DE WEEK IN ONS LAND Wereldgebeurtenissen De laaimachine S. P. Y, STEVENS GebreseSers SUNLIGHT De Oorlog in Korea Een landbouwmachine die IJ steeds voldoening paft. Het Ai bestaat twee jaar Het is een konstructie van de Firma es beproefd... maar ik verkies Sunlight m De reis van Ee Phoiien naar Amerika PULLMAN - REIZEH De Conferentie der Plaatsvervangers te Parijs SIGARETTEN KOSTEN MEER VAN 16 APRIL AF liet Schuman-Plan De Atlantische Verdediging DE REIS VAN DE FRANSE PRESIDENT AURIOL IN DE V. S. VAN AMERIKA verloop van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen Verkoopbureel Vanden Peereboomplaats 9, IEPER - Tel. 249 Werkhuizen Veurnestraat 40-42, POPERINGE - Tel. 94 Mof ©lijder ©p slag gedood t© Emeigem ^gentemar" A. HINNEMAN TEUG- GELDE 3 MïiLIOEN FRANK AF zij maakt het linnen écht natuurlijk wit de zeep voor alle gebruik - KERKBEDIENDE VEREREMERKT TE POPERING Wit Marmer els ccur rkite/uzAijzceis rzè - W "3fM 'rjstfe&Hg/ Legernieuws ACTIE LANGSHEEN DE KUST ï-HET WEKELIJKS NIEUWSTfe Zaïèrtfag 7 April 1951 Bla'dz. 7. G. VERLEYE - INGELMUNSTER - Tel. 353. Agent: HOLLAND-AMERICA LINE Lourdes, vanaf 2.390 fr. Rijn, 4 dagen, 1.390 fr. Spanje, li d., 4.290 fr. Spanje-Portugal-Fatima Tyrol, vanaf 1.995 fr. Ïtalië-Rome-Capri, 16 d. Zwitserland, 9 dagen (1288) Varesa, W er el dlc. Beroepsr. Dolomieten-Venetië, 14 d. Bayreuth, Rich. Wagner Festspiele Salsburg, Mozartfestival Ind. reizen Festival of Brit. Treinreizen Zwitserland- Italië-Corsika NAAR EEN UITBREIDING DER WET DE TAEYE? I WEDDEN DER STAATSAGEN- ITEN WORDEN MET 5%. VER. De verlenging der Wet De Taeye j HOQGD VAN 1 ME. AF tot 1955 is thans ook door de Se- Wegens het sajgen van het nr- naat goedgekeurd. j dex-cijfer tot 410,4 zullen de w-»a- Volgerijs een verklaring van de c^en van amotenai*en en riaats- Hr De 'Taeye, minister van Volks-agenten van 1 Me: e.k. af, met gezondheid, gedaan tijdens een be- 5 ^h. verhoogd worden. zoek aan1 de gemèente Heusden, in Limburg, zou deze wet eerlang der wijze worden uitgebreid, dat ook ambachtslieden en kleinhandelaars van de voordelen der wet zouden kunnen genieten. Voor bepaalde categorieën zou eveneens een grotei-e woonruimte worden toegestaan. DE WERKLOOSHEID In de week van 18 tot 24 Maart jongstleden werden gemiddeld per dag gecontroleerd: 152.387 volledi ge en 31.565 toevallige werklozen. Ten overstaan van de voorafgaan de week betekent dit een vermin dering van 3.119 volledige en een vermeerdering van 4.581 toevallige- werklozen. INDEXCIJFER VOOR MAART: 410,4 P. De officiële cijfer van de index der kleinhandelsprijzen voor Maart jongstleden bedraagt juist 410.4 punten. In Februari was het 398,7 punten. DE KWESTIE DER PRIJZEN EN LONEN A.C.V. eist loonsverhoging van 6 met Ingang van 1 April. Het vraagstuk der prijzen en lo nen wordt met de dag nijpender In one land, gezien het aanhou dend «tijgen der prijzen, zo voor de kleinhandel als van de groot handel. Door het Algemeen Christelijk Vakverbond werd o.m. de els ge steld dat, gezien die prijsverho gingen, de lonen dienden aange past en dat er vanaf 1 April een algemene verhoging van 5t.h. zou worden toegestaan zo op lonen als Op wedden. Een drieledige conferentie op het Ministerie van Arbeid en So ciale Voorzorg, van de Minister van Arbeid en van. Werkgevers en Christelijke en Socialistische Vak bonden, kon niet leiden tot enig akkoord, daar de werkgevers de gestelde ets afwezen voorhoudend, dat geen algemene maatregel kon doorgevoerd worden en dat de be staande loonaovereenkomsten zou den worden toegepast. Daarop besloot het A.C.V. de gestelde eis in alle Paritaire Oom- missies afzonderlijk te stellen en deze hoogdringend te doen bijeen roepen. Door de Regering werd intussen overgegaan tot de installatie van de Prijzencommlssie, Te dier gele genheid hield de Hr Coppé, minis ter van Economische Zaken, een belangrijke rede. In deze verwees hij naar het uitzicht van de hui dige economische hoogconjunctuur, veroorzaakt door