2 VOOR POPERINGE EN IEPER Van een Onderpastoor die Paus werd ...en heilig Westvlaamse Electriciteitsproblemen H.HARTSPEL Vernieuwing der Postabonnenten voor het tweede halfjaar 1951 H. Bloeddog fe Voormezel 12 E Gans Westvlaanderen wori Zondag 3 Juni 1951 te Werv verwacht voor de Luisterrijke H. Hartprocessie 0 KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERÏNGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDJ JUNI 1951 ONZE 3 UITGAVEN: BUITENLANDS OVERZICHT ZELDZAAM RECORD TE NIEUWPOORT Assêsenhef van Westvlaanderen PROGRAMMA DER H. HARTFEESTEN TE WERVIK Op Zondag 3 Juni te 15 uur TOT EINDE DECEMBER 1951: 75 FR. Inschrijvingsbulletijn te Roeselare «JE BENT EEN DIKKOP DE VOLGENDE VERTONINGEN VAN HET H. HARTS RADIO-KQRTRIJtf ZENDT UIT I HOOFDBUREEL en REDACTIE Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. 47» JAAR Nrl HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPEK (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met IzegemMenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). POSTABONNEMENT 1951: België 75 Belgisch Congo 4 fr. p. w< Frankrijk Holland 4 fr. p. we Anderelanden 5fr. p. w< Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuiestraat 19, Poperl EN verhaal uit de oude tijd zeker? Neen, neen. Zondag 3 Juni zal die geweldige Ct Pieters Kerk te Rome veel te klein zijn. Op dien dag immers zal Paus |Pius XII zijn voorganger Pius X Zalig verklaren. Paus Pius X stierf in Augustus 1914. 't Is eigenaardig misschien, maar ik héb altijd danig van dien Paus gehouden. We hadden thuis Het leven van Pius X verschenen in de Duimpjesuitgave 't Werd ge schreven door E. H. Mervillie, on derpastoor te Aartrijke na een reis dwars door Italië. E. H. Mervillie werd later pastoor te Nieuwkapelle. *t Werd jammer genoeg eens uit geleend! We hadden thuis nog een jportret van de Paus. In 1908 im mers mocht een Nederlander, An- toon van Welie te Rome het por tret van Pius X schilderen. Gekleurde afdrukken kwamen in de handel en, hoe 't kwam weet ik niet, we hadden er een thuis en lik bewaar het nu nog... Hoe iets al komt! Wat mij vroeger opviel bij 't le zen van Pastoor Mervillie's boek, was dat hij zo fel onder de indruk was gekomen van de goedheid en... nederigheid van Pius X. Die goed heid was in zijn ogen te lezen. A. Van Welle had bijzonder goed die goedheid van de Paus begrepen. De gen van de Paus, op dat por tret, spreken van goedheid. Ieder een kwam onder de indruk van die deugd van Pius X, zodanig dat de burgemeester van Rome, de Jood en fanatieker Nathau zelf getuige nis moest afleggen dat hij niemand kende die zo goed was als de Paus. Pius X Giuseppo Sarto, werd ge boren te Riese, bij Treviso, 2 Juni 1835. Zijn vader was een eenvou dige bode van de gemeente en moeder moest met naald en draad het groot gezin helpen recht hou den. Giuseppo was bijzonder be gaafd en mocht latijn leren. Daar om liep hij jaren lang iedere mor gen en iedere avond, te voet, zeven kilometer ver. Priester gewijd in 1858 werd hij onderpastoor te Toen- bolo. 't Was een danig pover... postje en om te kunnen bestaan, moest hij nu en dan wel aanvaar den buiten de parochie sermoenen te prediken. Zijn pastoor had nooit zulke «predikant» gekend, die zo volks en zo geleerd tevens de ge loofswaarheden kon uitleggen. Na negen jaar werd E. H. Sarto pastoor te Salgano. Hij was daar waarlijk de goede herderde grote vriend van de armen; en er was en is... armoe in Italië. Zo was hij volop in wat we het ministerie noemen, de priester lijke bediening ~p de parochies. Zo leerde hij dag aan dag wat van de pastoor en de onderpastoor wordt geëist door het volk. Zeg dan nog dat de Voorzienig heid» niet tussenkomt! Leo