VOOR POPERINGE EN IEPER 12 12 Dat zij Sinksen voor ons allen D Sinksen Westvlaamse Electriciteitsprobleme De nieuwe baan Veurne-Koksijd Het tekort aan nieuwe bedrijvigheden in Vlaanderen De Langhoirs Victorinen vierden te Poperinge hun 450-jarig bestaan Ruiterijfeesten en Historische stoet te Rij leper krijgt een Legerdepot H. Bloedprocessie ging niet uit Oorzaken en Remedies Wie zal dat betalen KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN Nr PRIJS 3 Frank MEI 1951 BUITENLANDS OVERZICHT Alarmkreet ever onze Westvlaamse Gouw Beslissende stap op weg der industriali satie van de Westhoek Verisefesirag d© b&an 0ep@r-¥©ajr HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 3 UITGAVEN: POPEKINGE en IEPER (met Wervtk en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47» JAAR Bladzijden ZATERDA POSTABONNEMENT 1951: België 85 Belgisch Congo 4fr. p. we Frankrijk - Holland 4 fr. p. we Andere landen 5fr. p. we Verantwoordelijke Uitgever. J. Saneert, Gasthuisstraat 19, Poperin IEN morgen liep het volk saam. Er was alvast een ongeluk gebeurd, mis schien een ramp. En in die dagen zoals nu, wa ren er mensen die liepen om hulp te verlenen, er waren dan lijk nu... edelmoedige mensen. Anderen lie pen om toe te zien; een ramp is geen dagelijks gebeuren! Misschien waren er wel die liepen om, zo mo gelijk, te... profiteren. Die wervelwind, die storm moest dat oud gebouw gekraakt en uiteen gerukt hebben en... er was niets ge beurd... niets! Er was geen steen verschoven, geen enkele dakpan af geschud. Wat was er dan wel? Duizenden waren ze die daar bui ten stonden, toezagen en onder me kaar praatten. Er was iets gebeurd, dat was zeker, iets buitengewoons, want duizenden waren opgeschrikt teweest. Mysterie? Het raadsel werd opgelost. Het mysterie werd verklaard. Kalm trad Petrus te voorschijn Bij en rond hem de andere aposte len. Er was inderdaad iets gebeurd, Iets buitengewoons, maar het was geen ramp. Integendeel! Wel was het iets ontzettends. Jodendom en heidendom waren gekraakt en uit eengerukt. In wierook en vuur was de H. Geest gekomen over die man nen in het Cenakel. Er was een nieuwe wereld geboren... de Kerk Petrus en die anderen zouden voortaan tot taak hebben die Kerk over de hele wereld uit te breiden. Kalm sprak Petrus tot die dui zenden. Waarom leest men op Sinksen niet in ieder gezin dat eerste ser moen van Petrus? Het staat toch in dat wonderschoon boek van de H. Schrift «de handelingen der Apos telen». Och, wanneer zal men in onze gezinnen tenminste het Evan gelie en die handelingen der Apos telen bezitten, als een schat aanzien en... bezigen? Kalm sprak Petrus. De avond van die dag stond de Kerk... recht. Immers er was niet alleen een hoofd, de eerste gelovigen waren er. de eerste duizenden. Negentien eeuwen storm. Storm tegen dat gebouw op de tots. Storm, dat alle gebinten kraakten, en niet ver af stonden nu de toe schouwers om dat gebouw te zien ineenstuiken tot puin. Toeschou wers? Enkelen uit nieuwsgierigheid, - maar veruit de grote hoop om van die nakende en verwachte ramp te kunnen profiteren! Bijna nooit luwde die storm. Vanaf de Keizers van Rome tot ln onze dagen, de hele wereld door Millioenen martelaren! Hebben wij er wel kans toe ooit te weten hoe- velen hun bloed hebben gestort voor het geloof? Hoevelen hun leven hebben gegeven voor dat geloof en die Kerk? Weten wij wat gebeurt in China? Weten wij wat gebeurt in de lan den achter het ijzeren gordijn? Kom, weten we hoevelen in de zo gezegde beschaafde landen, ook in de onze, achteruitgesteld werden,... geweerd werden om hun geloof? Was Vondel, de grote bekeerling, niet geminacht om zijn terugkeer naar Rome? Was hij het niet die