Om de erfenis van Juffr. 'I Kin! uit Kortrijk, te verdelen Garage AstridI 'A< Westvlaamse Electriciteitsproblemen Valere Carrein Koriingszegels voor lede der Kroostrijke de Bond Gezinnen Uitslag Ér trekking van de leperse Handelsfoor Luisterrijke viering van het Gouden Priesterjubileum van E. H. Prosper Moncarey te Hooglede Minister De Boodt op de Oud-Studentendag in het St Aloysius-college te Menen 1 (I ïl Sri-' s 'f iriëlé gegevens te verstrekken. i 'ijooze^aatscbappijk kapitaal en re- f i» indragen 40.8SÖ 036 fr. De j W'es en afschrijvingen belopen (millioen. Een nettowinst werd i n:H. t erilijkt van 7.601.996 fr. De i v?];fuVsinkomsten bereikten 13.845. (,\s vifr-) dit alles volgens balans vrigei ;ir;,.jAn aan de Algemene .^"^Aering van 10 Juli 1950. f ,;tf J. hoogspanningsnet van 11.000 oituren en Bestelvvogsns Voituren 14 en 19 P. K. Camions van 3/4 tot 5 ton ^SilillllllllllllllliiilllllHliSSHIIIillllümillllliUIIHIIillüilllIIKIIIIIliillllülllliSillllüültlllilliii. i HUISHOUDELIJKE en INDUSTRIËLE I Rechtstreekse officiële verdelers IEPSERj Vanden Peereboomplaats 7 - Tel. FOPERINGEi leperstraat 5 - Tel. 94 RölSELAitEs Ooststraat 37 - Tel. 362 249 ^!IllIlIiSiIlll!SilISBiI!lSgISIgll!l§g!§lI!lIIIliiiiSllIlliISii!iiIIl!IllllI!IIÜIiI13gIigISiSailiIIIi§g2IglgIl!I^ ZAL DE KOFFIESMOK- KEL EEN NIEUWE AAN- Vijftig milliard onder 300 erfgenamen VANG NEMEN AAN DE FRANS-BELGISCHE GRENS? SCHUIF HET ZILVEREN KLOOSTERJUBILEÜM TE BOEZINGE TWEE MERKEN GERENDON DE HELE WERELD OM HUN ZUINIGHEID EN DUURZAAMHEID Vraagt proef en inlichtingen bij de Agent Deken Delaerestraat 3, I E P E R Tel. 537 1 3t©rf 95 fr» werken. «HET WEKELIJKS NIEUWS» Znïerdag 7 April 1951 Bladz. 5. VERVOLG VAN BLAD «iroge-' Aptbjoor bevoegde personen ge- ïr.Kijn. Wij stellen destemeer •I" 'f. tussenkomst van de Besten- Hf 'SPutatie op prijs daar wij bij jrnemen van sommige benoe- 'op te ti de Vrees-koesteren dat alle Ove'j bjii órtzé politieke mandata- dtci als niet bestaande moest 'l Hij n beschouwd. Het ware te i disc- dat elk .gezagsbekleder, hij ,i i- Senator, Volksvertegenwoor- L 3,> Burgemeester of Secretaris t T:<fs Bestendig Afgevaardigde, ize:raadg,eving, vermeld in het PP te Ésmemoriaal, zal volgen Ovev dief,' e Docjj "'"V' publicatie biedt 'ons een 1 nob8" gelegenheid en de HH. Le- If de Bestendige Deputatie j> i- het ons ook niét té.11 kwade i ;ésWaitfeirijvên als We' hier een en li -,op neerncnnen over de West- Oeb se Elektriciteitsmaatschappij i "O0ein de Zetel srevestigd is te i i Hii3 Samenwerkende Maatschap- Coj.Jsticht in eerste instantie om ij 'L waa angen der Gemeenten, en het I hetaaar Nut te dienen, schijnt, jn n crisis, laat óns hopen een ,isis. door te maken.. Hét is Iij ijféhbaar'geheim dat sommige ven al of uiet betrokken bij ifJ°P Wnaatschappij niet beter ver- 'r «tte' dan de overlevering van de !v w.rpaamse aan een. Trust, hoofd ig nord in het Electriciteitsspel in vanil}ouw- Van dringende aard is lil 'erei.'t er kordaat wordt opgetre- xo& dat de afgevaardigden van „ïeenten e'n de Bestendige De- 1^»* van een Westvlaanderen tkcommercieel karakter, geven l" 'Gebje door hen beheerde maat- rt stlcbhappijNiemand, wie hij ïk ti8Urae en welke verdiensten hij ff; ?eft, heeft het recht èen pa- rium van de Gemeenschap in 1,0_ngen of te verkopen, onder ujihige vorm, aan een private jshappij Dit is destemeer niet j'jjp tóe prater. wanneer het gaat ,u Ove.p bedrijf waarvan het béwe- ber dat het niet alleen in het li' HtDn en nog heden ten dage f° l diensten heeft bewezen en TEc, maar dat het eveneens mo- rol was gunstige resultaten te V, en. I 1,1 H«r de millioenen verwezenlijkte I i ?in had men, naar ons oordeel, pfep tisuttiger J BW&or nii gebruik kunnen ma- ^Cu„.,or nieuwe investeringen en ij kres "onderhoud van het net. De Iouóingsmethodes zijn hier en Verouderd,het directiekader 'Lr m peten aangevuld worden. Aan 'l! gebruiken moet een einde M ff. a gesteld: de Westvlaamse Is f Art floe;»ok geen privaatzaak! fsfceit 7,01 wellicht eveneens inte- D 1 zijn een paar financiële en heeft een totale lengte van i -i.en is Dit van 15.000 Volts 65 km. Se j'a'gjpanningSnet 996 km. Aan- i ::y>eugnóhnénten licht: 16.429 kliën- J( Utru. leze intercommunale véreni- i ^^esticht op 7 April 1924 te ii'igoWjuide, overeenkomstig de Wet ViStv..y. Maai't. 1922 heeft, laat het 'V®".,j-.a'a'r bekennen, toch gunstige i itên bekomen had kunnen beter zijn want I «Inl IV LIJ.1 1 J V II UVtLi «Jllll VSCXllt TT 5 LM oiVstvlaamse Electriciteitmaaty K tekort aan lei- Coloiae .Het ka. ...Iste 60% onderschreven door Openbare Besturen en 40 door privaat-ka pitaal. 