VOOR POPERINGE EN IEPER Daar ligt heel de kwestie De Dienstplicht en de Grote Gezinnen Westvlaamse Electriciteiisproble 12 I Gouden Jubileumviering van h< Landbouwcomice en de afdelin Paardenverzekering te Diksmuid De overval op de postwagen nabij Utrecht Korea Minister De Beodf wereremerlkt verdienstelijke led< DE BASILIEK VAN KOEKELBERG Van Aprilvis tot Aprilvogel KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATER APRIL 1951 BUITENLANDS OVERZICHT s&sr*Mar- Bsief uit Brussel JosAsdsiiaa aztm&n mnjmtwfr* Stort 95 fr. HOOFD BUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuiastr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63 60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERR1EST-DEZEURE St-A -isusstr. 12. Tel. 1523 Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS FOPEKINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47* JAAR Nr POSTABONNEMENT 1951: België S5 Belgisch Congo 4fr. p. we Frankrijk Holland 4fr. p. we Anderelanden 5fr. p. we Verantwoordelijke Uitgever. J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperin MÊI HET was weer een drukke conferentie In Het Kroontje Ge staat nog zo licht na... Pasen en precies met die Paasda gen waren we lijk uit mekaar ge vallen, we hadden onze gewone Mis niet. Maar niemand van ons houdt er van de inktpot in te dragen. Zo vonden we mekaar weer Zondag laatst. De conferentie begon na tuurlijk met de fameuze Aprilvis uit «Het Wekelijks Nieuws», dat kunt ge ten andere wel veronder stellen; dan kwamen de kleine nieuwsjes van ten plaatsede koersen en de sportmee tingen tot we allen op en over de nieuwe le- gerwet vielen. Kon het ook anders? Onze Vlaamse mensen stonden al tijd vreemd en zelfs vijandig te> Diksmuide geweest. Nooit meer oorlog IWij meenden 't. Wij meenden 't goed. Wij! Maar dat is niet voldoende. De anderen moe ten 't ook menen. De anderen meenden 't... anders en wij beta len de gebroken potten. Liever dan maar 24 maand dan oorlog. Zó zegt ons smid je. Meester zat de dampen aan zijn pijp. Nu de vasten uit is smaakt ze nog zo goed. Meester was lijk ver strooid, op wandel met zijn gedach ten. ...Daar ligt de knoop niet, zei meester al met eens. 't Gaat voor ons niet om 22 of 24 maanden. Wie een miligram gezonde hersens heeft weet dat het moet. We moeten ons verweren! En toch zijn onze men sen nog afkerig van 't leger. Niet Twee brandpunten: Korea&Parijs genover het leger, omdat het leger j van die 24 maand... van heel iets ook altijd vreemd en vijandig stond j anders. Wat willen ze gedurende tegenover ons. Komt daar nog bij j die 24 maand met onze jongens dat we steêvast waren, liefst van aldoen? Voor mij ligt heel de kwestie thuis en bovendien geweldig onaf hankelijk en opstandig. We lopen niet geren op «Commando»! AI wat naar dwang richt schrikt ons af. En nu zitten we met de vier en twintig maanden! Dat is een ma ximum zegt de wet, maar 't is een raadsel en een mysterie om te we ten of men er bij een paar jaar een maand zal kunnen van afduwen. Nu, 't ware beter dat men deze jon gens die nu die 24 maand moeten kloppen, vroeger kon naar huis en naar moeder terugzenden dan dat men 18 maand had gestemd om ze dan nog een half jaar langer vast te houden. Mijn tweede moet binnen, zei Piel, mijn oudste was vrij, de bende was immers groot genoeg t'onzent! We gaan hem nu missen; 't is ten andere overal 't zelfde, we kunnen die kerels van twintig jaar veel te goed gebruiken en ze hebben ons al geld genoeg gekost. Maar, als 't moet, *t moet. 