verklaarde: dat men zijn vrienden verliest om een simpel Ave Maria Men verwekt storm, met alle mid delen tegen Rome, tegen Petrus. En... Herinnert U wat verleden jaar gebeurde. Vaderlijk heeft Pius XII millioe nen gelovigen ontvangen uit alle wereldstreken; met voorliefde heeft Hij die kinderen ontvangen, die gelovigen die op de dool en dompel gingen omwille van hun trouw aan de Kerk. Vaderlijk heeft Pius XII die tal loze bisschoppen en zendelingen ontvangen die de... jonge Kerk op bouwen in Afrika en Azië. We hebben de stem van de Paus gehoord, sprekend over de Radio. We hebben die stem gehoord, wan neer Hij, op ingeven van dien Geest van Sinksen, Maria's Hemelvaart tot dogma verklaarde. Vergeten we niet te veel dat er nog een andere storm is, een storm met vuur, zoals op Sinksen? Dat de H. Geest nog immer die Kerk van Sinksen tot veroveren dwingt, met datzelfde Sinksenvuur, vuur van liefde om alle mensen tot kinderen Gods en tot broeders te maken? De H. Geest liet sedert Sinksen zijn Kerk niet los. Zien wij het? Willen wij het zien? Negentien eeuwen! Zovelen hebben hun dood gevon den die de aanval leidden tegen die Kerk. Zovelen hebben het einde dier Kerk voorspeld; zovelen die meen den de gebinten te horen kraken, die meenden de muren te zien wan kelen. Er is geen eeuw voorbijge gaan waar de Kerk niet ten dode was opgeschreven. Dat weten we wel, maar we zijn dat zodanig ge- Aan al onze LEZERS en LEZERESSEN een Zalig Hoogfeest van woon geworden dat het ons als van zelfsprekend schijnt dat de Kerk op de rots niet begeven kan. We denken te weinig dat zonder die Geest van Sinksen er van die Kerk sedert... eeuwen geen spraak meer zou zijn. We hoorden in onze parochie kerk het Veni Creatorzingen vóór de Mis. Jawel, dat lied kennen we... We leerden het op school voor de plechtige ere-communie en de vorming. Van dat Latijn is er bij ons al niet veel overgebleven!... Jammer genoeg. Kom, Schepper, kom, o H. Geest, verlicht ons al, van minst tot meest, vervul met uw genadekracht de harten die g'hebt voortgebracht. Aldus leerde ons Meesterop school dat Latijn... onthouden. Sinksen... Dan vaart de H. Geest over ons allen die geloven. Dan komt Hij ook wel niet enkel over maar in ons wanneer we werke lijk kinderen Gods wensen te blij ven. En wie zou dat niet? Is het ooit zo duidelijk geweest als nu dat alleen de Kerk de mensen tot «Broeders» maakt? In een wereld van haat en zelf zucht spreekt Zij over ware en ech te liefde, schenkt Zij alleen ware vrede, duidt Zij alleen de weg aan naar het ware geluk. Duikt de Kerk morgen weg, dan wordt de hele we reld een hel! Een hel waar het le ven 't leven niet meer waard is. Sinksen! De H. Geest kome over en in ons, leide ons veilig in 't licht van het geloof, schenke ons ware liefde, liefde tot God en liefde voor alle mensen. Dat zij Sinksen voor ons allen. PE VLAMYNCK. Straatsburg en Washington IN HERVORMINGEN DE RAAD VAN EUROPA Zaterdag 5 Mei jl. is de Raad van Europa te Straatsburg opnieuw bijeengekomen. Vooraf was het Comité der Mi nisters bijeengekomenBij die gele genheid werd dhr Adenauer, bonds kanselier van West-Duitsland, in het Comité opgenomen. Die opneming was sedert maan den beslist. Het ging dus alleen om een uitvoering. Maar toch is het van belang dit feit te onderstrepen. De Kanselier heeft trouwens niet nagelaten dit, in een boodschap aan het Duitse volk zelf te doen. De betekenis is voor de handlig gend: het is een stap te meer in de richting van de volledige gelijk berechting van de West-Duitse Re publiek. Practisch blijft er maar één stap meer te zetten: het omvormen van het bezettingsstatuut in een twee ledig akkoord. Door het feit im mers dat de