■ROPPEÏELEiS F I HOLLANDSE PLANTAARÖAPPELEN WATCU PROVEN GROOT BAL ROESBRUGGE LAAT UW GELD NIET RENTELOOS RUSTEN Af^TWEIRPSeUE HYPOTHEEKKAS STAVELE LANGEMARK POELKAPELLE BEVEREN-a.-d.-IJZER OOSTVLETEREN Koffie Joanne dfAre WOESTEN BESELARE VOORMEZELE 500 tof 700 Kg. CHLOORPOTAS 40% 1200 tof 1500 Kg* SYLVINSE7 17% Koffie J@«niBi@eï!Arc ZONNEBEKE WIJTSCHATE KEMMEL R. BEAUPREZ-HUYGHE FLOEGSTEERT LE BÏZET Gasthuisstr. 25, Poperïnge, Statieplaats, Abele, Grens. Telefoon: Poperlnge 58 en 268. VLAMERTINGE DIKKEBUS Nieuwsjes ira 't korf NA DE VERDWIJNING VAN HET REUZEVLIEG- TUSG GLOBEMASTER Ontplofte in de lucht. ^LEMSTÖoiKTER^ WERELD AAN DE PAUS GESCHONKEN Be vermeassref© H. Harfprocessle f© $t®©s©tar© RAKET BEREIKT EEN HOOGTE VAN 98 KM. EEN WOONHUIS Stierenkeurïngen en prijskamp voor stieren, koeien en vaarzen teIëper Woensdag 14 Maart 1951 TE HOUTEM (leper) Woensdag® 14 Maart 1951 TE HOUTEM (Veume) Donderdag ÏS Maart 1951 TE BOEZINGE Maandag 19 Maart 1951 I. Stieren geb. van 1 Juli 1948 tot 30 Juni 1950. TE MOORSLEDE Dinsdag 20 Maart 195 TE MESEN 1 Dinsdag 27 Maart 19$| HET WEKELIJKS NIEUWS»" Zaterdag 7 April 1051' -i Bïadz, 8, Duivenrubriek. De wagen ls terug aan liet rollen gegaan en de dulvenliefhebbera zijn wakker geworden. Le Touquet open de de deur. We steken dus van wal met de eerste uitslag, die de volgen de rangschikking geeft: 1. Mallaey Pascal, 43 p.; 2, Corteel Albert, 37 p.; 3. Maerten Joseph, 25 p.; 4. Prance Gaston, 23 p.; 5. Ges- qulere Gerard, 20 p.; 6. Maerten Arthur, 17 p.; 7. Demol Joseph, 16 p.; 8. Van Eeclce Albert, 14 p.: 9. Deman Maurice, 13 p.; 10. Slosse Marcel, 10 p.; 11. Loones Henri, 7 p.; 12. Soubry Marcel, 8 p. Voor deze algemene rangschikking tellende over al de prijsvluchten van de bond. komen enkel de eerste twee ingekorfde dui"cn ln aanmerking. Voor de prijzen aan deze rangschik king verbonden, zie de bijzondcro kaarten. En nu vooruit. Aan alle spelers, Veel geluk. Liggende wip De Grenssebutters De kamploensohletlngen behoren weeral tot het verleden en de maat schappij heeft dit Jaar, ln de per soon van de hr voorzitter, Debruyne Jerome, een waardig kampioen. Alle leden wensen hem om deze titel van harte geluk. De sluitingsplechtigheid van Zaterdag. 31 Maart, op de voor avond van het Jaarlijks bal, groeide tot een echt feest. Veel volk, deftig verzet, vrolijke stemming, al wat de schutters wensten, was er. Kampioen-voorzitter was het mid denpunt der belangstelling vanaf de eerste avond der wlnterschletlngèn plaatste hij zich aan het hoofd der rangschikking en behield zijn voor sprong tot het einde toe. Dat hij de man op de rechte pldats is, bewijzen de talrijke gelukwensen hem per post gestuurd. Nog een hartelijk proficiat aan do kampioen en nog veel geluk met de handboog. En nu Zondag, de grote slultlngs- sehleting aan twee liggende persen, gewone inleg, op leder pers 4 gratis vogels meer dan schutters. De lief hebbers zijn niet verplicht op twee persen te schieten en kunnen enkel Inschrijven volgens beliefte. Begin te 14.30 u. Einde rond 18.30 uur. Uitslag der sohletitig bij G. Messtaen. 67 Deelnemers. Hoogvogel ntet ge schoten. Zijvogel 1: Vanhee Maurice, Callloanes; zijvogel 2: Geldhof Al- bert. Beker geschoten' door Bordeyne Remi. Vet konijn, door Debruyne J. Prijskaartlng. Zondag, 8 April, te 19 u., buiten gewone prljskaartlng bij Devos Dé- slré, Grote Markt. 200 Pr. gratis bo ven de Inleggelden. (1293) Jaarlijks Postbal. Zondag, 18 April, gaat ln de zaal Henri Loones het Jaarlijks J5al ten voordele van het postpersoneel door. Zoals leder Jaar verwachten we een goede opkomst. Dit als blijk van ge negenheid aan onze wakkere post mannen. Begin te 19.30 u. Iedereen welkom. (1294) prljsbiedlng dienen te worden ge stuurd aan de Burgemeester der ge meente, ten laatste op 13 April 1951. Verders beslist de Raad voor de nodige dringende herstellingswerken aan gemeentegebouwen, een lening aan te gaan bij het gemeentekrediet van België. SC^ffle Jeesüïïed'Are OP ZONDAG 15 APRIL 1951 gegeven door de Veloclub en de Supportersclub van Proven, in de prachtige zaal van Marcel Swaels. Begin rond 18 uur. Inkomgeld: 15 fr. (c .-1.356) Ons Muziek. De eerste uitstap van onze mu ziek naar de Ieperse handelsfoor op tweede Paasdag, Js een succes ge weest. Het weder dat erg wankel baar was, ls hen meegevallen en het concert op de Grote Markt beviel de moeilijksten. Een prachtige ont vangst vanwege het stadsbestuur en het bestuur van de handelsfoor, bracht hen een mooie geldpremie op. Zodat de reis naar leper ledereen bevredigde en de muzikanten hun tweede uitstap naar Dlkkebus graag tegemoet zien. Zitting van de Gemeenteraad van 29 Maart 1951. 1» Punt: Aanvaarding verslag vo rige zitting. Aangenomen. 2" Punt: Beraadslaging nopens nieuw contract, ln vervanging van het oude, betreffende de verbete- rlngswerken en onderhoud der baan Proven-Watou. Da Gemeenteraad, gezien het be staand oud contract waarbij vermeld wordt dat de gemeente Roesbrugge- Haringe, voor altijd en voor alle on derhoud dezer baan (gedeeltelijk ge legen op haar grondgebied), ontsla gen werd, mits een geldelijke tus senkomst van 80.000 fr. in het Jaar 1928, weigert éênparig het oude con tract te vervangen door een nieuw. Afschrift dezer beraadslaging zal voor mededeling aan de bevoegde Overheid worden overgemaakt. 3" Punt: Tussenkomst der gemeen te ia de bijdrage voor ziekteverzeke ring, ten bate van personeelsleden met kinderlast. De bijdrage der gemeente wordt vastgesteld op 80 der gewone bij drage te betalen door de aange slotene. 