Uit het U/ervikse erspubliciteit Uit het Menense KRONIEK VI HET Nieuwsjes in 't kort H. Hartefeesten te Wervik fit iederhand in Het Vissersleven te Nieuwpoort WERVIK 25e Internationale Jaarbeurs van Brussel Een boodschap aan Vlaanderen! Aangiften va n belastingen KOOP NU P Kerkelijk Nieuws Prins Karei aan d dood ontsnapt Eeuwfeest De Brugse Floraliën Wervik, het aloude stadje aan de Leie, belooft weer de hele streek te overtreffen met zijn feesten die het voor dit jaar bereidt. 25 JAAR GELEDEN Op 1 Augustas 1926 werd Wervik officieel aan het H. Hart toegewijd; dit ging gepaard met buitengewoon grootse feesten, die de schoonste van Westvlaanderen werden ge noemd. De algemene versiering van de stad werd omzeggens nergens over troffen; er was een prachtige histo rische stoet; er waren duizende mensen. GEVOLGEN Dan werd een bronzen H. Harte- beeld ter herinnering bij de kerk opgericht, dat telken jare, op de vooravond van het H. Hartefeest, verdwijnt onder een berg van bloe men, tea- gelegenheid van de jaar lijkse .volksoptooht met bloemen hulde. IN 1947 Wervik telt de sterkste bonden van het H. Hart van Westvlaande ren; het 25-jarig bestaan werd ge vierd in 1947, met de opvoering' van een H. Hartespel, massaspel spe ciaal daan-oor geschreven door Be stendig Afgevaardigde Joseph Stor- me, met 500 uitvoerders, zangers en symphonie niet medegerekend. Het kende toen in zijn drie op voeringen egn buitengewoon suc ces bij zijn omtrent 10.000 toehoor ders. THANS Wervik wil de 25» verjaring van lijn toewijding grootser vieren dan zijn toewijding zelf, om uiting te geven aan zijn dankbaarheid. De versiering van de stad schijnt weerom buitengewoon te zullen zijn: omtrent alle straten reeds hebben hun komitelt, dat in de weer is voor de versiering. Grootse feesten zullen worden belegd met stoeten en optochten. En telkens wordt de dag besloten met de opvoering' van het open luchtspel, het H. Hartespel, dat nog verrijkt is en waarvoor nu de mu ziek werd gemaakt door Eenv. Broeder Ildefons van Brugge; de herhalingen zijn reeds aan gang. DATUMS Van 27 Mei tot en met 17 Juni zal dit lustrum gevierd worden door een bijna ononderbroken ketting van godsdienstige plechtigheden en feestelijkheden. BESCHERMEND COMITÉ Zijn Excellentie Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge; Zijn Excel lentie P. van Outryve d'Idewalle, Gouwheer van Westvlaandiereri, hebben reeds hun vererende tegen woordigheid toegezegd en het ere- voorzittersohap van het Bescher mend Comité aanvaard. Het sekretariaat, waar inlichtin gen, kaarten, affiches, programma's en tekstboeken kunnen verkregen woeden, is gevestigd: Nieuwstraat 27 (telefoon Komen 124). Een prachtaffiche zal worden uit gezonden. De schikkingen werden genomen voor het openluchttheater, met een machtig podium, dat aanleunen zal tegen de machtige kerk, en minstens 3.000 zitplaatsen. Wervik wil zijn naam van Stad van het H. Hart» eer aandoen; het wil zijn dankbaarheid betuigen door die grootse feesten, die aan de hele omtrek het bewijs zullen leveren dat het zich nimmer heeft beklaagd zich openlijk aan het H. Hart te hebben toegewijd. Zoals in 1926 de feesten duizen den mensen hebben naar de stad gelokt, zoals in 1947 te weinig ver toningen werden gegeven om aan alle aanvragen te kunnen voldoen, zo zal weerom in 1951 Wervik het centrum zijn van de grote belang stelling, het H. Hart ter ere. BURGERSTAND Geboorte*. Naert Paul, z. v. Maurice en Deltour Marle-José. Valcke Hilda en Rita, d. v. Gerard en Vansteenlandt Rachella. Beaumon Claudine, d. v. Cyrille en Castelain Noëlla. Overltjdens. Dewanckel Jean- »ie, d. v. Antoine en Bonduelle De- nise. Sarrazin Michel, z. v. Mar cel en Clarisse Godelieve. Huwelijksafkondigingen. De- vrekere Jules, handelaar, en ea sier Rosa, z. b. te Wervik. Ra- veschot Robert, optieker te Blan- kenberge, en Martens Jinette, z. b. te Wervik. Allaert Albert, was ser te Moeskroen, en Masschelein Jeanne-Marie, spoelster te Wervik. Huwelijken. Desurmon André, electrieker, en Braem Mariette, vlechtster te Wervik. Goethals Etienne, beenhouwersgast te Kort- rijk, en Vanderbruggen Marle-L., meid te Wervik. Vuylsteke Ed- mond,wever te Moorsele, en Rey- naert Noëlla, spinster te Wervik. Galle Alex, mekanieker, en Beaurin Colette, meid, beiden te Wervik. Vanmarcke Georges, papierbewerker te Menen ,en Denorme Rachel, fa- briefwerkster te Wervik. Dubois André, tekenaar te Komen, en Ver- vaeke Clalre, vlechtster te Wervik. Vansteenkiste Emiel.' vlaswerker te Wervik, en Braem Noëlla, stek- ster te Wervik. TURNFEEST Op Zondag 1 April 1951, in de «aal «Het Volksbelang», te 17.30 u., wordt een prachtig