ZOEKERS markt der on- hoerende goederen landbouwkrediet zeer machtige en gekende firma verkoopagenten BOUWGROND WOONHUIS HOFSTEDEKEN BOUWGROND WOONHUIS BOUWGRONDEN WOONHUIS VEURNE - BOUWGROND mM). WOONHUIS BOUWGRONDEN BOUWLAND TUIN La ndbou'wo les a m en Machines BOUWLAND EEN WOONHUIS MAASGRAS EEN HOFSTEDEKE HERENHUIS Landhoywvendifie WOONHUIS WOONHUIZEN Landbouwvendltle GEMEENTE HOOGSTADE GEEFT BLIJK VAN SOLIDARITEIT KASBONS AAN TOONDER BOUWGRONDEN GELD BURGERSHUIS TE KOOP OVER TE NEMEN TE KOOP GEVRAAGD Onroerend Agentschap MARTIN CH. WINKEL GOEDE CHARCUTERIE Uit ter hand te koop NIJVERHEIDSGROND en BOUWGROND OVER TE HEMEN OVER TE NEMEN Hofstede 10 Ha. Marktprijzen Te koop Te koop ZOEKT ENKELE ERVAREN DOHARCH EURS(EUSES) Rijke broodwinning verzekerd aan werklustige door tastende elementen. - Schrijven met referenties onder letters E. C., ter drukkerij, die zal overmaken. (2257) Gevraagd Belangrijke maatschappij GEEN 3.500 a 4.000 FR. DOCH SLECHTS 2.500 FR. Afgewezen voorwerpen in ijzer Vraagt plaats Te huwr Gevonden Gerieflijk HANDELSHUIS WERKMANSHUIS Per AUTOCAR of TREIN WAAR STAAN WE MET BENELUX? BANK VAN ROESELARE Noordstraat 38, Roeselare STEYR BERICHT: WIJZIGINGEN AAN DE OVERDRACHTSTAXE ZELFDE TAXE INZAKE WEEFSTOFFEN CICHOREI REISVERKEER EN BANKBILLETTEN MONETAIRE TOESTAND TREKKINGEN GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE 1938 LENING VOOR WEDEROPBOUW Eerste Schijf. Tweede Schijf Derde schijf. Vrije Goud- en Deviezenmarkt PULLMAN - REIZEN G. VERLEYE - INGELMUNSTER - Tel. Lourdes, vanaf 2.390 fr. Rijn, 4 dagen, 1.390 fr. Spanje, 11 d., 4.290 fr. Spanje-Portugal-Fatima Tyrol, vanaf 1.995 fr. Italië-Rome-Capri, 16 d. Zwitserland, 9 dagen Varesa, Wereldk. Beroepsr. Dolomieten-V en«tië, 14 d. Bayreuth, Rich. Wagner Festspiele Salsburg, Mozartfestival Ind. reizen Festival of Brit. Treinreizen Zwitserland- Italië-Corsika Studie van de Notaris BUURMANS te Veurne. OPENBARE VERKOPING VAN Gemeente KOKSIJDE (Baden) Een schoon perceel -degen Zeedijk, waar het een ïront- i -((gestrektheid heeft van 5 meter, ;.oot 125 m2. Toeslag: Donderdag 19 Juli '51 Ie 4 uur namiddag, in de gehoor- lal van het Vredegerecht, Oost raat 2, te Veurne. Studie van de Notaris BUURMANS te Veurne. OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE STEENKERKE Een welgelegen ntt aanhorigheden, hoving en me egaande bouwland, gelegen Steen- racht 30, gekadastreerd sectie B, Fïr 182a/2 en deel van Nr 182e. Woonhuis vrij van gebruik. Bouwland vrij op 1 Oktober 1951. Instel: Maandag 9 Juli 1951 Toeslag: Maandag 23 Juli '51 4 uur namiddag, in de herberg tpe Kroon», te Steenkerke. 0,50' t.h. Instelpremie. Op Maandag 9 Juli 1951 te 2.30 uur namiddag, MEUBELVENDITIE ;i het voormelde woonhuis, Steen- vracht 30. (2404) Kantoor van de Notaris Jos. SWENNEN te Nieuwpoort BEPAALDE TOEWIJZING Op Woensdag 11 Juli 1951 la,3 u. 's namiddags, te Lombard- jde ter herberg «De Wederge- Korte», bij de Hr Odiel Blomme. van GEMEENTE WESTENDE Noordstraat Gerievig net afhankelijkheden en welgele- m bouw- en weilanden, groot ha. 98 a. 60 ca. Slechts Ingesteld: 361.000 fr. In gebruik door Mr Valentin Calie, zonder geschreven pacht. Nazicht: Dinsdag en Donderdag, van 14 tot 16 uur. Eigendom van Mr Carolus Roye cn anders. Alle inlichtingen te bekomen ten !:antore van voornoemde Notaris. (2439) Kantoor van de Notaris Jos. SWENNEN te Nieuwpoort REOHT VAN OPBOD Door meester Joseph 3WENNEN, -otaris te Nieuwpoort is op 4 Juli 1951 toegewezen geworden: GEMEENTE WESTENDE Gekalsijde straat tussen Essex Gcottischlaan en Duinenstraat. Perceel ''ebbende een grootte van 45 a. '9 ca. 56 dm2, bekend bij kadas- ter sectie A nr 34f9. iMts 20.000 fr. aan meester Mau ris- Sebrcchts, notaris te Oostende, Charles Janssenslaan 35. Om het even wie heeft gedurende ijftien dagen na de toewijzing het recht om op te bieden. Het opbod mag niet lager zijn r'in één tiende van de hoofdsom van dg toewijzing. Het wordt gedaan bij een deur- aardersexploot dat aan de notaris 'iSeph Swennen te Nieuwooort, "okstraat 45, betekend wordt en het wordt de koper aangezegd. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde notaris. (2535) Kantoor van de Notaris '9S, SWENNEN te Nieuwpoort. OPENBARE VERKOPING Op Maandag 16 Juni 1951 instel met 0,50 premie Maandag 30 Juli 1951 2.30 uur namiddag, te Oostduin kerke, ter herberg «Hötel Lêopold», I j de Gezusters Chieux, van: GEMEENTE OOSTDV1NKERKE Leopoldlaan Nr 5, Gerievig tiet 2 verdiepen en afharkelijkhe- ('an, groot 215 m2, bekend bij ka- taster sectie A, deel Nrs 151c en ]54u. Nazicht: Dinsdag en Don derdag, van 2 tot 4 uur. Eigendom van Mr H. Zonnekein, te Wilrijk. Bewoond door Mr V. Coussaert. Alle inlichtingen te bekomen ten ''■antore van voornoemden Notaris. Studiën der Notarissen P. DENIS te Nieuwpoort en LEMAHIEU te ieper. Op Maandag 9 Juli 1951 3 uur 's namiddags, in de café Hof ter Duinen», bij d'Heer Isi- ore Rubbrecht, te Oostduinkerke, TOESLAG VAN GEMEENTE OOSTDUINKERKE Duinpark, Zes schone Ie Oostduinkerke, wijk genaamd 'Duiripark», respectievelijk groot a. 51 ca. - 5 a. 87 ca. - 5 a. 14 ca. ,5 a. 53 ca. - 4 a. 68 ca. - 7 a. 62 ca. 'Gewone voorwaarden. 