VOOR POPERINGE EN IEPER Van «Ommegangen en Kermissen Provinciaal Congres van de Bot der Kroostrijke Gezinnen (Afd. WJ St Lucas Vrije Vakschool te Menen plechtig gewijd Westvlaamse Efectriciteitsprobleme; 12 Van de Vuurtempels van Ahura-Mazda naar de Boortorens der moderne oliewinning Luisterrijke Processie KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATER juni; 1951 BUITENLANDS OVERZICHT Stad Poperinge Zondag 8 Juli, te 10 a. BIJ DE TOESTAND IN IRAN Hoe de ontdekker der Perzische oliebronnen zich door een zendeling liet beetnemen... 25 Jaren onverpoosde arbeid bekroond met een modelinrichting voor vakonderwijs Dhr Gouverneur staat in een omzendschrijve! Arrondissementscommissaris uit leper te w|| en bepaalt duidelijk de te volgen richtlijn* Middenstand en A.C.W. nemen stelling EEN JAAR OORLOG IN KOR E Ade ontwikkeling van maand tot maart 25 Jan. 1951 25 April 25 JUM 25 Maart 25 Mei 25£>br. ZUID-KOREA HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS ONZE 3 UITGAVEH: POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47» JAAR _ii POSTABONNEMENT 195*! België (tot einde 1951) 7?| Belgisch Congo 4fr. p. t; Frankrijk Holland 4fr. p. Andere landen 5 fr. p. V Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Pope; SINT Jan en SINT Pieter en Paulus luiden bij ons de ommegangen en de ker missen in. Aloud gebruik in onze gewesten, gevestigde traditie. Ons volk hield van kermisvieren, 's win ters met Kerstdag en met Dertien- dag, thuis rond de heerd en de Kerstblok; 's zomers was het heel de parochie die meedeed, openbaar. De ommegangals de patroon heilige midden licht en bloemen stond in de kerk en van de vier windstreken de dienderskwa men. Later nog kwam de kermis, wanneer het zware landswerk ach ter de rug was en alle vermoeid heid en zweet... verkermisd werd. En er werd gekermisd! Ge hebt nog wel die taferelen bekeken van Breughel en van Teniers. Ge hebt gekeken naar die luimige taferelen waar de volksspelen worden uitge beeld, naar de zotte leute van dat volk. Ge hadt er uw deun in te kijken naar die geweldige smul partijen. Er werd ergens een zware deur afgehaakt; die had men im mers broodnodig. Kijk maar: twee felle kerels hebben op die deur de grote schotels vlees te dragen naar de kermisgasten. Ge zoudt waarachtig uw hand uitsteken om uw deel te krijgen van die eende lijk, grote taarten die aangebracht worden en met de zware bier kruiken hebben de schenkers hun vracht en hun last. Ergens in een hoek van het schilderij kunt ge de ■staande pers zien... er is immers ook Koning- of Keizerschieting en de St Sebastiaan-mannen zijn in hun nopjes. Die kermissen zijn van de... heel oude tijd! Eeuwen ver! Maar de kermissen waren niet dood. Ze beleefden een evolutie! Ze bleven iets van de gemeenschap, van de parochie. Er was niemand te kort in den dienstvoor de afgestorvenen. Die kregen ook «hun» deel in de kermis. De ge meenschapsgeest zat diep in ons volk. Die dienstwas bijna de grootste plechtigheid van heel de kermis. De grote festijnenmet de reuzetaarten en de reuzeschotels vlees bleven achterwege, maar op de plaats stond het nu vol kramen. Daar waren de schooljongens niet vap weg te drijven. Van de Zater dagnamiddag gaapten ze naar de peerdjesmolen, naar de schommel, naar al die dingen waar ze zo kostelijk vermaak zouden aan be leven. En dat hebt gij beleefd, net als ik. Ge hebt het niet vergeten hoe ge de Zondagnamiddag mee mochten hoe de geur van wafels en oliebollen uw neus en uw maag bewerkten. De groteren moesten zich oefenen in 't schieten naar pij- pekoppen. hun kracht