NOTARIËLE VERKOPINGEN I HYPOTHEEK i VEILIGE EN WINSTGEVENDE BELE81 een woonhuis bouwgrond bouwgrond herberg villa RENTENIERSHUIS WOONHUIS WEIDE EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS WERKMANSHUIS BURGERSHUIS WOONHUIS BOUWGROND ZAAILAND ZAAILAND WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS HANDELSHUIS M@uhelv@nditie 3 Belles Maisons BOUWGRONDEN en ZAAILANDEN WINKELHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND en HOOILAND ZAAILAND ZAAILAND HOOILAND HOOILAND ZAAILAND EEN WOONHUIS BESCHIKBAAR EEN WOONHUIS W.H.B. ANTVERPIA Te KORTRIJK Te BRUGGE WOONHUIS HOFSTEDE EEN WOONHUIS ZAAILAND EEN WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS BURGERSHUIS VETTE WEIDE HOFSTEDEHEN HANDELSHUIS WOONHUIS BOUWGROND GROND Obligaties en Kasbons 3|f§0 °/o vervallend na 1 jaar 4,50 vervallend na 5 jaar 4,50 vervallend na 10 jaar Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid WOONHUIS HUIZEN BOUWGRONDEN HOFSTEDE HOFSTEDE WEIDE en MEERS BOUWGROND en ZAAILAND TWEEWOONST ZAAILAND BOUWGROND ZAAILAND HOFSTEDE GOEDEREN HANDELSHUIS met garage HOFSTEDE HANDELSHUIS PERCEEL GROND WOONHUIS BOUWLAND HOFSTEDE 2 WOONHUIZEN EEN WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS HERBERG Het Vaderland 9 BOUWGROND Een Opbrengsthuü VILLA WIJ KOPEN OP: BOUWGROND BOUWGROND WOONHUIS TE KOOP ALLERBESTE POLDERHOEVE HET WEKELIJKS NIEUWSZaterdag 7 Juli 1951. Bladz. 10. Studie van de Notaris IMPE-CASS1ERS te Poperinge. Dinsdag 17 Juli 1951 te 3 uur 's namiddags zeer stipt, te Poperinge, St Janskruisstraat, in het gasthof «In de Cantine», gehouden door Me], Dewickere, OPENBARE VERKOPING VAN Een schoon en welgelegen met afhankelijkheden en 5 a. 05 ca. onder bebouwde grond en hof, staande en gelegen te POPERIN GE, Maurice Dewulfstraat 7, be kend bij kadaster sectie F nr 586/b. Bewoond en gebruikt door M. Albert Pauwels, mits 4.450 fr. per halfjaar, boven de lasten en pre mie van brandverzekering, betaal baar op voorhand. Slechts ingesteld: 215.000 frank. Te bezichtigen: Dinsdag- en Don derdagnamiddag, van 3 tot 5 u. Verdere inlichtingen ter studie van genoemde notaris, Boeschepe- straat 11, te Poperinge. (2518) Studie van de Notaris WALTER de SAGHER, Paardenmarkt 4 - Poperinge. Op Maandag 23 Juli 1951 te 3 uur namiddag, in café In de Wijngaard», bij Mr André Pin ceel, Casselstraat 32, te Poperinge, OPENBARE VERKOPING VAN Stad POPERINGE, Peperstraat 13, Een sohoon en gerievig met kelder en verdiep, afhankelijk heden, bebouwde grond en koer, gelegen te Poperinge, Peperstr. 13, ter grootte van 1 a. 6 ca. Electriciteit, gas, water. In goede staat van onderhoud. Onmiddellijk vrij Te bezichtigen: de Maan-, Woens- en Vrijdagnamiddagen, van 2 tot 4 uur. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van ge noemde Notaris. (2517) Studie van de Notaris WALTER de SAGHER, Paardenmarkt 4 - Poperinge. (Telefoon 381 UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE MERKEM Een partij goede ter grootte van 2 ha. 14 a., te Merkem, langs de IJzervaart. In gebruik zonder geschreven pachtvoorw aarden Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van genoem de Notaris. (2516) Studie van de Notaris W. H. de SAGHER Paardenmarkt 4, Poperinge. UIT TER HAND TE KOOP STAD POPERINGE Woestensteenweg 19, met afhankelijkheden, ten dienste van café 't Jonkershof bebouw de grond en tuin, ter grootte van 10 aren 70 centiaren. Verhuurd zonder geschreven pacht aan Mr Cyrille Debacker. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter studie van genoemde Notaris. (2416) Studla van de Notaris W. H. de SAGHER Paardenmarkt 4, Poperinge. UIT TER HAND TE KOOP STAD POPERINGE Pottestraat 97, met afhankelijkheden, bebouwde grond en erve, ter grootte van 90 centiaren. Bewoond zonder recht of titel door Mr Julien De Caesteker. Alle verdere inlichtingen ter stu die van genoemde Notaris. (2417) Kantoren van Notarissen VAN EECKE te Poperinge en DE COCK te leper. OP WOENSDAG 18 JULI 1951 te 2 uur namiddag, ter herberg De Kantien», bij Jufïr. Dewickere, Sint Jans Kruisstraat 13, te Pope ringe, OPENBARE VERKOPING VAN: Een welgelegen en gerieflijk met poort en afhankelijkheden en i 10 aren 40 centiaren bebouwde frond en medegaande zaailand, te OPERINGE, ter westzijde van de steenweg naar Westvleteren, Nr 58, i dicht bij de stad. Bewoond en gebruikt door Mr Maurice Delboo, zonder schrifte lijke huur. Zichtbaar de Maandag en Dins- dag van iedere week, 's namiddags van 2 tot 6 uur. (2396) Kantoor van de Notaris LAHAYE te Poperinge. Maandag 23 Juli 1951 te 14 uur, op het Vredegerecht, Ber- tenp laats te Poperinge, ten over staan van Mr de Vrederechter van het Kanton Poperinge, OPENBARE TEKOOPBIEDING van Stad POPERINGE, Werfstraat 7, en afhangen, met 64 ca. grond en koer, bekend op het kadaster sek- tie L, Nrs 446a en 447a. In huur gehouden door Mr Jul. Liebert-TemperviUe, zonder schrift, mits 84 fr per maand, vrij van be lasting. Zichtbaar al de werkdagen, doch slechts 's namiddags. N.B. Boven de overslagprijs en kosten zal de koper moeten ver goeden voor overname van een af sluitingsmuur in hout en Unalit- papier, toebehorend aan de pach ter: 1200 frank. (2512) Kantoren van de Notarissen D. LAHAYE te Poperinge en E. LEMAHIEU te leper. Vrijdag 13 Juli 1951 te 15 uur, bij Mr Albert Ostyn- Verdonck, «A la Maison de Com merce», Casselstraat te Poperinge, TOESLAG VAN Stad POPERINGE, Casselstr. 135 Gerievig afhankelijkheden en tuin rijk be plant met fruitbomen, samen groot in oppervlakte 4 a. 72 ca., bekend op het kadaster sektie F, Nrs 1550p en 1550q. Vrij één maand na de verkoping. Zichtbaar de Maandag en de Vrij dag van elke Week. N.B. Boven de overslagprijs, zal-de koper moeten vergoeden voor overname van balatum en gasradia- teur: 2.000 frank. Ingesteld: 210.000 frank. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de Notaris Lahaye, leperstw. 30, Poperinge. (2513) Zoekt ff'iets t'huren of te kopen, 1 Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine e ZOEKER» in ons bladI Kantoor van de Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE PROVEN Koop 1. - Schoon met afhankelijkheden, gelegen ter Dorpplaats, en 1 a. 61 ca. bebouwde grond en hovenierhof, Sectie B nr 221/b2. Ingenottreding met de be taling. Sleutel voor bezichtiging bij Mr Jerome Lermytte. Koop 2. - Een perceel gelegen langs de Staatsbaan van Proven naar Roesbrugge, groot 46 a. 33 ca. Sectie A nr 431f, verdeeld in loten. Lot 1, 2, 3 en 4, elk 2 a. 25 ca. met elk 7,50 m. langs de taatsbaan op 30 m. diepte. Lot 5 Is 37 a. 33 ca. zaailand. Koop 3. - Een perceel groot 28 a. 14 ca., Sectie B nr 89a. Recht van samenvoeging. Instel: Maandag 16 Juli 1951 Overslag: Maandag 30 Juli 1951 te 3 u. 's namiddags ter herberg, bij Mr Jerome Lermytte-Faes, Proven. 0,50 t. h. instelpremie. (2419) Studiën van de Notarissen DEEREN te Roesbrugge-Haringe en VAN EECKE te Poperinge Vrijdag 3 Oogst 1951 te 3 u. 's namiddags ter gehoor zaal van de Hr Vrederechter, zijnde het Gemeentehuis te Roesbrugge. Openbare Licitatieverkoping in een enkele zitting van GEMEENTE KROMBEKE (Krombekehoek Een perceel beste bekend bij kadaster Sectie A nr 1013, groot 55 a. Gebruikt door de medeverkoper Mr Emile Bustraen. (2538) Studie van de Notaris JACQUES-E. DE COCK te leper. Maandag 9 Juli 1951 te 2.30 uur namiddag, te leper, Maarschalk Haiglaan, ter herberg Terminus OVERSLAG VAN van Een schoon met hof, te IEPER, Maarschalk Haiglaan (Veurnesteenweg) Nr 95, groot 2 aren 70 centiaren. Vrij van gebruik en ingenottre ding met de betaling. Te bezichtigen op elke Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur. Slechts ingesteld: 202.000 frank. (2415) Studie van de Notaris A. VAN DER MEERSGH te Yper Op Woensdag 18 Juli 1951 te 3 uur stipt namiddag, in de ge hoorzaal van het Vredegerecht te Yper, Grote Markt, OPENBARE VERKOPING VAN STAD YPER Een zeer schoon en gerievig met nijverheidsgebouw, afhanke lijkheden en grond, staande en ge legen Lombaardstraat 26, groot 4 aren 90 centiaren. Bewoond en gebruikt door