'Voor alle verdere inlichtingen ch wenden ter studies van voor noemde Notarissen P. DENIS te "ieuwpoort en LEMAHIEU te leper. (2411) TE KOOP Studie van de Notaris L. CORDY te Woumen (Dikem.) Om uit onverdeeldheid te treden. De Notaris Louis CORDY, te Woumen, zal, in gevolge vonnis ver leend door de Burgerlijke Recht bank van Veurne, dato 10 April '51, openbaar te koop aanbieden: GEMEENTE WOUMEN Een welgelegen en gerievig met drie grote plaatsen beneden: keuken, huisplaats en kamer; met grote voute en zolder, twee stallen, koolkot en schuur, staande op cyns- grond, behorende aan de C.O.O. te Woumen, bekend ten kadaster sec tie C, Nr 833f. Ongebruikt en vrij een maand na de overslag. Laatst bewoond door Mevr. Emi- liana Wybou. Let wel; ENIGE ZITDAG VOOR OVERSLAG: Donderdag 19 Juli 1951 te 3 uur stipt, bij Georges Van- houwe-Vanhee, Dorp. Woumen. Inlichtingen ter studie, in de voormiddag.(2393) HO m. van de markt, 396 m2; ge- hslbreedte 12 m.; rustige en aange- ■hme ligging. Schrijven ten bu- •ele. (2520) DE PANNE 4) Handelshu is, gelegen Kasteel - ''r4at 22, groot 102 m2. Ingesteld: ■"O.OOO fr. Toeslagprijs: 270.000 fr. r b) Grond, gelegen Poststraat, groot 1,8 m2. Ingesteld: 11.000 fr. Toeslag- l'fljs: 12.000 fr. Notaris P. Simpelaere te De Pan ic. (28-6-51) ROESELARE Koop I. - Perceel weide en uitweg, '"logen Vijfwegeustraat, groot 76 a. tb ca. - KUMBEKE Koop II. - Partij bouwgrond, groot a. 50 ca. langs wegel van Vijf we tstraat naar de Kasteelstraat. Bij samenvoeging toegewezen voor -7.000 fr. Notaris Devos. Rumbeke (28-6-51) WERVIK Woonhuis, gelegen Brikkehoekstv. met 15 a. 10 ca. grond en erve. ''gesteld: 60.000 fr. Toeslagprijs: 1.500 fr. Werkmansbuis, met 3 a. 10 ca. -oud. Ingesteld 80.000 fr. Toeslag- 80.000 fr. 0Hris J. Ramauit, -Wervik. Studiën van de Notarissen L, CORDY te Woumen, Diksm. en R. CALLEWAERT, Diksmuide Om uit onverdeeldheid te treden. STERFHUIS Alois Bogaert-Octavie Des peghel. Vrijmllige openbare verkoping van GEMEENTE HOUTHULST Terreststraat. KOOP 1. Een zeer ruim alsvoren, met beneden: grote woon plaats, thans dienstig voor winkel; ruime keuken en woonplaats, scho ne kelder; boven: 5 kamers en zol der; met poort en garage, stallin gen, ruime bergplaatsen en hof. Bekend ben kadaster sectie C, nr 555t en ex 555U. groot 3 a. 5 ca. Ingesteld: 166.000 frank Gebruikt door medeverkoopster Josephina Bogaert, tot 1 jaar- na de overslag. 1.500 fr. te jare, betaal baar op 1 October, na termijn, bo ven de lasten. Te bezichtigen: iedere Woensdag en Donderdag. KOOP I. - KOOP 3. - KOOP 4. Drie percelen goed gelegen met elk circa 7 m. 10 cm. ter Ter reststraat, elk groot volgens gedane meting 1 a. 90 ca., bekend ten ka daster sectie C, nr ex. 555U. KOOP 2. - KOOP 3. - KOOP 4. Respectievelijk ingesteld: 22.000 - 22.000 - 22.000 frank. Gebruikt en vrij als Koop X. GEMEENTE ZARREN - Terrëst. KOOP 5. Een perceel goed alsvoren sectie C, nr 678f/2, groot 8 aren. Ingesteld: 10.000 frank Gebruikt door Paul Carnier. mits 125 fr. per jaar, Octoberpacht en betaald op voorhand. KOOP 6. Een goed perceel alsvoren sectie C, nr 716m, groot 4 a. 20 ca. Ingesteld: 5.000 frank. Gebruikt door zelfde Paul Car- nier, mits 75 fr. per jaar, October pacht oh' beta'ald op voorhand. Overslag: Maandag 9 Juli 1951 te 3 u. 's namiddags ter herberg De Zoete Invalbij Arthur De- kevrel-Vanbrabant, te Houthulst- Terrest. (2412) HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 7 Juli 1951. Bladz. 11.1 Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. Studie van de Notaris JEAN PIETERS te Reninge Maandag 16 Juli 1951 te 2 u. stipt 's namiddags te Re ninge, op de Honderd Gemete dichtbij het Reningehof, ingang langs de Reningehofdreve. OPENBARE VERKOPING VAN zeer schoon bestaande uit: motoren, TRACTOR FORDSON, rupstractcr Studebaker, ploegen, karren op luchtbanden, draad, ladders, eggen, remorque, olifantplaten, een ruiters, kisten, smis- en electriciteitsbenodigheden, bloempotten, dad-:nt bijenbakken. beton staken en platen, beton kui pen, en nog allerhande, te lang om te melden. Al de kopen zijn te bezichtigen op ZONDAG 15 JULI 1951.' Gewone voorwaarden. Komn- tante betaling. (2425) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. Om uit onverdeeldheid te treden. Op Dinsdag 17 Juli 1951 te 2 uur 's namiddags, te Diksmui de, in het Vredegerecht, Woumen- straat; ten overstaan van de Heer Vrederechter van het Kanton Diks muide, OVERSLAG VAN GEMEENTE HOUTHULST Jonker shovestraat Twee percelen gelegen in de Jonkershovestraat, sectie E, Nr 189 v5, groot volgens meting 11 a, 20 ca. (verdeeld in kopen)(2406) ww-BM ««uuafMt'.«tKV'.uajg'.'qi. mj s1 •nurmsr Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. Om uit onverdeeldheid te treden. Op Donderdag 26 Juli 1951 te 2 uur '6 namiddags, te Merkem, ter herberg «Het Parnassus Huis», bij Mr Eric Bruneel, OVERSLAG VAN GEMEENTE MERKEM Kauterstraat gelegen in de Kauterstraat, staan de op cynsgrond toebehorende aan Mevr. Barones de Blommaert de Soye-de Coninck de Merckem, sec tie B, Nr 916/2 f3 voor het gebouw. Vrij van gebruik. Afhangende van het sterfhuis Fmile Lcdene-Kinoo. (2405) Studie van Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE WOUMEN (Vijfhuizen) Verschilende percelen groot 6 Ha. (2131) Zoekt g'lëts t'hurci. of te Kopen. Zoekt ge 'n meid, 'n plaats ot wat? Wacht niet langer, plaats nog lieden ja mm .iiSMMiJnm Om uit onverdeeldheid te treden. Op Dinsdag 17 Juli 1951 te 3 u. 