meten, tonen hoe ze juist konden mikken, gooien of werpen. Jong en oud was op de been en er was leven in de herber gen op en rond de plaats. Dat hebben we beleefd. De gemeenschapszin heeft ech ter een deuk gekregen. Nu werd de kermis een... officieel gebeuren. De gemeenteheeft het op zich genomen het pro gramma» op te maken. Er worden officiële programma's gedrukt. De gemeenteraad heeft er zelfs voor gezorgd... kredieten te stemmen voor de vermakelijkheden: voor de duiven-concoursen, voor de velo- koersen... Er is wel belangstelling voor de velokoersen, hoe zou het wel anders in de streek van de «grote» renners? Maar de oude kermisatmosfeer is er niet meer; de belangstelling is verminderd. Er is nagenoeg niets meer voor de... kleinen en de ouderen blijven thuis. Heel de parochie is niet meer «op de been» als vroeger. De evolutie is nog niet ten einde... en we moeten er voor zor gen dat die aloude gewoonte niet helemaal verdwijnt, 't Ware jam mer omdat die oude kermis-atmos- feer zoveel vriendelijkheid, zoveel samenhorigheid, zoveel solidariteit levend hield. Dan immers deed «heel» de parochie mee, uitgeno men een paar zwartkijkers en oude.., kwezels. Maar nu? Ik heb er verleden Jaar zo goed op gelet. Met de ker misdagen waren al de zogezeide «vooraanstaanden» niet te zien! Ze waren op reis. De Zondag ner gens te zien, de Maandag in de «dienst» even zo. Tal van anderen hadden dat voorbeeld gevolgd, na tuurlijk. En heel de kermis leed er onder. In plaats van een gemeen schapsfeest, werd het of zou het een algemene vluchtworden. Dat ware... doodjammer! De ker mis was een gemeenschapsfeest ook een familiefeest. Dan kwamen de landverhui zers» af. Zij die hun parochie ver laten, maar niet vergeten hadden. Voor hen was het een grote dag, familieleden terug te vinden, oude bekenden en vrienden terug te zien. Dat was een groot stuk. kermis. Zal dat alles verdwijnen? Zullen auto's en cars de hele ver- voerbare bevolking wegslepen? Het Betaald Verlofis een prachtige gelegenheid om land en mensen te leren kennen, maar er moet voor gezorgd dat op de pa rochie de gemeenschapsgeest niet helemaal verloren gaat. De Zondag en Maandag waren de grote dagen. Er blijven dagen genoeg over om... uit te vliegen, ook voor de... voor aanstaandere die andere gevaar 'lo pen alle kontakt te verliezen met de gewone inwoners van de pa rochie. De kermis haalde de banden toe; de mensen op «de buiten» waren geen vreemdelingen voor mekaar, ze mogen het niet wor den! 't Ware doodjammer. Dan kon 'n jongere Breughel of Teniers een ander tafereel schetsen De vlucht uit het dorpMet die vlucht zou veel hertelijkheid en vriendelijkheid voor goed verloren gaan. Dat mag niet! PÊ VLAMYNCK. Geen victorie kraaien KRIJGT TRUMAN VOLLEDIG GELIJK De Koreaanse zaak die totaal in het slop geraakt was, schijnt plots een zo vlug als onverwacht beslag te zullen krijgen. De lezers weten liet: dhr Ma- lik, Sovjetvertegenwoordiger bij de U.N.O., heeft nu voor zijn reke ning een voorstel hernomen dat de U.N.O. maanden geleden gedaan heeft, nl, een wapenstilstand en een terugtrekken van de twee le gers elk van zijn kant, achter de 38° breedtegraad. Het is in zekere mate ontploft als een bom, op het ogenblik dat de Amerikaanse overheden beslist hadden geen voorstellen meer te zullen doen. Des te beter. Maar we moeten er ons voor hoe den al te optimistische conclusies te halen uit dat feit. Ogenschijnlijk heeft Truman over de gehele lijn gelijk gekregen in het dispuut met Mac Arthur en de feiten zijn zelfs rapper geëvolueerd dan de Amerikaanse president