NOTARIËLE VERKOPINGEN W. H. B. ANTVERPIA CTNSGROND, [AAI- en WEILAND WERKMANSHUIS WOONHUIS HERENHUIS BOUWGRONDEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS Over te nemen te Antwerpen. KRUIDENIERSHANDEL WOONHUIS HOFSTEDE WOONHUIS BOUWGROND ZAAILAND WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS W@rkhuls-Oarage WOONHUIS Perceel HOVING ZAAIL AHD ZAAI LAN© Om Huis te BOUWEN, te KOPEN of te VERBETEREN 108, Lge Lozanastraat, Antwerpen TE KORTRIJK: 12, Begijnhofstraat. TE BRUGGE: 9, Wijngaardstraat. J i WOONHUIS HERBERGEN WOONHUIS ZAAILAND Herbergboerclerij WOONHUIS WOONHUIS BOUWGROND BOUWGROND WOONHUIS HOFSTEDE BURGERSHUIS WOONHUIS WOONHUIS WERKHUIS WOONHUIS 2 WOONHUIZEN EEN HOFSTEDE Het HUIS Mr 72 MEERS en BOS WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS GEEN 3 a 4.000 frank, RENTEN IERSHU3S HANDELSHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS ZAAILAND WOONHUIS ZAAILAND TWEEWOONST OUD VEURNE WOONHUIS BURGERSHUIS BOUWGROND WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS BurgersSiuis Twee ..Yerikmaiis- woningen Bouwgrond en Weide Bouwgrond Bouwgrond en Zaailand WOONHUIS BOUWGROND EEN WOONHUI» HANDELSHUIS HOFSTEDE ZAAILAND ZAAILAND EIGENDOM BOUWGROND WOONHUIS SCHONE HOEVE Kloek gebouwd GERIEFLIJK HUIS BOUW KREDIET bsbss5sb HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 7 April 1951 Bladz. 10. Kantoor van Notaris D, LAHAyr te Poperinge, Maandag 9 April 1951 15 uüi', bij Mr Karei Degroote, af«De Tramstatie», Grote Markt Poperinge, OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE WATOU Gehucht Sint-San-ter-Biezen: 89 Aren 75 Centiaren ekend op het kadaster sektie D, 'rs 52, 55a, 56 en 57. Gebruikt door de Kinders Vande- yver-Ruyssen, te St-Jan-ter-Biezen, weten: de Cynsgrond, groot 80 ca., tot October 2012, mits 10 fr. 's jaars lus de belastingen, volgens pacht- ontrakt verleden vóór de Notaris ahaye op 12-8-1950. Het Zaai- en Weiland, zonder :hrift, mits 2700 fr. 's jaars plus e belastingen, vervaldag 1 Okto- er. (1094) Kantoor van Notaris D. LAHAYE te Poperinge. Maandag 16 April 1951 14 uur, bij Mr Gilbert Creus- fstvn, café «De Vetten Os», Bcre mplaats, te, Poperinge, TOESLAG VAN TAD POPERINGE, Mg.erstrq.at 5. Gerievig irt bakhuis, stallingen, hun grond, Liin en meegaande land, samen root 19 a. 20 ca,, bekend op het adaster sektie G, Nrs 775a, 776 n 777. Bewoond en gebruikt door de igenaar, Mr Jerome Vanrobacys- ngelaere. Onmiddellijk vrij. Ingesteld: 112.500 frank. Te bezichtigen al de werkdagen, och slechts 's namiddags. (1290) Kantoor van Notaris D. LAHAYE te Poperinge. Dinsdag 17 April 1951 •e 14 uur, bij Mr Allans Demarey- fandecaveye, café «Voetballokaal je Poperinge, TOESLAG VAN '\TAD POPERINGE, Hondstraat 11. Welgelegen net afhankelijkheden en 1 a. 90 ca. frond en erf, bekend op het kadas- jer sektie F, Nr 1072f. Bewoond, zonder -schrift, door Mr Vndré D'Hondt-Blanckaert, mits 425 .rank per maand plus de grondbe lasting en brandverzekeringspremie. Slechts ingesteld: 50.000 frank (1291) Studiën van de Notarissen N, D HUVETTERS, tr Yper en I. THEVELIN, t# Mesen. woensdag 18 April 1951 te 2.30 uur stipt namiddag, ter herberg De Menenpoortbij de Heer Turcq, Maarschalk French- laan, te Yper. OVERSLAG VAN STAD YPER, Elverdingestraat 37 Een schoon en welgelegen met koetspoort, garage en hof, groot 4 a. 27 ca. Thans gebruikt door de Heer Dokter Meesen, mits 1.300 fr. te maande, boven de lasten en brand verzekeringspremie, betaalbaar alle drie maanden, de 15 Maart, Juni, September en December van ieder jaar. Slechts ingesteld: 570.000 fr. De koper zal, voor eigen gebruik, einde mogen stellen zes maanden- na de betekening van cle toewij zing aan de huurder. .Het huis is voorzien van regen en stadswater, gas en electriciteit. Zichtbaar de Maandag ert Dins dag van iedere week, van 5 tot 6 uur namiddag. (1305) STAD IEPER Commissie van Openbare Onderstand openbare verkoping' van TE IEPER Kantoor van Notaris EMIEL LEMAHIEU te leper. Instel: Woensdag 11 April 1951 Toeslag: Woensdag 25 April '51 te 3 uur namiddag, te leper, te\' herberg