- tionalisatiebesluit nog niet onder tekend. Engeland, dat de moeilijkheden zag aankomen, had reeds rond de aanvang der besprekingen in het parlement, aan de Iraclnse nieuwe Eerste-Minister Hussaris Ala, een voorstel gedaan: voortaan zou de volledige helft der totale winst aan Iran worden afgestaan, dus een volledige paritaire regeling. Had Engeland zo verstandig geweest dergelijke oplossing twee jaar gele den reeds voor te stellen, dan zou het wellicht succes gehad hebben Nu wil Iran er niet eens van horen! Het land verkoos de nationalisatie En het doet zeker comisch aan te zien hoe Engeland zijn eigen indus- triën nationaliseert, maar die mo gelijkheid aan andere naties ont raadt en ontzegt. leder een heeft echter de indruk dat Iran met zijn nationalisatie plannen zal doormarcheren. De po litieke leiders, zelfs de meest rede lijke, staan voor zulk een politiek, en nationalistisch fanatisme van hun volk, dat zij moeilijk op de ge nomen besluiten terug kunnen krab belen. Engeland, dat wel zekere fouten uit het verleden welke het tactische fouten noemt wil. erkennen, treedt uiterst verzoenend op. Het uitgangspunt van zijn on derhandelingen blijft een min of meer gewijzigd en aangepast voor stel van enkele dagen geleden; daar een paritaire verdeling der winsten en een verhoging van de Iraanse medezeggenschap in de maatschappij toch geen succes blijkt te hebben, schijnt er een evolutie te bestaan in de volgende richting: Iran zou de eigenaar wor den van gans de aldaar gevestigde petroleumindustrie, mits een zekere compensatie aan de vroegere eige naars; maar Iran zou terzelfder- tijde een zekere vertegenwoordiging van Engeland laten blijven bestaan in de Raad van Beheer der exploi tatiebedrijven, en zou verder en zo mogelijk alleen beroep blijven doen op Engelse experten voor de uitbating. In de laatste weken is Amerika ook op het theater verschenen. Het heeft er nl. ook veel belangen in het spel; er bestond inderdaad een akkoord met de Anglo-Iranian Oil Cy, op grond van hetwelk aan de V S-, door tussenkomst van een zijner maatschappijen: de Standard Oil Cy, 40 t. h. van de totale pro ductie moest worden verkocht. De nieuwe wet zou deze leveringen in gevaar kunnen brengen. De V. S. hebben dan ook niet geaarzeld een zeer vooraanstaande personaliteit naar Teheran te sturen, nl. Mac Ghre, hoofd van de dienst voor de zaken van het Midden-Oosten in het Staatsdevartement. Naar het schijnt zou hij voorstellen op zak hebben die een grote economische en financiële hulp aan Iran zouden betekenen; de verwezenlijking hier van schijnt echter afhankelijk te zijn gesteld van het tot, stand ko men van een modus vivendi met de Engelse maatschappij. Staats secretaris Dean Acheson heeft in zijn laatste persconferentie de Iraanse petroleumkwestie aange raakt en zijn hoop en zelfs over tuiging uitgedrukt da.t er een rege ling op zal gevonden worden. En détail poignant: Engeland en Amerika zijn niet altijd de beste vriendjes geweest, wanneer het er op aankwam de olieproductie van het Midden-Oosten te bemachtigen. Tussen die twee werd er vroeger een ware petroleumoorlog gevoerd. De internationale toestand heeft hen echter ook op dit punt, bij me kaar gebracht: zij hopen de petro leumkwestie voor zichzelf en onder mekaar te regelen, en dan front te vormen ten overstaan van de tegen- vartij. Londen en Washington wil len een gemeenschappelijke politiek uitwerken, niet alleen voor Iran, maar voor al de omliggende petro- leumlanden. Zij zijn ervan over tuigd dat dit het enig middel is om te beletten dat die economische en strategische