het aanleggen van velligheldsvoorraden in geheel de wereld. Dit bracht meteen ver- «tering in de markten der grond stoffen, internationale speculering, boopwoede, enz. Sedert enkele we ken blijken de wereld prijzen even wel neiging te geven tot stabilisa tie België kan zich onmogelijk onttrekken aan de invloed vah de wereldmarkten der grondstoffen; een kunstmatige omheining zou noodlottig zijn voor ons land. Door een redelijke aanpassing der prij zen moet een onevenwicht verme den worden. De monetaire toe stand van België is normaal. Het delikaat vraagstuk blijft de koop kracht der lonen, en de stijging der kosten van levensonderhoud dienen gepaard te gaan. met een aanpassing der bezoldigingen. Een driemaandelijkse aanpassing wordt biervoor aanbevolen. De aangestel de commissie heeft thans tot taak overdreven prijsstijging te belet ten. Dinsdag jl. kwam de Raad van het A.C.V. andermaal bijeen om de toestand te onderzoeken. Op deze bijeenkomst werd andeanaal de els gesteld van 5t.h. loons- en weddererhpgiug met Ingang van 1 April, met minimum van 17.50 frank per uur. De houding der so cialisten werd aan de kaak gesteld, namelijk de loonskwestie te laten aanslepen om er later nog meer politieke munt te kunnen uitslaan, bij meer nood. De Raad besloot tevens dat, zo geen gevolg mocht gegeven worden op de gestelde eis. oat er zou overgegaan worden tot nieuwe en rechtstreekse actie. Om trent de gezinsvergoedingen werd ook een verhoging van 20 t.h ge vraagd. De aanpassing van de wedden is geregeld volgens het besluit van de Regent van 21 Juni 1949, be sluit dat ondertekend werd door de Ministers Spaak, Merlot en Eys- kens. WIJZIGINGEN AAN HET STEL SEL DER MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID In het Staatsblad van 31 Maait laatst verscheen de wet van 27 27 Maart jl., waarbij zekere wijzi gingen worden gebracht aan het stelsel der Maatschappelijke Ze kerheid. Een der bijzonderste wijzigingen is, dat vanaf het 2e kwartaal de afhoudingen op de wedden van de bedienden niet meer 8,25 t.h. maar alleenlijk 8 t.h. bedragen zal. De werkgevers worden bijzonderlijk hierop attent gemaakt. Op stuk van kindertoeslagen worden ook enkele wijzigingen tot stand ge bracht. De bijdrage der werkgevers van 5 t. h. op de lonen, voor de wederuitrusting, wordt afgeschaft maar opgenomen voor de finan ciering van de kinderbijslagen. N.M.B.S. ZAL EXPLOITATIE STELSEL OP NIEUW LIJNEN- CQMPLEX WIJZIGEN Door' de Raad van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor wegen werd besloten het exploita tiestelsel op een nieuw lijnencom- plex van 113 km. te wijzigen. Tevens werd besloten tot de her opbouw van de brug over het ka naal te Veurne. ONZE PRINSEN NAAR ZWITSERLAND De Koninklijke Prins, Prinses Josephine-Charlotte en Prins Al- bert zijn uit Brussel vertrokken voor een kort verblijf in Zwitser land. LENING VAN 1 MILLIARD UITGEGEVEN DOOR T. T. In goed Ingelichte kringen wordt vernomen dat op 23 April door het staatsbedrijf der T.T. een lening van 1 milliard zal worden uitge schreven. PLECHTIGHEID BIJ DE LUCHTMACHT Eerste drie «Thunderjsts» door de U.S.A. aan België overge maakt. Te Meisbroek had Dinsdag jl. de plechtige overdracht plaats van drie Thunderjets - straaljagers door de U.S.A. aan de Belgische luchtmacht. De Amerikaanse Lui tenant-Generaal Lauris Novstad, die benoemd is tot opperbevelheb ber van de geallieerde strijdkrach ten in Centraal-Europa, woonde o.m. deze plechtigheid bij, verder Minister De Greef en meerdere Belgische Generaals <n overheden. Karakteristieken van deze mo dellen zijn: Snelheid: 965 km. per uur. Hoogtedek: 13.720 m. Landingssnelheid: 195 km. p. u. Actiestraal: 1.610 km. (wanneer de 2 supplementaire brandstofhou ders worden aangehecht). Gewicht: ledig: 4.500 kgr.; ge laden: 10.000 kgr. Motor: Turbd-reacteur Allison - 2.720 kgr. drijfkracht. Bewapening: 6 machinegeweren van 12,7 mm.; 32 rockets of 2 Ting Tum-rockefs. Steeds moeilijkheden- Door de Amerikaanse