XII, Benediktus XV, Pius XI, Pius XII waren alle hoge geleerden en had den hoge bedieningen bekleed, wa ren zelfs ingewijd in de diplomatie! Pius X was een pastoor van te... lande! Maar zijn uitzonderlijke gaven bleven niet onbekend. De Bisschop van Treviso benoemde hem tot Vi caris-Generaal. Nu zou E. H. Sarto de adminis tratie van een bisdom leren kennen en zou Paus Leo XIII die nieuwe Vicaris-Generaal leren kennen. Tot op zekere dag de Bisschop van Tre viso aan zijn Vicaris mededeelde dat Leo XIII hem aangewezen had als Bisschop van Mantua, de stad van de H. Aloysius. Mgr Sarto weende als een kind: Bisschops waardigheid en... verantwoordelijk heid! Wat hij was geweest als pas toor, dat was hij als Bisschop, de grote vriend, de grote raadsman, de goede herder. Leo XIII had goed gezien en wel zo goed dat de Bisschop van Mantua door hem patriark werd benoemd te Venetië en Kardinaal werd. Heel Venetië was bevlagd wan neer de nieuwe patriark toekwam, uitgenomen de... officiële gebou wen. De gemeenteraad was im mers... antiklerikaal en had zelfs het kruisbeeld uit de scholen doen weghalen. De nieuwe patriark was al goedheid maar had tevens een stalen wilskracht. Dat ondervond men te Venetië. Hij leefde arm, was de grote vriend van de armen, maar durfde de gelovigen te wijzen op hun zware plicht bij tijd van verkiezingen. Hij slaagde er in al hun kleine vitterijen op kant te schuiven. Het kruisbeeld moest te rug in de scholen en... keerde terug! Door 't volk werd hij op de han den gedragen. Bij de dood van Leo XIII moest Kardinaal Sarto naar het conclaaf te Rome. 't Was alsof de Venitianen een voorge voel hadden van wat gebeuren zou. Duizenden waren aanwezig wan neer hij de gondelstad verliet. Hij zelf echter groette met een vrien delijk Dra keer ik terug. Hij keerde niet terug. Kardinaal Sarto was 68 jaar oud en voor het grootste aantal kardinalen volledig onbekend. Kardinaal Sarto werd tot Paus gekozen. Veel moeite kostte het hem dat zware kruis, zoals hij dat noemde, te doen aanveerden. Is het daarom dat Antoon van Welie in de fondvan 't portret van Pius X de Kruisdraging schil derde? Het was een kruis: Revolutie in Portugal. Kerkvervolging in Frank rijk waar door de wet Combes, de kloosterlingen werden verjaagd en vele kerken gesloten, de kerkver volging in Mexico. Hij was als Paus wat hij was als pastoor: de goede Herder... de goedheid zelf. Hij was het die de veelvuldige communie invoerde en de kinders van af hun zevende jaar hen tot de eerste communie toeliet. Hij was een heilige. Dat wist het volk, dat hij wonderen verrichtte, miraculeus zieken genas... dat wist en zei het volk. Dat hij bij die om standigheden soms zeiHet is de kracht van de Sleutelmacht Dat alles wist het volk. Hij voor zag de oorlog 1914-1918. Zijn hart brak als hij aan die ramp dacht De oorlog kostte hem het leven... begin Augustus 1914. Hij werd begraven in de crypte van St Pieters. Dat graf werd een bedevaartplaats. Immers, dag aan dag, kwamen daar mensen knielen en bloemen brengen. In de ogen van het Romeins volk, van het Italiaans volk was hij een heilige; hij op wiens graf gegrift stond dat hij was nederig van herte Deze keer was de stem van het volk de stem van God! Zondag 3 Juni wordt Paus Pius X zalig verklaard. Zalige Pius X bid voor ons, voor ons volk. Zo werd die. Onderpastoor Paus en Heilig. PÉ VLAMYNCK. Waarom een Ultimatum In de slotenfabriek Litto, te Nieuwpoort, werd een zeldzaam rekord bereikt en het is waarschijnlijk wel een unicum in ons land. Enkele weken geleden werd een leerjongen aanvaard en nu blijkt dat hier door uit hetzelfde gezin niet minder dan 7 zoons in dezelfde fabriek werkzaam zijn. Op de