Café Boerenhol Vanden Peerebbomplaats, (rechtover Sint- Maartenskerk) van: Een schoon en kloekgebouwd grote steenweg van leper na-ar Me nen, Nr 36, te ZILLEBEKE, wijk Kanon Dit huis, in nieuwe en perfekte staat, bevat: Gelijkvloers: gang, twee opeenvolgende plaatsen, keu ken. washuis, W.C., garage uitge vende langs voren, grote koer, ge wezen bakkerijgebouwen en hof met ongveer 60 fruitbomen. Verdiep: 4 grote Schone slaapkamers. Grote schone zolder en droge kel deringen. Oppervlakte: 11 aren 63 ca. Voorgevclbveedle: 12 m. 39 cm. (Er is nog meer dan 3 meters uit gang nevens het huis om te gera ken naar de koer en hoving.) Vrij óp 15 Mei aanstaande. Bezoekdagen: Maandag en Don derdag van iedere week, van 2 tot 5 uur namiddag. Alle verdere 1-'lichtingen te beko men ten kantore. (1123) Studie van de Notaris NAUDTS te Komen UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE LANGEMARK Dodemannenstraatgewoonlijk ge noemd Caiennestraat. 1. - Nr 24 met schuur, paarden- en varken stallen, groot 6 a. 35 ca., zeer goed geschikt voor veekoopman. Vrij van gebruik. 2. - Nr 28 met schuur, groot 4 a. 85 ca.' in gebruik door Maurlts Lenoir, mits 110 fr. per maand. Voor verdere inlichtingen, zich wenden ter Studie van de Notaris NAUDTS te Komen, of bi.i de ver koper Octave Baccarne, Klerken straat 63, Langemark. (999) (groenten, fruit, zuivelproducten). Voordelige prijs. - Kleine huur. - Goede ligging. - Adres ter Drukke rij. (1285) Studiën van de Notarissen A. CAMERLYNCK te Passendale en J. E. DE COCK te leper Dinsdag 10 April 1951 te 3 u. 's namiddags te Passendale in de herberg In Madridbij Leon Leenknecht, Karabiniersstr., OVERSLAG IN EEN ZITDAG VAN GEMEENTE POELKAPELLE Een landelijk met tuin, gelegen langs de Poor terstraat, Klijthoek, gekadastreerd Sectie D nrs 199h en 199i voor een grootte van 10 a. 30 ca. Gebruikt door Germain Vandam- me, mits 700 fr. 's jaars; zonder geschreven pacht, vrij van lasten. (1126) Studie van Notaris AMEYE te Roeselare. UIT TER HAND TE KOOP Welgelegen te RUMBEKE, groot 5 hectaren 68 aren 21 centiaren. Verdere Inlichtingen te bekomen bij voornoemden Notaris. (899) Btudls van de Notaris JIAN PHBTRRS t» Renlngt UIT TER HAND TE KOOP dienstig voor herberg en bakkerij te NOORDSCHOTE, Middelstraat Groot met gebouwen en erve. 17 a. 60 ca. Alle inlichtingen ter studie. (1280) Studiën van de Notarissen PIETERS, te Reninge en MARTENS te Gent. Studie van de Notaris CAMERLYNCK te Passendale VERKOPING OP 13 APRIL 1951 (Ambt Meester Lemahieu.) Gronden gelegen langs cle Kalf vaartstraat. hi stel prijs: Lot 1. 91,49 m2 2. 199,71 m2 3. 498,29 m2 4. 272.70 m2 5. 371,45 m2 6. 468,39 rn2 7. 299.05 m2 8. 274,15 m2 9. 249,20 m2 10. 404,96 m2 13.800 fr 30.000 fr. 87.200 fr. 41.000 fr. 55.800 fr. 70.300 fr. 44.900 fr. 41.200 fr. 37.400 fr 81.000 fr. De verkopingen geschieden tel kens ter zittingszaal, Rijselstr. 38, te 3 uur namiddag. OVERSLAG IN EÉN ZITDAG Onmiddellijke ingenottreding. Alle inlichtingen te bekomen bij de Hr Secretars, Rijselstr. 38. (378) Studie der Notarissen A, LAUWERS en N, D HUVETTERE te leper. Om uit onverdeeldheid te treden. Kantoor van de Notaris s D. LAHAYE te Poperinge UIT TER HAND TE KOOP Schoon perceel woo;, 7 a., straatzijde 7 m. te K> "'"RtNGE. Reningelststecuweg. Voor alle inlichtingen, zich wen- r'".n ten kantore van voornoemde Notaris., (1207) Studie van Meester W. H. DE SAGHER i Paardenmarkt 4, Poperinge I UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE HOLLEBEKE Een perceël EVOöi 09 a. 52 jsa„ gelegen te Hol- 'ïefee-ke, nabij de ienerstraat. Voor .verdere inlichtingen, zich wenden ter studie van genoemde jNqtar.iS. (1208) f- i Kantoor van de Notaris pEËREN te Roesbrugge-Haringe openbare verkoping van GEMEENTE EEVEREN-IJZER Los/raat i Een schoon gerievig "fuet afhankelijkheden, alsmede 3 a. '80 ca. onderbebouwde grond en hoveniershof, Sectie B nr 487d j Sterfhuis'van wijlen Juffr. Ro mania Drsmedt. 'instel: Dinsdag 10 April 1951 Oversiag: Dinsdag 24 April 1951 kte 2.30 u. namiddags: ter her- tberg «De Fabriek», bij Mr Joseph Cendaele. te Beverer-IJzer. 