VOOR POPERINGE EN IEPER 26 WERVIK W WINGENE Koksijde huldigde zijn nieuw station in ■BI Bloedprocessie j Westvlaamse Electriciteitsprobiemen De nieuwe Knokke-bruy te Mem Zilveren Jubileum en groots Feestelijkheden ter ere van hi H. Hart, te Wervik Treinen Trams De haar Abdij «Ter Duinenzag Wile Monniken terug 12 KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: ZATERDAGS! BUITENLANDS OVERZICHT ^gjj 1 Gemeente Voormezele 1 i Maandag 4 Juni, te 16 u. g HEILIGE Bespreking van bestaande contracten Waar blijft de reorganisatie van de Westvlaamse electriciteitsmij DE NIEUWE Uurregeling DER geldig vanaf 20 Mei jl. Baaltjes Kruis zegent weer de zonnige duinen van Koksijde HOOFDBTJREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47° JAAR Nr Bladzijden PRIJS 3 Frank MEI 1951 POSTABONNEMENT 1951: België 75 f! Belgisch Congo 4fr. p. wee Frankrijk Holland 4fr. p. wee Anderelanden 5fr. p. wee Verantwoordelijk» Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Popering ERVIK roept ons op... wij komen! INGENE roept ons op... wij komen! Wervik, de grens stad, waar dagelijks duizenden in woners en duizenden andere grens arbeiders, de Leie over, Frankrijk intrekken. Wervik, al drukte en be weging. 'k Was te Wervik wanneer 't is vijf en twintig jaar geleden de gemeente toegewijd werd aan het H. Hart. We waren er naartoe ge trokken met de H. Hartebond. We moesten in die jaren, veel meer dan nu, met die bond uitzetten. Ook in onze parochie immers waren hon derden H. Hartebonders opgestapt wanneer de vlag van onze bond werd gewijd en «onze» parochie plechtig het H. Hart tot Heer en Meester van de gemeente aanstelde. Maar Wervik! 't Was meer dan een verrassing. Wervik was toch aan de Franse grens. Wervik moest, in onze mening althans, je weet wel een beetje... Oosters rieken! Neen, 't was geen verrassing, we vielen uit de lucht! Ik gebruik niet geren die woorden: «prachtig», enig want met die woorden wor den vele... leugens verteld. Maar te Wervik was dat... werkelijkheid, 't Was een droom van schoonheid! Na de oorlog heeft een Wervikaan een H. Hart-spel gemaakt. Ge maakt? Men maakt zulke dingen niet, maar ik vind geen ander woord. Dat spel heb ik zelf niet ge zien, maar zij die de opvoering bij woonden hadden niets dan lof over. Ze vertelden zelfs dat bij een van de opvoeringen, bij donder en blik sem de toeschouwers bleven zitten. En 't spel ging door in open lucht, met als achtergrond de stoere Sint Medarduskerk. 3 Juni viert Wervik de heuglijke gebeurtenis van 1926, de toewijding- van de stad aan het H. Hart. Wervik viert grootser en schoner dan in 1926. Wervik weet wat het kan... Wer vik durft en... heeft gelijk. Wervik was en is de Vlaamse Ka tholieke burcht aan de grens. Naar die burcht moet ons volk stromen op 3 Juni. Wervik vond honderden van zijn inwoners bereid om... mee te doen aan dat massaspel. Wervik vond er duizenden bereid ohi weken lang al hun vrije en... andere tijd te beste lden aan die honderdduizenden bloemen voor de versiering der stra ten. Heel Wervik is een bedrijvigheid! Wervik durft en... de duivers ha len het. 't Blijft niet langer een... plaat selijke gebeurtenis. Vijf en twintig jaar is 't geleden dat Westvlaanderen en het Bisdom Brugge werden toegewijd aan het H. Hart. De vernieuwing van die toewij ding gebeurt te... Wervik... dat hebt ge ten andere reeds gezien en gele zen op de plakbrieven. Wervik durfde nog meer: «Onze» Onze Lieve Vrouw die van Da- dizele, gaat die dag naar Wervik. Eenmaal verliet O. L. Vrouw Dadi- zele, dan... ging ze niet, maar werd in... veiligheid gebracht en eindig de haar tocht in Limburg, 't Was onder de oorlog 14-18. Maar nu gaat ze triomfantelijk naar Wer vik. Waar onzeOnze Lieve Vrouw gaat, gaan we mee. Een triomftocht voor haar; een bede tocht voor ons, om door Moeders tussenkomst van het H. Hart