turnfeest gege ven door de turnmaatschappij «Een dracht maakt Macht». Als programmagezamenlijke oefeningen, toestelwerk, acrobatie, pyramiden, enz. Op dit feest wordt de medewer king verleend door de fanfare «Jeanne d'Arc», uit Wervik (Fr.), het beste trompetterskorps uit Frankrijk. Tevens worden de deelnemers aan de persoonlijke prijskamp ge huldigd. Alle turnliefhebbers worden op dit feest verwacht. Prijzen der plaatsen: 15 en 10 fr. Leden van het Chr. Werkersver- bond, steunt de turngilde! NATIONAAL CHRISTELIJK MIDDENSTANDSVERBOND t>e Verkoopsweken, welke met de Stalage-Prljsksmp Ingezet werden, mochten van een onmiddellijk sukses •preken. Immers, gezien de ruime belang stelling van de winkeliers, konden reeds vanaf Witte Donderdag prijzen voor de tombola ten toon gesteld wor den Daarbij kwam dan nog met Witte Donderdagavond het fel verbeterde weer, zodat het publiek Jn massa onze uitstalramen bezocht De Etalage-Prijskamp mocht even- sens op een grote belangstelling bogen. De Jury bestond uit Mijnheer en Mevr. O. Decuypere, prov. voorzitter N.C.M.V., en de HH. R. Moreeuw en H. Tanghe, allen uit Roeselare. Deze Jury, die reeds meerdere prijs kampen te keuren kreeg, stond hier voor een zware taak, gezien alle deel nemers zich bijzonder hadden Inge spannen en er meerdere heel mooie uitstalramen te zien waren. Diensvol gens houdt de Jury eraan, alle deel nemers te feliciteren. Nochtans, gezien het beperkt aan tal prijzen, die konden toegekend worden, diende een schifting gedaan te worden en deze gebeurde mits In achtneming van volgende punten: 1) Originaliteit; 2) Algemeen aspect; Verlichting; 4) Uitstralende ver koopkracht. Tevens werd ook rekening gehouden met de middelen die een beroep meer biedt dan een ander. Aldus werd volgende uitslag beko men: 1) J. Castelein; 2) Loon Masll; 3) Paula Dumont; 4) Roger Bonduel: 5) Daniel Vanthomme. Öe plaatselijke afdeling houdt er aan de Juryleden nogmaals hartelijk te danken om hun bereidwilligheid en het flink geleverde werk. De Verkoopweken, alsook het schen ken van loten, door de winkeliers, duren voort tot en met 9 April a.s. Ook de Jeugdprijskamp kent ruime belangstelling en er kan met genoe gen vastgesteld worden dat de grote Jeugdeveneens aan 't zoeken slaat naar de onwaarschijnlijkheden. De antwoorden op deze prijskamp moeten op het Sekretariaat Ingediend worden uiterlijk op Zaterdag 7 April, tussen 15 en 18 uur. De prijzen in het N.C.M.V.-uitstal raam zullen regelmatig aangevuld worden. JAN VERBRAECKEN KOMT De zo gekende zanger, de prins tan het Vlaamse lied, komt op Zondag 15 April, te 17.30 uur, naar Het Volksbelang Duivenstr. 80. Wie hoorde zijn schlagers niet voor de radio: Noordzeestrand enz... Samen met het zo graag gehoorde Metropolis »-orkest en nog veel, andere radio-vedetten, treedt Jan Verbraecken voor de eerste maal in onze stad en streek op De kaartenverkoop, die deze week werd geooend, kent een on gehoorde bijval. Wie deze siicces- avond wil beleven, bestelle seffens zijn voorbehouden genummerde plaatsbewijzen In 't Volksbe lang Duivenstraat 80. - Telefoon Komen 136. Kaarten vanaf 20 tot 35 fr. KRUISEKE (Wervik) Fasen te Kruiseke. In de kerk. Een echte triomfdag: schoon ver sierde kerk, veel te klein om al dat volk te bevatten, honderden H. Communies, een meesterlijke uit voering van de tweestemmige mis van Perosi in de Hoogmis, met als opsluit een machtig Alleluia Wat een heerlijk schouwspel, en wie er nu nog niet van overtuigd is dat er ruimte en plaats te kort is in de kerk van Kruiseke, zal het nooit meer zijn. Ontspanning. Veel supporters trokken mee naar «Den Basse-Flandrewaar Roger Verbeke eerste haalde met felle voorsprong op zijn 27 mede renners, en op Paasmaandag reed hij een tweede maal eerste in de koers te Geluwe. Proficiat. En de prijskaarting 's avonds in 't Volksbelang was er harde kamping», die eindelijk volgende uitslag gaf: 1. Meester Fype en Ger. Vanmarcke 2. Henri Ugille en Cyriel Lin 3. Leon Devos en André Cael 4. A. Vanrobaeys en Alb. Durnez 5. R. Verhaeghe en A. Vanrobaeys. Proficiat en tot een naaste maal. Nachtegaal-Kermis. Op ons Nachtegaalke had de kermis met Paasmaandag, spijts het wankelbaar weder veel volk gelokt. Ook de koers, de derde die er die namiddag voorbijtrok, ken de veel bijval, met Pattyn van Zandvoorde eerste. Proficiat aan Jef Gesquière, de kampioen van de Katrolsmij ting .