het voorzag. Inderdaad: de Amerikaan se generale staf had berekend dat het tot September zou duren eer er van de andere kant voorstellen HEER MALIK de Sovjet-afgevaardigde bij de U.N.O., welke een wapenbestand voorstelde voor Korea. zouden komen om het conflict bij te leggen. En we zijn nog maar Juli! Bijgevolg: de communisten moe ten toegeven dat. ze de oorlog vj Korea verloren zijn en de U.N.O heeft beivezen dat de aanvaller hei pleit niet meer kan winnen. Dus: Rusland erkent tussen de lijnen dat het de Westelijke we reld niet aandurft. De kansen voor een vredesperiode slaan bijgevolg goed. Is het dan misschien nog nodig zo haastig en zo hard door te wer ken en aan wederbewapening te doen? Ziedaar enkele conclusies die ze ker zullen getrokken worden en vragen die ongetwijfeld zullen ge steld, worden. Het komt erop aan na te gaan of dit optimisme gewettigd is. MET EEN VERGROOTGLAS LEZEN Wanneer we willen weten wat er onder het voorstel van Malik schuilt, dan moeten wij in elk ge val beginnen met zijn verklarinn aandachtig, en desnoods met een vergrootglas, te lezen. Én eerst en vooral moet gezegd worden dat het ook dhr Malik was die de onderhandelingen voerde voor het stopzetten van de blok kade van Berlijn toen het blerk. dat die mislukt was, zodanig er alle redenen toe zijn om abtii te nemen dat het de Sovjet Unie thans ernst is wanneer Malik spreekt over een staakt het vuren in Korea, en dat het Kremlin de Koreaanse zaak ook in zekere zin als een verloren zaak beschouwt. Opvallend is ook dat de voor waarden door Malik gesteld niet dezelfde zijn als diegene die vroe ger door Moskou en Peking werden naar voor gebracht. BRUSSEL: EEN STAD OF EEN KOOLPLANT? Eenmaal heeft men de steenkool het «zwarte goud» genoemd, maar nu is die naam overgegaan op de donkere aardolie die uit de ge heimzinnige diepten der aarde op welt. Aanvankelijk werd alleen in Rus land en in de Verenigde Staten petroleum gewonnen. Maar op het einde van de vorige eeuw begint het avontuurlijke verhaal van de Britse ingenieur die in Ferzië op zoek ging naar olie. De man was al op jaren en heette d'Arcy. Hij had al eens naar Aus tralië gereisd maar primitieve volks stammen hadden hem daar jaren lang vastgehouden. Hij was er ech ter in geslaagd rijke goudlagen te ontdekken en heroverde aldus de lieve vrijheid en geraakte zelfs nog in goeden doen. Zijn reislust dreef hem naar Perzië waar hij in de gunst kwam van de shah. Dat was toen al een hele toer. De toenma lige keizer of shah van Perzië, Nashreddin, was namelijk, geen ge makkelijke en droeg de vreemdelin gen niet in het hart. Wel had Nashreddin rondgereisd in West- Europa maar het was hem aldaar blijkbaar niet zo goed bevallen en hij was niet bijster opgetogen over de Westerse beschaving. Aan al wie het horen wilde zegde hij dat hij Een zicht óp een deel pan de olieraffinaderijen in Abadan, het Zuid- Perzische oliecentrumZoals men wsèt heeft Perzië een wet afgekon digd tot natinalisatie van de olie-'ndustrie. De Anglo-Iranian OU Company, de enige concessiehoudster in Perzië, en de Britse regering, die de meerderheid der aavdel:n in deze maatschappij bezit, verzetten ticli legen déze nationalisaii?, althans tegen, de wijze, waarop de Porzischv ïWriny te® wil ton uitvoer l0(igont Napoleon droomde er eenmaal van, nadat hij gans Europa onder de voet gelopen had, ook Engeland te overwinnen. Om het fiere Albion tot de knieval te dwingen moest hij het echter eerst op zee verslaan en hiervoor een machtige vloot uitrusten van snelle zeilschepen. Of beter nog: stoomschepen. Want