Sovjets zich voortdu rend verzetten tegen het afsluiten van een redelijk en algemeen vre desverdrag niet Duitsland, zit er niet anders op dan afzonderlijke arrangementen te zoeken. Thans leeft Duitsland dus onder ezn opgelegd statuut zoals dit na een oorlog met de overwonnene ge woonlijk het geval is. Dit statuut zou dus binnen enkele maanden opgeheven worden en met weder zijds goedvinden zou een toestand worden tot stand gebracht die prac tisch alle gezag weer aan de Duit sers overdraagt maar waarbij ge allieerde troepen in Duitsland zou den gestationeerd bliiven voor de beveiliging^ van het Westen. Theoretisch zal men dus met Dr ADENAUER de Bondskanselier van West-Duits land, thans ook zetelend in het Interministerieel Comité van de Raad van Europa. De zwakte van de kapitaalmarkt in België, steekt schril af tegen de grote bedrijvi"heid in practisch al le andere economische sectoren. DE STRUCTURELE WERKLOOSHEID Dat verschijnsel heeft ten gevol ge gehad dat het rhythme, waar mede de nieuwe bedrijvigheden ont staan, sinds het einde van de jong ste oorlog onvoldoende is gebleven. De structurele werkloosheid, die vooral in sommige Vlaamse provin cies en in Westvlaanderen vooral heel omvangrijk is, dreigt daardoor een bestendig karakter te verwer ven. Op dit ogenblik is inderdaad de industriële productie in België on geveer 40 omvangrijker dan vóór de oorlog, en nochtans telt men nog steeds circa 175.000 gedeeltelijke en volledige werklozen. In dat aantal zijn er omzeggens geen conjunctu rele werklozen meer; wellicht zijn ongeveer de helft wat men zou kun nen noemen institutionele werk lozen, d.i. die voortspruiten uit de edelmoedigheid van het Belgische regime van verzekering tegen werk loosheid. De andere helft dient dan beschouwd te worden als slachtoffer van een structurele werkloosheid, in hoofdzaak gelocaliseerd in de Vlaamse provinciën als gevolg van een te geringe industrialisatiegraad t.o.v. dichte bevolking. SCHAARSTE AAN RISICODRAGEND KAPITAAL Nu is het wel een feit dat de schaarste aan risicodragend kapi taal sinds de tweede wereldoorlog geen typisch Belgisch verschijnsel is, maar vrijwel in alle Westerse landen voorkomt, tot zelfs in de Verenigde Staten. Wel kunnen som mige specifieke Belgische omstan digheden aangewezen worden, waar door 't verschijnsel verscherpt werd. De schaarste aan risicodragend kapitaal in België wordt onmiddel lijk geïllustreerd door enkele cijfers omtrent de emissies tijdens de jongste Jaren. In 1929 bedroeg het globale volume van de aandelen emissies in België 11.697 millioen fr. (beste vooroorlogs jaar)en tijdens dc (zwakke) periode van 1936 tot 1938 gemiddeld 595 millioen fr. per jaar. Welnu, in 1949, niettegenstaande de grote kapitaalbehoefte, bedroeg dat cijfer slechts 1.908 millioen fr. of slechts 2,9 maal het bedrag van het gemiddelde der jaren 1936-1938 (Het indexcijfer van de groothan- delsprijzen in 1949 t.o.v. dezelfde ba sisperiode was op peil 3,7). DE BELANGRIJKSTE OORZAAK: ONVOLDOENDE AANPASSING DER WINSTEN De belangrijkste oorzaak van het tekort aan risicokapitaal is onge twijfeld dat de winsten der onder nemingen onvoldoende zijn aange past, en dat deze te beperkte win sten dan nog al te karig uitgekeerd worden. De uitbetaalde dividenden bereikten in 1948 slechts een coëf ficiënt 2,1 t.o.v. het peil 3,9 voor de groothandelspri j zen. Waaraan is die onvoldoende aan passing te wijten? Weer aan een reeks verstrengelde oorzaken; de oorlogs- en na-oor - logsinflatie, de overheidsinmenging in sommige domeinen, de zware druk der sociale lasten, en last but not least» de steeds groeiende fiscale druk. Daarnaast moet de verminderde belangstelling voor het risicodra