foto bemerkt men de 7 broeders, van links naar rechts: Marcel, Isidoor, Karei, Georges, Gustaaf, René en Hilaire t'Jaeckx. Het Roze Salonte Parijs heeft plots weer de aandacht voor zich opgeëist. Na de vele weken die elkaar eentonig opvolgden, is er plots weer iets nieuws dat in de bladen op de eerste bladzijde ver schijnt. Gromyko heeft inderdaad gezegd dat Rusland wenste dat de kwestie van het Atlantisch Pact o-p de dagorde zou komen en, zo de an deren daar niet op akkoord icaren, dat de Sovjet-Unie dan het voor deel niet inzag van een Conferentie der Grote Vier. Daarop hebben de Westelijke afgevaardigden nogal vinnig geri posteerd: als die stelling name van Gromyko zegt ivat ze wil zeggen, dan is de toestandzeer ernstig; dan staan wij voor het afbreken der onderhandelingen. De bladen hebben dat ook zeer ernstig opgenomen, en overal kan men lezen dat de Sovjet-Unie een waar ultimatum gesteld had. Onze Lezers weten dat de West machten tot nu toe hardnekkig geweigerd hebben de kwestie van het Atlantisch Pact op de dag orde te brengen, zelfs in het ontwerp B, (het ontwerp waarin de vertegenwoordigers de punten opsomden waarover zij akkoord waren om ze op de dagorde te brengen en ook de punten waar over ze niet akkoord ivaren zelfs in dat ontwerp dus werd het At lantisch Pact niet vermeld). En de motivering hiervoor bleef onveranderlijk dezelfde: dat is een zuiver defensief pact en kan dus niet van aard zijn de wereldvrede in gevaar te brengen. Niets laat nu toe te veronder stellen dat de Westmachten die houding zouden wijzigen. In die omstandigheden heeft dhr Parodi. dan zeker gelijk: indien Gromyko werkelijk wil zeggen wat hij zegt, dan is de toestand ernstig, dan staat men voor het mislukken van de Conferentie der Vier Maar daar ligt juist de vraag en die ligt er telkens de Russen een uitspraak doen: wil Gromyko zeggen wat hij gezegd heeft? Dat kan natuurlijk. Omdat het steeds mogelijk is dat Rusland niet wenst dat de conferentie zou slagen. Maandag 4 Juni a.s. en volgende dagen, zetelt het Assisenhof van Westvlaanderen voor het behan.de.- len van het proces tegen Maria Van Hecke, uit Kortrijk, die er van beschuldigd wordt, haar man door middel van vergift om het leven te hebben gebracht. Het Openbaar Ministerie zal wor den waargenomen door Heer Sub stituut-Procureur- Mr 'Bonte. Als rechters fungeren Mr Van Balber- ghe en De Saegher. Beklaagde Van Hecke zal worden verdedigd door Mr Floré. Maar het kan ook even goed anders zijn. Gc zegt dat zo maar! Neen. er zijn daarvoor^ redenen te vinden in het verloop van de besprekingen te Parijs zelf en in de opeenvolgende houdingen die Gromyko daar heeft aangenomen. Reeds op 4 Mei jl stelden de drie Westelijken voor. te kiezen tussen drie formules. Dhr Gromyko antwoordde dat hij de eerste ver koos. met één wijziging: de kwes tie der bewapeningen eerst, die der controle nadien. In die omstandig heden zou hij niet meer spreken over het Atlantisch Pact en over de Amerikaanse basissen over de wereld verspreid. En wie de dagbladen van die periode wil naslaan, zal ook vin den dat men in die dagen over een ultimatum sprak. Maar dat ultimatum is voorbij gegaan en men spreekt er niet meer over. Dit voorstel was noch tans ook onaanvaardbaar voor de Westerlingen, aangezien het niet opging alles te verminderen en dan pas na te gaan of er nog een onevemvicht bestond. De Westerse afgevaardigden héb ben Gromyko verder verweten dat hii in de beginne nooit over het Atlantisch Pact gesproken heeft. En het is juist. Het is pas de 306 Maart dat hij dit punt voor de eerste maal in het débat ge worpen heeft. En hoe kwam dat? Sovjet-Rusland vroeg de kivestie van Trieste op de dagorde