op zekere dag kwam de Amerikaan Fulton aan de grote veldheer een nieuwe uitvinding ontvouwen en een fantastisch middel om zijn oorlogsbodems te wapenen met een nieuwe, ongekende kracht: de stoomkracht. Deze kon de Franse oorlogsvloot geheel onafhankelijk maken van weer en wind en bovendien een grote snelheid verlenen die het mogelijk zou maken de vijand op korte tijd dodelijke slagen toe te brengen. Maar Napoleon nam het hele zaakje niet ernstig op en verkeek hiermede de kans om een zeeslag te winnen en Engeland te verslaan. De tijd der zeilschepen is intussen al lang voorbij en ook de tijd der stoomschepen gaat nu langzaam voorbij. Sedert Diesel de oliemotoren uitgevonden heeft, worden de om slachtige stook- en stoomkrachtinstallatics algemeen vervangen Die selmotoren. Meteen is in alle werelddelen een koortsachtige jacht ingezet naar AARDOLIE OF PETROLEUM, HET BLOED VAN DE MODERNE INDUSTRIE EN VAN DE MODERNE VERKEERSMID DELEN IN DE LUCHT, OP DE AARDE EN TER ZEE. Deze jacht is uitgegroeid tot een strijd die dezer dagen een hoogtepunt bereikt in Iran, het oeroude Perzië, dat aldus het toneel wordt van een be langenstrijd om de olie, die tevens het hartebloed is van de heden daagse oorlogsvoering. Toen werd een wapenstilstand in Korea steeds gebonden aan een afstand van Formosa aan Rood-1 China en het inruimen van een plaats in de Organisatie der Ver enigde Volkeren voor Mao Tse Tuhg. Thans wordt daar niet meer over gesproken. Dat betekent dat Rusland overtuigd is van de on verzettelijkheid van Amerika dit stuk. En het betekent tevens dat de oorlogsdoeleinden van de Chinezen niet bereikt werden De eerste phase van het herstel van de vrede in Korea schijnt dus op geen moeilijkheden te kunnen botsen. Maar de vraag moet gesteld wor den: wie zal er over de wapenstil stand onderhandelenDe oorlog voerenden, zegt Mr Malik. Dat zijn dus aan de ene kant de U.N.O. en aan de andere kant de Noord- Koreanen. De Chinezen hebben inderdaad alleen vrijwilligers in Korea en alhoewel de U.N.O. China als aan valler heeft gebrandmerkt, toch heeft Peking steeds volgehouden dat het uitsluitend om vrijioilligers ging die de Noord-K or eanen spon taan ter hulp gesneld zijn En Rusland staat in geen geval aan de kant der Noord-K or eanen: zii hebben daar nooit de hand in gehad. (Zie vervolg bis. 2.) met het Mirakuleus Beeld van 0:L. Vrouw van St Jan. lijkingen. Wat ons ledenaantl] treft, zijn wij voor wat de E 1 cie Westvlaanderen betreft, jaar van 37.000 aangesloten nen tot 41.000 gestegen eif heel het land van 175.000 aai ten gezinnen naar 220.000, betekent 1.750.000 leden. Hij dan ook de reeks verwezenlijk op, onder meer: vermindert; het spoor voor deouders j kinderen hun leven lang ei; de kinders tot 16 jaar mef; vermindering. Toekenning va! boortetoeslag met verhogim gezinsvergoeding ook voor qi loontrskkenden. Uitbreiding1 het Studiefonds. Het woningfonds heeft v«! jaar voor 269 millioen frari leningen uitbetaald aan zijn Het systeem der kortinj; bracht aan zijn leden voor» 9 millioen fr, op, De toek; Moeder aan de Haard is een lijkheid geworden. Ook op r: gebied heeft de Bond, spijts; tegenkantingen zijn steke w« waar de pionniers, maar ook de gtemd ^airbiiVUiars0erfstia^ stille werkers elkaar ieder jaar Zondag 24 Juni jl. hield de Bond der Kroostrijke Gezinnen, afdeling Westvlaanderen, zijn 23" jaarlijks Congres te Anzegem. Het werd ingezet met een plech tige Hoogmis, waarop een Acade mische zitting volgde, waar het woord gevoerd werd door Mr Alle- waert, Provinciale Secretaris, Mr Inspecteur De Cock en