Be Ronde van Vlaanderen werd een buitenlandse aangelegenheid Na de Ronde van West vlaanderen voor Liefhebbers HENKEL» produkt liiil Duxon li" ft Voor U, Mevrouw een nieuw Gouden Jubileumviering van het Landbouwcomice en de afdeling Paardenverzekering te Diksmuide ZÓ is Fief resuftaaf vaft MAGNI de derde maal overwinnaar met grote voorsprong op Gauthier, Redolfi, Petrucci en Baldassari Rik Van Steenbergen eerste Beig N. C. M. V. Wesfvlacinderen Zondagsrust en winkelsluiting AffruggeBaar te IVlercen gevat De Nederlanders Dekkers en Rocks onttroonden Gilbert Desmet in de laatste rit Beschouwingen. wat/ en voor nex wassen van zijden, kunstzijden en Nylon weefsels, heldert de kleuren op voor het wassen van wollen stoffen en gebreide kleding voor het onderhoud van uw fraai porselein- en kristalwerk voor het reinigen van gelakte meubelen, muren, deuren en vensters Prijs7t25 fr. het pak Nationale Legwedstrijd - Roeselare is SevïeGerm. cou- Belgische Hypotheekmmtschappij SPRUTOL VROUWENHOEKJE MELK EIST GOEDE VERZORGING EEN EENVOUDIG GEHEEL MET BOLERO EEN LENTEMANTEL Geweldig® betslng tussen auto en motocyclisten tussen Mesen en PBoegsteert NEEMT ALLE VETVLEKKEN WEG NUTTIGE WENKEN EN RECEPTEN HET WEKEIJIJKS MlStJWS Kafer'dag 7 Apr!! 1951 *- Bladz. 9. De Vlaamse sportman dip aan de muur te Geraardsbergen de renners van de Ronde van Vlaanderen heeft zien voorbijkomen, zal denkelijk zowat het gevoel gehad hebben van de Joden bij de klaag muur van Jeruzalem. Immers de eerste drie waren reeds afgetekend voorbij, als de eerste Belg zich moeizaam de steile helling opwrong; Rik Van Steenbergen, en dan nog in gezelschap van een andere Italiaan, nl. Redolfi. Impanis,; Rosseel, Decock en Declerck, die naderhand nog zouden voorbijkomen, waren reeds te ver achter om nog enige kans te maken. Een nieuwe verplettering was het voor onze kleuren, en ditmaal een van formaat. Ook voor de meeste optimist leed het geen twijfel meer: Magni zou vodr de derde maal de ronde winnen. Het uitzicht van de doortochten op de muur zou evenwel niet helemaal hetzelfde zijn van dit der aankomsten. De nederlaag was nog niet groot genoeg. De beker moest tot op de bodem gedronken worden. Rik Van Steenbergen, die een werkelijk flinke remonte had gedaan en uit de achtergrond in de eerste gelederen was komen strijden, kreeg de onvermijdelijke inzinking. Redolfi wachtte er natuurlijk niet op. Ter- zelfdertljd kreeg de Jonge Franse belofte Baldassari een bevlieging. Van uit tiende positie op de muur, kwam hij langzaam aangerukt over De clerck, Rosseel, Dècock, Impanis heen, en liet ook nog Rik in de steek. Meteen kregen w/J vijf buitenlanders voorop. Het pleit was beslecht en de nederlaag compleet REGEN, WIND EN HAGEL Het zou een fcht weertje worden naar de tand «an de Belgen. Het waaide, het regetide bij tussenpozen dat het striemde, het hagelde en sneeuwde op zijn tijd. Regen, slijk en modder, de ïlandriens zouden in hun element zijn. Maar nee, hoe was het ook geweest de. week voordien in Gent-Wevelgem? Te koud en te nat, liever niei aanzetten. Waar is de goeie oude tijd van over twintig Jaar naartoe, Tóen was het nooit te lastig, nooit te zwaar. En nu? Nieu we tijden, niejiwe mensen. Het zouden de. Zuiderlingen zijn, Zij die de wa'mte en de zon gewend waren, die hst best de barre natuur elementen jouden verwerken. Zij waren afgelomen vergezeld van een grote faam, de Magni's, Petrucci's, Redolfi's eï andere. Maar ook met een dosis m>ed, kunde en wilskracht, en zij hebten bewèzen uit wat hout Eij gesnedci zijn. Hoed af er voor en laten vij hun zege niet vermin deren docr onze Jongens goed te praten. Het reg/nde dus en het tempeestte. De Paaszmne was niet te zien. Koud en verstiVen, beslijkt van onder tot boven, given de renners meer de in druk vin dwangarbeiders dan van pedaalrdders. EEN VROEGTIJDIGE BESLISSENDE ONTSNAPPING Het begon met een lange afval- Ingsvedstrijd, deels door de schuld rnn let tandem Dierckens-Van Ker- lebroiok, die een eerste uitlopings- pogiigen hadden gewaagd en ach teraf door een ontvluchting van Fanti Dewachter en Smits te Oost ende. Doch toen de hemel de slui zen openzette kwam alles weer bijeei Niemand scheen lust te voe len bot ehige waaghalzerij. Toch wel il. de eeuwige vechter Raf Joneheere. Hij werd echter niet te ver btrouwd en de grote bazen be- gonna zich te roeren. Meteen viel 't pelton in brokken vaneen In ver- scheiene groepen. Kint was in een der litste verzeild, besefte het ge vaar h sprong van het ene groepje op hi andere met een sliert renners in zij wiel. Hij zou niet rusten voor de (de volledig hersteld was. Dit was e Ingelmunster waar plots, zo bljn zonder slag of stoot enkele renrrs lichtjes los lagen. WIJ note- ren" Van Staeyett,"Decock, De- predomme, Lambrecht, Lerijck, Foriil, Redolfi en Caffi. Niemand wasirvan bewust dat dit de beslis send ontsnapping was. Niemand? tend Magni misschien, die op dit groJje kwam gevlogen. Tien man vocsp. 