de vrede te vragen. Daar doen wij aan mee; dat alles beleven wij mee. Wingene! Veertien dagen later: Toewijding der gemeente aan het H, Hart. Wingene! Zo heel anders dan Wervik. Wingene, in het hartje van Vlaanderen, met zijn landse bevol king, strekkend zo wijd en breed, met zijn drie parochies: Wingene, St Jan en Wildenburg. Een zware gemeente aan de uitkant van de... bereden wereld, waar alleen een «mazoutje» de gemeenten met de \yereld verbindt, waar veelal het volk nog hokvast gebleven is en thuis, of op den akker werk zoekt, waar gepoogd wordt om ter plaats kleine nijverheid te doen gedijen. Spreekt me niet van... achterlijke, gemeente. Achterlijk? Alles, behalve dat! Als ge denkt dat Wingene na genoeg 500 gezinnen telt aangeslo ten bij het Davidsfonds. En ieder een weet toch dat het Davidsfonds geen... vinkeniersmaatschappij is. Wingene in zijn zogezside afzonde ring heeft een bloeiend organisatie leven, een bloeiend, hoogstaand kul- tureel leven, zoals men dat noemt. Achterlijk? Wingene was en is gebleven een voorname gemeente, waar ge respekt voor heeft. Een Vlaamse gemeente, waar de oude Vlaamse traditie in ere wordt ge houden... Goe volk! Een schone gemeente, 'die strekt van de Steenweg Kortrijk-Brugge tot aan de toren, tot aan de uitzen- dingspost van Ruiselede. Wingene roept ons; het hertje van Vlaande ren roept ons. We gaan! We vieren mee met het volk van Wingene. Dat is in de eerste plaats uit geest van solidariteit. Dat is meeleven en meevoelen met de le den van de H. Hartebond, met het gelovend en godsdienstig volk uit de buurt. Men zou daar kunnen een ander woord voor vinden. Dat is immers wat zeer...nieuwerwets klinkt..., supporter spelen! Dat kan men voor voetbal en wielrennerskoers. Beeldt U dan in dat we dat niet zouden kunnen om en blij! van genegen heid te geven aan mensen die open baar hun -trouw aan God en Kerk belijden willen. Men kan uren ver fietsen om een moto-cross te gaan bekijken, om, ja, om alle slag van... bezighouding bij te wonen om ons de hele Zon dag niet te vervelen. Men toerist naar verre en kent veelal zijn eigen streek niet; de schoonheid niet van «onze» landse gemeenten... de vreedzame brede natuur! Wervik roept ons op... de Vlaam se burcht aan de grens. Wingene, die perel in 't hertje van Vlaanderen, roept ons op. Wij zullen er zijn... met velen, heel velen. Om te... supporteren. Om te tonen dat wij, waar 't gaat om een manifestatie die tevens een geloofsbelijdenis is, geren meedoen doodgeren meedoen. PÉ VLAMYNCK. Zaterdag 19 Mei jl. te 16.15 u. i ke-Veurne, een halte waarvan de stopte voor het eerst de trein tc verlofgangers gretig kunnen gebruik Koksijde in het nieuw opgerichte maken bij hun uitstappen naar zee. station. Zo kreeg de baan Adinker- (Zie verslag op 5« blad) Alles hangt aan mekaar Burgemeester Van Buggenhout tijdens zijn toespraak op het perron. Links van hem bemerken we Politiecommissaris Seghers uit Koksijde en rechts van hem hebben we in volgorde: de HH. Schrijvers, Hoofd inspecteur der N.M.B.S.-Handelsdienst; Hr Lauwers (Groep Brugge), Hoofdinspecteur der uitbating. Tussen Hr Schrijvers en Hr Lauwers bemerken we: Hr Luytten, Hoofdingenieur en Groepsoverste der Groep Brugge. Verder Hr Knudde, lid van het N.M.B.S-Beheer; Arrondissementscommissaris Hr Van Elslande uit Veurne; Hr Sey- naeve, Gemeenteraadslid en Hr Cailliau, Schepen uit Koksijde. Onder: rijk versierd stoomt de eerste locomotief het station van Koksijde binnen om er voor de eerste maal halt te houden. HET VREDESVERDRAG MET JAPAN Er wordt de laatste dagen veel geschreven over geheime onderhan delingen van wege Rusland om een einde te stellen aan het conflict in Korea. Intussen is het tweede offensief der Chinezen in volle gang, maar weer zonder ernstige artillerie en zonder luchtmacht, al hoewel algemeen wordt aange nomen