c niet Jockey BALALAIKA IEPER .t/méé ■v jicht aan DE bevolking f TOCH.. 'ïcjn de meubels in de V GALERIJ A.V.D. |erstraat 13, te ieper r/ER... en GOEDKOPER. De Stalen Bloempot Alï de Gentianen bloeien... BoekhaadeI LEVET SCONE WIE? MET WIE? jn de Stadsschouwburg, te Vanneer? Zondag 15 en Maandag 16 April, telkens te 20 uur fcitipt. (c.1306) i CINEMA'S NAAR DE LIEVENSMISSIE [vrij! HET WEKELIJKS NTHTtVS ZateTdag 7 April 1951 Bladz. 4. alleen voor de sport fg N PSRGOËD G. de Stuersstraat 37, IEPER. ■Zang - Dans - Muziek, onderlijnd door het gekende OPTI-SYMPHO-ORKEST. OPENBARE ONDERSTAND IEPER SCHUTTERSVERBOND 't ZUID-WESTLAND IEPER SOCIAAL BUREAU, v.?.w.d. Lange Torhoutstraat 13, te IEPER. Zitdagen C.V.P.- Mandatarlssen ARRONDISSEMENT IEPER KONINKLIJKE IEPERSE SCHAAKKRING HEBT U GELD NODIG? AGENCE MARTIN St Niklaasstr. 11, IEPER SCHOUWBURG PATRIA ROESELARE. Groot spektakel. - Operette met grote enscenering. ZONDAG 29 APRIL 1951, TE 15 UUR C. S. IEPER W. S. IEPER SCHUIF WERVIK gijn J...Ygejiuapierd? KRUISEKE (Wervik) ZONDAGSDIENST heiter: Hr Seys, Diksmuldtestr. BURGERSTAND ;e]n 28 Maart tot 8 April 1951. '.boorten, Roelens Eric, van rdinge. Hoflack Viviane, v. e belte. Forrez Rose-Marle, v. 'rtbeke. Janseghers Bernard, -enhüisstr. 24. Deschildre t.t trine, Doorgangstr. 17. Van- H Godelieve, Kalf vaart 2. -Soe- Monique, van Ploegsteert. e ii Wilfrled, V: Waasten. Wll- er Dariy, v. Zillebeke. Jacques ;h v.-Woumen. 1 erlijdens. Desmyttere Mar ica!4 j., z. b., echtg. Gaston De- Zoo, v. Beselare. Coustenoblp !»a, 79 z. b., wed. Isenbaert ff.i, Poperingestw. 16. Senne- Leori, 20 j., lederbewerker, Alleman Julia, Lindendr. 87. flemahieu Hilarius, 72 j., z. b., '0Jï Zoé Marseloo, Pilkemstr. 15. ercaigne Maria, 20 z. b., v. itmdale. Verslype Sidonia, jj, z. b., echtg. Modest Geldhof, febussteenweg 28. u VKlijksbeloften. Butaye Ju- b( fabriekwerker te Poperinge, ,OJebrun Odette, fabriekwerkster qpperinge, voorh. te leper. gig-es Ollevier, timmerman te j .ertinge, en Haelewyn Agnès, ie te leper. Dewulf Henri, «.-nan te Dranouter, en The- t Timperman, dienstmeid te Di. Cooren Camiile, lederbe- :a3r, en Marie-José Decorte, fa- werkster, beiden te leper. beïz Emile, meesterbeenhouwer, eI'haene Georgette, z. b., beiden ciper. Saelen Harry, seizoen- illder te Beselare, en Coppens rlleine, herbergierster te leper. jjLiwelijJcenOreel Sylveer, er te Watou, en Lesage Ma- b. te leper. Delanote I,', landbouwer, en Stragier tf!, z. b., belden te leper. Six bme, magazijnier, en De Rycke ;c] z. b., beiden te leper. èie Petrus, mekanieker, en De- dt Godelieve, fabriekwerkster, Wh tê leper. Verheye Roger, ■Mraaftoediende, en Vermèersch mte, z. b., beiden te leper. and André, paswerker, en De- j^VIariette, z. b., beiden te leper, •afarreyn Willy, beroepsmilitair Toostende, voorh. te Zillebeke, j umalin Maria, z. b. te leper. Herman Henri, metaalpolierder, i'Vicole Wicke, fabriekwerkster, 3<n te leper. •oevimg van de alarmsirenen. vevolge rondschrijven dd. 20 urt 1951 van d® Heer Minister v Binnenlandse Zaken, zullen Saterdag, 7 April e.k., tussen 12 u. met de sirenen, eigen van de Staat of de Stad, bij van proef, alarmoefeningen rden worden, ten einde de goe- .yerking van de inrichtingen gi te stellen en die geluidsterkte uiedef toestel na te gaan. uecretaris, 7RSAILLES. De Burgemeester, «T, VANDERGHOTE. tj ai (C-i.2206) GEMEENTERAAD VAN 6 APRIL TE 17 V. Dagorde: jJi-oces-verbaal der zitting Van ren 26-1-1951. :Uadskas-proces-verbaal van on- .gerzoek. .O.O. - Verkoping van bouw- en ïiugrond. p.O.O. - Overdracht van pacht. q.O.O. - Overdracht van pacht. li.O.O. - Bouwen van S huisjes. '.O.O. - Grondvergunnlngen op 'et kerkhof. ,r aerkfabriek St Jacobs: a) her- el oorlogsschade aan kerkra den - advies; b) gewone sleet -m kerkramen - tussenkomst der lferkfabrlek ln de kosten - advies. erkfabriek St Niklaas - Beke ring 1950. erkfabriek St Pieters Begro- ng 1951 - nieuw advies. Aangenomen scholen - hernieu wing aannemingscontract van de Mariaschool, Rijsel- en Capu- enenstraat; 2. St Michlelsschool, lverdlngestraat. -.■ingenomen scholen Private "gere gemengde school der H. familie - aanneming bijkomende lassen. politieverordening op de vee markt - goedkeuring en vernieu wing. politieverordening op het ver geer - goedkeuring. cennestraat - Voorlopige vast- tolling van het roollngs- en ont- gigenlngsplan. teenweg St Jan-Zlllebeke-Ko- |,ien - voorlopige vaststelling van et roollngs- en ontelgenings- «Jan, jxeenweg St Jan-Zillebeke-Ko- -ien - bijakte aan het aanbod der Jrumemers - goedkeuring, ei buizen leggen van gracht Jlalglaan-Vaart) goedkeuring mtwerp bestek. '(tededelingen. TONEELLEVEN TE IEPER «RICHTEN» MET «DE VIER GEZELLEN» Na d® degelijke kost dl® wij met het stuk De Klokkengieterte slikken kregen, heeft onze bloelende toneelafdeling Zondag en Maandag 11. haar Winterseizoen beëindigd met een fijn uitgelezen dessert «De Vier Gezellen. Vooraleer een kritisch oog te wer pen op het spel zelf, wensen we aan het propaganda-comlté en de tech nische dienst van de kunstkring Richteneen hartelijk proficiat om de voortreffelijkheid van hun werk. Telkens Richteniets ten beste geeft, geschiedt het voornaam ln z'n eenvoud en eenvoudig ln z'n