5 Belgen, 3 Italianen, 2 Fran sen Te Kortrljk lagen ze reeds 50 fee. voorop, aan de voet van de bejen 1 min. 20 sec. Ie toestand werd ernstig. DE TEGENAANVAL OP DE BERGEN 'oen kwam de Kwaremont. Op de to kwam Magni voorbij ln gezel- •jjap van Decock, Petrucci en Re- ddl. De andere zes lagen reeds net lij los. Doch ln de groep had men ht gevaar beseft. De stormklok werd guidDertien renners zonderden sih af. Van Steenbergen, Kint, De- orak, Ollivier, Impanis, Rosseel, Outhler en Ceraml bleven er nog eer op de top van de Krulsse. Het bd geen twijfel of dit sterk achttal IU de weglopers wel tot de orde iepen. Doeh wat ln de ogen der tigers geen twijfel leed, werd niet bvaarheid. DE VAL VAN KINT tan de uitschakeling van een ren- t over een Ronde van Vlaanderen bllssen. Ongetwijfeld, en zoveel te rer al deze renner Marcel Kint bt. Marcel reed Zondag als de hte, als ln zijn beste Jaren. Na hdenpech te Eeklo was hij met op- flend gemak weer bljgebeend, hij rong bewondering af bij zijn (loon werk tussen Torhout en ïze- pa, hij was de sterkste bij het htervolgende groepje. En toen iam hij ten val, zijn rijwiel was itrédderd en van voort doen was en sprake meer. Met hem verloren i achtervolgers niet alleen hun -»rkste kracht, maar ook hun com- andant en hun ziel. Vooraan was ami zijn gezellen ontlopen. De- >ck begaf en werd door overmaat nn ongeluk met een platte tube szegend. RIK VAN STEENBERGEN Toen gingRik Van Steenber- ;en. Groots, machtig, schoon. Op de nuur te Geraardsbergen lag hij bij Redolfi op enkel 2 min. 20 sec. van Magni. Er was nog niet alles verlo ren. Doch de onvermijdelijke in zinking moest komen. Rik was Zondag nog de gróte Rik niet. Te weinig kilometers in de benen, te weinig koersen gedaan. Rik begaf, doch weerde zich tot het uiterste. De benen draaiden stram doch zijn geest en wilskracht bleven overzet- telijk. Wat Rik ln de laatste kilome ters presteerde dwingt eerbied en be wondering af, en geeft stof tot na denken, wat deze renner zou ver mogen als hij zich eens uitsluitend op de baan en de grote wegrltten zou willen toeleggèn. Het pielt was beslecht. Florenzo Magni, de grootmeester, vergrootte gaandeweg zijn voorsprong om met meer dan 5 min. voorsprong te ein digen. Veel stérker en veel frisser dan verleden Jaar, kwam hij te Wét- teren toe midden een zee van volk dat hem sportief wist toe te Juichen. DE UITSLAG 1. MAGNI Fiorenzo, de 274 km. in 7 u. 43 min 03 see. 2. Gauthier B., op: ft' 18" 3. Redolfi 10' 30" 4. Petrucci 5. Baldassari 11'40" 6. Van Steenbergen 12' 10" 7. Impanis 14' 00" 8. Pleters 15' 30" Q npolfli'f'lf A ÏO'. Ollivier op' 18'; 11. Callens; 12. Franchi; 13. Rosseel, op 20'; 14. Diot, op 21'; 15. Caput; 16. Chupin; 17. Menon, op 21' 45"; 18. Boumon; 19. Decock Roger; 20. De Rljck Isidoor, op 29'; 21. Braeckeveldt, op 29' 45"; 22. Mathieu, op 31' 50"; 23. Siegers, op 32' 30"; 24. Leenen; 25. Ardyns; 26. Beeckman; 27. Verliaert; 28. Meurs; 29. Storms; 30. V. Roosbroeck. ZITDAGEN OVER DE PROVINCIE ln de week van 9 tot 14 April: Maandag 9 April: Voormiddag: Dlksmulde - leper - Menen - Roeselare - Tlelt - Veurne en Poperlnge. Namiddag: Izegem - Oostende. Dinsdag 10 April: Voormiddag: Dlksmulde - Menen - Nleuwpoort - Poperlnge - Roeselare - Tielt - Torhout - Veurne. Namiddag: Blssegem - Lo - Moor- sele - Oostende - Passendale - Roese lare - Torhout - Wevelgem - Wlels- beke - Zonnebeke. Woensdag 11 April: Voormiddag: Dlksmulde - Menen - Roeselare - Tlelt - Veurne - Watou - Poperlnge. Namiddag: Blkschote - Boezlnge - Izegem - Kortemark - Oostende - Roesbrugge - Wingene. Donderdag 12 April: Voormiddag: Dlksmulde - leper - Menen - Poperlnge - Roeselare - Tlelt - Veurne - Oostende. Namiddag: Houthulst - Ingelmun ster - Oostende. Vrijdag 13 April: Voormiddag: Menen - Poperlnge - Roeselare - Tlelt - Torhout - Veurne Wervlk. Namiddag: Oostende. Zaterdag 14 April: Voormiddag: leper - Izegem - Me nen - Poperlnge - Veurne. vorig jaar, kop en schouders boven zijn tegenstanders, zoals Coppi het ver leden jaar deed in Parijs-Roubaix. Coppi, Magni, Bartali! Zou er zulk een groot verschil zijn in klasse tus sen dit merkwaardig trio? Coppi wordt meer verafgood, Bartali meer bewon derd, maar is Magni niet even sterk De overwinning van Magni mag ons echter de prestaties der andere buiten landers niet doen vergeten. Eerst en vooral Gauthier. Op de Kwaremont, Kruisse en Edelare was hij niet bij de vijf eersten. Met Van Steenbergen ging hij mede in de tegenaanval; op de muurkwam hij derde voorbij; ter aankomst eindigt hij op 5 min. van de overwinnaar, maar 5 min. voor de der de. Van een opgang gesproken! Petrucci en Redolfi: twee Italianen die de beloften in hen gesteld, niet hebben beschaamd. Baldassari, die eveneens laat op het voorplan is geko men, doch ten slotte nog voor onze renners wist te eindigen. Het is nog niet alles. Franchi is twaalfde, Diot veertiende, Caput vijf tiende, Chupin zestiende, Menon ze ventiende; wat zeggen wil: tien bui tenlanders in de zeventien eerste. EEN NIET TE VERBLOEMEN NEDERLAAG Neen, het feit dat de val van Kint de tegenactie der Belgen is komen remmen, kan niet als uitvlucht wor den beschouwd voor onze grote neder laag. Neen, wij wensen niemand de steen te smijten, doch wij stellen vast. Met spijt en met gebroken trots. Wij werden verslagen, knock-out gezet op eigen grond, op ons eigen terrein, in onze ronde. De oorzakenOch, er zijn er van verschillende aard en het ware tijd verspillen ze op te sommen. Bij een nochtans willen wij even stil staan. Het is een feit dat aan km. 200 onze renners nog tamelijk goed geklasseerd stonden. De achterstanden waren nog te overbruggen, de uitslag was niet gekend. Daar begon onze ineenstorting en... de opgang der buitenlanders. Ziet gij het verschil. De oorzaak dient niet ver gezocht: te kort aan kilometers bij on ze renners. Waarom mocht de Omloop der Vlaamse Gewesten en Gent-Wevel gem niet meer dan 200 km. bedragen? Te vroeg in het jaar? En in het bui tenland dan, waar de voorjaarswegrit- ten tot tegen de 300 km. lopen? De B.W.B. stelt de wet: vanaf 1 April mogen koersen ingericht worden bo ven de 200 km. En de Ronde viel op onze jongens zijn daaraan ten onder gegaan, allemaal. Wat niet zeggen wil, dat in tegenovergesteld geval Magni niet zou gewonnen hebben. Maar toch de vaststelling is er, en ze is juist. Wij zouden natuurlijk aan onze plicht te kort komen moesten wij niet wijzen op de moedige koers van Van Steenbergen dat deden wij hoger reeds maar ook van de volgende renners: Impanis, die er een schone forme op na houdt; Pieters, die bij iedere volger bewondering afdwong; Declerck en Ollivier, die bevestigden: van Callens, Rosseel en Decock, die langen tijd, in de vuurlinie streden en eerst op het laatste begaven. En verder een woord van lof aan alle ren ners die te Wetteren zijn aangekomen, omdat zij de moed hadden vol te hou den waar anderen voor tijd de wapens neerlegden en het strijdperk verlieten. JODEC. Op Donderdag, 29 Maart, kwam de Kamer voor Ambachten en Ne ringen van Westvlaanderen bijeen in de provinciale Raadszaal te Brugge, onder voorzitterschap van dhr Omer Decuypere. Dhr Senator Clynmans ga een inleiding tot bespreking van het door hem neergelegd wetsvoorstel, betreffende Zondagsrust en winkel sluiting. Na uitputting van de bespreking vroeg voorzitter Decuypere de stemming over vier bepaalde «vra gen: 1) Zijt XT akkoord met de wette lijke winkelsluiting op Zon- en Feestdagen vanaf 12.30 u. 's middags? 54 stemmen ja, 4 stemmen neen en 3 onthoudingen. 2) Zijt U akkoord met de wette lijke winkelsluiting op Zon- en Feestdagen gans de dag? 42 stemmen ja, 17 stemmen neen en 2 onthoudingen. 3) Zijt U akkoord met de wette lijke winkelsluiting de weekda gen van 12.30 u. tot 13.30 u.? 54 stemmen ja en 7 stemmen neen. 4) Zijt U akkoord met de wette lijke winkelsluiting de weekda gen vanaf 20 u. (de werkdag vóór Zon- of Feestdag vanaf 22 uur)? 