12 Beheerders waren te be- ffr' ;j personaliteiten, Vooral nu fcuter C in onze Gouw zeer fcelang- i2 wijzigingen in de Eiectriei- i 'tll.Bici; 'drijven óp tfl zijn. De taak luy-itviijc Hoer Voorzitter is niet ge- i jfljeu 'Kife, dit geven wij grif toe, I (trrijfi evenwel moet,, is het plicht i^nzai idelen. Men mag immers niet /c|.!L/n dat de Westvlaamse Elec- '2L itsmaatschappij, gesticht 'door i'S'tcie en Gemeenten, een so- 1 !;Va'ol te vervullen heeft en eerst 1 i;'Wr. necnschapsbelangen moet be- I i Ki en. 'Het staat vast dat wan- <ilj pt sknclerr maatschappijen be- ster ermeëtitrn mét inlci'cssaut ifpbciijjn voor elcctrifica'tiè, de West- j 'f.jting^'P' ki-epds tussenkwam. Zij j V'sfn ".vanuéér de leiders het goed „r 'i menen en een reorganisatie -'Wnid'ijld- de ideale intercom- .''Vovl'o vd0r Westvlaanderen wor- j kan verwezenlijkt, moesten '<'.rrd .Gemeenten en vooral de Hc- 1 i "jipror^iivgcmcesters en Schepenen j eiara,.fi het algemeen belang boven 1-e» private belang' stellen. Het 1 «hhisèren en het bestaan dezer i ,1 fdoo;!)eiale Maatschappij sluit het f |^®uV.h 'van Tussen - Gemeente ijr—iiciteitsmaatschappijen, zoals |l-i inelgnz mei Maatschappelijke f jg'r Stadhuis Rocselare, niet uit. ij p-hijnt ons evenwel zonderling 'NC'cn bepaalde Electrieiteitsmij Ielzegt aan contracten welke s vervallen in 1956 - 1958 of i V( die voor haar niet slecht [Deze maatschappij moet dus v' "fa»1 ernstige en zekerlijke voor- f I .'ttw-i' opnieuw bekomen Anders t IjY ahet werkelijk onzin! f iwordt toch zo gehandeld als- i sL Pi(g privaat belang de voorrang f' i^tad, op het algemeen belang, js hl Stjr. in iets afbreuk te maken tf i [ïjew^dé. grote diensten bewezen i; V.riet sommige pionniers van het :irdo{'iciteItsbedfijf, al waren ze sclpdelingen, zijn wij van oordeel ï1;fKolojfi toestand zo gewijzigd is dat f >or ju -i i:|j p V de electriciteit tot het Openbaar Domein behoort. Net zoals vroeger IJzerwegmaatschappijen bestonden die naderhand door de Staat wer den overgenomen, komt de Electri citeit in het zelfde stadium te staan. Wij kleven de stelling niet aan dat de eldctriciteit moet gena tionaliseerd worden, maar wel dat eerst en vooral inzake electriciteit de Gemeenschap moet worden ge diend. Het belang van de verbrui ker moet primeren. Eenieder heeft het recht, waar hij ook woont, op electricteit en dit aan de- meest mogelijke gunsttarief. Het gaat werkelijk niet op dat heden ten dage de tarieven zo verschillend van aard zijn en dat zelfs bij het stichten van de l'nelgaz de tarieven van de Gemeenten merkelijk ho ger zouden zijn dan die van de Steden. Het is evenmin te verrecht vaardigen dat voor een en dezelfde industrie hier in onze Gouw ver schillende tarieven zouden worden toegepast. Wanneer wij hier spreken van tarieven kunnen wij moeilijk de zaak van de meters (eompteurs) over het hoofd zien, Deze meters hebben bepaald niets te zien met de voortbrengst van electriciteit. Het is een werkelijke last voor de verbruikers. De maatschappijen boeken enorme winsten bij het verhuren. Als wij goed 'ingelicht zijn'kost een gewone meter 750 fr. De huurprijs beloopt meer dan 120 fr. per jaar. Berekeningen werden gemaakt dat in een bepaalde stad de maatschappij, concessiehoudster van Gas en Electriciteit, meer dan 2 Vi millioen frank aan huurgelden ontvangt. Het electriciteitsprobleem is voor onze Provincie van het al lergrootste belang. Voor Roeselare bijvoorbeeld was de toestand per einde 1949: Gasverbruik 2.596.052 M3. Er be staan 5.356 gasaansluitingen. Electriciteit: 12.231.971 Kwh. To tale aansluitingen 9.418. Voor an dere Steden en Gemeenten zijn 'deze cijfers niet zo belangrijk maar daarom niet minder interes sant. Men mag het niet vergeten, het gaat over millioenen, ja tien tallen millioenen ontvangsten in onze Gouw. Sommige onzer lezers en de pu blieke opinie zullen wellicht op werpen: «Goed. en wel, al die kri tiek én op een Westvlaamse Elec- triciteitsmaatschappij én op an dere Electriciteitsmaatschappijen, maar hce zou de Gemeenschap het best gediend worden? Er dient inderdaad een oplossing gevonden in het belang én van de Gemeenschap én van de verbrui