De leperse Handelshor was het aantrekkingspunt der Paasdagen Catte en Kattefeest •m Samenwerkende Spaar- en Kredietmaatschappij Eigen Heerd - te leper Verhoogd aantc kijklustsgen doch merkelijke daling der koopkrocht Algemene vergadering van Zondag 4 Maart 1951 Postrijfulg ©verval len In N.-Frankir!<T: Vanden Pesreboempkrats 7 - lepe? 9Ö2S& 3 0FLACK, Hef Huis Rijselstraai FIETSEN Ooi' HET WEKELIJKS NIEUWS Mr André STEVENS, - Neermarkt slepe; GENERAL STOTOR5 CONTINENTAL TE IEPER Bouwmaterialen A!b< Depuydi-Mahieu DIkkebussteeiiweg 2 (Statie) |eper André SEDEYN, Rijselstmat, 2, lej Firma C. BOLLAERT Zone Basculestraat 48-50 lepe STAND DER PRODUCTEN RADAR KOFFIEBRANDERIJEN BEVO1 J> KORT RIJK Tel. 251 De Firma HELIKON Vijverboek te VLAMERT9N< De Zuivelfabriek St Jozef te PASSEN DALE HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 31 Maart 1931 Bladz. 3. De Beheerraad had op 4 Maart Jl. de aangeslotenen bijeengeroepen om rerslag uit te brengen over de werkin gen van de Maatschappij binst het ver lopen Jaar 1950. Uit dit verslag lichten wij o.m.: In de loop van het Jaar vergaderd^ de Beheerraad 8 maal en onderzocht 89 aanvragen om lening, waarvan in gewilligd werden: 51 voor het bouwen en 32 voor het kopen ener goedkope wo ning; 1 vraag voor het bouwen en 5 aanvragen voor het kopen konden niet aanvaard worden. Er werden 63 leningen uitbetaald, waarvan 42 voor het bouwen en 21 voor het kopen. 9 leningen voor het bouwen en 11 foor het kopen wachten nog op ver effening. Het bedrag der vereffende leningen beloopt tot 5.010.000 fr. voor het bouwen en 1.216.000 fr. voor het kopen. Samen 6.226.000 frank. Deze woongelegenheden werden 1) gebouwd te: leper 15, Poperinge 3, Vlamertinge 3, Zonnebeke 7, Langemark 4, Wervik 2, Komen 3, Woesten 2, Elverdlnge 1, Be- selare 1, Zillebeke 1. 2) Aangekocht te: leper 13, Komen 3, Ploegsteert 3, Wervilc 1, Boezinge 1. Op 25 October heeft de Beheerraad 21 in opbouw zijnde huizen bezocht, waarvan 5 te leper, 7 te Zonnebeke, 5 t© Geluwe, 2 te Wervik, 2 te Komen. Al deze huizen werden goed bevon den. Boven de som van 6.226.000 fr. ver leend ten titel van leningen, heeft de Maatschappij nog betaald aan de Al gemene Spaar- en Lijfrentekas voor premies van levensverzekering 485.171 fr., hetzij samen 6.711.171 fr. Voor de ln opbouw zijnde hulzen bleef er op 31 December nog een som van 805.000 fr. te vereffenen voor op- betalingen. Op 1 Januari waren er 194 werkende leden; 12 ervan vereffenden hun schuld, waarvan 9 voor de termijn; 63 nieuwe leden werden bijgeschreven, zodat op 31 December de Maatschap pij 245 werkende leden telt. Op 1 Januari 1950 waren de ontle ner» aan de Maatschappij nog ver schuldigd 11.914.412,— Deze schuld verhoogde met De hoofdsom der leningen betaald binst het jaar: (6.226.000 805.000) 5.421.000,— Opbetallngen van lenin gen voor 1949 540.000,— Premies van levensverze kering 485.171,— Verschuldigde interesten 560.024,50 Hypothecaire herinschrij vingen 719, Terugbetaling van teveel gestorte sommen 2000,— Samen fr. 18.923.326,50 In de loop van het Jaar 1950 hebben de ontleners aan de Maatschappij be taald Wegens maandelijkse af kortingen 1.599.548,50 Wegens vervroegde terug betalingen (waarvan twee door de Algemene Spaar kas, Ingevolge overlijden) 140.719, Samen fr. 1.740.267,50 Op 31 December blijven de werken de leden diensvolgens nog verschul digd: 18.923.326,50 1.740.267,50 fr. 17.183.059,00 Bij rondschrijven van 30 September, 14 October en 8 November, die