«WTO, NTTOWS» - zaterdag 24 Maarï 1951 BI adz 7. Zij verdrong de stalen pen, die minder duur is en yelf de ganzenveer der voorgaande eeuw had vervangen. Welke is de oorzaak van het snelle en succes van een nieuw gereedschap Antwoord vóór alles de macht der publiciteit in de pers. BET WEKELIJKS NIEUWS OPPERVLAKTE der JAARBEURS De 32 nijverheidsgroepen. waar uit de Jaarbeurs samengesteld is, zullen een volledige tentoonstel lingsoppervlakte van 105.000 m2 be slaan. Deze oppervlakte wordt in de verschillende Paleizen en open ruimten als volgt verdeeld: Paleis 2: 5.000 m2; Paleis 3: 18.000 m2; Paleis 4: 10.000 m2; Paleis 5: 14.000 m2: Paleis 6: 10.000 m2; Paleis 6bis: 3.500 m2; Paleis 7: 2.000 m2; Paleis 8: 5.500 m2: Paleis 9: 5.000 m2; Paleis 10: 5.000 m2 Paleis 11: 5.000 m2; Open lucht: 22.000 m2. Hier hoeft nochtans opgemerkt te worden, dat in dit cijfer geens zins de 90.000 m2 narkeerterrein, de brede lanen, het voorplein noch de tuinen begrepen zijn, andsrs zou dit cijfer verhoogd worden tot 300.000 m2. Materieel gesproken is het onmo gelijk om hier in enkele regels in bijzonderheden te treden nopens alle producten die zullen ten toon gesteld worden in het 20 km. lange uitstalraam, dat de 25e Jaarbeurs van Brussel zal zijn. Voegen wij hier ten slotte nog aan toe, dat verschillende duizen den m2 moesten geweigerd worden. Ons inziens is dan ook geen beter bewijs te vinden voor het feit, dat de Belgische nijveraars zich in het bijzonder rekenschap geven van het werkelijk belang van de Internatio nale Jaarbeurs van Brussel. Een bezoek aan deze grote markt is een ware aanschouwingsles. Te Luik in de St Leonardsge- vangenis was enkele maanden ge leden een gevangene geslagen ge worden en was aan de opgelopen verwondingen overleden. Voor de Rechtbank te Luik verschenen uit dien hoofde 7 gevangenbewaarders. Drie dezer werden veroordeeld tot straffen gaande van 8 tot 1 maand gevang; vier anderen werden vrij gesproken. Op Zondag 8 April a.s. gaat te Brugge een grootse Jeugddag door van het Jeugdverbond voor Katho lieke Actie uit het Bisdom Brugge Alle jeugdorganisaties zullen er hun trouw hernieuwen aan Paus, Bisschop en Kerk. DUIZENDE JONGE KERELS zullen zich scha ren rond de grote Christusvlag: de jonge, boeren uit de B.J.B., de fris se knapen van de Chirojeugd, de jonge arbeiders uit de K.A.J., de jonge middenstanders uit de K.B. M.J., de studenten uit de K.S.A. en de scouts van het V.V.K.S.; al wat deze Noordzeegouw nog heeft aan gezonde Katholieke en Vlaam se jeugdkrachten komt te Brugge bijeen! Waarom deze Jeugddag te Brug ge? Om getuigenis af te leggen en een boodschap te brengen aan het Vlaamse Volk. Daarom het motto: Wij brengen aan Vlaanderen de boodschap van Rome! Die bood schap is: «De grote Terugkeer» naar de Kerk, zonder dewelke geen echte vrede zal geschapen worden! Leden van de K.A.-Jeugdorgani saties, U allen wordt opgeroepen om te komen getuigen en uw bood schap te brengen aan uw volk. Katholieke Vlamingen uit deze gouw. U zult uw sympathie niet onbetuigd laten en ja, U wordt zelfs naar Brugge uitgenodigd! Te 10 uur: Hoogmis met Pontifi cale Assistentie door Z. H. Exc. Mgr Lamiroy in de Kathedraal van St-Salvators. De H. Mis wordt op gedragen door Z. E. H. A. Kindt, algemeen proost van het J.V.K.A. De kanselrede wordt gehouden door Mgr Cardijn. Na de Hoogmis: Optocht door de stad. Té 14.30 uur: Boetetocht naar de Burg. Te 14.30 uur: Op de Burg: Mas saspel De Grote Terugkeer met tussenin spreekbeurt door Z. E. H. Kan. Dubois, algemeen Proost van de K.A., en aanspraak door Mon seigneur de Bisschop. 8 April wordt een Hoogfeest voor het Katholieke Vlaanderen! 92 t.h. der nijveraars, han delaars en ambachtslieden verklaren inkomen b eneden 100.000 frank. 78 t.h. advocaten en 61 t.h. geneesheren eveneens. VOOR ONZE GRENSARBEIDERS MUTUALISTEN Vanaf deze week zal Hr Van- damme Eric, s.ecretalrrs, Vëtri'1 het Grensarbeidersbureau, te Moes kroen, iedere Donderdag zitdag houden in de Gilde van Ambachten, Grote Markt te Menen, van 17 tot 19 uur, om inlichtingen te verschaf fen over allerhande zaken, be twiste gevallen, pensioenen, enz, van de grensarbeiders. Wij menen dat dit initiatief ten zeerste wel kom zal zijn bij onze grensarbei ders, die van deze nieuwe dienst kosteloos kunnen genieten. Zes dagen na zijn 80' verjaar dag, is Professor Willem Mengel berg te Zuort. Zwitserland, over leden. Van 1895 tot 1945 dirigeerde hij het orkest van het Amsterdams Orkestgebouw. Te Lucern werd hij begraven. Te Aubel hebben twee gemas kerde bandieten een landbouwers gezin overvallen. Boer en boerin werden geslagen en de landbouwer werd daarbij nog met een branden de pook behandeld om hem te ver plichten de bergplaats van hun geld aan te wijzen. Daar de man bleef weigeren, dreigden zij het kindje des huizes, een meisje van 4 jaar, zelfde lot te doen ondergaan. De huisbewoner overhandigde ten