's namiddags, te Diksmuide, in het. Vredegerecht, Woumenstr., ten overstaan van de Heer Vrede rechter van het Kanton Diksmuide, INSTEL VAN GEMEENTE WOUMEN (Roonewijk) met aanhorigheden, stallingen, me- degaande erve, bouw- en weiland, sectie B, Nrs 1669, 1671, 1667d en 1668d, groot 2 ha. 30 a. 34 ca. Gebruikt door Mevr. Wed. Cyriel Vanstaen, mits jaarlijks 6.000 fr., vallende telken jare op 1 October. 0,50 t.h. Instelpremie. (2407) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. UIT TER HAND TE KOOP met hof, groot circa 591,50 m2, ge legen te BEERST, aan de ingang van Diksmuide. Vrij van gebruik.(1843) Studie van de Notaris S. MAERE te Esen. Op Maandag 9 Juli 1951 te 2 uur, te Jonkershove (Woumen) ter hofstede bewoond door Achiel Dezender en vroeger door Gaston Vermeersch, Zuid-Torhoutstraat 571, Prachtige Begrijpende: landbouwmachines in besten staat, wagens, klein alaam en gereedschappen, meubels en mobi laire voorwerpen. Voornaamste stukken zijn: pik binder, maaimachine, zaaimachine, brackeuse, hooirakel, afromer, kar op luchtbanden voor dierenvervoer, enz., zoals op de plakbrieven. Komptante betaling. Er wordt ontvangen na de verko ping, in de herberg «Het Jonckers- hofbij Kamiel Declerck, te Jon kershove. (2320) Studie van de Notaris S. MAERE te Esen. ENIGE ZITDAG: Voor Instel en Toeslag op Dinsdag 10 Juli 1951 te 3 uur 's namiddags, in de gehoor zaal van het Vredegerecht te Diks muide, Koning Albertstraat De Notaris S. MAERE, ie Esen, zal ten overstaan van de Hr Vrede rechter van het kanton Diksmuide, openbaar te koop aanbieden: GEMEENTE VLADSLO Een gerievig met afhangen en erve. gestaan en gelegen te Vladslo, Kortewilde, ge kadastreerd sect. D, Nr 573/a, groot 2 a. 22 ca., palende noord-oost en zuid de C.O.O. van Vladslo, west M. Jonckheere-Neyrinck te Vladslo en de Domeinen van de Staat. Vroeger gebruikt door André Ver- meersch-Louage te Vladslo, mede- vérkoper, thans vrij van gebruik. 0,50 t.h. Instelpremie te winnen. Alle inlichtingen te verkrijgen ter studie van de werkende Notaris (2319) Studie van de Notaris S. MAERE te Esen. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE ESEN Twee gerieflijke te Esen, Diksmuidestraat. Zich wenden ter studie van de Notaris-verkoper voor alle inlichtin gen(2321) Studie van de Notaris S. MAERE te Esen. Maandag 16 Juli 1951 te 3 u. 's namiddags, te VLADSLO, Beerststraat, ter hofstede gebruikt door de Kinders CARETTE, van: Twee bekalfde melkkoeien, een vaarzekalf, 'wagens, driewielkarren, sjees, ploegen, enz., allerhande klein alaam. Een gemet haver, 400 roeden gerst in kopen. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. (2414) HERNIEUWDE OPROEP De plaats van gemeenschappelijk veldwachter voor de gemeenten Hoogstade en Gljverinkhove is te begeven. Voorwaarden 1) Belg zijn; 2) Van goed gedrag, leven, zeden en Burgertrouw zijn; 3) Voldaan hebben aan de militai re verplichtingen; 4) De door den Heer Gouverneur der Provincie aan te duiden ge meente bewonen, drie maanden na de benoeming; 5) Geen handel drijven noch bij- bedieningen uitoefenen, zelfs niet door tussenpersonen; 6) Ouderdom 25 jaar, maximum 35 jaar, verhoogd met 5 jaar voor de voorkeurrechthebbenden, in gevolge de wetten van 3-8-19 en 27-5-47; 7) Houder zijn van een bekwaam heidsgetuigschrift voor veld wachter, afgeleverd door den Heer Gouverneur der Provincie W estvlaanderen 8) Zich onderwerpen aan een ge neeskundig onderzoek, af te ne men door een door de Hr Gou verneur der Provincie aangedui de geneesheer; 9) Wedde volgens wettelijk barema. De eigenhandig geschreven aan vragen dienen, vergezeld van de no dige bewijsstukken, onder aanbevo len schrijven, gezonden te worden aan de Heer Burgemeester te Hoog- stade, uiterlijk tegen 24 Juli 1951. N. B. De aanvragen welke bij eerste oproep werden ingediend, en die alsdan volledig in regel waren, blijven geldig. Bij bevel: De Secretaris, De Burgemeester, G. MAELSTAF. C. DURON. (2485) en doet tevens een veilige geld belegging door het aankopen van de door de Staat gewaarborgd VAN HET NATIONAAL INSTITUUT voor (Openbare instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 30-9-1937.) 56, Jozef II straat, 56 BRUSSEL. Tel. 18.40.04. RENTEVOETEN: 4,50 op 5 jaar 4 op 3 jaar 3,75 op 2 jaar. Aldus helpt U het Instituut in het toestaan van de nodige kredieten aan de landbouwers. Voor alle inlichtingen wendt U in volle vertrouwen tot de aangenomen gewestelijke ver tegenwoordigers M.M. A. GHESQUIERE. 26, Maria v. Burgondiëlaan, Brugge. L. MAES, 23, Statiestraat, Kom.en. M. S1NNAEVE, Schoolplaats, 2 A, Diksmuide. E. WUYI.ENS, 10, Maar schalk Fochlaan, leper. (d-1269) te BRUGGE en omstreken. - Uit stekende ligging. - Goede verbin ding. - Voordelige prijzen. om te BOUWEN, met of zonder premiën. Op lange of korte termijn. NIEUWBOUW, plans, constructie. - Materialen eerste keus. Alle forma liteiten. Spoedige afhandeling. Zich wenden: W.V.B.O., Academiestr. 