krachtbronnen in han den zouden vallen van onverant- woordelijke, of vijandelijke elemen ten. Dit te voorkomen is het doel der actie van de Westersen. EN RUSLAND??? In den beginne meenden sommi gen te moeten betwijfelen dat. Rus land de hand had, in de moeilijkhe den in Iran. Bepaalde diplomatieke vertegenwoordigers hebben officieus verklaard dat de socialisatie der olienijmrh&id'cpn &tivfr Iraanse kwestie was. Na de laatste gebeurtenissen, die als gevolg hadden dat de krijgs wet werd, afgekondigd en een mili tair gouverneur werd aangesteld, zullen zij Wel hun mening hebben gewijzigd. De communisten zijn in derdaad openlijk en als dusdanig in de laatste woelingen opgetreden. En sommigen zouden reeds begin nen te spreken van een herhaling der gebeurtenissen van 1947; men zal zich herinneren dat de Sovjets in 1947, in de provincie Azerbeidsjan een echte revolutie hadden ontke tend om Iran te dwingen met Rus land een verdrag te sluiten dat aan Rusland het hoge ivoord zou heb ben verzekerd in de exploitatie der Iraanse olievelden. Die pogingen werden toen echter vetijdeld door een krachtdadige steun van Enge land en de V. S. aan Iran. Laten we hopen dat, moesten de Sovjets inderdaad het inzicht koes teren da zaken opnieuw tot het uiterste toe te spitsen en geweld te gebruiken, zij in hun opzet in hel belang van de wereldvrede, door de Westersen opnieuw en ditmaal op definitieve wijze schaakmat zou den worden gezet. Dan zullen de Russen wel wat meer vriendschap pelijkheid en voorkomendheid aan de dag leggen in hun houding op de toekomstige internationale confe renties en besprekingen. 26-3-51. V. ZEGER. FRONTLIJN LOOPT THANS ONGEVEER LANGS 386 BREED TEGRAAD. - ZUID-KOREANEN OVERSCHREDEN OUDE GRENS Onrustig, gejaagd? Mijnhardt's Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. KOKER 15 FR. I Over de ganse breedte van het Koreaanse front zijn de U.N.O.- troepen verder opgerukt, de vijand die slechts op bepaalde punten vinnige tegenstand bood, zware ver liezen berokkend. Over een grote frontbreedte werd nagenoeg de 38e breedtegraad bereikt. Op het meest Oostelijk punt van het front rukten Zuid-Koreaanse eenheden over de oude-grenslijn en bezetten er een 5-tal plaateen gelegen ten Noorden van de 38» parallel, tot een 10-tal km. over de grens. In de centrale sector werd Tsjoertsjon voorbijgerukt. Op Goede Vrijdag werd een gro te luchtlandingsoperatie uitgevoerd ten Noorden van Seoel, nabij de Isjmin-rivier. In vijf achtereenvol gende golven werden parachutisten neergelaten en ook zware wapens.. Tezefdertijd rukten pantserspitsen van uit Seoel op om de verbinding met de parachutisten te verwezen lijken. De operatie slaagde opper best. Deze had tot doel de terug tocht af te snijden van een 15,000 Communisten welke nog het be trokken gebied verdedigden. Kae- son werd aldus onmiddellijk bena derd, Deze plaats zelf werd zwaar gebombardeerd van uit de lucht. Oeijongboe en Woensan werden door de U.N.O.-ëenheden bezet. Naar de laatste berichten zou den de Chinezen en Noord-Korpa- nen belangrijke strijdmachten con centreren op de centrale sector, ten Noorden van de 38e breedtegraad. GENERAAL MAC ARTHUR VERKLAART EREID TE ZIJN OVER WAPENSTILSTAND TE SPREKEN Generaal Mac Arthur, de Oppen bevelhebber der U.N.O.