G. BOVCKAERT HET HALSSNOER MET DE ESMARAGD 't Grootste Meubelmagazijn der streek Kruiswoordraadsel Nr 10 AANBESTEDINGEN Voor uw een ADRES U vindt er Meulebeke HAG EC Uittreksel GEEFT BLIJK VAN SOLIDARITEIT KASBONS AAN TOONDER LANDBOUWKREDIET Vennootschappen Sté Anyme Franco-Beige des Glycerines Corps Gras TE WERVIK jtlilllllllllllllillllllHllllilllllll Illllllliillüililligligilüiliilli Slaapkamers Eetplaatsen Buffetten Zetels-Divans Kinderwagens Kinderartikelen rechtover O.L.Vr.-Kerlc POPERINGE Casselstraat 47 Werkhuizen Boomgaardstraat 200 de grootste keus de beste kwaliteit de laagste prijzen Uitslagen PELSWARENFABRIEK Kapellestraat RADIO KORTRIJK ZILVER- of BLAUWVOS MANTELS VANAF 1.200 FR. Mr DESMET CYRIEL, Vaartstraat 60, DIKSMUIDE SCHUIF Télé-Rïjsel 18 a. zeer goed gelegen BOUWGROND S3 HET GROOT AMERIKAANS MEM Voor alle Inlichtingen gelieve zich te wenden tot de Magazijnen MEHEN Yvonne Serruysstraot 58b ROESELARE Leenstraat 66 SEPER - Boterstraat 38 DE PANNE Marktplaats 19 NIEUWPOORT Duinkerkestraat 29 en in de toonzalen SERVEL te BRUGGE - Zuidzandstraat 5 f Hé NESD. O PNEG NMR "U'S OJt i/Hl FN 'MEUR N'E WHRENMJN ZANDERS 0 «HET WEKELIJKS NIEUWSS tri Zaterdag T April 1981 Blada. 18. SCHEIDEN DOET LIJDEN zingt nen in het liedie! Welnu, m'n beste rrienden, dat hebben we ondervon den toen Nonkel Jeroom gisteren terug de grote plas optrok. Ja, z'n [•/acantie was ten einde en z'n (ieemanshart verlangde weer terug „ïaar water, zon en lucht en verre meindigheid. Zo heeft hij ons ver aten. Het heeft ons allen een Oeetje pijn gedaan en ik geloof 'rast dat ook Nonkel Jeroom wat Hartzeer had. Men kon het echter üan hem niet zien, want een zee- itian blijft uiterlijk altijd een ruwe ronk, terwijl het binnen in hem uoms borrelt van sentimentele ge voelens. Voor de kinderen was het teen kermis, hoor, integendeel, d'r ^iljn heel wat waterlanders gevloeid. Nonkel Jeroom is luidruchtig ons .even binnengestapt en hij is er rven luidruchtig uit heengegaan. Vog lang zullen we z'n klinkklare .ach door ons huis horen weerklin- cen. Nog lang zullen we ons alle- fnaal Nonkel Jeroom herinneren rils een zoet aandenken, vol levens lust en optimisme. t Toen we met z'n allen op de iade stonden en het logge schip langzaam zagen wegdeinen, dichtte lik bij me zelf: schip, als je vaart naar verre lan- >p de groene, blauwe zee, [den, "Gaap op jouw tocht naar vreemde ''Al m'n gedachten mee! [stranden Schip, als je vaart naar verre landen 1 Breng dan m'n hart even tot rust, Voer me naar hem in gedachten, Die eenmaal terugkeert van vreem- i: [kust! En hiermee -.oer Nonkel Jeroom „zit ons leven weg! Wie weet, zien Vve hem nog ooit terug. Goede reis, ^Nonkel Jeroom, vaert wel en levet ichone II HET WAS KATECHISMUSLES! Mijnheer Pastoor, die ze gaf, hield geweldig veel van een goed snuifje. "STu, die fameuze morgen handelde nij over de afgoden, waarvan de Psalmen spreken. Ik zeg dan, kinderen, ze heb- 7>en ogen en zien niet. Ze hebben >ren en... gij... Dolf Savooi,... en... En horen niet! antwoordde Dolf Een mond, Jefken Krols, en.. En eten niet! zong Jefken. Een neus, Linus Wiks, en... f; En snuiven niet! riep Linus. IS ME DAT EEN WEER, tegen woordig! Regen, regen en nog eens Hegen. Regendagen volgen op re gendagen. wekenlang druilt nu al ie regen. Een «nawinter», zeggen ie mensen en ze blijven in huis. -Ms ze niet dringend door de regen nceten voor werk of winkel, ziet nen ze niet op straat. Laten we nopen dat het weer omslaat en ie Paaszonne weldra zal beginnen x schijnen. Nu, als ge deze regels Leest, is die hoop misschien reeds vervuld. Ondertussen zitten we met de ..gebakken peren. En in zo 'n regen- week werden er op ons dorp aan het gemeentehuis, aan de win- kei en herbergramen schreeuwen de plakkaten uitgehangen voor een