VOOR POPERINGE EN IEPER Geen... dode Parochies! POGINGEN TOT STABILISATIE Westvlaamse Electriciteitsproblemen TBEINUREN Bouwen van een Goedkope Woning Grootse plechtigheid in de omheinim van de aloude Cisterciënserabdij Ter Duinen te Kolcsijde op 20 M« lisuwe reeling der Nieuwe Uurregeling der Treinen enïrars Ook Wesivlaanilera VOEDINGSSALO 12 IA iy KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN 47® JAAR Nr 2 ZATERDAt Bladzijden PRIJS MEI 3 Frank 1951 BUITENLANDS OVERZICHT SINKSEN AAN DE KUST Stads- en Gemeentebesturen wezen op kun hoede NIEUWIGHEID VOOR DE WIELRIJDERS Een verklaring van Minister De Taeye krijgt zijn HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond, der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS ONZE 3 UITGAVEN: POPEKINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). POSTABONNEMENT 1951: België 85 fi Belgisch Congo 4fr. p. weel Frankrijk - Holland 4 fr. p. wee Andere landen 6fr. p. wee Verantwoordelijke Uitgever J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperini wmm GE hoort gij soms, lijk ik, dat v,e achteruitboeren dat de mensen meer dan ooit onverschillig worden; kom, de hele klaagregister wordt uitgetrokken en door sommi gen danig geren uitgetrokken. Ik moet dan al eens horen dat ik een optimist ben en de werkelijkheid niet wil zien. Lappen voor mijn ogen? Dat is goed voor de «paar den». Nooit meer dan nu ben ik overtuigd dat die klagers geweldig overdrijven. Kijk! In 't Wekelijks Nieuws voor Roeselare las ik iets dat mij waar lijk getroffen heeft... in 't nummer van Sinksen! Morgen 19 Mei is er te Brugge Priesterwijding. Onder die wijde lingen een jonge geestelijke uit Roeselare. .En daar lees ik nu dat de geburen een novene begonnen waren opdat hij een vurige pries ter zou mogen zijn. De eerste reactie bij mij was lk moet het bekennen wat zul len die eeuwige kriepers en zagen nu zeggen? Gelukkig bleef het daar niet bij. ïk kan niet zeggen wat 'n deugd ik er aan beleefde. Ziet ge hoe onze mensen zijn? Er moet daar iemand in de straat dat gedacht gekregen hebben, het durven mededelen aan dè gebuurs: Een priester in deze straat! Daar moeter. we iets voor doen. 't Is nog niet zo heel lang geleden dat een priesterwijding verliep zon der enig medeleven van dorp of stad. De vrienden en bekenden, de naaste gebuurs gingen de ëremis bijwonen, wanneer zij uitgenodigd werden. Al ver lijk voor een... be- grafen's. Zie hoe dat veranderd is. Nu wordt die eremis een ware gebeur tenis, het is werkelijk een feest op de parochie, 't mag nog in stad zijn. In stoet wordt de jonge priester naar de kerk geleid, de parochie bsvlagt, viert mee, leeft mee. Maar nu geeft Roeselare het voorbeeld. Een novene voor de priesterwij ding; om Moederkes hulp en be- s-herming te vragen voor dien wij deling uit hunstraat, 't Is de esrs':e maal niet dat Roeselare het voorbeeld geeft. Zijt gerust, men zal dat voorbeeld navolgen. Maar 't is schoon, danig schoon! Dat bewijst, meer dan duizend ar tikels of boeken, dat onze mensen onze vbïfcsiriensen ueer dan ooit weten wat de priester is in onze tijd; wat hij betekent voor «zijn» Volk. Priester zijn is geen stiel, geen ambacht, geen zogezegd vrij beroep. Dë mensen hebben leren aanvoelen, hebben ervaren dat priester zijneen ware roeping is; dat het een leven is van offer. De priester leeft voor anderen), meer dan voor zichzelf. Hil staat bij zijn volk, midden zijn vdk, in de dienst van God en van zijn volk. Ik sprak daarover met Piel. Dat is heel juist, zei Piel, 'k weet niet of ik U reeds die historie ver telde, 't is er een uit 't begin van de oorlog 1910. Ze komt uit de mond van een soldaat en 't was geen... kwezel, ge moogt het geloven. 