VOOR POPERINGE EN IEPER Er kraaide geen haantje over De zedelijke van de Koningskwestie I entoonstelling Woningnood te Nieuwpoort Al Vissers vereremerkt te De Panr Oe aloude ScMilliedreef omkaderde dit met luisterrijke Volksfeest! 75 Bemanningsleden kwamen in de duikboot het leven nadat deze een treiler aangevaren h< KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: BUITENLANDS OVERZICHT bij de Firma STEVENS GEBROEDERS Vanden Peereboomplaats 7, IEPER Van 15 Juni tot 1 Juli 1951 Met schrijf gerief en fototoestel doorheen onze streek 2. VAN 1 JULI AF VALLEN SOMMIGE 5 FR.-STUKKEN EN DE 2 FR.-STUKKEN BUITEN OMLOOP Minister Segers komt hen het ereteken opspelden voor daden moed tijdens hun vissersleven uit de bezettingsjaren een der yisscismeisjes dat »n typische kjetlij m Biet het vismiUldj? o p tjo ryg mee opstapte iu dc slo HET WEKELIJKS FOPEKINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). POSTABONNEMENT 1951 België (tot einde 1951) 7J Belgisch Congo 4fr. p. Wi Frankrijk Holland 4fr. p. w' Andere landen 5fr. p. w Verantwoordelijk* Uitgever, J. Sansen, Gasthuisstraat 19. Poper N U gaan die dagen gewoon voorbij. Men noemt ze, lijk vele andere, met dat dode cijfer uit de steeds terugkerende reeks uit de maand... de «zoveelste» van de maand zoals men met cijfers spreekt over electrische lampen, over motoren en over het... matri- cuulnummer van de soldaten en we denken en vergaan in cijfers. Jammer genoeg! 'k Wenste dat we zoals vroeger St Jansdag noemden en St Pieter en Paulus vierden. 24 en 29 Juni hebben ons niets te vertellen. St Jan, St Pieter en Pau lus zeggen ons geweldig veel. St Jan, die woestijnreus, met zijn kemelharen kleed; die boetveerdig- heid predikte, maar zelf het niet na te volgen voorbeeld gaf. Die ge- weldigaard, die donderde tegen al les wat verkeerd was, die vurige, die wondere redenaar, die bij de Jor- daan duizenden zag saamstromen, de doodgewone mensen, handeldrij vende reizigers, soldaten, volk uit de stad en tot de hoge burgerij en dë ongenaakbare heren en dames toe, die niet konden weerstaan aan de bekoring om toch ook eens dien rarenprofeet te zien en te ho ren! St Jan had in die dagen, wat men nu heten zou: geweldig veel... suc ces, een zot succes. Die bijval was zo groot dat het hem naar het hoofd moest stijgen. Maar niet bij St Jan! Die kerel, al vuur en vlam, boog als een kind voor Hem, die na St Jan gekomen was, maar zoveel groter was hij dat hij zich niet weerdig achtte zijn schoenriemen toe te binden. Hij, St Jan, moest kleiner worden, die andere moest groeien. St Jan wordt gediend voor... kin derziekten, voor... stuipen! St Jan zou moeten gediend worden door de grote mensen, om te kunnen nede rig en ootmoedig, om te kunnen klein en kinderlijk blijven, opdat wij geen stuipen van... hoogmoed in de kop zouden krijgen, niet be dwelmd zouden worden door eigen succes; vooral dan wanneer wij ook in bescheiden mate meedoen aan een of ander goed werk Ik houde geweldig van St Jan; een reus van geweld, een kind in nederigheid en dienstbaarheid. St Pieter stierf als zijn Meester, op een ruw kruis. St Paulus werd onthoofd. Dat is nagenoeg negentien honderd jaar geleden. In die dagen was dat geen zeldzaamheid; in volle heiden- ddm immers! In onze dagen is dat evenmin een zeldzaamheid. In Chi na en achter het ijzeren gordijn zijn de «Nero's» uit onze super- beschaafde nieuw-heidense tijd even grote bloedhonden. Petrus en Paulus stierven marte laar voor dat nieuw geloof! ...Er kraaide geen haantje over. Negentien honderd jaar later sterven duizenden martelaars voor dat zelfde geloof. Och, dat is... doodgewoon! Er kraait geen haan tje over. Er bestaan nu dagbladen, er is een wereldpers, er zijn wereld- agentschappen die dagelijks naar alle windstreken nieuwsberichten