slotte zijn brieventas waarin 400 fr. stak. De schurken doorzochten gans de woning zonder verder iets te vinden; daarop gaven zij de landbouwer zijn 400 fr. terug en verdwenen. De vrouw des huizes werd nogal erg toegetakeld. Een hevige storm, woedend over de Adriatische Zee, was oor zaak dat een vissersboot met zes personen aan boord verging en de opvarenden verdronken. Meerdere andere boten strandden en te Or- tona werd een matroos van het scheepsdek weggeslagen door een hoge golf. Te Kortrijk, op de foor, stortte de voorgevel van een attractie in. Een der neerstortende palen trof een 73-jarige man op het hoofd. De oude man werd in zorgwekkende ongeval. toestand naar een kliniek overge bracht. Te Marck, Pas-de-Calais, wa ren drie jongetjes gras gaan snij den voor de konijnen. Plots weer klonk een hevige ontploffing; 'twee der kleinen werden hierbij gedood, de derde licht gewond. Naderhand bleek dat de jongens een granaat hadden gevonden en er met hun mes hadden aan geprutst. Te Loesambo. Belgisch Congo, ontspoorde een trein toen deze voormelde statie binnenstoomde. Achteraf bleek dat de inlandse be stuurders van het lokomotief in slaap waren gevallen. Te Bari, Italië, kwam het tot zeer erge incidenten na verloop van een voetbalmatch. De menigte wilde namelijk de scheidsrechter en het bezoekende elftal te lijf. De kleedkamer dezer werd ingestampt, zodat de politie en gendarmes moesten chargeren en traangas- bommen gebruiken. Ten slotte bleek het bilan 12 gewonden te zijn, waarvan 3 zwaar waren ge troffen. Gedurende het Paas-weekein- de hebben in de Verenigde Staten, 224 personen bij ongevallen de dood gevonden. 159 Werden gedood op de wegen en de overige bij bran den, verdrinking of bij vliegonge vallen. In Texas is een 26-jarige vrouw overleden, na 2 jaar, 2 maanden en 4 dagen buiten bewustzijn te hebben gelegen ingevolge een auto- VOOR ONZE MIJNWERKERS Op Zondag 1 April a.s. te 10 uur voormiddag gaat er te Kortrijk een vergadering door voor onze mijri- we'rkers aangévSlptën bij hét Kristen Arbeiders' Verboh'dv Eén pïbpagah-'1 dist der mijnwerkers zal er hande len óver de actuele zaken die de mijnwerkers speciaal aanbelangen. Alle mijnwerkers moeten op deze vergadering aanwezig zijn om hun belangen volledig te kunnen verde digen. FEESTAVOND IN DE GILDE VAN AMBACHTEN Op Zondag 1 April a.s. te 17.30 u. zal in de grote feestzaal der Gilde van Ambachten, Grote Markt, een grootse Bonte Avond gegeven wor den ten voordele van onze Menen- se soldaten. Deze avond wordt ver zorgd door de K.A.J, en K.BM.J. Dit feest, dat prachtig belooft te zijn zal opgeluisterd worden door het gekende J.A.K.-Orkest. AANRIJDING In de Ieperstraat, ter hoogte der Guido Gezellelaan deed zich Zon dag jl. een aanrijding voor tussen de auto, gevoerd door dhr Verdy Henri, wonende te Luik en de wiel rijder Delhem Maurice, uit Menen. Beide voertuigen werden bescha digd en Delhem werd gekwetst aan handen en aangezicht. De politie opende een onderzoek. AANRIJDING In de Bruggestraat, ter hoogte van de spooroverweg, werd Zater dag' 24 dezer de auto van hr Etien ne Malfait, wonende Rijselstr.. aan gereden door deze van dhr Tanghe Roger, wonende te Rekkem. Alles bepaalde zich bij stoffelijke schade. BOTSING TUSSEN AUTO EN VELO In de Ieperstraat, ter hoogte van de fabriek Textordeed er zich Verleden week is op zee een vreselijk ongeluk gebeurd. De N. 817 van weduwe Calcoen was op visvangst uitgevaren. Zoals het met zoveel anderen gebeurt, kwam ook het net vast aan een wrak. Hard en lang werd er gewerkt om het net weer los te krijgen. Daartoe werd de kabel, waaraan het net vast zat, ingehaald. Die kabel stond op ze ker ogenblik zo strak gespannen, dat de rol, waar rond hij liep los schoot en met een buitengewoon forsig geweld terecht kwam tegen het been van Charel Calcoen, die als scheepsjongen aan het opwind- rad stond. De schok was zo gewel dig geweest, dat het been van de ongelukkige op verschillende plaat sen gebroken en versplinterd was. Er waren zelfs stukken been door het vlees gedrongen, zodat ze bloot uitstaken. Daar de terugreis door dit ongeval allerhoogdringendst was. moesten nu de kabels afge sneden worden, zodat het net met al de toebehoorten in de golven verdween. Terwijl een eerste voor lopig verband gelegd werd door de bemanning, werd in allerijl koers gezet naar de thuishaven. Door het slecht weder meest de reis nog drie uur in beslag nemen. Men kan best begrijpen welk een verschrik kelijke pijn die jongen daar door staan heeft, drie uur lang zonder afdoende hulp. Nog erger was het toen hij in de haven met koorden uit het schip moest gehesen wor den. Een