56 stemmen ja en 5 stemmen neen. De zuivelproductenhanidelaars en de dagbladventers dewelke in het voorstel Clynmans bij de uitzonde ringen gerekend werden, vroegen om onder de toepassing der wet te mogen vallen. Vooral Geestelijken beetgenomen. De politie van Menen komt de aanhouding te doen van de ge naamde Seynaeve Jozef, 40 jaar, 'afkomstig van Gullegém, doch wo nende te Coutissé nabij Andenne (prov. Namen) welke te Menen se dert enkele dagen verbleef. Seynae ve bleek een zeer behendig aftrug- gelaar te zijn en deed zich door gaan als koster. Hij begaf zich steeds bij priesters en kloosterlin gen alsmede bij burgers en maakte reeds talrijke slachtoffers te Roche- fort, Izegem, Ingelmunster, Lauwe, Rekkem, Wevelgem en Menen. Na ondervraging door dhr onder-poli tiecommissaris Coel, werd hij naar Kortrijk overgebracht en ter be schikking van de Prokureur des Konings gesteld. De kerel zag nog voor een twintigtal andere zaken, straffen moeten uitzitten. De po litie van Menen mag voor deze goe de vangst gelukgewenst. DE WONDERE PRESTATIE DER BUITENLANDERS Dat Magni gewonnen heeft zal ons niet meer verwonderen. Dat hij voor de derde achtereenvolgende maal wist te winnen, moet onze bewondering a.f- mwjb SsMm stond hij, weer gogj? De Ronde van Westvlaanderen. is wederom voorbij, en niemand die zal durven beweren dat zij zulke indrukken zal nalaten als deze van verleden jaar. Wat niet ligt aan de inrichters, maar aan het verloop van de koers zelf. De afwezigheid van enkele zeer vooraanstaande liefhebbers wij denken maar even aan Noyelle, Cleenewerck, Jacob, Devoghel, e.a. kwam zeker niet aan de wedstrijd ten goede. Of wij die jongens moeten ongelijk geven? Nee, naar onze bescheiden mening valt de Ronde wat al te vroeg in het jaar, in een periode waar het weder nog verre van vast staat en hagel, sneeuw en koude regen nog niet uit de lucht zijn. De Hollander Dekkers heeft dus gewonnen en zijn maat Roks ein digde derde. Dat zal wel niemand verwonderen die weet, dat beide zeer vooraanstaande Nederlandse liefhebbers zijn en alle twee aan geduid werden verleden jaar voor het wereldkampioenschap te Moor slede. Roks eindigde er ten andere zesde. Ere wie ere toekomt, maar wij vinden het voor Gilbert De smet toch werkelijk spijtig dat de laatste rit hem in zulk een off-day te pakken had. Tot dan toe had hij zulk een goede indruk gelaten van sterkte en regelmaat, zowel als van kunde en koersbeleid. dat wel niemand nog een vijffrankstuk op de zege van een ander renner zou hebben gelegd. In de laatste rit marcheerde hij echter helemaal niet en verloor daar een ronde, die hij niet meer kon verliezen. Het begon met de uitval van Vandaele en Pascal te Woumen. Roks, Dek kers en Zakers reageerden gepast en het pleit was gewonnen. Stelsel matig wonnen deze uitlopers veld en Desmet ging het zo slecht af, dat hij eerst acht minuten na de overwinnaar binnen liep en hier door zich met de achtste plaats in de algemene klassering moest te vreden stellen. Neen, een grotere ontgoocheling zal Gilbrt wel nog nooit gekend hebben. Onthoudt de naam van Jan Za gers, U zult ze nog tegenkomen. Deze grote, bonkige, bruinharige Antwerpenaar zal er nog velen aardig doen opzien; een machtige kerel is het, die met zijn kracht geen weg weet. Een grote belofte, die het verre brengen kan. En wijl U toch bezig zijt, prent er nog twee in het hoofd: Leon Vandaele en Pantel pro Pg Ja_m Ruddervoorde en de andere van Zarren. De eerste is groot en slank, de tweede kort en geblokt, maar allebei zijn het twee flinke beloften, twee jongens die verleden jaar nog in de rangen der nieuwelingen streden en nu reeds sterke lief hebbers zijn. Pol Taeldeman was voor velen de favoriet. Zonder grote gensters te slaan eindigde hij op de vierde plaats. En toch hadden wij wel iets meer van hem Verwacht. Het zelfde kunnen wij zeggen van Vandevoor- de Bertje, die zonder bepaald tegen te vallen, zich nooit op het voor plan heeft weten te werken. Vijf tiende en zestiende noemen Pascal en Henrl Denys. Ook deze beide gaat het dit jaar niet heel goed af. De grote forftie die niet komen wil en Moeder Fortuna die soms zo ongenadig toeslaat. Doch dit betert wel. Met vreugde hebben wij gezien dat Gerard Deschacht stilaan maar zeker weer de oude wordt. Na zijn sukkelen van verleden seizoen, schijnt hij er terug helemaal boven op. Zijn twee rittenoverwinningen in de spurt hebben meteen bewe zen dat hij nog helemaal niets van zijn kwaliteiten heeft ingeboet en dat hij in de laatste meters nog al tijd bijna niet te kloppen is. Wan neer