te brengen. Daarop deed het Westen een tegenzet en dhr Jessup eiste de opneming in de dagorde van de vredesverdragen met Italië, Roe menië, Hongarije en Bulgarije. Daarop zei Gromyko dan: 'wij willen alle punten te berde bren gen die de spanning in de wereld brengen en waarvoor gij de ver antwoordelijkheid draagt: het At lantisch Pact, de Amerikaanse basisserienz... En de Russische afgevaardigde legde een voorstel neer 'tot opname van twee nieuwe punten: de vre desverdragen met Italië, Roemenië, Hongarije en Bulgarije, en het At lantisch Pact. Sedert ongeveer twee maand nu heeft, hij erover gezwegen. En nu haalt hij het in zeer scherpe vorm weer boven. Waarom Wel, hadden de Westerlingen de eerste formule het ontwerp A) aangenomen met het amendement van Gromyko: vermindering eerst en controle daarna, dan zouden de Sovjets nooit meer over het Atlan tisch Pact gesproken hebben, en terecht, want het verloor dan alle waarde. Inderdaad: het aannemen van het voorstel Gromyko betekende het overwicht aan bewapening blijvend aan de Sovjet-Unie geven. Waarom zouden die zich dan nog ongerust gemaakt hebben over het Altantisch PactDaar zou hoegenaamd geen reden toe ge weest zijn. Maar de formule A iverd niet aangenomen En men kwam tot formule B. En daar vocht Gromyko om de wederbeivapening van Duitsland als punt één naar boven te krij gen. En hij kreeg voldoening. Maar het belang daarvan is ver dwenen, aangezien langs Westelijke zijde beslist werd die wederbewa- pening sine die uit te stellen. Daarmee viel dan ook dere den weg die de Sovjets de West machten konden ten laste leggen als zijnde een oorzaak van span ning in de wereld. Én daarom moest Gromyko ook terug op het Atlantisch Pact val len, anders moest hij te blijkbaar erkennen dat alle schuld bij de Russen lag. De vraag is nu alleen: zal dat zo blijven? Naar onze mening niet nood zakelijk. Zoals het eerste ultimatum ver geten werd, kan ook het tweede vergeten worden. (7*-) vervolg blz. 2.) - ZONDAG 3 JUNI: 9.45 u.: PLECHTIGE AFHALING uit de Pastorij van Z. Exc Mgr LAMIBOY en Z. Exc. de Hr Gouverneur. 10.00 u.: Bazuingeschal op de toren van St-Medarduskerk. PLECHTIGE OPENLUCHTMIS op het podium, door Z. E. H. De smedt met Pontifikale Assistentie door Mgr Lamlroy. Sermoen door Z. E. P. Godefroy. Het volk zingt de Mis mee: Missa d< AngelisNa de Mis: Solemnele Wijding van de drie nieuw" Bondsvlaggen, van de drie parochies van Wervik. 11.30 ii.: OFFICIËLE ONTVANGST van de Overheden op he Stadhuis. 13.00 u.: Eerste Autotocht door de prachtig versierde strateij der Stad. 15.00 u.: Vorming van de optochten. De stoet zal in ogen' schouw genomen worden door Z. H. Exc. Mgr Lamiroy en Z. Exc de Gouverneur en de andere Overheden van op de tribuun oj St-Maartensplaats. 15.30 u.: Plechtige ontvangst van het Genadebeeld van O. L Vrouw van Dadizele. Gezamenlijke aanzet der stoeten. 16.30 u.: Samenzang geleid door Z. E. H. Frangois. Aan treden van de vlaggen en de Overheden. Feestrede door E. P Declippeie. PONTIFIKAAL LOF, waaronder toewijding van Wervik, het Bisdom, de Provincie, aan het H. Hart. 19.00 u.: Tweede bezoek aan de versierde stad. Muziekcon certen gegeven door de deelnemende muziekmaatschappijen oj St-Maartensplaats, Steenakkerplaats, Statieplaats, Kruisekestraat 20.00 u.: Klokkengelui en Bazuingeschal. 21.00 u.: TWEEDE OPVOERING VAN HET H. HARTSPEL if aanwezigheid van Hunne Excs Mgr Lamiroy en Ridder d'Outryvi d'Ydewalle, Gouverneur van Westvlaanderen. MAANDAG 4 JUNI: 14.30 u.: BLOEMENHULDE, Lof en korte toespraak en zege ning der zieken. 