Mevr. Wed. F. Beuselinck, met schrifte lijke pacht voor 3, 6 of 9 jaar, In gegaan op 1 April 1946, mits 12.000 frank per jaar. Te bezichtigen iedere Dinsdag en Donderdag namiddag, van 2 tot 4 ure. Ten overstaan van de Hr Vrede rechter van het Tweede Kanton Yper. (2392) Studie van de Notaris A. VAN DER MEERSCH te Yper Woensdag 18 Juli 1951 te 2.30 u. stipt 's namiddags in de Gehoorzaal van het Vredegerecht Yper, Grote Markt DEFINITIEVE TOESLAG VAN GEMEENTE LANGEMARK Een gerievig met afhankelijkheden, erve, hof en land, staande en gelegen Klerken straat, groot 23 aren 75 ca. Laatst bewoond door Mr Jerome Derek. Te bezichtigen iedere Dinsdag en Donderdagnamiddag, van 2 tot 4 u. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore. Slechts ingesteld: 20.000 fr. (2526) Studiën der Notarissen LAUWERS en VAN DER MEERSCH te Yper Om uit onverdeeldheid te treden. Studie van Meester ROB. VAN DEN BOOGAERDE Notaris te leper, Menenstraat 15, telefoon 615. OPENBARE VERKOPING VAN schoon en gerievig met atelier, bouwgrond en grote hof te Geluveld, steenweg van leper (tussen Kantientjeen 't Hooge»). Onmiddellijk vrij van gebruik. Lot 1: Handelshuis met 10 aren grond. Lot 2: Bouwgrond met alreeds bestaande gebouwen, kunnende die nen tot garage of atelier met be staande woonplaats, kamers en zol der, groot 8 a. 50 ca. IN EEN ENKELE ZITDAG Dinsdag 24 Juli 1951 te 14.SO u. stipt in de café «De Drie KoningenGrote Markt, te leper. Recht van samenvoeging. Alle inlichtingen ter studie. (2527) WBOHUA- Studie van de Notaris NAUDTS te Komen. Merkwaardige op Zaterdag 14 Juli 1951, te 2.30 uur stipt 's namiddags, te Komen, Invalidestraat. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. (2409) Etude du Notaire THEVELIN a Messines Vente publique volontaire de a PLOEGSTEERT, Bourg, rue de Messines. Lot 1. - Grande maison k étage ancien café Aux Amis Réunis avec 1 are 50 ca. de fonds, cour et jardin, occupée par Mr Gerard Schouteten k 180 frs. par mois. Mise-k-prix seulement 23.000 fr. Lot 2. - Maison k étage avec 1 a. 35 ca. de fonds, cour et jardin, occupée par Melle Agathe Lefebvre 146 frs. par mots. Mise-a-prix seulement 25.000 fr. Lot 3. - Maison k étage avec 1 a. 35 ca. de fonds, cour et jardin, occupée par Mr Leon Laperse a 146 frs. par mois. Mise-a-prix seulement 24.000 fr. Adjudication: Mercredï 11 juillet 1951 a 2 heures de relevée a l'estaminet A la Rabecquechez Mr Ar- mand Werquin, 'Grand Place k Ploegsteert. Droit d'accumulation. (2486) Studie van de Notaris THEVELIN te Mesen Op Woensdag 1 Oogst 1951 te 2.30 uur stipt namiddag, in het redegerecht, Grote Markt, Yper, OPENBARE VERKOPING in één enkele zitdag, van: STAD POPERINGE aan de ingang der stad, langs de grote baan naar leper Beste bestaande als volgt: I. 40 A. 6 Ca. bestgelegen BOUWGROND, sectie D, Nrs 678c en 678b, uitmakende de houtzagerij uitgebaat door Justin Gekiere, eige naar van gebouwen en materiaal, en aan deze laatste verpacht voor Ij aar, ingegaan de 1 Oktober 1946, mits 2.000 fr. 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 2 loten. II. 1 Ha. 69 A. 20 Ca. welge legen ZAAILAND, sectie E, Nrs 204b, 204d, 204b/2, 205a en 206. Ge bruikt zonder geschreven pacht dooi- wijlen Maurice Meersseman, mits 2.500 fr. per hectare, 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 4 kopen. Alle inlichtingen ten kantore van Meester LAUWERS voornoemd. Zie plakbrieven met plan. (2391) Studie van de Notaris CAMERLYNCK te Passendale Instel: Maandag 16 Juli 1951 Toeslag: Maandag 30 Juli '51 te 15 uur, in d'herberg Ste Ceci lia», bij Mr Vansteelandt, te Oost- nieuwkerke, van: GEMEENTE OOSTNIEUWKERKE Spanjestraat Nr 147 Schoon, welgelegen en geriefvol met stage en tuin, samen groot 4 aren 48 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht- voorwaarden door Mr Alf; Crabbe, mits 4.420 fr. 's jaars, betaalbaar om de zes maanden, 1 Januari en 1 Juli, grondbelasting en verzeke ringspremie lastens de eigenaar. Luidens de wet van 30 April 1951, mag de koper zich tegen de her nieuwing der huur verzetten om het goed zelf te betrekken, en mits zes maanden te voren opzeg te be- tcki6ii6n 0,50 t.