een ge heel vormen, worden gevoelige wijzi gingen gebracht voor het verlenen van gcldvoorschotten. Inderdaad de Spaarkas dringt erop aan voor het bouwen slechts leningen te verlenen voor huizen die onbetwist baar het kenmerk van de goedkope wo ning bezitten. De leningen die de MnnfrcVnopij"- voortaan kunnen b<" omen van de Spaarkas worden torir - ''"acht op 50 der voorschotten die zij ontvin gen op zelfde periode van het vorige jaar. Verders zijn de geldleningen voor het kopen voorlopig geschorst. Deze maatregelen zullen noodzake lijk de werking der Maatschappijen grote mate remmen. I De verslagen worden zonder opmer kingen goedgekeurd, alsook het voor gelegd bilan en de rekening van win sten en verliezen. De vergadering ver leende aldus ontlasting ~an Beheer er, Toezicht van Bestuur en College var Commissarissen. Op voorstel van de H. Voorzitten worden de n andaten der uittredende Beheerders en Commissaris, nl. de H.B V. Seys, M. Van Elslancle, J. Vande kerkhove en V. Pieters, onder alge meen applaus voor een nieuwe termijn \an drie jaar hernieuwd. Door de H. Voorzitter wordt nog het volgende medegedeeld: Een lid is totaal te kort gekomen aan zijn verplichtingen; tot onze spijt zien wij ons dan ook verplicht het in pand gegeven huis te verkopen. Dit is enkel het tweede geval dat zich voordoet ln een periode van 27 jaar. Dank zij de goede verstandhouding en samenwerking van Bestuur, Alge mene Spaarkas en Leden, is de finan ciële toestand der Maatschappij bui tengewoon gezond. Tot bewijs hiervan' onze reserve. Ieder Maatschappij is verplicht re serves aan te leg. en. Welnu, onze re serves bedroegen bij de aanvang van het jaar 1950: 631.000 fr.; de verdeling der winst voor 1951 zal toelaten deze nog te verhogen van 88.000 frank, om ze aldus te brengen 719.000 frank. De ze som wordt zorgvuldig weggelegd voor meerdere nood. Bovendien is het ons nog toegelaten een dividend uit te keren van 4 Er is ook een schaduwkant die niet minder van belang is en waarop ik het nodig acht terug te komen. In September en October laat de Algemene Spaarkas ons weten dat zij verplicht is de kredieten, die zij tot hiertoe regelmatig verleende, te be perken. Bij rondschrijven van 8 November gewordt ons het spijtig nieuws dat er voorlopig geen leningen meer mogen toegestaan worden voor het kopen van woningen. De Maatschappij was alsdan in het bezit van verscheidene aanvragen voor 't kopen die zij ingewilligd had en die Ingevolge dit laatste schrijven niet meer mochten in aanmerking komen. Wij hebben het noodzakelijk geacht hiervoor een onderhoud te hebben met het Beheer der Algemene Spaarkas. Onze Secretaris en ik zelf hebben er vertoond dat deze vragen regelmatig toegestaan werden; dat het voor de Maatschappij niet mogelijk was haar gegeven woord te breken jegens perso nen die, hierop steunende, een verbin tenis aangegaan hadden; dat die maatregel, die onverwachts genomen werd, voor gevolg zou hebben de eer der Maatschappij en niet het minst deze van de leden van de Beheerraad in 't gedrang te brengen. De Algemene Spaarkas heeft dit wel willend ingezien en ons toegelaten de ze leningen uit te betalen. Voor de toekomst moeten wij ons noodgedwongen beperken tot het in schrijven der aanvragen voor 't bou wen op een wachtlijst. De Beheerraad kan deze in principe aanvaarden; de leningen zullen slechts kunnen uitbe taald worden voor zover de beschik bare gelden ons zulks zullen toelaten Over de oorsprong der Kattefees- ten is er al heel