kers. Het huidige stelsel «-conces sie door Stad en Gemeenten aan bepaalde Maatschappijen zou nut tig kunnen gewijzigd worden. Be paald moet worden uitgezien naar het stichten van intercommunalen ook naar de reorganisatie van de Westvlaamse Electrieiteitsmij. De ontworpen INELGAZwaar de priyaatbelangen even groot als deze van de Openbare Besturen zijn, kan er niet door zonder grondige wijziging. Veel punten zijn duister het gaat nochtans om licht1 eigendomsbepalingen van net, distributiemateriaal dienen nader omschreven; winstverdeling, af schrijvingen op herschatte waar den. tarie.venkwestie en zo veel andere punten nog verdienen uit leg. Bepalen wij ons voor vandaag nog op het beginprincipe. Wij nenuu het vocibeeld van een pasgestichte Congolese .Maat schappij: «La Société des Forces .de,HM de, la .kapitaal .werd voor noemen, waarvan 8 op voorstel van de Minister van Koloniën en 4 dooi de privaataandeelhouders. De voor zitter is altijd een persoon door de Minister van Koloniën aangeduid. Indien wij deze formule voor on ze Gouw toepassen zou het hier op neerkomen dat 60 van het kapitaal in handen zou zijn van de Steden en Gemeenten en 40 in privaathanden. De Raad van Be heer zou eveneens kunnen bestaan uit 12 personen, waarvan 8 te be noemen door de Heer Gouverneur en Bestendige Deputatie op voor dracht, van de Steden en Gemeen ten deelmakende van de inter communale. De benoeming van de voorzitter'zou voorgedragen worden door de Raad van Beheer, maar geschieden door de Bestendige De- pul a tic. Alle mandaten van Beheerders door Stad cf Gemeente aangeduid zouden vervallen wanneet- de be trokken personen niet meer in dienst van Stad of Gemeente ko men te staan. Wat in Congo, het. land der zwarten, goed en degelijk schijnt, kan wellicht ook toegepast worden in onze Gouw. Wij hebben het recht, na zoveel jaren, ons «te verlichten» en «te koken» in eigen Vlaamse keuken. LUX. Te Parijs, in een straatgoot, werd een bakker uit Brussel aan getroffen: de man bleek ernstig te zijn gewond. Na zijn overbienging naar een hospitaal verklaarde de gewonde dat hij naar Quévrin was geweest maar dat hij aldaar door schurken werd overvallen en neer geslagen en zich sedertdien niets meer herinnerde. De man was ook ontlicht van enkele duizende fran ken belgisehe en franse munt. i otlj 1, tek! Test, 4 :id<* jl-.iïi vfiers en ij ild i ':-eii' :-->t ti 'tre ;Y doe t-s AiStfi ITUDEBAKER I FRIGID AIRE I SSS r 1-1 ...-ssr-T-u BS I KOELKASTEN Stevens Gebroeders SC- inwwn iwtwn ffiUWW (859) SJ Rijke suikernonkcls en dito tan tes komen gewoonlijk uit Amerika overgewaaid. Thans is er een mii- liarden erfenis aan het licht geko men die hier haar oorsprong- vindt. Zorgvuldige genealogische opzoe - kingen hebben aan het licht ge bracht dat er in ons land een 300- tal rechthebbenden zijn om het fabelachtig sommetje van circa 50 milliard te verdelen, erfenis die de nalatenschap vormt van Juffrouw Joanna Josina 't Kint, in leven landbouwster te Opwijk, in de pro vincie Brabant. GELDSCHIETSTER VAN VORSTENHUIZEN Op 13 Januari 1793 overleed te Opwijk de 96-jarige juffrouw, Joan na Josina 't Kint. Men wist van de eenzame landbouwster dat zij zeer rijk was, doch de oningewijden konden op dat ogenblik stellig niet vermoeden dat haar nalatenschap zulke fabelachtige afmetingen aan nam. Juffrouw 't Kint stamde uit een oud geslacht, waarvan de oorsprong- achterhaald kón worden tot in 1475 waar zekere Jan 't Kint te Opwijk vermeld wordt. Door de vrouw Ka- thelijne Van der Meeren werd deze familie verwant met het Brusselse patriciërsgeslacht der Rodenbeke's en kreeg aldus poortersrecht te Brussel. Later nog werd de tak der 't Kint-en in de adel verheven en mocht het wapenschild der Roden beke's voeren met als leuze Perse- verando» (door te volharden). Koningen en keizers gingen in aie tijd bij particulieren aanklop pen wanneer zij in geldnood zaten. Het blijkt dat juffrouw 't Kint voor menig Europees vorst als geld- schietster is opgetreden, vernoemd worden o.m. de koningn van Zwe den en Denemarken. Verteld wordt ook dat deze rijke juffrouw de Cöhgo'-plannen van Leopold EC n- nancieerde, doch dit kan niét met de werkelijkheid stroken vermits juffrouw 't Kint te dien tijde reeds 93 jaar overleden was. Met de wer kelijkheid stemt wel overeen dat de grond, waarop thans de Basiliek van Koekelberg gebouwd is, tot de eigendommen van