0.50 t.h. instelpremie. -(1135) ■nrcaa Kantoor van de Notarissen IDEEREN te Roesbrugge-Haringe 'en VAN EECKE te Poperinge. Donderdag 28 April 1951 te 3 uur namiddag, ter herberg ]«Da Gouden Kroon», bij Mr Se raphim Bustraen, ter Dorpplaats Ivan Proven, OPENBARE VERKOPING VAN 1 GEMEENTE PROVEN Een schoon en gerievig met inrijpoort en 5 a. 98 ca be- bouwde grond en hovenierhef. J Bewoond en gebruikt door de 1 medeverkoopster Juf. Adronic Bus traen. (1309) Op Woensdag 11 April 1951 OVERSLAG VAN te 2.30 uur nanoen, te leper, in het Hotel de FranceStatie plaats, 1. STAD IEPER KOOP 1: met hoving, Dikkebusstw. Nr 251, groot 1 a. 81 ca. Gebruikt door Julien Kesteloot, zonder geschreven pacht, mits 190 fr. te maande. Ingesteld: 65.000 fr. KOOP 2: met hoving, Dikkebusstw. Nr 253, groot 1 a. 80 ca. Laatst gebruikt door Roger Michiel. Thans vrij. Sleutel in de garage bij Gaston Degraeve hierbij. Ingesteld: 71.000 fr. KOOP 3: énét' hoving,''1 Dikkebusstw.' Nr' 2§§.' groot 1 a. 79 ca. Gebruikt door Camille Claeys, zonder geschreven pacht, mits 210 fr. te maande. Ingesteld: 60.000 fr. KOOP 4: Dikkebussteenweg, nevens voor gaande, groot 1 a. 88 ca. 50 ma. Gebruikt door de medeverkoper Gaston Degraeve, mits 400 fr. te maande. KOOP 5: met hoving, Dikkebusstw. Nr 257, groot 2 a. 34 ca. KOOP 6: achter het werkhuis, onder koop 4, groot 1 a. 63 ca. 50 ma. Kopen 5 cn 6 gebruikt door Jo seph Claus, zonder geschreven pacht, mits 600 fr. te maande. Kopen 4. 5 en 6 in massa inge steld: 200.600 fr. .Bezoek: Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur namiddag. 2 GEMEENTE WESTOUTER KOOP 7: 49 Aren 9!) Centiaren gelegen Rodenberg. Ingesteld: 2.5.000 fr. KOOP 8: 1 Hectare 37 Aren 80 Centiaren gelegen tegen de straat van West- outer naar Lokér. Ingesteld: 92.000 fr. KOOP 9: 1 Hectare 1 Are 70 Centiaren LAAGSTE Interest. Afbetaling" volgens keus. Ook kapitalen op ALLE eigendommen. ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR Geen Kosten op voorhand - Inlichtingen Kosteloos. Alle dag-en v. 10-12 en 14-17 u Iedere Woensdag 10.30-16 u. (966) 'W'i Uw*1 Studie van Notaris JACQUES-E. DE COCK, i Korte Torhoutstraat 4, leper. 1 Donderdag 12 April 1951 te 2.30 uur namiddag, te leper, Bruggesteenweg, in de herberg Dc t Gouden Hoorn 1 INSTEL MET PREMIE van met barak en land, samen groot 12 a. 78 ca., te SINT-JAN-bij-Iepor, Pilkemstraat Nrs 6 en 8. Vrij van gebruik. Ter uitzonde ring der barak die bewoond is door André Dewljse, zonder pacht. (1198) Kantoor van Notaris EMiEL LEMAHIEU te leper. Instel: Zaterdag 14 April 1951 Toeslag: Zaterdag 28 April '51 te 3 uur namiddag, ter herberg Café CentralGrote Markt,te leper, van: GEMEENTE LANGEMARK, Wijk St-Juliaan, Twee goede en bestbcklante te weten HERBERG «HET PAARD», ge legen rechtover de kerk van Sinb- Juliaan, langs de grote steenweg van leper naar Brugge. Groot 4 aren 25 centiaren. Bewoond door Hr Marcel Soenen, met geschreven pacht, mits 250 fr. per maand boven de lasten, tot 1 November 1952. HERBERG ST-ELOOI insge lijks gelegen langs de grote baan van lener naar Brugge cn nabij voormelde kerk van St-Juliaan. - Groot 5 a. 55 ca. Bewoond door Hr Hector Derey- ne, mits 250 fr. per maand boven de lasten, zonder pacht. Een goedgelegen met afhankelijkheden, koer en hof, ook gelegen langs de grote baan van leper naar Brugge. Groot 4 aren 30 centiaren. Bewoond door Hr Kamiel Vande- v-yvere, mits 250 fr. per maand bo ven dc lasten, zonder pacht. 72 Aren 3 Centiaren nabij voormelde grote baan. Ver deeld in 5 kopen. Gebruikt door verscheidene zon der pacht. Voor alle verdere inlichtingen zie plakbrieven met plan. (Plakbrieven met plan kunnen aangevraagd wor den ten kantore van voornoemde Notaris Lemahieu, Elverdingestr. 