'k Gelove inder daad dat het enige middel om de oorlog te vermijden, precies hierin ligt dat ge zelf haar genoeg op uw tanden hebt om den... andere zich te doen beraan, tot hij het zelf te gevaarlijk acht het eerste schot te lossen. Hadden de landen over vijf tien jaar gedaan wat nu in West- Europa en Amerika wordt gedaan, dan was die oorlog in 1939 niet uit gebroken. Dat heeft nu twintig miFiioen mensenlevens gekost, de hele wereld in de miserie gedom peld en zes jaar na de oorlog zijn de puinen nog niet weggevoerd en zijn er nog millioenen doolaards en sukkelaars. Spreek er mij van, zei de smid. Hoe hebben wij gevaren? Laat de oudstrijders van 14-18 eens 't hun ne zeggen. Weet ge 't nog? Ik was hier al smid op 't dorp. Een nette doening, veel werk, twee kraaiers op de bewaarschool en een in de wieg. De dienstwas al lang achter de rug en lijk alle oud-piot ten, we waren tegen de dienst, maar als we mekaar weerzagen, 't eerste en 't laatste was over onze soldatentijd. *t Is voorzeker nu nog zo, bij de jonge springers, maar dan? 't Was voor geen 24 maand, 't was voor een... eeuwigheid! Vier Jaar en half in de modder en de llgt- loopgrachten; van de ene secteur naar de andere, en altijd maar aan de overzijde die smerige Pritzen die *t lijk roken als 't gebeurde dat ge uw kop boven staakt, en dagen aan een stuk hun kanonnen lieten bassen. Dat was wat anders dan 24 maand! Ge kwaamt dan eindelijk naar huis. Naar huis? De vrouw en kinderen waren ook ergens uit Lim burg naar huis teruggekeerd. Naar huis? Het huis was weggevaagd, het dorp was weggevaagd. Smid! I In onze vori bijdr hebben val nu maar aan 't werk, doe voort, I wij onze iezers ervan ingelicht dat sla er maar met de voorhamer op het derde bedrijf van het zaken- dat de sperken vliegen... bij een spel was ingezet. Hier en daar wer- paar jaar hebt ge een huis, doe den er reeds schermen op het to daar! Ge weet wel, zei meester, welke achting wij hadden voor 't leger. Weet ge 't nog, als we vroeger to neel speelden, hoe dikwijls de troep belachelijk werd gemaakt? «Wannes» is soldaat kwam regel matig eens op de planken en In de Kazerne, 'k ben der niet geren had altijd succes. De troep? dat was de nachtmer rie van de moeders. Daar werd met «haar» jongen geleurd. Daar werd hij gebrutaliseerd door de on- deroffcieren, voor de zot gehouden... hij kende geen... Frans! Daar werd op haar jongen gesakkerd en ge vloekt; daar geneerden de kazerne- ratten zich niet om vuile praat te vertellen en de... brave jongens te terroriseren. En de officiers zagen de schamele jongens niet staan. Dat wèis ons leger. Een jaar cor- vée, een jaar dwang. Zolang dat niet helemaal verandert, zolang ook zullen de Vlaamse ouders schrik hebben voor het leger. Er is mis schien wel iets veranderd, verbe terd, maar bij het leger zijn «onze» jongens nog niet thuis. En dat niet thuis zijn wordt nu op 24 maand gebracht. Dè,ar zit het hem en niet elders. Zal men dat begrijpen? Niet wij, maar 't leger zelf, de hogere leger leiding moet haar plicht begrijpen. Men was in de oude tijd meer be kommerd om een... paard dan om een Vlaamse boerejongen. Die men taliteit moet veranderen. *t Kan wel dat onze jongens gaaf terug keren, gezond naar lichaam, naar geest en ziel even goed of zelfs beter na 24 maand dan na een jaar. Daarom moet de «troep» een school zijn, waar men opbouwt maarniet afbreekt. Als menhet zo verstaat aan hoger hand als men in de nood van de gezinnen die soldaten moet... leveren, tracht te voorzien en wij zelf met onze Milacde jongens aan huis en dorp gebonden houden, dan is die kwestie half op gelost van bij de toepassing van de nieuwe militiewet. Da's gesproken, meester, zei de smid; een van den IJzer zegt het U; ik weet er alles van. Ik geloof ook dat heel de kwestie PE VLAMYNCK. DE 38" BREEDTEGRAAD Het is dus voor de vierde maal dat deze fameuze breedtegraad ter sprake komt. Die ingebeelde lijn op de landkaart mag reeds op een belangrijk historisch verleden bo genen schijnt, jammer genoeg, nog veel toekomst te hebbent Nu kan men echter niet zeggen dat de rol