vertegen woordiger op de Conferentie der Plaatsvervangers, Hr Jessup, werd aan de andere plaatsvervangers op Zondag jl. een lunch aangebo den. De politiek werd ook behan deld op deze maaltijd en zo werd naderhand vernemen, dat enige ontspanning was ingetreden. Maandag stelden de Westersen aan de Hr Gromyko een nieuw compromis-voorstel ter hand, dat door deze evenwel geweigerd werd, zodat men andermaal even ver stond als te voren. Ter bijeenkomst van Dinsdag jl., welke heel kort was. bleef elk resultaat steeds uit. Voor verdere beschouwingen leze men het artikel van enze mede werker Zeger Maar verlenging van het Marsha l!-plan? President Truman zou het voorstellen. gezamenlijke Door President Truman werd te kennen gegeven, dat hij het Con es zou verzoeken het Marshall plan, dat normaal in April 1952, ten einde moet lopen, te verlengen. De president wees er op, dat de herleving van West-Europa door het plan werkelijk is vooruitgegaan maar dat, gezien de bedreiging die op de wereldvrede drukt, er nieuwe taken aan de vrije landen worden opgelegd, nl. het inzetten van hun krachten voor de verdediging. Zijnerzijds had de Hr Foster, Administrateur van het Plan, ver klaard dat het Marshall-plan een jaar vroeger dan verwacht de be oogde resultaten had bereikt, maar dat de West-Europese landen nu verder dienden in staat gesteld te gelijk, brood en kanonnen te kopen om hun vrijheden te kunnen doen vrijwaren. De brief van de hoge commissie ifiacfitigt West-Duitsland het ma ximum van 11.100.000 ton staal per jaar te overschrijden, op voorwaar de dat het overschot voor de her bewapening van het Westen wordt gebruikt. DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN HERVAT Te Bonn werden Woensdag 4 April jl. formeel de rechtstreekse diplomatieke betrekkingen hervat met 8 buitenlandse Regeringen. Aan President Heuss hebben te Bonn de geaccrediteerde diploma tieke vertegenwoordigers van het Vatikaan, Nederland, Italië, Luxem burg, Zwitserland, Zweden, Indië en Portugal, hun geloofsbrieven overhandigd. De Pauselijke Nun tius, Mgr Münch, stelde de andere diplomaten voor aan de President. CHINA HETZE TEGEN ZENDELINGEN Op een vrouwenmeeting te Kan ton werd een resolutie goedgekeurd waarin de levenslange opsluiting Prijzen voor tabak en sigaren ongewijzigd. In het kader van de Benelux- overeenkomsten zullen de prijzen voor de sigaretten van 16 April af worden verhoogd. De aanvankelijk voorziene vermindering op de ta bak en de sigaren werd ten gevolge van de eis van de fabrikanten voor een aanpassing van de prijzen on gedaan gemaakt. Alleen de luxe sigaren zullen goedkoper worden. Op 16 April zullen de sigaretten van 8,70 fr. het pakje 10 fr. kosten; de winst van de winkelier zal 66 i. p. v. 56 Centimes bedragen. De sigaretten, van 5,25 fr. zullen 7,50 kosten; de winst van 55 ct. blijft ongewijzigd. De sigaretten van 9 fr. zullen 10 fr. kosten, de winst van 72 ct. blijft. De sigaretten van 9.75 fr. zullen voortaan 11 fr. het pakje kosten, terwijl de winst van 88 tot van de onlangs in die stad aange- 83 ct- wordt verminderd. De b:onde houden vijf Canadese kloosterzus- en Engelse sigaretten zullen van 15 Ministeriële Conferentie te Parijs. Dezer dagen zullen te Parijs de Ministeriële besprekingen aanvan gen van de zes landen, die bij het Schuman-plan zijn betrokken. Van Belgische zijde zullen vermoedelijk deelnemen aan deze conferentie, de HH. Ministers Coppé, Van Zeeland en Meurice. Zoals men weet zullen de Minis ters voornamelijk de tekst van het definitief verdrag en van de con ventie van de overgansperiode on derzoeken. Generaal Eisenhower in functie van Opperbevelhebber getreden. Maandag jl., een minuut na mid dernacht, is Generaal Eisenhower officieel in functie getreden als opperbevelhebber van het Europees Leger. Te Parijs heeft hij zijn hoofdkwartier gevestigd en reeds heeft hij al zijn stafchefs benoemd. Tastbare resultaten souden zijn bereikt. De Hr Vincent Auripl, President der Fi-anse Republiek, vergezeld van zijn gade en van de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Hr Schuman, werden bij hun be zoek aan de U.S.A. overal door de Amerikanen heel gul onthaald. Na hun aankomst te Washington werden de Franse gasten ontvan gen door President Truman, dezes echtgenote en dochter, en meerdere leden van de U.S.A.