gend kapitaal geweten worden aan de toenemende zelfflnanciëring en aan de hoge rentevoet in het kader van de politiek van monetaire aus- teriteit. Daarbij kunnen nog enkele meer technische omstandigheden vermeld worden: het ongunstig fis caal regime dat in België de «hol dings treft; het verbod effecten te demarcheren en het strakke sta tuut, opgelegd aan de gewone depo- sitobanken. EEN NATIONAAL PROBLEEM Het probleem van de schaarste aan risicodragend kapit' 1 begint de bevoegde kringen, zo\ .1 private als officiële, meer en meer te ver ontrusten, vooral met het oog op de structurele werkloosheid in Vlaan deren. Verscheidene studiecommis sies, in de schoot vooral van de so ciale organisaties, houden zich met het vraagstuk bezig. Tijdens een recente uiteenzetting voor het Parlement kondigde de Minister van Economische Zaken aan dat de Regering enerzijds de aanstelling overweegt van een rege ringscommissaris, die het probleem practisch zou aanvatten, en ander zijds de mogelijkheden onderzoekt om het statuut van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid zodanig te verruimen dat dit organisme ook kan funge ren als een soort investment bank» (in de trant van de Neder landse Herstelbank). De nuchtere toeschouwer zal ge beurlijk evenwel meer belang hech ten aan het eerste initiatief dan aan het tweede, in de hoop dat de regeringscommissaris de vinger zal durven leggen op het hoofdpro bleem: het herstel van een voldoen de rendabiliteitsmogelijkheid van het bedrijfsleven. J. Duitsland in oorlogstoestand blij ven voortleven, maar practisch zal een vredestoestand ontstaan zijn. Die laatste stap moet onvermij delijk volgen op de opneming van Duitsland in de Raad van Europa. Inderdaad, door de opneming van Adenauer in het Comité der Minis ters, wordt Duitsland thans in de mogelijkheid gesteld elke beslissing van de andere Westerse landen te blokkeren aangezien elke minister er over een vetorecht beschikt, en dat alleen de beslissingen die een parig genomen worden, uitvoerbaar zijn. Verder zullen onze lezers zich herinneren dat het eveneens het Comité der Ministers is dat de dag orde van de Raadgevende Vergade ring moet goedkeuren en dat be paalt over welke zaken er mag ge debatteerd worden, en over welke andere niet. Dit heeft herhaaldelijk tot moei lijkheden en strubbelingen aanlei ding gegeven, en sedert de zitting van verleden jaar was het duidelijk dat hier een zekere versoepeling moest komen. Welnu, in een boodschap aan de Raadgevende Vergadering heeft het men nl. zou overgegaan zijn tot het afschaffen van het vetorecht waar door elke minister, lid van het Co mité, kan verhinderen dat sommige maatregelen genomen worden, zelfs als alle andere collega's er op ak- i koord gaan. I Van bepaalde zijde wordt aange voerd dat dit veto moest afgeschaft worden omdat het alle vooruitgang vertraagt en lam legt. In de U.N.Ó. zijn het de Russen die alles blok keren en in de Raad van Europa de Engelsen. Daartegen wordt echter aange voerd dat men met het vetorecht af te schaffen gevaar loopt sommi ge landen te verliezen. Voor de U.N.O. lijdt dit geen twijfel, moest men het vetorecht afschaffen, dan zijn de Sovjets er aanstonds van onder. Vraag is of dat zoveel aan de werkelijke toe stand zou veranderen.) En in de Raad van Europa zou het zeker hetzelfde spel zijn: schaf het vetorecht af en Engeland is de pijp uit. Waarop sommigen als volgt rede neven: zo erg zou dat toch niet zijn; integendeel, het ware zelfs beter een kleiner Europa te heb ben, bestaande uit Benelux, Italië, Frankrijk en Duitsland, maar dat vooruit wil, dan een groter met En geland erbij maar dat niet vooruit kan. (Zie vervolg blz. 2.) Ter gelegenheid van de Internationale Textiel Tentoonste te Rijsel, gingen er in de hoofdstad van Erans-Vlaanderen feestelijkheden door, Zaterdag 5 en Zondag 6 Mei. Zaterdag werden de ruim 50.000 toeschouwers vergast op ruiterijfeest waar het vermaarde ruiterijkorps, het Zwarte Kader Saumur, stellig de hoofdschotel vormde. Hierboven brengen de foto van een der sterkste staaltjes van ruiterijkunst die daar toond werden. Let op de flinke houding van de officier die oefening uitvoerde zonder stijgbeugels. 