van die breedtegraad ge lukkig en voordelig voor de wereld politiek is geweest. Ten tijde van de Russisch-Japanse oorlog mocht deze graad in de tijd en in de ruimte het teken tot de aanval ge ven; de toenmalige Russische re gering had haar troepe en sche pen bevel gegeven het vuur niet te openen totdat de Japanners eerst de fameuze 38e paralleel hadden overschreden. Die lijn kwam op nieuw aan de eer toen na de ka- pitulatie van Japan een aardrijks kundige scheidingslijn nodig was om invloedssferen af te bakenen. Alles samengenomen eerder een triestige reputatie! In de evolutie van het Koreaans conflict staan de U.N.O.-troepen nu opnieuw aan de bewuste graad. Onverwacht was de succesvolle op tocht van Mac Arthur's leger niet. Sinds weken hebben vooraanstaan de Amerikaanse en Engelse politici Attlee deed dit zelfs in het En gels Lager Huis verklaard dat het militair getij gekeerd was in het voordeel van de legers der Ver enigde Naties, en dat nu zou moe ten gaan beslist worden wat men ging doen als die troepen op de 38e graad terug arriveerden. Nu is het een feit dat de U.N.O.- soldaten veel sneller met hun op tocht zijn opgeschoten dan de Re geringen der 14 landen, die in Ko rea manschappen zitten hebben, met hun politiek ten opzichte van GENERAAL MAC ARTHUR De Opperbevelhebber der U.N.O.-troepen in Korea. en omtrent die paralleel. Het is ove rigens niet de eerste keer dat de troepen op hun ministers vooruit zijn. MAC ARTHUR'S VOORSTELLEN Dat treuzelen en lanterfanten door de Regeringen en niette genstaande alles: van de Ameri kaanse en Engelse Regeringen bracht Mac Arthur ertoe zelf zijn eigen gedachten haar voor te bren gen. Zonder toestemming en zelfs zonder medeweten van Washington zo wordt tenminste officieel be weerd stelde hij voor, nu dat hij met zijn krijgsmacht op het oorspronkelijk vertrekpunt van de Koreaanse oorlog stond, met de Landlbouwers, die in de vroege morgen hun land bebouwen gingen, ontdekten, dicht bij de gemeente Vadelincourt (P.d.C.) een openge broken postwagen die met bran dende lichten te midden de velden stilstond. Bij nader toezicht von den ze op enkele meter van het voertuig het lijk van de 38-jaar oude chauffeur Robert Colmant, die gewurgd werd met een velo- freinkabel en daarna met bijlsla gen afgemaakt werd. De rijkswacht onmiddellijk verwittigd, kon slechts de moord op de ongelukkige vast stellen, alsmede het verdwijnen van de bijzonderste postzakken waar in, volgens naderhand geleid on- Noord-Koreaanse of Chinese opper bevelhebber te gaan onderhande len. Tot hier bleef de U.N.O-opper bevelhebber nog binnen de grenzen van het redelijke. Maar de nogal ver-dravende Generaal holde door en verwittigde de Chinezen ervan dat de oorlog, in geval van toeige- ring van een ivapenbestand in Ko rea, wel zou kunnen worden uitge breid tot het Chinese grondgebied zelf! Dit laatste ging echter regel- recht in tegen de politiek van de Verenigde Naties en van de U.S.A. zelf en de Generaal werd verzocht voortaan elke beslissing met po litieke draagwijdte aan President Truman voor te leggen.Minder mooi gezegd betekent dit: Gene raal, u hebt zich niet met politiek te bemoeien; wij geven de politieke instructie! Het weze nochtans gezegd dat Mac Arthur een dergelijke brede verklaring niet zou hebben afge legd moest hij die politieke instruc ties hebben bezeten, t.t.z. moesten de verschillende betrokken Rege ringen hun respectievelijke of ge meenschappelijke houding bijtijds hebben bepaald en aan de U.N.O.