tweede verband werd ge- Maandag jl. een botsing voor tus sen de auto-taxi van dhr Colpaert R.,'wonende Vrijheidsplaats te Me nen, en de wielrijder Roggeman A., wonende te Menen. Gelukkig be paalde alles zich bij stoffelijke Schade. HALEWIJN (Menen) V erkeersongeval. Dhr Derez Alphonse, vlashande laar, wonende Kouterstr. te Cuerne, is met zijnpersonenauto aan het., kpiiispunt der Jean-Jaures- en. Marthe Nolletstraat te Halewijn, dicht bij de Frans-Belg. grens, in botsing gekomen met een kamion- net van dhr Carpentier Alexandre, meubelhandelaar, wonende te Car- vin. Beide voertuigen, bijzonder de personenauto, werden beschadigd. De plaatselijke politie opende een onderzoek, Twee jonge dieven aangehouden. Twee jonge lieden van 17 en 15 jaar oud, beiden wonende in de Leiestraat, nabij de Frans-Belgi sche grens te Halewijn, drongen Zaterdagavond 21 Maart in een hangaar der vlaszwingelarij van dhr Vervisch Valère, gelegen Leie straat te Halewijn, en ontvreemden er vijf zakken lijnzaad, wegende elk 50 kg. Zij verborgen vier dezer zakken in een nabijgelegen stromijt en voerden de vijfde weg met een rijwiel. Deze zak lijnzaad gingen zij des anderendaags te Halewi.jn verkopen aan een zaadhandelaar, voor de som van 2.200 fr. De oudste van de jonge dieven eigende zich 1.700 fr. toe en de andere het over schot. De politie was echter van de diefstal verwittigd geworden en toen de twee jonge dieven de vol gende avond naar de stromijt trok ken om een tweede zak lijnzaad weg te halen, werden zij door de politie aangehouden. Beide jonge dieven werden ter beschikking van het Parket gesteld. De handelaar, die de 50 kg. lijnzaad kocht, zal wegens verheling terecht staan. Verkeersongeval. Dhr Malfait, Etienne, handelaar, wonende Rijselstraat te Menen, kwam Zondag jl. met zijn perso nenauto door de Rijselstraat te Ha lewijn gereden. Nabij het Doden Gedenkteken kwam hij in botsing met de autokamionnet van dhr Os- tvn Marcel, handelaar, wonende Marthe Nolletstraat te Halewijn. Beide voertuigen werden bescha digd. Aan de grens aangehouden. fie Franse rijkswachters hebben aan de Frans-Belgische grens de aanhouding gedaan van zekere Vu- lich Edouard, geboren in Yougo- Slavië, komende van Parijs en die naar België wou gaan. De kerel was in overtreding met een uitdrij vingsbevel en werd door de Veilig heidsdienst naar het gevang van Loos overgebracht, in plaats van dc- wsg naar België in te slaan. WEVELGEM Verkeersongeval. Te 13.30 uur, wanneer de tram Kortrijk-Menen uit de richting Meren afkwam en bestuurd door Beuns Remi. uit Geluwe. doken uit tegenovergestelde richting in de Kortrijkstraat, een koolwagen ge volgd door een jeep en een perso nenauto. Van daar achter uit, in de meni"g verkerend dat de staats- baan vrij was, kwam de personen wagen, bestuurd door André Van- denbusschë, uit Tourneville, Calva dos, Frankrijk. Deze werd gegrepen door de opkomende tram. Het voor- stttur zat gans onder de tram. Grc- te stoffelijke schade aan de perso nenwagen. De inzittenden werden evenwel niet gekwetst Motorrijder meegesleept. Te 8.45 uur stond aan de herberg «De Wezel», aan de Wezelhoek Deleu Achiel, uit Moeskroen, met zijn moto stil. Hij stond op het punt zich vertrekkensgereed te ma ken. Langs achter had zijn vrouw, Delphine De Groote, reeds plaats ger.omen, toen de personenwagen van Debruyne Aléxander, uit Kort rijk, de moto aanreed. Deze werd vooruitgeworpen en meegesleept. Personenwagen en moto werden erg beschadigd. Deleu Achiel en zijn vrouw werden gekwetst. Na verzorging door Dr Staelens moch ten rij huiswaarts, keren. legd door dhr. Vandenbroucke, die hem daarna naar de kliniek te Oostende overbracht. Hiermee was weer een hele tijd gemoeid, zo dat de jongen tegen het einde van zijn operatie totaal uitgeput was. Wat dit ongeval voor de jongen nog verergert is het feit, dat hij pas sedert zes weken terug aan boord was, daar hij vóór de Win ter een schouderbreuk had opge lopen. Wij wensen hem een spoedig herstel. Een van de enigen, die deze week onkans had met de verbor gen gevaren, die in de zeebodem schuilen, was weer eens schipper August Calcoen. Regelmatig hebben wij hem in deze rubriek vermeld met een veelvuldig en steeds weer kerend verlies van netten. Dit is ditmaal weer het geval geweest, toen hij een korte reis maakte naar de Falls. Na het verlies van zijn eerste net aan een wrak. werd zijn tweede net zo erg toegetakeld, dat hij verplicht was zijn reis te on derbreken. Dit voorjaar dat bijzonder ge kenmerkt is door zijn steeds maar opeenvolgende stórmen, is ook bij zonder ongelukkig voor de vissers. Velen zijn verleden week weer maar een enkele maal kunnen