-strijdkrach- ten in Korea, vooraleer een bezoek te gaan brengen aan de frontlijn, verklaarde bereid te zijn de Noord- Koreaanse Opperbevelhebber te ontmoeten om een oplossing te zoeken voor het Koreaanse conflict. Nog betoogde hij dat, moest de vijand van de U.N.O. het conflict niet beperken tot Korea zelf, dit een groot gevaar zou betekenen voor China zelf en dezes militaire in eenstorting wellicht tot gevolg zou hebben. Rood-China kan de oorlog niet winnen, hield hij voor, daar dit land te kort schiet aan indus triële uitrusting voor zijn bewane- ning, niet beschikt over de nodige bewapening en staat tegenover een overmacht op zee en in de lucht. Nog wordt gemeld dat Generaal Mac Arthur onderrichtingen zou gegeven hebben de 38e parallel op nieuw te overschrijden, telkens zulks om taktische redenen nodig zou blijken. De U.S.A.-Opperbevelhebber der Amerikaanse vloot, die Formosa beschermt verklaarde zijnerzijds, dat zijn vloot bekwaam is gans China te blokkeren en tevens elke invasiepoging tegen Formosa te verijdelen. WASHINGTON VERVEELD MET UITLATINGEN VAN MAC ARTHUR NAAR WAPEN- STILSTAND «DE FACTO De verklaringen afgelegd door Generaal Mac Arthur betreffende een regeling van het Koreaanse conflict, hebben te Washington en ook in de U.N.O.-middens grote be roering verwekt, daar men er van oordeel schijnt te zijn dat de Op perbevelhebber buiten zijn bevoegd heid zou gegaan zijn. De Generaal zèff 'jSèlflS' 'oodracht krijgen voorta&h alle.'diplomatieke verklaringen achterwege te laten, zonder dat hij er vooraf overleg over pleegde met Washington. Volgens de diplomatieke redac teur van de Times zouden de regeringen van de Verenigde Sta ten, van Groot-Brittannië en van adere landen thans van plan zijn een verklaring bekend te maken waarmede zij zouden aankondigen dat de U.N.O niet het voornemen heeft de eenheid van Korea met wapengeweld te herstellen. Om een bewijs te leveren van hun goede trouw zouden deze rege ringen pjm de bevelhebber van het achtste leger aanraden het con tact met de vijand te verbreken, zodra hij in de buurt van de 38e breedtegraad «redelijk te verdedi gen stellingen zou hebbep gevon den. De redacteur van de Times is van oordeel dat als de Chinezen hetzelfde doen, de mogelijkheid is geschapen om tot een wapenbe stand «de factote geraken, het geen verder tot onderhandelingen zou kunnen leiden welke tot alle vraagstukken van het Verre Oosten zouden kunnen worden uitgebreid. JONGE BELG OVERWINT VIER CHINEZEN De jongste onderofficier van het Korea-korps (19 jaar) Belgische soldaten hebben, door 't volgen van voetafdrukken in het zand. een Chinees soldaat ontdekt die zich midden in de Belgische linies verscholen hield en door middel van een veldtelefoon deze linies or.der mortiervuur deed ne men. Een jonge sergeant van 19 jaar beleefde een ander avontuur, waar Zie vervolg hiernevens müT" Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen, de ziel van zijn trouwe dienaar: Zeer Eerwaarde Heer Georges DELMARQUE Pastoor te Spiere geiboren te Menen, 14 Septem ber 1888 en godvruchtig over leden te .Spiere, 24 Maart 1951. Oud-Legeraalmoezenier van het 4a Linieregiment. - Ridder in de Orde van Leopold II met Zwaar- den. - Vereerd met het Oorloge- kruis met Palmen; met hetIJzer- kruis: met het Vuur kruis; met de Herinneringsmedaille: met de Overwinningsmedaille. De plechtige Lijkdienst zal plaats hebben ln de parochiale kerk van Spiere, Zaterdag 31 Maart 1951, te 10.30 uur. Vergadering in de pastorij, te 10.15 uur. (d-1206) JM Hij was op Palmenaiondag aangesteld tot Pastoor te Spiere. Op Paasdag, 's morgens, verna men de parochianen van Spiere, tot hun grote ontsteltenis, dat, him pas aangestelde Pastoor, Z. E. H. Delmarque, schielijk overleden was. Palmzondag was gans Spiere in feest geweest toen Z. E H. Geor ges Delmarque, afkomstig van Me nen en voorheen Pastoor te Gijzél- brechtegem, op plechtige wijze in