- generaal medegedeeld Daar was een leemte waar iedereen over ver wonderd was. en Mac Arthur heeft waarschijnlijk gemeend die te moe ten vullen. Het spreekt echte* van zelfs dat de onderscheidene Regeringen niet aan hun strijdkrachten in Korea het bevel moesten hebben gegeven die 38e graad in geen enkel geval te overschreden. Die lijn is een ingebeelde lijn, zii is zelfs geen militaire lijn. Taktisch oezien mocht die fameuze graad wel hier en daar ivorden overschreden om de militaire verdedigingslijn vol gens de regels der krijgswetenschap uit te bouwen. Dat zouden kleine aanpassingen voor de militaire vei ligheid geweest zijn. Maar er is het politiek overschrijden van de 38e paralleel, t.t.z. de beslissing door de betrokken landen die parallel massaal en op heel de lengte te Na de plechtige feestzitting werd voor het stadhuis van Diksmuide een groepsfoto gemaakt van de al wezigen. In de inzet onder links een fc'a genomen tijdens de redevoering van Senator Sobry. Men merkt van links naar rechts: Minister De Bcodt, Voorzitter Delputte, Senator Sobry en Hoofdrïjksla! bouwkundige Simoens. In de inzet rechts: Minister De Bcodt spelt het Landbouwersereteken 1" op de borst van Alois Dournez uit Nieuwkapeile. De eerste genadige dag die April lo ons schonk was als een feestelijk overschrijden en naar de Chinese aureool boven het Landbouwcomice grens op te rukken. Dergelijke be slissing is een politieke beslissing, zonder dewelke Mac Arthur niet vooruit mag. Bijgevolg had hij niet van Diksmuide dat op Dinsdag 3 April zijn gouden jubileum vierde. Eigenlijk is het Diksmuidse Land bouwcomice over de vijftig heen het recht deze overtocht in het want het bestaat reeds 62 jaar, doch vooruitzicht te stellenzo zijn voor- men heeft liever met deze jubelvie- stel door Noord-Korea niet werd aanvaard. Dit is trouwens de inter pretatie welke gegeven werd aan DE WEIGERING VAN PEKING Het antwoord van de Chinezen en Noord-Koreanen werd officieus gegeven, nl. door een Chinese com munistische organisatie. Dit baart ring gewacht tot nu om tevens een andere vijftiger in het goud te kun nen zetten, nl. de Paardenverze kering Schippers zetten schippers over die vijftig jaar geleden in de schoot van het Diksmuidse Land bouwcomice werd opgericht. Op de velden in het Diksmuidse was er deze dag maar weinig bedrijvigheid. Hier en daar toch was er een die van deze zonnige lentedag gebruik geen verwondering als men bg_ maakte om de ploeg in de vet glim- denkt dat Mao tot nog toe gewei gerd heeft met de Commissie voor Goede Diensten van de U.N.O. in contact te treden. A fortiori dus ook niet met de U.N.O .-opperbevel hebber. (Zie vervolg bis. 2.) mende grond te drijven wij dach ten aan paardenverzekering en aan concurrentie. DE PLECHTIGE JUBELMIS God danken voor een bekomen weldaad ligt diep geankerd in de aard van ons volk. Zoals de kristen mens zich 's morgens tekent met het kruisteken, zo begon ook deze .jubelviering met een dankgebed. Z. E. H. Kanunnik-Deken Van den Abeele droeg in de dekanale kerk van Diksmuide om 9.30 u. een plechtige jubelmis op om God te danken voor de weldaad van het 50-jarig bestaan ener organisatie, die al die tijd voor de landbouwbe volking van het Diksmuidse een weldaad geweest is. - DE" FEESTZITTING - Na de mis werden de feestvier ders ten stadhuize te Diksmuide ontvangen daar dhr Burgemeester en Schepenen der stad. In de ont vangstzaal werd de erewijn aange boden. Onmiddellijk daarna begon de plechtige feestvergadering in de bo venzaal van het. stadhuis. Aan. de eretafel bemerkten wij dhr De Boodt, minister van Weder- Op de foto zien we de aangevallen postwagen met op de voorgrond, links, het Ljk van de vermoorde menner. Rijkswacht met speurhond stelt ter plaatse het eerste onderzoek in. maar voort in uw barak, ze zal 't wel twee jaar uithouden. Als ge dè,t spel kunt ontgaan met 24 maand... liever geen jaar, geen maand, geen dag, ziet ge, zo we daarmeê allen rustig thuis kunnen blijven. Maar die... liever is een zottigheid. Dat weet ledereen. Zijn die 24 maand er nodig om die an deren van ons lijf en van