-Regering. Een grote plechtigheid volgde op het stadhuis en 'n onderscheiding werd uitgereikt aan de Hr Auriol. Op een banket dat 's avonds volgde en tijdens een heildronk werd gewezen op de bestendige sa menwerking tussen de U.S.A. en Frankrijk en er tevens op gewezen, dat de vermeendezwakte van. Frankrijk, maar een tijdelijke be perking is van zijn kracht. President Auriol werd tevens ont vangen op de plenaire vergadering van de Amerikaanse Ministers van Buitenlandse Zaken, dit zo van Noord- als van Zuid-Amerika. Tot deze verklaarde President Auriol o.m. dat de Atlantische Oceaan, i-SiN. Volledig gelost Automatischs zaaduiflaat LcscsSst© verbeteringen Gebroveteerde msto-zwenker diende te worden, aanzien als een binnenzee van onze Gemeenschap, en wees op de nodige gemeen schappelijke taak. Hr Auriol bracht verder een be zoek aan Mount Vernon, de be graafplaats van Georges Washing ton, waar bloemenkransen werden neergelegd. Bij een ontvangst op het' U.S.A.- Parlement sprak de President Auriol een belangrijke rede uit, tijdens dewelke hij de voorwaarden opsomde die nodig zijn voor de vestiging van da vrede, o.m. de be ëindiging van de Russische inmen ging in andermans binnenlandse aangelegenheden. Tevens gaf hij de verzekering dat Frankrijk zijn vrijheid zot} verdedigen. Daarbij kwamen nog allerlei re cepties en bezoeken. Ook Mevrouw Auriol ontving Amerikaanse dames, met dewelke zij sprak over modes en politiek. Maandag jl. nam Hr V. Auriol afscheid van President Truman., om vervolgens een driedaags bezoek aan New-York te kunnen brengen. HH. Schuman en Acheson hielden ook conferenties. Naar werd verno men, zouden het bezoek van Pre sident Auriol en de vergadering van de Ministers van Buitenlandse Za ken tastbare resultaten hebben bi.j- "ge.bifoetofer namelijk -dat Fi-ankrijk evenveel medezeggenschap bekomt als Engeland en zal worden geraad pleegd over alle kwesties, die de Middelandse Zee betreffen. Na te zijn aangekomen te New- York trokken de Hr en Mevrouw Auriol naar het stadhuis, waar een officiële receptie gehouden werd. Op hun ganse tocht werden zij be groet door een luidruchtige en jui chende menigte, wijl van .alle ven sters der wolkenkrabbers en andere woningen een regen van confetti neergeworpen werd. Ov-eral werd geroepen «Leve Frankrijk». Tijdens haar verblijf te New- York ging Mevr. Auriol ook nog heelkundigen bedanken- die de schoondochter van Mevr. Auriol, wier gelaat misvormd was bij een vliegtuigongeluk, haar aangezicht weer normaal hadden weten te maken. OÖST-DUITSLAND V OLKSPOLIT JE HERSCHAPEN IN GEVECHTSKLA'RE REGIMENTEN Door A.F.P. wordt uit Bonn ge meld dat de Ocst-Duitse Volkspoli- tie een diepgrondige hervorming beeft ondergaan en thans werd herschapen in gevechtsklare regi menten, waarin alie wapens zijn vertegenwoordigd, o.m. infanterie, pantsers, artillerie, seintroepen, luchtafweer, granaatwerpers, anti pantsers, enz... De getalsterkte zou thans 45.000 man bedragen. V. S. VAN AMERIKA H-BOM KLAAR BINNEN TWEE JAAR Naar Reuter meldt uit Hotspring zouden de Amerikanen binnen twee jaar klaar komen, met de H-Bom en zou het gebruik dezer ineens 20 a 50 divisies kunnen vernietigen in geval van invasie van West-Europa. GEEN SOLDATEN BENEDEN DE 20 JAAR NAAR EUROPA Met 62 stemmen tegen 67 heeft de Amerikaanse Senaat verboden, dat soldaten van min dan 20 jaar zouden gezo-nden worden naar Europa. Nog besliste de Senaat, dat niet meer dan 4 U.S.A.