23 to leper - Tel. 674). (1121) Studie van de Notaris RAVISCHQT te Menen Overslag: Donderdag 19 April '51 te 4 u. ter herberg De Twee Vol- landevs», steenweg naar Kortrijk, 94, te Wevelgem (bij 't Vliegplein). van GEMEENTE BISSEGEM Tussen de steenweg naar Kortrijk Café I Hirondelleen de Leie. genaamd de Karpel, uitmakende een blok bevattende woonhuis, stallingen, akker en weilanden. Groot 3 ha. 65 a. 40 ca. Bijzonder geschikt voor veehou der en roterij. Gebruikt sedert meer dan negen jaren door Achille Ncyrinck, mils 8.500 frank. Om uil onverdeeldheid te treden Dinsdag 17 April 1951 IN EEN ZITTING tr 15 uur stipt, in 't Vredegerecht te Passendale, Carabintersstraftti en ten overstaan der Heren Vrede rechter en Griffier van 't Kanton Passendale. OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE MOORSLEDE Wijk 't Kruiske. - Langs de Beton- baan Moorslcde-Rocsclare. KOOP 1. Goed en geriefvol en ZAAILAND, groot 15 a. 23 ca. Huurder zonder schrift Mr Georges Beaumont, mits 1.600 fr. 's jaars, valdag 1 October meer dc belasting en de verzekeringspremie. KOOP 2. Goed en geriefvol en ZAAILAND, groot 16 a. KOOP 3. Welgelegen perceel groot 15 a. 99 ca. KOOP 4. Welgelegen perceel en KIEKENHOK, groot 13 a. 10 ca. Huurder zonder schrift van ko pen 2, 3 en 4 (ter uitzondering van 't kiekenhok en park) Mr Achiel Deryckere, mits 1500 fr. 's jaars, valdag 1 October meer de belasting en verzekeringspremie. Het kieken hok en park zijn ter beschikking van dc koper tegen betaling der koopsom en kosten. KOOP 5. Goed en geriefvol zijnde de herberg 't Kruiske met aafihorigheden en zaailand, groot 16 a. 45 'ca. Huurder, zonder schrift, doch met pachtrecht tot 10 October 1955, Mr Leon Vermote, mits 3.500 fr. per jaar, meer de be lasting en verzekeringspremie. Recht van samenvoeging. Plakbrief met plan op aanvraag. (1078) Kantoor van Notaris EMIEL LEMAHIEU te leper. Dinsdag 17 April 1951 te 3 uur 's namiddags, in het gast hof Het Zweerd Grote Markt, te leper, DEFINITIEVE TOESLAG VAN GEMEENTE LANGEMARK Een goede en wclgetimmerde met, hofstedegebouwen, afhanke lijkheden, zaai- en weiland, ge staan en gelegen te Langemark, Bruine Broekstraat en Peperstraat, groot 7 ha. 28 a. 36 ca. VCraeeld in 8 kopen. Koop 1. HOFSTEDEGEBOU- WÉN, ZAAI- en WEILAND, groot 2 ha. 55 a. 60 ca. Slechts ingesteld: 400.000 fr. Koop 2. 30 Aren 30 Centiaren MEERS. Slechts ingesteld: 30.000 frank. Koop 3. 1 Hectare 44 Aren 80 Centiaren ZAAILAND. Slechts ingesteld: 225.000 Jranlc. Koop 4. 32 Aren WEILAND. Slechts ingesteld: 50.000 frank. Koop 5. 77 Aren 78 Centiaren ZAAILAND. Koop 6.-42 Aren 70 Centiaren ZAAILAND. Koop 7. 92 Aren 10 Centiaren ZAAILAND, Koop 8. 53 Aren 10 Centiaren ZAAILAND, Kopen 5. 6. 7 en 8 bij samen voeging gebracht op 375.000 fr. Het al gebruikt door Hr Michel, Courtens, landbouwer te Lange-' mark, met geschreven pacht, ein digende drie jaar na 1 October a.s. Alle inlichtingen en plakbrieven met plan te bekomen ten kantore van Notaris Lemahieu voornoemd, Elverdingestr. 23, te leper. (1308) Toeslag: Maandag 16 April 1951 telkens te 3 uur namiddag, ter herberg De Drie Koningen bij Hoffack, Grote Markt, te leper, van: STAD IEPER, Zonnebestwg 93. Een schoon en welgelegen met inrijpoort en tuindienstig voor alle handel, groot, 06 a, 35 ca. 22 ma., breedte aan de straat 8 me ter, Kadaster Sie A, Nr 222t en ex/221 g3. Bewoond door Eggermont, zon der geschreven pacht. Ingesteld: 144.000 fr. (1281) Kantoor van Notarli BUURMAN8 te Vetnm UIT TER HAND TE KOOP STAD NIËVWPOORT Een welgelegen Langestraat 33. In gebruik zonder geschreven huurkontrakt. (1295) Studie van Notaris FLORIZOONE te Alvoringem, Om uit onverdeeldheid te 'trein. Studie van Notaris DEVOS te Rumbeke. (Tel. 369 Roeselare.) UIT TER HAND TE KOOP STAD ROESELARE: BOUWGRONDENSint - Jozefs- kwartier, H. Hart, Meiboom. Vier- weg. enz.... NIJVERHEIDSGE BOUWEN, 1400 m2. HEREN HUIS, vrij. HUIS, Qeelstraat, vrij van gebruik. GEMEENTE RUMBEKE: B O U W G R O N D E N, in en rond Dorpskom en Vijf wegen (8809) Studies der Notarissen ACH. SAGON te Izegem en M. VAN SEVEREN te Wakken. Studiën van de Notarissen FLOOR te Veurne en DEEREN te Roesbrugge Om uit gemeenzaamheid te treden Instel: Maandag 23 April 1951 Overslag: Maandag 7 Mei 1951 te 2.30 u. 