7. Brugge. - Tel. 326.53. BRUGGE. Nieuw burgershuis te koop uit de hand, nabij stad. - Beschikbaar binnen kort. - Gemak van betaling. - Z. w.: W.V.B.O.. Academiestraat 7, Brugge. (230-5) UIT TER HAND TE KOOP Zeer schoon en gerieflijk met hof en garage. - Gelegen Dorp 142, VLAMERTINGE. - Onmiddel lijk vrij. Alle inlichtingen aan zelfde adres. (2437) Schoon HANDELSHUIS te Krie len. Prachtig BURGERSHUIS met garage en hof te leper. BEENHOUWERIJ te Ieper en te Komen. Werkmanswoning te leper. Huis met magazijnen of hofste deke omtrek Geluveld-Zandvoorde. St Nikolaasstr. 11. IEPER, tel. 831. Hypotheekleningen - Financemen- ten - Geldplaatsihgeii - Alle verze- toiase», w"-' .(233Q) frua 250 FR. PER DAG EN MEER BIJ U THUIS VERDIENEN met onze Breimachines Rapide Vlug en kosteloos aanleren. Vraagt gra tis kataloog Nr 2 of komt; Kort- rijkse steenweg 53, Gent (St Pie- ters) of Brabantstraat 180, Brus sel. (149) HIER HET GROOTSTE, DOELMA TIGSTE KATH. HUWELIJKS- WERK. Vel. j. practijk. Streng geheim. Briefwis. Een eindeloze reeks huwelijkskandidaten voor U. Schrijf om docum. en lijsten naar: DE GELUKKIGE TOE KOMST, Postbus 11, DEINZE. Of: Postbus 381, Antwerpen. - Of: Postbus 231, Brussel I. (6955) STAD OOSTENDE over te nemen ïnl.: A. Devisschere, Lo. (2341) OVER TE NEMEN Centrum Oostende. Goede verkoop van pistolets. Tel. 733.35. (2542) STAD ROESELARE; gelegen langs de vaart. Te bevragen: H. Vande Vy- vere, St. Michiclstraat 1, Ticlt. - Tel. 572. (2510) 1) MAALDERIJ en WINKEL IN KRUIDENIERSWAREN alsme de handel in granen, vetten en veevoeders, in buitengewone con dities, zonder concurrentie, in dicht bevolkte wijk van grote ge meente ten Noorden van Ieper. 2) HANDEL in CEMENTPRODUC- TEN. 3) HANDEL in BOUWSTOFFEN. 4) SCHRIJNWERKERIJ en MEU BELWINKEL in grote gemeente tegen Ieper. 5) Verscheidene BEENHOUWERIJ EN in stad en te lande. Inlichtingen bij G. Bourdeau, 74, Rijselstraat, Ieper. (2495) BIJ IEPER. Schrijven ter drukkerij on der Nr 2435. (2435) DIKSMUIDE. Veemarkt v. 3 Juli. Grootvee 17. Koelen, 17-21; ossen. 19-23: hoeveboter, 78-81: eieren, 1,90. wervik. Hoeveboter, 77 bet kg.; melkerljboter, 80 liet kg.: verse eieren. 2,10 het stuk; tabak, beste soort der streek, U5-120 het kg.: middensoort, 95-102 het kg.; gewone soort. 78-85 het kg.; Richmondtabak, ln pakken, 150 het kg. menen. Hoeveboter, 76,50-77,50 het kg.; Diksmuidse boter. 79 het kg.: koelboter, 78 het kg.: melkerlj boter, 80-31 het kg.; verse eieren. 2-2,10 het stuk. Geslachte konijnen, 53-70 het stuk; koppelduiven, 25-30; jonge kip pen, 34-39 het kg.; eenden. 33-35 het kg. Richmondtabak, 150 liet kg.' extru Wervikse tabak, 112-120 bet kg.; middensoort 90-97 het kg.; gewone soort. 78 het kg. kortr1jk. Veemarkt. 26 koel en, 14-24 het kg.; 116 vaarzen. 23-28; 29 ossen. 23-27; 25 stieren. 22-25; 14 kalvers, 36-38; 28 varkens. 25-27; 12 paarden. 14-18; 5 schapen, 14-16. kortrijk. Per 100 kg.: tarwe, 420-430: spelt, 350-360; rogge. 385-390; haver. 365-370; gerst voor de brouwerij, wintergerst, 343-350: zomergerst, voor de brouwerij. 400-410; erwten, anders dan groen geoogst, 510-520: witte bo- ren, 700-725: paardenbonen. 400-410: lijnzaad. 710-725; nieuwe aardappelen. 165-175; rode aardappelen. 180-195; aardappelen voor veevoeding. 45-50: cichoreiwortelen, nieuwe oogst. 348- 350; oude, 338-340; ruw vlas. strovlas, ongedorst, 500-520; vlas, geroot ln put ten, 650-700; vlas. geroot op de grond. 850-950. Per tongeperst tarwestro. 750-800; geperst rogge-, haver- on gerstestro, 650-675: roggestro. met vle gel gedorst. 900-950: weidehool, 1.200- 1.300: klaverhool, 1.400-1.450; luzerne- l.oot. 1.950-2.000; boter, 83-85; eieren, 2 10-2 25 'veurne. Markt van 4 Juli. 1.356 kg. boter, 80-84; 2.025 eieren. 2,25; konijnen. 30 het kg.; konijnenvellen, 38 het kg.; kiekens. 23 het kg.: hen nen. 25 het kg.: rude duiven. 20 het koppel; jonge duiven, 30 het koppel. ANDERLECHT. Slachthuizen. Woensdag 4 Juli. Inlandse runderen: 2.542 stuks, waarvan 521 ossen; 1.041 koelen, 483 vaarzen. 497 stieren; hetzij 393 meer dan vorige week. De markt ls dalend. Ossen en vaarzep. dlk- bil, 45-50; osen 55 t.h., 23-20, ossen 60 t.h., 30-38; vaarzen 55 t.h., 24-30; vaarzen 60 t.h., 31-39; kopten 50 t.h., 18-22: koelen 55 t.h., 2{-27: stierer. 60 t.h., 28-32: zware stieren. 22-25; worstdleren. 12-15. lo. Markt van 5 Jvli. Aan gevoerde hoeveelheid bof"300 kg. Rtr_&S fcfeNAULT-FOURGON, 1.000 kgr., goed onderhouden, wegens vergro ting. BIJ A. Moncarey, Meubelindus trie, Poperinge. (2.161) KINDERVOITUKE, zo goed als nieuw. Zich wenden: Grote Markt 7, Veurne. (V.-2.383) Een okkasie PIK-DORSMACHINE Massey-Harrls in zeer goede staat, alsook een okkasie TRACTOR Ford- son Ter Firma Stevens Gebroeders, Vanden Peereboomplaats 9, te Ieper. 