't Was in de dagen van de... grote Vlucht, ge weet wel Pé, maar ik za! mijn soldaat laten vertellen. We Waren ook op de dool geraakt, een hoopje soldaten... de vlucht naar Duinkerke en Abbeville! Langs een eenzaam baantje vonden we, zit tend in een dijk een oude Franse pastoor, hij was rond de tachtig. Zijn meid was niet jonger dan hij. Er lagen een paar pakken bij hen. Was de man nu ziek of wat? We moeten die dutsen toch helpen zei er een van ons, 't is wel 'n pastoor, maar kom. Neen, de oude man was niet ziek, taaar dood vermoeid, 's Morgens had hij nog mis gelezen en als hij de kerk verliet had O. L. Heer ook de kerk verlaten. Er was niemand meer op de hele parochie, geen levende ziel! Allen waren gevlucht, zonder een uitzondering. Nu, heel 't nestje telde geen tweehonderd mensen... ik durf niet zeggen tweehonderd zielen, want er kwamen geen twin tig zielen naar de kerk... Dan had ik toch niets meer te doen, zei de oude man... de parochie was dood! Ik heb de pastorij gesloten, de kerk gesloten, de gewijde vaten meege nomen en te voet aangezet. Mijn parochie is... dood. Zelfs O. L. Heer is er niet meer! De oude pastoor snikte erbij. Zoudt ge kunnen gelo ven dat wij ook met de krop in de keel zaten? Maar dat mochten we toch niet laten zien. We namen zelf de pakken "p en hielpen de oude pastoor en zijn oude meid bij onze sukkelgang. Waar hij ten slotte be land is, kan ik niet zeggen, maar uren heeft hij nog met ons afge legd. Nu, zei Piel, begin ik. Mijn soldaat was geen kwezel, zelfs geen kerkbaljuw, 'k geloof niet dat hij veel van kerk en pastoors kende, maar dat had hem getroffen als een bom: «De parochie is dood!» Hij, de oude pastoor was gebleven tot er geen levende ziel meer op de ge meente was. Al kwamen ze naar de kerk niet, waren toch «zijn» pa rochianen. En die bom had mijn piot gekwetst... van binnen. Dan zei hij, heb ik voor de eerste keer in mijn leven begrepen wat een pastoor betekent op een parochie, wat een priester is voor zijn volk. Men kan hem alleen dan missen als alles op... wieltjes loopt. Wat zou den wij doen zor.'rt priesters? m Piel was er nog van aangedaan als hij die historie vertelde; ik ook! Onze priesters zijn een zegen voor ons. Nooit waren ze overdaan van werk als in onze tijd en nooit eisten wij meer van hen als nu. Wat een heerlijk voorbeeld verstaat ge 't nu? geven ons die mensen daar uit Roeselare, die een «novene» be gonnen voor hun priester uit het gebuurte. Op de eremis zullen ze zeker tegenwoordig zijn en feest zal het zijn, groot feest in heel de buurt. Feest zal het zijn in al de dorpen en steden waar de nieuwe priesters aan het altaar zullen staan. En onze mensen zullen kun nen bidden op die dagen voor die priesters en ook wel vragen aan O. L. Heer dat Hij in onze Vlaamse dorpen en steden steeds priesters «roepen» zou, om in zijn dienst te staan en in dienst van het volk. Opdat er hier nooit... dode parochies zouden zijn. Er wren, er zijn er zo veel in Frankrijk, ook in vredestijd! PÉ VLA^TYNCK. AAN HET FRONT IN KOREA De eigenaardige toestand in Korea duurt nog steeds voort. Na een eerste geweldig offensief, dat er niet in slaagde de U.N.O -linies te doorbreken of Seoel in te ne men, vielen de Roden plots in het andere uiterste, zij vluchtten weer elk contact met de vijand. Niemand heeft er illusies over. Ze geven zich niet gewonnen en bereiden een ander offensief voor. Of ze met dat tweede offensief meer succes zullen hebben? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. In afwachting hebben de U.N.O.- leiders toch vertrouwen in die toe komst. Tegenover de mensenzee die de Chinezen in lijn brengen, zitten de U.N.O-troepen gereed met massa's materiaal. Maar niet tegenstaande alles zijn de U.N.O.- lijnen zeer dun bezet en bestaat er veelal geen echte tweede linie. De grote vrees blijft dan ook 'n door braak die op een of ander punt steeds moet gevreesd worden. Over 't algemeen kan men noch tans, zowel uit interviews van gene raals als uit verslagen van repor ters uitmaken, dat de toestand voor de U.N.O.-troepen houdbaar zal blijven indien de Roden geen lucht vloot kunnen inzetten. Tot nu toe schijnt men daar niets van waar te nemen, maar een luchtvloot kan zich zo gemak kelijk over zo lange afstanden ver plaatsen dat zij ook plots en bij verrassing kan opduiken. De stabilisatie schijnt dus, zoals de President het hoopte, verwezen lijkt te worden. En zonder van één zwaluw reeds de lente te willen maken, mag men reeds aannemen dat er ook al iets van de oorlogs moeheid begint op te duiken waarop de Amerikaanse leiders rekenden. Tijdens de laatste veertien da gen immers leggen de Chinese com munisten er alle nadruk op dat de U.N.O.