's namiddags te LEISELE Beverenstraat, bij Mr Henri De- man, en ten overstaan van de HH. Vrederechter en Griffier van het Kanton Veurne, van: GEMEENTE LEISELE KOOP I. Een gerievig dienende voor alle handel, met afhangen en 5 a. erf, onder be bouwde grond en tuin, palende Zuid-West de Beverenstraat. KOOP II. Een aanpalend met 8 a. 45 ca. medegaande erf en tuin, palende Zuid-West de Beve renstraat, Sterfhuis van Mr August Rycke- boer. Vrij van gebruik. 0.50 t. h. instelpremie. (1274) OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE LEISELE Een gerieflijk met aan- en afhangen en 7 aren 51 centlaren medegaande ene. on der bebouwde grond en hof, zijnde sterfhuis August Couliev-Palfliet, t« Leisele. ENIGE ZITDAG: Woensdag 25 April 1951 te 3 uur namiddag, in de herbet; «Oud Gemeentehuis», bij dhr Feys, te Leisele. Dadelijk vr. i— Aanslag met de geldtelling. Voor verdere inlichtingen zie plakbrieven of zich wenden bij ge noemde Notaris FLORIZOONE 11501) Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE t» Diksmuide en Ch. JACQUET te La Louvière Op Woensdag 1? April 1951 te 3 u. 's namiddags te Werken, ter 1 herberg Gemeentehuis OVERSLAG VAN GEMEENTE VERKEN (Vladslostfaat) met aanhorigheden, stallingen, me- degaande erve, tuin in bouwgrond, gelegen in de Vladsljstraat. nrs 20 cn 21, groot 9 a. 44 ca. Sectie B nrs 1058c, 1057c en l!53n. Gebruikt door dc HH. Emifl Le fever en Trison Tolpl 4,; j; Verdeeld in 3 kopen (1268) Studiën van de Notarissen FLOOR, te Veurne, en DEBYSER, te Ardooie. Studie van Notaris RAV|SQH!0T te Menen. Instel: Woensdag 11 April 1951 Toeslag: Woensdag 25 April '51 te 4.30 uur, ter herberg Café Mo derne», te Menen, Wahisstraat 218 (dicht bij de Statie),'van: 1. - GEMEENTE WEVELGEM, Kijkuithock. groot 2 ha. 3 a. Gebruikt door Leander Verhaest, niet recht van pacht te 30 September 1957. 2. - STAD MENEN - Lcgewcg. met hof, groot 13 aren 20 centiaren. - Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden. 0,50 t.h. Instelpremie, (1297) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. gelegen nevens voorgaande. Ingesteld: 40.000 fr. Dit al gebruikt door Maurice Specenier. Zie plakbrieven met plan. (1222) t Studiën vpn Notarissen i VAN DEN BOOGAERDE te leper en CAMERLYNCK te Passendale OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE BESELARE Schoon en gerievig met afhangen en hof. gelegen langs de steenweg van Beselare naarZon- nebeke, gekadastreerd sektie E, deel van Nrs 88 en 89. groot volgens ti tel 18 a. 50 ca. en volgens kadaster 18 a. 80 ca. Gebruikt door Hr Valere Colleit, zonder geschreven pacht, mits 2.000 frank 's jaars. ENIGE ZITDAG: Woensdag 25 April 1951 te 2.30 uur stipt, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtshof, Grote Markt, leper. Bezoek elke Maandag en Zater dag, van 14 tot 17' uur. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van verko- pettSie jilSQfiU' Kantoor van Notaris EMIEL LEMAHIEU te leper. Toeslag: Zaterdag 21 April '51 te 3 uur namiddag, te Gcluveld, ter herberg «De Congo», Tramstatic, van: Gemeente GELUVELD, Dorp Nr 3. Een schoon en welgelegen thans dienstig als winkel-handels huis, met afhankelijkheden en land, t,en kadaster bekend sectie A, Nr 568a, voor een oppervlakte van 2 aren 40 centiaren. Bewoond en gebruikt door de rae- deverkopers, de echtgenoten Oscar Degraeve-Pauwels, zonder pacht. Vr"Ml Studie van de Notaris A. VAN DER MEERSCH te leper Om uit onverdeeldheid te treden Op Donderdag 26 April 1951 te 2 u. 's namiddags in hol gast hof «De Maan», Grote Markt te leper instel van GEMEENTE WIJTSCHATE Een zeer schoon en gerievig met afhankelijkheden, erve en zaai land. staande en gelegen Klijtpul- straat 2, groot .60 a. 30 ca. Zijnde het sterfhuis van Mr Fr Hoemaecker. Vri.j van gebruik en hand-Jag met de betaling. Te bezichtigen iedere Dinsdag en Donderdagnamiddag, van 2 tot 4 i Alle inlichtingen te bekomen ter studie. Overslag: Donderdag 10 Mei '51 zelfde p'aats en uur. (1233) Studie van Notaris JACQUES RAMAULT te Wervik. rij op 1 April 1952. BEZOEKDAGEN: de Dinsdag en Donderdag van elke week, van 2 tot 4 uur namiddag. Alle verdere inlichtingen te be komen ten kantore. maar slechts 2.350 FR. Is dj? prijs