1 PIKDORSER «Mac Cornlck 1,80 m.. 1 Jaar gewerkt. Wegens uit scheiding van bedrijf. In Veurne- Ambacht. A.t.D. (2.343) AUTO OpelCapltan 1940, mo del 1948. Met waarborg op al wat de mekaniek aangaat. Enige okkasie. Inl.: Ray Wuytack, Zaal Minerva, Zeelaan 74, Oostduinkerke. (2543) KÏNDERVOITURE. Zo goed als nieuw. Pottestraat 39, Poperinge. (C 3293) SCHONE OKKASIE CAMION Ford ln zeer goed onderhouden staat. Draagvermogen 3.5 ton. Dien stig voor voerman en kolenhandelaar. A.t.D. (2544) MOTO, merk B.M.W.2 cyl. 700 co in zeer goede staat. Inl.: Panne steenweg 15. Veurne. (V 2387) VOITURE «Flat» 1.500. Te be zichtigen alle voormiddagen: Harin gestraat 2, Roesbrugge. Tel. 101 Roes- brugge. (2.442) PRACHTIGE PACKARD per fecte staat. A.t.D. (2297) AUTO Minormod. 1950. Als nieuw. Genadige prijs. Rond Pope ringe. A.t.D. (C 3297) HUISWAGEN, gans bemeubeld, electrlsche verlichting, 3 plaatsen. 8 y2 m. lang en 2,40 m. breed. Alle dagen zichtbaar. Inl.: Sterhoek Bruggestraat, Poperinge. (C 3299) 0 MODERNE TABAKMACHINE, 25 cm., droger-afkoeler, pietmachine, emeristeen, watersteen, Inpakmachi- ne, alles draaiende op electrlsche drijfkracht met 6 motoren. Bij Cy riel Favorel, Kwellestraat 7, Poelka- pelle. (2545) DORSMACHINE, merk Claeys Ze- delgemmet STROOPRESSE met koorden, merk Rosendorff onge veer 1.000 kgr. per uur. Alles ln zeer goede staat. In 't Veurnse. A.t.D. (2546) AUTO AustinA 40, getaxeerd .7 P.K. AUTO «Austin» 10 P.K., getaxeerd 7 P.K. Belde in zeer goede staat. Prachtige okkasles. Nog AUTO «Chevrolet» 1937, 7 pl„ en AUTO Ford1933. Garage Vander- meersch, Steenweg op Dikkebus 11 (Statie), Ieper. Tel. 108. (I 2350) VELOMOTOR N.S.U., 100 cc., vol ledig uitgerust. 3.000 fr. Dikkebus- steenweg 269, Ieper. (I 2451) 100 RONDE ITZEREN TAFELS, per okkasie. Z. w.: Café «La Guingette St Idesbald. (2458) OKKASIE AUTO. 5 zitplaatsen. Ge nadige prijs. Te Poperinge. A.t.D. (C .3295) EERLIJKE EN WERKZAME MEID, kennende alle huiswerk. Kost en In woon. Zeer hoog loon. Voor gans het jaar door. Op villa te Koksijde. A.t.D. (2.358) GOEDE MEID, kost en Inwoon, voor gezin van 2 personen. 4 maan den te Koksijde-Bad en ln de winter te Gent. Zich wenden: Villa Roos- MarljnRoos-Marljnstraat, Kok sijde-Bad. (2446) JONGEN van 15-16 jaar, om in bakkerij te helpen en brood rond te voeren. Zal op de hoogte gebracht worden van de bakkersstiel. Zich wenden bij Mevr. Wed. H. Hessel- Montaine, Staenijzerstraat 52, Wijt- schate. (2450) BEKWAME LEERJONGEN, voor brood- en pasteibakkerij, bij Leon Bossaert, Montignystraat 147, Ant werpen. Tel. 37.82.53. Om beroep volledig aan te leren. Eerste inlich ting bij Maurice Wulleman, M. De Wulfstraat 27, Poperinge. (2453) GOEDE CHAUFFEUR-MEKANIE- KER. Zich wenden: Stevens Gebroe ders, Vanden Peereboomplaats 9, te Ieper. (2476) BEKWAME REIZIGER voor petro- leumproduoten, kunnende auto be sturen. Vast loon en commissie. Streek Ieper-Poperinge. Schrijven ter drukkerij onder nr 2454. (2454) BIJVERDIENSTE Gevraagd voor Veurne en om streken; persoon man. of vrouw beneden de 40 jaar, voor het bedienen en uitbreiden van be staande agentschap plechtige kommunie, bruidschat, levens verzekeringen, enz., ook brand verzekeringen. Huidige opbrengst minstens 600 fr. per maand. Ook voor andere plaatsen agenten begin nelingen gevraagd om zich agentschap te vormen. Schrij ven: J. Lamot, opziener Ant- verpla, Kalrostraat nr 85. te Oostende. (2459) DEFTIGE, EERLIJKE EN WERK ZAME MEID. Geen was. Bij Dr Brut- saert, steenweg op Tervuren HG, Perk (Brabant). (2458) EEN BROODVOERDER EN EEN LOOPJONGEN. Bij H. Rosseel, Zee laan 186, De Panne. Tel. 94. (2460) GOEDE HUISHOUDSTER, min stens 40 Jaar oud, voor Veurne, bij man alleen. Zeer gemakkelijke dienst. A.t.D. (V 2388) a DIENSTER - MEID, voor howl-res taurant. Gans het jaar door. Goed loon. Te Veurne. Inl.: Noordstraat 14, Veurne. (V 2389) a LEERJONGEN, 14-18 Jaar. Wit- douck, Zonnebekesteenweg 63, Ieper. (I 2349) a BESTE MEID, voor keuken en alle werk. Van der Heyde, Appelmarkt, Veurne. (2549) LOOPJONGEN, sprekende Vlaams en Frans, 20-25 jaar. Inl. 197, Zee- laan, Koksijde. (2550) a LEERJONGEN, 15-18 Jaar ,voor bakkerij. Inl.: Vanwalleghem, Oosten- desteenweg 6, Middelkerke. (2551) a HALVE GAST of LEERJONGEN, voor beenhouwerij. Vandendriessche, Ooststraat 17, Veurne. (2552) a GOEDE SERVEUZE, Engels spre kend. Hotel Imperial Zeelaan 104, De Panne. (2553) a JONG MEISJE, 17-18 jaar, als hulp in huishouden. Kost en Inwoon. Te leper. A.t.D. (2555) PAPIERHANDEL vraagt ernstige en werkkrachtlge VERTEGENWOOIWH- GERS voor Westvlaanderen. Vast loon en commissie. Schrijven met referenties: Landbouwstraat 30-32, Roeselare. (2556) a WERKMEISJE, liefst van de bul ten, 18-20 jaar. Ter Friture Fur- noiseKoninklijke baan 85, Kok sijde-Bad. (V-2387) a LOOPJONGEN, ln kruidenierswin kel. Bij Mevr. Ticket, Zeelaan 288, Koksijde. V-2386) e MEISJE 14-16 jaar, als hulp lil huishouden. Bliecklaan 44, Kok sijde. (2557) a GOEDE MEID OF SERVEUSE, voor café langs de grote baan Tor- hout-Oostende. Schrijven: Café HeidelbergIchtegem. Tel. 603, te Koekelare. (2558) a GOEDE TWEEDE GAST voor bak kerij en pasteibakkerij. Zich bevra gen bij Dewulf-Taffein, Dorpstr. 