wat inkt gevloeid. Voor oudheidkundigen en opzoe- kers blijft het immers nog altijd een open vraag, waar de juiste oor sprong der Kattefeesten te zoeken is. Wij laten dan ook graag eens een andere klok horen, die trou wens een zeer interessante klank schijnt te bezitten en... zeer sterk argumenteert. In Het Wekelijks Nieuws van 14-2-1948 verscheen een bijdrage van de hand van D(b~ Adriaen, oud heidkundige, over de Kattefeesten te leper, die telken j are plaats hebben in Februari. Daarin werd, uiteengezet dat de Gatteneen Germaanse stam vormden, die uit het toenmalige Hertogdom Hesse, langs Holland ons land «ouden binnengevallen zijn en in kleine familiegroepen zich zo wat overal hebben neergezet! Vandaar het stamwoord CatteWaar we nu ook dit stamwoord mogen terug vinden, moeten we, volgens schrij ver, terug naar die eerste Germaan se Catte-nederzetting. Zo moet dan ook de Cattefeestverklaard wor den, als een oud-Germaans heidens cultusceremonieel, dat door traditie, enigszins gewijzigd, bleef voortleven in de folklore! Dhr Adriaen eindigt zijn artikel met deze woordenaan anderen de pen Historisch en toponymisch is deze fantasie-stelling niet te verdedigen! De waarheid is heel wat eenvoudi ger. <i Catte is een Germaans stam woord dat men heden zou vertalen door o forteen verdediging in hoogte opgetrokken, van waarop men de vijand met schiet-wapens afweert». Vandaar de familienaam die nog voortleeft en zijn oorsprong ontleent aan het beroep van Catte- verdedigersmet blijvende post: «de schiettecr'teen «schiette- cattedoor overspringing van catteschieter geworden schiet- tecatteals deugniet, nietdeug Wordt. Wie de oude kaarten der XVII' eeuw naziet, zal hier wellicht vele Catten terugvinden. Neem bv. de kaarten van Nicolaes Visschere: Vlaanderen en zijn onderdelen (Flandriae Comitatus et ejusdem subjacentes divisiones)zijn kaart van Zeeland en 't Land van Waas, zijn kaart van het graafschap Ant werpen, enz. en ge zult langs de zeekust, langs de boorden van de stromen en rivieren, op de hoog ten en de heuvels langs de grote heirbanen, heel wat torens en ver sterkingen afgetekend vinden! Dat zijn Kattenuit de XVI" eeuw. door de Spanjaards in hun strijd tijdens de Hervormingsonlusten op getrokken, heel Vlaanderen door. of tegen de Fransen, die de Her vorming tegen Spanje steunden Zo worden die Catten Forten genoemd in de oude rekeningen van de militaire bezettingstijd (1607): ode Cattestreek, daer de dry forten plachten te staene up den dyek aen 't Schelt.De straat die naar de forten liep, noemde de o Cattestraete het kerkhof, waai de gesneuvelde vijanden begraven werden, op een stuk verlaten grond, dicht bij het fort, heette 't Katte- Kerckhofde molens, d!« meest al op heuvelhoogten werden opge bouwd, kregen als gebuur bij oor logstijd een nfortje», vandaar de naam van Catte-menlen de mo len aan de Catte gelegen; de dijk (weer een hoortë nan bevaarbare rivier!!. da «OaMed'tk» te Antwer r>en. van wanton Fatmesa de Hol- iSJjdfiftJttoot 4eesi .beschieten I V ah-1 daar zoveel namen met het stam woord verbonden: Cattebrug, Ca-te- bosch, Cathoek, Cais:berg, enz... Het woordje Cat is Germaans en heeft wellicht dezelfde stam als het Latijnse Cut-erepercu- tere, schieten, wegslaan van ijzer- bollen door een rampe! Verdedi gingshoogte van waarop naar de verte werd geschoten om de vijand op afstand te houden. Het rampe- stel of het kanon van later werd ook wel katte genaamd, het deel voor het geheel, en 't geheel voor het deel! Vandaar dat de hele om muurde stadsverdediging, 't ver sterkte kasteel en toren, die naam kreeg! Te leper had reeds in de XIV" eeuw het kasteel van den Korten Meersch, drie torens met Katten of lanceerrampen bezet, met schiet- apparaten! 