-divisies naar Europa mochten worden ge zonden zonder toestemming van het Congres. FRANKRIJK DE STAKINGSGOLF Te Parijs stelde de Regering een ultimatum aan het personeel van metro en busdiensten, namelijk houdende bedreiging van inhouding van vergoedingen en loon, zodat dit personeel voor die aanmaning zwichtend uiteindelijk heeft beslo ten het werk te hervatten. Daarentegen brak staking uit in de arsenalen en de vlootinrichtin- gen, o.m. ook bij de officieren en de matrozen van de havenschepen. Te Rijsel legden 150 van de 1.100 ziekenhuisbedienden het werk neer. Door de Regering werd ander zijds een loonsverhoging van 2.250 frank aan de basis, per maand, toe gestaan aan de Staatsambtenaren. WEST-DUITSLAND BEPERKING OP STAALPRODUCTIE OPGEHEVEN De geallieerde hoge commissie heeft de beperkingen op de Duitse productie van staal, benzine en synthetische rubber, alsmede op de tonnemaat en de snelheid der schepen afgeschaft. In een brief aan kanselier Ade nauer meldt de hoge commissie eveneens de opheffing van de be perkingen betreffende het ruwe aluminium, een zeker aantal schei kundige producten en bepaalde ty pea van - ters wordt geëist. Men beschuldigt die geestelijken van verwaarlozing van de kinderen welke In het weeshuis van het klooster der Onbevlekte Ontvange nis aan hun hoede waren toever trouwd. WERELDNIEUWS m t KORT SOVJET-UNIE. Visjinski ziek? Naar verluidt zou de Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Hr Visjinski, lijdend zijn aan long ontsteking en zou Hr Molotcv nu in zijn plaats weerom de buiten landse sovjetpolitiek leiden. Vol gens andere berichten zou de Heer Visjinski daartentegen rust nemen en zich voorbereiden op de Confe rentie der Grote Vier, EGYPTE. Vals persbericht toegegeven. Het Egyptisch blad Al Ahramdat een paar maan den geleden ophitste tegen het Franse beleid in Marokko en be weerd had dat de Fransen Frez hadden gebombardeerd, heeft thans bekend dat dit bericht onjuist en verzonnen was. Intussen had het heel wat beroering gebracht in de Arabische en Mohamedaanse mid dens. ALBANIË. -- Opstand. Be richten uit Italië houden voor, dat het niet te pluis gaat in Albanië en dat opstand dreigt tegen de com munistische regering. Van uit Ita lië zou-den per vliegtuig vlugschrif ten en ook saboteurs uitgeworpen worden over Albanië en dit door toedoen van de Beweging voor een vrij Albanië». Rusland' zou ook reeds straaljagers gezonden hebben naar Albanië. Hevige gevechten tussen communistische troepen en opstandelingen zouden reeds zijn geleverd. Belgrado zou deze toe stand met onrust volgen en be vreesd zijn, dat dit alles een voor wendsel zou kunnen worden, voor de Sovjets om Yougo-Slavië bin nen te vallen. BULGARIJE, Ook opstandige beweging? Volgens berichten uit Belgrado zou er ook een opstandige beweging zijn ontstaan in Bulgarije en zijn er in een maand tijds 203 Bulgaren gevlucht naar Yuogo- Slavië. Bulgaarse boeren zouden eveneens gedwongen zijn verster kingen te bouwen langsheen de Youigo-Slavische grens en hiervoor 14 uren daags moeten werken en dan nog met verminderd rantsoen. GROENLAND. Loodaders ont dekt. Uiterst rijke loodaders zou den zijn ontdekt op Groenland en in Denemarken zou de exploitatie dier mijnen thans worden ingestu deerd. TSECHO-SLOWAKIJE. Ter dcodvcroordelingen. Te Presco werd een burger ter dood veroor deeld, twee andere tot levenslange dwangarbeid en vier anderen tot zware gevangenisstraffen verwezen, natuurlijk alle wegens hoogverraad en spionnage. Het lot van, Mgr Böran. Uit Rome wordt vernomen dat Mgr Béran, de Primaat van Tsjecho- Slowakije en Aartsbisschop van Praag, onlangs door de Tsjechische Regering uit Praag verbannen, zich. thans zou bevinden in het concen tratiekamp van Zeliv, in Zuid-Bo- fcé'men, alwaar 256 priesters zijn opgesloten. BERLIJN. Hij had er genoeg van. Op 26 Mei 1950 deserteerde de Britss korporaal John Waller te Berlijn en vertrok met zijn Duitse vrouw naar de Sovjet-zone. De Sovjets maakten heel wat propa ganda tegen het Westen bij dit overlopen. Waller kreeg er nu ge noeg van het Sovjet-paradijs en vluchtte nu weer naar West-Berlijn waar ,hij door de Britten opgepikt werd en