Ü. Instelpremie. .(2403). OPENBARE VERKOPING VAN I. - GEMEENTE LOKER KOOP 1. met 26 a. 95 ca. zaailand. Ge bruikt door Mr René Dondeyne. KOOP 2. met 28 a. 27 ca zaailand. Ge bruikt door Mr Eugène Pattou. KOOP 3 en 5. samen groot 2 ha 30 a. 53 ca. Gebruikt door Mr Georges Louf. KOOP 4. groot 46 a. 03 ca. Gebruikt door Mr Au guste Bonte. KOOP 6. groot 40 a. 90 ca. Gebruikt door Mr Maurice Ghesquière. KOOP 7/a en deel van 7/b. samen groot 81 a. 80 ca. Gebruikt door Mr Georges D'Huysser. KOPEN deel 7/b, 8, 9, 11. samen groot 2 ha. 13 a. 11 ca. Gebruikt door Mr Maurice Boone. KOOP 10/a groot 60 a. 60 ca. Gebruikt door Mr Jerome Traisnel. KOOP 10/b. groot 62 a. 32 ca. Gebruikt door Mr René Dondeyne. II. - GEMEENTE RENINGELST KOOP 12. groot 5 a. 60 ca. Gebruikt door Mr Maurice Boone voornoemd. KOOP 13. groot 25 a. 10 ca. Gebruikt door Mr Marcel Vandermarliere. III. - GEMEENTE DRANOUTER KOOP 14. groot 56 a. 80 ca. Gebruikt door Mr Omer Delaplace. KOOP 15 met 1 ha. 31 a. 70 ca. zaailand en bos. Gebruikt door Mr Norbert Doolaeghe. Zie plakbrieven met plan. Instelpremie: 0,50 t. h. Recht van samenvoeging. ZITDAGEN: Instel: Maandag 16 Juli 1951 te 2.30 u. 's namiddags, in de her berg 't Hoekjebij Mr Michel Delaeye, te Loker, Dorpplaats. Overslag: Maandag 30 Juli 1951 te 2.30 u. 's namiddags, in de her berg St Josephbij Mr A. Van- dewynckele, te Loker, Dorpplaats. (2426) Studiën van de Notarissen WYFFELS te Roeselare en TOMMELEIN te Kortemark Om uit onverdeeldheid te treden Studie van de Notaris JACQUES RAMAULT te Wervik OPENBARE EN VRIJWILLIGE VERKOPING VAN GEMEENTJC GELUWE Koeistruat nr 4. Koop 1. ••iet afhankelijkheden en 3 a. 18 ca. grond en erve, en hebbende een straatvoorheofd van 10,15 m. Koop 2. - Een perceel groot 2 a. 49 ca en hebbende een straatvoorhoofd van 8 m. Koop 3. - Een perceel groot 2 a. 34 ca. en hebbende een straatvoorhoofd van 8 m, Alles vrij van gebruik en onmid dellijk beschikbaar. ZITTINGEN: Instel: Donderdag 12 Juli 1951 Toeslag: Donderdag 26 Juli 1951 te 3 uur 's namiddags ter herberg In Ste Barbaragehouden door Hr Joseph Durnez, Beselarestraat, te Geluwe. 1/2 instelpremie. Recht van samenvoeging. (2301) Voor het BOUWEN of KOPEN van een HUIS hebben we STEEDS GELD Ook grote kapitalen in Instel: Dinsdag 17 Juli 1951 Toeslag: Dinsdag 31 Juli 1951 te 2.30 's namiddag in het Hotel de BourgogneStatieplaats, te Roeselare, van: STAD ROESELARE Gitsstraat 120. thans dienstig voor winkel met af hankelijkheden, groot l a. 25 ca. Gebruikt door de medegerechtig- de Oscar CuVeele, mits 225 fr. te maande. Zonder geschreven pacht: 0,50 instelpremie, .(2433), op ALLE eigendommen van U of derden als borg. Echte gunstvoorwaarden. Keus van terugbetaling. NOOIT KOSTEN OP VOORHAND LAGE INTEREST Inlichtingen kosteloos: 108, Lange Lozanastraat, Antwerpen. - Tel. 37.73.03 Begijnhofstraat 12. Alle dagen van 10 tot 12 r en 2 tot 5 uur, Wijngaardstraat, 9. Iedere Woensdag van 10.30 tot 4 uur. (1175) Studie van de Notaris RAVESCHOT te Menen UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE GELUWE Bij het grondgebied Menen, Landelijk wijk C nr 40 op en met 46 a. 06 ca. Vrij met 1 Oogst a. s. (2524) Studie van de Notaris RAVESCHOT te Menen Donderdag 12 Juli 1951 te 5 urn-, ter herberg Au Canon bij de Gezusters Clou, Ieperstr. 128, Menen. OVERSLAG VAN GEMEENTE BESELARE Oosthoek. groot 4 ha. 29 a. 71 ca., gebruikt door de Kinders Rottey, met recht van pacht tot 3'1 Sept. 1956, mits 6.400 fr. 's jaars boven de grond lasten en brandverzekeringspremie. Verdeeld in vier kopen. Samen ingesteld op 348.200 fr. Recht van samenvoeging. (2525) Studie van de Notaris J. DESTROOPER te Ledegem. Instel: Dinsdag 10 Juli 1951 Toeslag: Dinsdag 24 Juli '51 te 5 uur namiddag, te Ledegem, steenweg Menen-Roeselare 115, ter herberg De Maalderijbij Mr Arthur Maes, van; Gemeente RUMBEKE, St-Henricus KOOP I: Apestraat (nabij de Menensteen weg), wijk 8, Nr 28, met ruime ge bouwen, stalling, schuurke en erf, groot 11 a. 50 ca. KOOP II: nevens koop één, groot 53 aren. Gebruikt zonder geschreven voor waarden door Mr Ch.