uit varen. Anderen, die grotere reizen ondernemen, zijn weer voor drie dagen moeten gaan schuilen in Franse of Engelse havens en heb- Zic vervolg hiernevens iJT mr een Schrijfmachine voor prijsverhoging komt. De draagbare RHEINMETALL met tabulateur. kost 5.400 frank en telt onder de besta en sterkste schrijfmachines. Te verkrijgen bij: SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat 15 POPERINGE. - Telefoon 430. ben dan een nieuwe storm moeten trotseren om met Pasen thuis te kunnen zijn. De meeste schepen van onze vloot gaan thans vissen aan de Seinemonding of vlak onder de Engelse kust. Daar is er meest kans op enige visvangst en daar is het cok het veiligst tegen bet opkomen van stormen. Dan zijn ze dicht bij een veilige haven. Die aanhoudende stormen hebben natuurlijk de vangsten op een minimum teruggebracht, zo dat er gedurende gans de week een zeer geringe bedrijvigheid in de vismijn waar te nemen viel. Als het weder niet spoedig betert, dan zal deze maand zeker de slechtste worden van gan? het jaar. In antwoord op een pertinente vraag van Volksvertegenwoordiger Bertrand, heeft de Minister van Financiën volgende bijzonderheden medegedeeld in verband met de aangifte der belastingen. Een eerste statistiek, aldus de Mi nister, werd opgemaakt met be trekking tot de aangiften welke door zekere belastingspüchtigen Groepen van belastingsplichtigen d. CÖ 8o Nijveraars, handelaars 38,3 en ambachtslieden Geneesh. en tandart. 13 Heelkundigen 8 Adv. en pleitbezorgers 28 Notarissen 5,4 vóór 18 Juni 1948 over het dienst jaar 1947 (inkomsten van het jaar 1946) werden ingediend. Daartoe werd voor slke belastingspUchtige het netto-belastbaar inkomen in aanmerking genomen dat door hem werd aangegeven. De gegevens van deze statistiek zijn samengevat in een tabel waaruit wij volgende cij fers putten. Aangi/ten van bedrijfsinkomsten 25.000 tot 50.000 fr. 50.000 tot 100.000 fr. 100.000 tot 200,000 fr. 33,3 20,7 5,9 12,3 35,9 32,5 6,4 18,6 33,5 22 28,9 18 5,1 13,2 30,2 88 «N CO 4,8 17,6 1,8 22,3 d - 2 «S 4) H 0,5 0,2 0,1 §3 O vl g s 1,4 11,7 0,9 19 0,1 4,2 0,4 4,2 0,6 Het Volksboek: een probleem? Een leraar schrijft ons aan en noemt zich een bestendig lezer van vorige en thans verschijnende kro nieken over het boek. Hij stelt ons zeer precies de vraag: Is het volksboek niet veeleer een probleem, en zijn onze Vlaam se auteurs al minder en minder schrijvers voor het volk? Kom, trachten we niet via bin nenwegen een schuilplaats te zoe ken en zeggen we ronduit dat het boek waaraan het volk, zegge 75 der massa, iets. aan heeft; 'het boek dat een blijvende en weldoende in druk laat en waarin zeer terecht trouwens het kleinzielige en vaok verfoeilijke in de mens aanwezig wordt misprezen en het schone het verhevene bemind en nage streefd wordt; eindelijk dan het boek waaruit de adem van het groots beleven op ons afstraalt; dat volksboek schijnt jammer ge noeg onvoldoende de belangstel ling onzer Vlaamse, en speciaal dan onzer Westvlaamse auteurs gaande te maken. Het volksboek: een probleem? In dit lage land kunnen we de schrij vers voor ons volk op de ene hand tellen, want hoe oprecht onze en- bevangen lof voor het litterair gar nituur en de tastbare greep om de innerlijke mens te onthullen in de romans van onze Westvlaamse let terkundigen cok is, de vraag blijft o. i. nog onbeantwoord: schonken zij ons het volksboek? Blijven we oprecht en objectief vooral, en ver klaren we onomwonden dat de artistieke producten van de katho lieke romanciers dezer gouw met name: Demedts, Duribreux, Du Pare. Inghelram. Germonprez en Matthijs. van hoge ernst zijn en onbetwistbare li teraire verdiensten hebben en dat de msesten een faam verwierven die., steeds in verhou ding tot de bellettristische kwali teiten van hun oeuvre, ons geens zins overdreven lijkt. Maar ander zijds zouden we veeleët- geloven dat een Streuvels in zijn ontvankelijk ste verhalen, een Warden Oom in de eerste plaats, de bescheiden on derwijzer uit Geluwe Jan Verbeke en thans, in deze tijd, niemand minder dan F. R. Bcschvogel, de bepaling, maar de waarde vooral van het volksboek, het waarachtigst hebben begrepen. En een vergissing is het voorzeker te men°n dat de man met de rugzak een littei aire spijsniet kan verteren. Een Emest Claes, een Felix Timmer mans. een Jozef Simons, een Va lère Depauw, een Minus van Looi en andere nog zijn daèir cm de vele herdrukken bewijzen zulks! ons oordeel kracht bij te zetten. Ten slotte: hoe zcu het een macht als het Davidsfonds vergaan indien het volksboekwerd uitgescha keld? Keren we echter de rollen om en stellen we even onbeschroomd de vraag of het probleem