-troepen reusachtige ver liezen hébben geleden. Ze slagen er niet al te best in de mislukking van hun lenteoffen sief te verklaren en te doen aan nemen. Naar verluidt zouden de reusachtige verliezen ook heel wat verslagenheid verwekt hebben en er moet een troostmiddel gezocht worden. En dat -troostmiddel is: hebben wij veel verliezen, de ande ren hebben er ook zeer veel. Maar als dat zo is, en als We toch de boel niet gekuist krijgen, waarom dan geen akkoord zoeken. Zo zou dan wel kunnen de reactie van de massa en ook van de lei dende kringen worden. En dat zou dan de verwezenlij king zijn van het tweede deel van het Truman-plan voor het herstel van de vrede in Korea. WIJ MOETEN HET ALLEEN NIET DOEN Men zal zich herinneren dat Mac Arthur tijdens zijn getuigenis voor de Amerikaanse senaatscommissies op een aegeven ogenblik gezegd heeft: Als de anderen niet mee- willen, dan moeten wij het maar alleen doen. We hebben daarop hier verleden week reeds gereageerd. Thans blijkt ook uit de verkla ringen van generaal Marshall voor dezelfde senaatscommissies, dat de regering er vooral aan houdt dat de eensgezindheid en de eensge zinde actie onder de meerderheid der U.N.O.-landen niet zou ver broken worden. Het Pinkster-week-end werd een tegenvaller, omdat het weer abso luut niet van de partij wilde zijn. Nochtans heeft eenieder die zich langs de kust heeft bewogen, gedu rende die dagen de indruk opge daan dat, moest het werkelijk mooi weer zijn geweest, het zeker ook druk zou zijn geweest aan de kust. Zaterdagnamiddag was er ten an dere veel verkeer. Het was zonnig weer, doch de wind was koud. Zondag was de zon het al afge trapt en was het natuurlijk nog veel kouder, zodat de meeste zaken Zondagavond al niet meer konden bemerken dat het eigenlijk Pink ster-week-end was. Het is in elk geval een harde te genvaller voor de handelaars van de kustgemeenten. EEN WOORD VOORAF! Onze herhaalde tussenkomsten in deze aangelegenheid vinden hun oorzaak in het belangloos dienen der Gemeenschap. We verlangen niet alleen de Openbare Besturen te wijzen op de grote verantwoor delijkheid, maar wensen tevens de publieke opinie omtrent de han gende problemen voldoende in te lichten. We weten wei. dat sommige per sonen verklaren: het is een on gelijke strijd een aarden tegen een ijzeren pot; alles is boter aan de galg, de zaak is toch reeds in de zak.Anderen zullen hun schouders ophalen en geen reke ning houden met de raadgevingen Vanaf Zondag 20 Mei ver andert de uurregeling van treinen, trams en autobus sen. Wie op reis gaat raad plege dus de nieuwe uur- lijsten. Ten gerieve van onze le zers geven wij in ons blad van 27 Mei de en in ons blad van 3 Juni deze der AUTOBUSSEN, Bespreek dus uw blad tijdig bij onze verkopers om voor gans de Zomer al tijd een practische gids bij de hand te hebben. Of het bovon taande mncfei van fiets kant heeft op de toekomstmoge lijkheden, z I niemand durven beweren. Het is in ieder geval een «nieuwtje» dat ten toon gesteld werd op de 42° Concours Lepine te Parijs, tentoonstelling die haar deuren opende terzelfdertijd als de Parijzer foor. De aandrijving van deze fiets gebeurt, zoals men op de foto duidelijk ziet, terwijl de wielrijder plat ligt. Over uursnelheden enz... werd, jammer genoeg, nog niets precies medegedeeld. In de achtergrond bemerkt men op de reclametekening dezeifde soort aan drijving, toegepast op een vFcgtnig. De r'tviu'lcrs zijn w..ariijk nog niet aan luin laatste loodjes, van de Heer Gouverneur en Be stendige Deputatie. Aan die beoordeling en gezegden storen wij ons niet. We zullen van de weinige vrijheid die ons nog overblijft gebruik maken. Hebben wij en onze voorvaderen voor die vrijheid niet gestreden en geleden? Óns proza, al komt het uit de Westhoek, zal voor sommige perso nen minder aangenaam en zelfs vervelend aandoen. We worden anderzijds door tal van sympathieke lezers aangemoe digd en bepaalde gegevens in ons bezit moedigen ons eveneens aan om de opgenomen taak verder door te drijven. We wensen niet over te gaan tot het publiceren van laakbare feiten alhoewel we weten dat tussen het