-Louis Van- peteghem. Plan ter studie, (2413) Kantoor van de Notaris A. DEBUCQUOY te Wevelgem. RECHT VAN HEROPBOD Studie van Notaris Jos. DESTROOPER te Ledegem Toeslag: Woensdag 11 Juli 1951 te 5 u. 's namiddags in Het Ge meentehuis Markt 28, te Rek- kem, van: GEMEENTE REKKEM - Paradijs Garennestraat 23 met afhangen en erf, groot 2 a. 60 ca. Gebruikt zonder geschre ven pacht door Mr Arth. Titeca. Studie van Notaris AMEYE te Roeselare. UIT TER HAND TE KOOP Naar verslagschrift van openbare toewijzing bij dadelijke uitwinning van het ambt van notaris A. De- bucquoy te Wevelgem van 30 Juni 1951, werd onder opschortende voorwaarde van heropbod (zoals bepaald hierna) toegewezen aan Hr Hilaire Vanfleteren - Vanhoutte, handelaar, wonende te Moorslede, mits: 250.000 frank boven alle bedongen onkosten. Volgend onroerend goed: GEMEENTE LEDEGEM Rollegcmstraat 190 Een nieuwgebouwd met afhankelijkheden en erf, met een grootte op en met erf van 35 a. 64 ca. 79, kadastraal bekend Sectie D nrs 47/b en 47/c. In geval van verkoop na beslag of bij dadelijke uitwinning heeft om 't even wie, gedurende vijftien dagen na de toewijzing, het recht om op te bieden. Het opbod mag niet lager zijn dan een tiende van de hoofdsom van de toewijzing. Het wordt gedaan bij een deur waardersexploot dat aan de notaris betekend wordt en het wordt de koper aangezegd. De toewijzing ten gevolge van opbod moet door dezelfde openbare ambtenaar en op dezelfde wijze als de eerste toe wijzing gedaan worden. Deze toewijzing, welke voor allen openstaat, is definitief. (Artikel 92 bis wet 15/8/1854 ge wijzigd bij de wet van 5/3/1951). Nader bescheid te bekomen bij notaris Debucquoy, te Wevelgem. (2490) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. Studie van de Notaris AMEYE te Roeselare Om uit onverdeeldheid te treden Instel: Woensdag 25 Juli 1951 Toeselag: Woensdag 8 Aug. 1951 te 3 u, 's namiddags in het gast hof JAVA Ooststraat, te Roese lare, ten overstaan van de HH. Vre derechter en Griffier van 't Kanton Roeselare en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, van STAD ROESELARE Kattestraat nr 174 Een goed groot 84 ca., bekend bij 't kadaster Sectie D nr 921t. Vrij van gebruik. 0,50 Insteipennlng. (2531) Studie van de Notaris WYFFELS te Roeselare. Om uit onverdeeldheid te treden Toeslag: Donderdag 19 Juli 1951 te 15 uur in de herberg «In Vlaan deren bij Mr Grymonprez, te Pas sendale, Markt. 1. - GEMEENTE PASSENDALE Dorp, Carablniersstraat nr 12 Een schoon en zeer welgelegen met stagle, ruime stallingen, koer, tuin en beste weide, samen groot 1 ha. 02 a. 52 ca. (Verdeeld in twee kopen). Laatst bewoond door Mr Jules Pattyn-Devriere. Vrij en ongebruikt de I October 1951. Bezoek: Donderdag tussen 14 en 17 uur. De te koopgestelde eigendom, iri beste staat van onderhoud, bevindt zich in 't centrum van de gemeente en is zeer geschikt voor alle han del en in 't bijzonder voor een vee koopman. 2. - GEMEENTE NOORDSCHOTE Dicht bij 't Dorp, langs de Ieperle. genaamd «Den leegen Omaere». Sectie A. Nr 321, groot 1 ha. 53 a. 30 ca. Gebruikt door M. Joseph Cloet, veekoopman te Bikschote, tot 1 October 1951. Recht vansamenvoeging. Plakbrief met plan op aanvraag. Studie van de Notaris AMEYE te Roeselare. Toeslag: Woensdag 11 Juli 1951 te 4 uur namiddag, in de herberg 't SchaakPlaats, te Rumbeke, van: STAD IZEGEM, Krekelmote- en Heibrugstraten. Een schoon en welgelegen groot volgens meting 2 ha. 61 a. 45 ca. Verdeeld in 10 kopen. Gebruikt door Eugeen Deschee- maeker mits 4.078 fr. 