't Is goed mogelijk dat, na een heldhaftige verdediging van de stad, de zegepraal luidruchtig en met fsestvermaak werd gevierd! Vandaar de Kattefeesten of de Kermesse var de Forten., «de koude Vprefeest aan de Katten om de overwinningen te vieren! Werden er dieren huiskatten later in verminking naar beneden gesmeten, van de hoogte van de Halletoren? Ni:ts getuigt daarvan! Dat in latere tijden, einde XVII' eeuw, hej, volk de oudp naam niet meer kende, om 't snel gemoderni seerd vuurwapen dat "oen in zwang kwam, is goed mogelijk; vandaar dat ze nagemaakt. katten van de toren wierpen, als mibleem van hun overwinning, is goed mogelijk! Klankgelijkheid misleidt zo gemak kelijk en in de folklore zijn do ge vallen legio! Wat verkeerde volks etymologie Het Kattefeest is dus. naar ons bescheiden oordeel, geen heidense cultus van de Catte Germanen, maar een zeer veel jongere mili taire en stedelijke overwinningsroes (XIV«-XV° eeuw) vastgezet in een traditioneel gebleven volksspel, gans in zijn betekenis gewijzigd, door verkeerde volksetymologie op 't ein de van de XVII», begin XVIII' eeuw! P. J. BEGELEIDER GEDOOD EN BANDIETEN PIET kaLLICEr.El. OP DE VLUCHT Naar A.F.P. te Rijsel verneem', Is een pos-rijtuig in het gelUThi Betudeiicourt. bij do gemeente Tin- cques (Pas-de-Calais) dcor ban dieten overvallen. De bedoelde plaats Is gelegen a?n de nationale weg, tussen Saint Pol sur-Ternoise en A:recht. De begeleider zou mei revolverschoten zijn gedood. Verscheidene millioenen zouden verdwenen zijn. Sommigen noemen het cijfer van 40 milllocn. JONGENTJE OVERLEDEN TE TIELT NA VERBRUIK VAN LIKEUR Ten huize Alf. Vande Voorde te Tielt had men bezoek g-kregen op Zaterdag 24 Maart jl. en aan de bezoekers werd een glas sterke drank geschonken. Tijdens een ogenblik onoplettendheid nam het zoontje Antoon, 7 jaar oud, een goede slok van gemelde fles, zoda nig dat het onpasselijk werd. Een geneesheer d'ende het jongetje de beste zorgen toe, doch dit is over- lede». DE STAND DER FIRMA STEVENS G©fïr©^d@ïT was een der hoogtepunten van de Handelsfoor. Rijker keuze in ELECTRISCH MATERIAAL dan er hier voorhanden was, kan men zich bezwaarlijk indenken. Minister Dequae en de andere hoge personaliteiten lieten vooral hun belangstelling blijken voor de onovertroffen FRIGIDAIRE KOELKAST, het Generals Motors product dat met 5 'jaar waarborg geleverd wordt. DE STAND DER REGOSVS PNEUS Vanden Peereboomplescats - 55 -1 e p e r was voor de automobilisten die houden van veiligheid langs de baan en van econömisch rijden, een welkome gelegenheid om met het KWALITEITSMERK BANDEN REGOM nader kennis te maken. Wij zien hier Minister Dequae die zich door'dim Oommines uitleg lar.t verstrekken over dit kwaliteitsproduct. i- '-O - 63 - leper stelde in de leperse Handelsfoor een rijke keus ten toon van voo>- iedere noodwendigheid onder de drievoudige leuze: ZACHILOPEND, DUURZAAM, VEILIG, ij? (plaatselijk bureel: Hr P. Bras, Boekhandel Levet Scone de Stuersstraat, leper) vas op de Handelsfoor te leper met een stand vertegenwoor digd. Dhr Minister Dequae toonde veel belangstelling voor het tot stand komen van ons blad wat er op zeer aanschou welijk» wijzewerd voorgesteld. Muziek der Mineurs van Wingles, aan het gedenkteken