ons land te houden, ter ere Gods dan! Nog beter dan onze eeuwigheid bach- ten de kuipe! We kennen ons «smidje». On betaalbaar, wanneer hij over de piotten en over den IJzer begint. Hij neel aangebracht en geplaatst. De rollen van de spelers werden ver deeld, maar tot een algemene her haling kwam het evenwel nog niet... want bij de toeschouwers ging er een licht op. Wij achten het ons een plicht onze rol van voorlichting van de publieke opinie verder te vervullen en de toeschouwers van het «Elec- triciteitsspel in onze Gouw zo goed mogelijk in te lichten. Niemand zal ons dit ten euvel duiden, des- temeer daar elke betrokkene partij de schijn geeft zich aan te stellen als verdediger der gemeenschap Het derde bedrijf zou ingeluid worden met de stichting van een was, lijk wij allen, zo dikwijls naar tussengemeentelijke maatschappij Er wordt thans bard doorgewerkt aan de opbouw van de Nationale Basiliek van het H. Hart te Koekclberg. Op de foto hebben we een zicht op de hoofdingang die de voltooiing nabij is en zoals men ziet zal deze beuk twee torens bevatten, waarvan reeds een opgetrokken is. Eens dat voltooid, blijven dan alleen nog de twee zijbeuken te bouwen, aod&t binnen enkele jaren dit prachtstuk, op het hoogste punt tail i Brussel ayjeeen. dg ïftftjULfitlfilll beheersen ïftl» - v of «intercommunale». Zo werd er aangekondigd dat er onderhande lingen plaats hadden te Roeselare voor het stichten van «Inelgaz». Door een bevoorrecht persoon (het schijnt immers dat al de gemeen teraadsleden niet beschikken over een exemplaar van dit belangrijk document), werden wij in de mo gelijkheid gesteld kennis te nemen van de statuten der ontworpen in tercommunale. Rechtaf verklaard, beschouwd op zakelijk gebied wan neer het alleen zou gaan om pri- vaatbelangen te dienen, zijn deze statuten en bepalingen een mees terstuk. Het lijvig bundel is door spekt met spitsvondigheden en wij verklaren het vrijaf... niet zonder wolfijzers en schietgeweren! Met al de sympathie die we heb ben voor onze brave C.V.P.-burge- meesters en -schepenen; met al onze bewondering voor sommige onzer gemeentesecretarissen, dur ven wij vooruitstellen dat geen en kel dezer personen of ambtenaren in staat is dit bundel statuten vol ledig te onderzoeken, te beoordelen en te begrijpen. Het probleem zo wel op technisch als op financieel gebied is té ingewikkeld In gewe ten, en vooral in het belang van de gemeenschap: de verbruikers, mogen deze ambtenaren evenmin de gemeenteraadsleden, het be staande project zonder grondige wijzigingen goedkeuren. We vinden het vanwege het Pro vinciaal Bestuur en inzonder van wege de Heer Gouverneur en de Bestendige Deputatie een zeer ge lukkig initiatief de attentie van de Stads- en Gemeentebesturen te hebben gevestigd op dit belangrijk probleem ln datum 28 Maart 11. in het Bestuursmemoriaal Nr 12 van 1951 treffen wij immers onder Nr 63 een schrijven aan gericht tot de Steden en Gemeenten van onze Gouw. Hier volgt dit schrijven in ex- tenso Nr 63. - Electriclteitsuitbating - Oprichting en toetredina tot Intercomm. Vennootschappen. 2e Afdeling, Nr 84020. Brugge, 27 Maart 1951. Mijne Heren, De Bestendige Deputatie werd pen van statuten, die als grond slag zouden dienen voor het op richten van intercommunale ver enigingen, voor het uitbaten van de electriciteits- en ook de gas- bedeling. Het is het provinciaal college ten anderen bekend dat tal van gemeenten van bepaalde zijde werden aangezet, zo spoedig mo gelijk een beslissing te nemen in verband met de eventuele toetre ding tot dergelijke vennootschap pen. Zelfs werden reeds modellen van beraadslaging, met dit doel ter beschikking van de gemeen ten gesteld. De Bestendige Deputatie heeft deze aangelegenheid onderzocht, en acht het nodig een verder doorgedreven onderzoek