wegens vaandelviucht ver wezen werd tot 2 jaar gevang. FRANKRIJK. Franse bis schoppen vergaderen. Te Parijs is het voltallig College van Bis schoppen van Frankrijk bijeenge komen. Dit Ooilege -bestaat uit 4 Kardinalen, 21 Aartsbisschoppen en 81 Bisschoppen. Als bijzonderste punten van de agenda dienen ver meld: de Katholieke Actie en de kwestie der vrije scholen. op 16 en van 21 op 24 fr. gebracht worden, de Amerikaanse zullen 21 i. p. v. 18 fr. kosten, de winst vcor de winkeliers zal voor die artikels verminderen. Dinsdagavond, 3 April, rond 19 uur, kwam dhr Vandemaele Tlieo- door, veehandelaar, wonende Ar- dooie, sectie 220, per auto de Tin- nepotstraat ingereden. Gekomen aan het gehucht De Liester wou dhr Bebaeeker Julién, Emolgem, met zijn personenauto de binnen weg naar het boerhof Geldhof ne men. Een weing te ver gereden zijnde, reed hij wat achterwaarts, om vervolgens terug in gang te rijden, toen de motorijder tegen de auto aanbotste, om vervolgens te gen de muur van De Liester geslingerd te worden. Een bijge roepen geneesheer kon slechts de dood vaststellen, te wijten aan schedelbreuk. Het slachtoffer was pas acht maanden gehuwd. Buit gedeeltelijk te Bissegem teruggevonden. Zoals reeds herhaaldelijk werd gemeld was de Gentenaar Antoon Hinneman erin geslaagd de som van 3.300.000 fr. te verduisteren ten nadele van een Duitse firma. Voor een veertiental dagen werd Hinneman in een hotel te Hale wijn aangehouden. De kerel had nog slechts 75.000 fr. op zak en verklaarde dat hij de andere gel den besteed had om zijn schulden te betalen. De gerechterlijke instanties zijn er thans in gelukt beslag te leggen op een bedrag van 1.900.000 fr. De ze som werd ontdekt bij een per soon te Bissegem. Hinneman zou, alvorens de wijk naar Frankrijk te nemen, deze gelden aldaar in be waring hebben gegeven. Radiorede door Minister Van Zeeland, Door dhr Van Zeeland, Minister vapBuitenlandse Zaken, werd. Woensdagavond een radiorede uit gesproken voor de micro van de Nationale Radio-omroep, ter gele- heicl van de tweede verjaardag der oprichting van het Atlantisch Pact. Na herinnerd te hebben aan het doel van dit Pact, nl. het verzeke ren van de internationale stabili teit en eendracht op basis van het Handvest der Verenigde Naties, wees spreker op de grote inspan ningen die reeds gedaan werden tot verwezenlijking van deze doelstel ling. De voornaamste van deze maatregelen was wel de oprichting van een intergeallieerd leger met Europa als standplaats. De Minister beklemtoonde het gevoel van zekerheid dat ontstaan is door de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Europa en door het feit dat de grens der Ver-, enigde Staten thans werkelijk op de Elbe ligt. Dhr Van Zeeland waarschuwde echter voor al te. grote gemakzucht en wees er op dat de gebeurtenissen elders in de wereld de les inhouden dat wij onze inspanningen moeten volhouden om door sterke bewape ning de oorlog te voorkomen. Ter gelegenheid Van deze ver jaardag ontving dhr Van Zeeland telegrammen van dhr Stikker en dhr Acheson met de verzekering van hun verdere hulp en solidaire medewerking. Spreek me niet van die nieuwe wasproducten I Ik heb ze alle geprobeerd maar er gaat niets boven Sunlight. Met Sunlight kunt ge volkomen gerust zijn want het is volstrekt zuivere zeep die geen enkel schadelijk bestanddeel bevat. Sunlight maakt het linnen natuurlijk wit zoals alleen zuivere zeep dat doen kan. all EfN LEVER PR00UI S 41-0920 BFL SAVONNERiES LEVER FRÉRES - BRUSSE Na 52 jaar trouwe dienst in de Sint Janskerk. dienst van de Sint-Janskerk, eer; als misdienaar, dan ais klok-kei luider en thans als stoeltjeszet^ Daarop spelde hij het Nijverheid: ereteken van 1* Klas op de bor van de Heer G. Creus. Volgde daarna een dankwooi van de vereremerkte en het vooi dragen van een gedicht door h kleinkind je van. Heer Creus, zijn< de kleine Clara Degraeve, en In voorlezen door de Z. E. H. Pa? toor van een huldedicht aan lia; vader opgedragen