's Zondags ging een historische stoet uit, die de intrede te F voorstelde van Filips de Goede. De Belgische deelname aan stoet was zeer groot, vooraanstaande leden van de Belgische zelf nakomelingen van de eerste Ridders van het Gulden Vlies, den voor de uitbeelding van hun roemrijke voorouders. Deze defileerde ruim twee uren voor een menigte die op ruim geschat wordt. In ons land en vooral in West vlaanderen wordt er op dit ogen blik een zeer bedrijvig: en gespan nen spel gespeeld. Weinigen schij nen er bewust van. Klein is het aantal die de zaak begrijpt, durft of kan optreden. De massa, ja 98 procent onzer Westvlaamse be volking is totaal onwetend over de hangende problemen in het te weinig gekende domein van Gas en Electriciteit. Het ogenblik schijnt ons thans ,j„, WJ„ gekomen om klaar en duidelijk het 6 U I standpunt dat best de gemeenschap dient te verdedigen. Wij willen het versoepeling er Jcomt. Volgende vier *o°gevingen wer den gedaan: 1) vergadering zal vrij liaar dagorr's mogen opstellen; 2) zij zal de politieke aspecten van verdedigings- en veiligheidsvraag stukken mogen bespreken wat ze verleden jaar trouwens reeds ge daan had zonder dat zij het mocht); 3) haar leden zullen door de nationale parlementen verkozen worden en niet langer door de re- onze bijdragen om ons Vlaamse volk te dienen en de middelen in ons bereik gebruiken om de pu blieke opinie in te lichten. Dit is ons recht en plicht, de Westvlaam se gemeenschap ten bate. Wij verlangen niet dat de be volking, totaal onwetend over deze grote belangen, onverschillig zou toezien. Ons volk mag en moet erover ingelicht worden dat som- Amerikaans Congres en het Cana dees Parlement zullen waarnemers mogen sturen. En het Comité heeft zelfs uit drukkelijk gevraagd dat de verga dering een programma van gemeen schappelijke actie zou aannemen om de in Europa heersende span ning te bezwerenalsmede haar standpunt te laten kennen over de vredes- en veiligheidsproblemen. ZONDER VETO OF ZONDER ENGELAND De toegevingen door het Comité der Ministers gedaan zijn reeds van zekere betekenis. In bepaalde kringen had men echter ook verwacht dat er een ver andering zou gekomen zijn inzake het Comité der Ministers, en dat Enkele snapshots uit de feestelijkheden ter gelegenheid van het 450 jarig bestaan der Koninklijke Rede- rijkcrsk mer Langhoirs-Victorinen». Boven links: de reus Cyrus, die met zijn dwergen fier op stapte, natuurlijk getooid in groot ornaat. Boven rechts: dhr Mu.vldcrmans, Voorzitter van 't N.T.V., aan het woord tijdens de ontvangst ten stadhuize; van links naar rechts bemerken wij de H.H.: Sche pen Benys; E. Vandenberghe, Voorzitter der «Langhoirs Victorinen»; Burgemeester Van Walleghem; Muylderirans, Voorzitter N.T.V., cn Schepen Rolïiaen. Onder links: de uitbeelding van het aloude bestunr der Reder'ikerskamer in middeleeuwse kledij; midden: Meester Ghybe, gezeten op zijn ezel, met de traditionele kei; rechts ten tafereel uit «De Gecroonde Leersse»: het vastenavondfeestmaal bij ecjtioeulapper Toon. .