van het volksboek opgelost is in de talloze en niet langer bij te houden minne- en klaagdialogen van wijlen de on vermoeibare Abraham Hans en de auteur in de eerste plaats dan! weke zonnebloem die Courths- Mahler heet! Zeker niet! Aan het volksboek aan zijn auteur in de eerste plaats dan mogen we hoge eisen stellen, ter wijl. voor 1/10, de uitgever de zorg heeft dat het uiterlijke de hoge waarde van de inhoud benadert. Al die bedenkingen moesten on? uit de pen toen we een paar delen van een nieuwe reeks, Hofboekerij geheten, vcor Vlaanderen, door df Uitgeverij Heideland te Hasselt verspreid, met veel aandacht heb ben gelezen. De eerste serie beslaat 7 boekdelen en wordt ingezet met een roman, getiteld MICHAEL, van de hand van de gereputeerde En gelse priester-romancier Francis DUDLEY, de gevierde schrijver van «De IJzeren Monnik». Het boek heeft ons een onvermengd-wel- doende indruk gelaten dat we niet zonder een beetje weemoed durven wensen dat ook onze auteurs der gelijke rijpe vruchten zouden te ge nieten geven. Want die Michael is een van die jonge mannen, niet kwaad gezind, maar zoals er dui zenden rondlopen, op hun manier, de wereld willen veranderen en, op latere leeftijd, zeer tot hun schade, moeten ervaren dat inkeer en be- zirfning helemaal geèn verjaard slogan is! Diezelfde Michael kan niet in God geloven omdat er zo veel onrechtvaardigheid geschiedt en, wanneer hij het hoofd links cf rechts keert, moet vast stellen hoe veel lelijks er op deze aarde schuilt. De ontmoeting evenwel met Pater Thorton, De IJzeren Monnik is van aard om de rebel tot een actief lid te kneden, iemand die ervaart theorieën niets dan hoofdpijn en kwade buien oplevert. Komt nog de kennismaking met het meisje Ga- briëlle en thans wéét Michael dat het leven niet één vraag onbeant woord laat wanneer de mens-van- goede wil aanvaardt dat de genade alles vermag! Zulks begrijpt Michael cn het naamloze geluk vrede en goedheid! wordt zijn aandeel. Na lezing van dergelijk boek is de graad van enthousiasme van dergelijk karaat, dat we ronduit verklaren in vele maanden niet een roman te hebben gelezen die tot verheugend resultaat heeft: een mens mild en goed stemmen en ons weer voor onbepaalde tijd met de harde perikelen van dit vaak som bere en toch schone leven verzoe nen. Het tweede nummer van de Hof- boekerij, getiteld: «Omnibus naar het Gelukis een bundel verha len voor het gezin, geschreven door Noord-Nederlandse auteurs. Er is voor elck wat wils en al bereikt het geheel niet de waarde van Dudley's roman, ook dit boek kan, in al zijn voegen, aanbevolen wor den. Ten slotte willen we er nog op wijzen dat afzonderlijk elk deel. het bedrag van 98 fr. gaat, terwijl de reeksprijs 55 fr. het nummer be draagt. Als uitgave mogen we ge rust besluiten: een luxe! LOUIS SOURIE. KOMT TE VERSCHIJNEN: «DE DOGMAVERKLARING VAN DE LICHAMELIJKE TENHEMEL OPNEMING. VAN MARIA Bewijzen. Betekepis. Lqssen, Ver wachtingen, door, P. Valentimis Morel. o. f. m. Dr én Prof. In de Godgeleerdheid. Prijs 7.50 frank. Te verkrijgen bij Boekhandel SANSEN-VANNESTE, Poperinge. «WAT EEN FAMILIE» van P. G. Wodehouse. Uitgeverij: N. V. Standaard- Boekhandel, Antwerpen. Prijs 48 fr. Wat een Familie is zojuist als vierde roman van Wodehouse ver schenen. Een roman is niet de juiste bepaling van deze humo ristische uitgave. «Wat een Fa milie! is zeker wel een der vro lijkste boeken in de laatste jaren verschenen. Groot en klein zal er uiterst aangenaam plezier in vinden; het is een boek dat verzet en rust, en waaraan de lezer ge zond genoegen beleeft. Komt te verschijnen: Het Schone Geheim der Poëzie van A. Westerlinck; nette uitgave der N. V. Standaard Boekhandel; 28? blz,; 95 en 120 fr. TE~RÖME H. Vader gaf de Pauszeger Urbi et Orbi Op Paaszondag jl., rond de mi; dag, heeft de H. Vader, van ujt i St Pieterslogia, zijn Pauselijke z gen Urbi et Orbi», waaraan ei volle aflaat was geheoht, gegevc aan al de gelovigen der wereld. Een grote menigte was op het S Pietersplein toegestroomd, niett genstaande regen en koude, om de plechtigheid aanwezig te zijn de H. Vader toe te juichen. Vooraf hield de H. Vader e< korte rede waarin hij herinnen aan het geheim van de verlossir en zette Hij zijn toehoorders as hun harten open te stellen voc de vreugde, de hoop en het geloc die door de opstanding jaarlij] over de aarde worden versprei Hij zette hen aan hun geesten richten naar de hemelse dinge, opdat de rechtvaardigheid volmaa] ter en de naastenliefde ruimer z« zijn, opdat de mensen zich me: naar God zouden keren en opnieu broeders voor elkaar zouden wol den. Dat de eerste vrucht van dej vernieuwing de vrede weze. In ontroerende bewoordinge richtte Hij daarna een vroom g< bed tot de Almachtige opdat P| de bewindslieden met vredesgedacl ten zou bezielen, zodat elke ne ging tot overheersing of geweld tj hun hart zou worden gebannen i ook opdat de volken in de dien' des Heren, in vreedzame arbeid in rast zouden mogen leven De Heilige Vader bad vooral oj de goddelijke zegen voor hen,, d cc in hun lichaam en in hun geest< lijden voor. de eer, de vrijheid en verdediging van het geloof, de schitterende voorbeelden van trou aan Christus». 