15.30 u.: AUTOTOCHT MET DE ZIEKEN door de versierde stad 21.00 u.: DERDE OPVOERING VAN HET H. HARTSPEL. ZATERDAG 9 JUNI: 21.00 U.: VIERDE OPVOERING VAN HET H. HARTSPEL. H. Hartefeestf 2-3-9 10-16 -17 JUNI-WERVIK. TER INLEIDING Een paar weken geleden brachten we een bezoek aan een oude goede ■vriend te Brussel. Westvlaming van geboorte, met hart en ziel nog ver bonden aan zijn geboortestreek te leper, werd er over allerlei proble men en zaken gesproken. Natuur lijk kwamen de Electriciteits- en Gasproblemen m onze gouw ook ter sprake. Je kunt niet denken, zo ver klaarde hij ons, met welke interesse de bijdragen in Het Wekelijks Nieuwsin bepaalde middens ge lezen en bestudeerd worden. Dit is nu eenmaal zo, heden ten dage durft men de waarheid niet meer zeggen uit vrees uit eigen belang. Gewoonlijk in al zulke zaken zijn er te veel hoge en invloedrijke per sonages bij betrokken. Men zivijgt en... hoe luidt die Westvlaamse spreuk nu weer... omwille van het smeer likt de kat de kandeleer Toch zo erg niet zeker, Beste? Ja wel, 't is nu circa vijf en dertig jaar dat ik in Brussel ver toef en in allerlei middens verkeer. Ik heb betrekkingen in verschillen- dende Ministeries. Ik heb veel ge- Li de eerste diagen van Juni zal de Post een aanvang maken met het aanbieden der kwij'tsohriften ter vernieuwing der ABONNEMENTEN VOOR HET TWEEDE HALFJAAR 1951. Wij hebben, wegens de geweldige en nog immer aanhou dende stijging der papierprijzen, deze stijging heeft nu ook de dagbladen genoodzaakt hun verkoopprijs en hun abon nementstarieven andermaal te verhogen, ons verplicht gezien onze abonnementsprijs enigzins aan te passen. Voor het tweede halfjaar '51 is hij nu als volgt vastgesteld: Daar de post deze kwijtschriften maar eenmaal aanbiedt en ten einde alle onderbreking in de bestelling' van ons blad te voorkomen, verzoeken wij onze geachte abonnementen maat regelen te willen treffen, opdat hun kwijtschrift bij deze eersie en enige aanbieding vereffend worde. De Postbode immers komt maai' eenmaal aan huis. Wie tot op heden nog niet met de Post geabonneerd was en dit nu wel wenst te doen, gelieve onderstaand bulletijn in te vulen en onder open omslag, met zegel van 0.20 fv., ai te. sturen naar Het Wekelijks NieuwsGasthuisstraat 19, Poperinge. Ondergetekende begeert een postabonnement op HET WEKELIJKS NIEUWS Editie NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (1) (1) Poperinge-Ieper. Roeselare-Izegem-Menen. Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide. (Handtekening) hoord en nog meer gezien, soms niet te geloven dingen. En in al die gevallen zijn bijna altijd alle middelen goed als men er maar het doel mee bereikt. Uw bijdragen over de Electriciteitsproblemen heb ben de sluier van het gordijn wat opgelicht en brengen een kentering teweeg. Geloof me vrij, U bewijst een dienst aan de gemeenschap. Ik wil er nog voor wedden dat men aan de Steden en Gemeenten in Westvlaanderen betere en gewijzig de voorwaarden zal aanbieden! Bij onze terugkeer heb ik de ge zegden van mijn vriend lang over dacht: ALLE MIDDELEN ZIJN GOED ALS MEN MAAR HET DOEL BEREIKT! Onze lezers zullen hier even wil len een kort oponthoud maken voor ive verder de statuten van Inel- gas bespreken. Het is een leit dat sommige per sonen alleen hun eigen belang zoe ken te dienen en zich van de orde in de samenleving weinig of niets aantrekken, hoe zij er ook in open bare spreekbeurten mee schermen. Ze liggen, op z'n Westvlaams uitge drukt, op de buik of op de knieën, voor de geld- of electriciteitsmagna- ten, en bekommeren zich weinig of niet om de zioare gevolgen van hun daden. Van naastenliefde of groepsverband geen sprake meer. Ongelukkig is het te noemen dat bepaalde personen, leidende figu ren, enkel aan hun eigen ik: aan geld en goed, en aan onmiddellijke