uitzenden. Maar, dat mensen om hun Christen geloof de dood ingaan, dat is nu zo natuurlijk en, dat anderen die gelovigen folteren en vermoorden, is ook zo natuurlijk en zo alledaags dat de wereldpers er over zwijgt. Dat is negentien honderd Jaar geleden! Door die negentien eeuwen loopt een rode lijn, een lijn van bloed van martelaars. De geschie denis van de Kerk is in bloed ge schreven. En toch! Hoe dikwijls lazen we verleden jaar en ook reeds dit Jaar, dat honderdduizend mensen zich verdrongen te Rome op het St Pietersplein, dat duizenden zich verdrongen in die reuzekerk, de St Pieter en Paulus kerk te Rome? Biecht maar rechtuit dat ge zo en thousiast waart als die jubelende menigte, wanneer ge aan uw radio die plechtigheden volgdet. Beken maar dat ge gezinderd hebt van aandoening bij dat gebeuren. Ge hebt gekeken naar de foto's of naar de films waar ge de Paus mocht zien, gedragen in die zee van volk, zegenend links, zegenend rechts zijn... kinderen. Want hij is de Paus, de... Papa Pius XII, de Hei lige Vader, de Vader van honderden millioenen Katholieken over de hele wereld. Die St-Pieterskerk, de grootste der wereld, is gebouwd boven het graf van dien Petrus, die voor ne gentien honderd jaar, op een vroe ge morgen, door soldaten van Kei zer Nero werd opgeleid en aan een kruis geklonken! ...Dan kraaide er geen haantje over! Het Rome van Nero en de keizers werd en bleef het Rome van St Pieter. Dat is geschiedenis van negentien honderd jaar. Dat is ook een... cijfer! Leg dat nu uit met al 't menselijk verstand van de wereld. Sleur daar nu al de cijfers, al de statistieken en de wetenschap bij Neen, dat is met al die dingen nog duister en onverklaarbaar, wijl het licht uit die St Pieterskerk en het Vatikaan straalt, eeuwen lang, zonder ondergaan, spijts bloed en vervolging, tot en over de Noord en Zuidpool! Doodjammer is het dat we, in onze... dwaze tijd, in cijfers denken en spreken. St Jansdag, St Pieter en Paulus... dat is heel wat anders dan 24 en 29 Juni. Er zijn er wel die wensen dat over die dagen... geen haantje zou kraaien. Onze plicht: Kijken naar die woestijnreus Pt Jan... trouwe kin- ders zijn van de Kerk, van Paus Pius XII, de opvolger van St Pieter: en even denken dat die Kerk is de Rots waartegen alle geweld te plet ter loopt. Bidt ge soms wel eens voor die Kerk, voor uw Kerk? Dat is oneindig beter dan denken en spreken in... cijfers! PÉ VLAMYNCK. Recente joto van Koning Leopold UI met zijn zoon, de Konink lijke Prins, genomen in het Koninklijk Paleis op 11 Juni jl. Oe Verkiezingen in Frankrijk HET SYSTEEM HEEFT GOED GEWERKT Onze lezers zullen zich ongetwij- feld nog herinneren hoeveel moeite het gekost heeft vooraleer de nieu we kieswet, die voor 't eerst met de verkiezingen van verleden Zondag werd toegepast, gestemd geraakte. En dat was zeer begrijpelijk, want bij elke wijziging van een kieswet tracht elke partij bij voorbaat te berekenen of het haar voor- of na deel zal bijbrengen. En daar het moeilijk voor iedereen voordelig kan zijn, is er nog al wat weer stand te overwinnen. Er is in de eerste plaats dit: dat de meerderheid die een nieuwe kies wet stemt er voor zal zorgen dat het in haar voordeel is. Maar als er meerdere partijen in die meer-r derheid zetelen, dan is het ook al moeilijk het zo te combineren dat elkeen er zijn hapje kan van doen. Zo was het dan ook in Frankrijk bij voorbaat zo goed als zeker dat bv. de socialisten er zouden bij win nen en de M.R.P. er zou bij ver liezen. Maar er was ook iets anders dat belang had, nlte zorgen dat de partijen die liet midden houden tussen rechts en links extremisme het pleit wonnen en aan de macht bleven. En daaraan heeft de M.R.P. geofferd. Het kwam er in de eerste plaats op aan de communistische macht in het