3, Adinkerke. (2563) e DERDE BAKKERSGAST. Loon, kost en inwoon. Zich wenden: Rij selstraat 221, Menen. (2564) a LEERJONGEN, beneden de 17 jaar, voor beenhouwerij-charcuterie. Liefst met leerkontrakt. Kost en inwoon. Bij Decaluwé Georges, Bruggestraet nr 68, Kortrijk. (2562) vraagl voor verschillende sectoren van Westvlaanderen: die ondervinding' hebben van de verkoop aan particulieren, door prospectie en op mededeling van adressen door de firma, van wereldvermaarde naaimachines. - Fixe, commissies en pre- miën: winst van 10 tot 15.000 fr. per maand voor bekwame en werkzame elementen. Schrijven aan: SOVEMAC DEUX FLANDRES N.V., (2487) 47, Grote Markt, KORTRIJK. MEID, voor huishouden, bij twee personen. Frans sprekend. Goed loon. Schrijven of zich aanbieden: rue de Bourgogne 27, Lille, ook inl. bij Hr Derynck. Vanden Peereboom- paalts 31-33, Ieper. (2559) MEID voor alle werk, in hulsge zin zonder kinderen. Goed loon. Goede kost. Patisserie Bruxelloise, Koninklijke Baan 84, Koksijde. Tel. 211.57. (2560) GOEDE DIENSTMEID, minstens 20 jaar. Inslapen. Liefst van de buiten. Goed loon. Bij katholieke familie van 2 personen. Inl. Plaats Ste Katharina 2, Oostende. (2561) o GOEDE MEID. Marktplaats 16. De Panne. (2554) is de prijs van een luxe autocarreis naar LOURDES aiover BIABRITS en PARIJS. - Duur 9 dagen; datum 19 Oo^st 1951, Neem ONVERWIJLD inlichtinpeen en p-a mee onder leiding van André Ber- t.Jer, onderwijzer, Langemark. Gega randeerd zelfde hotels cn verzorging als de luxe-carreizen die gewoonlijk 3 ■kj 4.000 fr. kosten. Ook: DUITSLAND (Rijn); 3 dagen- 750 fr. ALLES inbegrepen. Datum 5 Oogst. (2519) FINANCiEN - DOMEIHEN De ontvanger der Domeinen te TIELT, Stationstraat 101, zal op Donderdag 12 Juli 1951 om 11 ure, te zijnen kantore OPENBAAR VERKOPEN uitsluitend bij gesloten aanbiedingen liggend in het Penitentiair Land bouwcentrum te Ruiselede (nevens Rijksopvoedingsgesticht)Gewicht ongeveer 6.000 kgr. Kosten 15%. Betaling comptant. (3509) BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN 0VROUW, om te kuiseii. Te Pope ringe. En voor alle werk. Inl.: Vr. Decrock-Derck, Zwijnlandstraat .12, Poperinge. (C-3281) 0 ERNSTIG MEISJE, 16-17 jaar, om ln winkel of in huishouden te hel pen, liefst familieleven. A.t.D. (2480) 0 MEISJE om in winkel of huis houden te helpen. Uit Stavele. A.t.D. (C-3292) 0 JONGELING 19 jaar. op de hoogte van electriciteit, lassen (electr. en autog.). en auto's. Vakschooldiplo ma's. Om het even welk werk in de streek lener-Wervik-Poperinge-Kort- rljk. A.t.D. (2565) 0 BEENHOUWERSGAST, beginne ling. Z. w.: Storme Vital, Touquet- straat 22, De GheirWaastên. (C-3294) 0 MEISJE 18 jaar, gediplomeerde naaister. Atelier of thuiswerk. Streek Roeselare. A.t.D. (R-2803) o KLEERMAKER biedt zich aan voor thuiswerk. Liefst broeken. Schrijven ter drukkerij onder let ters GG. (2566) 0 HERBERG «Het Neuthof» te Izenberge, met werkhuis en grote hof. Aanstonds vrij. - HERBERG Het Handelshof te Bulskamp, met inrijpoort en grote hof. Aanstonds vrij. Inl.: Statiestr. 23, Leisele. (2464) 0 HERBERG te Gljverinkhove. Met een gemet land medegaande. Seffen» vrij. Inl.: Brouwerij St Arnold. J. De- haene, Beveren-a-d-IJzer. (2.370) 0 KLEIN ROST HONDJE, met een baardje rond de kin. Terug te halen Ieperstraat 7, Dikkebus. (2567) UIT TER HAND TE KOOP gelegen op de Paardenmarkt, 12 POPERINGE. Inl. bij de eigenaar: André Van- inghelandt Markt 1, Poperinge. Onmiddellijk vrij. OPENBARE VERKOPING VAN STAD IEPER gelegen Lindendreef, Nr 43, Tuin wijk, Kalfvaart, groot 175 m2. Onmiddellijk vrij. Instel: Maandag 2 Juli 1951 Toeslag: Maandag 16 Juli '51 te 14 uur. in het Hötel Continen tal», Statiestraat te Ieper. Onkosten: 18 t.h. Instelpremie: 0,50 t. h. Voor alle inlichtingen zich wen den ten kantore der Domeinen te Ieper, René Colaertplaats Nr 31. •42408), Wekelijks verzekerde afreizen naar LOURDES, ZWITSER LAND, TYROL, ZWARTE WOUD, ITALIË en SPANJE. Vertrouw ons uw huwelijks reis toe, 't is onze specialiteit. INLICHTINGSKANTOOR VOOR TOERISME TORHOUT, Boeyaerdstraat 44. Tel. 308 (2514) KRONIEK Verschillende, dan nog strijdige berichten, hebben de laatste tijd de ronde gedaan omtrent Benelux. Vol gens de enen stonden wij voor een beslissing die de drie landen een flinke en definitieve stap zouden vooruithelpen naar het vooropgezette doel. Volgens de andere was er alleen maar sprake van een eerder symbo lisch gebaar dat er maar moest op wijzen dat wij, ondanks alle schijn, toch vordering maken. En ten slotte hoorden wij ook stemmen die er on verzettelijk tegen ingingen en zelfs spraken van... opdoeken. De waarheid zal wel zijn dat de personen die het contact in stand houden, zo van onze als van Neder landse zijde, eigenlijk niet weten op welke maat ze nu moeten dansen. WH men vooruit, wil men achteruit, verkiest men de lange baan? Van daar dan het besluit een bijeenkomst van de verantwoordelijke Ministers op touw te zetten, ten einde uit te maken welke kansen er momenteel bestaan om een wezenlijke stap vooruit te doen. Dat men van Nederlandse kant ongerust is over de gevolgen van een nieuwe vordering, is ten slotte zeer verstaanbaar. Wij moeten weten dat de financiële toestand van dat land, na het verlies van zijn koloniaal rijk, en na de militaire inspanningen die het ginds heeft moeten doen, zeer bedenkelijk blijft. Wij .spreken dan nog niet van de ruïnerende oor logsgevolgen ln eigen land. Neder land geraakt van zijn inflatie en van zijn onevenwichtige