juffrouw 't Kint behoorde. ERFGENAMEN VERGADEREN Op Zondag, 1 April, en dat was nu eens geen Aprilvis, zijn 178 erf genamen van de ongeveer- 300, te Kortrijk samen gekomen. De recht hebbenden zijn verwant iangs de zijde van juffrouw 't Kint's moe der, Kathelijne Desmedt. Het is dus de tak Desmedt die de geluk kige erfgenamen groepeert. Een dezer, Z. E. H. Desmedt. professor aan de Leuvense Universiteit, droeg te 11.30 u. In St Michielskerk een H. Mis op ter nagedachtenis van de overleden verwanten. Daarna vergaderde de familie in een spijs huis der stad om de stand van za ken. te bespreken. Het zal, naar het blijkt, nog wel een tijdje aanlopen vooraleer deze erfeniszaak effen is, want het ka pitaal zit zo wat overal verspreid en voor de notaris, die met deze zaak belast is, zal het nog een zeer zware karwei zijn. Natuurlijk zal de Staat wel de grootste erfgenaam zijn, doch van die 50 milliard zal er wel een peulschilletje af kunnen, want wanneer men het bruto be drag verdeelt over 300, dan krijgt Zie vervolg volgende kolom WW Wij vernemen dat de prijs van de koffie binnenkort in het Noorder departement van Frankrijk op 1.000 Franse franken zal gebracht wor den per kilo. Dit betekent dat hij dus ongeveer 137 Belgische franken per kilo zal kosten. Gezien de koffie in België gemiddeld 100 fr. per ki lo kost, vraagt men zich met reden af of de koffiesmokkel een nieuwe aanvang zal nemen langs de Frans- Belgische. grens, smokkel welke se dert een tijd zeer afgenomen was. Het valt nog te betwijfelen, gezien de Franse toldienst de ingevoerde koffie een taks toebrengt van 300 Franse franken, 't zij 41 Belgische franken per kilo. na lezing, ons blad in de handen van een vriend of gebuur die het nog niet heeft. U bewijst er ons ee dienst mee. Dank. leder nog de bagatel van een 16 millioen. Voor de Desmedt's en De Smedt's, want aan de schrijfwijze is men het nog niet eens, is het een enige ge legenheid eens een uurtje aandacht te besteden aan huin stamboom, waht wie weet... De Bond der Kroostrijke Gezin nen beijvert zich dag aan dag voor het welzijn van zijn leden. Niet al leen worden er maatregelen getrof fen die een officieel karakter heb ben, zo b.v. de verminderingen op het' sjjóót, dé kfédi&Wferlemngén van het Woningfonds, enz... doch de Bond heeft zich ook tot het pri vaat initiatief, tot de handelaars individueel, gericht om hen er toe te brengen aan de leden aangeslo ten bij de Bond verminderingen toe te kennen bij hun aankopen. Tot nogtoe gaven sommige win kels een korting, doorgaans van 5 Op Paasmaandag was dc wijk t< Pükem r> te Boezinge in feest ter ge legenheid van dc Zilveren Jubileumviering- van Eerw, Zuster Theresia. Sinds 25 jaar doet zij iederen dag de verplaatsing van Boezinge naar Piikcm, om daar in de wijkschool de kleine kleuters te gaan onder richten. I)ezc viering groeide dan ook uit tot iets schoons en vele ond- lcerlingen waren van de partij. Zij mocht dan ook van verscheidene onder hen bloemen in ontvangst nemen. Natuurlijk dat er van dat schone feest een groepsfoto moest worden gemaakt. Wij bemerken Eerw. Zuster Theresia met de kroon op het hoofd in gezelschap van haar medezusters, Eerw. Heer Pastoor Vanncste, de Weled. Heer Bur gemeester Thibaut de Boesinghe cn Mevrouw Thibaut de Boesinglie. Verders nog vele Pilkemnaren oud-leerlingen, bij elke aankoop, en trokken dit bedrag af op het ogenblik dat de klant zijn waar betaalde. Om doelmatiger te werk te gaan, heeft de Bond het Initiatief geno men een vast systeem in te voeren, dat deze toegestane korting regelt door 'het uitgeven van kortingsze gels. Ziehier hoe wordt te werk gegaan. De winkelier die daartoe het ver zoek doet vult een steekkaart, mo del 12 A in en ontvangt tegen beta ling een bepaald aantal kortingsze gels van waarden die variëren van 0,25 fr. tot 10 fr. Hij moet tevens aanduiden welke korting hij toe staat. Doorgaans is deze korting 5 voor kruidenierswaren schom melt deze echter tussen 2,5% en 3 Zijn er produkten waarop geen korting wordt toegestaan dan moet dit vermeld worden. Dn Bond publiceert regelmatig lijsten met, de namen van winkeliers die dcc zegels aan hun klanten, op vertoon der lidkaavt van de B.D.K. G„ bij de inkopen afleveren. Dc Je- den van de Bond kunnen bij hun plaatselijke secretaris een boekje bekomen om deze zegels te verza melen en aan het einde van ieder jaar wordt hen de waarde