parlement te verminderen, en tevens te voorkomen dat de R.P.F. van de Gaulle een bedrei ging voor een centrumregering zou worden. De gehele kieswet iverd dan ook onder de inspiratie van Minister- President Queuille in mekaar ge stoken om dat doel te bereiken. Dhr Queuille mag dan ook een bloempje op zijn hoed steken: zijn systeem heeft tot het beoogde re sultaat geleid. MAAR ZAL HET SPELLETJE HOUDEN? Op het ogenblik dat wij schrijven zijn de resultaten van de verkiezing nog niet officieel bekend. Nochtans staat reeds vrijwel vast dat op de 544 zetels er een goeie honderd naar de Gaulle gaan en 'n kleine hon derd naar de communisten Er blijven er dus een drie hon derd over daartussen die men om trent allemaal nodig heeft om een ernstige regeringsmeerderheid te hebben. Maar dat betekent tevens dat het een regering zou ivorden samenge steld uit zeven verschillende partij en minstens negen verschillende parlementaire groepen. En de vraag is of dit tot een ern stige regering zal kunnen leiden. Men kan bijna bij voorbaat in ontkennende zin antivoorden Het is meer dan waarschijnlijk dat de serie der chronische ministercrises zal doorgaan en dat men nu eens om 'n gril van die, dan weer om 'n appetijt van een ander het per soneel van de regering zal wijzigen. Vrije Ingang GELUKKIGE MENSEN Journalisten die met potlood en notaboek in de hand het huis van boven tot beneden afneuzen ziet men misschien wel liever langs ach ter dan langs voor. Bij ons bezoek aan de nieuwe stadswoningen te Nieuwpoort was dit niet het geval want wij waren in gezelschap van de Burgemeester en Stadsarchitect die overal als welkome gasten be groet werden. Over paperassen, administratieve formaliteiten en andere rommel die het ievén vergalt en zuur maakt, is er cïïe dag te Nieuwpoort niet ge sproken. Wel wist de Burgemeester aan de bewoners dezer stadswonin gen te vertellen voor welke dag men de metser of de timmerman mocht verwachten voor .een of ander kar- Er werd te Nieuwpoort gedacht aan de ouden van dagen, die in de kleine doch gezellige woningen, zoals men ze hierboven afgebeeld ziet, een gelukkige oude dag kunnen slijten. De krotwoningen behoren voor deze gelukkige mensen tot het verleden. In de inzet bemerkt men van links naar rechts: dhr Burgemeester Gheeraert, het kranige echt paar Charles Vanbesien-Van Belle en de stadsarchitect van Nieuw poort, dhr J. Decreus. Charles en Euphrasie zijn werkelijk dc kc- nin0 te rijk met hun jiruchtici huisje waar zij een gelukkige oude dag doorbrengen. weitje op te knappen. Het zijn prac- tische mensen te Nieuwpoort die dit initiatief namen en zij voeren hun plannen uit met veel zin voor werkelijkheid, niet om een zaak te doen maar wel om hun mede burgers te helpen. Wil men het verschil kennen tus sen een van de zogenaamde Terfve- woningen en een der nieuwe Stads woningen dan hoeft men niet naar de kostprijs en zelfs niet voorname lijk naar het uitzicht van die wo ningen te kijken, doch men doet er beter aan eens met de mensen te gaan praten die in die huizen wo nen. Dan is alle verder commen taar overbodig. VOOR EEN GELUKKIGE OUDE 1>AG Voor de ouden van dagen stelt het womngprobleem zich op een zeer bijzondere wijze. Waar een van beide echtgenoten overleden is biedt het ouderljngengqsticht steeds een onderkomen, doch in de an dere gevallen, waar beiden nog sa men zijn en reeds een hoge leef tijd bereikten, biedt het probleem der huisvesting een zeer speciaal uitzicht. Tot veel onderhoudswerk zijn de oudjes niet in staat en trappen be klimmen is voor hen ook al uit de boze. Toen het probleem door dhr Burgemeester ter sprake gebracht werd in de Commissie van Open bare Onderstand werd men het eens dit vraagstuk op te lossen met een woningtype dat aan de kust veel gebruikt wordt als