te moe ten instellen. Het staat vast dat een oppervlakkig onderzoek slechts tot ongoochelingen zou leiden, en derhalve zal het Col lege zelf beroep doen op gezag hebbende adviezen vooraleer be paald een houding aan te nemen. In deze omstandigheden oor deelt het College dat het van be lang zou zijn, dat de plaatselijke Besturen, in deze aangelegenhe den niet overhaastig zouden te werk gaan, en dat zij, vooraleer zich in een bepaalde zin te ver- binden, zelf een zeer nauwkeurig onderzoek zouden instellen, ter- wijl te gepaste tijde vanwege de Bestendige Deputatie wellicht ze kere aanduidingen zouden kun nen verschaft ivorden. De Gouverneur, Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle. Eenieder begaan om de belangen van de gemeenschap zal deze wijze raadgevingen beamen. Wij hopen dat onze HH. Burgemeesters en Secretarissen voldoende fair-play zullen hebben om onze brave en soms onwetende Gemeenteraadsle den over de tussenkomst van het Provinciaal Bestuur in te lichten. Wij zijn de mening toegedaan dat er enkel dan tot stichting van en toetreding tot een intercommunale vennootschap door de Stads- en Gemeentebesturen mag worden overgegaan, wanneer alle inlichtin gen geQoijien werden en onderzoe- X 4,Zit VKmalq VOORWENDSELS De socialistische jongelieden heb ben dus aan de Hr Fholien een bezoek gebracht, om hem hun me ning te zeggen aangaande de leger dienst van 24 maanden en hun va derlandse opvattingen daaromtrent. De Eerste Minister heeft geant woord op hun voorwendsels. Want er is niemand meer in dit land die er nog aan twijfelt dat de socialisten him oppositie stikstof- steendoodmoe zijn en maar al te graag weer eens het roer in han den willen nemen. Zij hadden ge hoopt op zachte vooizekens weer in de regering te komen om met géhoor voor de slechte democraten van de B.S.P. Intussen weten zij goed genoeg dat de militaire pacten en verdra gen ter verdediging en beveiliging van West-Europa mede onder hun goedkeuring tot stand zijn geko men. De militaire verplichtingen die daaruit voortvloeien kunnen zij evenwel niet goedkeuren omdat zij ook niet in schijn enige steun wil len verlenen aan deze onsplijtbaar homogene regering. Daarom zoeken zij naar stenen des aanstoots, naar voorwendsels waarop hun verzet zogezegd steunt. Zo hebben de socialistische jonge- isden dan uitgepakt met de vrou welijke legerdienst en de overdre tremolo's in de stem 's lands een-ygn vrijstellingen ten gunste van heid en parate weerbaarheid tede grote gezinnen, kunnen bevestigen. Maar de deu-1 De Hr Pholien heeft op hun ba ren bleven gesloten en er was geen kerpraatjes geantwoord met de vaststelling dat een toegeving op voormelde punten nauwelijks zou volstaan om de legerdienst met een enkele maand te bekorten en voorts gewezen op de geringe om vang van de voordelen der vrijstel ling die aan velerhande voorwaar den onderworpen is en alleen geldt in vredestijd. DE GROTE GEZINNEN: RUGGEGRAAT VAN 'S LANDS WEERBAARHEID Wij hebben dit jaar de tra ditionele Aprilvis gevangen in het rijk van de humor. Echte humor moet immers altijd een wrang smaakje hebben en in deze zin spreekt men soms van galgenhumor. De lezers zullen in onze railrocketvan 31 Maart de Aprilvis wei hebben weten te onderscheppen. Dit belet niet dat wij Zondag een zeer geani meerd debat mochten meema ken ergens op een vredelie vende gemeente waar de bur gemeester het alleen maar jammer vond dat hij zijn trein voor Brussel gemist had, waar hij absoluut die vergadering wilde bijwonen. 