(Zie verslag op 2' WèsJ..). Bij verschillende gelegenheden van ministerieel bezoek aan West vlaanderen, kreeg men het altijd opnieuw te horen dat men hier zelf inzake industrialisatie het initiatief moest nemen en dat dan de hulp van hogerhand zou volgen... Wij hoorden dit Minister Segers zeggen bij de opening van de Handelsfoor 1950 te leper, Minister Dequae her haalde ongeveer dezelfde bewoor dingen in 1951. Het stadsbestuur van leper begreep... en zette de proef op de som. leper heeft besloten zich los te werken, de nijverige Lakenstad heeft de gelegenheid te baat geno men om weer troepen binnen zijn muren te krijgen. De droom die 32 jaar lang gekoesterd werd, zal al dus verwezenlijkt worden. De tijd zal de durvers van heden gelijk ge ven want troepen brengen altijd grote handelsbedrijvigheid met zich mede. Legerdepot der Luchtmacht. Het is reeds sedert 32 jaar dat men de schone droom koesterde nog eens troepen te huisvesten bin nen leper. Troepen brengen immers nering met zich mede. Het scheen reeds dat alles bij schone wensen zou blijven toen in Oktober 1950 toevallig uitlekte dat het vliegwe- zen ergens in Westvlaanderen grond en gebouwen zocht voor een depot en natuurlijk voor de medegaande kazerne. leper deed stoutweg een aanbod en de muziekacademie werd voor de termijn van een paar jaar ter beschikking van het vliegwezen ge steld. Hiermede was een eerste stap gezet en had men de tijd de zaken van dichterbij te bestuderen. Bij deze voorlopige oplossing kon het niet blijven en vermits het ini tiatief nu toch te leper was ont staan, werd daar dan ook naar ge schikt terrein uitgekeken, om het doel van het vliegwezen volledig te verwezenlijken. Prospectors van het leger hebben aandachtig rondgekeken en opme tingen gedaan, tot ten slotte de keuze viel op een schoon terrein langs de Kemmelsteenweg. i Andere fcerr£iö£a» pjn, langs de Veringen worden aangeduid4) het mige onzer politieke mandatarissen .7. r- ze zjjn nu Volksvertegenwoordi ger, of Senator, Burgemeester of Schepen, Provinciaal- of Gemeen teraadslid, Bestendig Afgevaardig de of Secretaris, om het even vrijwillig, onwetend of gelaten hun medewerking verlenen aan het be drijven van een economische moord. Er valt niet te kiezen, hun hou ding moet kordaat zijn: hun eerste plicht is en blijft DE GEMEEN SCHAP DIENEN. Onder de dek mantel van noodzakelijkheid, van nationalisatie, van allerhande in gebeelde gevaren en... van deel hebbing in de winsten tracht men onze mandatarissen te overtuigen en te winnen voor de stichting van tussengemeentelijk- maatschappijen Of INTERCOMMUNALES. Bij onze Stads- en Gemeentebe sturen schijnt er weinig weerbaar heid. Men durft niet kordaat op treden. Politieke mandatarissen spe len démarcheur De afgevaardigden van bepaalde maatschappijen maken een zeer nuttig gebruik van deze toestanden en trachten de onwetenheid, dit berusten in een toestandgun stig in eigen voordeel te gebruiken. Maar wij verklaren onomwonden: Geen «berusten» in een toestand; niet laten begaan: Wij willen en eisen betere voorwaarden, klare statuten, een nette situatie en vooral vermindering der voorge nomen tarieven. Wij hebben grondig de voorstel len van de stichting van een dezer intercommunales met name Inel- gasonderzocht. Wij durven het aan te verklaren dat dit voorstel van statuten, inbrengsten, beheer, winstverdeling niet zijn opgemaakt om de gemeenschap te dienen. Men Vlamertinge steenweg; en de terrei nen van het Weldadigheidsgesticht langs de steenweg op Mesen, kon den voor dit doel niet in aanmer king komen. Van bepaalde zijde is er tegen de voorgenomen plannen gereageerd geworden. Men kan natuurlijk be grijpen dat eigenaars hun gronden liever houden om die eventueel la ter als nijverheidsgrond voor fa brieken te verkopen, doch men mag niet vergeten dat het algemeen be lang het