voornaamheid. Zo toch hoort het bij een kunstminnend Vlaams gezel schap. Veel zou er kunnen geschreven worden over wat we bij deze opvoe ring hebben geleerd en genoten. Doch laten we ons beperken tot en kele punten welke de zienswijze van het publiek ongeveer vertolken. Van acht tot half twaalf uur hebben de spelers onze mensen weten te boeien niettegenstaande hier en daar wat langdradigheid kon vermeden wor den, o.ajin het derde tafereel. Nemen we even de spelers ln ogen schouw. Er is een opvallend crescen do waar te nemen bij Stefan (Hr Maurits De Clercq) en Marian ne (Mevr. M. Desramault). Al geeft Stefan ln het eerste tafereel de In druk van een overladen babbelrol te hebben en al onderstreept Marianne haar zielsconflicten door een al te geweldige mimiek, toch voelen bel den zich schitterend thuis ln de rest van het spel. Marianne was daar op haar best. Die rol ls voor haar ge schreven. Kaete (Mej. A. Benoot) heeft ons deze keer verrast door haar frisse begeestering, waarmee ze de welbegrepen rol van idealiste ver tolkte. Vooral haar zuivere taal, de aangepaste toon en de levendige re actie van haar blik waren opvallend. De figuur van Lotte(Mej. O. Grillet) schijnt door de schrijver minder ln acht genomen en was daarom misschien de moeilijkste om te vertolken. Doch de speelster, die thuis ls op de planken, heeft al wat er-uit de rol te halen was, met na tuurlijke elegantie naar voren ge bracht. Blijft nu nog over de ver rassing van die avond: Franzisfca EllenBij haar eerste verschijning zagen we geen Juffr. J. Vantomme, maar wel de Jonge kunstenares Ze voelde haar machtig in die ogen blikken van fijne humor en vernuft sarcasme. Haar eerste optreden is een openbaring. Heb geen schrik, Juf frouw, de beginwoorden evengoed uit te spreken als de rest. U hebt talent. In de mate dat U het slotwoordje Zwakkeling zoudt Illustreren, zou het stuk een succes worden. En dat ls het ln elk geval geweest. De mannenrollen, die deze keer op het tweede plan kwamen, waren nochtans evengoed vertolkt. Buiten Stefan, die een zichtbare vooruit gang maakt, hebben we onze sym pathieke professor, wiens goedsmoe- dige verschijning een vredige at mosfeer met zich meebracht en ons ten gepasten tijde van de vermoei ende toneeldrukte ontlastte. «Hint- ze J. Deconinek) bedelde om geen lach maar deed eenvoudigweg de zaal daveren. Martinde schuchtere (Hr Oh. Dekeerle) vormde een mooi contrast met de levendige Kaete. Heb geen al te grote kommer, Martin, om het wellukken van uw rol. Denk er niet aan, en Richten zal voortaan op U kunnen rekenen. Zo werd weer eens een mooi Win terseizoen afgesloten. Richten is tevreden. En we met reden, want hun succes is voorgoed verzekerd! Met deze groep kan de Ziel zelf van hjet Vlaams Toneelleven Meester Staf Bruggen ook in de Westhoek op een rechtmatige waardering en een welgemeende erkentelijkheid rekenen. PAS VERSOHENEN: Voor onze kleinen, Sustoe en Wiske floor Willy Vandiersteen 86 fr. Voor de groten, door Elisabeth Goudge 125 fr. Te verkrijgen bij: P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstraat 4, IEPER. ONPARTIJDIGE BOND DER GEBREKKIGE# VERMINKTEN VAN ARBEID EN VREDE Afdeling leper. Uitslag van de tombola waarvan de trekking op 1 April 1951 heeft plaats gèhad. Prijswinnende nummers: 24193 22298 22899 21299 21738 22522 21511 25528 224.13 21661 25091 21762 25671 24303 23885 25746 24018 21525 22074 23782 22165 21362 21643 21340 21090 25285 21682 24230 23698 23789 21171 22138 23780 24052 24179 24807 22781 25465 24004 21718 23597 25069 22850 22214 22254 22045 22421 22258 23462 23251 22989 23379 24779 Omslagen: 336, 798. De prijzen op 1 Mei 1951 niet afgehaald, blijven eigendom van de Inrichters. Het Bestuur. K©ffl© Jeanne d'Ar© jFIETE ■fesi «ie 40 Rovers. EVV AAR? [1 jleper. tJ.SEUM. Zaterdag, Zondag, aandag: Een fantastische pro fetie: «DE KONINGIN VAN hT SPÖKENRIJKmet Gene tutry, Fr. Darro en Betsy King. iTTOLE. Vrijdag, Zaterdag, (Ondag, Maandag: Het meester werk van Shakespeare.: «MAC- 35TH», met Orson Welles. Kin- fu-en niet toegelaten. ■Dinsdag en Woensdag: «DE I; RL AT ENEmet Ruth Hus- ijiy, John Carroll, Vera ïS&ktea, TONEELRUBRIEK Bij «De Optimisten» Fiete staat weerom eens op het punt op de planken te treden! Fiete en de 40 Rovers! Dat zal me nog eens een rumoerige bende worden. Wat Fiete daar bij die rovers allemaal zal tegen komen? Onmo gelijk dat alles te beschrljvenl Zo U komt zien, zult U van de ene verrassing in de andere vallen! «Fiete en de 40 Rovers, of Fiete in Wonderland is één en al fan tasie, verrassing, humor, spanning. Fantasie! Alle toekende sprookjes heipen mede aan deze revue, die een sprookje is op zich zelf! Humor! Hoe Fiete zich aan al deze omstandigheden aanpast. Spanning! Hoe Fiete Ali-Baba zal vinden! In één woord, wilt U de oplossing van dit raadsel weten, haast U dan naar het Boerenholwaar de plaatsen voor de opvoeringen van Zondag, 15, en Maandag, 16 April, weggaan als sneeuw voor de zon. II G@¥rcscigd PAPIERHANDEL IN 'T GROOT vraagt VERTEGENWOORDIGER, bezittende auto, ona de 2 Vlaande ren te bezoeken. Sctor.Internationale Boekhan del, Ad. Buylstr. 