tijdens het spelen der Brban^onne. Woensdagavond werd de leperse Handelsfoor gesloten. De onge wone drukte en beweging rond de Lakenhallen heeft opghouden, leper heeft zijn gewoon stadsbeeld teruggevonden. Voor de exposanten ligt een zware karwei achter de rug, want voor hen waren het lastige en drukke dagen. Iedereen is echter blij om het gepresteerde werk, want deze jaarlijkse kennismaking met het groot publiek heeft aan de zaken nieuwe stuwkracht gegeven, hoeft niettwc kontaktpnnten gelegd en nieuwe horizonten geopend. werd door Minister Dequae hartelijk geluk gewenst om zijn verzorgde en degelijke stand met KACHELS van alle gekende merken. Speciaal werd de aandacht der hoge bezoekers gevestigd op d- laatste nieuwigheid inzake huishoudelijk materiaal, na melijk de «EXPRESS-PAN MISS MARY Ook de ESSO-GAS TOESTELLEN dwongen in eenvoud en huise- 'ijkheid zijn volledige bewondering af. DRUK BEZOEK Het publiek heeft zich door het winterse Paasweer niet laten af schrikken om een tocht te doen naar de leperse Hallen voor een bezoek aan de handelsfoor. Na de openingsplechtigheden van Witts Donderdag was er eerder matige belangstelling voor de foor. Gosde Vrijdag had het traditioneel bezoek der scholen plaats, de schoolgaande jeugd was immers 8 door ds directie der handelsfoor 'uitgenodigd voor een kosteloos be zoek. Men kan gerust zeggen dat Paas-Zaterdag het publiek goed de weg gevonden had om op eerste en tweede Paasdagen, vooral in de namiddaguren, de handelsfoor te overrompelen. Woensdagavond werd dan ook de 25 duizend bereikt. Nie mand zal betwisten dat dergelijk aantal bezoekers als een recordcij fer mag beschouwd worden. MINDER KOOPKRACHT Het is ontegensprekelijk dat de koopkracht van het publiek in de jongste maanden gedaald is. De be vestiging hiervan kreeg men dan ook op ondubbelzinnige wijze op deze handelsfoor. Dergelijke mani festatie biedt altijd aan het publiek interressante prijzen en voorwaar den, want de handelaars die aan oeft handelsfoor deelnemen, ver binden gewoonlijk zeer beVngri.jkf wr>i>i«n anti aankanen bii de?" ""'■"g-nheid cedaan. Niettemin blee" kat otnzpt-iifer b°nerien dntgerir. wat. en dprge'iik hoog aantal be- -aa'rcrs „scheep te verrcchtvaardi- -~n. nr- kooakrpaht van het nubliek is "-htjes gedaald, op dit stuk van za ken was de leperse Handelsfoor een zeer nauwkeurig werkende barome ter. HANDELSFOOR MET PROVINCIALE BETEKENIS Woensdag namiddag te 15.30 u., werd door een afvaardiging van het Provinciaal Bestuur van West- vlaanderen een bezoek aan deze Handelsfoor gebracht. In dit be zoek ligt er meer dan een gewone officiële belangstelling, doch men f vindt er veeleer het bewijs in dat deze gebeurtenis meer en meer bo ven haar plaatselijk belang uit groeit, en zich op een provinciaal plan beweegt. Men heeft ten an dere kunnen vaststellen dat de be zoekers niet alleen uit de onmid- f dellijke omgeving van leper kwa men, doch zo wat uit alle hoeken van Westvlaanderen. Groepen uit Ingelmunster, Izegem, Roeselare, hadden zich de verplaatsing ge troost naar leper en bekloegen zich dit bezoek voorzeker niet, want de ze Foor was een lust voor het oog. Woensdag namiddag werd de Handelsfoor van lener eveneens be zocht door de Vice-Consul van Groot-Brittannië te Antwerpen, die een bezoek bracht als afgevaardig de der Britse Ambassade. De deelnemers met tentoonstel ling ten huize hadden zich even min onbetuigd gelaten, zodat gans de stad meeleefde. Alleen kan men wensen en zelf verwachten