dat een sterlce Russische luchtmacht in Mandsfoerije gesta tioneerd is. Houdt Moskou die vliegtuigen als drukkingsmassa om de Amerikanen een compromis op te dringen, of wil het Kremlin een voudig iveg Rood-China op zijn knieën dwingen en de tussenkomst der Russische luchtvloot door een absolute onderiuerping van Mao doen betalen? Wie zal het zeggen? Alle veron derstellingen zijn toegelaten. Intussen is het geen veronder stelling maar een feit dat Rusland geprobeerd heeft met de band te spelen door aan Amerika een voor stel te doen in verband met hetS vredesverdrag dat nog steeds met' Japan moet worden afgesloten. Eigenaardig voorstel, aangezien het Rood-China er loou bij betrekken en Frankrijk van de onderhande lingen uitsluiten. Amerika heeft op die nota van zelfsprekend geantwoord dat het niet ging. Zolang de Korea-affaire niet opgelost is, willen de States zeker niet met Mao aan één tafel gaan zitten om over Japan te pra ten. Maar er schijnt méér te zijn. Vol gens verklaringen afgelegd door Mr Dean Ruskadjunct-staatssecre taris bij het Instituut voor Chinese aangelegenheden, zou het hier gaan om een verharding van het State- departement tegenover Rood-China over het algemeen. Mister Rusk zou inderdaad willen zeggen hebben dat Tsjang Kai Tsjek, veel meer dan Mao, aangewezen was om in naam van China en het Chinese volk te spreken, aangezien Mao toch maar een knecht van het Kremlin is. Dat ware dan de totale omme keer van de houding die Amerika in 1949 had aangenomen toen het zijn Witboek publiceerde waarin uiteengezet werd waarom het Tsjang eigenlijk had laten vallen. Of dhr Ruskin nu wel zo scherp en sterk gezegd heeft of heeft wil len zeggen wat men hem doet zeg gen, is, naar onze mening, niet so helemaal, zeker. Maar onwaarschijv lijk is het evenmin aangezien dert het begin van het conflict v Korea reeds practisch op meerdere punten teruggekomen werd op de houding in 1949 aangenomen. Wij IIllllll!lllllllllllillllll!llllllllll«lll[l!llllllll!!llllllll Wij brengen hierover volgende week een speciale bijdrage, n In onze laatste bijdrage hebben wij het artikel 7 «Inbrengsten door de eoncessiehoudende -Maatschap pijen en door de Gemeenten» be handeld. Voor we het traject der statuten Inelgas verder behandelen denken wij het nuttig eventjes nog te moeten stilstaan bij de vroegere contracten afgesloten door de Ste den en Gemeenten. In deze bestaande contracten zijn immer tal van gegevens bevat, die thans van het allergrootste belang zijn. Wij herhalen hetgeen wij vroeger reeds vermeldden: het vol staat niet kennis te krijgen van de nieuwe statuten Inelgas. Nood zakelijk en gebeden is het de be staande contracten en hun bij voegsels vroeger afgesloten, volle dig' in te studeren. Des tc meer is dit noodzakelijk, daar het voor gestelde project van een intercom munale niet uitgaat van een of Vrijdag 18 Mei jl. werd te Mer- 1 overschrijden wilde. Nu kan het, kem de Knokke-brug officieel ge- verkeer weer normaal gebeuren opend, meteen een 10-jarige miserie wanneer tot. hiertoe een omweg van van de baan schuivend, voor al wie 10 km. nodig was. iit knooppunt van IJzer-Iepervaart I (31e verslag 5- blad) Boven: de nieuwe Knokke-brug. Onder: Senator Sobry knipt het, lint door waarmede de brtur svr, t v hst vcrkcre geopend wordt. Hij doet dit o*td?r hit t- O©!? vr-E meester Hendryckx uit Lo (të :Ms) cn '7 'ie, Hoofd ingenieur van Bruggen en Wegen, Dienst Kust. andere bepaalde Stad of Gemeente, maar wel van de eoncessiehouden de maatschappijen. Als een bepaald voorstel o-m verbreking of wijziging door een contracterende partij wordt gemaakt, moet men zich eerst afvragen Waarom dit voor stel? Wij hebben ons de moeite ge troost enkele bestaande contracten te onderzoeken. Vooraf weze ver meld dat het ons niet gemakkelijk was van bepaalde contracten ken nis te nemen