's jaars boven de belastingen (zijnde de pacht van 1944 40 t.h. verhoging), met recht van pacht tot 1 October 1952. Plan en inlichtingen ter studie van genoemde Notaris (H. Horrie- straat 15, Roeselare). Studiën van de Notarissen WYFFELS ts Rumbeke en DEVOS te Rumbeke. Om uit onverdeeldheid te treden. UIT TER HAND TE KOOP Welbeklante Den Zoeten Invalto ROESE- ■ARE, Groenestraat 297 A. In 't korte vrij. (2322) Studiën van de Notarissen AMEYE te Roeselare en HENSMANS te Tielt Toeslag: Dinsdag 10 Juli '51 te 2.30 uur namiddag, ln het H6- tel de Bourgogne», Statieplaats, te Roeselare, van: STAD ROESELARE Koop 1. - Menenstw. Nrs 82 en 84. Een welgelegen en sterkgebouwd met inrijpoort, afhankelijkheden, tuin en serre, groot volgens meting 8 aren 87 centiaren. Koop 2. - Menensteenweg Nr 80. met afhankelijkheden en koer, groot volgens meting 1 a. 14 ca. Kopen 3 tot en met 7: Zuidmolenstraat. Verscheidene percelen samen groot volgens meting 26 a. 42 ca., volgens plan goedgekeurd door Stedebouw te Brugge. Koop 8. - Wilgenstraat. Een driehoekige streep groot volgens meting 80 m2 80 dm2. Palende noord: de V.Z.W.D. Ka nunnikessen van de H. Augustinus; zuid op 26,90 m de straat; west op 5,95 m. de Heer Alidoor Berkein te Roeselare. Al deze kopen zijn vrij van ge bruik met de geldtelling. Plan en inlichtingen ter studie van voornoemde Notarissen. Recht van samenvoeging. Deurwaarder R. DUPREZ te Roeselare DOOR DE STAAT GEWAARBORGD tegen de prijs van 970 voor duizend nominaal tegen de prijs van 960 voor duizend nominaal uitgegeven door do (Wet van 16 Maart 1919) Maatadhappelijfee Betel: Brussel, Watertoobun 11 Zich wenden tot l i NATIONALE BANK VAN BELGIS en al de Banken en Wisselagenten. (JIJ) Studie van de Notaris DE TAVERNIER ts Langemark Dinsdag 17 Juli 1951 te 14.30 uur te Langemark, Sint Juliaan Plaats, in «St Elooi». OVERSLAG (2' ZITDAG) VAN Sterkgebouwd en ruim MET NEVENLIGGENDE LAND (straatzijde 25,80 m.) te Langemark Sint Juliaan, Peperstraat 16. Groot meting) 23 a. 26 ca. Slechts ingesteld: 100.000 fr. Bewoner: Heer Jules Verhaege- Claerhout. (2536) Studie van de Notaris VAN DE VELDE te Torhout Om uit onverdeeldheid te treden TE ROESELARE- leper-. Veld- en Mariastraat, Sta- tiedreef, Menen- en Bruggesteen- weg. Noord-, Adriaan Willaerb-, Mer- gaert-, West-, Schutters-, Katte-, leper-. Abele-, Wilgen-, Gits-, Her der-, Kalken- en Veldstraat, Brugge- en Rumbekestw., West- en Mandel- laan. TE RUMBEKE: 5 hectaren 68 aren 21 centiaren, met tuin en boomgaard bij kas teel en bouwgrond in loten. Alles vrij.. ^1762>. Instel: Dinsdag 7 Oogst 1951 Toeslag: Dinsdag 21 Oogst '51 te 2 u. 's namiddags in het Gast hof Au Bourgogne te Roeselare, Statieplaats, van: I. - Een allerbeste gelegen te BEVEREN-BIJ-ROESE- LARE, Meersstraat, nabij de Statie, groot 6 ha. 75 a. 07 ca. (verdeeld in 3 kopen). Gebruikt zonder pacht door Mr Gerard Goethals, valdag 1 October. II. Een partij gelegen te BEVEREN-BIJ-ROESE- LARE, nabij de Statie, met uit weg naar de Statiestraat, groot 63 a. 40 ca. Gebruikt zonder pacht door Mr Lagae^-Pollet, valdag 1 October. III. - Een welgelegen partij gelegen te BEVEREN-BIJ-ROESE- LARE, langs de Statiestraat, groot 1 ha. 28 a. 40 ca. (verdeeld ln 9 kopen. Gebruikt zonder pacht, door Mr Gerard Goethals, valdag 1 October. IV. - Een goede met medegaande LAND, gelegen te BEVEREN-BIJ-ROESELARE, langs een straat leidende naar de Sta tiestraat, groot 67 a. 66 ca. (ver deeld in 2 kopen). Gebruikt zonder pacht door HH. Wilfrled Alliet en Jules Coudenys, valdag 1 October. V. - Een goed perceel gelegen te BEVEREN-BIJ-ROESE LARE, langs de Bollaertstraat, na bij de Statiestraat, groot 14 a. 76 ca. Gebruikt zonder pacht door Mr Odiel Demuynck. VI. - Een schone partij gelegen te GITS, langs de steenweg van Brugge naar Roeselare, groot 37 a. (verdeeld in 4 kopen). Gebruikt zonder pacht door Me vrouw Weduwe Xaveer Vanden- bussche, valdag 1 October. VII. - Een partij gelegen te LICHTERVELDE, Wijk Veidhoeklangs de Veldstraat, groot 1 ha. 70 a. 40 ca. (verdeeld in 2 kopen). Gebruikt zonder pacht door Mr Henri Verhaeghe, valdag 1 October. VIII. - Een goede gelegen te ZWEVEZELE, Wijk De Hillcsteenweg van Kort- rijk naar Brugge, groot 7 ha. 03 a. 86 a. (verdeeld in 3 kopen). Gebruikt zonder pacht door de Gezusters Wybo, valdag 1 October. 