Prof. C. Kamoen, algemene secretaris van de Nationale Bond der Kroostrijke Gezinnen. Een banket volgde, waarop te 15 uur een stoet werd gevormd waar aan 3.000 leden deelnamen. De op tocht ging naar het park van het Kasteel de Limburg Stirum, waar de feestvergadering in open lucht doorging. De feestrede werd gehouden door Adv. L. Van Louwe, Ondervoorzit ter van de Nat. Bond van België. Spreker ving zijn rede aan met te verklaren dat het jaarlijks Prov. Congres een mijlpaal is en moet zijn in de organisatie. Dit congres is en moet zijn. het rendez-vous ontmoeten om met open vizier het bilan te durven opmaken van de bekomen verwezenlijkingen, maar ook van de ondergane ontgooche lingen over het verlopen dienst jaar. We kunnen hier verklaren, zegde spreker dathet afgesloten dienst jaar rijk is geweest aan verwezen- het liefst omringd was door perso nen die niet eens wisten of Brussel een stad dan wel een koolplant was. DE EREDIENST VAN HET VUUR Toch kreeg d'Arcy van de shah de toelating om vrij in Perzië rond te reizen op zoek naar de fel be geerde aardolie. De Brit kende na melijk een beetje de aloude ge schiedenis van dit vreemde uitge strekte dorre land. Hij wist ook welke goden de mensen er aanba den in de tijd vóór de Islam alles overrompelde. Hij had de eigen aardige verhalen gelezen over de godsdienst van het Mazdeisme. De oude Perzen kenden een goe de god, Ahura-Mazda, later ook wel Ormuzd geheten, en vreesden een slechte god, Ahriman. Om de goede god te vererer en welgevallig te zijn aanbaden zij de vier ele menten: vuur, lucht, water en aar de. Het vuur vereerden zij in hun zogenaamde vuurtempels. Het staat geschiedkundig vast dat om en na bij deze tempels machtige, schitte rende witte vlammen oplaaiden die eeuwenlang bleven doorbranden. Later is het Mazdeisme geweken voor de opdringende godsdienst van Mohammed en de vuurtempels zijn vervallen of verdwenen en de vlam men gedoofd. d'Arcy meende dat deze machtige vlammen gevoed werden door pe troleum die op natuurlijke wijze uit de grond opspoot en die dooi de hogepriesters van Ahura-Mazda in brand gestoken werd. Onver moeid doorkruiste hij het land in alle richtingen op zoek naar een verloren plasje vieselijk stinkende zwarte olie of naar blauwe kringe tjes op stille wateren die gemeen lijk de aanwezigheid van petroleum verraden. Maar nergens ontdekte hij enig spoor. De dertien cliehé's hierboven ge- DE SHAH DOET EEN ZAAKJE ven een juist beeld der verschil- jSoals alle PersisslM vorste» hieMleMe PliMïfi v»ö öe &2ïSMüê£ Nashreddin veel van pracht en praal... en bijgevolg ook van het lieve geld dat daarbij nu eenmaal te pas komt. Hij was dus danig blij met d'Arcy een goed zaakje te kunnen afsluiten. De Brit bood hem namelijk een ronde som aan in goede Engelse ponden in ruil voor een concessie. De shah aar zelde niet lang en lachte in zijn vuist terwijl hij de duiten opstreek. Hij had aan de Engelsman, die men allengerhand steeds meer voor een halve gare begon te aanzien, de toelating verleend om geduren de 70 jaren, vrij en ongehinderd, de Perzische bodem te doorzoeken. Bovendien mocht d'Arcy als zijn eigendom beschouwen alles wat hij daarin zou aantreffen. De Brit had nu wel niet meer zo heel veel hoop of geld maar hij was nu in het bezit van een zeer belangrijke con cessie. EEN VREEDZAAM LEVENSEINDE Nog enige tijd zette d'Arcy zijn speurtochten voort maar hij begon er langzamerhand genoeg van te krijgen om de barre grond van Perzië zonder enig resultaat te blij ven doorzoeken. Hij was op het (Zie vervolg blz. 9.) DE PLECHTIGE WIJDING DER