van een reis naar I,OURD.5S (9 dagen) per I.UXE- AUTQCAR, aiover Blarritz-Farijs. Vraag onverwijld inlichtingen en ga mee onder leiding van André Bertler, onderwijzer te Langemark. Afreis 26 Oogst 1951. Gewaarborgd zelfde liotels en verzorging als de ln\e-reizen die 1)1,1 vele agentschappen van 3 tot 4.000 fr. kosten. (d-1289) Toeslag: Donderdag 12 April '51 te 3 uur namiddag, ter hergerg «Au Lion Blanc», gehouden door Mr Hec tor Logie, Leiestraat, te Wervik, van STAD WERVIK 1. Een schoon met afhankelijkheden, grond en tuin, gelegen Nieuwstraat Nr 52, groot 3 aren 83 centiaren. Ingesteld: 320.000 frank. 2, Een bestgelegen Kerkstraat Nr 2, met afhankelijk heden en 1 a. 4 ca. erve. Ingesteld: 177.000 frank. Gebruikt door Mr Arsène Storme, mits 1320 fr. per trimester, op voor hand betaald, zonder geschreven pacht. (1267) Studie van Notaris JOS, VRQMAN te Menen. BIJ RECHTSMACHT Toeslag: Zaterdag 14 April 1951 te 4 u. 's namiddags ter herberg «Café de la Poste Grote Markt, te Menen van: MET AFHANGEN te Menen, Arsenaaistraat 22. Bekend ten kadaster sectie E nr ex 1007 /N/7 en Z/8, groot 1 a 53 ca. 'Bestaande uit gang, voor plaats, middenplaats, sponde, keu ken, achterkeuken en koterij, Boven: 2 kamers en 2 mansarde kamers. Bewoond door Janssens Noël, mits 500 fr. per maand, voor mid denplaats, keuken en achterkeuken en twee kamers. De overige plaat sen zijn in gebruik genomen dooi de eigenaar. Ingesteld 116.000 fr. (1128) Studie van Notaris AMEYE te Roeselare. Om uit onverdeeldheid te treden. Instel: Vrijdag 20 April 1951 Toeslag: Vrijdag 4 Mei 1951 telkens te 15 uur, in dc herberg «De Carabinier». bij Hr Albert Pypc, te Passendale, Carabiniersstr. GEMEENTE PASSENDALE A. - Langs de Nachtegaalstraat, Wijk «De Calve»: KOOP 1: met zaailand, Sectie B Nr 656 b - 657 k - 657 L - en ex 655 f - 654 E, groot 22 a. 47 ca. KOOP 2: met zaailand, Sectie B Nr 655 E - 654 f - cn ex 655 f - 654 E, groot 11 a. 86 ca. B. - Langs de Roeselarcstraat, Wijk «De Kazakke»: KOOP 3: Perceel Sectie B cx Nr 824 f, groot 21 a. 19 ca. KOOP 4: mei zoailavd. Sec'.ie B Nr 824E en cx Nr 824 f, groot 18 a. 80 ca. KOOP 5: Perceel Sectie B ex Nr 824 f, groot 19 a. 27 ca. GEBRUIK: Kopen één, drie, vier en vijf zijn onbewoond en onge bruikt. Ingerotireding togen beta ling der koopsom en kosten. Koop twee bewoond en gebruikt zonder schrift, door Mr Albert Wy- baillie, mits 172 fr. per maand, meer de belastingen en verzeke ringspremie. Recht van samenvoeging. 0,50 t.h. instelpremie. (1221) Instel: Vrijdag 20 April 1951 Toeslag: Vrijdag 4 Mei 1951 te 3 uur namiddag stipt, ter her berg De Vierweg Reeperstraat, te Emelgem, van: GEMEENTE EMELGEM. met. medegaande land. staande en gelegen Kruisstraat, samen groot volgens meting 66 a. 13 ca. Verdeeld in. vijf kopen. Zie plakbrieven met plan. In gebruik gehouden zonder ge schreven pachtvoorwaarden. 0,50 t.h, Instelpremie. (1299) Om uit gemeenzaamheid te treden. Instel: Woensdag 11 April '51 Overslag: Woensdag 25 April '51 telkens te 2,30 u. namiddag, in het café «Oud Veurne», Appelmarkt, te Veurne, van: STAD VEURNE De welbekende Café-Restaurant met 1 ft. 21 ca. erf te Veurne. Ap pelmarkt. Met grote overwelfde kelders uitgevende rechtstreeks op de Appelmarkt cn vroeger als spijs huis dienende. Bewoond door Mevr. Wed. Rathq-Druwé, mits 10.000 fr. 's jaars, bóven de lasten en met pachtrecht tot 31 December 1953. 0.50 t.h. instelpremie. (121.5) Studie van Mter FLORIZOONE Notaris te Alveringem en Mter VAN ISTERDAEL Notaris te Gentbrugge BIJ STERFGEVAL Studie van de Njtaris F. DELAHAYE te Dksmuidt UIT TER HAND Tfi KOOP GEMEENTE WOUIEN met 44 a. 74 ca. land. Vrij van gebruik. (1284) Kantoor van Notarissen DE SAEGHER te Lïchtervelde en AMEYE te Roeselare Op Dinsdag 10 April 1951 te 2 u. 