handelsbalans niet meer af. Twee begrippen voor een zelfde ding. Al blijkt men het roer dat tot hiertoe volledig op di rigisme was gericht thans een halve draal links te willen geven, de gun stige resultaten zijn er vooralsnog niet. En we mogen wel onderlijnen dat de kredietverleningen van ons land, in het kader van de Europese Betalingsunie, voor het grootste deel aan Nederland zijn ten voede gekomen. Het is dus vanzelfsprekend dat men van Nederlandse zijde terug schrikt voor de gevolgen van een nieuwe stan in de richting van Be nelux, nu het binnen afzienbare tijd met ernstige financiële moeilijkhe den moet rekenen. Natuurlijk zou deze aarzeling gemakkelijk te over winnen zijn, als België maar de toe zegging gaf dat de hulp nog zou worden uitgebreid en nader om schreven, voor het geval de gevrees de moeilijkheden zich voordeden. Maar ondanks al de sympathie zal onze financiële overheid wel wat te rughoudend zijn op dat gebied en zich zeker niet op voorhand laten verbinden, ten minste niet zolang men geen duidelijk inzicht krijgt inzake de richting die het met de Nederlandse openbare financiën uit gaat. Wij mogen dus concluderen dat wij op een dood punt zijn gekomen. En al zal er zeker geen sprake zijn van achteruit te krabbelen, op een wezenlijke stap vooruit moeten wij vermoedelijk ook niet rekenen. Al thans niet in een nabije toekomst. Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Vlamingstraat 35. Alle Bank-, Beurs- en Wissel verrichtingen. Voordelige voorwaarden. i-rr-ft. De nieuwe Steyr 30 PK. kost nu 119.500 fr. De wentelploeg m$MËmZMÊ 0.900 fr. De hy- droliek 9.900 fr. «•ffl DIESEL STEYR De schoonste en VOOR B&1DE VLAANDEREN beste traktor. Vraag ka talken, Bij besluit van 26 Juni, versche nen in het Staatsblad van 29 dito, zijn verschillende wijzigingen inge voerd, wat aangaat de overdrachts- taxe op verschillende industriële producten, en waarvoor er in onze lezerskring ongetwijfeld voldoende belangstelling zal bestaan om er hier de aandacht op te vestigen. Wij kunnen er niet aan denken het besluit volledig over te nemen, doch willen er toch dit van zeggen: Er wordt een forfaitaire taxe van 4,5 t. h. geheven op de overdracht van gierst, sorghozaden, evenals van ander graan, niet bedoeld bij par. 1 van art. 28 noch bij art. 31-2; zelfde taxe op manlokwortels, gedroogd of in stukken en op maniokmeel. Deze forfaitaire taxe wordt geheven bij de verkoop door de voortbrenger, wanneer het inheemse producten geldt of bij de verbruiksverklaring, wanneer het gaat om ingevoerde koopwaar. Deze taxe dekt alïe over drachten, tot wanner ze bij de ver bruiker of bij een industrieel bewer ker belandt. Het malen wordt echter niet als een industriële bewerking beschouwd. Er wordt een zelfde énige forfai taire taxe van 4,5 t.h. Ingevoerd voor de overdracht van veevoeders, samengesteld met melasse of van an der samengesteld voeder. Ze wordt gelieven bij de verkoop door de be- relder, zo het in België samengesteld wordt of bij de inverbruikverklartng zo het product; ingevoerd wordt. De ze taxe dekt alle latere overdrachten tot bij de verbruiker of de Industrië le herbewerker. De taxe ls zelfs niet verschuldigd als het in België samengesteld vee voeder, voor minstens 90 t. h. van zijn gewicht bestaat uit producten, door de bereider niet voortgebracht en die op hun beurt onder het re gime van de forfaitaire taxe van 4,5 ten honderd staan, ofwel er van vrij gesteld zijn door art. 22-2. Maar de forfaitaire taxe van 4,5 t. h. blijft toch elsbaar als het veevoeder ver pakt wordt ln zakken Van 3 kg. en minder, met het oog op de detail verkoop. Wordt de verpakking met het oog op de detailverkoop, door een ander persoon dan de b.ereider gedaan, dan ls de forfaitaire taxe van 4.5 t. h. ook verschuldigd, zelfs als de bereider of de Invoerder dezelve al een eerste keer toepaste. In het licht van hetgeen vooraf gaat is het duidelijk dat veevoeder fabrikanten die over twee of meer onderscheidene departementen ln hun nroductleproces beschikken, er nut kunnen bij-hebben' elk depar tement als een afzonderlijk persoon t.e laten geschouwen. Daartoe moet dan een aanvraag gedaan worden. Het bedrag van de forfaitaire taxe die nu reeds in voege is. wordt op 4,5 t. h. gebracht, wanneer het gaat om niet gesponnen weefstoffen of om afval ln vlokken of ln draden. Andere dan deze produkten blijven onderworpen aan de bestaande for faitaire 9 t. li., behalve als het gaat om de slsaldraden geleverd aan de landbouwers en aan de dorsonderne- mers, met het oog op het binden van schoven. Naast de nieuwe voor- scjirlften, inzake veevoeders ls dit dus een tweede maatregel die be doeld ls om hulp te bieden aan de landbouw. Er komt nog een derde, al ls hier bij ook een interessante en epeclflel Westvlaamse Industrie gemorta, nl, (fl Er wordt een énige forfaitaire text van 4,8 t. h. geheven voor de over dracht van otchorelwortel», te hef fen bij levering aan de brander, de beroepsverbruiker of de Industriële bewerker. De taxe dekt alle over drachten, van de voortbrengst der wortels af. BIJ de Invoer wordt de taxe toegepast, behalve wanneer de goederen bestemd zijn voor een an< der