33, Oostende. (1351) VOLKSVERZEKENS! Opgedragen aan missionaris E. P. Marcel Defoort, S. J. Ieper, bij zijn 2" vertrek naar Indië! VAARWEL! Groot is uw Daad! Ge breekt de [band, Met have en erf! Vertrekt vol moed! Verlaat uw lieve Vlaanderland, Familie, Moeder, lief en goed! Groot is uw Wil! Uw ideaal! Het dreunen van de daad houdt bij! Klinkt harder dan de harbetaal! Hoog staat uw kracht en maakt U Groot is uw Liefde! Ginder wacht De Lieyensmlssie, 't hert vol vreugd! In Indië hebt ge rust gebracht! 'n Rejne Ziel! 'n Schone Jeugd! jsa.CrSO A AFTRUGGELARIJ EN DIEFSTAL TE IEPER Een 10-tal dagen geleden gaven we melding van een diefstal in de Boterstraat, door een zekere D..., die onlangs in leper was komen wonen en hoe de B.O.B. nog de zelfde dag de hand legde op de daderes. Thans vernemen we dat dezelfde vrouw met haar man een diefstal pleegden in een gïoentenwinkel in de Poperingestraat. Hoe ze te werk gingen. Ze kochten er allerhande waren, zogezegd voor een kermis, de vrouw vroeg cm tot aan de W.C. te mogen gaan. Ze keerde aanstonds terug, zeggende dat ze de deur niet kon openmaken. De winkelierster, hierover verwonderd, vergezelde de vrouw. Toen D... terugkwam, wilde de man betalen doch verklaarde dat hij zijn geldbeugel vergeten had, doch dat ze niet moesten, on gerust zijn wegens het geld, dat ze op appartement waren in het Gast hof Het Zweerdop de Grote Markt, en dat hij werkzaam was in de werkhuizen Picanol, ze zou den 's avonds dan nog om fruit terugkeren. Toen ze vertrokken waren en de vrouw een andere klant wilde be dienen, bestatigde ze dat haar toog- ladie, bevattende een duizend frank, geroofd was. Aanstonds had ze vermoedens, temeer dat ze voor enkele dagen een bericht van dief stal in het dagblad gelezen had. Persoonsbeschrijving werd dan ook aan de rijkswacht overgemaakt en de schuldigen bij de lurven gevat. Ze werden allebei voor een nacht in de amigo opgesloten. Dit weze een vingerwijzing voor de hande laars. Naar we verder vernamen zijn het de enige diefstallen niet die het paar op hun kerfstok hebben. Wanneer komt hier een einde aan? BOTER- EN VEEMARKT Op 31 Maart werden 785 kg. bo ter aangebracht en verkocht aan 77 80 fr. het kg.; 115 stuks groot vee en 11 stuks klein vee, in totaal 126 stuks, werden aangebracht. onmisbaar EXCLUSIVITEIT VOOR IEPER EN OMLIGGENDE: TOULAItyE (cl.2255) Sfwf 95 fr. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Daar zijn «DE OPTIMISTEN weer, met: «FIETE EN DE 40 ItOWEüS Ieperse Revue-operette in 2 delen en 10 taferelen, naar die hand van Heer IVAN WERREBROUCK. Onder de regie van die H.H. R. PINTE en I. WERREBROUCK. EN FIETE IN DE HOOFDROL. TONEEL - HUMOR - SPANNING - LIEFDE! Plaatsbespreking Café BoerenholVanden Peereboom- plaat®, leper (tel. 246). Prijzen der plaatsen naar eenieders beurs: 30 - 25 - 20 en 15 fr. (cl307) KRISTEN MUTUALITEITEN Paaseieren aan Tuberculozeh! 162 Paaschecks met 74.250 fr. Alleluia!... Zwierig bimbombam- men de klokken ln onze Vlaamse kerktorens van de Westhoek!... Blijde verrast vieren we mede, om het bereikte doel van het grootse werk; onze Solidariteitsactie! Onze Bestuursleden hebben met de meeste zorg en nauwkeurige tussenkomst de namen der begun stigden door het Verbond verza meld, grondig onderzocht en sociar le enkwesten gedaan! De klokken zijn uit Rome weer gekeerd!... - Onze Verpleegsters uit de Kris ten Mutualiteiten gaan naar de beproefde gezinnen! Ze worden, tranen in 't oog, ontvangen als zonnige lenteboden! Ze delen de Paaschecks en stellen een geldelijk bedrag ter hand! Alleluia!.., Nog jubelen de Pa as- klokken De zieken danken, en openen hun ziel, in roerende dankbriefjes aan het Verbond! Moedertjes en kindjes neuriën hun Paasalleluia!.. 162 Paaschecks, voor een totaal va 74.250 fr., werden aan de be hoeftige families van ons arrondis sement uitgedeeld! Liefste Lezers en Lezeresjes, mil de gevers, voelt u nu het Paas alleluia in uw harte klinken?.,.. Dank! Op Vacantle met de Kristelijke Mutualiteiten. Naar Zwitserland. Verheugend nieuws! 'n Groot aantal kandidaat-Moni toren en -Monitrlcen deden hun aanvraag en stelden zich ter be schikking voor de vacantiereis naar Zwitserland! Moeilijke taak voor het Bestuur, dat moest rekening houden met de ingeschreven kinderen uit de ver schillende gewesten! We danken allen voor hun dienstwilligheid. We geven hen de gelegenheid hun aanvraag t® hernieuwen voor even tuele deelname aan vacanties in het binnenland! WIE IS AANGEDUID? Deze vraag brengt natuurlijk veel Interesse aan ouders, familie en kinderen! Onthoudt dus: VOOR DE JONGENS: van 15 tot 25 Juli 1951: Aalmoezenier: Eerw. Heer Buyck, Ieper. VerbondsverantwoordelijlceVan Roose Georges, Ieper. Moniteurs: Hoornaert j., West- outer; Vermeersch Alfred, Wervik; Van Ryckegem A., Geluwe; Odent G., Ieper; Doise J., Westvleteren. VOOR DE MEISJES: van 16 tot 25 Oogst 1951: Aalmoezenier; Eerw. Heer Cai- gnie, Poperinge. VerbondsverantivoordelijJce: Van- decaveye A., Langemark. MonitrlcenFaohe M., Ieper; Mazureel M., Oostvleteren; Decout- tere M., Passendale; Vandamme O., Wervik: Waignein J., Geluwe. NEEMT ACHT 1. - De Ouders van deelnemende kinderen worden tijdig ingelicht, voor medisch onderzoek en andere schikkingen. 2. - Moniteurs en Monitricen zijn verwacht op Zondag 22 April, te Kortrijk, op een belangrijke voorbereldingsvergadering. 