0,50 instelpenning. Recht van samenvoeging. Alle verdere inlichtingen en af fiche met plan. te bekomen ter studie van voornoemde notarissen, BIJ RECHTSMACHT Deurwaarder R. Duprez te Roe selare zal overgaan op Dinsdag 10 Juli 1951 te 10 u. 's morgens ter Markt van Roeselare, tot de Openbare rechterlijke verkoping van aangeslagen zoals: notelaren eetplaats, salon garnituur, clubzetels in rode en groene pluche, salontafels, smyrna- tapijten, piano, schilderijen, naai machine, slaapkamer, enz. Comptante betaling zonder kos- ten. '2541) Studie van Notaris DEVOS te Rumbeke. (Tel. 369 Roeselare OPENBARE VERKOPING VAN een groot en welgelegen STAD TORHOUT (Rijselstraat) Een schoon en gerievig WOON HUIS, groot 395 m2, thans een winstgevende beenhouwerij-charcu- terie, in volle uitbating, met oven- bouwde Inrijpoort, garage, grote koer, stallingen, washuis en ver dere toebehoorten. Het huis bevat ruime winkel met ingebouwde frigo, salonsuite, grote keuken met ingebouwde kasten; kelder; boven: zes kamers en grote zolder. Put- en regenwater, electriciteit en gas. Alles ln goede staat van onderhoud. Gebruikt door de eigenaar, Mr Richard Van Lerberghe, en komt vrij met de geldtelling, dus ON MIDDELLIJK VRIJ GEBRUIK. Te bezichtigen alle dagen tus sen 14 en 16 uur. Een zitdag: Instel en toeslag op Maandag 16 Juli 1951 te 2.30 u. 's namiddags in «Café De DriewegBoeyaerdstraat, te Torhout. 0,50 t.h. Instelpremie. (2496) Kantoor van Notaris L DE SAEGHER te Lichtervelde Op Woensdag 11 Juli 1951 s namiddags te 2 u. in het lokaal BurgersgildeStatiestraat, te Lichtervelde, Toeslag van beste groot 5 ha. 82 a. 67 ca. te LICH TERVELDE, Rij ken hoek. Gezamenlijk ingesteld: 741.000 fr. In gebruik bij Mr Adelson La- bens-Vancoppenolle tot 1 October 1954. Verdeeld in 8 kopen. Recht van samenvoeging, Aanplakbrief met plan op aan vraag. (2427) Kantoor van Notaris DE SAEGHER te Lichtervelde Studie van de Notaris R. DE VLIEGER ts lehtegm Toeslag: Dinsdag 10 Juli IM te 2.30 u. namiddag» ter fa berg «De Vogelboek», bij fté Rondelez, te Ichtegem, Engelstmi van: GEMEENTE ICHTEGEM (Engelstraat nr 10) Een welgelegen en gerievig thans beenhouwerij met afharie lijkheden en 13 a. 11 ca. mé gaande erf. Deze eigendom met ts faqade van 14 m. 97 cm. lang# Engelstraat is in beste staat m onderhouden, bestaat uit benete winkel, woonplaats, keuken, fa der en zolder; verder brede inrij poort, slachthuis, koolkot, waskti en zwijnestal. Gebruikt door Hr Alois Ledeyn zonder geschrift, mits 5.000 Jmlj 's jaars. Valdag 1 October. Te bezichtigen de Dinsdag e. Vrijdagnamiddag. Ingesteld: 200.000 fr. Voor verdere Inlichtingen Si, plakbrief. (2S2J) Studie van Notsrli P. SIMPELAERE te De Pan» Dinsdag 17 Juli 1851 te 3 uur 's namiddags in de cill Chèlet des Bainste Kok# Baden, TOEWIJZING VAN EEN te KOKSIJDE, voorhoofdende is 21,60 m. een ontworpen st groot 1.000 m2. Ingesteld: 5.000 fr. Alle inlichtingen ter studie verkopende Notaris, (Tel. 58 Panne)(25# Studie van Notaris P. SIMPELAERE te De Pan» TE KOOP: te OOSTDUINKERKE, groot lil 60 ca. Alle inlichtingen ter studie, (14 58 De Panne). (211) UIT TER HAND TE KOOP STAD ROESELARE: BOUWGRONDENSint - Jozefs kwartier. H. Hart, Meiboom, Vier- weg, Lindestraat, Rumbekesteen- weg, enz... NIJVERHEIDSGE BOUWEN. 1400 m2. HEREN HUIS, vrij. DRIE BURGERS HUIZEN, te Roeselare, center van stad. GEMEENTE RUMBEKE: B O U W G R O N D E N, in en rond Dorpskom en Vijfwegen. (2039) Kantoor van Meester Edg. REYNAERT te Staden TOESLAG Maandag 9 Juli 1951 te 10 ure voormiddag op het Vrede gerecht te Hooglede. Ten overstaan van de HH. Vrederechter en Grif fier OPENBARE VERKOPING IN ENIGE ZITDAG VAN GEMEENTE ZARREN wijk Vrijbos f Ha. 37 a 30 ca. verdeeld als volgt: KOOP I. - Een partij Bouwland. groot 51 aren 25 ca., Kadaster Sec tie B. nummer ex. 400 z. KOOP II. - Een partij Bouwland, groot 86 aren 07 ca., Kadaster Sec tie B. nummer ex 400 z. Alles gebruikt zonder geschreven pacht door Heer Marcel Muyssen te Staden, mits 1.200 fr 's Jaars. (2507) Op