Ltoneelavond, die Woensdag laatst ~zou doorgaan in de Patronaatszaal. Warempel, ongelukkiger kon het niet En of er nu bekend werd ge maakt dat een zeer bekende toneel kring uit de grootstad de toeschou- wers enkele uren echt genot zou verschaffen, wat kon het die dorps mensen schelen! Wie liep er om de drommel door zo 'n honden- weer!? En 'inderdaad, raadt ge hoeveel mensen er die bewuste Woensdag sha het steedse toneelgezelschap "kwamen kijken? Geen vijftig man, geen twintig, geen tien! Geen vijf ^,en 'n paardenkop! Geen man! Het leek een hopeloos geval te -worden. Zuchtend, stampend, knor- rend liep de toneelleider achter de schermen heen en weer, om de tien passen eens loerend door de gor- (dijnen of er al toeschouwers op daagden. Tien minuten wachten verliepen. Vijftien Twintig. Radeloos besloot de toneelleider bij zichzelf de ver- toning te schorsen bij gebrek aan publiek Zoiets was hem nog nooit '..overkomen in zijn lange carrière, a Geen publiek! En zulks in een dorp, dat niettemin een goede re- j, putatie genoot. Eindelijk hoorde hij stappen ach- ter in de zaal. Benieuwd keek hij I langs de gordijnen. Eindelijk één fman, één toeschouwer, die zich op li de laatste rij stoelen neerzette. 1b De vertoning moest dus door- C gaan, besloot de toneelleider. Er was dus «belangstelling». Er was I dus «publiek» opgekomen. De ver- toning schorsen bleek dus onmoge- rlijk geworden. En zoals het hoor- llde, zou hij ook de vertoning inlei den met een kruimig woordje voor af aan het adres van het publiek. Na drie bonken op de planken achter de schermen, verscheen dan "de toneelleider. Met één hupse 1 sprong stond hij op de aangewezen plaats voor het gesloten doek en sprak met geestdrift over het op te voeren spel, over de kunde van zijn gezelschap en de roem, die het overal had geoogst. De verto- ning ging door. Met evenveel over- j tuiging zouden de spelers het heer- lijke spel vóór hetvoetlicht bren- i gen pet alsof de zaal nokvol zat. En zich speciaal tot het pu- bliek wendend, sprak hij de over- 1 tuiging uit, dat het publiek zich deze avond nooit berouwen zou, ondanks het hondenweer, hetwelk men getrotseerd had. 1 wij zullen het kort maken, 3 zei de man, en het woord en de I daad laten aan de acteurs. Toen stond ook de man uit de 1 zaal even recht: Maak het zo kort ge kunt, II mijnheer, sprak de man, als gij ge- i daan hebt, kan ik beginnen: ik 33 KORTE INHOUD ln de grootstad Toronto, in Canada, bewoonden Jacqueline Miller en Jac queline Forstette z men een klein kamertje. Beiden waren alleen op de wereld en werkzaam in een groot wa renhuis. Op zekere dag wordt Jacque line Miller uit Londen verwittigd, dat een .ver familielid haar een fortuin had nagelaten. Kort daarop echter sterft zij. In het begin had de schrik de andere Jacqueline verlamd en dan had een vreemd plan zich van haar meester gemaakt. Ze had haar eigen naam aan het gestorven meisje gege ven en zichzelf Jacqueline Miller ge noemd. Daarop was ze naar Engeland afgereisd om de erfenis in bezit te nemen. Te Liverpool werd zij opge wacht door dhr. Hunter, Procureur, en vertegenwoordiger der Firma Hun- ter en Portman, die de erfeniszaak regelt. Hi. vergezelt haar naar zijn woning, waar Jackie kennis maakt met Hunter's vriendelijke moeder. Zij zal daar büjven wonen tot de erfenis af gehandeld is. Na enkele dagen veran derd zijn houding echter. Op een bal ontmoet ze plots haar vroegere ver loofde Kenneth, die weet wie zij is. Mandcville is echter eveneens achter haar geschiedenis gekomen. Wat bedoelt ge daarmee? Maar ze kon hem niet verteden, hoewel het oude, hopeloze verlan gen haar hart uit te storten, zich opnieuw meester van haar maakte. Ge zoudt het niet begrijpen, was al wat ze zeggen wilde. Het was voor beiden een opluch ting toen de lunch