3. - In de voormiddag voor Ver- bondsverantwoordelijken, Moniteurs en Monitricen; In de namiddag voor de Aalmoezeniers. Uw plicht! Op post! OPENBARE AANBESTEDING Op Vrijdag 20 April 1951, te 15 uur, zal in de zittingszaal der Commissie, Rijselstraat 38, leper, overgegaan worden tot dte opening der Aanbeveling voor het leveren van KOLEN. Alle inlichtingen te bekomen bij d'e Secretaris. 01350) Kalender der ZomerscMetingen 1951 Zondag 22 April. 14.30 u.: Westvleteren St Slxtus 26 fr. Dinsdag 1 Mei. 14.30 u.: Ieper, Willem-Teil 50 fr Donderdag 3 Mei. 14.30 u.Oostvleteren 30 fr. Zondag 6 Mei. 14.30 u.: Watou 26 fr. 14.30 u.:Lo 30 fr. 14.30-u-;'Zillebeke - 50,fr. Zondag 13 Mei. 14.30 u.Vlamertinge 50 fr. Maandag 14 Mei. 14.30 u.:Woesten 26 fr. 15.00 u.l Beselare 45 fr. Donderdag 17 Mei. 14.30 u.Abels (bondsehleting) 26 fr. Zondag 20 Mei. 14.30 u.Reningelst 26 fr. Donderdag 24 Mei. 14.30 u.:St Jan-ter-Blezen 26 fr. Zondag 27 Mei. 14.30 u.: Renlnge 30 fr. Donderdag 31 Mei. 14.30 u.:Lo 30 fr. Zondag 3 Juni. 14.30 u.Roesbrugge (bondscb.) 30 fr. Maandag 4 Juni. 14.30 u.Merkem 50 fr. Zondag 10 Juni. 14.30 u.Westvleteren (Dorp) 26 fr. (Bondsohletlng) Maandag 11 Juni. 14.30 u.Harlnge 26 fr Vrijdag 29 Juni. 14.30 u.Proven 26 fr. Zondag 1 Juli. 14.30 u.Elverdlnge 26 fr. Maandag 9 Juli. 14.30 u.: Poperinge Wlllem-Tell 35 fr. (Bondschletlng) Zondag 15 Juli. 14.30 u.: Poperinge St Seb. 26 fr. Maandag 16 Juli. 14.30 u.Poperinge Wlllem-Tell 100 fr. Zaterdag 21 Juli. 14.30 u.Roesbrugge 30 fr. 14.30 u.: Ieper, Wlllem-Tell 50 fr. Zondag 22 Juli. 14.30 u.: Westvleteren St Slxtus 26 fr 14.30 u.Reningelst 50 fr. Maandag 23 Juli. 14.30 u.Boezlnge 26 fr Zondag 5 Augustus. 14.30 u.:St Jan-ter-Blezen 26 fr. 15.00 u.Beselare 45 fr. Donderdag 9 Augustus. 14.30 u.Ieper, K. Q. St Seb. 50 fr. Zondag 12 Augustus. 14.30 u.: Abele 26 fr. 14.30 u.Ieper, Wlllem-Tell 50 fr. Maandag 13 Augustus. 14.30 u.:Lo (Bondschletlng) 30 fr. Woensdag 15 Augustus. 14.30 u.: leper. K. G. St. Seb. 50 fr. 14.30 u.: Watou 26 fr. Zondag 19 Augustus. 14.30 u.Woesten 26 fr Zondag 26 Augustus. 14.30 u.Zillebeke 50 fr. Zondag 2 September. 14.00 u.Roesbrugge 30 fr. Maandag 3 September. 14.00 u.: Poperinge St Seb. 30 fr. Donderdag 6 September. 14.00 u.Renlnge (bljz. Kermisseh.) Zondag 9 September. 14.00 u.Oostvleteren 30 ff. Zondag 16 September. 14.00 u.: Abele 26 fr. 14.00 u.: Westvleteren (Dorp) 26 fr. Maandag 17 September. 14.30 u.Westvleteren St Slxtus 26 fr. Donderdag 20 September. 14.00 u.: Ieper, Wlllem-Tell 50 fr. Maandag 24 September. 14.00 u.Harlnge 26 fr. Zondag 30 September. 14.00 u.Elverdlnge 26 fr. Donderdag 4 October. 13.30 u.: Watou (Bondschletlng) 26 fr. Zondag 4 October. 13.30 u.: Vlamertinge 50 fr. 15.00 u.Beselare 45 fr. Zondag 14 October. 13.30 u.: Merkem (WUdschleting) 50 fr. 13.30 u.: Proven 26 fr. Zondag 21 October. 13.00 u.Boezlnge (WUdschleting) Zondag 28 October. 13.00 U.: Zillebeke (Dorp) 50 fr. (WUdschleting). Zoekt g'iets t'hurcn of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons bladl Voor het bijhouden hunner SOCIALE VERPLICHTINGEN, wenden alle handelaars, werkgevers, landbouwers, enz., zich tot g!| (Sóè. g$&feCïSïge&omen bij M. B. van 7-3-46, onder Nr 515) ZATERDAG 7 APRIL IEPER: Senator Peryn, 10-12 u., «Drie Koningen Grote Markt. Senator De Man, 14.30-15.30 u., tatrla Rijselstraat. Volksvert. Stubbe, 9-11.30 u., ln het Christen Volkshuls Best. Afgëv. Stofme, 10-12 u., ln Patria Rijselstraat. ZONDAG 8 APRIL PASSENDALE: Volksvert. Stubbe, 10.30- 11.30 u., in De Koornbloem ZONNEBEKE: Volksvert. Stubbe, 9.30- 10.15 u., ln de Volksbond. POPERINGE: Best. Afgev. Storme, 11- 12 u„ Katholieke Kring Bertenpl. OOSTVLETEREN: Best. Afgev. Storme, 9-10 u„ «In t Wit Feerd», bij H. Peryn. MAANDAG 9 en DONDERDAG 12 APRIL WERVIK: Best. Afgev. Storme, 's voor- middags ten huize, Magdalenastraat, 7. Op aanvraag. VRIJDAG 13 APRIL POPERINGE: Volksvert. Lefere, te 11 u., in de Katholieke KringBer- tenplaats. Volksvert. Stubbe, 9.30-11 u., ln het Christen Volkshuis. Ieperstr. IEPER: Volksvert. Lefere, 14.30-16 u„ ln Patria Rijselstraat. WERVIK: Volksvert. Lefere, te 17.30 u., ln VolksbelangDulvenstraat. HOUTEM: Volksvert. Stubbe, 17.30-18 u., bij Mr Gaeremynlc, Hollebekestr. KOMEN: Volksvert. Stubbe, 18-19.30 u„ Cercle CathollqueWervlkstraat. ZATERDAG 14 APRIL IEPER: Senator Mullle, te 10 u„ ln de Drie KoningenGrote Markt. Voksvert. Stubbe, 9-11.30 u., ln het Christen Volkshuls, St Jacobsstr. ZONDAG 15 APRIL KROMBEKE: Senator Feryn, 9-10 u., ln Café «Belle Vue». OOSTVLETEREN: Senator Feryn, 10.30- 11.30 u., ln 't Wit Peerdbij H. Feryn. BESELARE: Volksvert. Stubbe, te 9.30 u., bij Ch. Degraeve, Plaats. GELÜVELD: Volksvert. Stubbe, te 10.30 u., In de Vredebij H. La- père. WERVIK: Best. Afgev. Storme, 11.15- 12 u„ ln Volksbelang Dulvenstr. BRIT. LEGION - YPRES BRANCH Fritvaat Bal. Zal gehouden worden ln de zaal LAPIERE D'Hondstr., leper, op Zaterdag, 7 April 1951, ten bate van het weldadig ondersteunings fonds van bovengenoemde afdeling. Begin te 20 uur. Tombola en andere prijzen. Uitnodigingskaarten kunnen be komen worden op het secre tariaat, Elverdingestr., 35, Ieper, tussen 8 en 17 uur, ofwel Hoorn werk 21, Ieper, vanaf 18 uur. Tafels kunnen tevens voorbehou den worden mits navraag te doen aan volgend adres: «Patisserie Vandaele 9 Grote Markt, Ieper. Voorzitter, Ere-Secretaris. A. J. Prince, J. F. Lloyd. MUZIEKAKADEMIE Zondag 15 April 1951, te 15 uur, ln de StadsschouwburgLEERLIN GEN AUDITIE. «'H .t«H Tdegansg kosteloos. PROGRAMMA: 1. Sonatine op. 55, Nr 1, in do gr. voor klavier Fr. Kuhlau. Heer Hillewaere Hendrik. 