privaat belang moet pri meren. Gelukkig heeft de doortastend heid van klaarziende mannen de knoop doorgehakt, anders ware er zeker gevaar geweest dat ook deze kans aan leper zou voorbijgaan, omwille van eindeloze discussies... en dan? Industrialisatie. Wanneer men van industrialisatie spreekt heeft men al te vaak het beeld voor ogen van rokende fa brieksschouwen enz.... Zeker, het oprichten van grote fabrieken is de typische vorm van industrialisatie, doch niet de enige. Het komt er in derdaad alleen op aan werkgelegen heid aan een streek te verschaffen, wat verhoging van welstand met zich brengt. Het inventaris opma ken der mogelijkheden, die op deze wijze aan leper geboden worden, is voorlopig nog onmogelijk, doch wanneer men de vergelijking maakt met andere centra, waar eveneens een of ander legerdepot is onder gebracht met de daarbij behorende werkhuizen, kazerne's, enz... dan kan men allicht tot het besluit ko men, dat dergelijke gebeurtenis een van de meest belangwekkende vor men is van industrialisatie. Op de plaats waar momenteel op metingen gedaan worden, zullen eerst de gebouwen der magazijnen gezet worden, daarna de kazerne zelf. Naar verluidt zullen de aanbe stedingen eerlang uitgegeven wor den. Het lepers stadsbestuur heeft ze ker een durvend initiatief genomen dat voor de toekomst de beste vrachten @4 afwerpen, tracht zo goed mogelijk de vroeger aangewende kapitalen te vrijwaren en te doen renderen. De voorge legde statuten moigen onze Ge meenteraden NIET aanvaarden. Deze statuten bevatten clausules en voorwaarden welke niet stro ken met onze principes van recht geaardheid. Bij een eventuele goedkeuring zouden onze Burgemeesters, Sche penen en Gemeenteraadsleden een niet te herstellen onrechtvaardig heid begaan tegenover hun volk; hun kiezers. Ze hebben het recht niet aan de verbruikers ongunstige voorwaarden op te leggen voor 30 jaar of meer en vaarwel te zeg gen aan de vrijheid inzake gas en electriciteit. Het patrimonium van de gemeenschap mag niet voor goed worden verpand. Hier zou het immers op neerkomen dat een mo- nopolium aan een bepaalde groep wordt verleend en dat voortaan alle concurrentie definitief dus voor altijd uitgeschakeld wordt. Het net rijkelijk DOOR DE GE MEENSCHAP BETAALD (de af schrijvingen werden immers elk jaar toegepast en in de prijs van de kilowatt begrepen) zal steeds eigendc-m blijven van de maat schappij, die thans de concessie bezit. We zijn geneigd te verkla ren zoals Wiske in de avonturen van de Ringelingschat Jamaar zo niet hé, HH. Burgemeesters en Schepenen, als gijlie denkt dat er met het zweetgeld van zoveel men sen zo kan geschaveeld worden, zijt U totaal mis! De verbruikers van electriciteit zullen uw daden volgen HH. Man datarissen. De publieke opinie zal U oordelen en zelfs veroordelen naar gelang U gebruik maakt van uw mandaat om het volk of... uw eigen belangen te dienen. Bepaalde openbare machten, de Bestendige Deputatie, de Hr Gou verneur, verzochten reeds onze Stads- en Gemeentebesturen niet overhaastig maar voorzichtig te werk te gaan. Dat is een zeer goed initiatief maar is nog niet voldoen de. Er is een dringende voorlich ting noodzakelijk, vooral voor onze Gemeentebesturen. Wij moeten de moed hebben handelend op te tre den en niet wachten op het ogen blik dat onze politieke tegenstre vers de vinger op de wonde leggen. We leven toch niet in een land van diktatuur; het zou niet te ver rechtvaardigen zijn dat kapitaal uitgedrukt in Electriciteit en Gas hier in onze Provincie de wetten zou komen uitvaardigen. De C.V.P.-leiding moet in de huidige toestand kordaat optreden want het stichten van gas- en electriciteitsintercommunales is geen privaatzaak. De studie van de statuten onmiddellijk op het getouw, alle C.V.P.