Woensdag 18 Juli 1951 's namiddags te 2 u. in het lokaal A.C.W., Statiestr., te Lichtervelde, TOESLAG VAN 1. - Beste 4 ha. 66 a, 24 ca. te LICHTER VELDE. Artois; in gebruik bi.i Mr Julien Bruynooghe, zonder geschre ven -oorwaarden en sedert meer dan 9 jaar. Verdeeld in 8 kopen. Ingesteld: 594.000 fr. TE KORTEMARK met elk 7 a. 5 ca. erf. langs de Lichterveldestraat, in gebruik zon der geschreven voorwaarden bij Mevr. Wed. Stroobant en Mr Ca- miel Tommelein Ingesteld: 60.000 fr. Affiche met plan van hofstede op aanvraag. Recht van samenvoeging. (2528) Studiën der Notarissen P. SIMPELAERE te De Panne» G. NOTEBAERT, Blankenberg Woensdag 18 Juli 1951 te 14.30 u. in de café «Au K Coin», Statiestraat, te Adinkerto TOEWIJZING VAN et afhangen te ADINKERKE.D annelaan 84, groot 463 m2. Thans onbewoond. Alle inlichtingen ter studiën -erkopende Notarissen (tel. 61 R J anne en 41.817 Blankenberge.' (20 Studiën der Notarissen P .SIMPELAERE te De Pannen J .GOOSSENS BARA te Bi* Studiën van de Notarissen DE SAEGHER te Lichtervelde en MOENECLAEY te Torhout Studiën van de Notarissen REYNAERT te Staden en LAHAYE te Poperinge. Woensdag 25 Juli 1951 te 3 uur namiddag, ter herberg «In den Gouden Hoorn bij Heer Vic tor Gunst, Ieperstraat 1, te Staden OPENBARE VERKOPING IN ENIGE ZITDAG VAN een welgelegen ook dienstig voor winkel, met af- hangens, hoveniershof en afzonder lijke uitgang, gelegen te Staden, Bruggestraat, nummer 18, bekend bij kadaster Sectie B nummer 1293 y5, groot, 2 aren 76 centiaren. Thans bewoond en gebruikt door Heer en Mevrouw Marcel D'Hondt- Louagie zonder geschreven pacht- voorwaarden, mits 300 fr. per maand, vrij van belastingen, instelpremie tc winnen, .(2506) Op Woensdag 25 Juli 1951 te 2 u. 's namiddags in de te ver kopen herberg, Kortemarkstraat, te Lichtervelde. INSTEL VAN 1. - Goed MET CICHOREI-AST 2. De gekende 3. - Vier percelen alles te LICHTERVELDE. Korte markstraat. Koop 1 met deel land in. gebruik bij Mr Michel Vyaene en koop 2 met het overige land bij Mr André Vyaene, zonder geschreven voor waarden. Recht van samenvoeging. 0,50 instelpremie. Aanplakbrief met plan op aan vraag. (2530) Maandag 9 Juli 1951 te 3 uur 's namiddags in, het Wf Royal Plage Zeedijk 62, f Koksijde. TOEWIJZING VAN GEMEENTE KOKSUDE-BiDlyj 1. thans ten dienste van café-rest* rant Le Relais», Zeelaan 2. - Een gemeubelde «NIRVANA» de hoek vormen? van de St Idesbald- en Mffl' kerkestraten. Alle inlichtingen ter studiën* verkopende Notarissen. (Tel. Hij Panne en 18.54.',o Brussel) Studiën van de Notarissen FLOOR te Veurne en HEYSE te Gent Studiën der Notarissen DE SAEGHER te Lichtervelde en CAMERLYNCK te Passendale TOESLAG VAN Burgerhuis en Magazijn te LICHTERVELDE op 12 Juli .1951 zal geen plaats hebben, het goed uit de hand verkocht zijnde. (2529) Alle slag van MATRASSEN aan de grootste prijs, ten huize afgehaald. - Schrijven: M. BENOIT, 4, Groensel- markt, OOSTENDE. (1964) Instel: Maandag 9 Juli 1951 Overslag: Maandag 23 Juli )'j te 3 u. 's namiddags, in het tel Sumatra Koninklijke f" te Koksijde St Idesbald, van: GEMEENTE KOKSIJDE St en ST IDESBALD 1. - 4,000 m2 prachtige palende Noord-West op 62.50 m Koninklijke Baan en Zuid-Ooi'! 67,50 m. de Lannes laan. Ve# in 6 loten. 2. - 3,847 m2 schone palende Noord op 80,60 m, de t" nislaan en Zuid-Oost op 83 66.' een voetpad. Verdeeld in 5 lote' 1/2 instelpremie. Kantoor van Notaris FLOOR te Veurne Om uit gemeenzaamheid te V''1 BESLISSENDE TOEWIJZIN0 Op Woensdag 11 Juli te 2.30 urn- namiddag te Alveri< Nieuwe Herbergbij Mr Mertens, van: GEMEENTE ALVERINO (Niemve Herberg) Een gerievig met stal en schuurke, aft 11 a. 85 ca. grond en tuin, P9",: zuid-oost op de Steenweg,, Izenberge. Vrij van gebrtv1 Sterfhuis van Mr en Mevr. Vanhtlle-Huyvaert. Slechtsi ngesteli: 40.000 20 Ha. VETWErDE en 25 Ha, POLDERGROND, gelegen in Vlaanderen (Hollandse grens). Verstreken pacht. Voor inlichtingen: 60, Voorzorgstraat Brussel. - TelefdJ 12.52.94 - 12,77.49. -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 10