landhuisje namelijk de «bungalow». Even voorbij het Sint-Janshospi taal, naast de vaart, werden twee reeksen van drie en een van vier (Si* vervolg VU. 2.) HEER PAUL RAMADIER gewezen Eerste-Minister der Fran se Republiek, Socialist (S.F.I.O.),die niet meer herkozen werd en al dus wellicht het slachtoffer is geworden van een nieuw kiesstelsel, dat hij zelf heeft helpen doorhalen. Het blijft dan ook een open vraag of de zogenaamde republikeinse paf tijen niet te vroeg zullen gejuicht hebben om het fiasco van de Gaulle die gedacht had daags na de ver kiezingen het bewind te kunnen in handen nemen. De R.P.F. heeft een eerste uitslag behaald die, zonder overrompelend te zijn, tóch zeer indrukwekkend is, te meer daar de Gaulle's partij van geen enkel apparentement geivild heeft, en, zoals de communisten, helemaal alleen is opgekomen. Als de sterkste oppositiegroep zal de R.P.F. niet nalaten dagelijks op de regering los te hameren en haar oppositie positie alleen zal haar on getwijfeld nieuwe sympathieën aan brengen. (Zie vervolg blz. 2.) LAATSTE TERMIJN VAN INWISSELING Het Ministerie van Financiën deelt mede dat met ingang van 1 April 1951 buiten koers gesteld werden: 1. de zuiver nikkelen vijffrank stukken, met 31 millimeter dia meter en met de beeldenaar van Z. M. ALBERT; 2. de zuiver nikkelen vijffrank stukken, met 25 millimeter dia meter, dragend op de ene zij de de Belgische leeuw en, op de andere zijde, de wapenschilden van drie van onze provinciën; 3. de zinken vijffrankstukken; 4. de stalen muntstukken van 2 fr. Tot 30 Juni 1951 mogen deze muntstukken tegen andere gangba re munten worden uitgewisseld aan de loketten van de Nationale Bank van België, te Brussel en buiten de hoofdstad. In de plaatsen waar er geen agentschap van de Nationale Bank bestaat, worden deze munt stukken aangenomen, tot 30 Juni 1951, door de ontvangers der r;-te- rijen. der belastingen, der douanen en accijnzen, der registratie en do meinen. Van 1 Juli 1951 af zal de inwisse ling ophouden cn verliezen de be wuste stukken definitief alle waarde. Toen hij, in Februari 19$b, voor de Verenigde Kamers de grond wettelijke eed aflegde, heeft Ko ning Leopold III in zijn Troonrede beloofd, zich steeds volledig ten dienste te stellen van België. De beslissing van Zijne Majesteit., die deze dagen aan het land bekend werd gemaakt, is de pijnlijke be kroning van de uitvoering tot in haar uiterste konsekwesties van deze koninklijke belofte. De bladen hebben inderdaad niet nagelaten, de grootheid te onder lijnen van de recente koninklijke boodschap. Wellicht te weinig werd evenwel de nadruk gelegd op het zuiver-menselijke aspect van deze beslissing. Het moet beslist voor de Vorst als mens een zeer pijn lijk ogenblik zijn geweest, ivan- necr hij de handtekening zette onder de brief aan de Eerste-Mi nister, waarmee hij dc volledige overdracht der koninklijke mach ten aan zijn zoon op 16 Juli e.k. vaststelde. Pijnlijker nog dan dit andere tragische ogenblik, in Mei iSifO, toen hij als soldaat de be slissing treffen moest de wapens neer ie leggen, om zijn volk en siin land voor groter onheil te spa ren. In Mei 19.jO werd hij inder daad gedwongen door de omstan digheden, die hem werden opge drongen door de overmacht van een vijandelijk leger; thans werd hem de beslissing afgedwongen door de stromingen binnen het eigen land, door de meningsver schillen die gedurende vijf jaren de Belgen onderling hebben ver deeld. Maar, zijn beloften getrouw, heeft de Vorst ook ditmaal in vol komen grootmoedigheid afstand gedaan van zijn eigen persoonlij ke gevoelens om alleen liet belang van de natie te dienen. GEEN TERUGKEER MOGELIJK De troonafstand lag in de lijn van de historische ontknoping der revolutionnaire Juli-dagen van vo rig jaar. In de rangen