over was. Toen ze hem goede dag wenste, vroeg Kenneth: moet de boel weer in orde bren gen na de vertoning! Toen draaide de toneelleider van zijn stokken! EEN HANDELSREIZIGER bluf te tegen een ander handelsreiziger dat hij per dag wel zeventig be zoeken kon afleggen De andere kon het haast niet geloven. Hijzelf haalde dat getal lang niet. Totdat hij op een dag toevallig gelijk met zijn concurrent was. Die deed de deur van zijn klant (ik bedoel van de winkel van zijn klant) open, stak zijn hoofd er door en zei: Morgen! De klant anwoordde: Morgen! De reiziger vroeg; Iets? De klant antwoordde: Niets! Toen was hij wegül EN HIERMEE, m'n beste vrien den, ben ik ook weg, op zoek naar gouden zonneschijn voor toekomen de week. Aan allen een goeie dag en tot de naaste weke. Het Manneke uit de Maan. en doet tevens een veilige geld belegging door het aankopen van de door de Staat gewaarborgd VAN HET NATIONAAL INSTITUUT voor (Openbare instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 30-9-1937.) 56, Jozef II straat, 56 BRUSSEL. - TeL 18.40.04. RENTEVOETEN: 4,50 op 5 jaar 4 op 3 jaar 3,75 op 2 jaar. Aldus helpt U het Instituut in het toestaan van de nodige kredieten aan de landbouwers. Voor alle inlichtingen wendt U in voile vertrouwen tot de aangenomen gewestelijke ver tegenwoordigers: M.M.A.GHESQU1ERE, 26, Maria V. Burgondiëlaan, Brugge. L. MAES, 23, Statiestraat, Komen. M. S1NNAEVE, 25, Molen straat, Diksmuide. E. WUYLENS, 10, Maar schalk Fochlaan, leper. (d-1269) De aandeelhouders worden uitge nodigd tot de gewone algemene vergadering, die zal gehouden wor den in de maatschappelijke zetel, op DINSDAG 17 APRIL 1951, te II u. DAGORDE: 1) Lezing van het verslag der be heerraad over het boekjaar 1950; 2) Lezing van het verslag der com missarissen; 3) Goedkeuring der balans en der winst- en verliesrekening; 4) Ontlasting aan beheerders en commissarissen 5) Statutaire benoemingen, (1086) Er blijkt uit een exploot van Deurwaarder Georges Gyselen te Veurne, in data van twee en twin tig Maart 1900 een en vijftig, ge registreerd, dat Mevrouw Simonne Antoinette Baudère. gehuisvest te Koksijde, hebbende voor pleitbe zorger Meester Karei Versteele, advokaat - pleitbezorger bij de Rechtbank van Eersten Aanleg te Veurne, Vleeschhouwerstraat 27, tegen haar echtgenoot Maurice Cuvelier, eveneens gehuisvest te Koksijde, een vordering in schei ding van goederen heeft aanhangig gemaakt. Voor uittreksel. Veurne 31-3-51. De Pleitbezorger, (1264) K. Versteele. 250 FR. PER DAG EN MEER BIJ U THUIS VERDIENEN met onze Breimachines Rapide Vlug en kosteloos aanleren. Vraagt gra tis kataloog Nr 2 of komt; Kort- rijkse steenweg 53, Gent (St Pie- ters) of Brabantstraat 180, Brus sel. (149) MEUBELS BOONE Alles wordt kosteloos thuis besteld KOMPTANT KREDIET (1082) "9BS§l!gHS2ShEDS!IIIIISBIBIIIiSiSiS8lES3BI31IIEIIS99llllie!]|||ISE9EIIIiBlli^ ALGEMENE BOUWWERKEN 6 April. VEURNE. Te 11 U., op de Dienst der Gebouwen, Lange Rel 34, Brugge, verbeteringswerken aan watertoevoer en achterkeuken ln het slulswachtershuls. 9 April. KOESELARE. Te 18 u., ter S. M. Het Roeselaars Werkmanshuls Botermarkt 11, bou wen van een huls, Tumulusstraat. 16 April. ROESELARE en WEST- ROZEBEKE. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Gebouwep, Melstr. 