krijgen wij hem eens te za- men in de spurt met Dré Noyelle? Dat zou er nogal stuiven tussen die twee, maar op een van de twee een pint verwedden, zou ik zeker niet durven. JODEC. Een Amerikaanse matroos ging op zwier te Antwerpen en miste aldus zijn boot. Zo trok hij dan te voet verder met bestemming van Le Havre, hopende aldaar zijn schip nog te kunnen halen Hij miste eclïter geld en papieren, en werd nabij Cambrai door Franse gendarmes opgepikt en in het dro ge gezet. Te Keerbergen sloeg een toe ristenvliegtuig bij het landen hals over kop. De drie inzittenden wer den gewond. Te Heist werd een 76-jarige vrouw levend verbrand gevonden in haar woning. Men vermoedt dat de ongelukkige, die alleen woont, bij nachte is opgestaan en dat alsdan haar nachtkleed vuur heeft gevat aan een brandende kaars, welke m SPÜ BasgiSdi:&ges hebben, VOOTJjllöS Verkrijgbaar in alle Drogisterijen en Kruidenierswinkels INTEROFFICE fue Royale, 41, Biuxeliei Uitslagen na 168 dagen (2 October A. LICHTE RASSEN 1.W.L. (BI.) Govaert O. 2. Vande Vyvere O. 3. Wegsteen O. 4. Hoornaert V. 5. Derveaux M. 8. Joye Gyr. 7. Willems E. 8.. Vandamme Om. 9 Bruynooghe A 10. Verhaeghe L. B. ZWARE RASSEN X. R.I.R. A. Le Grelle 2. L de Boesinghe 3. Persyn Henri 4. Speecke A. 5. Baron de Vinck 6. Verhaeghe L, 7. Desmedt Jul, 8. Aldenhoff Jos, 9. Elev. du Cherioy 10 Vande Ghinste G. Van Litsenhove Jer. C. VERGELIJKINGSLOTEN Gold Red Verhaeghe A. Black Red V. d. Ghinste G. 1. R.I.R. L. de Boesinghe 2 L. de Boesinghe 3. Elev. A. Le Grelle 4. Persyn H. 1950 tot 18 Maart 1951) eiers gem. gew. Komen 915 54 8 gr. Schuiferskapelle 821 55.2 gr. Kortemark 787 55.9 gr. Anzegem 781 55.1 gr. Zwevegem 677 54.8 gr. Lichtervelde 657 56.6 gr. Ertvelde 652 57.1 gr. Ertvelde 651 56.7 gr. Torhout 643 56.8 gr. Geluwe 630 55.6 gr. Pulle 970 57.4 gr Ruddervoorde 922 56 3 gr. Wingene 900 58 gr. Zarren 882 58.4 gr. Zillebeke 860 59 gr. Geluwe 845 57.3 gr. Westrozebeke 806 58.2 gr. Clermont 761 61.1 gr. Oostkamp 754 58.8 gr. Roeselare 732 61.6 gr. 732 59 gr. 745 58.8 gr. 803 56.1 gr. DAGEN eiers gewicht 156 54.2 gr. 148 54 gr. 148 53.8 gr. 146 55 gr. AGENTSCHAPPEN Alveringem: Philibert Bailleul, Dorp, 2. Beveren-Roesbr.: Robert Lepée, Hondschoote straat 91 Geluwe: Roger Denijs, Verzekeringen, Beselarestr. 50. Hooglede: Marie-L. Pieters, Roeselarestr. 8. dron-Vandamme, EN SPAAJRKAS N.V Dorp 46, ZilJebeke. T Frivtt* QA&rnwntty tfrx» leper: Kontnkltjl Btiluft 15 D«c»mb«f 1934 StNitolaStail iANGE NIEUWSTRAAT 40 ANTWERPEN P.P.P. Gent (d-857) Vervolg van 1Blad Men moet zich terug verplaatsen tot de jaren 1900 en zich de toen heersende onwetendheid en be krompenheid Indenken om zich een beeld te kunnen vormen van de moeilijkheden waarmede de stich ters te kampen hadden. Het was toen een tijd van onbaat zuchtig dienen. Toen pas na de stichting zich het eerste rampge- val voordeed bleken de reeds ont vangen premies niet te volstaan om de nodige vergoeding uit te keren. De bestuursleden schoten dan maar zelf in hun zak en door vrijwillige giften werd alles geregeld. De jonge maatschappij kende niettegenstaande onbegrip en te genwerking zelfs van hoger hand toch een schone opbloei. Toen kwam de oorlog 1914-18 alles ver woesten wat zo moeizaam opge bouwd was. Doch eens deze ramp voorbij, sloeg men terug aan het werk. In het «Chalet des Fleurs te Diksmuide werden enkele ge trouwen terug samen geroepen en de nieuwe voorzitter, dhr Van de Woude Camiel, bijgestaan door de Heren Dournez Aloïs, Adiel Deroo, René Lalleman en anderen, gaven andermaal ontstaan aan de Paar denverzekering. De strijd die na de oorlog 1914-18 moest gevoerd worden was van een andere aard, het ging om te belet ten dat de jonge vereniging door een grote landbouworganisatie werd opgeslorpt. Ook deze kamp werd met welslagen bekroond, de maat schappij bleef onafhankelijk. In 1939 werd een hoogtepunt be reikt: 726 leden verspreid over 42 gemeenten gaande van Hooglede naar Koksijde en van Reningelst naar Ichtegem. Er waren 1500 paar den verzekerd voor een totale waar de van 5.648.300 fr. Het maatschap pelijk bezit bedroeg op 31 December 1939: 138.005 fr. De oorlog die in 1940 uitbrak, teisterde de vereniging andermaal. p,e verboden zone verbrak de kon trakten, tijdelijke welstand en ver meerdering der ontvangsten deden bij velen de gedachte ontstaan dat deze verzekering