's namiddags.in het lokaal «De Zwaan», Markt te LtcTiter- velde, TOESLAG VAN Gemeente liciitervelde 1. - Voornaam UIT TER HAND TE KOOP Toeslag: Woensdag 11 April '61 te 3 uur namiddag, ter herberg «De Ko'orrbloem». bij Mr Omer I.enoir, Ooststraat, te Roeselare, van: STAD ROESELARE Koop 1. Een schoon met hof, ge'egen VijfwegenstraT 88. groot 3 a. 88 ca., kadastraal bekend onder Nr 485 e2 der sectie B, Vrij van gebruik,. Ingesteld.: 226.000 fr. Koop 2. Een perceel met eropstaande garage, gelegen Krekelstraat, groot 2 a. 17 c,a., ka dastraal bekend onder Nr 487q dei- sectie B. Ingesteld: 72.000 fr. Onvergeld gebruikt door de Ge broeders Vermote. (1224) Studie van Notaris DEMEYERE te Roeselare, Consciencestraat 65. Om uit onverdeeldheid te treden Stad IEPER, Poperlngesteenweg Een best onderhouden alleen staande VILLA-WOONHUIS met 17 aren grond, erre, hoender hok, 30 m. straatzijde, 50 fruit bomen, schoon afgetumd. Onmid lellijk vrij van gebruik. Bijzonder schoon gelegen langs grote baan; 1.000 m. van leper, Grote Markt. Zich wenden: Rijselstraat 74, I.leper, - -,(1220) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. Toeslag: Woensdag 18 April 51 te 15 uur, in d'herbcrg A la Belle Vuebij Mr Spillebeen, te West- rozebéke, Gemeente WESTROZEBEKE, Dorp Het zeer welgelegen en geriefvol zijnde d'herberg Au Lion d'Or met aanhorigheden, koer, stalling en tuin, samen groot 10 a. 49 ca. Deze eigendom, zeer voordelig ge legen in het centrum der gemeente, is gschikt voor alle handel en - ne ring. Bewoond zonder schrift door Mr JAaróS. SlBSSrftSSSöfier, Instel: Dinsdag 10 April 1951 Toewijs: Woensdag 25 April '51 te 3 uur stipt 's namiddags, ter gasthof «Hótel de Bourgogne», Sta tieplaats, Roeselare, van: stad roeselare KOOP een: met poort en tuin, gelegen Gits straat Nrs 262 en 264. groot 307 m2. Gebruiker: Mr Degryse, mits 340 frank per maand. KOOP TWEE: thans winkel, met tuin. gelegen Gitsstraat Nr 258, groot 229 m2. Gebruiker: Wed. Wlllaert, mits 280 fr. per maand. Bezoek: Dinsdag- en Donderdag namiddag, van 2 tot 4 uur. 0.50 t.h. Instelpenning. Ten overstaan van de HI-I. Vre derechter en Griffier, van het kan ton Roeselare. (1102) gelegen bij de Spoorwegstatie, op de hoek der Ketelbuischer- en Kleine Statie- of Burg, Callcwaert- straat, hebbende beneden: woon- en eetplaats, salon, bureau, wacht- plaats, veranda en achterkeuken; zes kamers cp het verdiep en nog vier op de zolder; verder stal. koetshuis en bergplaatsen, groot 16 a. 55 ca onder erf, lust-, fruit en groententiün. Vrij één maand na de toeslag. Kan nagezien wor den elke Dinsdagnamiddag van 2 tot 4 uur. Ingesteld: 220.000 fr. 2. - Daarbij gelegen: en 1 a. 60 ca., verhuurd het ene aan Odiel Cosman a 330 fr. en het andere aan Roger Franpoys a 375 frank per kwartaal; zonder ge schreven voorwaarden. Ingesteld: 56:000 fr. 3. - Palende aan voorgaande Vijftien kopen samen 95 a. 63 ca., wel gelegen aan de Noordkant der Kleine Sta tiestraat. 4. - Dicht bij voorgaande aan de Oostkant der Kételbuischerêtjigat: Ingesteld: 569.000 Jr. Zes kopen Samen groot 36 a. 94 ca. ingesteld: 162.000 jr. 5. - Nog aan de Westkant der Ketelbuischerstraat Zeven kopen samen groot 93 a. 94 ca. De kopen bouwgrond «n land onmiddellijk vrij. Ingesteld: 257.000 fr. Plakbrief met Plan op aanvraag. (1223) -.OPENBARE VERKOPING VAN- GEMEENTE ALVERINGEM Een schoon en gerieflijk met aan- en afhangen en 6 a. 80 ca medegaande erve, onder be bouwde grond, voorhoveken en ho veniershof, zijnde sterfhuis Wed. R Vanderghote, Oerenstraat 444. Prijzie voor fruitbomen -2.000 fr. ENIGE ZITDAG: Woensdag 18 April 1951 te 3 u. 's namiddags in de herborg «Het Handelshuis» bij dhr W. De- baenst, Oerenstraat te Alveringem. Dadelijk vrij. Aanslag met de geldtelling. Voor verdere inlichtingen zie plakbrieven, of zich wenden bij ge noemde Notarissen. (1273) Studie van Notari R, CALLEWAERT te Dikmuid» UIT TER HAND TE KOP GEMEENTE ES EN ■i l Een schone en goedgelegenblolt langs de steenweg van Diksntdf naar Esen. Dicht, bij Difesmuw. Alle inlichtingen ter studie jan voornoemde Notaris, Adhiiraalp nareh- of Esenstraat 15. fp mmmmmmmmmmxmmmmilmiiim Studie van Notaris S. MAERE, te Esen. Instel: Dinsdag 10 April 9,51 om 2.30 u. 's namiddags, te ife- mutde, in het «Café du Thé)*», bij C. Le Roy, Beerststraat, m STAD DIKSMUIDE met afhangen, koer en tuin af staan en gelegen te Diksm^,, Kwadestraat 2. Seetie A nunitr 288 a, groot. 