19, Antwerpen, opschikken, ombouwen en bouwen van werkkelder ln de H.W.O.K1., Gasstraat en H. Verrlest- straat te Roeselare, en ombouwen van werkkelder ln de kazerne te WESTROZEBEKE. Bestek 262.000 fr. 17 April. WEVELGEM. Te 11 u., ten gemeentehuize te Wevel- gem, onderhoudswerken aan het ge meentehuls en postgebouw. Bestek: 149.530 fr. 24 April. DIKSMUIDE. Te 11 u., ln de Dekenij van St Niklaas te Diksmulde, voltooien der herstel lingswerken aan de dekanale kerk van St Niklaas. Bestek 6.855.514,32 fr. SCHILDER- EN GLASWERKEN 13 April. VEURNE. Te 11 u„ op de Dienst der Gebouwen, Lange Rel, Brugge, binnenschllder- en be- hangwerken ln de sluiswachterswo ning. ALGEMENE BOUWWERKEN 21 Maart. Te 10 u., ln het lokaal A. De Beuckelaere, Oostendesteenweg, Mlddelkerke, door de Coöperatieve voor Geslnistreerden, Oud Station, Oosten de, herbouwen van een huls, Duinen straat, Mlddelkerke, eig. H. L. J. Cou- ke, 3, Konlnglnnelaan, Mlddelkerke. CASTELEYN, Gistel, 178.708,04 fr.; Plovle, Oudenburg, 182.662,67; Petit C., Veurne, 194.136,12; Pierloot, Oostende, 194.878; Van Haverbeke, Mlddelkerke, 206.509,48; Tlteca, ld. 218.457,38; Cop- pens, ld., 222.231,85. 27 Maart. T» 11 u., op de Dienst der Militaire Gebouwen, 19, Meistraat, Antwerpen, volledig herstellen van keukenblok en kantien ln bet Kamp te LOMBARD3IJDE Bestek 3.850.000 fr. COPPENS D., Mlddelkerke, 3.752.511 fr. 40; Casteleyn A„ Gistel, 3.763.162, Coppens J., Gistel, 3.915.200: Pauwels Th. en G. Vereecke, Mlddelkerke, fr. 4.056.252,50; De Buschere L„ Oostende, 4.351.005,80; N. V. De Graeve, Deinze, 4.527.277,25; Wyballlle C„ Wervlk, fr 4.606.457; Van Overbeke R., Blanken- berge, 4.650.082,40. 30 Maart. Te 11 u., op de Regie der Luchtwegen, 45, Kunstlaan, Brus sel, aanbrengen van een vochtwerende bepleistering op de buitenmuren van de loodsen Al, A2, A3 op het Vlieg veld MIDDELKERKE-Oostende. G. SANDERS, Oostende, 33.800 fr.; Jonckheere en Zn, Mariakerke, 36.140: R. Plovle, Oudenburg, 39.000; Gerard Sanders, Oostende, 39.000; Ph. De Cuy- pere, Eernegem, 46.800; F. De Grande, Leffinge, 46.800 fr. 30 Maart. Te 11 u., op de Dienst der Gebouwen, 34, Lange Rel, Brugge, herbesteding voor het ln orde bren gen van enkele klaslokalen ln de Rijks middelbare Meisjesschool te NIEUW POORT (voormalige gemeenteschool). Fr. ROOMS en Zn, Nleuwpoort, fr. 168.135,05; De Grande Fr., Leffinge, fr. 171.030,75; Petit C„ Veurne, 171.030,85; Van Overbeke R„ Blankenberge, £r. 185.858,22; Gobln M., Oostende, 186.678 fr. 95. DAK- EN TORENWERKEN 30 Maart. MXDDELK^RKE. Te 11 u., op de Regie der Luchtwegen. 45, Kunstlaan, Brussel, beperkte aanbe steding voor het weder ln staat stellen van de daken van de loodsen Al, A2 en A3 op het vliegveld. N. V. DEKKERS, Hoboken, 49.362; Antwerpse Teer- en Asfaltfabrieken, Antwerpen, 54.048,75; P. Madou, Gent, 60.537,17 fr. SCHILDER- EN GLASWERKEN 27 Maart. OOSTENDE. Te 11 u., op de dienst der Mil. Gebouwen, 19, Meistraat, Antwerpen, herbouwen van glazen gaanderij ln de Gen. Mahieu- kazerne, Bestek 800.000 fr. COPPENS D., Mlddelkerke, 625.794,10; J. Coppens. Gistel, 674.402,25; Casteleyn A., Gistel, 739.948,90; Haesaert G., Ze- delgem, 762.735,90; Salmon R., Brede- ne, 796.347; Van Rolleghem L., St Ml- chlels, 821.547,90; De Busschere L., Oostende, 851.149,20. LOOD- EN ZINKWERKEN 27 Maart. Wn^lROZEBEKE. Te 11 u„ op de Dienst der Militaire Ge bouwen, 27, Hoolstraat, Brugge, ver nieuwen van zinken dakgootbekledin gen ln de kazerne. MAERSCHALK J., Ooststraat 59, te Oostende, 10.800; Vanbee R., Deerlijk, 13.600; R. Spllllaert, Veurne, 17.200; Wyballlle C., Wervlk, 22.400. 27 Maart. ROESELARE. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Gebou wen, 27, Hoolstraat, Brugge, vernieu wen van zinken dakgootbekledingen ln de H.W.O.K., H. Verrleststraat. Bestek 35.000 fr. MAERSCHALK J., Ooststraat, 59. te Oostende, 27.555; Van Hee R., Deerlijk, 28.530; Laevens E., Roeselare, 33.900 Norrée J., Brugge, 34.930. BRUG- WATERBOUWWERKEN 27 Maart. LOMBARD3IJDE. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Ge bouwen, 19, Meistraat, Antwerpen, nl- veleren van duinen op het Militair Do mein. Bestek 600.000 fr. SALMON R., Oostende-Bredene, fr. 418.000; Pylyser H., Antwerpen, 495.000; Vanmissenliove A. en Brieck A., Tor hout, 507.500; Pierloot C., Oostende, 520.000; Vermeulen G., Staden, 527.500; Van Heule L. R. M. en E. Gebr., Oost ende, 528.000; N.V. Monbaliu en Zn, Brugge, 550.000; Gebr. Casteleyn L. en R., Gistel, 579.000; Soetaert N.V., Oost ende, 589.000; Fevery C., Oostende, 597.250; Senesael C„ Ettelgem, 725.000; Florizoone H., Nleuwpoort, 856.875; Haaren A„ Nlel, 1.385.000 fr. VERSCHEIDENE 28 Maart. BRUSSEL. Te 3 u., op de Aankoopdlenst van et Leger, Prins Bouuewijnkazerne, Dalliyplaats, leve ren van borstels (kuismateriaal) ln 21 loten. Lot 1: CARPENTIER en LECLERCQ, Meulebeke, 10,86 fr. per stuk, zegge in totaal 244,550 fr. Lot 2: CARPENTIER en LECLERCQ, 11,05 fr., (248.625). Lot 3; CARPENTIER en LECLERCQ, 10,86 fr. (32.580). Lot 4; E. DE RYCKERE, Izegem 18,58 fr. per stuk; Ets Wlbo Gebr., Izegem, 22.85 fr. (516.410). Lot 5: E. DE RYCKERE, 18,58 fr.; Ets Slntobin Gebr., Izegem, 19,40 fr. (438.440); Ets Wlbo Gebr., 22,85 fr. (516.410). Lot 6: E. DE RYCKERE, 18,58 fr.; Ets Slntobin, 21,80 fr. (492.680); Car- pentler en Leclereq, 22,50 fr. (508.500); Ets Wlbo Gebr., 22,85 fr. (516.410). Lot 7; Ets SINTOBIN Gebr. 18,50 fr. (55.500); E. De Ryckere, 18.58 fr. (55.740) Anc. Ets J. en P. Dcmol, Vilvoorde, 20,80 fr. (62.400); Carpentler en Leclereq, 21,50 fr. (64.500); Ets Wlbo Gebr., 23 ft. (69.000), Lot 8: Ano. Eta J en P. DEMOL, 4,80 fr. (4.800); Carpentler en Leclereq, 5,75 fr. (5.750); Ets Slntobin Gebr., 6,20 fr. (6.200). Lot 9: Anc. Ets J. en P. DEMOL, 8,80 fr. (1.760); E. De Ryckere, 0,05 fr. (1.810). Lot 10: BROSSER LES VECA, Izegem, 8,87 fr. (119.745); Carpentler en Le clereq, 0,45 fr. (127.575); Eta Slntobin Gebr., 9,70 fr. (130.950). Lot XI: Ete SINTOBIN Gebr., 9,70 fr. (1.940). Lot 12: CARPENTIER en LECLERCQ, 3,07 fr. (27.630); Ete Slntobin Gebr., 3,20 fr. (28.800); Ets Wlbo Gebr., 3,50 fr. (31.500); E. De Ryckere, 36,63 fr. (32.670); Anc. Ets J. en Demol, 3,95 fr. (35.550). Lot 13: Ets SINTOBIN Gebr., 3,20 fr. (3.200); Ets Wlbo Gebr., 3,50 fr. (3.500); E. De Ryckere. 3,63 fr. (3.630); Anc. Ets J. en P. Demol, 3,95 fr. (3.950). Lot 14: Anc. Ets J. en P. DEMOL, 17,40 of 24,50 fr. (87.300 en 110.250). Lot 15: Anc. Ets J. en P. DEMOL, 17,40 of 24,50 fr. (2.610 of 3.675). Lot 16: E. DE RYCKERE, 10,45 fr. (31.350): Carpentler en Leclereq, 1,090 fr. (32.700). Lot 17: E. DE RYCKERE, 174,50 en 49,30 of 189,80 en 60,30 fr.; Anc. Ets J. en P. Demol, 273 of 218 en 92 of 75 fr. (409.500 of 327.000 en 138.000 of 112.500). Lot 18: E. DE RYCKERE, 175,40 en 49,30 Of 189,80 en 60,30 fr.; Anc. Ets J. en P. Demol, 273 af 218 en 92 of 75 fr. (409.500 Of 327.000 en 138.000 Of 112.500). Lot 19: E. DE RYCKERE. 175,40 en 49,30 of 189,80 en 60,30 fr.; Ano. Ete J. en P. Demol, 273 of 218 en 92 of 75 fr. (409.500 of 327.000 en 138.000 of 112.500). Lot 20: E. DE RYCKERE, 175,40 en 49,30 of 189,80 en 60,30 fr.; Anc. Ets J. en P. Demol, 273 of 218 en 92 of 75 Ir. (6.825 of 5.450 en 2.300 of 1.785). Lot 21: Wed. A. ONRAET en Zn, Ize gem, 7 fr. borstelstelen; 11 fr. half' maan-stelen en 9,75 fr. boenborstel stelen. HET BESTE UIT DE WEEK VAN 8 TOT EN MET 14 APRIL 1951. Zondag 8 April 1951. 19.10: Mooie opnamen voor Jong en oud. 10.00: Uitvoering van de Van Rijswljckcantate van Peter Be- noit. 10.25: Ernstige muziek. 11.00: Boekenschouw. 11.10: Zon dagmorgen zonder zorgen. Maandag 9 April. 13.15: Derde bedrijf uit de Opera Manonvan Jules Massenet. 14.05: Ons Komponlstenportret: Nlcolaas Rlmsky-Korsakoff. 14.50: Melodieën uit de Studio te Londen. 15.15: Half-uur voor de Vrouw. 15.45: Charles Trenet zingt. Dinsdag 10 April. 16.00: Optreden van het ensemble Roger Snoeck. 16.30: In ons Ope- rettentheater. 17.00: Nieuwe ge- lulden. 17.30: Kinderuurtje. 18.15: Het Orkest Barnabas von Geczy. 18.30: West-Vlaamse We tenswaardigheden. 18.40: Uit onze West-Vlaamse Muzlekschat. 