voortaan overbo dig was. Niettegenstaande dit alles kon men in 1950 nog bogen op 556 leden met 956 verzekerde paarden verzekerd voor een totaal bedrag van 12.564.000 fr. Het bezit der maatschappij steeg tot 427.616,fr. Spreker besluit deze uiteenzetting met een posthume hulde aan twee pioniers die de laatste 10 jaren wegvielen, namelijk de hh. Van Troyen en Camiel Van den Woude. Ten slotte huldigt hij de leden die wegens hun trouwe dienst van daag vereremerkt worden. SENATOR SOBRY HULDIGT DE PIONIERS Vervolgens wordt het woord ver leend aan Senator Sobry, als feest redenaar op deze plechtigheid. Spreker trekt uit het verleden de les der macht die in de vereniging schuilt. Hij stipt aan hoe de wer king van het Landbouwcomice zich liet voelen in tastbare resultaten; hoe de tarweproductie steeg van 1500 naar 2000 kgr. per Hectare; hoe de voortbrengst der melkkoeien steeg van 1400 naar 2000 liter per jaar. Dit alles ls te danken aan de voorlichting die de landbouwers op deden in hun verenigingen. Voor de oorlog 1940 had het Landbouwcomice een zware strijd te voeren tegen de buitenlandse dumpingdie onze boeren met ondergang bedreigde. Na de bevrij ding werd de strijd aangebonden tegen het dirigisme, strijd die met evenveel sukses doorgevoerd wordt. De redenaar besloot zijn uiteenzet ting met enkele punten aan te ra ken die hedendaags van zeer groot belang zijn. Het delikaatste hier van ls voorzeker het tot stand ko men van Benelux waar moet ge waakt worden dat de belangen van de landbouw niet geofferd worden aan deze der nijverheid. Na deze rede verzocht de Sena tor, Minister De Boodt de eretekens te willen overhandigen aan hen die door jarenlange dienst steeds op de bres stonden voor de boerenstand. Volgende personen werden ver eremerkt; Met het Landbouwereteken 1" KI.: Steen Octaaf, Ramskapelle (weer houden wegens ziekte): Avereyn Richard, Pervijze; Callebert Aloïs, Zarren; Carette Charles, Vladslo; Deroo Ernest, Esen; Dournez Aloïs, Nieuwkapelle (een der stichters van 't eerste uur) Faes Leon, Bovekerke; Maertens Oscar, Vladslo. Met het Landbouweretcken 2" KI.: Delputte Georges, Oostkerke; Beydts Henri, Beerst; Sinnaeve Mamert, Diksmuide; Decloedt Charles, Stuivekensker- ke; Depuydt René, Beerst. ACTUELE PROBLEMEN Dhr Simoens, hoofdrijksland- bouwkundige hield vervolgens een korte, doch kernachtige rede. Na gewezen te hebben op de vooruit gang die in de jongste jaren ge boekt werd, raakte hij het zeer be langrijk probleem aan der weide- scheuring. Hij wees erop hoe, bij zonder in 't Diksmuidse, op dit ge bied nog veel te doen is. Vooral in het kader van de voortschrijdende mechanisatie is dit van groot be lang. Voornamelijk dient beklem toond dat weidescheuring met zich meebrengt dat het overblijvende weiland dubbe.l goed dient verzorgd te worden. Proeven hebben bewe zen dat de zetmeelwaarde van I Ha. weide van 3.000 kgr. tot 5.000 en zelfs 6.000 kan opgevoerd worden. In de betere verzorging der weilan den ligt ook het redmiddel tegen de, steeds stijgende prijs der kracht- voederg. - MINISTER DE BOODT AAN HET WOORD Tot slot van deze plechtige zit ting kwam Minister De Boodt aan het woord. De Minister stak de klaargemaakte redevoering terug in zijn zak en sprak de aanwezigen toe in woorden die recht uit het hart gegrepen waren. Hij maakte de lof van dhr Heger, minister van Landbouw die voor de boeren de man op de rechte plaats is. Hij achtte zich gelukkig dat hij zelf, waar het past, de belangen van de landbouwers mag verdedigen. Voor wat Benelux betreft is de Minister van mening dat er voor onze landbouwers geen gevaar dreigt op voorwaarde dat aan onze landbouwers gelijke productiemoge lijkheden gegeven worden als aan onze Noorderburen. Tot slot sprak de Minister nog als titularis van het Ministerie van Wederopbouw en beloofde zijn bes te inspanningen voor het herstel der oorlogsschade in deze streek van Diksmuide die tot twee maal toe zo gehavend uit het oorlogsge weld kwam. Na een dankwoord door dhr Am- pe, bestuurslid, die sprak in naam van dhr Steen, door riekte weer houden, en waarin de hoge perso naliteiten gedankt werden voor hun bemoedigende woorden, werd deze feestzitting opgeheven. De feestvierenden kwamen om 1 uur samen aan tafel voor een gezellig feestmaal. Heildronken en korte toespraken aan tafel door de Hr Sys, Vandenbussche, provinciaal