der ge plakte zegels door de Bond uitbe taald. VOORDELEN VOOR DF. WINKELIER Een kroostrijk gezin is een goede klant voor de winkelier; dat be grijpt iedereen zonder verdere uit leg; doch er zit voor de winkelier nog een ander voordcel aan vost de korting die hij toestaat toe te nessen met de zegelboekjes van de Bond, liever dan maar die te geven zonder zegels. Wie geen boekhouding heeft en zo zijn er veel handelaars, die heeft het op het einde van het jaar wel eens lastig met de fiscus. Welnu, het bedrag aan zegels dat bij de B.D.K.G. aangevraagd wordt mag bij het aangeven der winsten in vermindering gebracht worden. Wie even wil narekenen, zal inzien dat dit voordeel niet denkbeeldig is. On der het stelsel van de korting, die dadelijk vereffend werd zonder ze gels te geven, kon die 5 niet in aanmerking komen voor verminde ring bij de belastingen; in het hui dig stelsel wel. Winkeliers weten dat reklame maken altijd kostelijk uitvalt,. De ze keer hebben z.ij de gelegenheid om eens kosteloos reklame te ma ken; daar zorgt immers de Bond voor, die in zijn blad regelmatig de lijst geeft van de winkeliers waar kortingszegels uitgereikt worden. Voor onze lezersstreek willen wij ook die lijsten per gemeente mede delen. VOORDELEN VOOR DE HEDEN VAN DE BOND De leden van de Bond kunnen uit dit stelsel niets dan voordeel trekken. Voor hen komt het er op aan met aandacht na te gaan in welke winkels zij van deze kortings- zegels kunnen genieten. Zij kun nen dus op duidelijke wijze uitma ken wie hen genegen is en wie niet. Vroeger werden kortingen dade lijk uitbetaald en men voelde hei schier niet in het huishoudelijk budget. Thans is het een nuttig en aangenaam spaarpotje dat op hel einde van ieder jaar leeggeschud wordt en door de plaatselijke afde ling van de Bond in klinkende munt wordt omgezet. Dan komt wellicht een paar honderd frank, misschien wel duizend frank ineens binnen... Winkeliers en leden van de Bond kunnen overal bij de plaatselijke afdeling de nodige inlichtingen en boekjes bekomen. Handelaars en Winkeliers han delt in uw voordeel en vraagt ze gels aan, zorgt op deze manier voor uitbreiding van uw kliënteel en ver hoging van uw zakencijfer. Leden van de Bond koopt, alleen in win- t-oic. irmr TT kortiiiaszeeels vevsf.vpkr 1. Een flets rood 11150 a. Serio kommen groen 3429 3. Verslerstuk (hond) geel 848 4. Electr. strijkijzer geel 485 8. Twee zetels rood 11113 8. Boekentas groen 1530 7. Twee autolampen geel 463 8. Rooktafel geel 474 9. Electr. melkpot groen 3743 10. Koffleservies geel 11. Lampadalre geel 12. Handtas geel 13. Kapstok rood 14. Verwarmingstoestel rood 15. Pick-upp geel 16. Velozadel en twee binnenbanden groen 17. Fles Vin de Li queur en doos ca cao, rood 18. Lampadalre geel 19. Keukenpendule geel 20. Stofzuiger rood 21. Voetmat met Helve- 661 640 317 11120 00035 207 5530 10029 728 630 03555 groen 5520 tla-apparaat 22. Fles Moezelwijn doos cacao geel 276 23. Klak geel 319 24. Zijden halsdoek geel 735 25. Zetel rood 05972 26. 3 flesjes rode wijn en flesje witte wijn rood 10444 27. Pijp geel 754 23. Fles Porto en een fles Moezelwijn geel 327 29. Zijden halsdoek groen 0219 30. Spiegel geel 631 31. 3 Flesjes rode en een flesje witte wijn rood 10728 32. Dagbladhouder rood 10606 33. Klak geel 1115 43. Borduurwerk, schaar en Helvetia-apparaat .geel 409 35. Doos met 12 koffie lepels en suikertang geel 1111 36. 2 bladen Unalit rood 11125 37. Voettapijt en doos boenwas gl'oen 5233 38. Buiten- en binnen band, slijkhouder groen 0112 39. Bloembak groen 3938 40. Toiletkas groen 0740 41. Doos zeep en spons groen 4899 42. Sjaal groen 6003 43. 3 flesjes rode en een flesje witte wijn groen 3390 44. Fles rode wijn en doos cacao groen 6002 45. Vaas groen 5847 46. Neocide met doos en een doos boenwas rood 06444 47. Neocide, casserol en bon'voor de was groen 1112 48. Doos cacao, bon voor de was en Helvetia- apparaat groen 1648 49. Fles rode en fles witte wijn groen 6001 •50. Reisdeken geel 306 51. 2 dozen olie Renault en doos boenwas geel 562 52. 2 bloembakken groen 5315 53. Fles wijn en doos cacao rood 11152 54. Electr. lamp voor naaimachlen en Hel vetia-apparaat rood 10166 55. Autoband geel 375 56. Broodmandje en een doos cacao rood 10182 57. Fles rode en een fles witte wijn rood 11050 58. Kolenemmer geel 325 59. Kaarttapijt en Hel vetia-apparaat rood 01324 60. Radiotoestel groen 1788 61. 