door Eerw. Zu> ter Claire. Uit de verdere gesprei ken bleek dan nog dat ook de v« der van Heer Gustave Creus g< durende 51 jaar klokkenluider va Met de erewijn en een lekke1 sigaar; het overhandigen van er prachtig beeld van O. L. Vrou van Sint Jan aan de eehtgeno van Heer Creus, en een laatste hu de vanwege de Z, E. H. Pasto? der parochie, werd deze plechtif heid besloten. De Heer Emiel Bobbels, Voorzitter van de Kerkfabriek van Sint Jan te Poperinge, spelt h.et Nijverheids- ereteken van 1" Klas op aan Heer Gustave Creus. Aan Heer Gustave Creus, kerk bediende in de Sint-Janskerk, werd op Zondag 1 April jl. een welver diends hulde gebracht om zijn meer dan 50 jaar trouwe dienst aan deze parochiale kerk. De Hoogmis werd ter dier gele genheid ter zijner intentie opge dragen. Hadden vooraan in de kerk plaats genomen: de Heer Gustave Creus en de H.H. Leden van de Kerkraad. Nog bemerken wij Eer waarde Zuster Claire, der EE. ZZ. Penitenten, dochter van de gehul digde, en andere leden der Familie Creus. Van op de kansel bracht Z. E. H. Pastoor Buyvewaerüt een welver diende huldegroet aan de Heer G. Creus, dit in naam der priesters en der bevolking van de Parochie. Na de Hoogmis volgde een in tieme bijeenkoms in de Pastorij in aanwezigheid der Geestelijkheid van de Parochie, Z. E. H. Derycke, meerdere andere Priesters, de Kerk raad en de Familie Creus. In een pittige toespraak herin nerde de Heer Hm. Dobbels aan de loopbaan van de vereremerkte, in Bij proefboringen is te Bailleu? lez-Chimay (Henegouwen), gebit ken dat zich in de ondergrond va dgze gemeente, rijke lagen w marmer bevinden. MILÏTIEWET IN STAATSBLAB In het Staatsblad van 31 Maai verscheen de wet op de samenstel ling van de militielichting en d duur van de actieve dienst. De? wet machtigt de Minister van Bin neplandse Zaken de samenstellin, van de legercontingenten derwijz vast te stellen dat van 1956 af all dienstplichtigen militair zullen kun usn worden in het jaar dat zij 1 jaar oud zijn. Daarom zullen eei zeker aantal ingeschrevenen, tussei 3.952 en 1955, vroeger bunnen wor den opgeroepen. Verder zegt de wet: de duur val de actieve dienst is op twee ja.a bepaald. Nochtans is de Ministg van Landsverdediging, na overlei in de Ministerraad gemachtigd d klassen met onbepaald verlof t sturen tussen de twaalfde en vie. en twintigste maand dienst. De» pepalingen zullen voor de eerst? maal op de dienstplichtigen van d; klasse 1950 worden toegepast.. Bin. nen de drie maand na de bekend' making van de wet, zullen de ni.eu we geneeskundige criteria die vrij' stelling van militaire dienst o: tijdelijke ongeschiktverklaring ter gevolge hebben, bij Koninklijk Be sluit worden bepaald. De selectieverrichtingen betref fende de dienstplichtigen ran d< klasse 1952 zullen op 1 Juli 1951 kunnen aanvangen, met het oof op de definitieve oproeping ondei de wapens van deze dienstplichti gen van 11 October aanstaande af. U.N.O.-STRIJDKRACHT EN OVER DE 38' BREEDTEGRAAD BELGISCH BATALJON IN DE VOORLINIE Concentratie van 700.000 Communisten gemeld. Over de ganse breedte van het front werd in de loop dezer laatste dagen omzeggens alle Communis tische weerstand ten Zuiden van de 38° breedtegraad opgerold. Langs de Oostkust trokken vori ge week reeds Zuid-Koreaanse troepen de grens-parallel over, maar belangrijk oprukken dezer eenheden werd sedertdien niet meer gemeld. In de centrale sector trokken Amerikaanse tanks, eerstens be perkt tot patrouiljes, vervolgens in massa-aanval, over de ingebeelde grenslijn. Dit ten Noorden van Oeijongboe. Zij zijn er evenwel ge stuit op een sterke Communistische tegenstand. Ten Noorden van Seoel rukten Zuid-Kcrcanen over de rivier Im- sjiri, nabij Moensan, maar ingevol ge de hevige tegenstand moesten zij zich terugtrekkep op de Zuider oever van voormelde rivier. Het Belgisch bataljon vocht op de Centrale Sector, bij de voorhoe de, in de buurt van Songongni, en Wist zich te onderscheiden in ge vechten met Chinezen. Volgens