4" Punt: Stichting Intercommunale Electrlcitelts- en Gasmaatschappij. De Raad, naar aanleiding van een schrijven, uitgaande van de Heer Gouverneur der Provincie, waarin de Gemeentebesturen aanzocht wor den niet overhaastig te werk te gaan om zich in een bepaalde zin te ver binden, besluit dit punt ln een na der te bepalen zitting van de Raad te bespreken. S® Punt: Mededelingen. Herstelling kerkhorloge te Hftringè. Deze bespre king nopens de herstelling der kerk horloge te Hsrlnge, welke herstelling eerstdaags zal geeschieden, wordt in beraad gehouden, daar de Raad nog niet ln bezit is der nodige gegevens betreffende de waarborgperiode, na de herstelling. Verpachting hof der gemeente school. De Raad beslist éénpnrig de hof palende aan de gemeenteschool to Roesbruggè, openbaar te verpachten. Deze verpachting zal geschieden ln één lot. groot ongeveer 13 aren. De schriftelijke aanvragen met jmmmrspp», ZO HET GESTORT WORDT OP EEN SPAARBOEKJE VAN DE (Private onderneming beheerd door het K.B. van IS December 19.11/ At bijzonderste privaatspaarkas van België KAN HET TOT 4 OPBRENGEN, Ongeval. Landbouwer Kamtel Van Inglandt, Maeshoek. wou een vreemd paard met hetzijne koppelen, hetgeen voor gevolg had dat een van belde paar den een geweldige hoefslag gaf, die terecht kwam op het been van de geleider. De knieschijf was geraakt. De man werd overgebracht naar de kliniek van Poperlnge. HIJ zal ge dwongen zijn een hele tijd rust te nemen. 1 Brand. Maandagvoormiddag ontstond er een geweldige brand bij Georges De- laleeuw, Hondspoot, Stavele. Het middenhuls van drie aaneengebouw- de woningen had vuur gevat. De dap pere geburen kwamen toegelopen. ZIJ kropen boven op het dak en slaagden erin het vuur tot het middenhuls te beperken. Ondertussen kwam de brandwoer u'lt Roesbrugge die mees terlijk werk verrichtte. Zij gelukten erin het huls van links en dat van rechts bewoond door Remi Roels te vrijwaren. Ze verdienen van harte geluk gewenst te worden. De schade is door verzekering gedekt. Brugge. Op Zondag 8 April, hoogfeest van het JeUgdVerbond voor K.A. Onze B. J.B.-ers nemen er deel aan. Al onze streed André ln de voorste gelederen, Burgerstand Maart. Geboorten. Vanacker Jeannette, d. v. Albert en Bertha Clauw. Anckaert Cécile, d. v. Alfons en Maria Vandamme. Rondelez Jo- slane, d. v. Alfons en Laura Claeys. Vandenbussche José, z. v. André en Augusta Vanacker. Vanthom- me Freddy, z. v. Camlel en Germaine Quackelbeen. Lagrou Beatrice, d. v. Remi en Slmonne Hannebau. Gelrgat Beatrice, d. v. Alfons en Maria Cruydt. Huwelijken. Logghe Camlel. fa briekwerker, en Pouillie Anna, b. v. Langemark. Casteleyn Julien, landbouwer v. Staden, en Parrein RRChel, v. Langemark. Overlijden. Maes Ludovlca. 83 J., wed. v. Henrl Lagrou. Vanhove Jules, 86 J., echtg. v. Emma Samyn. Verstraete Maria, 74 j„ ongeh. Vanthournout Emma, 72 j„ echtg. v. Mersy Theofiel. Gevonden. Duitse Schapershond. Inlichtingen bij Bourgeois Albert, Cayennestraat 41, Langemark. (1354) Gevonden. Bij de verfraalingswerken rond de kerk, vonden de werklieden een gro te gasbom van 1 meter lang. Inder daad hier begon binst de grote oorlog het gasoffenslef der Duitsers. Rennersnleuws. Onze liefhebber, Maurits Quartier. is Maandag opgetrokken om zijn le gerdienst te vervullen. We wensen hem het beste bij de vliegeniers. In pla,ats van met de velo, zal het nu zijn met het vliegmachlen. Maar pas op, Maurits, van een platte tube! Rennersnleuws. André Noyelle reed de 28 Maart te Herzele. Meer dan 100 vertrekkers waren opgekomen. Van meet af aan goede dag bij E. H. Deachodt, te rug langs Gistel. Deelnemlngsprijs 70 fr. (alles inbegrepen), aangifte voor deelneming te doen bij de schrijfster der gilde tegen 10 dezer. Sport, Bertje Vandevoorde eindigde mooi dertiende in de lastige ronde van West-Vlaanderen. SCHULDEN De genaamde Julius MOLLIN, Kemmel 176, verklaart geen schulden meer te erkennen welke zijn vrouw JULIA LAERE zou hebben gemaakt of nog zou kun nen maken. (C.-1.352) Deposito's op 31 December 1950: ongeveer 1 milliard 700 mllHoen frank VERTEGENWOORDIGERS: Beeelari: M. Emlel Cardocn. Blkschote: Mevr. H. Pattljn-Phillppe. Boesinge: M. X. Govaert. Brleien: Mevr. G. Beele-Verdonck. Dikke bus: M. Arthur Lapr Elverdinge: M. Germain Ollevler. Geluwe: M. J< Vanrijckegem. Geluveld: Mevr. M. D'haene-Gr jwez. Houtem-Ieper: M. Adolpha Si*. leper: M. Robert Van den Bogaerde. Langemark: Mevr. V. Peene-Callena. Mesen: M. Frans Tlievelln. Ooetvleteren. Mej. Maria Smis. Mevr. R. Smls-Butaye. Poperlnge: M. Delaleau, Vlamingstr. Proven: Mevr. R. Muyssen-Pareyn. Reningelst: M. Origène Camerlynck. Roesbrugge-Haringe: M. R. De Puydt. St-Jan-iep.: Mevr. G. Leleu-Deballlle. Stavele: M. Jozef Cornells. Vlamertinge: Mej. O. Van Elslande. Waasten: M. Farnand Provost. Watou: Mevr. Cam. Vandenberghe- Vandevelde. Wervik: M. Karei Boone. Westouter: M. Remi Delanote. Westroxebeke: M. Hubert Cappelle. Wcstvleteren: M. Jos. Ackerroan. Wijtsohate: M. Cyrlel Maerten. Worsten: M. Henrl Gouwy. Zandvoorde: Mevr. O. Philips-Van- denbroueke. Zlllebeke: M. Antoon Hellebuyek. Zonnebeke: M. And. Van Walleghem (c-1133) leden worden ertoe uitgenodigd. We verzamelen op de dorpsplaats alwaar de autobus te 7.30 u. vertrekt. Burgerstand, Huwelijksbeloften. Gerard Cat- teeuw, en Jeannette Meeuws, b. v. Stavele. Huwelijken. Bruneel Remi, v. Kemmel, en Alleman Madeleine, v, Stavele. Boussemaere André, v. Stavele, en Venlere Yvonne, v. Pro ven. Geboorte. - Slosse Marlette, d. v. Georges en Candaele Godelieve. Zitdag. Op Zondag 8 April, vanaf 9.30 u., ls Volksvertegenwoordiger Adv. De- velter voor iedereen sprekelljk bij Robert Slosse, Dorpplaats. Dulvennieuws. Maatschappij Onder Ons Uitslag prljsvlucht uit Arras van Zondag 1 April: 1. Rubrecht Cam., Beveren; 2. Bloudeau Marcel, Roesbrugge; 3. De- vreker Georges, Beveren; 4. Schou- waert Marcel, Roesbrugge; 5. Blou deau Marcel, Roesbrugge; 6. Slosse Marcel, Roesbrugge; 7. Remmerie Georges, Roesbrugge; 8. Rubrecht Camiel, Beveren; 9. Slosse Marcel, Roesbrugge; 10. Samoege Odiel, Roesbrugge. Zondag 8 April. Prljsvlucht