2 dozen olie Renault en doos boenwas rood 10331 62. Nachtlamp groen 4547 63. Stuk stof geel 169 64. Fles rode en een fles witte wijn rood 11108 65. Spiegel geel 032 66. Penhouder en pot lood geel 659 67. Emmer en kilo koffie geel 764 68. Handtas, doos kleu ren en warmwater- stoof geel 355 69. Fles Mercler rood 11083 70. Gasvuur groen 5512 71. Fles rode en een fles witte wijn rood 10421 72. Stuk stof geel 515 73. Een bon voor kaas Port Salut groen 5322 74. Fles rode en een fles witte wijn rood 05073 75. Blöemstand geel 6-45 76. Stuk satijn groen 3695 77. Doos beschuiten geel 525 78. Doos zeep en spons geel 830 79. Fles rode en een fles witte 'wijn groen 4406 80. Bon van 300 fr. geel 514 81. Een kilo boter rood 04837 82. Bidon Pennzoil groen 3793 83. Een klein keuken uurwerk rood 05223 84. Bon voor 10 liter melk en een saucls- son groen 2080 85. Fictsllchten rood 11075 86. Kam bus rood 11082 87. Bon voor 1 sauoisson en een fles wijn groen 4911 88. Dqos olie Renault ui bon vo'# versiering- plant groen 5109 89. Doos met 6 dessert vorken geel 550 90. Penhouder met li- seu.se geel 542 91. Buiten- en binnen band met sacoche groen 4163 Goed opletten op het kleur van de ticket.ten. De prijzen kunnen afge haald worden op Zaterdag 7, Zondag 8, Zaterdag 14 en Zondag 15 April, van 10 tot 12 uur in het I-Ictel Au Tvois Suisse Grote Markt, leper. op postcheckre.kcning Nr 47G3.Ö0 Ier Drukkerij Samen, Poperir.ge, en ons blad zal TT wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. We bemerken Z. E. H. Pasfoor op de pui van het Gemeentehuls, tijdens de plechtige viering. In de inzet Z. E. II. Moncarey, de jubilerende herder. Op Beloken Pasen, 1 April 1951, was Hooglede in feest om zijn ijverige Herder te vieren. De Ju bilaris verenigt dit jaar drie jubi leums in zijn persoon; 75 jaar oud, 50 jaar priester en 25 jaar pastoor. Z. E. H. Moncarey is ge boortig van Haringe. Op 22 December 1950 was het 50 jaar geleden dat Monseigneur Waf- felaert de jonge leviet tot priester zalfde. 50 Jaar werkt de noeste en taaie priester in de wijngaard van de Heer en dit heuglijk feit zou in Hooglede gevierd worden. Een feestcomiteit werd samenge steld met als voorzitter: Heer Jos. Hemeryck (burgemeester); onder voorzitter: Hr H. Wullepit (voor zitter van de Kerkraad)en secre taris: W. E. H. Remaut (onder pastoor). Reeds werd Z. E. H. Pastoor ge vierd in het Ouderlingengesticht In Januari en door de schoolkinderen op 2 Februari 1951. Zondag laatst was het de beurt aan geheel de parochie om aan Z. E. H. Pastoor de hulde te bren gen die hem toekomt op zijn gou den priesterfeest. Te 10 uur plechtige jubelmis. Z. E. H. Pastoor droeg de H. Mis op bijgestaan door zijn 5 eerwaar de neven en kleinneven. Na het Evangelie werd de kan selrede gehouden door Z. E. H. Le- terme, Deken te Torhout, De ge wijde redenaar verwees naar de heuglijke dag waarop een halve eeuw geleden, de jonge leviet de H. Priesterwijding ontving. Einde lijk kon deze het goede zaad uit strooien en de zielen redden door de verheven machten die hij ont vangen had. Welk een overvloed van zegen brachten die gewijde handen aan ons volk. De gevierde priester kon duizenden HH. Missen lekker feestmaal opgedist worden. De Z. E. H. Jubilaris werd er om ringd door zijn familieleden, pries ters en vrienden, waaronder enkele uit Tielt en Wijnendale. De leden van gemeente- en kerkraad, de onderwijzers en onderwijzeressen, de priesters van Hooglede waren eveneens van de partij. Tussen de smakelijke gerechtert ln werden verscheidene tafelreden voorgedragen. Z.E. H. Leterme, De ken van Torhout, roemt de jubilaris als een wakkere priester die veel droomt en altijd met taaie wils kracht zijn plannen doorzet. Heer Hector Wullepit, 'voorzitter van de Kerkraad, schetst de veel zijdige activiteiten die de gevierde herder sedert 18 jaar te Hooglede aangreep en doorvoerde. Z. E. H. Kan. Logghe prijst de jubilaris als een der eerste en dap perste sociale werkers te Tielt en hij schetst de vele moeilijkheden waarover Z. E. H. Moncarey steeds zegevierde. Heer Ant. Vander Plaetse neemt het woord als vriend van de ge vierde herder. De befaamde decla mator was speciaal uit Amsterdam gekomen om te Hooglede mede te jubelen. In prachtige bewoordingen roemt hij onze Z. E. H. Pastoor als sociale werker en strijdend Vla ming, die tot zijn volk ging met zijn breed hart en grote liefde