4.000 bedevaarders door de H. Vader ontvangen. Z. H. de Paus ontving Maand; 4.000 Paasbedevaarders in audlent' o.m. een groep van 3.000 professor! en studenten aan Franse Univers teiten. Neef van Maarschalk Monl gomery priester gewijd te Rome. De 50-jarige neef van Maarscha Montgomery, Hugh Montgomery, tijdens de Paasplechtigheid in Jan van Lateranen te Rome, prie ter gewijd. Hij was voorheen Brits gezan sohapesattaché bij de H- Stoel had zich tot het katholicisme b keerd. Zaterdagavond 24 jl. deed er zie te Middelkerke, op. de Koninklijk baan, een goede 100 meter voorb de wijk «Raversyde», een vreseli, ongeluk voor. De auto van Prins Karei kwa in grote snelheid van Oostende de richting Middelkerke. Langs de baan stond de camioi nette van dhr Vandenbroucke va Westende, die essence-panne hi en door eén inwoner van de wi, Raversyde geholpen werd. Het overtappen van de benzii in de camionnette was bezig toe de wagen van Z. H. Prins Kaï kwam aangereden. De chauffeur heeft waarschij: lijk het achterlicht van de camioi nette te laat gezien, wou de botsii vermijden en. week uit naar linï Op hetzelfde ogenblik echter krui te een Buick de gezegde camioi nette, zodat de wagen van de Pri: de Buick aanreed en daarna, waa schijlflijte^' ten gevolge van coup de volant op de camionet botste. De slag was vreselijk. In de Buick waren er gelukki: lijk geen gekwetsten. Z. H: Pri: Karei was als bij wonder niet g wond en zijn chauffeur had sleéh oppervlakkige verwondingen, waa schijnlijk opgelopen door glassché ven. Anders was het gesteld met bereidwillige benzinegever, die tijd niet had gehad om weg springen en zwaar gewond van o: der de camionette werd gehaald. Hij werd naar een kliniek Oostende overgebracht, waar - zi toestand echter' niet als levènsg vaarlijk werd aanzien. De stoffeli ke schade is groófe doch gelukk zijn er niet mesr .slachtoffers betreuren. De wagen van de P: was het ergst gehavend. Na het ongeluk ging Prins Kar naar zijn eigendom te Middelkerk Raversyde, waar ook de ehauffe werd verzorgd. van de Derde-Orde van Sint Franciscus en Nationale Franciscaanse Landdag te Brussel. Op 14 Mei e. k.. Pinkstérmaa dag, zullen de sodaliteiten der Brc ders en Zusters van de Derde-Or van St Franciscus vju Assisië (ond obediëntie der Paters Oapuclja van de Oude Markt te Brussel) lil honderd jaar bestaan vieren. Te dier gelegenheid, wordt e Nationale Franciscaanse Landdaj ingericht. In de St Goedelekerk, wordt; do Z. Eerw. Pater Provinciaal der Pat< Ca puolJnen een H. Hoogmis opgf dragen, met Pontificale asststen 1 van Zijne Eminentie Monselgne Van Roey, Kardinaal Aartsbissch van Mechelen. Pater Dewijn, O. houdt de kanselrede. Deze Hoogmis, waaraan Franc: caanse scholae uit gans het la; hun medewerking verlenen, zal, lan de Vlaamse zender van het N.I.R. worden uitgezonden. In de namiddag, komen alle co gressisten, Derde-Ordellngen en a deren, in de feestzaal yan het St chielscollege (Jubelpark) opniet bijeen. Daar worden spelen van COnstai EecjjeJg en Emlle Schwartz, tw] grote figuren uit onze literatuur, gevoerd en, tijdens de academisc zitting, zullen de Heren Ministi Behogne en Verbist het woc voeren. Nu het Heilig Jaar aan gans wereld is uitgebreid. Zal de Nati nale Franciscaanse Landdagv 14 Mei het bewijs uitmaken van vitaliteit en de bestendige beteken ook voor onze tijd, van de Derc Orde van St Franciscus van Assls Het wordt meteen een prach' Jubileum en een gebedsdag voor Vrede, waarop ledereen hartel: welkom zal zijn. Van 14 tot 23 April. Zoals men weet zullen ter ge genheid van het derde eeuwfe< van de Tuinbouwmaatschappij Brugge, nationale floraliën pla hebben van 14 tot 23 April De tentoonstelling, onder de 1 scherming van Koningin Elisabe en gesteund door het Ministe: van Landbouw, de Stad Brugge, Provincie en verschillende tui bouw- en wetenschappelijke vt enigtngen, zal gehouden worden twee plaatsen: in de Hallen, op Grote Markt, en in het Provinc huis voor de serre- cn exotisc planten. De floraliën zullen drie duize vierkante meter oppervlakte 1 slaan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 7