gehaald werd en tot Pastoor der parochie werd aangesteld in opvol ging van Z. E. H. Lommez, die te Spiere overleed op 14 Januari jl. Voor de eerste maal zou de nieu we Herder het woord voeren van uit de kansel tot zijn parochianen. Helaas tijdens de .eerste Mis werd aan de gelovigen het droevige nieuws medegedeeld dat hun Pas toor schielijk overleden was, De ontroering in de rustige Schel- degemeente is begrijpelijkerwijze zeer groot. De aflijvige, die 63 jaar oud was, maakte als ambulancier de eerste wereldoorlog medé, op het, laatste van de oorlog was hij Aalmoezenier van het 4e linie. Na de oorlog was hij achtereen volgens Leraar a.an het Sint-Lode- wijkscollege te Brugge. Aalmoeze nier bij het Belgisch bezettingsle ger in het Rijngebied, om vanaf 1926 achtereenvolgens benoemd te worden als Onderpastoor te Blim- kenberge, Oostvleteren en Lichter- velde In 1941 werd hij Pastoor te Gijzelbrechtegem tot hij benoemd werd te Spiere. De begrafenis van Z. E. H. Del marque heeft plaats Zaterdag 31 Maart, te 10.30 uur. Ki. DE WINNERS r grote loten van de de 4e Schijf 1951, getrokken iven, werd door het toeval iet verdeelde biljetten toe- n: het lot van één millioen, .en van 100.000 fr., vier loten 0.000 fr., negen loten van fr. in tienden verdeelde biljet- igen het supergxoot lot van n een half millioen; het lot 50.000 fr.; tien loten van fr.; acht loten van 50.000 fr.; 'tien loten van 25.000 fr. het supergroot lot van twee i half millioen waren er, op van 22 Maart, slechts vier geïnd. Een door een een door een bediende wo- te Mechelen: een door een van 7 arbeidsters van de Thelephone te Antwerpen; ■or een soldeerder uit Merk- groot lot van een millioen, ht dcor een boekhandel te emy, werd gewonnen door eds tamelijk bejaard bedien- in. me plaatsen waar belang- >ten (minstens 20.000 fr. uit- i) werden verkocht of ge ar Antwerpen - Bergen - 1 (8 loten) - Belgisch Con- oten) - Heimet - Hemiksem - e - Mechelen <2 loten) - ïke - Morlanwelz - Ninove - pion - Wasmes, nilen belangrijke loten ble- innen. mderheden betreffende som- rinaiers: autobestuurder - be- n - dagloner - industrieel - rgast- - potjesvan artoei- bedienden en een van 25 11 i icht-rs - spoorwegbediende - i mwersjongen - werklozen, it MslM) teuomS'deman6'dfe ?n SS? Honderd dertig jaar geleden stierf Napoleon en eenzaam stierf op dat verre barre eiland St Helena, te midden van de At lantische Oceaan. Napoleon, door de enen verafgood, door de anderen gevloekt. Hij was een geniaal man. Maar of hij dit genie tot de beste doeleinden heeft gebruikt, dat is een an der paar mouwen. Geen beschouwingen vooraf! We zullen u het leven van Napoleon vertellen. Een ®e Koning van Sardinië tot een wapen leven als een roman, een leven als een stilstand. Hij ^er^_ r?5efte,r v,a1} t^n}" stortvloed, een leven als een rijzende en en hield de 15' Mei zijn intocht te vallende ster Milaan. Om de voorschriften van het Di- Napoleon Bonaparte werd op 15 Augus- rectorium bekommerde hij zich weinig en tus 1769 te Ajaccio op Corsica geboren dreigde met ontslag zo men hem zijn zin als zoon van Carlo en Letitia Ramolino ni€t liet doen- In 1779 kwam hij op de militaire school te Brienne, later op de krijgsschool te Parijs. In 1786 is hij, na schitterende examen reeds 2' luitenant. Het begin van zijn roemrijke loopbaan Hij deed geweldige oorlogschattingen in de schatkist stromen en meende dan wel het recht te hebben zich als een vorst; te gedragen. Het leger vereerde hem als een godheid wegens de rijke buit die hij hij hen voor te zijn en versloeg deze te El Arisj en Goza. Veroverde Jaffa en