der konings- gezinden heeft wellicht hier of daar nog enige hoop voorgezeten dat die ontknoping ongedaan zou kunnen gemaakt worden voordat een definitieve regeling zou zijn ingetreden. Die stille hoop van mensen, die gedurende zovele ja ren. de Koning trouw waren ge bleven, die weten dat de meerder heid der bevolking hun trouw heeft gedeeld en dat de zaak van de Ko ning een rechtvaardige zaak was, die stille hoop, op de genomen be slissingen van 1 Augustus terug te kunnen keren, is beslist begrijpe lijk. Diegenen, die verantwoorde lijkheid dragen voor de uiteinde lijke regeling, mochten nochtans v niet blind blijven voor de bestaan de machtsverhoudingen in het land, voor de fanatieke overtui ging van een minderheid, die al blijft ze dan ook een minderheid, toch sterk genoeg is om haar in vloed te doen geiden op de politie ke evolutie van de natie. Van 10 Augustus 1950 dag van de voorlopige overdracht der mach ten tot 10 Juni '51 zijn tien maanden verlopen, tijdens dewelke de rust en de orde zijn terugge keerd in het land, tijdens dewelke de zo deerlijk geschonden natio nale eendracht werd hersteld rond de persoon van de jonge Konings zoon, tijdens dewelke, tenslotte, de Vorst zelf heeft kunnen nagaan, dat de nieuwe toestand alleen de continuïteit van het gezag en van de dynastie in de natie kon waar borgen. In die voorwaarden is de vervroeging van de definitieve overdracht der koninklijke macht dan ook de supreme uitvoering van de belofte die Koning Leopold III bij zijn eedaflegging had uitgespro ken. DE DUBBELE WEERSLAG VAN DE KONINKLIJKE BESLISSING De Koning, de regering en dc ganse pers hebben niet nagelaten de indruk te vestigen, dat de plech tigheid van 17 Juli de eedafleg ging van Koning Boudewijn de bezegeling betekent van de natio nale eendracht rond de troon. Dit is beslist de eerste weerslag van de recente koninklijke beslissing. Er is echter meer. Door zijn koninklijke geste, waarvan de hoge zedelijke waarde door alle nationale politiekers wordt erkend, heeft Koning Leo pold niet alleen tegenover zijn eigen landgenoten, maar eveneens ten aanzien van de ganse wereld, de lage verdachtmakingen ver gruisd, waarmee de politieke pas sie der voorbije jaren hem had overladen. Al is de definitieve op lossing van de koningskwestie dan ook niet diegene, die de aanhan gers van de Vorst gedurende jaren hadden gehoopt en verwacht, toch is van die aard. dat Koning Leo pold III de geschiedenis ingaat als een groot Vorst,, en dat het vuil waarmee men hem heeft bezoedeld in de politieke campagnes terug valt op het hoofd der kleine men sen die het in hun passie hebben uitgestrooid. Èn dat mogen de koningsnezin- den niet vergeten. De politieke overwinnaars van het constitutio nele conflict in ons land, kunnen misschien ivel de linkse partijpoli tieker* zijn, de morele zege noch tans hoort aan de Vorst, wiens ze delijke grootheid torenhoog oprijst boven alle kleinheid die in dc po litieke antichambres maar al te veel voorzit. De rehabilitatie van de Koning zal evenwel slechts dan volledia zijn. wanneer wij allen en de koningsgezinden in de eerste plaats voor de wereld en de geschie denis bewijzen, dat de zelfverloo chening van een groot Vorst, niet nutteloos is geweest, en dat we ons in eerbiedige gehoorzaamheid van zijn koninklijke ivens, eendrachtig scharen rond de persoon van do Vijfde Koning der Belgen, Boude wijn I. Aan ons echter, aan allen die het steeds goedgemeend hebben, be hoort de plicht te waken op onze dynastie... en ons van nu af ge reed te wapenen tegen alle gekon- kelfocs der linksen en te roepen: HANDEN AF... Het wrak van de Affray ontdel Hierboven de met 1 Juli ongeldig wordende muntstukken. Kwetsbaar en tevens gevaarlijk op zee is de duikboot, de toren met periscoop en luclitzuiger