GEBOUWEN De sierlijke gebohwen van St Lu cas Vrije Vakschool waren Maan dag 25 Juni feestelijk 'bevlagd. Gans de voormiddag waren ouders, fa milieleden en andere belangstellen den het werk der leerlingen komen bewonderen, hetzij in de klasloka len waar een mooie tentoonstelling was ondergebracht, hetzij in de werkplaatsen waar de leerlingen aan het werk waren en aldus een levendige illustratie gaven van hun dagelijkse bezigheden. Te 15 u. verwelkomde Z. E. H. Bestuurder Vercruysse, Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brug ge, vergezeld door Z. E. H. Kan. Carpentier, Z. Exc. Ridder Pierre van Outrijive d'Ydewalle, gouver neur der Provincie, dhr De Taeye, Minister van Volksgezondheid en van het Gezin. Wij bemerkten verder nog: Z. E. Heer Vroman, Deken te Menen, Z. E. Heren Dejonghe en Versele, Opzieners van het Vrij Beroepson derwijs in het Bisdom en al de E. Heren Bestuurders der Vrije Vakscholen in Westvlaanderen. On der de wereldlijke personaliteiten bemerkten wij Hr Ronsse, voorzit ter van de Provincieraad, Hr Lon- cke, bestendig afgevaardigde. Hr Gombert, burgemeester van Menen, omringd van de schepenen der stad, Hr Deleu, burgemeester te Wervik, Hr Detavernier, inspecteur van Be roepsonderwijs en afgevaardigde van de Hr Minister van Openbaar Onderwijs, de Heren Duthoy en Louwaegie, provinciale inspecteurs bij het Technisch Onderwijs. De industriële wereld betoonde zeer veel belangsteling voor deze feestelijkheden. Wij bemerkten o.m. Hr Capelle, voorzitter van het Be- stuurscomité, de Heren nijveraars Tyberghien, Gebroeders Dewitte, Verraes August, Verhelst Paul. Troch, bestuurder van Textor, De- sombere, aannemer, Pycke en Hol voet, respectievelijk Hoofdingenieur en Ingenieur bij Gazeiec. Processiegewijze en met het Kruis voorop, begaf Z. Exc. Mgr Lamiroy zich door de gangen en lokalen dei- Vakschool, gevolgd door de geno digden. In de nieuwe lokalen dei- afdeling metaalbewerking greep de Waar eens de oude Koornmeulen en Moutmeulen uit liet wa ter van de Leie haar drijfkracht trok, precies op dezelfde plaats verrijst nu een der mooiste vakscholen van onze streek. Van deze eeuwenoude herinnering bestond, tot voor een paar jaar, nog het oude gebouw. Nu blijft er alleen nog de oude Leie en, voor een aandachtig toeschouwer nog een gedeelte van het oude gebouw dat bestemd was om eeuwen te trotseren en vertrouwelijk in bescherming genomen Wordt door een jeugdige bouwtrant die het oude in een nieuw kleedje stak en aanvulde waar het nodig bleek. St Lucas Vrije Vakschool van Menen is, 28 jaar terug, als een gewone avondleergang in vaktekenen begonnen. Nu is alles uitgebreid tot een modelvakschool waar de jeugd der grensstreek gevormd wordt door een vakonderwijs dat voor haar een schone toekomst waarborgt. Dit werk is Maandag 25 Juni jl. bekroond geworden toen Z. Exc. Mgr Lamiroy de nieuwe gebouwen plechtig kwant inwijden. plaats. Draaibanken en motoren lagen stil, het smidsevuur smeulde zachtjes en de jóngens in blauwe overall vouwdeai eerbiedig de han den om het zegenend gebaar te vol gen van 'hun Bisschop. Na de li turgische wijding van het gebouw werd het zo pas gewijde kruis plechtig aan de muur gehangen. EEN VAKSCHOOL IN WERKING Na de plechtige wijding in het lokaal der metaalbewerking schreed de Bisschop zegend door de gangen der Vakschool, de bezoekers en de leerlingen knielden eerbiedig neer. Daarna werd door de hoge gasten een bezoek gebracht aan de lokalen waar als bij toverslag leven en be weging was gekomen. De jongens stonden er aan hun werkbank en deden er hun practische