of afschriften te be machtigen. Het is werkelijk spijtig te moeten ondervinden, dat inlich tingen welke tot het Openbaar Do mein behoren ons door sommige Gemeentebesturen en Secretarissen geweigerd werden. Als het zelfs gaat om deze in lichtingen aan Gemeenteraadsleden te verstrekken, zijn de HH. Burge meesters en Schepenen soms even zeer terughoudend. Dit is totaal mis, er valt niets te verduiken en men moet zo fair zijn aan eik be langstellend persoon de gevraagde gegevens te verstrekken. Mogen de rechten der verbruikers en de ge meenschap soms niet verdedigd worden? Wij zijn er toch in gelukt som mige contracten volledig te onder zoeken. Onze indruk: deze contrac ten, vooral deze afgesloten in de jaren 1920 tot 1930 zijn eenvoudig, klaar en duidelijk. Wanneer er naderhand bijvoegsels werden op gemaakt. zijn de voordelen over het algemeen meer aan de kant van de contracterende maatschap pij en eveneens meer ingewikkeld. Wij zouden de stelling- aankleven op een paar uitzonderingen na, dat de Gemeentebesturen beter het Naar verstrekte inlichtingen zou de Stad, mits toetreding tot Inel gas, een jaarlijkse winst boeken van circa 2.500.000 fr. Voor het ogenblik is de vergoeding, volgens overeenkomst, amper voldoende om de publieke verlichting te betalen. De Stad Roeselare heeft op 20 Februari 1920 de vergunning van electriciteit toegestaan aan de Cie. Générale du Gaz pour la France L'Etranger te Parijs. Dit con tract is geregistreerd op 21-2-1920 en goedgekeurd door de Koninklij ke Hoge Commissaris De Groote op 20-9-1920. Het eerste vergunnings contract voor levering van Gas dateert van 31-12-1888 aan zelf de maatschappij verleend. Het contract van de Electriciteit onderging in de loop der jaren verschillende veranderingen. De overdracht van de concessie op de Société Générale de Distribution Electrique en naderhand op de Cie Générale Gaz et Electricité werden bij bijvoegsels geconstateerd. Naar gelang de uitbreiding' van het net, werden er eveneens nieuwe weder zijdse verplichtingen opgelegd en aangegaan. Een der bijzonderste bijvoegsels is dit van 25-11-1926. Het contract zelf is klaar en een voudig vergunning werd verleend volgens artikel 3 voor 30 jaar hebben inderdaad volgende ernsti ge wijzigingen zien plaats grijpen: de neutralisatie van Formosa, het sturen van een militaire missie bij Tsjang Kai Tsjek en het hernemen van de wapenleveringen aan de na tionalisten. Het ware dus niet zo zeer te ver wonderen moest Amerika ten slotte terug volledig de kaart van Tsjang gaan spelen. Maar dat zou dan betekenen dat de States de hoop hebben opgege ven om tot een minnelijke regeling te komen, of de zekerheid hebben dat Mao er in Korea het bijltje zal moeten bij neerleggen. Inderdaad: als Mao geen de minste hoop meer mag koesteren dat hij de vrede in Korea als losprijs kan doen dienen voor zijn intrede in de U.N.O., dan heeft hij geen redenen meer om het op een akkoordje te gooien. Maar er is nog iets anders dat onder de Amerikaanse verhar dingsteekt, en daarover zullen wij het op het einde van dit arti kel hebben. DE IRANISCHE PETROLEUM Die 38" paralleel moet wel een heel slechte zijn. In Korea is dat de oorzaak van ontzaglijke moei lijkheden. En het is dezelfde paral leel die door Iran loopt waar de zivarte wolken zich thans dik opeen stapelen. De feiten zijn gekend: onder het impuls van een groep nationalisten heeft het Iranisch parlement beslo ten de petroleumbronnen, die tot nu toe in feite door de Britse rege ring werden uitgebaat, te nationa liseren. Petroleum is nu, zoals iedereen weet, de Achilleuspees van elke mo derne oorlog. Het is dus voor het Westen van het allerhoogste belang de Iranische petroleum te behouden en hem niet naar Rusland te zien vloeien. Toen alle Britse protestnota's niet baatten, mobiliseerde de Engelse regering parachutisten