persoon, dan die hierboven be doeld. Het eesten van de wortelen moet niet als een Industriële bewer/ king worden aanzien. Al deze voorschriften treden ta voege van 1 Juli af. Besluiten wij met er op te wijzen dat men voortaan naar Duitsland 100 Duitse Marken mag meenemen, in plaats van 40 tot hiertoe en dat het voortaan van Belgische zijde toe gelaten ls 25.000 fr. mee te nemen naar het buitenland, in stede van' 10.000 fr. tot hiertoe. Bedoeld wor den natuurlijk Belgische, Luxem burgse en/of buitenlandse billetten en muntstukken voor gezamenlijk, de hogerbedoelde tegenwaarde. Daar buiten komen dan nog de reisbetaal- mlddelen, cheques, enz. Al de opeenvolgende weekstaten van de Nationale Bank, hebben, de laatste tijd ln elk geval dit met el kaar gemeens dat onze commerciële vorderingen op de Europese Beta- lingsunie, d.w.z. op de landen die er bij aangesloten zijn, gestadig met 'n drie kwart milliard in een week op lopen. Gedurende de week die af sloot op 28 Juni bedroeg de stijging 832 millioen, om in het totaal zo wat 7 milliard te bereiken. Volgens de gegevens waarover de pers beschikt, zou de helft van die som, in de loop van deze maand moeten vereffend worden ln dollars en de andere helft zou dan weer bij geschreven worden op het schaaltje, bij de rest. Dat wil met andere woor den zeggen dat de Europese partners bij ons in totaal reeds voor een der tien milliard in het krijt staan. He lemaal geen peulschil. En zeker een voldoende reden om deze aangele genheid bij voorkeur in het licht te stellen. Eerstens omdat wij geregeld onze harde deviezen kwijtspelen aan het opslaan van grondstoffen en voor de fabrikaten die er uit ontstaan, tot hiertoe slechts wat magere deviezen en een geschrift op ons crediet ont vangen. En tweedens omdat onze uitvoerders ondertussen moeten be taald worden in Belgische frank waarvoor er geen tegenwaarde van bedied binnenkomt. Dat de techni sche positie van onze munt er niet op verbetert is voor iedereen duide lijk. Onze goudvoorraad blijft volledig ongewijzigd, doch het harde devie- zenbestand verliest 517 millioen. Vol gens de gegevens waarover de pers beschikt zou hier echter de vereffe ning van een schuld der schatkist, nl. 400 millioen, een rol in spelen, zodat er van verlies nauwelijks spra ke ls. De vereffening van deze over heidsschuld heeft dan anderzijds voor gevolg gehad dat de positie van de schatkist met tamelijk ruime cij fers is opgelopen, nl. met 545 mil lioen, ondanks de belangrijke In komsten waarover zij vermoedelijk wel zal beschikt hebben, b. v. inza-r ke vooruitbetaling van belastingen. De parastatalen hebben er van hun kant ook nog 215 millioen bijgeno men, zodat de staatsfinanclerlng nu de drie milliard heeft overtroffen. Nog zeer matig natuurlijk, tegen over de 10 milliard die daarvoor,is toegezegd. Ook de financiering van de parti culiere sector is met 413 millioen de hoogt ingegaan, hetgeen voor een vervaldag als deze niet zo abnormaal dient genoemd. Zij het dan ook dat de bankmiddelen in de loop der eerstvolgende veertien dagen vermoe delijk nog flink op de proef zullen gesteld worden, wegens de vooruit betaling Jêr belastingen die zal mo gen uitgevoerd worden tot 15 Juli. De billettenomloop stijgt met 773 millioen. Een gewoon vervaldagverr schijnsel. Zal ook wel grotendeels verband houden met de uitvoer naar de landen van de betalingsunie. Als buitenstaanders mogen wij het Wel bedenkelijk vinden dat deze laatste, hoewel het geleidelijk rechttrekken van de onevenwichtige handelsba lansen voor doel hebbend, opvallend weinig vordering maakt op dat ge bied. De physionomie van het geheel blijft blijkbaar onveranderd; ener zijds de mali landen die verstard schijnen in hun negatieve positie of er met de beste wil niet in slagen dezelve recht te trekken zonder te rug te komen op de eerste vrijgevin gen. En anderzijds de boni landen die onveranderd doorgaan te leve ren op oredlet. Er zal wel wat win- dowdressingbij te pas moeten ko men als de Unie, na het afsluiten van haar eerste periode, op een be moedigende vordering wil kunnen wijzen. Wij spreken dan nog niet over de vraag hoe ze het aan boord zal leggen om de aanzienlijke ver worven debet- en credietposities uit te vagen. TREKKING VAN 4 JULI De uitslag der 152" trekking van het Gemeentekrediet van België 1938 luidt: 100.000 frank: 109.794 136.861 20 loten van 10.000 frank: 120.811 125.256 136.441 139.535 153.372 172.375 176.052 177.474 195.693 198.141 237.173 265.255 266.808 288.658 298.265 317.339 323.243 330.290 338.752 339.672 187' Trekking van 30 Juni 1951, Wint 1 millioen frank: Reeks 1223 Nr 639. Wint 1 millioen frank: Reeks 5706 Nr 611. Wint 500.000 frank: Reeks 6252 Nr 302. 61" Trekking van 2 Juli 1951. Wint 5 millioen frank: Reeks 7906 Nr 997. Wint 1 millioen frank: Reeks 8292 Nr 892. VAN 4 Gouden pond Gouden dollar Zwitsers goudst. Napoleon Papieren pond Papleren dollar Franse frank Gulden Duitse mark JULI 1951 633,75—638,75 127,50—128,50 500,00—505,00 560,00 138,50—137,50 53,125—52,875 14,45— 14,40 13,25— 13,35 11,75— 11,95 Agent: HOLLAND-AMERICA LINE 3S3. (1288)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 11