-Mandatarissen van den en Gemeenten moeten ei dubbelzinnige instructies ge? worden. De Mandatarissen verkiezen bij voorkeur hun pr en eigenbelang te dienen m de moed hebben vaarwel te geil aan him politiek mandaa niet hun mandaat in dienst st van het kapitaal, 't zij het g. electriciteit noemt. In de po kan men veel maar... niemanc twee meesters dienen. Wellicht wij wat scherp, maar het moes van het hart: wij voelen imme goed aan dat iets niet in ore Alhoewel wij er ten volle overtuigd zijn dat bepaalde triciteitsmaatschappijen reeds ging voelen om wijzigingei brengen aan de voorgelegde tuten zijn we van mening Stads- en Gemeentebesturen en zekerlijk in eigen belang afwachtende houding zouden nemen. Er is geen haast bij of trent. Kalm afwachten moe boodschap zijn, want, naar g' het thans bestaande contract vervaltermijn nadert... wordt baas. In dit verband raden w HH. Gemeenteraadsleden aan (Zie vervolg b Naar wij uit zeer goed ingel bron vernamen heeft Minister hogne, na de plechtige openin? nieuwe baan Veurne-Koksijde, klaard dat nog deze Zomer baanvak Elverdinge-Oostvlet op de grote baan naar Veurne, steld zal worden. Deze herstelling zal uitgei worden door het aanbrengen een laag termacboven het staande wegdek. Het gaat hier slechts om noodoplossing, daar momenteel een definitief verbreden en leggen der „aan nog geen sd kan zijn, zolang de concessie maatschappij van Buurtspoorw| nog duurt. Eens deze concessie streken zal vermoedelijk een 1 baan met betonnen wegdek g' worden. In ieder geval is het al een goede zaak dat de ellendige belbaandeze Zomer zal ver( r.en en dat tenminste het we effen zal liggen. Laat ons hopen dat de we vlot worden uitgevoerd en zo al te grote stremmingen voor verkeer te veroorzaken. Brugge's schoonste dag werd een triestige regendag. Maandag jl. moest zoals voorzien de traditionele H. Bloedprocessie haar rondgang doen door Brugge. Duizenden waren naar Brugge ge komen om getuige te zijn van dit enig schouwspel. Jammer genoeg is de regen als spelbreker opgetreden. Te 9 uur luidde de zegeklok om de gelovigen naar St Salvators te roepen, waar door Z. Exc. Mgr Himmer, Bisschop van Doornik, de H. Mis werd opge dragen. Spijts de regen hadden de gelo vigen zich inmiddels opgesteld op de doortocht waar de processie moest voorbijkomen. Toen het 11 uur werd en er nog geen beterschap in het weder te bespeuren viel, besliste Z. Exc. Mgr Lamiroy samen met dhr Coppieters 't Wallant, dat de processie niet zou uitgaan en dat deze uitgesteld werd tot volgend jaar. Onder geluid der zegeklok en vergezeld van de lecien der Confrérie werd het schrijn met de kostbare relikwie terug naar de H. Bloedkapel ge bracht. Dinsdag 1 Mei was de nieuwe baan Veurne-Koksijde plechtig het verkeer geopend. Deze verbindingsweg, die als een nieuwe leve ader is voor onze kust, loopt links van het vliegveld van Koksijde sluit aldus de grote omweg uit, die rechts rond voornoemd vli veld heen moest gemaakt worden. Hierboven geven wij paar beelden uit de officiële plechtigheid. Op de algemene foto merkt men de personaliteiten bij het verlaten van het stadhuis Veurne, na de ontvangst aldaar. Op de eerste rij bemerkt men, links naar rechts: dhr Burgemeester Floor, dhr Minister Behoj dhr Arrondissementscommissaris Van Elsiander en dhr Senator 1 Voor de Bruggelingen en voor de Buggenhout, Burgemeester van Koksijde.In de inzet, onder lir talrijke bezoekers werd het een J de Minister knipt het lint door, dat de toegang tot de nieuwe b: droevige dag; Afsloot, juist buiten de stadsjrom van XeHÖMÜi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1