Gemeentebestuur en het Ministerie van Binnenlandse of Economische Zaken bepaalde tussenkomsten niet altijd tot doel hebben: het dienen der GemeenschapEvenmin zul len wij het hebben over betonpalen of bepaalde Secretarissen, maar ongestoord onze taak naar best vermogen volbrengen WAAROM DEELNAME IN DE WINSTEN VOOR STEDEN EN GEMEENTEN? De promotors van Inelgas komen af met een ueelnarne in cue winsten voor de Stad of Gemeente die zal aansluiten. Indien dit nu wordt ge daan levert zulks het beste bewijs dat het verleden aan de conc:csie- houdende maatschappijen overdre ven winsten gaf. We zijn de mening toegedaan dat een Opmbaar Bestuur, Stad of Ge meente, geen handel drijven moet en vooral geen winsten verwezen lijken moet op de rug van de in woners. Deze deelhebbing in de winsten kan een gevaar daarstel- len in de toekomst. Er kan van die mkomsten misbruik worden ge maakt.- Men zal ons wel kooien verklaren dat deze Electriciteifs- inkomsten kunnen of zullen toe laten die of die belastingen te ver minderen. Men zal de prijs van de Kilowatt duur doen betalen en met een gebaar, vooral in kiezingsp:rio- de, de taks op de rijwielen afschaf fen! Als er mogelijkheid bestaat om winsten te verwezenlijken, moet er mogelijkheid bestaan om de elec- triciteitstarisven te verminderen. Dit kan evenwel niet als ieder tus senpersoon, Maatschappij, Stad of Gemeente van de koek eten wil. Door het stichten van Inelgas zal er groot gevaar bestaan dat de Slect-riciteitsprijzen duur blijven. Weet U, beste Lezer, dat een be paalde industrie te Kortrijk aan West-Belgiëde Kilowatt Hoog spanning aan 0,S0 fr. betaalt? Weet dat de Stad Izegem, daar haar installaties niet voldoende zwaar zijn, een deel Electriciteit koopt aan «West-Belgiëaan 0,96 fr. het Kilowatt. Terloops ge ven wij hier voor uie drie laatste jaren het verbruik en de verwezen lijkte winst voor de Stad Izegem; Kilowatt: Winst: 1948: 6.689.641 2.528.021,— fr. 1349: 6.223.189 2.109.400,— fr. 1950: 5.544.000 1.909.850,— fr. De Regie der Stad Oostende geeft een jaarlijkse nettowinst van circa Pr. 7.500.000. Deze cijfers bewijzen dat er met de Electriciteit geld te verdienen is. Maar het valt niet meer te verant woorden als men de politiek tot bondgenoot roept om die winsten te bestendigen. Een actie door onze politiekers ingespannen om vermin dering der tarieven te bekomen, zou welkom zijn... Maar ja! in dat do mein is zwijgen de boodschap! De Openbare Besturen moeten geen winsten maken, maar veeleer aan de inwoners voordeliger toepassen. Dat is gezonde politiek en een zuivere situatie. Wat denkt de verbruiker? Ooh kom! van wie we nu spre ken, deze heeft toch weinig of niets in de pap te brokken. Zijn advies wordt niet gevraagd. Dit soort men sen is goedwillig en buiten de kie- zingscampagne bekommert men zioh weinig om zijn lot. Wij doen aan geen kiezingspropaganda, maar verklaren dat de prijzen van de Electriciteit voor onze Gewesten zekerl.jk met 0,75 fr. per Kilowatt kan verminderd worden. We spre ken hier van stroom voor ver lichting en normaal huishoudelijk gebruik. Die prijzenvaststelling is echter een andere historie! WANDELING IN DE STATUTEN VAN «INELGAS» Verleden week hebben wij ten gerieve van onze Lezers de opgave van de verschillende tussenkomen de groepen medegedeeld. We kunnen niet genoeg de aan dacht van de betrokken Gemeente besturen trekken op die verd:ling. Daar immers ligt de basis voor de bedrijvigheid, de bepaling van ta rieven, benoeming van Beheerders, winstverdeling, en zo meer. Alles heeft er.de schijn van dat de min dere g 'meenten, deze beneden de 6.000 inwoners, op menig ge bied zullen benadeligd worden. We zouden omtrent deze classificatie meerdere anomaliën kunnen aan wijzen. Het nijverige Beveren-bij- Roeselare op gelijke voet brengen met Bevrren-aan-IJzer, gaat niet op. Hetzelfde geldt voor Emelgem, dat toch niet te vergelijken is met Zuidsohote. Kortemark, waarom minder dan Moorslede, enz... enz... De HH. Burgemeesters, Schepe nen en Gemeenteraadsleden van deze Gemeenten beneden de 6.000 inwoners dienen dubbel voorzich tig te zijn, de bevolking bereikt circa de helft van de totale groe pen! Het is niet uitgesloten