't Zal beteren, meneer de burgemeesterwierp er iemand tussen, met die nieu- wc soort van treinen in de lucht gaan we zoverre niet meer naar de statie moeten, onze parochie ligt ook op de lijn. Wij hebben de treinkwestie dan maar voor één keer over een plezierige boeg gesmeten want gal wordt best doorge spoeld met een lach. Een lezer schreef ons dan ook de bedenking: «Als Brussel het nu nog niet vat...». Iemand uit Pervijze besloot zijn briefWie weet of zal die spot-vis toch soms niet ertoe bijdragen opdat wij hier, zij het dan ook geen limou- sine-rockct, ten minste ons mazoutje zullen kunnen be houden. En een lezer uit Brussel ten slotte meldde: De Brusselse Westvlamingen lopen erin dat het een plezier is om zien. Tot ter jarent lezer. Gaat men de cijfers na van de jongste jaarlijkse volkstelling dan blijkt daaruit dat ons land 2.624.208 gezinnen telt met 4.743.334 kinde ren. De statistieken delen de ge zinnen in naar het aantal kinderen en daaruit blijkt vooreerst dat een groot aantal gezinnen met de landsverdediging geen uitstaans hebben omdat ze kinderloos zijn. De aandachtige beschouwer ont dekt daarin echter nog andere din gen. Ik reken mij tot deze catego rie omdat ik de uitslagen der tel ling van 1930 omstandig heb on derzocht en deze van het Vlaamse landsgedeelte vergeleken heb met deze van Wallonië. De tendensen in de bevolkingsbe weging zijn sinds 1930 niet veran derd. Het aantal kinderloze gezinnen is nog steeds het grootst in de steden en in de industriële centra, maar veel groter in Wallonië dan in Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor het aantal kleine gezinnen met 1 tot 2 kinde ren. Bij nader onderzoek van de vrij- stellingsvoorwaarden blijkt dat de ze 2.624.208 gezinnen van 1947 sa men circa 2.731.160 soldaten kun nen leveren. Hiervan komen er nul komma nul uit de 684.483 kinderloze gezinnen. 373.702 of 13,68 t.h. uit de 747.404 gezinnen met 1 kind. 1.047.000 of 38,34 t.h. uit de 523.498 gezinnen met 2 kinde ren. Wanneer wij eohter de volgende cijfers nagaan zien wij dat meer dan de helft der gezinnen Sn ons land toehoren tot ÜÊJÜafiSÜSgê Be zinnen en deze met 1 kind, en dat deze slechts voor circa een zevende tussenkomen om aan het land sol daten te leveren: de helft levert slechts een zevende. Wij tellen daarbij de gezinnen met 2 kinderen en dan zien wij dat wij reeds drie vierden (74,50 t.h.) van het aantal gezinnen omvatten terwijl wij amper aan de helft van het aantal soldaten komen (52,0 t.h.): drie kwart levert slechts de helft. Wanneer wij onderaan beginnen en naar boven opklimmen, wordt de zaak nog duidelijker. Aldus blijkt dat een vierde van het aan tal grote gezinnen (25,49 t.h.) met drie tot twaalf kinderen en meer, bijna de helft van het aantal sol daten leveren (47,98 t.h.). Een zevende van het. aantal ge zinnen (14,93 t.h.) met vier kin deren en meer, levert een derde van het aantal soldaten (32,76 t.h.) Wanneer deze cijfers nog niet overtuigend genoeg zijn, kunnen wij daaraan toevoegen dat 85 t.h. van de gezinnen (2.232.466) met 0 tot 3 kinderen, 1.836.319 of 68,24 van de soldaten leveren. Daarente gen leveren 15 t.h. van de gezinnen (392.742) met 4 kinderen en meer niet minder dan 32,76 t.h. van de soldaten (894.841). Het overgrote aantal gezinnen le vert maar een driekwart soldaat per gezin. Maar een gering aantal grote ge zinnen levert meer dan twee solda ten per gezin. Het zou ons hoegemaand niet moeilijk vallen om uit de statistie ken van 1930 te bewijzen dat de grote gezinnen vooral in Vlaande ren en bij de katholieken voorko men en dat de kleine en kinderlo ze gezinnen vooral in Wallonië in socialistische middens voorkomen. Als de vrienden van Missiaen daarmee gediend zijn kunnen wij hen dat bij gelegenheid wel eens zwart op wit geven. Intussen weten zij al waar het gewicht van de verlengde dienst plicht het meest drukt, namelijk op de grote gezinnen en dat wij langs die kant nogal gevoelige ek sterogen hebben waar ze met hun socialistische voeten liefst niet te veel moeten op stampen. De grote gezinnen vormen nog al tijd de