2. Solo progressif in la kl., voor viool MejKerrlnckx Bertille. H. Léonard. 3. a) Myrtha Ch. Radoux. b) 'k En hore U nog niet J. Ryelandt. Mej. Denys Annie. 4. Romance in fa, voor hoorn Heer Lacante Rob. O. Salnt-Saëns. 5. Sonatine in la kl. op. 124, v. klavier Mej. Peel Regine J. Ryelandt. 6.1' Deel uit het Conertino in la kl. voor vlooi Accolay. Heer Casler Charles. 7. a) Après un rève G. Fauré. b) Ik ken een lied Wil. De Mol. Heer Souvage Jacques. 8. Valse de l'Adieu op. 69 Nr 1, voor klavier. Fr. Chopln. Mej. Hosday Eliette. 9. HelenaRomance, voor Bugel Heer Denis Robert. Mevr. Carlier. 10. Danse Espagnole, voor klavier Mej. Dldier Véronlque. G. Lonque. 11. Andantino uit het 2" Concertino, voor cello. Bréval. Heer Moerman Hendrik. 12. Solo dans le Style ancien, voor trompet A. Goeyens. Heer Nelrynck Willy. 13. Finale uit de 9' Sonate, v. klavier Mej. Priem Cécile. J. Haydn. 14. Sonate in ré kl., v. altviool en klav. Fr. Haënael. Largo- Allegro Moderato - Presto. Heer Moerman Marcel. 15. a) De Zonne Rijst R. Veremans. b) Lentenacht, geschikt door G. Nauwelaers. Tweestemmige koren op thema's van W. A. Mozart, gezongen door de leerlingen der zangklas. 16. Allegro uit de Sonate Nr 9, voor klavier. W. A. Mozart. Mej. Davld Maria. De Klavierbegeleidingen worden ver zorgd door: Voor Snaren en Zang, Mevr A. Rosseel: Blaasinstrumenten, Mevr. Versaevel. vanaf 2 1/2 o/0 WIN GELD door aan buiten gewone voorwaarden uw geld- plaatsingen: Verkoop op EIRE- DIET; VERKOOP of AAN KOOP uwer EIGENDOMMEN, I en alle VERZEKERINGEN toe te vertrouwen, aan Tel. 831. (1088) BIJ DE VUURKRUISEN Onze erc-voorzltter in rouw. Wij vernemen het treurig verschei den te St Amandsberg, in de geze gende ouderdom van 86 Jaar, van Mijnheer Celestin-Jean-Babtiste-Jo seph Gambler, vader van ohze acht bare ere-voorzitter Lucien Cambier, uit Ronse, voorheen bestuurder der bank Soclétó Général de Belgique te Ieper. In de strikte intimiteit werd de af gestorvene aldaar ter aarde besteld. Voorzitter met bestuur en leden zijn ten zeerste getroffen door de diepe droefheid die onze gewaardeer de ere-voorzitter en achtbare Familie komt te treffen en langs deze weg bieden zij hen dan ook hun oprechte en dlep-krlstelljke deelneming hij dit smartelijk en onherstelbaar ver lies. 8 April, Vmirkruisendag, dubbele huldedag. Morgen Zondag 8 April, te 6.36 u., trekken we naar Brussel op... ln massa. Algemene verzame ling der Vuurkrulsen aan de statie t® 6.15 u. Terugkeer uit Brussel te 17.28 u., om hier ter stede te belan den rond 20.30 u., vanwaar we ons gezamenlijk naar het lokaal zullen begeven, waar een bijzondere verras sing ons te wachten staat. De Iepersc afdeling der Vuurkrulsen zal dan, ln een onder-onsjede grote Vuur- vièren11^'8 vercitr - Veeïtotten en Muziek Machwitz-Grün. door De Vlaamse Zonen Rumbeke. Locatie vanaf Zondag 8 April, alle werkdagen ln het A.C.W.- lokaal, H. Horriestraat 33, telefoon 128, en Clné «Pax», alle werkdagen, van 17 tot 19 u„ Zondagen v. 10 tot 12 u. (aR.2758) Jeugdschaak. Mej. Ghislaine Devacht en Heer Gerard Dewüde respectievelijk de laureaten van het Jeugdtornooi, Sectie A. en R. Met het recente week-end ging, on- ler de auspiciën van de K.I.S.K., het ornool, voorbehouden aan de stude- .ande Jeugd, door. 14 Jongeren hebben onze oproep be- ntwoord. De eerste dag bracht ons de zifting van de twee secties. De halve finaal van de sectie B bracht ons een knalpartij Assez- Dewllde winnaar 1950 tegen onze kersverse kampioen 2Klasse, waar de eerstgenoemde vroegtijdig een knappe aanval opbouwde, maar zijn zenuwen niet kon bedwingen en voor de rou tine moet zwichten. In de sectie A bracht de finaal Kelgnaert-Devacht ons niet de ge wenste verwerende aftakelingsstrljd. Wat verwonderlijk ls, te meer dat de partijen van daags te voren veel de gelijker waren gebleken. Maar de overwinning van Mej. Ghislaine Do- vacht vermindert absoluut niets van haar waarde en zij dient om haar zege van harte gecomplimenteerd te worden. BIJ de sportieve verliezers verdie nen de H.H. J. Slngier en R. Bollaert een eervolle vermelding. De laatstge noemde trok zich merkwaardig uit de slag. Dat de H.H. J. Defoordt en J. De- puydt uit de partijen nuttige lessen mogen trekken, om volgend Jaar naar de kroon te dingen. Worden aangeduid bij beslissing van het bestuur van K.I.S.K. om België te vertegenwoordigen ln het Internatio naal Jeugdtornooi Belglë-Holland, te Antwerpen, op 100 borden. Heer Ger. Dewllde, Kampioen 2e Kl. 1951 K.X.S.K., laureaat Jeugdtornooi 1951 K.I.S.K.Sectie B. Mej. Ghislaine Devaeht: Laureate Jeugdtornooi 1951 K.I.S.K., Sectie A. Heer Spilllaert Hugo: 2" Jeugdtor nooi 1951 K.I.S.K., Sectie B. Heer Vanderstichele Edg.: 2e Jeugd tornooi 1950 K.I.S.K., winnaar wed strijd 1951. 