en ging het er scherp aan toe. Toch stelde Engeland voor het geschil in der minne op te lossen door het voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof van Den Haag... wat Iran weigerde. De toestand is dus meer gespan nen en critieker dan sommigen wel iïenken en een moeilijkheid in Iran is veel gevaarlijker dan honderd moeilijkheden in Korea. Inderdaadin Iran gaat het im het voedsel van motoren voor tanks cn vliegtuigen: En te genover Iran is Sovjet-Rusland door een overeenkomst van 1921 gehou den bij te springen indien een an dere macht het land aanvalt. Als er dus in Iran een schot valt dan is de hele boel aan 't branden. Het is dan ook begrijpelijk dal Amerika daar niet onverschillig kan voor blijven. Harde taal spreekt het daar echter niet omdat het te gevaarlijk is. De States gaven dan ook eenvoudig aan beide partijen de raad een minnelijke overeen komst te treffen. Iran vatte dit wellicht wat te lichtjes op en antwoordde eerst aan Engeland eenvoudig weg dat er zou beroep gedaan worden op Ameri kaanse specialisten en technici. Maar daarop maakten de Ameri kanen een nota bekend waarin ge zegd werd dat zij geen specialisten zouden sturen als er geen akkoord kwam met Engeland. Nu staat hei toch al zo ver dal Iran de Anglo-Iran-Oil gevraagd heeft onderhandelaars aan te dui den. Aangezien het nu de Britse Re gering is die meer dan de helft van de aandelen bezit van de Anglo- Iran-Oil Company is het in feite toch met de Engelse Regering dat er zal onderhandeld tvorden. Engeland is Amerika hiervoor na tuurlijk zeer dankbaar. En de gehele wereld hoopt met hen dat liet geschil zal kunnen bij gelegd worden zonder wapens en dat de petroleum van de Anglo- Iran voort naar het Westen zal vloeien. Intussen is het enigszins verma kelijk vast te stellen dat Engeland, dat in Korea steeds aandringt op gematigdheid, er in Iran desnoods met vuile voeten wil doorgaan, daar waar het veel gevaarlijker is een vuurtje aan te steken. gelsen en trouwens voor haast de gehele wereld een kolossale opluchting. Vanaf dat ogenblik nu werd En geland soepeler tegenover Amerika. Het had nu immers de zekerheid dat Amerika alles zou doen wat het kon om het Korea-conflict te be perken en Stalin niet uit zijn kot te lokken. De gevolgen daarvan werden dra zichtbaar: Engeland gaf zijn eigen zienswijze prijs en ging zich op het Amerikaans standpunt plaatsen in drie gewichtige aangelegenheden de economische sancties en het embargo op caoutchouc tegenover Rood-China, het vredesverdrag met Japan en het statuut van Formosa. Omdat Engeland dan zo welwil lend geworden was tegenover Ame rika had het dan ook recht gekre gen op Amerika's steun en vrien delijkheid in de petroleumkwestie in Iran. Maar geeft de eerste Amerikaan se houding Engeland ongetwijfeld een zekere bevrediging, de Britse Regering weef maar al te goed dat het petroleumdispuut. nog niet ten einde is en dat ze Amerika nog dik zal van doen hebben. Anderzijds gaat het er voor de Labourregering ook om een recht matig aandeel te krijgen in de grondstoffenrijkdom van de vrije wereld en ook daar is Amerika de man die de grote lakens vasthoudt. Die twee zaken brengen de Britse Regering er dan toe bereid te zijn die dingen ernstig te betalen door andere toegevingen die de States van haar moeten verwachten. De eerste nieuwe toegeving schijnt trouwens reeds op weg'te zijn. Ame rika heeft opnieuw aangedrongen dat Griekenland en Turkije in het Atlantisch Pact zouden worden op genomen. Tot nu toe was Engeland daar radicaal tegen. Thans, zou het echter, indien men sommige berich ten mag geloven, bereid zijn ja te zeggen. En terwijl Engeland zich nu in die goede stemming uit noodzaak bevindt, is het niet uitgesloten dat Amerika het tracht te overhalen tot het standpunt dat in de grond altijd het Amerikaanse geweest is in het Verre