oefeningen zoals iedere dag. In de lokalen dei- weverij gonsden de getouwen en sloegen de spoelen hun draden door het weefsel. Met ontroering bewonderde Mgr Lamiroy hoe zijn eigen beeltenis kunstig geweven werd in een prachtig jacquard- werk. Een werkelijke foto werd er geweven met een feilloze weergave van alle bijzonderheden door niet minder dan 14 schakeringen van wit tot zwart. De adel van de handenarbeid toonde hier z'n schoonste prestaties; de 207 leerlingen van St Lucas Vrije Vakschool brachten zelf het bewijs dat het hier verstrekte on derwijs hen vormt tot degelijk ge vormde vakmannen. De dagschool omvat vier afdelin gen: metaal, electriciteit. hout en textiel, waar het onderwijs over 40 weken loopt. Daarbuiten wordt er cursus gegeven voor speciale vak ken. Deze avondlessen, die 32 weken van. het schooljaar, in beslag ne men, omvatten een cursus van 4 jaar voor beeld- 'en steenhouwen, bouwkundig tekenen, hout- en me taalbewerking, ornament- en tex- tieltekenen en schilderen; verder nog 2 jaar voor electriciteit en 1 jaar voor automobieltechniek, gassmelt- en vlambooglassen. In St Lucasvakschool werden de avondlessen tot een hoge ontwik keling gebracht, wat trouwens be- (Zie vervolg blz. 2.) ning wordt gehouden met<[j zinslasten. Dit alles werd over het va) jaar verwezenlijkt, en is de van jaren lange noeste arbeid!! ook en dit moet gezegd word*:': derlijnde spreker, dank zij d;i dige Regering, die thans ee', gespróken familiale politiek daad voert. Wij rusten niet roept sprek, want ons familiaal progran ver van uitgeput. Twee belai punten dienen in de kortst L ïijke tijd verwezenlijkt te wij 1. De veralgemening der jj vergoedingen. Het ondersche-' thans nog gemaakt wordt tuS't niet-loontrekkende en de loc,.' kende is een schreeuwend!: rechtvaardigheid, die binn kortst mogelijke tijd .moet'! gemaakt worden, willen wiji komen, dat de kinderen vai middenstanders, neringdoend landbouwstand niet verder g< tariseerd worden. 2. Wij vragen een wettelij-, tuut van voorkeur voor de en kinderen' der Kroostrijk!] zinnen bij het toekennen- openbare betrekkingen en ï'i bedieningen. Indien gij Kroostrijke Ge; r.og alleen het voortbestaan staat kunnen verzekeren, i maar rechtvaardig en billi, wij het voorwerp uitmaken V; bijzondere bezorgdheid val''; staat. Wij menen minstens ij recht te hebben en. op gelijk'! te moeten Worden gesteld i thans drie bevoorrechte catej J die van Staatswege van dit.) keurrecht genieten. Wij dur[ huidige Regering haar bijzij aandacht over deze twee 'j vragen. Verder moet de oorlog vei J worden aan een dwaling maar al te lang reeds het Op!' leven vergiftigd,namelijk i Natie zou bestaan uit een t hoping van enkelingen. Me *j dwaling moet beslist afge,J worden, want men moet re houden met deze essentiële 1 heid, namelijk dat de Nati 1 bestaat uit enkelingen, mai1 uit een groepering van Gert Juist omdat men die waartrt; grondwaarde' heeft miskend.:,' (Zie vervolg eigenlijke wijdingsplechtigheid gedurende 32 weken nog een avond- Boven links: het nieuwe sierlijke gebouw van St Lucas Vrije Vak school tc Mensn, liet kontrast met het oude gchouvv (inzet bovrn rechts) is wel scherp, alleen de poort links van hot gebouw en dc drie vensters rechts van het gebouw kunnen nog als leiddraad die nen om een vergelijking tussen beide te maken. Onder links: het bezoek van de personaliteiten aan de vakschool. Wij herkennen van links naar rechts: dhr Burgemeester van Menen in gesprek met dhr Inspecteur Detavernier. Minister De Taeye die met Mgr Lamiroy het prachtig werk der metaalafdeling