7" Ronde Bekerwedstrijd. In de 6» Ronde werkten de eerste klassers zich stilaan naar voren, zo dat we ln laatste ronde de partij Benoot-Laconte op het eerste bord krijgen. De Heer Benoot loopt kans nog ter elfder ure van zijn voetstuk neergehaald te worden. BIJ beslissing van de tornoolleider zullen na de 7e ronde de twee eerst- gerangschikten rechtstreeks geklas seerd worden voor de flnaalwedstrijd op Zondag 22 April a.s. In geval geen duidelijke afscheiding tussen de 2e en 3», zal een blitzwedstrljd de finalist aanduiden. De uitslagen van de 7e ronde die nen op Dinsdag 10 April, te 24 uur, gekend te zijn. Pronostiekwedsttrijd 1950-51. Voor de terugronde won de Heer Glts de prijs met 106 punten, vóór de Heer Grimonprez O., met 100 pun ten; Grlmonprez M., 97; Baert, 95; Dewllde 93; Vandenhoven, 87. Filmavond. De filmavond van 31 Maart kende het gewenste succes. Veel volk en een gezellige avond. Tot ter Jarent. Technische uitslagen Jeugdschaak 1951. SECTIE A: Zaterdag 31 Maart 1951. Kwart finaal: Devacht. Erip Dcpuydt Jacques 1—0 Vanderstlcïielen iïdg. Devacht 01 V. d. Btichelen 'E. Devacht Gh. 0—1 Defoordt Jozef Pyck Jan 10 Pyck Frans Keignaert Pierre 01 Halve finaal winnaars: Devacht Gh. Devacht Erie 1—0 Defoordt Jozef Keignaert P. 01 Halve finaal verliezers: V. d. Stlchelen E. Depuydt J. 10 Pyck Frans Pyck Jan 10 Zondag 1 April 1951. Finaal winnaars: Keignaert Pierre Devacht Gh. 01 Finaal verliezers: Pyck Frans V. d. Stlchelen E. 01 SECTIE B: Zaterdag 31 Maart 1951. Kwart finaal: Singler J. Spilllaert H. 0—1 Grimonprez M. Bollaert 10 Assez Jacques Dewllde Gerard Halve finaal: Spilllaert H. Grimonprez M. 10 Dewllde G. Assez Jacques 10 Finaal: Zondag 1 April 1951. Dewllde Ger. Spilllaert Hugo 1—0 Bekerwedstrijd 1950-51. Uitslagen van de 6e Ronde van 24 Maart 1951. Bord Wit—Zwart Uitsl. 1. Duhameeuw Benoot 01 2. Vandroemme Decorte 10 3. Laconte Knockaert 1—0 4. Dewllde Baert 01 5. Qlts Devacht 0—1 6. Vandenhoven Pyck 10 7. Devos J. Grimonprez M. 1—0 8. Dubrulle Lemenu 10 9. Pecceu Baes 10. Deroo Cornardt 10 11. Verhamme Delahaye 01 12. Jude Cys forf. 1—0 13. Jaspers Herman 1—0 14. Baudewyn Vandaele 1—0 15. Vanderstlchelen Depooter 0—1 16. Grimonprez O. Blondeel f.f. 1—0 17. Baete Meersdom forf. 1 7o Ronde Samenstelling der matchen van 3 April 1951, te 20.30 uur. Bord 1. Benoot 5 >/2 Laconte 4 V2 2. Vandroemme 5 Baert 4 ','2 3. Devacht 4 Vandenhoven 4 4. Duhameeuw 4 Decorte 4 5. Devos J. 4 Dubrulle 3 Va 6. Pecceu 4 Knockaert 4 7. Dewllde 3 Va Deroo 3 8. Glts 3 Jude 3 9. Jaspers 3 Delahaye 3 10. Pyck 3 Baudewyn 3 11. Herman 3 Grimonprez M. 3 12. Baes 3 Lemenu 2 Va 13. Depoorter 2 Va Cornardt 2 Va 14. Vandaele 2 Verhamme 2 15. Cys 2 Grimonprez 1 16. Meersdom 2 Vanderstlchelen 1 17. Baete 1 Blondeel 1 Va Gevraagd MEID, minstens 18 jaar, voor huis houden en om in café te helpen. Bij Paul Goetgheluck, Haiglaan 13, te Ieper. (1.3.48) GOEDE en EERLIJKE MEID, bij Priester in 't Veurnse. A.t.D. (1.349) Berenketirlftgen In Westviaanderen De Provinciale Berenkeuringe-n en Prijskampen voor Èeren van het Ras V. L., zuilen doorgaan op vol gende dagen, plaatsen en uren; Te Torhout, Paardenmarkt, op Woensdag, 11 April te 10 uur. Te Gistel, Markt, op Woensdag, 11 April te 14 uur. Te Oostkamp, Kasteeldreef, op Donderdag, 12 April te 10 uur. Te Dudzele, Weide bij Dorp, op Donderdag, 12 April te 14 uur. Te Ieper, Oude Veemarkt, op Maandag, 16 April te 10 uur. Te Poperinge, Markt, op Maan dag, 16 April te 14 uur. Te Kortrijk, Houtmarkt, op Dins dag, 17 April te 10 uur. Te Tlelt, Rameplaats, op Dins dag, 17 April te 14 uur. Te Veurne, Statieplein, op Don derdag, 19 April te 10 uur. Te Diksmuide, Grote Markt, op Donderdag, 19 April te 14 uur. Te Roeselare, O. L. Vrouwmarkfc, OP 23 &)$.t0 10 u«r» TWEEDE PROVINCIAAL F. C. Knokke 4 2 C. S. Ieper. Er ls vermoedelijk slechts één pu bliek zoals dit van F. C. Knokke. Door het kabaal der locale supporters wer den de rood-wltten verslagen. Iedere keer dat we op bezoek gingen bij F. C. Knokke maakten we mee hoe blauw-witte supporters, ln plaats van hun eigen kleppers aan te moedigen, de C.S.Y.-ers luidkeels scheldwoorden naar het hoofd slingerden en alle mld- delèn aanwendden om de Augustinus- knapen te ontzenuwen en de scheids rechter de angst op het lijf te Jagen. Het Knokse stadion, een prachtige installatie, met model grasmat, was voor de Cerclemannen steeds een hek senketel. Een archi-slecht onthaalFans, hoogstens 300 ln getal, die vrije teu gel gaven aan hun gal, terwijl ze aan stopper Brackenlers een werktuig had den dat hun onsportivitelt met daden bevestigde. Tijdens de eerste 15 min. regende het pljpestelen en de weinige toe schouwers stonden samengedrumd langs één zijde van het speelveld. Men kon rustig genieten van de hegemonie der rood-wltten. Het uitgesproken Cercle- overwlcht zou wellicht met een paar doelpunten zijn geconcretiseerd ge worden, ware daar niet een briljante Vanparijs geweest. Toen ondernamen de blauw-witten hun eerste ernstige aanval, dewélke een corner opleverde. Het gevolg: na 16 min. spel een 1-0 voorsprong der localeh. De hemelsluizen werden gesloten. Het volk verspreidde zich rondom het terrein en langzamerhand viel er met de aanwezigheid van kljklustlgen re kening te houden. Verschillende Club mannen, maar vooral Brackenlers en Leleu, namen het niet te nauw meer met de regels der falr-play. Daar waar het spelbeeld naar evenwicht zocht, bleven de C.S.Y.ers sierlijk acteren. Ze vermeden zoveel mogelijk de vlrle- ler optredende tegenstanders, om het summum der aandacht te besteden aan ploegspel. Toen ledereen er zich aan verwacht te dat de poos zou intreden met 1-0 stand, moest O. Dumalin op de 43" min. een tweede maal vissen. Een doelpunt dat evengoed had kunnen geanuleerd zijn geworden, aangezien op het ogenblik dat de pas gegeven werd, middenvoor Segers meters off side stond. De officiële grensrechter Galle signaleerde het buitenspel, maar Heer Marti (A. S. Oostende) floot niet. Onmiddellijk na de hervatting kwa men de bordjes op 2-1. Opnieuw oefenden de C.S.Y.