uit Arras. Inkorving tot 14.45 u. Zater dag 10®, 20® en 30® prijs, een ver rassing of 30 fr. Openbare Boekerij. Op Zondag, 8 April, zal de Open bare Volksboekerij gesloten zijn. Ze zal echter open zijn op Zaterdag 7 April van 17 tot 19 uur. Dulvennieuws. Middenbond Oostvleteren. en «De Frontduif» Woesten. prijs- vlucht uit Arras: 1. en 2. Seghers Gaston, Reninge; 3. Wulleman Ju- Hep, Reninge; 4. Coppenolle Leon, Woesten; 5. Van Eecke Eric, Re ninge; 6. Mispelon Joël, Woesten; 7. Wulleman Kamiel, Loo; 8. Van Eecke Eric, Reninge; 9. en 10. Ca miel Wulleman, Lo. Zondag, 8 April, prijsvlucht Uit Arras. Inkorven in beide lokalen tot 15 uur. Burgerstand. Geboorten. Fonteyne Rose- Marie, d. v. Daniel en Ampe Jenny. Vandelannoote Paul, Z. v. Al- bert en Verfaillie Julienne. Huwelijk. Ca-uwera Marcel, landtv., Poperlnge met Noëlla Ter- ryn, fabriekw., Woesten. Overlijden. Verbeke Germaine, 52 j., z. b„ ongehuwd. om bij het ingaan der laatste ronde zich los te rukken en met Ï'IO" voor sprong als eerste over de meet te bollen. Met een zware verkoudheid Vertrok hij Zondag in de wegwed strijd Wetteren en terug. Halfweg koers brak hij zijn versnellingsappa raat en diende de strijd te staken. Toen was de beslissing reeds gevallen en 6 man waren voorop die niet meer zouden vervoegd worden. Zon der deze breuk had André toch reeds de kat uit de boom gekeken. Zondag a.s. is hij vast vertrekker in de eerste proef van het Kriterium «Het Wekelijks Nieuws» te Keiem. Burgerstand Maart- Geboorten. - Ghekiere Rita, d. v. André en Desmet Gerarda. Keirs- bllck Marc, z. v. Georges en Bonte Dina. Costeur Christiane, d. v. Bruno en Vanysacker Oda. Lysy Johny, z. v. Joseph en Paula Dorme. Huwelijken. Vlaens Firmin, en Huyghebaert Magdalena. Messlaen Georges en Duthoy Maria-Martha. Overlljdens. Vandenabeele Alide, wed. v. Is. Casteleln. Devlsscher Alois, echtg. v. Misplon Octavie. Duivensport. Uitslag van de eerst vlucht uit Ar ras. Het merkwaardige van deze vlucht ls zeker dat de 2, 4, 7 en 9® prijs werd gewonnen door P. Vande- poele. Voor deze liefhebber is het een schitterend begin. Wij wensen hem proficiat. Verdere uitslag;' 1. A. Ver- haeghe: 3. Taillleu R.; 5. A. Bekaert; 6. Saelens R.; 8. Vandamme C.; 10. Forrest A. Wielersport. Zondag 8 April wordt 'n eerst® ve- lokoers gegeven voor onderbeginne lingen. 1.200 fr. prijzen en premlën. De inschrijving bij wed. P. Durnez. Aanzet: bi,1 R. Costeur. Aankomst aan St ElooiPrijsdeling bij de Kinders Ryckebpsch. Vanaf 4 u. wordt een bal gegeven in St Elooi ten bate van de velo club. Naar wij vernemen werden ook do nodige schikkingen getroffen om met tweede Sinksen een wielerwed strijd te laten verrijden. Als hoogte punt komt dan de grote Liefhebbers- wedstrijd op 29 Juli. Goed nieuws. Uit bevoegde bron vernemen wij dat het plan. door de zorgen van het gemeentebestuur opgemaakt, om de weg van de herberg De Kwakkel naar de Oosthoek te herstellen door de hogere overheid werd goedgekeurd. In de eerste dagen zal dus tot de aanbesteding van dit werk kunnen worden overgegaan. Zo wordt de slechtste der landbouwwegen hersteld in een goede asphaltbaan. Wij hopen dat er nog zullen volgen. Burgerstand. Overlijdens*Marie Arneele, 73 j., wed. Knockaert Jules. Huwelijksafkondigingen. Hen ri Vanbelleghem, schoenmaker v. Wljtschate en Simonne Rousseau, dm., Voormezele. Gilbert Le- maitre, Luingne en Paula Barb-ez, Voonnezele. Dank zij de goedkope prijzen der POTASMESTSTOFFEN, kan men dit jaar hoge opbrengsten van suikerrijke beten bekomen mits ofwel (d-1287) per Ha. toe te dienen. BOEZÏNGE Bond der Kroostrijke Gezinnen. Zondag 11. hadden wij onze jaar lijkse algemene fecstvergadering in de parochiale feestzaal. Deze was goed gevuld met de aangesloten ge zinnen en meevierende parochianon. Na een kort maar keurig verslag door de schrijver, Meester Roger Oarpen- tler, kwam de Kabaretgroep Zonne straal van de K.W.B. uit Oostende, op de planken. Gedurende drie uren hielden zij de volle aandacht der aanwezigen gespannen, onderbroken door menig handgeklRp. Na de rustpoos kwam de Eerw. Hr Proost aan het woord, die gedurende een kwartiertje de leden aansprak voort te ijveren voor de groei en bloei van hun bond, en de niet-leden aan zette lid te worden, en zo door macht te komen tot hun recht. Vooraleer het podium te verlaten spelde de E. H. Proost het ereinerk der Moedors van minstens tien kin ders op aan Mevrouw Odllia Vanden Heeren, echtgenote van onze sympa thieke voorzitter, dhr Leon Vanden- berghe. onder algemeen handgeklap. Om te eindigen werden er een vijf en twintigtal schone prijzen verloot onder al de aanwezigen. Schone avond. Overlijden. Verleden Woensdag ls de oudste In woner van Boezlnga overleden met name Mevr. Bmllle Mahleu, weduwe van dhr Placide Verfaillie, ln de ouderdom 88 jaar. Zij ls een van die brave moeders met een kroostrijk gezin, die, spijts de beroerde en las tige tijden, een schoon aantal kin dera groot bracht en tot zekere wel stand leidde. De Heer geve haar thans de eeuwige rusF en het verdiende loon. Boerlnnengilde. Vandaag, Zondag 8 April ls er een algemene vergadering voor al de le den in de hulshoudklas van de Kloosterschool te 15 u„ seffens na de vergadering der H. Familie. Benevens sen leerrijke voordraoht over De be smettelijke zieken die overgaan van dier op mens ls er voor do aanwe zige leden een kleine tombola. c.v.r. Zondag a.s. 15 April wordt er een algemene vergadering op touw gezet in de parochiale feestzaal te 18 u., voor al de vrouwelijke leden en nlet- ledcn van Boezinge. Als spreker zal ontreden dhr J. Storme, bestendig afgevaardigde uit Wervik, die zal de rechten en voordelen der vrouwen Uiteenzetten. Daarna worden enkele filmen, zowel kluchtige als ernstige afgerold. De Ingang ls kosteloos. Men verwacht dus veel volk uit alle stan