levt bij aanvaring zeer veel risico. Nochtans kan de duikboot dikwijls op onverwachte wijze ingrijpen. bovenstaande tafereel zag een Amerikaans oorlogsreporter in de Stille Oceaan, toen hij de ti' meemaakte aan boord van een duikboot. De bevelhebber had in de periscoop ontwaard hoe een v\ i tuig, dat in nood verkeerde, over de golven streek. Dadelijk steeg de duikboot naar de oppervli' en de bemanning kon de passagiers van het vliegtuig van een zekere dood redden. Gewettigde onzekerheid is een meer nijpende smart dan de meest brutale werkelijkheid. Toen de Britse duikboot Affrayals vermist werd opgegeven, Donderdag 19 April, en de Engelse Koning reeds namens de Koninklijke Familie een rouwbeklag overmaakte aan de familieleden van de bemanning, rees pas voor goed een tergende twijfel nopens de Affray en haar bemanning. Men bouwde en rekende zó sterk op de moderne uitrusting van deze duikboot en nog meer op de verfijndheid van de moderne opsporingsmiddelen en reddingsuit rustingen, dat men het schier als een onmogelijkheid ging beschouwen dat een duikboot als de Affray zo maar spoorloos kon verdwijnen en vernietigd kon worden in de golven. Men verdiepte zich in veronderstellingen en gissingen en zelfs werd er gesproken van spionnage, kaping door een vreemde vloot. De ene veronderstelling was fantastischer dan dc andere, tot tenslotte een zakelijk communiqué vanwege het departement van Marine, Donderdag 14 Juni in het Britse Lagerhuis, medegedeeld door James Callaghan, berichtte dat het wrak van de Affraydoor de Reclaim ontdekt werd op 70 meter diepte tegen de rand van de Hurd-slenk, een der diepzeebanken van het Kanaal. Zo werd, na ongeveer twee maanden, eindelijk een aanknopingspunt gevonden om deze verschrikkelijke zeeramp op te helderen. ÉÉN DUIKBOOTRAMP PER JAAR Sedert de tijd van De Ruyter en Nelson, toen de oorlog ter zee met karvelen en zeilschepen gevoerd werd, is er veel veranderd. De me chanisatie bracht een groter be weeglijkheid mede en men kwam er ten .slotte toe met het gebruik van de zo gevreesde duikboten, verrassende aanvallen te doen on der water wat voor de tegenstan der steeds dodelijk werd. Terwijl de oorlog 1914-1918 bewees hoe ge vaarlijk de duikboot kan zijn, want de geallieerden werden door de Duitse U-boten op het nippertje van de nederlaag gebracht wist Engeland zijn eigen onderzeevloot uit te bouwen tot een geducht wa pen, waaraan met de jaren de meest verfijnde technische midde len werden toegevoegd. In vredestijd is de duikboot niet op non-actief, want de opleiding van de manschappen vraagt een ver doorgedreven training. Deze oefenvaarten eisen echter regelma tig hun offers en het blijkt wel een fantastische speling van het nood lot te zijn dat precies 30 Britse duikboten vergaan zijn in de laat ste 30 jaren. Hierbij werden de 74 duikboten niet medegerekend die volgens de gegevens der Admirali teit, door oorlogsomstandigheden gekelderd werden. DE AFFRAY» OP NACHT-OEFENVAART Maandag 16 April 1951 verliet de Affrayde haven van Ports mouth. De 28-jarige Korvettenka- pitein John Blackburn, gehuwd en vader van een lief meisje, had een bijzondere opdracht gekregen de marinebasis van Dartmouth,, ren 21 officieren aangeduid on de Affray mee uit te varen,, tijdens de nadht proef nemx moesten gedaan worden metl speciaal toestel dat toelaat bij ij ternis foto-opnamen te maken; der water. Van de .31 offic werden er 21 door het lot a^i, duid om de reis mee te mgl de 10 andere... werden dooi) lot van de dood gered. Met 75 man aan boord richt.' Affrayde steven op het e\; Wight, en 40 km. verder wei' 21.15 u. onder zee gedoken.1 gens de ontvangen orders moe:1 Affray» 's anderendaags ten', den van Dartmouth terug o|; ken, precies te 8.15 u. en vi radio kontakt zoeken met zijn I Elf uren lang heeft men kj kunnen vermoeden van het i hopig drama, dat zich op de b van de zee afspeelde. Nieii, dacht er aan dat tijdens deze( 75 mensen wanhopig vochten l, de dood of misschien in één;, wenk uit het leven gerukt we, Toen begon druppel na dr< de vertwijfeling en de angst meester té maken bij familie!'