Oosten: geen toege vingen aan Mao Tse Tung en geen onderhandelingen met hem. Wellicht waren de verklaringen van Mr Rusk erop gericht te zien hoe Engeland daarop zou reageren En zo is de wereldpolitiek gebon den aan een stel feilen van zeer verschillende aard... eh'zou het En geland eindelijk duidelijk moeten worden 'dat er nooit van een derde machtsprake zal kunnen zijn als het niet ernstiger meewerkt aan de eenmaking, vqn Europa. Het grensstadje Wervik, gelegen op de Leie, tussen de steel Menen en Komen, bereidt zich op koortsachtige wijze voor, om, geë rende de maand Juni, met buitengewone luister, zijn hernieuwt van de toewijding aan het H. Hart van Jezus te vieren. 25 jaar geleden werd de stad plechtig aan het H. Hart tbéj wijd. Dit gaf alsdan aanleiding tot een reeks merkwaardige got dienstige plechtigheden, die, in gans de streek, grote weerklank vondi Het Jubileum van die toewijding aan het H. Hart zal nu op v plechtiger wijze gevierd worden. 22-V-51. V. WESTERLINCK. OPENING VAN I)E PLECHTIGHEDEN Op Zondag 27 Mei, na een dienstige en historische Ommegang te 14.30 u„ zal de stad plechtig toe gewijd worden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Na de godsdienstige plechtigheden zal, door een helicop ter, een rozenregen plaats grijpen over de drie parochiekerken: Wervik- Stad, St Jozef en Kruiseik. '"ERVIK'S GROOTSTE DAG: 3 JUNI. De grootste dag zal wel 3 Juni zijn. Het is immers op die dag dat de plechtige hernieuwing van de toewij ding aan het H. Hart zal geschieden. Uit alle hoeken van de Provincie, zul len duizenden mensen naar Wervik stromen om tegenwoordig te zijn bij die grootse plechtigheid, waarop heel de stad zich reeds maanden lang voorbereid heeft. Te 10 u. zal. vóór de prachtige kerk, in een enig-mooi decor, een plechtige H. Mis, met Pontificale As sistentie worden opgedragen, 's Na middags wordt, onder een bedetocht, over Geluwe en Menen, het Genade beeld van O. L. Vrouw van Dadizele, naar Wervik gebracht. Met de hulde aan het Heilig Hart is immers ook een ontroerende hulde aan O. L. Vr. voorzien, om vrecle te bekomen in onze onzekere tijd. TOEWIJDING VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN EN IIET BISDOM BRUGGE AAN HET H. IIART Gezien het de enige stad is in Westvlaanderen, die het Jubileum van haar toewijding op zo'n buiten gewone wijze heeft voorbereid, werd vinden onze lezers in dit nummer op ons 6e&7eblad het stadje Wervik uitverkoren al: plaats, waar het Bisdom Brugge de Provincie Westvlaanderen nieuw aan het H. Hart zouden den toegewijd en dit lntegenw: digheid van Z. Hoogwaardige EX lentie Mgr H. Lamiroy, bisschop Brugge en Z. Excellentie P. Outryve d'Ydewalle, Gouverneur Westvlaanderen en de Burgemees van heel de Provincie. Te 16 u. zal een, massa-optocht de Bonden van het H. Hart uit Provincie, door de prachtig versii straten der stad, plaats grijpen. Te 16.30 u. is een grootse lu aan het H. Hart voorzien met sol neel Lof op het machtig podium, vóór de kerk opgetimmerd werd. Daarna volgt de Toewijding- de Stad Wervik door Burgemes Deleu, van de Provincie, door Ronse, Voorzitter van de Provir raad, van het Bisdom Brugge, Z. Hoogw. Exc, Mgr Lamiroy. Na de plechtigheden zullen op schillende plaatsen der stad, muz! concerten gegeven worden. MACHTIG HEILIG-IIARTSPEl Te 22 u. wordt als slot van die een groots H. Hartspel, met meer 600 spelers, opgevoerd. Vier jaar geleden werd dit d aangrijpend spel, voor de eerste i] onder een grote toeloop van volk gevoerd. Sedertdien werden aan snel nog vele verbeteringen to bracht; er werd voor een spec muzikale aanpassing gezorgd Eerw. Broeder Ildefons, van de B ders Xaverianen, te Brugge. In het mooie decor v- de ho, gén vóór de historische kerk, feeërieke verlichting, zal het spel allen, die de - erplaatsing naar \j vik doen, ongetwijfeld een diepe druk