dat vol- ~end i°ar het, aantal exnosanten in '"e Lakenhalle zelf nop: aangroeit Dan alleen immers zal de Handels- foor gro°ien en zal zii van lener tiiden.s de Paasdagen het, rendez vous maken van gans bet handel drijvend Westvlaanderen. In het kader van de Handelsloor 3 ïeper werd in de garage van dhr Jésar Mottrie, Kiekenmarkt, leper, en Automobiel-tentoonstelling ge- iouden der verschillende General Motors wagens. De nieuwe Buick 1951 werd er voor de eerste maal ;n België ten loon gesteld. Tussen de verschillen - Je General Motors wagens viel ons vooral op een prachtige Chevrolet lei-Air, op een draaitafel geëxpo seerd, een grijze Chevrolet cabrio let en een vier-deur Sedan met automatische Powerglide transmis sie. Het hoogtepunt was zonder twij fel de eerste voorstelling in België van de nieuwe Opel Kapitan, een wagen die reeds bekend is om zijn uitzonderlijke prestaties en waar van het nieuwe uiterlijk zeer mo dern te noemen is. Na het bezoek aan de tentoonstel ling bood de Heer César Mottrie de personaliteiten van General Motors Continental een lunch aan in Restaurant du Sultan Deze bijeenkomst, gekenmerkt door een buitengewone hartelijke sfeer, werd bijgewoond door de Heer burgemeester van lepe-- en door de leden van de directie van General Motors Continental, Vóór de lunch brachten al de per sonaliteiten een bezoek aan de Stac.' leper. Op bovenstaande foto bemerken we van 1. naar r.: dhr Van Veen, Be stuurder der G. M.; Burgemeester Vander Ghote; dhr Ardouille, de lo kale G. M.-vertegenwOordigers dhr Cesar Mottrie en zoon Robert, als mede dhr Adyns der Publiciteitsdiensten van de General Motors. De goedkoopste producten, doordat het de beste zijn, zo ver klaarde dhr Depuydt aan dhr Minister Dequae toen deze de stand der met een bezoek vereerde. Hier werd een prachtige verzameling ten toon gesteld van de alomgekende cementvloeren Delhaye uit Peruwelz, Ceramiekvloeren Wasserbillig, Chromolith muurbekledingen, Héraklith, Afluella. Bij de stand van het Huis liet dhr Minister Dequae zijn grote belangstelling bli voor de grote keus van wereldkwaliteitsmerken in RADIO'S - PICK-UPS - FRIGO'S WASMACHINES - WRINGERS - DROGERS enz. De leuze WAARBORG en KWALITEIT wordt in het André Sedeyn hoog gehouden. Alle herstellingen wo met uiterste zorg uitgevoerd. Een grote belangstelling verwekte de stand der CYCLES DOLLY, YOLANDE, C.B.D. en ROYAL HUN" vertegenwoordigd door de voor de fijne afwerking bij de constructie van haar jSk"- rijwielen, alsook voor de smaakvolle afwerking harer lakken, specialiteit der Firma. Zij werden van har te gefeliciteerd door dhr Minister en afgevaardigden, welke hun bewondering ten volle uitten. tUISMOEDERS: voor kwaliteit en besparing, GEBRUIKT UITSLUITEND PRODUCTEN RADAR. leverde een buitengewone prestatie bij het ten toon ste van haar uiterst nauwkeurige radiotoestellen. DE GRUNDIG-RADIO stond om zijn buitengewone kwaliteiten aan de spits der langstelling. Zelden werd zo een selectiviteit en muzi' toon ten gehore gebracht. stelde de bezoekers der Handelsfoor in de gelegenheid ter plaats hoge eigenschappen van haar zuivelproducten proefondervindelijk te stellen. Deze Firma is vermaard om haar gepasteuriseerde en gestereliseerde melk, gepasteuriseerde karnemelk, room, Youghc chocodrink, inlandse en uitheemse boter en allerhande kaassoorten. WIJ bemerken hier c!e hoge bezoekers die een glas frisse melk, fruit bereid, firaeygn,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 5