verspreidde een Turks landleger bij Aboskir. De tegenspoed der Fransen in Italië en aan de Rijn vernomen hebbend, droeg hij het opperbevel over zijn leger aan generaal Kleber over en reisde naar Hij versloeg de Oostenrijkers bij Ma rengo en dwong de Engelsen tot 'n vrede. Napoleons gezag werd er steviger door gevestigd. Hij stelde het Erelegloen in en sloot een concordaat met de Heilige stoel (1801) waardoor hij weer nieuwe aan hangers verwierf. Op 11 Mei waagde hij het plebisciet dat hem met drie millioen Frankrijk terug waar hij op 9 October stemmen levenslang tot Consul benoemde. 1799 aankwam. Hij werd andermaal als redder van de staat begroet maar de vechtersbaas had vond hii in 1793 bii de bezichtiging van aan 7jjn MJeors liet en zijn generaals besloten zich van het oppergezag mees- - j o j nl nil /i Virtv-i rer\ 4-nw 4- n v-wa a l»An de batterijen van het belegeringskorps te Toulon. Hij maakte daar zulke juiste opmerkingen over het geschut dat de kommissarissen hem als bataljonchef de leiding der belegering opdroegen. Op 18 December 1793 verplichtte hij de Engelse vloot terug te trekken en Tou lon moest zich overgeven. De Nationale Conventie benoemde hem toen tot brigade-generaal der artillerie. In 1799 werd hij overgeplaatst naar het Italiaanse leger te Nizza. In datzelfde jaar werd Napoleon op aanbeveling van zijn vriend Barras, een der voornaamste figuren der omwenteling, tot bevelhebber van het leger in de hoofdstad aangesteld. Hij verijdelde de verbond hij aan zich door hen met ge schenken en rcem te overladen. Hij dwong de Paus tot het aanvaarden van de vrede van Tolentino, drong tot Stiermarken door. De vrede van Campo Formlo stelde een einde aan de Repu bliek Venetië (17 October 1797). Napoleon keerde terug naar Parijs en werd daar met veel eer en geestdrift ont vangen. In zijn overmoed keerde Napoleon nu de blik naar Engeland, maar moest van zijn overwinniugsplannen langs die kant afzien. Hij zou zich later trouwens toch de vingers branden aan dat machtig rijk. Het directorium gaf hem toestemming voor een expeditie naar Egypte, men was te Parijs al blij de eerzuchtige en in ter te maken. Op 10 October 1799 deed Napoleon de toegangen van St Cloud bezetten. In de raad der vijfhonderd protesteerde men tegen deze staatsgreep. Napoleon ver scheen in de raad met. een afdeling gre nadiers en de afgevaardigden werden uit- Napoleon wist nu zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen, deed hen aanhouden, onthoofden of wurgen en- bracht zo enkele vooraanstaande personaliteiten waaronder de Hertog van Enghien om het leven. Toen achtte Napoleon het ogenblik ge komen om het erfelijk Keizerschap op te eisen. Dit werd hem geschonken op 20 Mei 1804. Drie en half millioen stemmen be- igedreven; 67 leden werden uit hun ambt krachtigden dit besluit. ontslagen. Hierop volgde de oprichting van het Consulaat. Bonaparte werd eer ste Consul en had nu reeds in feite de macht waar hij naar hunkerde. De twee andere consuls Siéyes en Ducos, di.e hij door Cambacère en Lebrun verving, had den slechts raadgevende stem. Napoleon beloonde zijn aanhangers mot Nu beschikte Napoleon naar willekeur over Italië, de Nederlanden en Zwitser land. Antwerpen zou een pistcol worden op het hart van Engeland gericht. Hij trok met een leger van 200.000 man naar Duitsland, versloeg daar de Oosten rijkers andermaal en kwam op 13 No vember 1805 te Wenen. Te Ansterlitz aanval op de Tulleriën en de Nationale vloedrijke generaal kwijt te zijn. Ver- C ata v» es «a ll A Iaa f-r av 4 1 a Ia f—, a-vA nlf #ha maJaIah goede plaatsen en