19.25: Praatje voor de duivenliefhebbers. 19.30: Voetbalsportpraatje. 19.35: W lelersportpraat j e. Woensdag 11 April. 20.00: Uitgesteld relais uit het Middenstandshuls te Kortrljk van een Kabaretavond. 21.15: Het bonte fono-aluum. 22.00: Opera concert. Donderdag 12 April. 16.00: Optreden van het Musette- orkest «Roxy». 16.30: Roman tisch casinoconcert. 17.25: De vrolijke golf. 18.15: Vloolrecltal door Jacqueline Clarysse. 19.30: De Kat ten kore... Onder redactie van E. P. De CUppele, S.J. 19.40: Mooie zangopnamen. Vrijdag 13 April. 13.15: De vrolijke golf. 13.30: Lezing door Z. Exc. Ridder P. Van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur van West-Vlaanderen, en door Dr Karei De Winter, over De Week van het Rode Kruis». 13.40: Gezongen selektie uit de operette De Barak spelers Louis Ganne. 14.10' Trio Nr 7 ln Es K.V. 498, W. A. Mo zart. 14.35: Uit Opera's van Peter Tchalkowsky. 15.00: Ons Radio ziekenbezoek. 15.30: Ons Refreln- tjesalbum. Zaterdag 14 ApriL 16.00: Harmonikarecltal. 16.15: Johnny Steggerda zingt. 16.45- Ons Verzoekplatenprogramma. 18.30: Met de micro door West- Vlaanderen. 18.45: Anton Rubin stein speelt Nocturnes van Frederic Chopin. 19.30: Marlahalfuurtje o. 1. v. Z. E. P. Leopold, O. C. D. nswwwwivwwvwMrwm TeL 245 - DAMES, Om uw lente-elegantle te volt/vM— moet U beslist een ""Wen, dragen. Laat atek na ons een bezoek brengen, want in Meulebeke vW U, benevens de KWALITEIT, ont wmr •A.Tnrrnri?¥rp jfi. I KWANTITEIT en dit voor franken per dag. enkele Tussen honderdien garnituren cols in renard, in alle soorten uw dellen, kunt U, wat uw budget ooi weze, uw gedroomde pels uitzoek», Niettegenstaande de geweldige on' slag der pelsen, worden al onze ar tikelen, vellen en mantels, ge^i" onze overgrote stook, nog aan zomerprijzen verkocht. Wacht niet tot toekomende winter om een pelsmantel te kopen, verkoDen aan de laagste prijzen en geven 100 voldoening. Katalogus met de nieuwste modellen. creaties op aanvraag gestuurd. De grootste keus van het land ia gemaakte mantels. Waarborg on alle artikels. Gemak van betaling. Gratis bewaring gedurende de Zomer. Geschenk aan ieder koper bij voorlegging dezer aankondiging, Depositarissen, kunnende waarborg geven, worden gevraagd. De fabriek is gemakkelijk te bereiken met de autobua lijn Kortrijk-Tielt tot Meulebeke Plaats. De magazijnen zijn open alle dagen der week, ook de Zondag gans de dag. Voor Diksmulde en omstreken wende men zich tot 't BIJHUIS: Voor Rumbeke en omstreken wende men zich tot het BIJHUIS: VERMANDERE, in «De vier Seizoenen», RUMBEKE na lezing, ons blad ln de handen van een v lend of gebuur die het nog niet heeft. U bewijst er ons een dienst mee. Dank Hortnzontaal. 1. Als van een Idioot. 2. Nauwkeurig onderzoeken. 3. Afk. van h* dokter; Poeder van gemalen graan; deel van een schip. M 4. Bijenzwerm; Titel van de keizer van Abessynlë. 6. Be- M denkelijk; Stad ln Oostvlaan- deren. 6. Ontsnappen. 7. Uitwendige gehoororganen; Slank. 8. Niet z'end; ernstl- ge. 9. Gemeente ln Oost- 01 Vlaanderen. 10. Onbeschofte mensen; Kloosterzuster. 01 Vertikaal. 1. Blauwe kleur- stof; onvruchtbaar. 2. Spijs verteringskanaal; Zandheuvel. 3. Bestaat; Betreffende de me- ter. 4. Nauwkeurig zleii. 5. Gesloten; Roeivaartuig ln de kanalen van Venetië. 6. Eer aandoen; van 't werkwoord g zijn. 7. Verbannen. 8. Binnen; Hinderen. 9. Ge malen eikenschors; Landbouwwerktuig. lO.Herbergier. UITSLAG KRUISWOORDRAADSEL Nr 9. Horizontaal. 1. Mandarijn. 2. Aslr; Are. 3. Speer; Ster. 4. Ser viel; No. 6. Ar; Evrard. 6. Ge niep; In. 8. Ven; En; Bee. 8. Tor; Bard. 9. Evenaren. 10. Ra re; Anker. Vertikaal. 1. Massa; Voer. l Asperge; Va. 3. Nier; Enter. -1 Dreven; One. 5. Riviera. 6. RIJ; Eren; Ra. 7. Slap; Ben. 8. Nat Bank. 9. Rendier. 10. Nero; Nt der. Zondag 8 April 1951. U.0D: Hoogmis. 