dat uiteindelijk de mindere gemeenten het gelag zullen betalen. Hit is voor ons een gepaste ge legenheid om hulde te brengen aan de. Heer Burgemeester Heir.drycx uit Lo. Bewust van het grote ge vaar dat schuilt in een overhaastig toetreden tot de stichting Inel gas heeft hij de handschoenen (Zie vervolg blz. 7.) Het debat passioneert nog altijd voort de Amerikaanse kringen. Ob jectief heeft de regering ongetwij feld gelijk in de gehele Mac Arthur affaire, maar ze heeft het op menig punt nogal lastig tegenover de opinie. Zo zijn de Amerikanen zeer ge voelig aan de erkenning of niet erkenning van Mao Tse Tung en aan het lot van Formosa. Nu wil het lukken dat Engeland Mao er kende en zich uitsprak voor de uitlevering van Formosa aan Rood- China. Als de Amerikaanse regering dan zegt: we moeten in de eerste plaats de eenheid onder de geallieerden bewaren, dan begrijpt men dat de Amerikaanse opinie daar nogal scherp op reageert omdat ze zich afvraagt of die eenheid wel mo getijk is met 'n Engeland dat standpunten inneemt die voor Ame rika zo onaanvaardbaar zijn. En zo geraakt de Amerikaanse regering toch in moeilijkheden. En die moeilijkheden zouden een republikeinse president aan de macht kunnen brengen, en dat ware voor Labour-Engeland zeker geen goede zaak. En dat schijnt Engeland begre pen te hebben. Het was dan de kwestie de re gering Truman een handje toe te steken. Zo kregen we dan plots, onge vraagd en op 't onverwachts een verklaring van Minister Morrison in het Britse Lagerhuis. Daarin werd noch min noch meer het steeds aangenomen standpunt in zake Formosa herroepen. Morrison verklaarde immers dat er van een automatische overdracht van For mosa aan de Rood-Chinezen geen spraak kan zijn en dat in elk ge val de bevolking van Formosa naar haar voorkeur zou moeten gevraagd worden. Dus een referendum. En Formosa zoiets als het Saarland. Bij voorbaat kan men dan zeg gen wat dit betekent, nl. in geen geval een votum voor aansluiting bij Rood-China. Daarmee is de zaak voor de Amerikaanse regering reeds goed geholpen. En het komt zelfs voor als een overwinning van de «een- drachtspolitiekvan Truman. Na de moeilijkheden tussen Ame rika en Engeland, alsmede tussen pro en contra - Mac - Arthuristen, treedt er dus rust in. Ook op dat plan gaat men bijge volg naar een stabilisatie die alleen maar goede gevolgen kan hébben, want het is duidelijk dat de een- drachtspolitiek, op lange nog meer dan op korte termijn, absoluut noodzakelijk is. HET AANSCHIJN VAN FRANK RIJK ZAL VERANDEREN Deze keer moeten we schuld be kennen. We zijn te pessimistisch geweest. Misschien zullen onze le zers het zich niet meer herinneren, maar toen, een paar maand gele den de Raad van de Republiek de kieshervormingen verwierp die de Nationale Vergadering had goed- gestemd. schreven wij dat het ver moedelijk weer tot regeringscrisis en vandaar tot Kamerontbinding zou komen... voor dat 'n nieuwe kieswet zou aangenomen zijn. Als we gelijk krijgen met onze vooruitzichten dan onderlijnen wij dat graag: nu we ons bedrogen hebben willen wij het ook eerlijk toegeven. Frankrijk heeft dus blijk gege ven van meer gezonde zin dan wij ervan verwachtten. En dat is heel wat. Het heeft een zeer speciale betekenis. Inderdaad: wat niet mogelijk leek onmiddellijk na de bevrijding toen alles nochtans moest herbegonnen worden, dat is nu mogelijk gewor den nu het systeem nochtans weer zes jaar aan 't werken is. En wat is dat dan Wel dit. Dat Frankrijk met zijn oneindig aantal partijtjes practisch onregeerbaar geworden was. Dat was zo met de 3° republiek en na 1945 richtte men het weer op dezelfde leest in. En de gevolgen waren natuurlijk dezelfde: de rege ringen volgden elkaar nog vlugger op dan de seizoenen. Na de aanstaande verkiezingen echter die op 17 Juni zullen door gaan, mag verhoopt worden dat de toestand zal veranderen. Inderdaad, volgens het nieuw systeem is het de partij die in een kiesomschrijving de absolute meer derheid haalt, die alle zetels voor die omschrijving toegewezen krijgt. In de andere, waar die meerder heid niet bereikt ivordt, daar zal de evenredige verdeling verder wor den toegepast. Dat brengt dus