ambten, volgens zijn 'versloeg hij op 2 December het leger der bekende methode om oude vrienden te verbondenen. Conventie begroette hem als de redder der vergadering en der Republiek». Hij werd in 1796 bevelhebber van het Ita liaanss leger en huwde in Maart met Josephine, de weduwe van generaal de Beauharnals en beschermelinge van Bar ras. trokken in 1798 veroverde hij zonder veel moeite Malta, landde ln Juni te Alexan dria en versloeg op 6 Juli de Marr.eluk- ken bij de pyramiden. De 25° deed hij zijn intocht te Kaïro en versloeg Kra- him-Bey. De Franse vloot was Inmiddels bij Op 10 April begon hij dan zijn zege- Aboeklr verslagen zodat de verbinding Napoleon maakte zich gereed voor een rijke veldtocht in Italië. Versloeg de met het vaderland verbroken was. Een nieuwe oorlog tegen de verbonden mo- Oostenrijkers, de Plëmcntezen en dwong aanval van de Turken vrezend, besloot gendheden. houden en er nieuwe bij te winnen. Nu vestigde hij zich ln de Tuileriën en omringde zich met een schitterende hof houding. De invloed der partijen werd vernietigd en het binnenlands bestuur bij de Eerste consul gecentraliseerd. Maar lang duurde zijn rust niet. En geland v/as zijn doodsvijand geworden en Zijn familie verhief hij nu in de adel stand. Hij deelde hertogdommen en ko ninkrijken uit en hij werd het hoofd van zijn geslacht. Eugéne de Beauharnais werd onderko ning van Italië, Jozef Bonaparte, zijn broer, Koning van Napels, Louis Napo leon, Koning van Holland. Hij weid. een tyrarmlek beheerser, on derdrukte met wreedheid iedere kiem van opstand. In 1806 versloeg hij de Pruisen bij Jena en hield op 27 October zijn in tocht te Berlijn. Hij zou zijn doodsvijand, Engeland, trachten te benadelen door dezes handel te vernietigen. Inmiddels verwierf hij nieuwe bondgenoten in Polen. Op 7 en 8 Februari 1806 verloor Na poleon met geweldige verliezen de slagl bij Eylan. ma.ar op 14 Juni kon, hij de^ Russen bij Friedland een beslissende ne derlaag bezorgen. Daarop volgde de bij eenkomst van Napoleon en Alexander van Rusland te Tilsitt. Napoleon wist de Czaar te overhalen het bondgenootschap met Pruisen te verbreken en sloot vrede met Rusland. Pruisen moest zijn grondgebied afstaan en een reusachtige oorlogsschatting be talen. Napoleon was nu goed op weg om zijn plan, de verovering van een wereldheer schappij te zien gelukken. Hij was de gebieder van Midden- en Westelijk Europa. Hij bekommerde zich echter weinig om rechten en vrijheden. Daar weet men in ons land nog van mee te spreken. Hij zond een leger naar Portugal en schonk de Spaanse troon aan zijn broe der Jozef. In Juli 1808 werden de Fransen echter terug uit Spanje verdreven terwijl Enge land de veroveraar uit Portugal verjoeg. Napoleon verzamelde teen een leger van 80.000 man en sloeg de Engelsen ln Spanje terug tot Valladolid. In 1809 verscheen hij weer te Parijs. Hij verdreef nochtans de Oostenrijkers tot in Bohemen en trok andermaal We nen binnen, won de siag bij Wagram, 5 en 6 Juli. en voegde een deel van Oostenrijk bij zijn gebied. De kerkelijke staat werd in 1809 met het Keizerrijk verenigd en de Paus, die protesteerde, als gevangene naar Frank rijk overgebracht. Na 1810 strekte zijn rijk zich uit van de Ionische eilanden tot aan de Ocstzee. Het bestond uit 130 departementen, en telde over de 100 mil- liöcn inwoners. En nog was hij niet verzadigd. ZONDAGSERMOENTJE ONZE OPMARS Ik ben de Goede Herder en Ik geel mijn leven voor mijn schapen Dit Is het beeld, dat Christus van Zichzelf gaf en dat de Kerk ln de Paastijd voor onze ogen houdt, op dat wij doordringen ln de liefde