ruggegraat van 's lands weerbaarheid. De socialisten die zo graag met Franse voorbeelden schermen, mogen ook eens de jong ste Franse gezinspolitiek overwegen die tot op heden ongekend ruime voordelen biedt aan de grote ge zinnen en aardig op weg' is om de triestige faam van een uitstervende natie tot het verleden te doen be horen. (Zie vervolg blz. 2.) op postcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden opbouw; Z. E. H. Kanunnlk-D Van den Abeele; dhr Senatoi Veearts Sobry; dhr Delputte, j gemeester van Oostkerke, voc ter van het Landbouwcomice I muide, die tevens deze vergad( voorzat. Verder nog de Hereni hoofdrijksveeteelteonsulent; j moens, hoofdrijkslandbouwkuri provinciaal directeur; Beyts eni naeve, secretarissen; Ere-arro; sementscommissaris Maes, t< oud-voorzitter van het Landh bouwcomice en Advokaat Fauii In de. zaaL hadden een honde. léden van de jubilerende veren plaats genomen. I Dhr Delputte, voorzitter, ve! komde de hoge gasten, die dit met hun tegenwoordigheid j luister wilden bijzetten. Een] zonder dankwoord had spreker! dhr Maes, ere-arrondissementsj missaris, die 12 jaar geleden cornice vérliet om het in bloej toestand aan zijn opvolgers ovl laten. Hij dankte hartelijk Stadsbestuur voor zijn gulle i vangst en voor zijn voortduj medewerking en belangstelling; 62 JAAR LANDBOUWCOMj Dhr Beydts, secretaris vanj Landbouwcomice, bracht vervol het verslag over de werking deze organisatie. De oorlog 19] vernielde te Diksmuide welis alle documentarische gegevens; het Landbouwcomice, doch g kig vond men elders documei die over zijn stichting handele vernemen wij dat op 18 Ok 1889 het Landbouwcomice te I muide uit de nood van de toe lige tijden geboren werd. Dezi turn blijkt duidelijk uit het ninklijk Besluit van rond dii tum dat aanstipt dat Westv' deren op dat ogenblik 13 landl comicen telde. Het doel van vereniging, namelijk de inric van jaarlijkse prijskampen, stichten van onderlinge verzek gen, de inrichting van leerga en voornamelijk de verdec van het beroemde rood ras Westvlaanderen inzake me werd steeds trouw gevolgd. Sp besloot zijn uiteenzetting me laatste punt vooral te beklem! en hij bracht bijdie gelege; een zeer verdiende hulde aa onvermoeibare werker dhr Syi werd door de zaal op storma applaus onthaald. I VIJFTIG JAAR PA ARDENVERZEKERIN Ij Volgende spreker is dhr Sim die als secretaris der Paarde zekering, verslag uitbrengt deze jubilerende vereniging. Op 23 Februari 1901 had herberg De Tafelronde ge in de Woumenstraat en de uitgebaat door dhr Bonte, lan wer-herbergier, de stichtingsv dering plaats van de Paardeni kering die onder de benai Schippers zetten schippers van wal stak. Onder de stichters dienerl meld de volgende pioniers, eveneens deel uitmaakten va: eerste Bestuur: de Weledele Ridder Hendrijck de Ghelk Esen, die het ambt waarnarr; voorzitter, dhr Vantroyen Edi uit Zarren, secretaris van Landbouwcomice, die het waarnam van secretaris-sd waarder, de hh. Dournez Aio Nieuwkapeile; Coene Eduari Woumen: Defever Charles uit muide; Couchez Emiel uit Z: Vanstechel Achiel uit Kaasl Markey Petrus uit St Jacobsl le; Faes Alfons uit Boveker! Lalleman René uit Kaaskerk mannen van het eerste uur c eveneens vermeld de Heren Ernest uit Esen, Deroo Achi Woumen, Vanhoutte Camie Nieuwkapeile, Germonpré Kaï Woumen en Vandewoude C uit Ramskapelle, welke zich dienstelijk maakten als wijk ter of schatter. Van meetaf aan stelde de vereniging zich tot doel de lei verzekeren tegen het verlie: hun landbouwpaarden en we volgende risico's: door sterft ten gevolge van ziekten of nodig bevonden, afmaking; ongevallen of ziekten w voortdurende ongeschiktheid stapvoetend werk ontstaat; s i f e .ten. gevolge van erstr; klokstaarten. (Zie vervolg

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1