voordelen denken, zonder te willen inzien dat hun daden onmetelijke slechte gevolgen kunnen hebben voor de gemeenschap en hun mede mensen! Wc weten wel dat er nu eenmaal geen super D-mensen zijn en dat diegene die er zijn, af en toe, vrij willig, op een verkeerde knop, al is het. dan nog een electrische knop, rl 7* 7 Z1* Tr P 77 DIT SLUIT NIET UIT DAT ER VOOR DIE KATHOLIEKE PERSONALITEITEN. AL WEZEN ZE SENATOR. VOLKSVERTE GENWOORDIGER. BURGEMEES TER..SCHEPEN OF AMBTENAAR, OOK EEN MORAAL BESTAAT WELKE OOK VOOR HEN VAN TOEPASSING IS EN BLIJFT. DIE MORAAL IS GEBIEDEND. Som mige personen, en het is zeer treurig dit te moeten vaststellen, hebben een rekbaar geiveten. Hun handelswijze kan niet meer dienen tot grondslag voor het gedrag van andere mensen. Ze handelen niet meer objectief. Ze ziin het. vergeten dat ze een plaats bekleden in de gemeenschap en verantwoordelijk staan voor de gezonde samenleving en de economische orde van hun volk. We hebbenen we gaan er fier op, een doeltreffend verzet ontke tend. Heel rustig en voorzichtig om de slachtoffers, de Gemeenten, de categorie beneden de 6.000 inwoners, niet te doen schrikken werd er ge handeld. Ondanks de zeer onschul dige titel Inelgas zou het hier op neergekomen zijn dat de betrok ken of toetredende Gemeenten of Steden volledig aan hun vrijheid verzaakten, dit niet alleen voor der tig jaar. maar voor altijd. Als plicht, boven en vóór alles, aanzien wii het de gemeenschap. de publieke opinie zoveel mogelijk verder in te lichten omtrent de handelingen die op het openbaar leven invloed hebben. WE VER LANGEN DAT ONZE MANDATA RISSEN ZICH ZOUDEN HOUDEN AAN DE REGELS VAN HET RECHT EN DE OPENBARE OR DE EN VOORAL AAN DE CHRIS TELIJKE MORAAL. GEEN COR RUPTIE ONDER WELKE VORM OOK. KAN OF MAG GEDULD WORDEN GEEN DOMINEREND EIGEN-BÉLANG; GEEN AFWIJ KINGEN VAN HET RECHTE SPOOR: MAAR RECHTVAARDIG EN EERLIJK VERLANGT DE GE MEENSCHAP BEDIEND TE WOR DEN. VERDERE BESPREKING DER STATUTEN INELGAS We gaan nu verder in het la byrint van Inelgas. Beheer en Toezicht. De beheerders die de Gemeenten vertegenwoordigen worden aange steld in ieder der vijf groepen. De bevolking van de gemeenten, be diend door én Gas én Electriciteit wordt voor de aanduiding der be heerders, verdubbeld. We krijgen 1 beheerder per fictief bevolkings cijfer van 40.000 inwoners. Elke ge- (Zie vervolg bic. 9.) 3 Juni 1951 wordt opnieuw Roe- selare's schoonste dag ter gelegen heid van de jaarlijkse ommegang van de luisterrijke H. Hartprocessie. Op deze dag wordt eveneens de 25e verjaring gevierd van de toe wijding van het bisdom aan het H. Hart van Jezus. Onder al de mis sen heeft in de verschillende pa rochiekerken van de stad, de her nieuwing der toewijding' plaats. Roeselare is de stad van het H. Hart. Op geestdriftige wijze en met waardige luister werd verleden jaar de toewijding van de stad aan het H. Hart, een kwart eeuw gele den, herdacht en op plechtige wij ze hernieuwd bij monde van de Hr Burgemeester. Roeselare werd om zijn liefde voor de Liefde-Koning zienderogen beloond. De gruwelijke oorlogsgesel heeft onze stad in de jongste we reldoorlog niet zo erg geteisterd dan kon worden vermoed en ver wacht. Wij danken hierom plechtig de Liefde-Vorst en verzekeren Hem: de onvoorwaardelijke en vrijwilli ge onderwerping van heel ons pri vaat en openbaar leven aan Zijn heerschappij Zijn opperste Koningschap over MENGELWERK: HET WEKELIJKS NIEUWS is de titel van de nieuwe feuilleton die we binnen twee weken in ons blad zullen beginnen. JE BENT EEN DIKKOPis 'n moderne liefderoman, sprankelend van humor... en zeer actueel. HIJ: jonge vlieger, praehtpiloot, zit na de oorlog zonder werk en zoekt een loopbaan. ZIJ: meisje uit de moderne hoge maatschappij, die speelt met de liefde. Maar... «de liefde is geen speeltuig Beide kunnen me kaar niet uitstaan, tot ze uiteindelijk, na tal van avonturen, als grote kinderen inzien dat ze met mekaars karakter best over de baan kunnen. Doch... dan is de veroveringszucht bij hem gemilderd en komt hij inwendig in botsing met zijn vliegersavonturenleven uit de laatste oorlog... En... zij kan op geen andere jongen meer haar gedachten zetten. Alles schijnt toch nog goed uit te vallen, tot... een jam merlijke onmoeting van een zijner vrienden... Maar alles vertellen, doen we niet. We houden de verras sing over voor de Lezer, die beslist met ons nieuw vervolgverhaal aangename uurtjes van tijdverdrijf en spanning beleven zal. ons stadhuis en stadsbestuur, onze straten en wegen, werkhuizen en fabrieken, publieke en officiële in richtingen; Zijn vorstelijke heerschappij over onze scholen, in onze huisgezinnen, over onze jeugd en haar idealen, in ons leven en onze dood... Deze herdenkingsplechtigheid ging door in aanwezigheid van Z. H. Exe. Mgr. Lamiroy, Bisschop van Brugge en Z. Exc. Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle. gouver neur der Provincie. Duizenden en duizenden vreemdelingen waren naar Roeselare gekomen om mee te vieren met de jubilerende stad en hulde te brengen aan Jezus H. Hart. De jubelomgang der mooie H. Hartprocessie ontplooide zich met nooit gekende luister. Het was voor Roeselare een onvergetelijke dag. Het is een gelukkig initiatief ge weest om vanaf dit jaar de H. Hartprocessie te laten doorgaan op de Zondag volgend op het feest van het H. Hart in plaats van op het feest zelf. Aldus zullen veel vreemdelingen in de gelegenheid gesteld worden naar Roeselare te komen om er de enig mooie pro cessie te bewonderen. De processie is de symbolische uitbeelding van de verschillende perioden uit het kerkelijk jaar be kroond door de godsvrucht tot het H. Hart. Het eerste gedeelte is de voorbe reiding tot de verlossing. In het tweede gedeelte wordt afgebeeld: de voorvasten, de Paastijd, de verlossing en de Sinksentijd met de uitbreiding der Kerk over alle volkeren der wereld. Het slot van deze indrukwekkende processie is de hulde van de stad Roeselare aan het H. Hart. De Roeselaarss H. Hartprocessie mag als een der schoonste van het land aanzien worden om haar smaakvolle keurenrijkdom, de weelderige en fijnverzorgde kleder dracht, de rijke afwisseling en de onberispelijke houding' en ernst van de meer dan 1.500 deelnemers. Dit jaar zal opnieuw deze luis terrijke H. Hartstcet uitgroeien tot een heerlijke getuigenis van de oprechte liefde voor en bet on wrikbaar betrouwen op het H. Hart van Jezus. Duizende vreemdelingen uit alle hoeken van het land worden op Zondag 3 Juni in de Rodenbach- stede verwacht om mede hulde te brengen aan het H. Hart. Deze dag wordt ook dit jaar opnieuw Roe- selare's schoonste dag. Doortocht van de Processie Te 15 uur na het plechtig lof in de dekanale kerk van St Michiel, doortrekt de processie volgende straten: Wallenstr.; Vrouwenstr.; St Michielsplaats; Motestr.; Ker- misstr.; Blekerijstr.; Molen- en Ieperstr.; Menensteenweg; Dr Del- bekestr.; Hof van 't Henneken; Zuidstr.; Grote Markt; Noordstr.; Bruggesteenweg; Hugo Verrieststr.; St Amandstr.; Statieplaats; Oost straat; Grote Markt; alwaar slot: plechtigheid en zegen met het Allerheiligste. Een gespannen atmos- féer heeft de laatste we ken het leven te Wervik beheerst, want het nij verige grensstadje, dat langs de Leie te dromen ligt onder de dreigende schaduw der reuze-fa- briekschouwen van het Franse' grensgebiêd, be reidt zich voor om de mensen uit het Westiand te ontvangen