den. Liefhebsters van ernst en luim, profiteert ervan, en brengt uw ge- buurvrouw mes. Het zal et gezellig aan toe gaan. MESEN De internationale turnfeesten. De Internationale turnfeesten die Zondag jl. zouden plaats vinden, moesten door het ongure weder tot oen latere datum uitgesteld worden. Inspuitingen tegen de kroep. Dinsdag, 10 April, te 13.30 u., ln een zaal der Broedersschool, wordt overgegaan tot de Inspuiting tegen de kroep voor de leerlingen der aan genomen scholen. Verbroederingsfeest van de Oud-Leerlingen der Broedersschool. Zondag jl. had in de feestzaal der Broedersschool 'n bijeenkomst plaats van de oud-leerlingen. Een 200-tal oud-leerlingen met hun familieleden hadden de oproep beantwoord. Deze talrijke opkomst was wel een getui genis van erkentelijkheid voor de de gelijke opleiding en onderwijs, die zij van de Eerw. Broeders Van Daele ontvangen hebben. Het cabaretgezelschap Elcks Wat Willssamengesteld uit leden van het plaatselijk Ste Ceclliakoor, zorg de voor de gewenste atmosfeer. Mu ziek, zang, deklamatie, sketchcn, volgden elkander in vlug tempo op en oogstte grote bijval. Met egn dankwoord van dhr Louis Menu, voorzitter van de Oud-leerlin genbond, en van Meester Roger Van den Berghe voor de talrijke opkomst, werd deze geslaagde feestavond be sloten. De Ronde van Vlaanderen. Onze lokale renner Frans Siegers. Frans Siegers, onze lokaio renner, heeft onder hagel en regen, de ronde uitgedaan. Hij behaalde slechts de 23® plaats op de 200 vertrekkers, maar heeft bewezen ook tegen de ongure weerelementen te kunnen strijden. Bij de beklimming vair de Kwaremont had hij nog kettingde fect en verloor daardoor nog wel een paar plaatsen. Frans ls nog een Jonge beroeps renner en met wat meer geluk, horen we nog wel van hem spreken. DüivenmlJ Hand ln Hand De duivenbond Hand in Hand richt thans ln samenwerking met de duivenvereniging De Zuiderbond te Wijtsohate, de prijsvluchten in. Zondag, 8 April, vlucht uit Arras, de Inkorving is in het lokaal te Wijt sohate. Zondag, 15 April, voor de vlucht Uit Breteuil, geschiedt dan wederom de inkorving in het lokaal te Mesen. Cinema St Sehastlaan. Zaterdag, Zondag en Maandag, de Franse film: «Le Paradis des Pilotes FerdusEen mooie bijfilm en we reldgebeurtenissen. Het Kalvariekruis van de Grote Keer. Het Kalvariekruis aan de Rijsel- straat, werd onlangs door een gewel dige storm omgeslagen en gebroken. Het kruis dagtekende van 1690 en werd opgericht door de 28® abdes van de vermaarde abdij van Mesen. Door de ouderdom vermolmd in 1875 werd dit kruis hernieuwd door toedoen van Mevr. Six, toenmalige bestuur ster van het Koninklijk Instituut van Mesen en door het oorlogsgeweld vair 1914-18 vernield. Mevr. de gravin Carton de Wiart, voorzitster van de beheerraad van het Kon. Instituut van Mesen (thans heropgebouwd te Lede), heeft de wens uitgedrukt, het Kalvariekruis te herstellen, als aandenken en als bindteken met het grote verleden van de Abdij van Mesen en het Kon. Instituut. Het Kalvariekruis beheerst thans wederom de grote vlakte van Meren. Het Kristusbeeld is een echt kunst werk uit geslagen koper, vervaardigd in het werkhuis van de Benediktij- nerabdij van Maredsous. Het Js op gevat ln moderne stijl, waarvan onze streek nog geen enkel exemplaar be zit. Voor sommigen zal het wel een 'tijdje vragen om zich aan te ge wennen en om er de schoonheid van te ontdekken. Laten we echter be grijpen dat iedere eeuw zijn eigen stijl en schoonheidsvormen heeft. Hiermede heeft de Grote Omme gang van Mesen, opnieuw zijn Kal- varleberg, waarbij weldra enkele Ma riakapellen zullen gevoegd worden, op de kruispunten van de straten met weg van do Grote Keer. Dit zal tijdens de noveen van September meer luister bijzetten aan de tradi tionele bedevaart. Burgerstand Maart 1951. Geboorten. Maiïleu Dany, z. v. Paul en Pluym Jeanne. Keirs- bilck Marc, z. v. Georges en Dina Bonte, Beselare. Pattyn Nicole, d. v. Achille en Vanlerberghe Cla ra, Zillebeke. Seider Chanta.I, d. v. Leopold en Lapere Magdalena. Pype Joseph, z. v. Remain en Masschelein Aimée. Overlijdens. Ameele Marie- Thérèse, 7 m.. d. v. Gerard en Sa- lomez Madeleine. Laleman Ju lia, 54 j., ongehuwd. Mille Marie, 62 j., wed, Vuylsteke Jules. Burgerstand Maart. Geboorten. Cardinael Rafaël, z. v. Roger en Bauwen Margriet. Adam Rita, d. v. Eudoxe en Schreel Geor gette. Leroy Erna, d. v. Achiel en Bollaert Mnrie-Louise. Druert Ivan. z. v. Albert en Neyrinck Maria. Overlijdens. Gombelr Benoit, wed. v. Godderis Rosalie. Deken Irène, echtg. v. Dessein Jozef. Huwelijksbelofte. Vandeputte Georges en Dumoleln Simonne. Davlclsfomls. Het Davidsfonds is een katholieke Vlaamse vereniging van zuiver kul- turele aard, met het doel: de afzij dige ontwikkeling van het Vlaamse volk te bevorderen en zijn belangen te behartigen. Het doet niet aan po litiek en staat dus open voor alle katholieke Vlamingen. Het lidmaat schap bedraagt minimum 60 fr. en geeft onder meer recht op 3 inge naaide boeken. Men kan zich laten inschrijven bij dhr Firmin Develtev. onderwijzer te Wijtsohate, alsook bij dhr Raymond Beun, Steenstraat, te Wljtschate, Boerenbond. Op Zondag, 8 April, te 10 u„ be langrijke vergadering ln de patrona ge, Staenljzerstraat 55. Na de spreek beurt ls er een kosteloze tombola voor de leden. Klucht- en Zangavond. Op Zondag 8 April, te 18.30 uur, klucht- en zangavond ln de gemeen teschool. Kaarten aan 15, 12 en 10 fr. Burgers tand. Overlijdens. Louis Vanpete- ghem. 68 j., echtg. Coolzaet Pauline. Poyblant Henri, 48 j., ongehuwd. Boerinnen gilde. Op Woensdag. 