-ers druk uit op de locale stellingen. Ieder ogenblik kon de gelijkmakerhet levenslicht zien. Mlrakuleus redde Vanparijs wederom met de voet een schot van Verschaeve. Er volgde een tegenaanval en verrassend bracht Se gers de cijfers op 3-1. Geen minuut later kwamen de gastheren, ln flag rant buitenspel, aan een vierde doel punt; 4-1! Hoe een dubbeltje rollen kan! De plaatselijke supporters, die reeds sinds de roodjes hun achterstand had den gemilderd, fel «op de kap» van de referee hadden gezeten, begonnen nu elkaar de loef af te steken, om de treffendste scheldwoorden. Hierdoor geprikkeld, haalden Derous, Soenen en Mailllard de grove borstel boven en bekampten met- de slag de Knok- kenaren met de wapens die zij reeds een half uur lang hanteerden. Soenen kwam mee aanvallen en zet te een vrije schop van De Block met krachtige kopstoot om, doch onbe grijpelijk keurde de ref het doelpunt af, wegens buitenspel, dit ofschoon Soenen de bal had bemachtigd, na dat Vanparijs deze had weggepuncht. Voortgaande op de goals, die regel matige werden gescoord, had de uit slag 3-3 ..moeien zijn. Andere resultaten door C. S. Ieper geboekt op 1 April 1951. UI" Speciaal: O. S. Ieper Ol. Ingelmunst. (uitg.) Provinciale Juniors: C. S. Ieper V. G. Oostende 1—7 Herleid tot 9 man, na een half uur spel, kregen Dehaene R. en Cle een zware nederlaag te inkasseren. Prov. Scholieren: O. S. leper V. G. Oostende 1—2 Verloren op de laatste minuut, na dat Del'Haye A. het eerst had ge doeld. ZONDAG AANSTAANDE Drie Cercleploegen binden de schoe nen aan en alle drie op het lepers stadion. Ziehier het programma: 9.15 u.: C. S. Ieper F. C. Roeselare (Provinciale Juniors). 11 u.: C. S. leper F. C. Roeselare (Provinciale Scholieren). 15 u.: C. S. Ieper F. C. Meulebeke (Tweede Provinciaal). Wordt door De Bol en maats een even afgetekend succes verworven als op bezoek bij Verhelst, Vandecaveye e. a. Vercruysse's? Rood-witten, geen overdreven zelfvertrouwen! R. 1 we md ell- vaardig. W. S. leper 4I S. V. Moorslede, Deze voor White Star zo kapitaie wedstrijd werd nu eens gewonnen door een White Star dat terug een wedstrijd speelde zoals ze dat nu een maal kunnen als er de geestdrift ln Is. Kregen we de laatste Zondagen da ene na de andere verschillende opstel lingen, nu stond White Star terug op het terrein mét een omzeggens Com plete ploeg. Het terug optreden van Dewltte, Lelre en Slosse gaf de door slag en waar het duo Ketels-Ënnaert op volle toeren draalde, kon het niet anders of Moorslede moest te leper op een gasbek lopen. Spijtig genoeg moe ten de mannen van Prezen Dehem nu de nog té spelen wedstrijden afwach ten om te zien of de een of andere club leider Moorslede nog ln het zand doet bijten. Van de leiders zelf kunnen we maar weinig goeds noteren, omdat ze ken nelijk onder de Indruk waren der ver- llesparttjen der laatste Zondagen ea nu eenmaal tegenover een White Star stonden op zijn beste. In de heenwedstrijden hadden 1 leren kennen als een snel spelend tal, rap op de bal en beslultva Nu, op bezoek, hebben ze een Sartij voetbal ten beste gegeven, dl» ons deed denken aan het spel van de Boskanters uit Houthulst, vroeger. Gelukkig voor de sport en onze sportmensen, liet White Star zich aan dit spelletje niet vangen, want met duwen en trekken en pootjes zetten, wint men geen voetbalpartij. BIJ White Star ging deze vlieger niet op en men kent het resultaat: een klopping van 4-1. De vluggge hoekspelers Vcrduyn- Deryckere kregen nu eenmaal geen kans van het duo Alleman-Careln en middenvoor Demeyer werd lamgelegd door Debruyne. Langs de andere zijde waren de White Star-aanvallen telkens gevaarlijk en Lecluyse Mare en Mls- tlaen hadden meer dan de handen vol. Het White Star vierkant was nu eens compleet, met een Grillet en Slosse, die én ln de aanval én ln ver dediging, telkens erbij waren. BIJ Moorslede hing alles met haken en ogen vast en werden ze telkenmale van het kastje naar de muur gezonden. White Star won met een vleiende scoor deze wedstrijd. Maar, rekening houdende met het weder en de toe stand van het terrein, hoe zou dan de uitsag geweest zijn? In elk geval zouden de cijfers hoger opgelopen hebben, doch langs de kant der Witte Sterren, want wij hebben Slosse en Doolaege en Dewltte, bij een open kans, de bal ln het slijk weten rateren. Moorslede kwam ln heel de partl) tweemaal heel gevaarlijk voor het White Star doel, doch telkens kon Pol Verhaege gepast onderscheppen. Het