tér gele genheid van het 25-jarig jubileum der toewijding van de stad aan het H. Hart. Wervik heeft zich hier in niet willen beperken tot een gods dienstige plechtigheid, hoe groots deze ook weze en steeds het midden punt van deze dag zal vormen, het wil daarbij zijn diep godsdienstig gevoel vertolken in een kunstvol H. Hartspel, waarin meer dan 600 spe lers zullen optreden. Bij dag werk zaam in de fabriek, op de bouwwerf, in het werkhuis of op het kantoor, hadden die zelfde wroeters 's avonds de partituur voor zich liggen, die geduldig en ijverig ingestudeerd werd. De tekst van het spel werd door een Wervikaan geschreven, Heer Storme, thans Bestendig Afgevaar digde; een ander Wervikaan, archi tect Lannoy, zorgde voor podium en decor, terwijl de befaamde Westvaamse componist, E. Broeder Ildefons, Xaveriaan, een stemmige musicale partituur leverde. Werk van eigen bodem kan men dit noemen en dat is het ook. Doch ieder werk dat wil lukken, moet een ziel hebben, er moet levenskracht inzitten. Voor deze vooruitstuwende en tevens binden de kracht zorgde reeds de voor malige onderpastoor van Wervik, E. H. Grymonprez, thans pastoor op de H. Hartparochie, Kruiseke. Toen E. H. Grymonprez Wervikaan werd «extra muros», verloor hij toch het H. Hartspel, waarvan hij de bezieler was geweest, niet uit het oog. Samen met de E. H. Onder pastoor Gyselen stond hij ook dit jaar weer in de bres. Wervik heeft in zijn H. Hartspel een gelukkige oplossing gevonden om een prachtige samenwerking te verwezenlijken tussen kunst en godsdienstig leven. Een schone godsdienstige plech tigheid wordt het stellig te Wervik. waar Zondag 3 Juni plechtig de toewijding zal hernieuwd worden van stad, provincie en bisdom! het H. Hart; kerkelijke en wé lij'ke hoogwaardigeidsbeklederS' len naast elkaar neerknielen samen met hun volk, trouw ei derdanigheid aan het H. Ha beloven. Maar daarnaast zal dieil godsdienstzin tot uiting komt een kunstgebeurtenis, die zeké roepen is om de roem der Le^ in de geschiedenis te vereen^ Duizenden uit gans Vlaan. zullen op 2, 3, 4, 9, 10 en 17L' naar Wervik trekken om er gé te zijn van het machtig openl! spel, Werviks eigen H. Harj Voor het Kristen Vlaanderen i het hoogdagen zijn én van i godsdienstig leven én van 1 staand kunstgenot. Toen vier jaar geleden dj) Hartspel voor het eerst werd i; voei'd, was de toeloop van volk groot. De reeds toegekomen vragen hebben het SecretariaS H. Hartfeesten genoodzaakt minder dan 8 vertoningen te zien. Over de juiste data en; dier vertoningen, vinden de hierboven nadere bijzonderhel Zeker zal het geraadzaam tijdig plaatsen en kaarten tl spreken om geen ontgoochel' op te lopen. gaan door: Maandag 4, Zat 9 .Innl en Zondagen 10 en telkens te 21 uur. Op 10 en 17 is er ook een namlddagvertoninj de jeugdgroeperingen, die do| te 15.30 uur. De prijzen van de plaatsen als volgt: 100, 70, 50 en 30 fr. korting van 20 voor de gr van ten minste 25 man. De plechtige H. Mis die opl! dag 3 Juni te Wervik wordt dragen, met pontificale assis van Mgr. Lamiroy, ter gelege van de 25° herdenking van d< wijding van de Provincie Vlaanderen aan het H. Ham door Radio-Kortrijk over golf!): 198,5 en 202,1 m. worden uitgl den. Maandag 4 Juni, te 16 uur, gaat te Voormezele de jaarlijkse Heilige Bloedprocessie uit. Voormezele, het kleine dorpje bij leper, heeft, even als Brugge, een kostbare relikwie van het H. Bloed van O. H. 4 Kristus. Wij verwijzen onze lezers blz. 2 van dit blad wfiar zij eei gebreide historische studie v over de geschiedenis van het lig Bloed te Voormezele. Z. E. H. Verhaeghe, deken te leper, zegent de menigte met de kos relikwie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1