20.30: Sportuit slagen. 20.34: A ventures Pa ris film. Dinsdag 10 April. 20.31: Van gisteren tot- heden. - Dagelijkse uitzending van nieuws berichten. 20.36: Filmoverzicht. 20.41: «Ralph le Vengeur (6" deel). 21.05 Razumov film. Woensdag 11 April. 20.31: Van gisteren tot heden. - Dagelijkse uitzending van nieuws berichten. 20.35: «Mlc-Mac»: Va riété-uitzending. 21.20: «Hlstoire de Fous film. Donderdag 12 April. 16.00 tot 17.00: Kinderuurtje. 20.31: Van gisteren tot heden. - Da gelijkse uitzending van nieuwsberich ten. 20.36: «Ralph le Vengeun, (7« deel). 20.55: «Les FrèresBon- qulnquand film. Vrijdag 13 April. 20.31: Van gisteren tot heden. Dagelijkse uitzending van nieu» berichten. 20.36: «Les Avenjwf de Domino». 21.15: «La'Lojl Nord film. Zaterdag 14 April. 20.31Van gisteren tot heden, - 21.00: «Ralph le Vengeur» (8* deel 21.20: Le Magazine de la vle belt' UIT TER HAND TE KOOF Te bevragen: Veurne. Hogebrugstrai 0n8ewost vfin&e ihnvkeziqhe/d dep twee geheimzin nige kerels, d/ehem bespieden, sreprjas- ke ros r/6 nrhkhu/5 we Wanneer zien wij elkander terug? Ik zal U wel eens opbellen, antwoordde ze. Ik dank U voor de lunch, het was heerlijk. Ze keken elkaar even stilzwij gend aan, toen zei Kenneth: Ge ziet er uit als een vreemde, Jackie, iemand die mij aan U her innert, doch geheel anders. Ik ben zoveel ouder geworden, antwoordde ze, met een zwakke glimlach, en dan bloosde ze ineens heel erg, bij het zien van een grote wagen, die de hoek omdraaide: Daar is Mr Hunter, zei ze, ik ga binnen. Goede dag, en dank U hartelijk. Ze was reeds boven in haar ka mer toen ze de stem van Hunter hoorde en ze stond vlak achter de deur, het hart kloppend in de boe zem, de oren gespitst om te kun nen verstaan wat hij zei. Waarom was hij op dit uur van de dag thuis gekomen? Het was pas half vier! Ze hoorde een van de dienst meisjes de trap opkomen. Zijt ge daar, Miss Miller? Ja! Mr Hunter is juist thuis ge komen en wenst U te spreken. Ik kom! Ze zette haar hoed af en ging met de vingers door haar haar. Was dit het ogenblik, dat vroeger of later komen moest? De bleek heid van haar gelaat viel haar op, terwijl ze even in de spiegel keek. «Volmaakte liefde bant alle vrees!» Dat was niet waar, in ieder geval beminde zij Gordon Hunter zoals ze nooit gedacht had iemand te kunnen beminnen, en toch was ze koud van het hoofd tot de voeten van angst bij het gedacht hem te moeten ontmoeten. Gordon was in de bibliotheek toen ze ten lange laatste zich kon dwingen naar beneden te gaan, en hij draaide zich om toen hij haar voetstap hoorde bij de deur. Verlangt ge mij te spreken? vroeg Jackie. Ja, antwoordde hij met een glimlach. Kijk niet zo angstig! Ik wilde U alleen maar zeggen dat Mrs Garth vandaag in Londen is aangekomen en morgen met U zou willen lunchen. Jackie wist zelf niet, dat ze een zucht van verlichting slaakte. Is dat alles? vroeg ze verbluft, ik meende dat er iets vreselijks was gebeurd. Het duurde enige ogenblikken voor Gordon zei: Er was Iets dat ge mij wilde vertellen, hebt ge het vergeten? Enkele dagen geleden toen ik op het punt stond uit te gaan. Jackie's gedachten vlogen in het wilde rond en de oude vrees kwam weer boven. Hier was een nieuwe gelegenheid! Een kans waarop ze niet had durven hopen, en eens te meer was ze te laf, ze waar te nemen. Haar geest scheen een uit weg te zoeken, terwijl haar hart wilde dwingen zich in zijn armen KOM, ZJREE Wo SLU' - pen echter hem enovfr len hem ohverwhchts Oh eh EUH te storten zeggen: ik kan het niet langer meer dragen, ik zal alles vertellen, alles, indien ge maar wilt proberen mij te begrijpen en ver giffenis te schenken. Ze wist even wel, dat ze er nooit toe zou kun nen komen. Ach, het was zo gemakkelijk te spreken van opbiechten, daar las men zo