7,5,rq2. Watër-, .gasl electrische lèjding. Gebruikt, en bewoond door'V. Denys-Wilryckx, mits 1.000 Jr. «f drie maanden, zonder geschrei pacht,- '-HK Te bezichtigen alle Bins-I Donderdagen van 14 tot 16 uurri 0.50 t.h. instelpremie té vera nén. 'i V' t-!) Alle inlichtingen ter studie, v,( de Notaris. (121 Kantoor van de Notaris JOS. SWENNEN te Nieuwpoort. BEPAALDE TOEWIJZING Op Dinsdag 10 April 1951 te 3 uur namiddag, te Middelkerke. ter herberg «Café d'Anvers». bij cle Heer Frans Lefère, Leopoldlaan, van GEMEENTE MIDDELKERKE Leopoldlaan 33 met afhankelijkheden en 1 a. 20 ca, bebouwde en niet, bebouwde grond, kadaster Sectie B, Nr 180 b66. Bevattende Gelijkvloers: gang. winkel met suite, keuken, achterkeuken en koer. Eerste verdiep: voorkamer, ach terkamer, klein voorkamertje, keu ken, achterkeuken en W.C. Tweede verdiep: idem als eerste, cn zolder, min achterkeuken. Twee kelders. Nazicht: Dinsdag en Donderdag, van 14 tot 16 uur. Slechts ingesteld: 350.000 fr (1216) UIT TER HAND TE KOOP Zeer goede cn prachtige gelegen in Veurne-Ambacht. Voorkeur te verkopen recht streeks aan eigenaar. A. t. D. (1286) Studie van Notaris S. MAERE, te Esen. Instel: Maandag 9 April Itf! om 2.30 u. 's namiddags, te.DIM muidp. in de herberg De Kroon' Esenstraat, bij G, 'Deloder, van GEMEENTE I HOUTEM-BIJ-VEVPSE KOOP 1: v-| Verschillende oercelen beste in één biok. wijk Clabanhoek. Sfl tip C nummers 299 a - 306 - 30') 305 - 304, groot 3 Ha. 30'a. 39 ca' KOOP 2: Si Twee aaneenpaiende percelei wijk Clabanhoek, Sectie C nut mors 318 cn 319, groot 1 Ha. 04t 10 ca. Palende: de straat van' Hor.j schote naar Veurne - Louis Vr clen Baviere te Duinkerke - Kerkfabriek St, Jan te Kortrijk de Commissie van Openbare Oj derstan,d te Houtem - Mevrfj Vanden Baviere te Baille.ui en Ri main. Van de Caserie-Deschod, Houtem. Gebruikt door Lucien Butnye 1 Houtem, sedert meer dan -9 i» aan 2.000 fr. per Ha. Valdag 1 0» tober. Boven de lasten, 0,50 t.h. ia st.elpre.mie te verdienen, ;s Alle Inlichtingen ter studie v'; de Notaris te verkrijgen. 1219' Studie van de Notaris JEAN PIETERS te Rfninge UIT TER HAND TE KOOP Schoon en welgelegen te ZUIDSCHOTE, Dorpplaats. Dienstig voor alle handel. Bestaande uit: woonhuis, winkel, garage en tuin, met een breedte aan de straat van 17 meter, groot 06 a. 70 ca. Onmiddellijk vrij met de betaling. Alle inlichtingen ter studie. (1282) Studies van Notarissen P, DENIS te Nieuwpoort en G. FRAEYS te Brugge. Op Dinsdag 17 April 1951 le 3 uur 's namiddags, in de café Le Relais», bij d'Hecr Robert Vanbiervliet, te Westende, DERDE ZITDAG EN DEFINITIEVE TOESLAG VAN GEMEENTE WESTENDE: Een perceel gelegen te Westende, groot 3 hect aren 43 aren 45 centiaren. Gewone voorwaarden. Hoogst gebracht ter som van: 205.000 frank. Lastenboek der verkoping ter in zage bij de verkoophoudende No taris DENIS. Voor -alle verdere inlichtingen zich wenden ter studies van de ver koophoudende Notarissen P. DENIS en G. FRAEYS. (1296) UIT TER HAND TF, KOOP schuur, stallingen en 28 a. zaailand. Binnen enkele maanden vrij Goede ligging, te Reningelst-Klijte. Inl.: Boeschepestraat, 67, Pope ringe, op Vrijdag en Zondag, van 11 tot 12 uur. (C.3108) Studiën van de Notarissen HENNINCKX te Höegaarden de STREEL te Bevecom OPENBARE VERKOPING VAN met 1 ha. 56 a. weide en 5 21 aren land onder HoègaW en Zittaerd Lummen. De Notaris Henninckx te He' gaarden daartoe benoemd, zal 9' tussenkomst van de Notaris Streel te Bevepom, /^i'l Op Vrijdag 13 April 1951 te 9.30 u. op het Vredegered Grote Plaats te Tienen, openW verkopen, de voorschreven hof; gelegen Stoopkensstraat, hoejii' den en Landen. Voor plan en inlichtingen wenden ter studie van belde N tarlssen. UIT TER HANTTTE KOOP njet schuur en stalling «1 erf, gelegen te OOSTKERKE': Diksmuidc. - Onmiddellijk vni- Zich wenden bij Théophlcl clerck, Lcttenburgstraat 66, OJ kerke (Diksmuidc), HYPOTHEEK Zeer lage interest Brugse steenweg, 18 Tel. 291 IEPER Ook voor landbouwers. (dl-2215 J

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 10