18 April 1951, richt het bestuur der Boerinnen- gilde oen leerzame en ontspannen- do reis in met een bezoek aan de Land- en Tuinbouwschool te Roe- selare, de fioraliën te Brugge, de uarkensslachterii te Seslamsd, ML. AANLEG, ONDERHOUD van Tuinen. - Alle beplan tingen. - Speciale prijzen voor gans het Jaar, VOOR HUWELIJKEN, Feesten, versieringen, alle omstandigheden BLOEMEN - PLANTEN. Gediplomeerde Tuinbouwkundige Doornstraat 34 - Tel. 103 POPERINGE (C-1064) Burgerstand. Geboorte. Soenen Monique, Sen tier de Gand. Huwelijksbeloften. Charles Gil bert en Vannln Marie, b. v. Floeg- steert. Turpin Auguste, v. Ploeg- steert, en Delporte Coralie. v. Houpli- nes. Leroy André, v. Voonnezele, on Vanlsene Jeanne, v. Ploegsteert. Overiiiden. Vanderdonckt Chris tiane, 13 dagen. Uitstag der Lichting van de MiUtianen (Op 2 April 11.). Aangeboden: 33. - Goedgekeurd: 26; uitgesteld: 2; militair hospitaal: 7; afgekeurd: 4. Opgelet 11! Op Zondag, 8 April, te 17 u., in de nieuwe feestzaal bij do Hr Maurice Willaert, grote toneelavond gegeven door Le Cercle Botreluit Rijsel, ten voordele van de Fanfare Sint André. Voor de liefhebbers van zang en muziek, een niet alledaagse gelegen heid! Genummerde plaatsen van he den af te verkrijgen. De schoonste keus EPÏCSA- en GECREOSOTEERDE KE PERS, alsook INLEGPERSEN aan de voordeligste prijzen koopt U bij: DENECKER Julian Raoul en: (C872) ELVERDINGE Burgerstand Maart '51. Geboorten. Debeer Johan, z. v. André en- Martha Deramoudt. Erna Bouckaert, d. v. Evarist en Augusta Roelens. Eric Roelens, z. v. Georges en Dehouck Martha. Huwelijken. Derycke Gerard, en Godelieve Willaert, b. v. Elver dinge. .Lowagie Robert, v. Elver dinge en Gillioen Cécile, v. leper. Overlijdens. Vandenameele Michel, 53 j., wed. Maria Becquaert. Angillis Leonie, 88 j., wed. v. Julien Bocarren. Mlddenstandsnleuws. Op Zondag 8 April a. s. wordt een belangrijke vergadering gehouden na de hoogmis bij Soenen Celest, waar de problemen van de zelfstandigen zullen behandeld worden, bijzonder lijk de nieuwe wet betreffende ge lijkheid en de pensioenkwestie voor de zelfstandigen. Als sprekers zullen optreden: De Hr Adv. Van Moerkercke; Volks vertegenwoordiger Lefere en Eisen Karei, Gewestsecretaris. AUJ» geusiaedigsa»ïatóftsagL^ai ders, landbouwers en vrije beroepen worden er verwacht. Iedereen welkom. «De Michel's». Zondag 11. zijn de «Michel's» uit Torhout, na zoveel Jaren weer terug naar Elverdinge gekomen. Het succes was nog groter dan verwacht. Een bomvolle zaal met een buitengewoon genietend pu bliek. Het bestuur der wielerclub De Moedige Renners dankt al diegenen die heel spontaan hun steentje er toe bijdroegen om deze avond tot dat machtig succes te laten uitgroeien. uit FRIESLAND VROEGE BINTJES ALPHA (Vainqueur) Record late soort. Bij: DENECKER Julien Rooul Gasthuisstr. 25, POPERÏNGE en Statiepïaats, ABELE, Grens. Tel. 58 en 268. (c871) Burgerstand Maart 1951. Geboorten. Ampe Hadewijch en Goedele, d. v. Gerard en Huyghe Martha. Huwelijken. Debruyne Antoi- ne, bed., leper en Bouttery Jean ne, bed., Vlamertwige. Frérot Constant, handelaar, Verviers en Verbeke Madeleine, z. b., Vlamer tinge. Meersseman Roger, han delaar en Callemein Odette, in- pakster, beide van Vlamertinge. Vankemmel Michel, fabriekw., en Logie Maria, fabriekw., b. v. Vlamertinge. Overlijdens. Bouttery Edmond, 70 j., z. b., ongehuwd. Cyriel Vancayseele, 70 j.. z. b., wed. Lans- sens Leontine. Mourisse René, 75 j., z. b„ wed. Chaerie Stephanie, echt. Vertriest Victorina. S. K. Vlamertinge 04 F. C, Luingne. Op een drassig terrein wordt de match aangevangen. Reeds aan de 5e min. tekent midvoor Parrein een eerste doepunt aan (1-0), Luingne keert echter de bakens en wanneer hun linksbuiten hard op doel schiet, glijdt Verkindere, die de bal reeds opgevangen had, uit en de linksbin nen heeft maar binnen te leggen (1-1). Rood-wit opereert met de wind ln de rug en weet een besten dige veldmeerderheid te verwerven. Op een der talrijke aanvallen, weet midvoor Parrein nogmaals een gebo den kans behendig te benutten (2-1). Luingne kan alsdan kansrijk gelijk stellen wanneer Miel de bal vlak ln het wezen krijgt en de referee op onbegrijpelijke wijze strafschop toe kent (2-2). Wanneer rechtsbuiten Hof de bal toegespeeld krijgt, knalt hij onhoudbaar binnen (3-2). Nau welijks is de bal terug aan 't rollen, of G. C;iuliez, die een uitstekende partij speelde, gaat drie tegenstrevers voorbij,' schotelt mooi voor aan G. Parrein, die besluit (4-2). In de tweede helft komt Luingne uit zijn schelp en zal weldra succes kennen (4-3). Doch rood-wit ziet het gevaar in en G. Cauliez zal zijn bra- vourstukje herhalen, en J. Vandrom- me, alleen voor doel, knalt hoog in de touwen (5-3). Rechtsbuiten Hof krijgt daarna de bal toegespeeld van de zwervende D. Vandromme. die zich de laatste tijd als een ware be lofte aanbied, gaat alleen door en knalt van op amper 3 meter recht op de doelwachter, die de bal lost en Hof herneemt (6-3). Op algemene aanval van Luingne redt R. Parrein met de hand en Luingne zet de strafschop om. Zondag a.s. gaat rood-wit de lei ders uit Moorslede in eigen vesting bekampen. Ze zijn in staat om er een puntje te ontfutselen. Vertrek per autobus aan het lokaal om 1.30 u. Inschrijving op voorhand bij A. Buy- taert. Wielerclub Vliegend Wiel Op Zondag. 8 April, te 19 u., in de zaal «A la Ville dé Lille Dorpstraat, geeft de wielerclub zijn kosteloos privaat bal aangeboden aan alle steunende leden. De lidkaart zal aan de Ingang ge vraagd worden. Kinderen beneden de 16 Jaar niet toegelaten. Tijdens het bal trekking van de grote kosteloze tombola. Jeugüdag - Brugge. Op Zondag 8 April gaat de jeug'ci- dag voor de Jeugdgroeperingen der jongelingen van de Katholieke Ac tie door te Brugge. De reis wordt ondernomen met een autocar. In schrijvingsprijs: 40 fr. Afreis te 8 u. Boerepgllde. Op Zondag a. s. 8 April 1051, te 11 u. 