eerreddende doeltje kwapi door een falen der White Star-verdédlglng, die niet vlug genoeg kon ontzetten. De leiding van scheidsrechter De- loof kon beter zijn. Gelukkig waren er twee officiële lijntjesmannen, die nu eens correct optraden. HOE ER GEDOELD WERD. Aan de 6» min.: Ketels bedient De wltte met een gemeten pasje. Guldo rolt Lecluyse Mare en kanjert op de paal. De goed volgende Lalre kogelt ongenadig binnen; 1-0. Aan de 33" min.: Doolaege. door Horrle getackeld, ziet kans naar de ongedekte Dewltte te geven, die on houdbaar, met een grondscherend schot Mlsplon voor de tweede maal vloert; 2-0. Aan de 36» min.; Lalre dwingt cor ner af, pulk gegeven voor doel, waar Mlstlaen wegwerkt, niet ver genoeg echter, want de Instormende Ennaert vangt de bal op en schiet boven eep kluwen van spelers Nr 3 ln de koof; .JtoL 1 Aan de 68" min.:'Wanneer Lalre een prachtkans ziet om op doel te schie ten, zet Mlstlaen gepast een voetje en daar gaat het fluitje: strafschop. Ston Carein zet er de voet achter en Nr 4 zit; 4-0. Aan de 74" min.: Moorslede in de aanval langs Verduyn Mare, die ge past voor doel geeft. Alleman werkt onvolledig weg en Demeyer Jaagt flauwtjes binnen: 4-1. Wedstrijden voor Zondag 8 April. Twee wedstrijden en telkens op be zoek: 's morgens gaan onze juniors naar Rlsquons-Tout om de puntjes en 's middags brengt het eerste elftal een bezoek aan Lul'ngne. Als White Star met hetzelfde spel voor de pin nen komt, als tegen de leider, dan heeft Lulngnë geen de minste kans. W. S. Supportersnieuws. Reis naar Luingne op Zondag 8 Aprilt Vertrek te 13.15 uur, aan De Post bode Prijs 20 fr. na lezing, ons blad in de handen van een vriend of gebour die het nog niet heeft. U bewijs' er ons een dienst mee. Dank. BURGERSTAND Geboorten.-Beaumon Claudine, d. v. Oyriel en Castelain Noëlla. Nuytten Marie-Anne, d. v. Roger en Tydgat Rosa. Dewitte Mo nique, d. v. Henri en Timpennan Agnès. Ghesquiere Martine, d. v. Joseph en Sarrazin Jeanne. Hoornaert Annie, d. v. Daniel en Vulsteker Germaine. Noliet Yvo, z. v. Louis en Lefebvre Ginette. Veroone Mare, z. v. Alphonsse en Dieryncke Anna. Hoet Myriam, d. v. Valere en Vervaeke Jacque line. Overlijden. Sarrazin Mïchel, z. v. Marcel en Clarisse Godelieve. Huwelijken. Dekeyser Jacques en Depuydt Paula, b. v. Wervik. Desreumaux Daniel, v. Komen, en Vanhalewijn Marcelline, v. Wer vik. Bollaert Michel en Mael- brancke Marie-José. b. v. Wervik. Leroy Jules, v. Komen, en Dor- me Elza. v. Wervik. Schottte Da niel en Ramaut Bertha, b. v. Wer vik. Gathem Roger, v. Bous- becque, en Valcke Maria, v. Wervik. Vanheule Michel, v. Wevelgem, en Casler Beatrice, v. Wervik. Berghman Remi, v. Geluwe, en Vandamme Paula, v. Wervik, Huwelijksafkondigingen. La- grou Augustin, landwerker, m De zeure Sidonie, huisvrouw, b. v. Wervik. DUIVENSPORT Duivenmaatsehappij De Toe komst Duivenstraat 35. Op Zondag, 8 April, prijsvluch- ten uit Arras en Breteuil. Inkorving op Zaterdag, 7 April, tot 17 uur. JAN VERBRAECKEN KOMT De zo gekende zanger, de prins van het Vlaamse lied, komt op Zondag 15 April, te 17.30 uur, naar Het Volksbelang Duivenstr. 80. Wie hoorde zijn schlagers niet voor de radio; Noordzeestrand enz... Samen met het zo graag gehoorde Metropolis »-orke'st en nog veel andere radio-vedetten, treedt Jan Verbraecken voor de eerste maal in onze stad en streek op, De kaartenverkoop, die deze week werd geopend, kent een on gehoorde bijval. Wie dezs succes avond wil beleven, bestelle seffens plaatsbewijzen In 't Volksbe* lang», Duivenstraat 80. - Telefoon Komen 136. Kaarten vanaf 20 tot 35 fr. DE H. HARTEFEESTEN Thans is het nog amper eefi paar maanden en Wervik staat in volle feest. Doch met koortsige be drijvigheid wordt er aan de voor bereiding gewerkt. Nu kan nien het reeds vaststellen. Het wor» iets enigs, want een algemene be langstelling over heel de stad en in elke straat zoals nu zal meft ook niet gauw meèr aantreffen. En benevens hei versiermateriasl dat tot nu toe in de stille huiska mer wordt vervaardigd, zijn de herhalingen in gang voor, het mas saspel dat Werviks roemrijke dankhulde worden zal aan hét H. Hart. Op 2 Juni a.s, begint de roem volle reeks van avoridvertoningën. WIE WORDT FAMILIALE iIeLpster? De meisjes van 18 jaar die begeren deel te nemen aan de nieuwe cur sus voor «Familiale Helpster», dis doorgaat van 23 April tot 16 Juni, kunn'en alle inlichtingen krijgep ep zich laten inschrijven bij Juf frouw M.-J. Vandêiïsteene, Spei- straat 106, Wervik. -K Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid. 'n pladts óf wat? Waeht niet langer, plaats nóg heden 'n Iitèihe ZÖEKER in ons blad! De Scholen. De scholen hernemen op Maan dag 9 April. Gezien de kinderen voor de bewaarschool zo talrijk zijn, zal de klas weer moeten ont dubbeld worden De kinders moe ten van de eerste dag af aangege ven worden. Plechtige H. Ritanoveen De plechtige noveen ter ere van de H. Rita, zo vurig vereerd en zo talrijk gevolgd te Kruiseke, begint op Zondag 20 Mei, kermis-Zondag. De heerlijke H. Ritaprocessie zal dit jaar uitgaan op Zondag 27 Mei te 14.30 u. Steeds kan de relikwie van die machtige Heilige vereerd worden in de parochiale kerk van Kniiseke.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 4