iets helemaal nieuws In Engeland is men, met een dergelijk systeem haast bij voor baat zeker dat één partij de leiding (Zie vervolg blz. 2.) Dhr De Taeye, Minister van Volksgezondheid, heeft een verkla ring afgelegd over het gevolg, dat gegeven wordt aan de aanvragen tot het verkrijgen van premies en kredieten voor het bouwen van een goedkope woning. Practisch, zo verklaarde de Mi nister, wordt elk dossier, dat bij de bevoegde dienst wordt aange legd ten vroegste onmiddellijk na de voltooiing van het grof werk, overeenkomstig de bestaande rege ling terzake onverwijld onder zocht en voor zover het de weinige vereiste documenten bevat en hun studie geen aanleiding geeft tot een verder onderzoek, in de ioop van veertien dagen opgenomen in een collectief liquidatiebesluit. Hoewel de betaling zelf een ze kere tijd vergt, wegens de verschil lende formaliteiten, bepaald docr de wetten en regelingen inzake de rijksboekhouding, is het niet min der waar dat de premie aan de particuliere bouwer uitbetaald wordt voor de volledige voltooiing tarieven1 van het gebouw en zodoende, zoals de wetgever het wil, dient om de laatste facturen te betalen. Wat de moeilijkheden op het stuk van krediet betreft, dat voor de goedkope woningen over het algemeen verleend wordt door de kredietmaatschappijen, erkend door de Algemene Spaar- en Lijfrente- kas, verklaarde de Minister, dat deze laatste, tengevolge van de op vragingen welke plaats hadden naar aanleiding van het Koreaan se conflict zich gedwongen heeft gezien haar actie op het stuk van de investeringskredieten te beper ken. Hieru't volgt dat de erkende maatschappijen geen nieuwe aan vragen meer zullen inwilligen, zo lang zij alle verplichtingen, aange gaan tijdens het tweede kwartaal van verleden jaar, die een aanzien lijk bedrag vertegenwoordigen, ge zien de buitengewone omvang van de bouwbeweging in 1950, niet hebben voldaan. De nieuwe inge schrevenen worden opgenomen op een wachtlijst en zullen bevredigd worden, zodra zulks zal mogelijk blijken. DE OUDE ABDIJ «TER DUINEN» Volgens een oude traditie was het de Franse monnik Ligerius die rond het jaar 1107 zich in de duinen tussen Duinkerke en Nieuwpoort kwam vestigen als eremijt. Uit het omliggende kwamen som mige personen de eremijt vervoe gen om zijn leven van afzondering en versterving te delen. Deze kleine gemeenschap groeide zo snel aan. dat in 1128 besloten werd een Abdij te bouwen. Vanaf dit ogenblik vinden wij historische dokumenten, die ons stuk voor stuk de groei van deze Abdij van nabij laten volgen. Van de Bisschop van Terwaan, in Noord-Frankrijk, kregen de mon niken toelating de Abdij te bouwen. Rond dit tijdstip voltrokken zich op het terrein van het klooster leven zeer belangrijke hervormin gen. In 1099 had Abt Robrecht van Molesmes te Citeaux een nieuw klooster gesticht, waar de regel van St Benedictus strenger gevolgd werd met koorgebed, handenarbeid en onthechting. Hun kledij werd veranderd van zwart naar grijs, om later vervangen te worC: i door een wit kloosterkleed. Het waren de witte Benedictijnen die men Cis- terciënsers of Trappisten ging noe men. Toen in de Abdij Ter Duinen Abt Ligerius opgevolgd werd door Abt Fulco, viel dit ongeveer samen met het tijdstip dat de grote heilige Bernardus Generaal-Abt was van de Cisterciënsers. De heilige Ber nardus bezocht Vlaanderen verschil lende malen, onder meer in 1131 en in dat jaar gingen een 30-tal jonge mannen met hem mee naar Citeaux en 7 jaar later, in 1138. nam de Duinenabdij de regel van Citeaux over. Toen Abt Fulco ver koos zich als eenvoudig monnik terug te trekken in de Abdij van Clairvaux, werd Robertus van Brugge door de H. Bernardus als Abt naar Ter Duinen gezonden. Robertus bleef Abt tot in 1153, om dan de H. Bernardus als Generaal- Abt der orde op te volgen. Ber nardus war inmiddels al predikend Vlaanderen ingetrokken om de tweede Kruistocht voor te bereiden. Onder het bestuur van Abt Ro bertus waren de bezittingen der Abdij sterk uitgebreid: de Boo- gaerde, de Allaertshuizen te Wul pen, enz... Na hem werd Albero Abt gedu rende twee jaar, om opgevolgd te worden door de Gelukzalige Ides- bald, die stierf in 