's voormiddags, in de Falsan Dorébij Kr A. Descampo, wordt een zeer belangrijke voordracht ge houden over Humus De overwegende factor in de vruchtbaarheid. - Eén der hoofdvoorwaarden tot maximale opbrengsten. Door de Hr A. Van Heyhe, Con sulent B.B. Alle landbouwers en landbouwerszonen worden er ver wacht want «Leren is zich verrijken» Muziekfestival, Op 6 Mei e.k. viert de Koninklijke Fanfare De Vijverzonenhaar 25-jarig bestaan. Met de medewer king van het Gemeentebestuur wordt door de jubilerende maat schappij een prachtig muziekfeest op touw gezet, tot hetwelk 15 mu ziekmaatschappijen hun toetreding inzonden. 't Wordt een enig mooi feest voor onze stille gemeente. Op 't pro gramma komen voor: Te 19 u.: Vlaggewijding en jubi- leummis; Te 11 u.: Huldiging door het Ge meentebestuur; Te 14 u.: Optocht van de deelne mende muziekmaatschappijen doe het dorp en défilé voor de eretri bune; vereremerking van de vetera nen-muzikanten en bestuursleden; Te 16.30 u.: Muziekuitvoeringen op de onderscheidene kiosken. Voor nadere toelichting, zie de aanplakbrieven. Te Pepinster verzette zich een autobestuurder hardhandig tegen de veldwachter omdat deze voor een of ander feit proces-verbaal te gen de chauffeur wilde opmaken. De veldwachter meende ten slotte in staat van wettige zelfverdediging te zijn, trok zijn revolver en vuur de op de autovoerder die gewond werd aan de arm Te Brugge maakte een dronk aard een kleine vergissing die hem nogal duur te staan kwam. De man stapte namelijk het politiebureel binnen, menende dit het een her berg was. Hij werd verzocht er te blijven zitten gezien hij dronken was, maar daarop begon de man te stampen, te vloeken en te schelden zodat hij ten slotte in de amigo te recht kwam. Te Bouillon, in een godshuis, heeft een 40-jarige dove man een andere kranke van 80 jaar oud doodgeslagen omdat deze ongeluk kige de krant van de dove aan het lezen was gegaan. Te Antwerpen verschenen vier verzetslieden voor de krijgsraad wegens moord bedreven op een ge wezen bediende van de ravitaille- ringsdienst van Brasschaat en op dezes klein kindje dat nevens hem aan tafel zat toen de overval ge pleegd werd. De krijgsraad nam echter aan dat zij handelden als verzetslieden in bevolen dienst en sprak hen alle vier vrij, ook van de moord op het kleintje welke als onvrijwillig werd aanzien. Een Brits vliegtuig, op weg naar Frankrijk met aan boord de twee gebroeders Millar, is spoorloos verdwenen tijdens de tocht over het kanaal. Een Franse veerboot zou het drijvend wrak hebben ont dekt op zee. Te Thuin werd de spits van de bouwvallige toren van het bel fort neergehaald. Een 73-jarige autovoerder, rij dende met zijn auto in de nabij heid van Arras, stierf op plotse wijze al zittend aan zijn stuur. Zijn 12-jarig kleinkind, dat naast de voerder zat, zag tijdig wat gebeur de en sprong uit de auto; het kwam in een gracht terecht en bleef als bij wonder ongedeerd. De auto bol de nog een heel eind verder en liep dan te pletter tegen een boom. De dochter van de Gouver neur van Assam liet een ring val len in een meer. Om de ring terug te vinden werd nu het ganse meer drooggelegd. Zoekt g'icts t'Jiuren of te Kopen, Zoekt ge 'n me'.i, 'n placi:* of watt Wacht niet langer, vlaats nog heden 'n Kleine «ZOEKER in on bladl Van het Amerikaanse reuzetoe stel Globemaster dat met 53 man aan boord verdween tijdens een vlucht van Gander naar Engeland, werden slechts enkele kleine wrak stukken, welke sporen van brand vertoonden, alsmeer een rugzak, ge vonden, drijvend op zee. Hieruit werd besloten dat het vliegtuig moet zijn outploft hetzij in de lucht, hetzij bij het raken van het water bij het neerstrijken op zee. Door een enkele torpedojager werden niet minder dan 105 kleine „Wrakstukken ojpgevist^ Fietser doer eraf© ged®©ci f© H©ndse!i®©f© CHAUFFEUR AANGEHOUDEN Op de Nationale Baan ter hoogte van de Hertenbrug, werd de 45-ja- rlge fletser Maurits Lermytte, met ser, wonende te Hondschoote, gevat dopr de a,uto van dhr Roland, uit Roubaix, en verscheidene meter ver weggeslingerd. Hij bleef op slag dood. Het parket stelde de autobe stuurder na onderzoek onder aan houdingsmandaat. Het bleek dat zijn remmen zeer onvoldoende werkten en dat hij daarenboven links reed in de bocht. Een Duitse vakman, Valentin Kaufman, heeft aan de Paus een geschiedenis van Munchen gezon den, die 10.000 woorden telt en die geschreven is in een boek dat de afmetingen heeft van een kersen pit. Kij zegt dat dit het kleinste boek ter wereld is. Het bevat 100 bladzij den. De schrijver heeft natuurlijk gebruik gemaakt van een vergroot glas om de geschiedenis neer te pennen. Hij is aan het werk begon nen toen hij vernam dat de Pause lijke bibliotheek een reusachtige bijbel van 175 kgr. bezit. Z. H. Exc. Mgr Lamiroy heeft de toelating verleend om van nu af de H. Hartprocessle te laten uit gaan op de Zondag na het feest van het H. Hart, ln plaats van op het feest zelf, Tcikenjare werden ontelbaren door allerlei omstandig heden verhinderd op die dag naar Roeselare te komen en hadden al dus nooi.t de gelegenheid deze wijd- bsrosmde processie te zien. Door hst besluit ze twee dagen te ver plaatsen, krijgen allen de kar.s ze te komen bewonderen. Onthoudt de datum voor d;t iaar: op ZONDAG 3 JUNI TE 3 UUR ÏN DE NAMID DAG, doet de H. Hartprocessle haar ronde. 3 Juni is ook de laatste dag waar op in de foorhalle (Bruggesteen- weg) de reusachtige MISSIETEN TOONSTELLING open is waaraan '35 Missiecongregaties deelnemen. Ze gaat door van 23 Mei tot 3 Ju ni. Wie naar de H. Hartprocessle komt of een dier dagen langs Roe selare voorbij moet, mag zeker niet nalaten even deze expositie te be zoeken. Ze zal zeker de moeite overwaard zijn. Het Amerikaanse luchtleger heeft in de woestijn van Nieuw Mexico een raket van 500 kgr. afgeschoten dat een hoogte van 98 km. heeft bereikt. Deze proef is de eerste van een nieuwe reeks, waarvan belang wekkende inlichtingen inzake de stratosfeer verwacht worden. «.'uiCTaHli SKPOHiiFiig yuLwi/'raCTWflac KT.T/NiTT.a'iagmKap NOTARIËLE AANKONDIGINGEN Studie van Notaris Camerlynck te Passendale. Eigendom te Westro- zebeke Au Lion d'Orwerd in gesteld aan 132.000 fr. Toeslag op 18 April. - Zie verder blad not. aank. Studie van Notaris W. H. deSAGHER, Paardenmarkt 4, Poperïnge. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE WESTOUTER met afhankelijkheden, bebouwde grond en land, gelegen te West- outer, Zwarte Berg, langs de steen weg van Westouter naar Belle, ter grootte van 24 aren 40 centiaren. Onmiddellijk vrij van gebruik. Voor alle verdere Inlichtingen zich wenden ter studie van ge noemde Notaris de SAGHER. 41347). I. Stieren geb. van 1 Juli 1949 tot 30 Juni 1950. 1.eNae», eig. Bynd. Boezlngo-Brfelen 2. Nero eig. Top Om., Vlamertinge 3. Ncrrus eig. Coene O., Vamertinge 4 .e Narden v. 't Abeelhofv, eig. De- knudt Antolne, Zlllebeke. 5. JVero Plancke Emlel, leper. 6. Napoleon eig. Phlypo A., 6t Jan 7.Narden eig. Delaplace A., Voorm. 8. Narden eig. Steelandt H., Vlam. 9. Noê eig. Kinget Urbaln, leper. II. Stieren geb. van 1 Juli 1948 tot 30 Juni 1949. 1. Afon.tv 't Duivennesteig. Byndl- kaat Zlllebeke. 2. Martineig. Steelandt H„ Vlam. 3. Max v. d. Schreiboom eig. Syndl- kaat Zlllebeke. 4. Mandus e!r Vand®~J„ ZUleb. UI. Stieren geb. vóór 1 Juli 1947. 1. a Louis», eig. Legrand Omer, leper, le Ann. Bew.: Lr"-t», eig. De- baene Richard, leper, 1® Ann. Bew.: Loden van "t Marlage- leedeig. Dochy Omer, St Jan. IV. Bewaarpremiën: Stieren. 2® Ann. Bew.: a Lakyeig. Delporte Jozef, Vlamertinge. 2e Ann. Bew.: a Luitenant», eig. De- smet-Monkerhey R., Vlamertinge. 3" Ann. Bew.; «Kangoeroe v. d. Noord- hoek», eig. Nuytten Robert, leper. Bult. Bew.: «Jan», eig. Syndikaat Boe- zinge-Brlelen. Bult. Bew.: «Islam», eig. Phlypo Almê, St Jan. Bewaarpremiën. Melkkoeien, 1. Hola eig. Delva Kinders, Vlamert. 2. Hertogin Abeelhof eig. Steelandt Hilaire, Vlamertinge. Gewone Premiën. Melkkoeien. 1. Katitsa Abeelliof eig. Steelandt Hilaire, Vlamertinge. 2. Irma Abeelhof eig. Steelandt Hi laire, Vlamertinge. 3.Koningin Abeelhof eig. Steelandt Hilaire, Vlamertinge. 4. Hindaeig. Delva Kinders, Vlam. V. Vaarzen geb. van 1 Juli 1948 tot 30 Juni 1949. 1. Moka Abeelhof eig. Steelandt Hi laire, Vlamertinge. 2.Madam Abeelhofeig. Steelandt Hilaire, Vlamertinge. 3. Monda eig. Delva Kinders, Vlam. 4. Mia eig. Cool Emlel, Sint Jan. 5. Mona Abeelhof eig. Steelandt Hi laire, Vlamertijige. «oj I. Stieren geb. van 1 Juli 1949 tot 30 Juni 1950. 1.Norbert v. Schreiboomeig. Ëynd. Komen-Kruiseke en oml. 2.Napoleoneig. Legrand Gerard, Zandvoorde. 3. Narden eig. Nqytten Gebr., Ko- men-ten-Brielen. 4. Niko eig. Verstraete H., Hojlebeke. 5. Narden eig. Wed. A. Clayebout, Houtem. 6.Nardeneig. Notredame Emlel, Komen-ten-Brielen. II. Stieren geb. van 1 Juli 1948 tot 30 Juni 1949. 1. Markus eig. Nuytten G,ebr., Ko men-ten-Brlelen. 2.Zfaa;eig. Notredame Ern., Komen- ten-Brlelen. 3. Majoor eig. Depoorter R., Houtem. 1® Ann. Bew.: Maquis ter Wilgen», eig. Clarebout Gebr., Houtem. le Ann. Bew.: «Max», eig. Legrand Ro bert, Zandvoorde. IV. Bewaarpremiën: Stieren. 2o Ann. Bew.: «Lèonard», eig. Legrand Gerard, Zandvoorde. Bewaarpremiën. Melkkoeien. 1.Hyena eig. Clarebout Gebroeders, Houtem. 2.Fannyeig. Clarebout Gebr., Houtem. 3. Gina eig. Clarebout Gebr., Houtem. Gewone Premiën. Melkkoeien. 1. Ira etg. Adriaen G-. Hollebeke. 2.«Zena eig. Adriaen G., Hollebeke. 3.Zitaeig. Nuytten Gebroeders, Komen-ten-Brielen. 4. Kaline eig. Clarebout Gebroeders, Houtem. 4a pr. Bewaarpr. Idaeig. Depoorter Richard, Houtem. 5. Zurkaeig. Nuytten Gebroeders, Komen-ten-Brielen. V. Vaarzen geb.- van 1 Juli 1948 tot 30 Juni 1949. 1. Miss eig. Verbeke, Br., Houteih 2.«Miria», eig. Depoorter R., Houtem. 3. Molle eig. Verstraete H., Hollebeke 4. «Mady», eig. Clarebout G„ Houtem. 5.Minaeig. Wed. A. Clarebout, Houtem. «oa I. Stieren geb. van 1 Juli 1949 tot 30 Juni 1950. 1. Nero eig. Baele Aug., Lelsele. 2. Negtis v. 't Eikhof eig. Vanhoutte Jos., Lelsele. 3.JVero v. d. Molenwijk», eig. Top Flo- rent, Lelsele. 4.Norus clg. Brculs de Ticken en Debandt Raphael, De Moeren. 5.Ncron v. tl. Wijclouwbekeeig. Filet André, Izcnberge. 6. Nico 't Haandakoteig. Roelens Gaston, Vinkem. 7. Negus St. Julie eig. Debandt Gil bert, De Moeren. 8. Nonkel eig. Butaye M., Lelsele. II. Stieren geb. van 1 Juli 1948 to; 30 Juni 1949. 1.Majoor v. 't Eikhof», eig. Vanhout te Jos., Lelseie. 2. Max eig. Depyper Val., Lelsele. 3. Markies Eikhof clg. Decrock Ai- bert, I-Ioutem. 4. Markies v. d. Westhoekeig. De- vlach Omer, Lelsele. lo Ann. Bew.Mandus Hoofdkwar tier clg. Pntfaort A., Houtem. le Ann. Bew.Milton v. d. Rabbalac- reeig. Pilct André, Izenberge. IV. Bewaarpremiën: Stieren. 2o Ann. Bew.Leo v. 't Lange Veusl eig. Syndikaat Lelsele. 2® Ann. Bew.: «Leonard v. d. Ham burg eig. Bruynoghe U., De Moer. Bewaarpremiën. Melkkoeien. 1 Catrisne eig. Proot G., De Moeren. 2.Fientfe St. Julieeig. Debandt Gilbert, De Moeren. 3. Elza Hoofdkwartier eig. Patfoort Adr., Houtem. 4. Vira St, Julie eig. Debandt Gil bert, De Moeren. Gewone Premiën. Melkkoeien. 1 «Jeanne Hoofdkwartier», eig. Pat foort Adr., Houtem. 2. Vira eig. Patfoort J., Houtem. 3.Kampioene v. St. Henrieig. G. Proot, De Moeren. 4.Jeanne v. St. Henrleig. Proot G., De Moeren. 5. Dora eig. Butaye Mich., Lelselo. 6.Hubertine eig. Patfoort J., Hout. 7. Erna eig. Butaye Mich., Lelsele. 8. «Jenny v. d. Molenwijk», eig. Top Florent, Lelsele. V. Vaarzen geb. van 1 Juli 1948 tot 30 Juni 194,9. 1.Marenta v. St. Henrleig. Proot Georges, De Moeren. 2. Mieta Hoofdkwartier eig. Patfoort Adr., Houtem. 3.Mina v. St. Henrieig. Proot G., De Moeren. 4. Mariane eig. Breuls de Ticken en Debandt Raph., De Moeren. 5. «Mamzei St. Julie», clg. Debandt Gilbert, De Moeren. «o» 1. Nestor .eig. Veebond Boezinge. 2. Novem eig. Veebond Boezinge. 