een verklaring van Ge neraal Mac Arthur hebben de Chi nezen en Noord-Koreanen thans ongeveer 700.000 man geconcen treerd nabij de frontlijn, bestaande o.m uit geregelde Chinese divisies, waarvan o.m. ten dele -overge- htaei/ti uit Tibet na de operaties aldaar. Dit Is de grootste commu nistische concentratie sedert het begin van de oorlog en zo wordt verwacht, dat deze grote macht binnen kort tot de aanval zal overgaan. Over de betekenis van het al of niet overschrijden van de 38° breedtegraad verwijzen wij naar het artikel in zelfde blad van onze medewerker Zeger Intussen werden door staatslie den nog enkele verklaringen afge legd, zo o. m. Peking weigerde in te gaan op het voorstel van Generaal Mac Ar thur tot overleg; De Britse Minister van Defensie, Hr Shinwell, betoogde dat het overschrijden van de 38° breedte graad niet mocht gebeuren zonder overleg onder de betrokken U.N.O.- landen; De nieuwe Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Hr Morrisson, betoogde zijnerzijds, dat Engeland normale betrekkingen wil met Pe king en dat thans X psychologisch ogenblik is gekomen voor alle be trokken landen om te onderzoeken of men geen einde kan maken aan de gevechten In Korea. BELGISCH KOREAMAN GESNEUVELD Jongen uit Lede Frans Rottiers uit de Bellaartstr. te .Lede is in Korea gevallen als vrijwilliger van het Belgisch ba taljon; hij was 22 jaar en verliet een goede betrekking bij de N.M.B.S. om het gevaar in Azië te gaan bestrijden. Hij viel als slachtoffer van zijn ideaal, - Op bezoek bij Mgr Speüman. Op Vrijdagavond, 30 Maart jl., reisde de Belgische Eerste-Minister Phoiien en zijn gade af naar de V. S. van Amerika. De tocht werd ondernomen per vliegtuig. Zaterdag kwamen zij reeds te New-York aan, voor een 10-daags particulier be zoek aan de U.S.A. Op het vliegveld werd hij begroet door de Amerikaanse ambassadeur te Brussel en de Belgische gezant te New-York. Aan de Amerikaanse journalisten verklaarde de Keer Phoiien, dat hij tijdens zijn bezoek President Truman en Staatssecre taris Hr Dean Acheson ontmoeten zou. Zondagmorgen woonde de Keer Phoiien, alsook zijn echtgenote, een H. Mis bij in de St Paaickkatlie- draal te New-York, opgedragen met pontficale assistentie van Mgr Spellman, Aartsbisschop van New- York. Meerdere personaliteiten ver gezelden de Hr en Mevr. i*i:olien. Door de hulpbisschop Flanelly werd een welkombrief aan de Bel gische Eerste-Minister voorgelezen. De kanselrede werd gehouden in het Frans. Na afloop werd o.m. het Belgisch Nationaal Lied gespeeld. Daarna verlieten de Hr en Mevr. Phoiien de kathedraal, vergezeld van Mgr Spellman en trokken naar het Bisschoppelijk Paleis, waar zij dari te gast bleven bij de Aarts bisschop. Zondagnamiddag bezochten de hoge bezoekers de stad. In de Amerikaanse bladen werd bij gelegenheid van dit bezoek o.m. gewezen op de belangrijkheid van België als lid van de Atlantische Gemeenschap. Maandagmorgen had de Heei Phoiien een ontmoeting' met de Hi Trygve Lie, Secretaris-Generaal van de U.N.O. Later in de dag toog de reis verder naar New-York waai de aankomst plaats had te 21 uur, Dinsdag jl. kwant de Belgische Premier, a'.sock zijn gade. toe te Détroit. ook genoemd de stad der Vlaamse Amerikanen Als gast van de General Motors bracht hij er dan een bezoek aan de Chevrolet-fabrieken en deze van Pontiac. Woensdag bezocht hij er een tankarsfnaal. De te Détroit wonende Belgen boden 's namid dags In diner aan aan de Belgische hoge gasten. Talrijke Beigen wer den dë Premier voorgesteld en de Gouverneur van Michigan stuurde zijn weikomgroet. '^erechSLUKE^ Tijdens de jongste dagen werd door de gerechterlijke brigade van Brugge een actie op touw gezet langsheen de kust, tuk op het ont dekken van onwettige kansspelen in de Lunaparken. Toestellen wer den o.a. te Wenduine, Knokke, Koksljde en De Panne aangesla gen, terwijl ten laste van de uit baters proces-verbaal werd opge maakt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 7