en die het omhoog trok uit zijn laagte van stoffelijke en zedelijke nood. Hij beschrijft Z. E. H. Moncarey als befaamde toneelregisseur en fijnzinnig kunstenaar. Te Tielt en te Wijnendale bracht Z. E. H. Ju bilaris de schoonheid naar zijn yolk en liet het genieten van pracht werken als Macbeth, Julius Caesar, Wilhelm Teil, Ganeloen, Jozef in Dothan, Adam in Ballingschap. Keer Rotsaert uit Tielt, een pio- opdragen en zoveel genadeschattennier uit de christelijke arbeiders uitdelen ln Doopsel-, Biecht- en H. Oommuniesacramenten. Duizen den heeft hij op hun sterfbed bij gestaan. Steeds heeft hij zijn schone zending voorbeeldig en met verbazende ijver uitgevoerd. Moge de Heer hem nog menige jaren op het Hoogleedse zieleveld laten wer ken. Na de jubelmis, plechtig Te Deum en dan, terwijl de klokken een ju bellied .pi^zomgen,.,in,.stoet, naaxjiet stadhuis- voor de ontvangstaldaar) Een honderdtal genodigden vulden de mooie raadszaal en hr burge meester Hemeryck schetste in klare en ware trekken de grote bedrijvig heid die Z. E. H. Moncarey had ontplooid al proost van de sociale werken te Tielt en als Pastoor te Hooglede. De gevierde jubilaris sprak een wederwoord uit, waarin hij bekende dat het geluk ën de kans hem dik werf kwamen toegezweefd in zijn leven. Vooral was hij gelukkig te Hooglede te mogen herder zijn waar er zulke milde en correcte overeenkomst heerst tussen wereld lijke en geestelijke overheid. Hij bedankte, de voltallig? gemeente raad om dé toekenning van de sommen die nodig zijn tot het plaatsen van nieuwe brandvënsfers in onze mooie kerk. Daar zullen worden uitgebeeld de patroon- en beschermheilige van de parochie, de H. Amandus en H. Quirinus, benevens vele andere heiligen der streek waaronder de H. Prosper, patroonheilige van de pastoor-ju bilaris. Daarmee krijgt een schone droom van Z. E. H. Pastoor zijn uitwerking doen die droom is de laatste niet...! De tekening van die brand ven sters werd hem overgereikt. HET FEESTMAAL De genodigden trokken dan bin nen in de ruime bovenzaal van Klokke RoelandDaar zou een Op Zondag 1 April was het Sint Aloysiuscollege van Menen in feest. Ter gelegenheid van de inschrijving van het 600" lid in de zo bloeiende Oud-Studentenbond had het Be stuur, Oud-Leraars en Oud-Stuclen- ten tot een eerste algemene Oud- Studentsndag opgeroepen. Het werd een machtig en prach tig sukses want driehonderd man waren die dag broederlijk opnieuw verenigd. Na een plechtige H. Mis voor W. E. P. Provoost, oud-student, Witte Pater, bij zijn derde afreis naar Kongo, een rondgang in de vertrouwde gangen en klassen, een bezoek aan de zeer interessante tentoonstelling van Collegefoto's, kwamen allen samen aan tafel voor de feestdis onder voorzitterschap van Z. Exc. Minister A. De Boodt, oud-student van Menen. Geen plaatsje bleef vrij en van meet af aan had iedere klas samen aan ta fel de oude vriendschapsbanden weer verstevigd. Als gastheer sprak Z. E. H. Prin cipaal M. De Brie, het eerst om alle genodigden welkom te heten en in het bijzonder Minister De Boodt, Mgr. Colle, Z. E. H. Kan. Van den Abeele, deken van Diksmuide, Z. E. H. Vroman, deken van Menen, Z. E. H. Vervenne, deken van Roese lare, en andere vooraanstaande aanwezigen. Hij bracht een bijzon dere hulde aan de jubilerende klas sen: Rhetorics's 1900 en 1901, Rhe torical en 4" Modernfe's 1915, 1.910, 1925 en 1926 en vatte de betekenis van die dag in één woord samen- het hoogfeest van het broederlijk Collegekameraadschap. Vervolgens dankte de Voorzitter, dhr Paul Isebaert-, schepen van Me nen. dc Oud-Studenten om hun talrijke opkomst, in 't bijzonder dhr 1V/Tirinm 7H11 vprprpririfi annwn- haar doelbewuste onderwijspolitiek ten gunste van het Vrij Middelbaar Onderwijs. Hij sprak de lof uit van de Oud-Studentenbond, van het College en zijn Oversten. Voerden nog het woord: Mgr Col le, namens de Oud-Leraars; dhr M. öicastel, namens de Handelsklas sen en tenslotte dhr Minister. Hij dankte gemeend en hartelijk zijn Oud-College en Oud-Professoren aan wie hij zoveel verschuldigd was en zei uitermate verheugd te zijn, d.e Z. E. H. Principaal om dezes vele verdiensten gedurende 27 jaren aan de opvoeding van de Collegejeugd besteed, het Ridderkruis in de Leo- polds-Orde te kunnen op de borst spelden. Hij was niet weinig fier en heet te het de trots van zijn leven tot die Regering te behoren welke voor het eerst