3. Narden v. d. Rattevalle eig. Du- thoo Georges, Zuldschote. 4. Noë v. d. Krulsputeig. Debacke- re André, Boezinge. 5.«Nlto», eig. Desmadryl A., Elverd. 6.«Noë», eig. Hooghe V., Langemark. 7.«Nero», eig. Vanlerberghe Maurits, Langemark. 8. Nero eig. Dauchy G., Boezinge. 9. Nislam eig. Decoodt E., Boezinge. F 2. Master eig. Cools Gast., Boe: 3.Marko eig. Mouton M., Elver 4.Max v. 't Abeelhof els. Amei: dré, Poelkapelle. f Ann. Bew.Milo v. Barsdam Stragler Prosper. Elverdinge. ,[j 1» Ann. Bew.: Max Bazelare *ij Syndikaat Boezinge. lil. Stieren geb. vóór 1 Jn.ll 1. «Lambik», eig. BuyBse G., Poj' IV. Bewaarpremiën: Stlei 2« Ann. Bew.: Luc v. 't Bekhof. Syndikaat Langemark. 3® Ann. Bew.: «Kojombus», elg.j! dlkaat Langemark. Bewaarpremiën. Melkkoeiel 1 .Jacquellna v. Batavia», eig. Vi putte Leon, Poylkapelle. 2.Rosa v. d. Schreiboom «lg.| deputte Georges, Langemark. 4.Gaby eig. Van Eecke D„ Bo< Gewone Premiën. Melkkoei 1. IvetteDekemele Emu Boe: 2.«Zotte», eig. Vanlerberghe M Langemark. 3.«Klta v. 't Hagebos», eig. Go: Hector, Langemark. 3® pr. Bewaarpr.: Ida V. 't Blaui eig. Duthoo Georges, Zuldscl 4. Hilda eig. Van Eecke D.. Bo< 3.Zulte eig. Vanbecelaere Blkschote. 6.Keppe v. Schreiboom eig. putte Georges. Langemark. 7. Gusta v. tl. Plaatse eig. Michel, Boezinge. 8. Jolie eig. Steyaert G„ Boe: V. Vaarten geb. van 1 Jul tot 30 Juni 1949. 1.Marenta tt Bataviaeig. André, Boezinge. 2. Mina v. d. Schreiboom eig. deputte Georges, Langemark. 3. Misette eig. Storme L., Bol 4. Marietïe v. d. Krulsputel: backere André, Boezinge. 3.Mika eig. Desot Vlrglle, Boi 10. Negus eig. Parrein L., Blkschote. 1. Maggyeig. Delanote H, 2. Mclka eig. Idem. 3. Monkel», eig. Deraedt D,. j. Millerand Damme». eig. Deback«re4«Marianne», eig. Slmoen A., K Andr&.lejKiftge, i ï&ajurey a, Dü II. Stieren geb. van 1 Juli 1948 lot 30 Juni 1949. I. Stieren geb. van 1 Juli tot 30 Juni 1950. 1. Nego Bloemendaleig. Syn Zonnebeke. 2.Napi v. d. Fortulneeig. Ca Joseph, Zonnebeke. 3. «Nonkel v. 't Moerholeig. 3 Gerard, Beselare. 4. Narden eig. M. MerchJerSrJ te, Zonnebeke, 5.«Nictor», eig. Vqrbeerst A„ Mooti' 6.Nelsoneig. Vulsteke Cfilj Zonnebeke. 7. Napoleon v. d. Fortuine elf netto Joseph, Zonnebeke. II. Stieren geb. van 1 Juli tot 30 Juni 1849. 1 .«Max», eig. Debuf Alb, Moo; 1® Ann.Bew.: «Max», Synd. Moo: IH. Stieren geb. vóór 1 Juli 1® Ann. Bew.: «Lu-cas», eig. Vad leghem Georges, Zonnebeke. IV. Bewaarpremiën: Stie 2® Ann. Bew.: «Lias», eig. Vi Moorslede. 2e Arm. Bew.Louis.», eig. Vi Charles, Zonnebeke. Bewaarpremiën. Melkkoeif 1, Floraeig. Van Wallegher rard, Zonnebeke. 2,Harida eig. Debuf J., Paset 3 .«Hortense», eig. Van Wall; Georges, Zonnebeke. 4. Fina eig. Van Walleghem ges, Zonnebeke. Gewone Premiën. Melkkoes 1.Josma v. 't Abeelhofeig.'* Michel, Zonnebeke. 2.Klara eig. Van Walleghem ges, Zonnebeke. 3. «Kaatje v. d. Fortune», eig. Cd Joseph, Zonnebeke. tl 4.Ivette eig. Cornette J., ZoaxQ 5. Ifrouice eig. Verschaeve C; Zonnebeke. I V. Vaarzen geb, van 1 Jul, tot 30 Juni 1949. ÏJ 1.«Jlftss», eig. Labaere Krs, Moo'! 2. Miete v. d. Frezenberg elgil va Michel, Zonnebeke. i';|: 3.Mira 't Geysenhofeig. f|j Gerard, Beselare. ffl 4. Monkel v. d. Fortuin eig. C j te Joseph, Zonnebeke. 5. Marfanneeig. Labaere Kjl' Moorslede, E; «o» 'f} I. Stieren geb. van 1 Juii' tot 30 Juni 1950. 1. Nelson v. 't Merelnest eig;,: dikaat Wljtschate. [ij 2. Nobel van de Bommelaerc ft» Deleplanque Albert, NleuwkeJ] 3. «Noë», eig. Gekiere M., Wulvf 4. «A'oé», eig. Coppin Et,., Waa; 5; «Norton Elzen&amme», eig. Roger, Waasten. 6.«.Narco v. 't Siberiehofeig vier Jean, NIeuwkerke. II. Stieren geb. van 1 Juli- tot 30 Juni 1949. 1.«Milo», eig. syndikaat Ploi 2.Max v. 't Roodhofeig. Augustin, Nisuwkerke. 3. Manten V. 't Abeelliof eig. planque Albert, Niauwkerks, 4.Molotofeig. Bucquoye Nleuwkerke. III. Stieren geb. vóór 1 Jul; lo Ann. Bew.: «Lambik», el; kaat Pioegsteert. 1" Ann. Bew.Leon v. d. H. Bar' eig. Syndikaat Waasten. IV. Bewaarpremiën: Stiel] 2o Ann. Bow.: «Louis v. 'i B hofeig. Syndikaat Ploeg: Bewaarpremiën. Melkkoei» 1. Ursula eig. Soenen J., Wijt: 3. Jeanne v. 't Hooghof eig te Cesar. Wljtschate. 4. Idole eig. Vermeulen Ploegsteert. Gewone Premiën. Melkkoe 1. Zoëeig. Deleplanque Nleuwkerke. 2. Zoete éig. Delport C., Wij 3. Kairlene eig. Delporte C., 4. Zanna eig. Delporte C., 5. Kora v. d. Blekerif eig. De: que Albert, Nleuwkerke. 6. Vlvlane eig. Deleplanque Nleuwkerke. 2o pr. Bewaarpr.; «Kora», eig. Roger, Waasten. V. Vaarzen geb. van 1 Ju tot 30 Juni 1949. 1. «Maria v. d. Blekerif», eig. i__ planque Albert, Nleuwkerke. ,fl 2 .«Mariane», eig. Vanden Bflr Remi, Wljtschate. 3. Marilou eig. Dumont A.p W1 4. Mirette eig. Deleplanque Nleuwkerke. 1 synd., K'll J„ Ren»© M„ Dik© TE KEMMEL Vrijdag 30 Maart 195| A. Stieren geb. van 1 Juli tot 30 Juni 1950. 1. Izaak eig. Syndikaat Wessj 2. Narden eig. Slmoen A., K: j 3. Neron v. 't Baanhofeig. hleu Jozef, Loker. 4. Napoleon eig. Frutsaert Dranouter. 5. «Noë», eig. Homey J., Dlkkt® 6 «Nivo», eig. Monkerey H., Dlkf 7. Nardy eig. Leterme Joz., Kj 8.«Negus», eig. Vangansbeko Ej| Kemmel. B. Stieren geb. van 1 Juli ij| tot 30 Juni 1949. 1. «Markies», eig. Stierensynff 2. «Mar», eig. Hoflack J 3. «Max», eig. Bugenne M., C. BewaarpremiënStier» |j 1.eMozard ter Wilgen», eig. S ;H syndicaat. Kemmel. 2. «Martin», eig. Delanote H-, DlU l D. Buitengewone bewaarpre Stieren. Luc eig. Covemaeker Jules, E, Bewaarpremiën: Melkkoi 1 .«Imarda», eig. Delanote H., IL 2. Germaine eig. Monkarey Dlkkebus. 3.Stina», eig. Delanote H., Dili 4.«Diana», eig. Deraedt D., Dl! 5. Hodila eig. Delanote H., Dl! F. Gewone premiën: Melkki 1. Klinka eig. Delanote H., Dl» 2. DiliaJ>, eig. Deraedt D„ Dl» 3. «Kina», eig. Delanote H., Dia 4. Kctty eig. Monkarey H„ I 5. «Jette», eig. Slmoen Ach., K G. Vaarzen. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 5