! vrienden en kennissen die aat gebleven waren. Eerst wilde aan geen ramp geloven en ,s men over het misverstaan van' vangen bevelen. Doch de tijd merde traag en onverdroten ';l en de beloofde seihen var' Affray bleven steeds uit. Op dat ogenblik begon de - niek een fantastische wedloop'1 het noodlot. (Zie vervólg Vissers hebben een hard cn lastig leven. Toeristen en badgasten zien van het vissersleven alleen de schilderachtige buitenkant, maar weten niets over het harde zwoegen op zee. Nog minder kunnen zij vermoeden hoe het er tijdens de oorlog aan toe ging toen de haring- zegen die over ons land neerstreek, betaald werd met het trotseren van duizend en één gevaren door onze onvervaarde zeebonken... en met mensenlevens. Maandag, 18 Juni, zijn die onbekende helden aan de eer gekomen te De Panne. Minister Segers kwam lien voor hun moed belonen met een ereteken en stelde die onverschrokken kerels, die gedurende 2 tot 4 jaar op zee gezwoegd hebben tijdens de oorlogsjaren, tot voorbeeld aan het nageslacht. Maar De Panne heeft ook zijn feesttraditie. de aloude Scharbil- liedreef, die thans luistert naar de moderne naam van Kasteelstraat, heeft haar Scharbilliebeker en, zoals de traditie liet wil, werd hierin liet stevig bruine gerstenat geschonken om de kermis in te luiden van dt feestelijk versierde Kasteelstraat. 'N HARTELIJK VOORGER1 'JHT De feestelijkheden van deze Maandagnamiddag begonnen reeds te 14.30 u. met een voorgerecht waar oud en jong mocht van mee- snoepen. Bijgestaan door zijn gade. knipte dhr schepen Houbaert het lint door waarmede op symbolische wijze de feestelijkheden in de Kasteelstraat ingezet werden. Aan Mw Houbaert werd een prachtige bloemenruiker aangeboden. De voorzitter van het feestcomité, dhr Ch. Vieren, bijgestaan door dhr Germ. D'Havelose. secretaris; dhr Jos. Provoost, schatbewaarder, en de heren E. Bonneux, M. Verhaeghe, G. Delobelle en G. Montaigne, be stuursleden, allen in visserskledij, verwelkomde in hartelijke woorden de aanwezigen en stelde maai delijk voor dat dhr Schepe: eerste een dronk zou doen u: Scharbilliebeker. Met een 1 zwaai werd de tapkraan in he! met extra-bruine geslagen. Me. Cecile Montaigne nam de hon waar en bond ,de schepen eerj servet voor alvorens de bekerj te bieden. Ondertussen had dij cretaris de oorkonde ontrold deed aan iedereen kond hoi Scharbilliebeker ten eeuwigen j in de Scharbilliedreve dlentl waard te worden en op welke hij bij het jaarlijks feest dient bruikt. 'j Na de eredronk door sch Houbaert, volgde deze door 1 Houbaert. Telkens steeg een van toejuichingen op. De leder het comité, .neringdoeners, v. die pas uit zee terugkeerden, kwamen aan de beurt om var lekkere nat te proeven. Andere nen bierpotten kwamen aanru ter versterkng en onze fotog die de handen vol had om alle (Zie vervolg bl Boven: een zicht op de tribune waar de personaliteiten voor de officiële plechtigheid hadden pla genomen. Van links naar rechts bemerkt men dhr Burgemeester Gevaert; Z. Exc. Minister Segers; t Houbaert, 1° Schepen, en de leden van de Gemeenteraad. Onder: een paar opnamen uit de fe telijkheden. Links: dhr. Volksvertegenwoordiger Jan Piers doet de eredronk uit de Scharbilliebeker.- Midden: het feestcomité van de Kasteelstraat, allen zijn in visserskledij uitgedost. Wij bemerken ev< eens dhr Schepen Houbaert en zijn dame. die de opening der feestelijkheden voorzaten. Rccli

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1