van onze Verlosser. WIJ, die eens dwaalden tn de duis ternis, werden door het doopsel ge bracht ln de Katholieke Kerk, de schaapstal van Christus. Christus is onze Herder, wij zijn Zijn schapen, die geleld worden naar de eeuwige weiden. Maar te midden van ons Faasgeluk klinkt de stem van onze HerderIk heb nog andere schapen, die niet van deze schaapstal zijn. Ook deze moet Ik lelden en eens zal het worden één kudde en één herder». Christus wtl, dat allen, die HIJ kocht door Zl.ln Bloed, geleld worden naar Zijn schaapstal._ •k Het Is dé" taak van de-RWk.' da we." reld te veroveren voor Christus, op te marcheren naar die gebieden waar onze Leider nog niet heerst. Vooral in de Paastijd, nu het geluk der ver lossing haar als het ware overstelpt, ls de Kerk zich deze taak ten volle bewust. Heel de aarde roept zij op, om God te loven en zij spoort haar kinderen aan, om de blijde bood-' schap van de verlossing te verkondi gen tot aan hét uiteinde der aarde. Het Godsrijk moet worden opge bouwd tot een wereldrijk en ieder-, een, die reeds geroepen is tot het geloof, heeft de plicht, daaraan mee te helpen. Vooral ln onze tijd roept de Kerk om apostelen, want alléén apostel geest: gloeiende geloofskracht, rus teloze ijver en katholieke levenswijze kunnen de moderne wereld weer vol ledig voor God veroveren... Ieder Christen moet apostel zijn. De H. Kerk verlangt dat ge geheel en onverdeeld, ieder uur en op iede re plaats, een katholiek van de daad zljt. Als onze Moeder de H. Kerk ge hoond en bespot wordt, dan moet ge ze verdwijnen. Als het slechte voor beeld van anderen uw midden beïn vloedt en misschien ondermijnt, dan moet ge bewust en overtuigd U ka-, tholiek tonen en door uw geestdriftig woord, maar vooral door uw konsc- kwente levenswijze uw medemensen aantrekken, goed doen en verbazen. De Paasgenade moet anderen doen ven-ijzen en doen opstaan uit laag heid en lafheid, stuwen naar geloof en goede zeden. Als we allen waarachtige katholie ken zijn. dan zal onze opmars naar de Paaszon voortgaan... heel ons leven lang, spijt de stormen van da antichrist over de Kerk heenrazen. E. G. hij zich. spijts zijn Vlaamse bij naam De Stille schitterend uit de sla? getrokken heeft. Zondagnacht werd hij door vier Chinezen aangevallen op het ogen blik dat hij op een heuvel een eet:- mansschuilplaats aan het graven was. De jonge sergeant Marcel Vlleyn, de jongste onderofficier van de Belgische strijdkrachten in Korea, doodde er een met zijn ba jonet, sloeg een tweede neer. deed de derde van de heuvel tuimelen, terwijl de vierde op de vlucht sloeg. Hij heeft dè"f ongelijke- kamp zonder enig letsel, tenzij een stamp van de lader van zijn eiven mitrailleur on de linkerwang, zege vierend doorstaan. v5 ZITDAGEN OVER DE PROVIN CIE TN DE WEEK VAN 1 TOT 7 APRIL 1951 MAANDAG 2 APRIL Voormiddag: Diksmuide. lener, Menen, Roeselare, Veurne, Poperin- ge. Namiddag: Izegem, Koolskamp, Oostende. DINSDAG 3 APRIL Voormiddag: Diksmuide. Menen, Nieuwpoort, Poperinge, Roeselare, Torhout, Veurne. Namiddag: Langernark. Oostende, Poelkapelle. Roeselare, Torhout. WOENSDAG 4 APRIL Voormiddag: Diksmuide, Menen, Roeselare, Veurne, Poperinge. Namiddag: De Panne. Izegem, Kemmel, Kortemark, Oostende, Pit- tem. DONDERDAG 5 APRIL Voormiddag: Diksmuide, leper, Menen. Middelkerke, Poperinge, Roeselare, Veurne, Oostende. Namiddag: Ardooie, Oostende. VRIJDAG G APRIL Voormiddag: Menen, Poperinge, Roeselare, Torhout, Veurne, Wer vik. Namiddag: Oostende. ZATERDAG 7 APRIL Voormiddag: leper, Izegem, Me- nen. Veurne, Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 2