dikwijls over ln boeken, maar het is zeker dat diegenen, die dat scl ^even, er nimmer voor gestaan hadden. Ik wilde alleen maar naar die brief vragen, zei ze, haar uiter ste best doende onverschillig te schijnen. Welke brief? Van een man in Canada; was zijn naam niet Hillman? Ja, dat is zo. Hij kwam lang zaam naar haar toe. Ge hadt mij iets te vertellen, hebt ge gezegd, niet iets te vragen. Ze voelde dat alle kleur uit haar wangen verdween. Dat is het; ik wilde U zeggen dat ge vergeten hebt hem mij te laten zien. Stilte! Jackie wist dat ze tegen zichzelf zei: wees niet de eerste om de andere kant uit te zien, wees niet de eerste, die de ogen neer slaat. Doch, dat viel haar zo hard, dat het een ontzaglijke inspan ning kostte en het zo'n verlich ting was, toen Hunter zich om draaide en achteloos zei: Het spijt mij, ik heb hem op het kantoor laten liggen. Nu, lalt hem dan maar eens een andere dag zien. Het is altijd «een andere dag met U, zei hij bitter. Hij nam enige papieren van zijn lessenaar, keek ze zonder veel aan dacht aan, wierp ze neer en zei: Dus ik mag Mrs Garth zeg gen dat ge morgen met haar zult lunchen? Komt gij ook mede? vroeg ze. Ik denk dat het beter zonder mij zal gaan, antwoordde hij. En dan, op heel andere toon, vroeg hij haar: waarom zijt ge zo bang van mij? Waar dacht ge enige ogen blikken geleden aan? O! ik weet het, ge zult zeggen: aan niets, zoals ge zo dikwijls zegt, voegde hij er bitter aan toe, maar ge weet alleen niet dat uw lippen zo gemakkelijk iets anders kunnen zeggen dan uw ogen... Hij zweeg, 'en toen zei Jackie iets wat ze niet wilde zeg gen, iets dat over haar lippen scheen te komen zonder dat ze het wilde: Ik vroeg mijzelf af wat ge zoudt zeggen indien ik U vertelde dat ik U spijt alles bemin? En ogenblikkelijk zei ze tegen zich zelf, natuurlijk heb ik het niet ge zegd, het is alleen wat ik zou wil len zeggen indien Ik niet bang was. Hunter antwoordde hees: Het is niet nodig onwaarheid te spreken over iets als dat. Kunt ge niets anders vinden, iets van geen belang? Opnieuw heerste stilte tot Hun- ter eindelijk op kalme toon zei: Ik zal Mrs Garth zeggen, dat ge met haar zult lunchen. Jackie antwoordde niet en hij ging voort: Ik zal er U heen brengen en U voorstellen, als ge het verkiest. Ik dank U. Hij raapte de papieren weder op en sorteerde ze met enigszins be vende handen, terwijl Jackie erin slaagde te vragen: Is dat al? Kan ik gaan? Zonder op te zien antwoordde hij Ja, dat is al, ik dank U. Het was haar evenwel onmoge lijk weg te gaan, ze bleef staan, smartvol en ellendig, wijl Hunter, de stilte ondraaglijk vindend, het hoofd ophief en haar ogenblikken lang aankeek. Jackie's blikken schenen te smeken! Eindelijk zei Hunter: Jackieom Gods wil... toen hield hij op, omdat zijn moeder in de hall riep: Gordon waar zijt ge? Jackie uitte een kreet, doch hij liep langs haar heen zonder naar haar om te zien, ging de kamer uit, de deur achter zich sluitend. morgen, aan de ont bijttafel, vertelde Hunter dat hij een brief had gekregen Garth: n hd# Ze zou liever met u i dan de lunch te nemen, ze,,t dien ge niet verhinderd «u J haar flat te gaan. ie? Mrs Garth heeft een flat, uitzicht gevend op #1 zei Mrs Huntei ge zult heel aardig vinaen, Jac* Jackie keek naar Gaat U ook mede, smekend. Ik ben niet uitgenoclg D c woordde hij droog, enheid ge ook een betere Sele8 elkander te leren kennen niet bij ben. ,,.t ma* Moet Jackie totiet vroeg zijn moeder. hoU<jj§ Gordon haalde scnu zeggend: n 0iet- Ik zou denken van b Niets als een van alledaagse kleedjes, v0id^ Mrs Hunter, datja d 11 Jackie, 'k fc-a erg benieuw ren wat ge van Mrs t; jk en of ge van haar he fc W van wel, aangezien van U is. l er Ik verlang niet gaaai, zei Jackie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 12