maken. Niet min dan 8 op ringen zijn, tot nogtoe, voorzie-! De vertoningen gaan door op g-nde dagen: ZONDAGEN: 3, 10 en 17 Juni; ZATERDAGEN: 2 en 9 Juni; MAANDAG: 4 Juni, telkens te 3 stipt. Op 10 en 17 Juni gaat tevens i een middagvertoning door, te 15.3 vooral voor de Jeugdgroeperinge De prijzen van de plaatsen als volgt: 100, 70, 50 en 30 fr. korting van 20 fo voor de groe van ten minste 25 man. Voor 3 Juni. dag der H. Hartef den, gaat de tweede vertoning (Zie vervolg at ALLES HANGT AAN MEKAAR Hoe hangen die twee geschiede nissen van de 38" paralleel nu aan mekaar? Wel, wij geloven dat er een ta melijk gemakkelijk te erkennen en te volgen draad door loopt. Het begon als volgt: Engeland reilde in het Verre Oosten ten allen prijze een conflict met Sovjet-Rusland voorkomen en sprong voor de eerste keer fel op zijn paard toen Mac Arthur erover sprak atoombommen te gebruiken tegen Rood-Clüna dat door Enge land erkend is. Er mag thans ze ker worden aangenomen dat Attlee aan Truman gezegd heeft: Als ge dat doet, dan trekken ivij ons te emde'van het contract afwachten,1 uitleg, alleen is van belang het ar- clus tot 1950 Naderhand verlengd rug. en zou nu komen te vervallen in En er vielen geen atoombommen. 1958, opzeg in 1956. Dit artikelEn meer dan dat: Mac Arthur werd voorzag ook, dat de Stad recht had i gelirnogeerd. Dat was voor de En- de overname van het net na 15 jaar te doen. Bij een later onder- tekeiid bijvoegsel heeft de Stad verzaakt aan het recht de hele in richting en ontginning over te ne men in 1935. De verschillende ar tikels van het contract vergen geen Een blijde Meihemel overkoepelde met blauwe luchten en helderwitte wolken als een majestatisch gewelf de aloude grond vesten van de abdij Ter Duinente Koksijde. Ingetogen betraden weer die witte Cisterciënsers de plaats waar honderden jaren terug hun ordebroeders, in hetzelfde witte gewaad. God verheerlijkten met gebed en boete. Weer schoven de eenvoudige vissers aan om neer te knielen in aanbidding voor de witte hostie die als een stralende zon over de Duinen rees. Eens rees hier het Baaltjes Kruis over de vlakte doch devote bede vaarders namen er telkens enkele splinters van mede tot het kruis met de tijd helemaal verdween. Een nieuw Baaltjes Kruis hebben de vissers er thans geplant, dat weer als vroeger hen een behouden vaart zal toewuiven op de rusteloze zee en het w.as opnieuw Cisterciënser-abt, ordebroeder van St Idesbald, die dit nieuwe kruis wijdde. In de wijde duinen was het stil want een getuigenis van eeuwenoud en steeds jeugdig geloof weerklonk hier terwijl de ge beenten van overleden monniken der Duinen-abdij terug bijgezet werden op dezelfde plaats waar zij eeuwen terug Gods naam ver heerlijkten. NAAR «TER DUINEN» Zondag 20 Mei was een hoogdag voor Koksijde. Een talrijke te was samen gekomen om d? plechtigheden bij te wonen van ci overbrenging naar het ossua.i van de ontgraven gebeenten dei- monniken van «Ter Duinen» en van de planting van het nieuwe Baaltjes Kruis. Om 10.30 u. vond aan het Teir- linckplein te Koksijde-Bad een eerste plechtigheid plaats. Dom. Deleye, Abt der St Sixtus-abdij van Westvleterén zegende er het nieu we Baaltjes Kruis, vervaardigd uit massief oregon hout. Het Kruis is 7 m. lang en 2,5 m. breed en weegt 230 kgr. Twaalf stoere sers torsten vervolgens deze zw' last op hun schouders om plechtig naar Ter Duinenc te brengen. Cisterciënser paters droegen ih stoet twee eiken schrijnen rti met glazen wand, waarin de beenten lagen die opgedolven w den in de puinen der aloude at Meisjes in statig processiegew1 droegen de 49 wapenschilden i vaardigd naar gegevens uit opgravingen. Deze wapenschili zijn deze van de abten die vro< de abdij bestuurden. Voorafgegaan door de gemeer lijke Harmonie van Koksijde gaf de stoet zich naar de pis waar eens de roemrijke Cistercj