raadslid, de Hr Burgemeester van Diksmuide, de Hr Cornille en de Hr Maes, brachten er de stemming in. Voor de aanwezigen was het een aangename verrassing dat de Hr Octaaf Steen uit Ramskapelle, voorzitter der Paardenverzekering, die 's morgens wegens ongesteld heid belet had moeten geven, toch voor een paar uren bij rijn vrienden kwam vertoeven. Door Senator So bry werd hem het Landbouwere teken-1^ klas op de borst gespeld. Voor de dappere pioniers van het Landbouwcomice van Diksmuide was het een schone dag. Zo'n feest geeft moed om de taak der toe komst, met nieuwe moed aan te pakken. De banden van trouw en vriendschap werden te Diksmuide hechter gesmeed en met gerust ge moed mogen de leiders der organi satie een tweede snede van 50-ja- ren aanpakken. GEMO. De caricaturist «Jam», die binst de bezetting als tekenaar ver bonden was aan «Le Pays Reel» en aan «Le Soir» (volé), werd naar verluidt in vrijheid gesteld. Springtij met de Paasdagen 11., br-acht zeewater in het Zwin en zorgde meteen voor het natuur schoon ervan. In Oostenrijkse ziekenhuizen stierven 5 personen op geheimzin nige wijze na er operaties te heb ben ondergaan. Een onderzoek werd ingesteld welke uitwees dat de ongelukkigen waren gestorven aan tetanos, verwekt door het ge bruik van catgut van-slechte kwa liteit voor het hechten der won den. Nog werd bewezen dat in de catgut-fabriek schapendarmen wer den verwerkt tot catgut zonder vooraf de nodige sterilisatie te heb ben ondergaan en dat de schapen darmen zelfs werden vervangen door paardendarmen. Ingelmunster: Mare. Ampoorter, Weststraat 13. Izegem: Rafaël Parret, St-Crispijnstraat 19. Kemmel: Leo Duplacie, Reningelststraat 63. Mr Jozef Bulcke, Koekelare: Ichtegemstr. 12. Krombeke: Mej. Maria Denys, Dorpplaats. Leke: Mr A. Denolf, koster, Nieuwstraat, 21. Loker: W° L. Dousy-Mor- Dorp, 52. [treu, Mesen: Hector Vercruysse, Ketelstraat 10. Moorslede: Achlel Goemaere, Dadizelestraat 32. Nienwpoort: Mr Alfons Depelohin, Kokstraat, 24. Oostvleteren: Mej. Y. Van Houtte, Henri Deberghatr. 6. Poelkapelle: M'W'M. De Sutter- De Wilde. Ploegs teert: Victor Menet, r. d'Armentlères 110. Poperlnge: Paul Devos, Provensteenweg 64. Michel Maes, Westvleterenstw., 25. Renlnge: Er. Van Eecke-Deleu Zwartestr. 4. Roeselare: André Gillis, Germ. Hoeitstr, 12. Roesbrngge: Gerard Delplace, Gemeentesecretaris, Haringe. St-Pleterskapelle- Leke: Mr André Provoost, Dorp, 13, Vtamertinge: Mevr. O. Duran- Debruyne, Poperingestraat 7. Voormezele: Gilbert Delannoy, Dorp, 7. Warneton: Pierre De Simpel. Wervik: Valère Verfaillie, Molenstraat 49. Westvleteren; Mevr. J. Quaghefoeur, Oostvleterenstraat 1. Woumen: M'" E. Barbier- Vercruysse. Langemarkstr. 341 a. Wulveringem: g Michel Duron, j. Goudenhoofd 38, Vinkem. I ERNSTIGE PERSONEN KUNNEN EEN AGENTSCHAP AANVRAGEN. Melk is een «teer» artikel, daar kan iedere huisvrouw van meepra ten. Vooral wie nog kleine kinde ren heeft, die in de melk hun voornaamste voedsel vinden, heeft meer dan wie ook de grote be kommernis steeds goede melk bij de hand te hebben. Zelfs als wij zekerheid hebben dat de melkboer ons goede waar heeft afgeleverd, dan rijn wij er toch nog altijd niet zeker van dat dit product niet van zijn waarde zal verliezen alvorens verbruikt te worden. De maatregelen die wij treffen kunnen dan ook nooit te groot rijn om te zorgen d&t de melk niet in deugdelijkheid en smakelijkheid hel besle middel legen zomersproelen Tube 25 Pr. Alleen in Apoi-heWen. Voor Ie weerbarstige sproeien 5prof-ol-5*erk.Tufee3750 fr Voor het komende zomerseizoen zal het complet met boléro op het voorplan staan. Voor de kleur wordt geen voorkeur gegeven, men laat zelfs keuze tussen éénvormig heid en fantaisie. De rok komt met een band boven de taille terwijl de bolero zelf korte mouwen en kraag heeft. Voor de blouse werd vrije keuze gelaten volgens de smaak alhoewel wit de voorkeur heeft. Christian Dior ontwierp deze lente- mantel in lichtgrijze jlanelle. De mantel heeft grote zakken en een band die de rug flink toehaalt om een, slai}kei: taille te bekomen. Vrijdag, 30 Maart Jl., omstreeks 20 uur. gebeurde er dicht bij het gehucht La Huttegelegeaj. tus sen Mesen en Ploegsteert een ern stige botsing tussen motocyclisten en een auto. Uit de richting va-n Ploegsteert naar leper toe, kwam de moto bereden door Antordo en José Seranno, van Spaanse natio