bewondert en de Gou verneur in gesorek met de Bestuurder der Vakschool. Onder rechts: Mgr Lamiroy wijdt de nieuwe gebouwen. Sommigen die, om een of ander reden, met onze stellingname in zake de artikels over de Electrici- teitsproblemen niet akkoord gaan, laten niet na, telkens de ge legenheid zich voordoet, er op te steunen dat onze ïnlichtingsartike- len inzake Electriciteit alleen ga- zettenpraatzijn. Ze durven het zelfs aan, te fluisteren dat wij an dere doeleinden nastreven en in dienst zouden staan van een of andere groep. Wij storen ons hoegenaamd niet aan dergelijke gezegden en bevesti gen andermaal dat wij enkel en alleen onze Westvlaamse gemeen schap verlangen te dienen. Wij houden van onze vrijheid, durven en willen er gebruik van maken. Tussenkomsten en voorstellen lei den ons van dit doel niet af. Zijn ze niet het beste bewijs dat onze artikelenreeks vruchten afwerpt? We zijn niet van zin ons stand punt te wijzigen, de kern van de zaak blijft: de electriciteitsverbrui- ker moet langs dc gemeentebestu ren, gecontroleerd door de hogere overheid, beveiligd en beschermd worden tegen de machtsmisbrui ken van de F.lectriciteitsmagnaten. Tot nog toe werden we uitgebaat en uitgebuit door vreemde groepen, wanneer het in feite normaal en economisch gewenst ware dat we streven om met eigen volk in eigen Vlaamse keuken te koken. Sommigen geven wellicht de voor- keur aan enkele... zilverlingen, als zij dat voor hunbest vinden is dat schijnbaar hun recht, maar ze verloochenen niet alleen het princiep van de gebiedende recht vaardigheid, doch verkopen meteen hun Westvlaame Volk, HET ZIJN WIJ NIET DIE HET VERKLAREN In ons laatste nummer hebben wij kennis gegeven van de inter pellatie van Heer Volksvertegen woordiger Goetghebeur, zo: verscheen in het Beknopt i van de Kamer. We waren Zaterdag 23 J niet weinig verrast en tever.1 heugd dat ook het A.C.W.;, een klare, ondubbelzinnige lr5 inzake de Westvlaamse Effii teitsproblemen heeft ingeM Hoe kon het ook anders, na® terpellatie Goetghebeur, een' voormannen. Wij citeren, vóór we enke-;» sages weergeven uit de inte:{ tie Goetghebeur. de dooi;! Volksmachtzelf aangel 1 hoof ding: «Wij raden al onze lez) in de eerste plaats onze gi I telijke en provinciale ma l rissen en onze bestuursledtij zeerste aan dit stuk met dM te aandacht te lezen. »Wij vragen daarbij onze gemeenteraadsleden** nieuwe verbintenissen, op van electriciteitsbedeling;'; te keuren zonder vooraf d j en de richtlijnen van de ('i satie tc hebben gevraagd! Dat is klare taal. De ve; woordigers van het A.C.W.;: Gemeenteraden kunnen en i niet meer twijfelen. UIT DE INTERPELLAT, GOETGHEBEUR Mevrouwen, Mijne Herent: Er is geen volk dat meer gemeentelijke zelfstandigheid: dan het onze. Vaagt deze tl weg en het land zal uiteen i Het is dan ook de plicht f. Regering deze zelfstandigheidj biedigen en te verdedigen zellp het centraal bestuur; en het een groter, p.llcht deze zelfs' held te beschermen tegen flip machten die van bulten konv Ik kom ter zake: sedert f heeft Westvlaanderen zich lo1 (Zie vervolgJ 7TZT7 rmIIrrIIrinnr,nI 25 Juni 1950 N.-KOREANS oorlog, waarvan de aanval op 15 Ju ni 1950 het sein gaf tot het tegen- oprukkea der legej-g yaa de YMz. enigde Naties. Wat zwart is, toont per maand het gebied beheerst door ten de legers der V. N. de grens van Mandsjoerije, maar dan kwamen de Nowd-Svveawa. I» Nov- taye&iL. fiimszsa iö ssM (December) so de toestand veranderde. Hetj de landsgedeelte toont ons bied tjsaei tor <As treepen o

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1