serabdij van «Ter Duinen» st< ZOALS EEUWEN TERUG Op de plaats waar de opgra^ gen uitgevoerd werden liggen th de grondvesten uitgestippeld oude abdijkerk. Daar waar het hoogkoor der kerk begon, w (Zie vervolg bis. dan thans aan te sluiten bij Inel gas. Ons advies zou natuurlijk die nen gewijzigd op het ogenblik dat zoa'.s we durven verhopen, de maatschappijen bepaalde wijzigin gen aan de voorgestelde statuten en tarieven zouden aanbrengen. Zoals vroeger medegedeeld, wor den de Gemeenten onderverdeeld in vijf categorieën. Hst was dus interessant uit elk dezer catego rieën een vroeger contract te heb ben. Wij kunnen onmogelijk elk der contracten volledig onder zoeken en zullen ens bepalen tot het contract van Roeselare. hoog ste categorie. Wij hadden evengoed ait van Poperinge of een andere Stad kunnen nemen, maar verkie zen Roeselare dat, naar we menen te weten, de spil moet worden van gans de organisatie Inelgas. Is het immers niet voorzien dat de maatschappelijke zetel van de toe komstige Inelgas gevestigd wordt op het Stadhuis te Roeselare? tlksl 22 herzien der tarieven en artikel 24 omtrent de controle uit geoefend door de Stad op de ge leverde electriciteit. Voor wat de bepalingen van de spanning onder artikel 12 vermeld, vragen we ons hier terecht af welk Gemeentebes- stuur de moed heeft gehad om de controle over de geleverde electri citeit en spanning te doen. Waar er een afwijking van slechts 4 toegestaan wordt... zou het resul taat bij een eventuele controle voor de eoncessiehoudende maatschap pijen rampspoedig geweest zijn. Maar ja... de slenter onzer open bare besturen, de weinige kennis sen inzake electriciteit en de zeer vriendschappelijke betrekkin gen hebben «de tekorten aan span ning» geregulariseerd! Wat bevat dit contract nu dat van het aller grootste belang is? Artikel 26 Einde der Vergun ning. Hierna volgt de volledige tekst: Zie vervolg hiernevens 33F~ Bij het einde der vergunning heeft de stad het recht, bij het vaststellen van deskundigen die van weerskanten zullen benoemd worden, zoals hieronder bepaald, de leidingen en transformatoren over te nemen en in 't algemeen al het materiaal dienende tot de uit deling der electriciteit en toebeho rende aan de vergunninghoudster. De voorwaarden der overname zijn de volgende: Betaling der waarde van de in richtingen, zoals deze voortspruit uit de getuigschriften vclgcns de prijzen der eerste inrichting, ver minderd met de normale jaarclo- din'gen, zoals deze hierna bepaald zijn: Jaardodingen: Gebouwen 2 Machienen 6 Net 2 Stroommeter 2 De gronden zullen overgenom^ aan de waarde opgegeven in C: aankoopakte, verhoogd met de akt- kosten. De herbelegvoorwerpen zu' len beraamd worden volgens de handelswaarde op de dag' der over name. fZie vervolg bis. 12-1 ENKELE ZICHTEN UIT DE PLECHTIGHEID. Boven links bemerken we dc EE. Paters der Sii Sixtusabdlj uit Westvletcreu, die de zware eiken kast dragen, waarin de opgegraven geraamten g schrijnd werden. Na hen bemerken wij Vader Abt der Abdij die, in bisschopsgewaad, met mijter J staf, de processie volgt. Rechts bemerken wij de vissers die, met ontbloot hoofd, fier zijn «Baaltje gewijde kruis te dragen naar het oord waar, vele ecuwen vroeger, eenzelfde kruis midden in de duim geplant stond, Onder: Een zicht tijdens de Plechtige Mis in open lucht. Uiterst links bemerkt m« het altaar waaraan Dom Deleye, Abt der Cisterciënserabdij van St Sixtus (Westvleteren), de H. M aan het opdragen is, bijgestaan door andere Paters. In het midden der foto, op de aehtergron bemerken wij Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, die dc H. Mis bijwoont. Midden op h koor, achteraan, bemerken we de gezant van Z. M. Koning- Leopold en van Z. K. Hoogheid dc K< niulsliike Prins; Luitenant ter zee Gelykens.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1