1167. Het waren roemrijke jaren voor Vlaanderen. De roep van heiligheid van Abt Idesbald trok aller blikken op de stille Abdij in de Duinen. Veertig jaar voordien, in 1127, had Vlaanderen zich getooid met de roem van de Zalige Karei de Goe de, Graaf van Vlaanderen, die ver moord werd terwijl hij aan een bedelaar de aalmoes overreikte. EEN NIEUWE ABDIJ Walter Van Dikkebusch volgde de abt Idesbald op. Toen in 1189 Elias van Koksijde aan het hoofd der Abdij kwam werd besloten een nieuwe en groter Abdij te bouwen. Deze Abt was mee ter kruisvaart getogen en had zelfs 'n groot aan- PRO GRAMMA DER FEESTELIJKHEDEN Te 10.30 u.: bijeenkomst aan het Teirlinckplein. Eerst wordt 't nieuwe B..ld- jeskruis gewijd, daarna zal de Abt van St Sixtus de ontdekte geraamtedelen wijden en ze genen.. In de processie die zich van Koksijde-Baden naar de plaats der oude Abdijkerk begeeft, zal het Baldjes-Kruis gedra gen worden door vissers, ter wijl monniken van Sint Sixtus en Fosses de schrijnen zullen dragen met de opgegraven ge raamten. De muziekkapel van het A.C.W. Brugge alsmede de gemeentelijke harmonie van Koksijde luisteren deze plech tigheid op. In deze processie zullen verschillende geestelijke groepen opstappen. Te 11.30 u. wordt door de Abt der St Sixtus-abdij van Westvleteren 'n plechtige hoogmis opgedragen met Pon tificale Assistentie van Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge. Het altaar zal staan op de plaats waar zich eens het altaar der abdijkerk be vond. Twee jaar geleden werd te Koksijde de eerste spade in de gri gestoken om de grondvesten bloot te leggen van de aloude Cisterci] serabdij Ter Duinen Onder impuls van dhr Burgemeester Sen^ Van Buggenhout werden deze werken krachtdadig aangepakt. S| voor stuk werd de rijkdom van een groot verleden blootgelegd. D waar 9 eeuwen terug het roemrijk klooster van Ter Duinenv rees en waar 4 eeuwen terug de godsdiensthaat dit groots besci vingsmonument tot gruis sloeg, werden thans opnieuw de grondV ten blootgelegd van de kloosterkerk der Antiqua Abbatia Bea Mariae Virginis de Duniszoals de schilder Pourbus het in Ij schreef onder een door hem vervaardigde tekening, waar het gro: plan der abdij op uitgetekend staat. Het werk der opgravingen is niet ten einde, doch de grondvcs( der Abdijkerk werden blootgelegd, met merkwaardige gedeelten 'j het oude middeleeuwse bouwwerk. Te midden van dit prachtig ka zal weer een Cisterciënser Abt de trappen van het altaar bestij! en, precies zoals 9 eeuwen terug de Gelukzalige Idesbald dit d( het H. Misoffer opdragen voor de knielende monniken en ge!ovi|: Zo zag het er te Koksijde uit tijdens de eerste maanden dat de gravingen uitgevoerd werden. Honderden toeristen bezochten de pU sen waar stuk voor stuk de prachtige grondvesten der oude tfj blootgelegd werden. Het is er sinds toen al heel wat op vooruitgeg en iedere zuilenvoet duidt thans de omlijning aan van de eenai schone abdijkerk. deel genomen in de bevrijding van Rykhart Leeuwenhart, Koning van Engeland, toen deze door de Tur ken gevangen genomen was. Uit dankbaarheid schonk de vorst aan Abt Elias van Koksijde' een groot stuk marmer bestemd voor het hoofdaltaar van de nieuwe abdij kerk. De bouw der nieuwe Abdij vor derde flink onder abt Nikolaas Van Belle en in 1262 werd de kerk in gewijd door Radulf van Challes. Bisschop van Terwaan en door Jan Buchiel, Bisschop van Doornik. Deze kerk was het eerste grote monument dat in baksteen werd opgetrokken en, op de kathedraal van Doornik na, de grootste kerk in Vlaanderen: 122 m. lang, 45 m. breed en 20 m. hoog. De schilder Pourbus heeft in het jaar 1580 een tekening gemaakt voor het plan der Abdij. Op dat ogenblik waren 25 Ha. grond der abdij ommuurd. OP ZOEK NAAR 'T VERLEI Over dit alles gingen andere1 rumoerige jaren heen. De Frf revolutie verjoeg de monniken uit de Boogaerde Het puin de Abdij «Ter Duinen» werd ri! dogenloos door het zand ingep: en bedolven. Een modern st: was in de nabijheid uit de gï gerezen en alleen wisten de K sijdenaars nog dat er enkele ti tallen meters voorbij, het Bald; kruis «kelders» waren. Te Brugge waren de gebouv die in 1624 door Abt Campm; opgetrokken