een toelage aan het Vrij Mid delbaar Onderwijs had toegekend en daarmee een schreeuwende on gelijkheid enigszins goedgemaakt heeft. Tot slot beloofde de Heer Minister het volle streven in dien zin van de Regering. Huldetelegrammeri werden ge stuurd naar de Bisschoppen Oud- Studenten: Mgr Van Hee, Mgr Myers, onlangs Aartsbisschop be noemd, Mgr Deméts, en de Oud- Leraar Mgr .Dereere. verder ook naar Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, naar de Koning en naar. de Koninklijke Prins. Bij het einde werden Collegefil men afgerold, die dagen zo rijk aan mooie herinneringen deden herle ven Een heerlijke dag werd aldus op waardige wijze besloten. Overte- vreden zal iedereen verlangend uit zien naar de volgende Oud-Studen tendag van Menen. Wij houden er hier speciaal aan Z. E. H. M. De Brie, principaal vin het, GnllPwo l-p _..J'VaT1 beweging, verklaart in vinnige woorden hoe het leven en werk van Z. E. H. Moncarey te Tielt een echte stuwdam is geweest die de aanrollende vloed van het socialis me heeft gestuit. Z. E. H. Hoornaert spreekt als veteraan van de Hoogleedse geeste lijken een prachtige en dichterlijke rede uit en wenst aan Z. E. H, Pastoor verder te streven en te pvftrkcn>;Ja,-.aoE. BïjMoiaearey mag fier -izijiMnto omtrent 2fthjaaB wer den 19 jonge levieten en zende lingen uit Hooglede priester gevvijc en op dit ogenblik telt de parochie 8 Seminaristen, -waaronder er twee te Rome studeren. Dan neemt Z. E. H. Fruytier. al gemeen proost van de midden standsbeweging, het woord als ge lukkige gebuur van Z. E. H. Pas toor. In gevatte termen roemt de spreker Z. E. H. Moncarey - als de moderne pastoor, de man van zijn tijd. die altijd jeugdig blijft in zijn werk. er gans zijn ziel in steekt, en aldus zoveel presteert. Dan is het de beurt a.en Z. F. H. Jubilaris. Hij dankt al dp sprekers en inrichters van dit prachtig.feest. Hij looft de Heer om de zegen over zijn lang priesterschap. Met diepe ontroering herdenkt hij de zicht bare bescherming van de H. Maagd, die hem tweemaal redde van een dreigende dood, te Wi.jnendaie in 1928, te Hooglede in 1945. I>E FEESTAVOND Te 5 uur, avondfeest in de zaal. Een fijngeestige inleiding door W. E. H. Remaut. De studenten beel den de roeping uit van. de Aposte len. Heer Ant. Vander Plaetse ver gast de zaal met een viertal puike voordrachten: de moeder van de Machabeeërs, de Bedelaar, fragment uit «Judas», Zusterke Begijn. De plaatselijke toneelgilde «Kunst en Vreugde» vertolkt op onberispe lijke manier drie fragmenten uit befaamde stukken. De invloed van de priester wordt er passend ln onderlijnd.Uit «Trimards» vail E. Vermeulen, Ik heb een mens ge dood van Rostand, Kinderen van ons volk» van Ant. Coolen. Heer Odiel Defour haalt eer van zijn werk. Tussenin enkele sierlijke dansen, uitgevoerd door Kajotsters, Studentinnenjeuigd en Boerinnen- jeugd. Als wij de vele lofwoorden van die dag samenvatten, dan mogen wij besluiten dat Z. E. H. Moncarey een edele Vlaamse priester is, die zich geheel wegschonk aan zijn verheven taak. Als priester-midde laar schonk hij zijn God aan zijn voik en stuwde zijn volk naar God terug. Als sociale leider brak hij voor dat volk het brood van een menswaardig bestaan; als kunste naar bracht hij dat volk schoon heid en verfijnde kuituur. Voorwaar een prachtige dag zoals Hooglede er nog maar weinig heeft gekend. Proficiat aan het feestco miteit, vooral aan, hr Jules Billlet, schepen, die met ijverige zorg alles knap en keurig had geregeld en uitgewerkt. Moge Hooglede nog veel deugd beleven aan zijn Ijverigen pastoor, moge Z. E. H. Moncarey, bijgestaan door zijn twee edelmoedige onder pastoors nog veel jaren deuigd be leven aan zijn edel zielewerk. Z. E. H. Moncarey is geboren 'oe Haringe op 13 Maart 1876. Hij deed zijn humaniorastudies in het Col lege te Poperinge, studeerde ver der aan het Klein Seminarie te Roeselare en in het Groot Semina rie te Brugge, om er op 22 Decem ber 1900 tot priester gewijd te worden. Na het groot verlof van het jaar 1901 werd hij leraar aan het Col lege te Tielt, waar hij les gaf in natuur- en wiskunde. In 1912 werd hij benoemd tot onderpastoor op Sint Pietersparo- chie te Tielt en spoedig werd hem de leiding toevertrouwd van dc plaatselijke en gewestelijke sociale Op 12 Septëaier 1925 werd Z.E.H- Moncarey benoemd t$'Pa'sE*!oemd

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 6