naliteit doch werkzaam te leper in de werkhuizen Picanol. Aan de Kruisstraat, gekomen dicht bij het gehucht «La Hutte», kwam een auto van Mesen en wilde links de baan inslaan, juist op het ogenblik dat de moto opdaagde. Een botsing was onvermijdelijk. Antonio, die op de duozitting had plaats geno men, werd dwars door de glazen deur van het café de Kruisstraat geslingerd en kwam zes meter ver der voor de voeten van de ver schrikte verbruikers terecht. Over vloedig bloedend werd hij opgeno men. Zijn broeder José liep een dubbele beenbreuk op, had het neusbeen gebroken. Intussen was er heel wat volk ter plaatse en de Rijkswacht van Ploegsteert had het buitengewoon druk om de toege snelde menigte op afstand te hou den. Beide slachtoffers werden naar het O. L. Vrouwhospitaal te leper overgebracht, hun toestand is bevredigend^ - achteruit gaat. Een goede verzorging «binnens huis moet volgen op de voor zorgen die 'buitenshuisdooi: onze leveranciers, genomen worden Melkkan of kom die dienen bni de melk morgens aan te nemer wanneer rij thuis besteld wordt! evenals de kom die dient om d« melk te koken, moeten altijd met zeer veel zorg gereinigd worden. Wanneer de melk thuis besteld is, wordt zij dadelijk gekookt, uit stel hiervan is altijd schadelijk Begin het koken op een zacht vuur, dit om aanbranden te voor komen, om dezelfde reden roerl men tot zij begint te verwarmen. Even laten «opkomen» is onvol doende bij het koken, de melk moet minstens een paar minuten lang door koken. Regel de vlam zodanig en roer intussentijd om het overlopen te voorkómen. Een spoedige afkoeling is gewenst ctie kan bekomen worden door en kele malen over te gieten in een; andere pan. Deze snelle afkoeling, neemt de kooksmaak weg en voor komt ook de vorming van een vlies aan de oppervlakte. Melk wordt bewaard in een glad, de kan die breed genoeg is om ge makkelijk schoon gemaakt te wor den. Dek of sluit de melkkan, cok de eenmaal opengemaakte melkfles niet geheel van de lucht af, maat leg er liever als bescherming tegen het stof, eep los doekje over. Spoel het voor melk gebruik" vaatwerk eerst met koud water ei breng het eerst daarna met hee zeepsop in aanraking, de soms ver harde melkvelletjes zullen veel ge makkelijker los komen. Kies vooral bij het bewaren va: melk een heel koele plaats. Indie: ge over geen kelder beschikt den: er dan aan de kan met melk i: een emmer of kom met koud wa ter te zetten. Vooral 's Zomers L deze voorzorgsmaatregel van groo" belang. Een paar maal dit afkoel water -verversen is zelf geboden. Het is af te raden de melk to bewaren in de buurt van sterl geurende stoffen, houd ze ver van' vis. ajuin, inmaakvetten en derge lijke want niets neemt zo gemak kelijk een geur -over als melk. Het was misschien wel nuttig die enkele punten over melkbewaring eens in herinnering te brengen, vooral nu de Zomer nadert. In de Winter baart dit alles min-i der zorgen. Wanneer de warme da gen naderen wordt dit voedzaarr en onontbeerlijk pro-duef soms we een zorgekind. De paar minuutjes daags die wij meer zullen besteden aan de goede verzorging van dit heerlijk voedsel voor onze kinderen, zullen wel ruimschoot vergoed worden door het besparen van spijtige ontgoo chelingen, zonder dan nog te ge wagen van al de ongemakken en ziekten zelfs die het gebruik van bedorven melk met zich brengén. TANTE KOBA. EEN PAAR MÉLKRECEPTEN Beschuitpap: 2 beschuiten, 2 dl. melk, 1 afgestreken eetlepel suiker, volgens smaak wat fljrie kariéél. Breng de melk aan de kook Leg de beschuiten op een diep bord, bestrooi ze met de suiker waardoor de kaneel is geroerd en overgiet ze met de kokende melk. Chocolademelk: meng, op 1 liter melk, 4 eetlepels cacao met 6 le pels melk tot een dun papje zondêr klontjes. Voeg dit bij de rest der melk, die intussen kokend is er laat deze ongeveer 5 minuten door koken. Leg op ieder kopje choco lade een vl-ok geslagen room. Anijsmelk: laat in 1 Vc liter melk 1 lepel anijszaad, in een ne teldoeks lapje gebonden, gedurende enige tijd trekken. Voeg ruim 5 le pels suiker toe en bind met een flinke lepel maïzena, die hem enige tijd laat doorkoken. Tas chocolademelk: meng in een tas - thélepels cacao met een dub bele hoeveelheid suiker en wat melk tot een papje zonder klontjes. Giet, onder voortdurend roeren, kokc-Me ua&ik op.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 9