waren, ingericht Seminarie en uitgebreid. Reeds 1 Z. E. H. Valckenaere, pastoor Beerst, enkele opzoekingen geef naar de sporen der oude At Doch hiermede was weinig re: taat-bereikt. Toen men einde 1948 de g!' van het Seminarie te Brugge w: herstellen toog men op zoek ïl oorspronkelijke mouffen die Ij tuurlijk nergens elders te vin waren dan op de plaats waar <1 de Abdij «Ter Duinen» gest had. Onder beleid van Senator Buggenhout werd besloten ve: nasporingen te doen naar de jd ligging der aloude Abdij. Hoe si tisch ook sommigen gegiiml hebben bij de aanvang van opgravingen, doch kan men j anders dan beamen dat de Op] kingen die nu reeds twee jaar ren, met welslagen bekroond tl den. Gans de ondergrond va: aloude abdijkerk werd boot gel men ontdekte zelf graven van niken die aldaar begraven den. De zuivelvoeten der kerk men schier ongeschonden ku: bloot leggen en men kan er werkelijk verfijnde architectuui| bewonderen die dit groots h werk gekenmerkt heeft. WAAR EENS ST IDESBALl LEEFDE Zo ver zijn deze werkzaamhe thans gevorderd. Zondag aansta te vestigen, de grote hc: ,re der Ab- de, 20 Mei zal het feest zijn dij die als klooster ingericht werd. j Koksijde. Z. Exc. Mgr Lamiroy Met mouffen en ander materieel de plechtigheden bijwonen tijd der vernielde Abdij «Ter Duinen», 'dewelke monniken der Trappist bouwden zij bij hun nieuw klocster een kleine kapel. In 1624 besloot Abt Campmans een nieuw gebou wen-complex te verwezenlijken te Brugge, hiervoor werden insgelijks mouffen der Abdij in de voorgevel verwerkt. De mouffen waarvan hier sprake, zijn de karakteristieke bak stenen uit die tijd welke met de hand gevormd werden en die als afmetingen hadden: 30 cm. lang, 14 breed en 8 cm .hoog. VERWOESTING Doch men moet aannemen dat Pourbus in 1580 zijn tekening uit werkte volgens plannen en tekenin gen die hij van jaren voordien be zat, want, na gedurende 400 jaar een centrum te zijn geweest van godsdienstig, cultureel en econo misch leven, werd de Abdij in het midden van de ie*-' eeuw meege sleept in de maalstroom der gods dienstoorlogen. In Augustus 1566 braken de beeldstormers de Abdij binnen en vernielden er de kerk terwijl in 1575 de goederen der ab dij door de Staten-Generaal wer den aangeslagen. Dit vernielend werk werd voltrokken in 1577 toen de kustgeuzen de Abdij in brand staken. De rumoerige tijden waren voor bij en de rust keerde terug doch de monniken zouden niet meer op de zelfde plaats hun abdij herbouwen. Er dreigde immer te groot gevaar van verzanding en de monniken besloten zich in de Boogaerde Deze tekening van Pourbus, in 1580 uitgevoerd en bewaard in het Gruuthuusemuseum te Brugge, gaf aan de. opzoekers merkwaardige aanduidingen. De gedane ontdekkingen hébben naderhand de juist- i heid van deze gegevens bewezo' abdijen van St Sixtus en rn de gebeenten van hun overig ordebroeders processiegewijs zu ronddragen waarna door de van St Sixtus binnen de omhein een plechtige Hoogmis met Poj ficale Assistentie gezongen wo Een afgevaardigde van de Koni lijke Prins woont deze plechtig] bij. Voor allen die met hart en meewerkten tot het welslagen opgravingen te Koksijde zal dag als een schone bekroning Het wordt een greep uit het r en schone verleden van Vlaandei Van 16 tot 26 Juni a.s. in de Foorhalle te Roese'a Van 16 tot 26 Juni wordt in grootste Foorhalle van het N.CJV Westvlaanderen in de Bruggesté weg, een eerste Voedingssalon houden. Het opzet van dit Voedingssa bestaat erin de fabrikanten van vensmiddelen aller aard in në contact te brengen mot een uit breid en soms nog erg onvoldoi gekend afzetgebied. Dit voedingssalon staat onder scherming van alle plaatselijke drijfsvormen, zowel groot- en kle handel als nijverheid uit de dingsbranohe ingeschakeld bij N.C.M.V. Te dezer gelegenheidhouden provinciale beroepsbonden Kruideniers, Bakkers en Beenh wers hun provinciaal congres, nadien gezamenlijk het Voedin salon te gaan bezoeken. De eerste inschrijvingen stror reeds binnen. Aan alle belanghebbenden uit Voedingsbranche: alle inliohtin te bekomen op adres: Foorh N.C.M.V. (Voedingssalon), Brug steenweg, Roeselare; tel. 1945.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1